Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004

KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 524 030 35 01

Tematyka:

Główne działy tematyczne: aparatura łączeniowa i zabezpieczająca, instalacje, sieci i systemy elektryczne, osprzęt elektroinstalacyjny, metrologia, efektywność energetyczna, technika świetlna, szynoprzewody, kable, przewody, osprzęt kablowy, odnawialne źródła energii, elektrotechnika a gospodarka, automatyka budynkowa i przemysłowa, ochrona przed zagrożeniami (przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa), maszyny i urządzenia elektryczne, napędy i sterowanie, podstawy projektowania, normy, przepisy i rozporządzenia, nowości produktowe, z życia i pogranicza branży elektrycznej.

Czytelnicy:

Specjaliści z branży elektrycznej, energetycznej, elektronicznej, oświetleniowej, automatyki budynkowej i przemysłowej, projektanci, architekci, elektroinstalatorzy, pracownicy zakładów i rejonów energetycznych, pracownicy służby utrzymania ruchu, pracownicy uczelni i szkół zawodowych, studenci i uczniowie szkół technicznych o profilu elektrycznym i elektronicznym. Przedstawiciele urzędów gminnych i samorządów terytorialnych, zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy (także unijnych) na inwestycje związane

z ochroną środowiska i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, energetyka wiatrowa).

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny – mgr Tomasz Charążka

tel. +48 22 678 37 73, kom. 602 413 907

Sekretarz redakcji – Agnieszka Skrzypczyk

tel. + 48 22 678 37 33, kom. 667 601 355

Stali współpracownicy:

Mgr inż. Janusz Strzyżewski, Przemysław Gogojewicz, Damian Żabicki, Robert Gabrysiak, Witold Cyranowicz

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.