DOZÓR TECHNICZNY

Dwumiesięcznik ISSN 0209-1763, e-ISSN 2449-9919 - rok powstania: 1969
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, takimi jak kotły parowe i wodne, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe, dźwigi, suwnice, żurawie, podesty, wciągarki - w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji tych urządzeń. Analizy awarii i nieszczęśliwych wypadków. Decyzje i przepisy dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Wykazy laboratoriów badawczych uprawnionych do wykonywania określonych badań, których wyniki są uznawane przez organy dozoru technicznego. Zagadnienia certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania oraz personelu badań nie niszczących.

Czytelnicy:
Inżynierowie i technicy nadzoru technicznego, konstruktorzy, technolodzy oraz pracownicy jednostek naukowo-badawczych. Zakłady produkcyjne i montażowe, laboratoria, zakłady energetyczne, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie techniczne.

Redaktor naczelny: Rafał Drzewiecki Współpraca: inż. Wacław Plewko, Ryszard Jastrzebski, Jan Marjanowski, Łukasz Klekowski, Piotr Szymaniak

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.