GOSPODARKA WODNA

Miesięcznik ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439 - rok powstania: 1935
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii. Administrowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochrona. Deficyt wody. Zagadnienia regulacji rzek i ochrony przed powodzią. Drogi wodne. Hydroenergetyka. Budownictwo wodne, eksploatacja, zarządzanie, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko. Uregulowania prawne z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Działania podejmowane przez administrację szczebla centralnego i samorządy w gospodarowaniu wodą. Informacje o działalności międzynarodowych organizacji branżowych, konferencjach, sympozjach, zjazdach itp. Prezentowanie nowości wydawniczych krajowych i zagranicznych.

Czytelnicy:
Prywatni przedsiębiorcy, biura projektowe, hydrotechnicy, hydrolodzy, hydrogeolodzy, geolodzy inżynierscy, konstruktorzy, geotechnicy, szkoły ponadpodstawowe, wyższe uczelnie, urzędy centralne, wojewódzkie i gminne (m.in. urzędy miasta, zarządy melioracji i urządzeń wodnych, inspektoraty ochrony środowiska), instytuty naukowe, zakłady wodociągów i kanalizacji, osoby prywatne.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny - mgr Ewa Skupińska
Redaktorzy działowi: mgr inż. Janusz Bielakowski, prof. dr hab. inż. Marian Granops, prof. dr hab. inż. Jan Żelazo
Redaktor językowy – mgr Joanna Brońska
Honorowy członek kolegium: Małgorzata Daszewska
Redaktor techniczny, Korekta – Paweł Kowalski

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący – prof. dr inż. Jan Zieliński Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Sekretarz – mgr inż. Beata Janowczyk Członkowie: dr inż. Zbigniew Ambrożewski ,mgr inż. Leszek Bagiński, prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, mgr inż. Mariusz Gajda, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, mgr inż. Dariusz Gronek, mgr inż. Joanna Gustowska, prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, mgr inż. Marek Kaczmarczyk, dr inż. Ryszard Kosierb, dr inż. Andrzej Kreft, mgr inż. Janusz Kubiakowski, dr hab. inż. Jacek Kurnatowski, prof. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski, prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, prof. dr hab. inż. Maria Ozga- -Zielińska, prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski, mgr inż. Klara Szatkiewicz, mgr inż. Andrzej Tersa, dr inż. Tomasz Walczykiewicz, dr hab. inż. Jan Winter

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.