PROBLEMY JAKOŚCI

Miesięcznik ISSN 0137-8651 e-ISSN 2449-9862 - rok powstania: 1968
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Pismo naukowe prezentujące w sposób pogłębiony dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości i zarządzania. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z jakością organizacji i zarządzania oraz wdrażaniem, realizacją i certyfikacją systemów zapewnienia jakości. Prezentuje badania naukowe stanowiące podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na łamach czasopisma. Misją „Problemów Jakości” jest upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki w obszarze zarządzania poprzez popularyzowanie narzędzi i metod doskonalenia jakości oraz inspirowanie i integrowanie środowiska kwalitologów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opublikowane artykuły przyznaje 11 punktów.

Słowa kluczowe:
Jakość, kwalitologia, zarządzanie jakością, certyfikacja, audyt, norma, wdrażanie, system kontroli jakości, zapewnienie jakości, system zarządzania jakością, model jakości

Autorzy:
Wybitni teoretycy, pracownicy naukowi oraz praktycy

Czytelnicy:
Kadra zarządzająca, menedżerowie, przedsiębiorcy, naukowcy, studenci

Redaktor naczelny: Małgorzata WIERZBICKA
Sekretarz redakcji: Agata SZURGIT
Redaktor honorowy: Tomasz STRZELECKI

Stali współpracownicy:
dr Piotr Rogala, dr hab. Marek Roszak

Rada naukowo-programowa:
Przewodniczący: Prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska, Poland

Członkowie:
• Prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland
• Prof. Tom Bramorski -University of Georgia Atlanta, USA
• Prof. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
• Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Poland
• Prof. Su Mi Dahlgaard-Park -Business Administration, School of Management and Economics, Linköpings University, Sweden
• Ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics inBratislava, Slovakia
• Prof. Gilmar Ferreira Batalha -University of Sao Paulo, Brazil
• Prof. Sandra Muizniece-Brasava- Latvia University of Agricultur, Latvia
• Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Czech Republic
• prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská V – Technical University of Ostrava – Czech Republic
• Dr Mirosław Recha – Krajowa Izba Gospodarcza, Poland
• PhD Jurgita Sekliuckiene, Professor, Kaunas University of Technology, Lithuania
• Prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland
• Prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, Poland

Lista recenzentów:

dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. dr hab. Marek Bugdol, prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk, prof. dr hab. inż. Jan Figurski, mgr inż. Jacek Frydrych, dr hab. inż. Piotr Grudowski, dr hab. inż. Józef Gruszka, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, dr inż. Monika Kaczmarczyk, dr Agnieszka Kister, dr inż. Wiesław Klimczak, prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz, dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. Anna Mazur, dr hab. inż. Agnieszka Misztal, płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, dr hab. inż. Marek Roszak, dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, dr Dawid Szostek, dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk, prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, płk rez.; dr hab. Zofia Zymonik, dr Janusz Zymonik

Wersja pierwotna czasopisma - papierowa

Wskazówki dla autorów

Guidelines for Authors

Formularz recenzji artykułu naukowego

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.