profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik ISSN 0033-2097

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-5

zeszyt-4372-przeglad-elektrotechniczny-2015-5.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Koszty wykorzystania elementów SEE w powiązaniu ze stanami pracy SEE - właściwości podejścia opartego na idei wpływu DOI:10.15199/48.2015.05.37
(Daniel SAGANEK)

Po doświadczeniach w zmianach jakie zostały wprowadzone w innych gałęziach przemysłu tj. w sektorze komunikacyjnym, gazowym czy lotniczym zwrócono również uwagę na konieczność restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w celu zapewnienia większej wydajności oraz zapobieżenie zbytniemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Sytuacja taka przekłada się również na stosowane metody oraz podejścia w rozliczeniach za wykorzystanie elementów systemu elektroenergetycznego. Abstract. Following the experiences with the changes that were introduced in other industries, ie. communication, gas or aviation sector, attention has also been paid to the need of restructuring electricity sector in order to ensure greater efficiency and lower energy costs prices. That situation also translates into the methods and approaches applied in the settlements of accounts for the use of power system elements. (Costs of the use of electric power system elements in relation to the power system working states - characteristics of the approach based on the idea of influence). Słowa kluczowe: metoda znaczka pocztowego, metoda MW-mile, system przesyłowy. Keywords: postage stamp method, MW-mile method, transmission power system. Wstęp Od kilkudziesięciu lat na całym świecie przemysł elektroenergetyczny ulegał procesom przemian jakie zaszły w sektorze (demopolizacja, "deregulacja", wprowadzenie wolnej konkurencji oraz dostęp stron trzecich). Po doświadczeniach w przeobrażeniach jakie zostały wprowadzone w innych gałęziach przemysłu np. w sektorze komunikacyjnym, gazowym czy lotniczym zwrócono też uwagę na konieczność restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w celu zapewnienia większej wydajności oraz obniżenia tempa wzrostu cen energii elektrycznej. Trwająca przez dziesięciolecia rządowa ochrona i regulacja sektora elektroenergetycznego oraz stosowane narzędzia do jego zarządzania zostały skrytykowane jako nieefektywne oraz uznane za monopolistyczne [14]. W w... więcej»

The use of shaping face of pole in rotor as a component of molding cogging torque in Permanent Magnet motor in selfbreaking systems DOI:10.15199/48.2015.05.24
(Krzysztof SZEWCZYK, Tomasz A. WALASEK, Zygmunt KUCHARCZYK)

Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intensyfikację zadań stawianych dla maszyn, w konstrukcji których użyto magnesów stałych. W poprzednich pracach autorzy przedstawili układ z koncentratorem magnetycznym. Pozwalało to dopasować kąt opasania nabiegunnika do gabarytu magnesu stałego. Dalszego zagęszczenia strumienia można dokonać poprzez zmniejszenie pola przekroju obwodu magnetycznego. W artykule przedstawiono propozycję takiego rozwiązania, oraz dokonano symulacji i analizy problemu przy pomocy metody elementów skończonych, z użyciem programu Ansys. Formowanie gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Abstract. In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. The application of this method in self-loocking PM Motors was discussed in authors’ previous publications. The simulations showed differences in work of machines with density system. It can be used as the way to increase the desired drives parameters values. Słowa kluczowe: magnes stały, silnik, strumień Keywords: permanent magnet... więcej»

Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metodą rozrostu DOI:10.15199/48.2015.05.01
(Łukasz MACIURA, Konrad WOJCIECHOWSKI)

Niniejszy artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji obrazów 3D narządów wewnętrznych człowieka skomponowany z wykonywanych szeregowo znanych algorytmów wstępnego przetwarzania obrazów 3D. Nowatorstwo algorytmu polega na właściwym wyborze algorytmów przetwarzania, kolejności ich realizacji i parametrów z jakimi były realizowane. Działanie algorytmu porównano z algorytmem progowania wraz z indeksacją co wykazało jego zdecydowaną przewagę. Abstract. This paper describes a new algorithm composed of serially performed known initial 3D image processing algorithms for segmentation of 3D images of internal human organs. The novelty of the algorithm is the right choice of processing algorithms, the order of their execution and parameters of which have been implemented. Working of algorithm was compared with working of thresholding algorithm with indexation and showed its definite advantage. A new algorithm for segmentation of 3D images of internal human organs Słowa kluczowe: segmentacja 3D, operatory morfologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, algorytm rozrostu Keywords: 3D segmentation, morphology operators, computer tomography, magnetic resonanse "flood fill" algorithm Wstęp Obecnie stosowanie techniki obrazowania medycznego pozwalają na tworzenie obrazów trójwymiarowych na podstawie serii obrazów dwuwymiarowych. Jako techniki pozyskiwania takich obrazów można wyróżnić: tomografię komputerową [1,2] (która polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich ciała z różnych pozycji specjalnym aparatem a następnie rekonstrukcji obrazu 3D na podstawie tych zdjęć), rezonans magnetyczny [2] (wykorzystujący jądrowy rezonans magnetyczny jąder wodoru występujących w wodzie w żywych tkankach organizmu), PET [2] (pozytonowa tomografia emisyjna - pacjent otrzymuje izotopy promieniotwórcze). Obrazy takie można interpretować (i przetwarzać) jako serię odrębnych obrazów 2D (przekrojów) lub jako jeden obraz trójwymiarowy składający się z... więcej»

Modelowanie funkcjonalne stawu biodrowego z wykorzystaniem kapoplastyki DOI:10.15199/48.2015.05.10
(Anna M. RYNIEWICZ\, Tomasz MADEJ, Andrzej RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO)

W artykule przedstawiono przedzabiegową metodę rekonstrukcji stawu biodrowego z rozpoznaną chzs z zastosowaniem DHRS. Metoda zasadza się na doborze i aplikacji endoprotezy powierzchniowej do obręczy miednicy odtworzonej na podstawie CT. Wirtualną aplikację poprzedzają pomiary struktur anatomicznych. Opracowana procedura pozwala na funkcjonalny dobór komponenty panewkowej i udowej do indywidualnych warunków pacjenta. Abstract. This paper presents the preoperative hip reconstruction method with diagnosed OA using DHRS. The method is based on the selection and application of the resurfacing to the pelvis reconstructed on the basis of CT. The virtual application precedes the measurements of anatomical structures. The developed procedure allows for functional selection of the acetabular component and the femoral component to the individual conditions of the patient. (The functional modeling oh the hip joint using the resurfacing). Słowa kluczowe: koksartroza, endoprotezoplastyka powierzchniowa, modelowanie, biometrologia Keywords: coxarthrosis, resurfacing, modeling, biometrology. Wstęp Zmiany zwyrodnieniowe w stawie biodrowym mają zróżnicowaną etiologię. Proces rozpoczyna się zmianami w chrząstce lub podchrzęstnej warstwie kości w wyniku zaburzeń metabolicznych lub nieprawidłowych procesów biomechanicznych (niestabilność stawu, nadmierne obciążenie, nieosiowość, uraz). W miarę postępu choroby zmiany się pogłębiają. Totalna alloplastyka i kapoplastyka stawu biodrowego są obecnie najczęściej stosowanymi metodami leczenia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych [1-4]. Nie można jednoznacznie powiedzieć czy protezoplastyka powierzchniowa jest lepsza niż klasyczne implanty [1,2,5-7]. Ograniczeniem kapoplastyki jest fakt, że komponenta udowa musi być osadzona na zdrowej, nie zmienionej osteoporotycznie kości udowej. Zaletą jest mniejsza ingerencja chirurgiczna, oraz większy zakres ruchu, ze względu na dużą średnicę komponenty udowej i panewk... więcej»

Minimalizacja parametrów kondensatora bilansuja˛cego oraz eliminacja składowej podwójnej cz˛estotliwo´sci po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC- AC DOI:10.15199/48.2015.05.21
(Łukasz STAWIARSKI, Stanisław PIRÓG)

W jednofazowych systemach DC-AC zapewniających sinusoidalny pra˛d linii AC wyste˛puje zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych. Niezbędne jest zatem stosowania w takich przekształtnikach tymczasowych magazynów energii. W literaturze coraz cz˛e´sciej prezentowane sa˛ topologie implementuja˛ce techniki aktywnego magazynowania energii, co pozwala na minimalizacje˛ pojemnos´ci kondensatorów pos´rednicza ˛cych (ang. DC-link), a przez to prowadzi równiez˙ do minimalizacji ich energii oraz gabarytów. W artykule zaproponowano jedno z takich rozwia˛zan´ . Dodatkowo, prezentowana topologia eliminuje składowa˛ zmienna˛ podwójnej cze˛stotliwos´ci w pra˛dzie po stronie DC. Przedstawione zostało działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki bada´n laboratoryjnych. Abstract. In a single phase DC-AC systems with sinusiodal current in the utility line the phenomenon of instantaneous power imbalance occurs. Therefore in such converts temporary energy storages are needed. Active energy storage techniques (active power decoupling) which allows to minimize the DC-link capacitor capacitance, energy and therefore dimensions, are becoming more popular. The article proposes one of such solutions. Additionally, proposed topology eliminates double frequency alternating component in the DC side current. The operation principle, control system and the results of laboratory tests are presented.(Minimizing the energy parameters of the decoupling capacitor and elimination of a double frequency component on the DC side in a single phase DC-AC converter) Słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik DC-AC, aktywne magazynowanie energii bilansuja˛cej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pos´rednicza˛cy, eliminacja składowych podwójnej cze˛stotliwos´ci Keywords: single phase DC-AC converter, active power decoupling, unity power factor, DC-link capacitor, double frequency component elimination Wst˛ep W topologiach jednofazowych przekształtników DC-AC sprze˛ga... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4371-przeglad-elektrotechniczny-2015-4.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Monitoring instalacji oświetlenia drogowego, z zastosowaniem opraw LED, na ulicy Żelaznej w Warszawie DOI:10.15199/48.2015.04.39
(Dariusz CZYŻEWSKI)

Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd, w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej (ZTŚ) Politechniki Warszawskie (PW), powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie został wytypowany kolejny odcinek ulicy, na którym zainstalowano testową instalację, wykorzystującą diody elektroluminescencyjne. W latach 2013-2014 pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanej ulicy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu. Abstract. LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between Municipal Roads Authority (ZDM) in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. The next part of the trial street with experimental LED luminaires in Warsaw was selected for testing. In 2013-2014, The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper. (Monitoring of road lighting installation with LED luminaires at Żelazna street in Warsaw). Słowa kluczowe: technika świetlna, pomiary oświetlenia drogowego, diody elektroluminescencyjne. Keywords: lighting technology, street lighting measurements, LEDs. Wprowadzenie Obecnie dostrzega się dynamiczny rozwój diod elektroluminescencyjnych. LED-y wkraczają w coraz to nowsze obszary zastosowań. Dość nowym kierunkiem rozwoju opraw oświetlenia drogowego jest zastosowanie diod elektroluminescencyjnych [7, 8, 9]. Wydaje się to dość obiecujący i przyszłościowy... więcej»

A Voltage-Lift Switched Inductor DC/DC Multilevel Boost Converter DOI:10.15199/48.2015.04.28
(Leardpan PIANSANGSAN, Singthong PATTANASETHANON)

In this paper, a single inductor in the conventional multilevel boost converter is replaced by the voltage-lift switched-inductor cell. This proposed technique is a viable solution to step-up a low source voltage into a high voltage gain. The basic mathematical analysis of operation mode analysis with operation waveform is provided to find the circuit characteristic and voltage gain. The simulation results and a prototype have been provided to verify the validity of the proposed converter. Streszczenie. Pojedynczy dławik stosowany w konwencjonalnym wielopoziomowym przekształtniku boost jest zastąpiony przez celkę z przełączanym dławikiem. Taka zaproponowana technika umożliwia wzmacnianie niskiego napięcia Źródła zasilania. Wielopoziomowy DC/DC boost konwerter z przełączanym dławikiem Keywords: voltage-lift switched inductor, high voltage gain, multilevel boost converter Słowa kluczowe: przełączany dławik, boost konwerter, wzmacniacz wysokonapieciowy. Introduction DC-DC boost converters are widely used in industrial application and renewable energy system. In many applications high efficiency and high voltage boost DC-DC converter are required to interface between low voltage sources to high voltage load side. The conversion efficiency and high voltage gain are not easy to achieve with conventional boost converter due to parasitic component [1]. In order to obtain high output voltage, the traditional boost converter should operate at extreme duty cycle this limits the switching frequency and converter size, also increase the electromagnetic interference (EMI) levels [2]. Many research papers are being proposed several compensation topologies for overcoming these challenges and improving quality. The converter with the coupling inductor can provide high voltage gain in non isolated DC-DC converters in proportion to winding turns-ratio [3-5], but their efficiency is degraded due to the accompanying leakage inductance. Isolated boos... więcej»

Roughness of the Metal Sheet Edges - Problems of Measurement and Visualization DOI:10.15199/48.2015.04.10
(Marcin SZCZYGIEŁ, Tomasz TRAWIŃSKI)

Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets. In this paper this problem is considered on the basis of aluminium sheets used in printing industry for offset printing technique. The laboratory stand designed and constructed in the Department of Mechatronics at Silesian University of Technology is described, as well as the procedure of measurements. Streszczenie. Wiele urządzeń technicznych jest wykonywanych z blach, które są wycinane za pomocą narzędzi mechanicznych (gilotyny). W każdym przypadku proces cięcia wpływa na właściwości tych blach. W artykule został przedstawiony problem pomiaru nierównomierności krawędzi i jej wizualizacji na podstawie badań blach aluminiowych stosowanych w poligrafii do druku techniką offsetową. Opisano również skaner laserowy zaprojektowany i wykonany w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oraz procedurę pomiaru nierównomierności krawędzi. Nierównomierność krawędzi blach - problem pomiaru i wizualizacji Keywords: cutting process, roughness of edge, laser measurement techniques, laser scanner. Słowa kluczowe: proces cięcia, nierównomierność krawędzi, laserowe techniki pomiarowe, skaner laserowy Introduction Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets and in consequence on the construction of the device. Sometimes the sheets are seriously impaired during their cutting process. The typical defect of the aluminium plate arising during the cutting process (Fig.1) is the deformation of the plate edge [1,2,3]. Fig.1. Deformation of the plate edge arising during cutting process Be... więcej»

An attempt of characterization of stress state in high carbon C68D steel wire rod by Barkhausen noise method DOI:10.15199/48.2015.04.05
(Tomasz GARSTKA, Henryk DYJA)

The paper presents preliminary tests of high carbon steel wire rods by the non-destructive Barkhausen method. Correlation between applied external stress to the wire rod and current sweep characteristics were observed. Some geometrical parameters of the shape of these characteristics corresponded to mechanical stress state were assigned. Obtained result can be used for more reliable estimation of residual stress state and quick comparison of residual stress level in wire rod after different production variants. Streszczenie. W artykule zaprezentowano wstępne badania walcówki ze stali wysokowęglowej za pomocą nieniszczącej metody Barkhausena. Zaobserwowano korelację pomiędzy zadawanymi w walcówce naprężeniami a charakterystykami typu sweep. Pewne parametry geometryczne kształtu tych charakterystyk, korespondujące ze stanem naprężeń mechanicznych, zostały wyznaczone . Uzyskane rezultaty mogą być pomocne dla bardziej wiarygodnej oceny stanu naprężeń własnych i szybkiego porównywania ich poziomów w walcówce po różnych wariantach produkcji (Próba oceny stanu naprężeń w walcówce zestali wysokowęglowej C68D za pomocą metody Barkhausena). Keywords: wire rod, non-destructive testing, Barkhausen noise. Słowa kluczowe: walcówka, badania nieniszczące, szum Barkhausena Introduction The high carbon steel wire rods are used in areas when high strength and wear resistance are required, for example, in machine building, or automotive or wiredrawing industries. The increase of quality requirements and the optimization of production and further processing of wire rod imply research in this area [1, 2]. Obligatory tests of functional properties of wire rods, according to the standards, cover microstructure investigations and mechanical tests Complement and enrich these studies can provide various non-destructive (NDT) testing which let to examine wide part of material without time-consuming samples preparation. From a point of view of material strength... więcej»

Dwie drogi projektowania iluminacji obiektó DOI:10.15199/48.2015.04.40
(Rafał KRUPIŃSKI)

Projektowanie iluminacji obiektów jest zadaniem złożonym. Należy rozważyć różne koncepcje iluminacji obiektu, przedstawiając je zarówno inwestorowi jak i konserwatorowi zabytków, jeśli obiekt podlega jego ochronie. Obecny stan techniki pozwala na użycie dwóch metod projektowania: klasycznej, z użyciem rzeczywistego sprzętu oświetleniowego, przeprowadzając próby terenowe na obiekcie lub drogi opartej na wizualizacji komputerowej wirtualnego modelu 3D. Artykuł przedstawia te drogi, pokazując wady i zalety każdej z nich, na przykładzie Pałacu w Wilanowie. Abstract. Designing the illumination of objects is a complex task. There are different concepts of object illumination to consider followed by presenting them both to the investor and an antiques conservator, if the object is under his protection. The current state of technology allows to use two methods of design: classic, using real lighting equipment by carrying out field tests on the object or route and the other one based on computer visualization of the virtual 3D model. This article presents these ways showing their advantages and disadvantages on the example of the Wilanów Palace (Design methods for objects floodlighting). Słowa kluczowe: iluminacje, oświetlenie, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: floodlighting, illumination, lighting design, computergraphics. Wstęp Dotychczas znane są dwie metody projektowania iluminacji obiektów. Pierwsza, klasyczna, opiera się na próbach terenowych z wykorzystaniem obecnie produkowanego, rzeczywistego sprzętu oświetleniowego, druga na wizualizacji komputerowej oświetlenia wirtualnego modelu 3D z wykorzystaniem plików fotometrycznych opraw oświetleniowych [1]. Obie metody mają swoje wady i zalety. Zaletą pierwszej jest głównie spektakularność pokazu. Projektant może obserwować efekt swojej koncepcji iluminacji na rzeczywistym obiekcie w porach wieczornych. Metoda posiada jednak szereg wad i ma ograniczone zastosow... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4319-przeglad-elektrotechniczny-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
Europe's energy efficiency requirements for household appliances DOI:10.15199/48.2015.03.45
(Zbigniew ŁUKASIK, Aldona KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA, Waldemar NOWAKOWSKI)

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzeń Komisji nr 66/2014 oraz 65/2014 dotyczących klas energetycznych piekarników, płyt grzewczych, okapów nadkuchennych w Polsce firmy produkujące ten rodzaj sprzętu AGD zobowiązane są do załączania informacji o produkcje zgodnie Rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 Wymagania w zakresie efektywności energetycznej w Europie dla sprzętu gospodarstwa domowego Abstract. Following the publication in the Official Journal of the European Union Commission Regulations No. 66/2014 and 65/2014 on energy classes oven, hob, range hood in Poland, the company producing household appliances are required to attach information about the product in accordance with Regulation from 1 January 2015. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, piekarnik, płyta grzewcza, okap nadkuchenny. Keywords: Energy effectiveness, oven, hob, range hood. Introduction Over the next 20 years, Poland has become a safe country energy.[5,6] In recent years there has been rapid technological progress in the field of used household cooking appliances.[11,1] In studies ecodesign indicated that household appliances have a significant potential for energy savings. [12,4]. It is expected that the combined effect of the provisions laid down in Commission Regulations (EU) No 66/2014, No. 65/2014 on energy labeling of household ovens and range hoods will lead to annual savings of primary energy at the level of 27 PJ / year in 2020 and that will increase to 60 PJ / year by 2030.The information provided on the respective labels should be obtained through reliable, accurate and reproducible calculation and measurement methods that take into account the recognised state-of-the-art calculation and measurement methods including, where available, harmonised standards adopted by the European standardisation organisations, as listed in Annex I to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Coun... więcej»

Kłopotliwy przypadek ochrony przeciwporażeniowej w linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV DOI:10.15199/48.2015.03.40
(Stanisław CZAPP, Grzegorz MAŃKOWSKI, Maciej SCHULZ, Sławomir THIEL)

Ochrona przeciwporażeniowa przy słupach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ściśle zależy od rodzaju i lokalizacji słupów, a także od nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Największe zagrożenie porażeniowe występuje przy słupach przewodzących, posadowionych w miejscach, gdzie często przebywają ludzie i mogą oni chodzić boso. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia porażeniowego przy słupie kratowym umieszczonym na terenie rekreacyjnym oraz rozwiązanie instalacji uziemiającej tego słupa. Abstract. Protection against electric shock near towers of high voltage power lines strictly depends on type and localization of towers and arrangement of automatic protection in supply substations. The highest risk of electric shock exists close to the conductive towers in places occupied often and barefoot. In the paper evaluation of electric shock risk and arrangement of an earthing installation near metallic tower located in the recreational area are presented. (Problematic case of protection against electric shock in 110 kV power line). Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, wysokie napięcie, ochrona przeciwporażeniowa. Keywords: power lines, high voltage, protection against electric shock. Wstęp Aktualne normy dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia formułują wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia słupa. Na przykład, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, nie określa się wartości rezystancji uziemienia ani największych dopuszczalnych napięć dotykowych dla słupów na terenach, gdzie rzadko przebywają ludzie (tereny niezabudowane), jeżeli po zwarciu doziemnym linia jest samoczynnie wyłączana. Jeżeli jednak słup znajduje się w pobliżu obszarów, gdzie często przebywają ludzie, to wymaga się sprawdzania napięć uziomowych i ewentualnie napięć dotykowych. Należy zwrócić uwagę, że normy... więcej»

Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS (Marian PASKO, Andrzej KOWALIK)
W dniu 27 stycznia 2015 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Oddziału Gliwicko - Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Towarzystwo od ponad pół wieku zrzesza osoby zajmujące się zawodowo szeroko rozumianą elektrotechniką: naukowców Politechnik Śląskiej... więcej»

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK DOI:10.15199/48.2015.03.14
(Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI)

Metoda SDF, zwana także dopplerowską metodą lokalizacji, służy do estymacji współrzędnych położenia źródeł emisji przez ruchomy odbiornik pomiarowy. Niniejszy artykuł został poświęcony zastosowaniu technologii SDF w odniesieniu do źródeł emitujących sygnały z kluczowaniem fazy. W artykule przedstawiono m.in. sposób wyznaczania częstotliwości Dopplera na podstawie analizy widmowej odbieranego sygnału, opis przeprowadzonych badań empirycznych oraz uzyskane wyniki. Abstract. SDF method, also known as the Doppler location method, is used to estimate the position coordinates of the emission sources by the mobile measuring receiver. In this paper is presented how to use SDF technology to locate sources that emit the phase shift keying signals. In the paper are presented i.a.: a methodology for determining of the Doppler frequency based on the spectral analysis of the received signal, a description of the empirical studies and the obtained results. (The use of SDF technology to BPSK and QPSK emission sources’ location). Słowa kluczowe: lokalizacja źródeł emisji, efekt Dopplera, technologia SDF, kluczowanie fazy. Keywords: localization of the emission sources, Doppler effect, SDF technology, phase shift keying. Wstęp Lokalizacja, zwana również pozycjonowaniem, to proces, który polega na wyznaczeniu estymowanych wartości współrzędnych położenia źródła sygnału na podstawie cech odbieranego sygnału, który został wypromieniowany przez lokalizowany obiekt. Podstawowym kryterium klasyfikacji metod lokalizacji jest rodzaj parametru wyznaczanego w odbieranym sygnale, na podstawie którego określana jest pozycja źródła sygnału w danej metodzie. W omawianej klasyfikacji wyróżnić można pięć podstawowych grup metod pozycjonowania [1-7]: Arrival), ... więcej»

Generator sygnałów złożonych dla potrzeb badań systemów namierzania DOI:10.15199/48.2015.03.24
(Mirosław CZYŻEWSKI, Adam Konrad RUTKOWSKI, Adam KAWALEC, Adam SŁOWIK)

W artykule przedstawiono koncepcję generatora sygnałów złożonych dla potrzeb badań układów namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych stosowanych w rakietach przeciwradiolokacyjnych (ang. ARM) oraz systemów walki elektronicznej, pracujących w dolnych pasmach mikrofalowych L i C. Część sprzętowa generatora oparta została na wektorowym generatorze NI PXIe-5673, natomiast postać generowanych sygnałów kształtowana jest przez część programową, zaimplementowaną w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW. Abstract. A concept of the complex signal generator for the investigation of the direction finding systems of the microwave emitters has been presented in the paper. Such kind of sets are used in ARM seekers and other electronic warfare systems, working in the lower microwave bands. The hardware part of the system was based on the vector signal generator NI PXIe-5673, whereas the mode and shape of generated signals are controlled by the software part of system, which is implemented in the LabVIEW environment (The complex signals generator for the purposes of the direction finding systems investigations). Słowa kluczowe: układy namierzania, generatory sygnałów radarowych, modulacja LFM, sygnały FMCW. Keywords: direction finding systems, radar signals generator, LFM modulation, FMCW signals. Wstęp Ostatnie i trwające obecnie konflikty zbrojne pokazują jak wielkie znaczenie na współczesnym polu walki ma rozpoznanie elektroniczne. Informacja zdobyta tą droga daje możliwość identyfikacji i określenia położenia źródła promieniowania elektromagnetycznego, a w tym radarów przeciwnika [1,2]. Wypracowaną w ten sposób przewagę można wykorzystać zarówno do działań defensywnych, powodując np. wystrzelenie flar lub dipoli, mających wprowadzić w błąd nieprzyjaciela (systemy klasy RWR) lub działań ofensywnych naprowadzając samoloty, pociski rakietowe lub artylerię na zlokalizowany obiekt (systemy klasy ESM oraz ELINT) [3]. Przykładem takiego ofensyw... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4287-przeglad-elektrotechniczny-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Another Approach to the Fractional Order Derivatives. DOI:10.15199/48.2015.02.35
(Maciej SŁAWIŃSKI)

This paper presents custom approach to the fractional order derivatives. It is proposed other opportunity to determine equation for fractional order derivatives calculation. All of the considerations are supported by the numerical examples that show the usefulness of certain properties of the fractional derivatives. In this article is made an attempt to answer the questions: What is the fractional derivative? When, where and why the fractional derivative should be used? Which one equation is appropriate for the fractional order derivative calculus? Streszczenie. W artykule przedstawiono niestandardowe podej´scie do pochodnych niecałkowitego rz˛edu. Zaproponowana została mo˙zliwo´s´c definiowania dowolnych równan´ pozwalaja˛cych na wyznaczenie pochodnych niecałkowitego rze˛du. Teoria opisana w pracy została poparta przykładami, które pokazuja˛ uz˙ytecznos´c´ niektórych włas´ciwos´ci pochodnej niecałkowitego rze˛du zdefiniowanej dowolnym równaniem. W artykule zrealizowana została próba odpowiedzi na pytania Czym jest pochodna niecałkowitego rz˛edu? Kiedy, gdzie i dlaczego pochodna niecałkowitego rz˛edu powinna byc´ stosowana? Które równania do wyznaczania pochodnej niecałkowitego rze˛du sa˛ poprawne?(Inne podejs´cie do pochodnych niecałkowitego rz ˛edu.) Keywords: linear systems, fractional derivative, reduction rank of the system Słowa kluczowe: układy liniowe, pochodna niecałkowitego rz˛edu, redukcja rz˛edu układu Introduction The derivative is the change of one quantity with respect to another one. Changes the value of a function x(t) depending on the changes of value of the time t is called the first order time derivative, and it is denoted by x˙ (t) = dx(t) dt . First order derivative can be calculated using the equation dx(t) ... więcej»

An unified approach for developing rationalized algorithms for hypercomplex number multiplication DOI:10.15199/48.2015.02.09
(Aleksandr CARIOW, Galina CARIOWA)

In this article we present a common approach for the development of algorithms for calculating products of hypercomplex numbers. The main idea of the proposed approach is based on the representation of hypernumbers multiplying via the matrix-vector products and further creative decomposition of the matrix, leading to the reduction of arithmetical complexity of calculations. The proposed approach allows the construction of sufficiently well algorithms for hypernumbers multiplication with reduced computational complexity. If the schoolbook method requires N2 real multiplications and N(N-1) real additions, the proposed approach allows to develop algorithms, which take only [N(N-1)/2]+2 real multiplications and 3Nlog2N+[N(N-3)+4]/2 real additions. Streszczenie. W artykule zostało przedstawione uogólnione podejście do syntezy algorytmów wyznaczania iloczynów liczb hiperzespolonych. Główna idea proponowanego podejścia polega na reprezentacji operacji mnożenia liczb hiperzespolonych w formie iloczynu wektorowomacierzowego i dalszej możliwości kreatywnej dekompozycji czynnika macierzowego prowadzącej do redukcji złożoności obliczeniowej. Proponowane podejście pozwala zbudować algorytmy wyróżniające się w porównaniu do metody naiwnej zredukowaną złożonością obliczeniową. Jeśli metoda naiwna wymaga wykonania N2 mnożeń oraz N(N-1) dodawań liczb rzeczywistych to proponowane podejście pozwala syntetyzować algorytmy wymagające tylko [N(N-1)/2]+2 mnożeń oraz 3Nlog2N+[N(N-3)+4]/2 dodawań. (Uogólnione podejście do konstruowania zracjonalizowanych algorytmów mnożenia liczb hiperzespolonych - tytuł polski artykułu). Keywords: hypernumbers, multiplication, fast algorithms. Słowa kluczowe: liczby hiperzespolone, operacja mnożenia, szybkie algorytmy. Introduction In recent years the hypercomplex numbers [1] (hypernumbers) play an important role during the realization of several tasks of data processing in various fields of science and technology including ele... więcej»

Moce w komutowanych obwodach elektrycznych. Spektralne rozproszenie mocy. DOI:10.15199/48.2015.02.38
(Piotr GROCHAL)

Autor opisuje definicje różnych rodzajów mocy elektrycznej w odniesieniu do prostego obwodu o zmiennej strukturze, w którym występuje zjawisko spektralnego rozproszenia mocy i konwersji mocy. Autor ilustruje względność pomiarów wielkości w obwodach elektrycznych. Wyjaśnia metodę analizy nieliniowych , komutowanych obwodów elektrycznych. Abstract. The author interprets different types of electric power in relation to the circuit with alternating structure. The phenomena of spectral dispersion of energy (power) as well as the conversion of energy are described. The author illustrates relativity of measurement of electrical magnitudes in electrical circuits. The design principle for analysing the non-linear, electrically commutated circuits is also explained. (Power in electrically commutated circuits - spectral dispersion of energy) Słowa kluczowe: moc czynna, moc bierna, moc deformacji, moc pozorna, spektralne rozproszenie mocy. Keywords: active power, reactive power, distortion power, spectral distortion of power Wstęp Od lat elektrycy analizują obwody elektryczne na bazie modeli matematycznych. Podstawowym narzędziem do budowy modeli obwodów elektrycznych są układy równań różniczkowych. Rachunek operatorowy , pozwalający na algebraizację równań, dodatkowo wspiera proces analizy i projektowania obwodów. Przekształcenie Laplace’a i Fouriera przenoszą obszar opisu zjawisk i zależności z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Celem analizy obwodu staje się wówczas nie tylko określenie przebiegów czasowych badanych wielkości, jak to ma miejsce w dziedzinie czasu ale określenie ich zależności spektralnych. W literaturze zajmującej się problematyką mocy w obwodach elektrycznych można spotkać wiele definicji różniących się co do interpretacji fizycznej definiowanych wielkości lub takiej interpretacji pozbawionych. W artykule skupiono uwagę na tych zależnościach teoretycznych ,które są istotne dla właściwej interpretacji wielk... więcej»

Application of the "stretching" function for solving electrical circuits with differential-algebraic relations DOI:10.15199/48.2015.02.36
(Paweł DRĄG, Krystyn STYCZEŃ)

In the article the problem of an accurately and effectively solving complex electrical circuits was considered. Application of the Kirchhoff's laws enables us to model such circuits by both differential and algebraic equations. The presented approach is based on the direct shooting method. To preserve the continuity of the state variables and consistency of the initial conditions, in the nonlinear optimization problem the "stretching" function was applied. The presented method can be used to carry out the circuits simulation in a computationally efficient manner. Streszczenie. W artykule poruszono problem dokładnego i skutecznego rozwia˛zywania złoz˙onych obwodów elektrycznych. Zastosowanie praw Kirchoffa umo˙zliwia modelowanie takich obwodów zarówno przez równania ró˙zniczkowe jak i algebraiczne. Zaprezentowane podej´scie bazuje na bezpos´redniej metodzie strzałów. Aby zapewnic´ cia˛głos´c´ zmiennych stanu oraz spójne warunki pocza˛tkowe, w zadaniu programowanie nieliniowego zastosowano funkcje˛ "rozcia˛gaja˛ca˛". Zaprezentowana metoda moz˙e byc´ wykorzystana w symulowaniu obwodów w sposób wydajny obliczeniowo. (Zastosowanie funkcji "rozcia˛gaja˛cych" do rozwia˛zywania obwodów elektrycznych z relacjami róz˙niczkowo-algebraicznymi) Keywords: electrical circuit simulation, differential-algebraic systems, stretching function, inconsistent initial conditions. Słowa kluczowe: symulacja obwodów elektrycznych, równania ró˙zniczkowo-algebraiczne, funkcja rozcia¸gaja¸ ca, niespójne warunki pocza¸ tkowe. doi:10.15199/48.2015.02.36 1. Introduction Nowadays, numerical simulation of electrical circuits plays a key role in the design of electrical networks, in which elements like resistors, capacitors, inductors, transistors and sources are interconnected [9]. Similar networks can be encountered in chemical engineering and biotechnology, where chemical reactors and bioreactors are interconnected to enhance the overall productivity of reactor ne... więcej»

Application of Selected Geometrical 3D Object Description Algorithms to the Problem of Model Retrieval DOI:10.15199/48.2015.02.25
(Dariusz FREJLICHOWSKI)

In the paper the comparison of three geometrical approaches to the representation of 3D shapes is presented. Two of them are wellknown and popular, i.e. Extended Gaussian Image and Shape Histograms. They are compared with a method based on the transformation of points from Cartesian to spherical co-ordinates. For the purpose of the experiments the "Princeton Shape Benchmark" database was applied, which became popular in the task of experimental evaluation of 3D shape descriptors. The current rapid development of computer hardware makes the processing of 3D scenes faster. Hence, the description of objects in image processing, recognition and indexing is possible. Amongst many existing applications of 3D shape descriptors their usage in CAD systems, biometrics, entertainment, virtual reality and image retrieval are especially tempting. In the paper the last listed problem is analysed. Streszczenie. W artykule opisano porównanie trzech podejść geometrycznych do zagadnienia reprezentacji kształtu 3D. Dwa spośród nich to dobrze znane i popularne techniki, tj. Extended Gaussian Image oraz Shape Histograms. Zostały one porównane z metodą opartą na przekształceniu punktów z kartezjańskiego do sferycznego układu współrzędnych. Na potrzeby eksperymentu wykorzystano bazę "Princeton Shape Benchmark", która stała się popularna w eksperymentalnej ocenie deskryptorów kształtu 3D. Obecny szybki rozwój sprzętu komputerowego przyspiesza przetwarzanie scen trójwymiarowych. Dzięki temu opis obiektów na potrzeby przetwarzania obrazów, rozpoznawania oraz indeksowania stał się możliwy. Pośród wielu istniejących zastosowań deskryptorów kształtu 3D ich użycie w systemach CAD, biometrii, rozrywce, wirtualnej rzeczywistości oraz indeksowaniu obrazów jest szczególnie pożądane. W niniejszym artykule ostatnie z wymienionych zastosowań jest analizowane. Porównanie trzech podejść geometrycznych do zagadnienia reprezentacji kształtu 3D Keywords: 3D shape description, geomet... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4260-przeglad-elektrotechniczny-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Uproszczony model ciała człowieka do analizy systemów bezprzewodowych działających w pobliżu osób w różnych pozycjach DOI:10.15199/48.2015.01.33
(Łukasz JANUSZKIEWICZ)

W artykule przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystana uproszczonego numerycznego modelu ciała człowieka do analizy systemów radiowych funkcjonujących w pobliżu osób przyjmujących różne pozycje ciała. Model uproszczony ciała zaproponowany przez Autora składa się z rur PCV wypełnionych płynem imitującym tkanki wewnętrzne. Ze względu na dużą prostotę konstrukcji, model ten można łatwo zmodyfikować w taki sposób, aby odwzorowywał ciało w innych pozycjach. Badania porównawcze przeprowadzono z wykorzystaniem modelu referencyjnego jakim był heterogeniczny model numeryczny NMR Hershey dostępny w programie XFdtd firmy Remcom. Model referencyjny został zmodyfikowany za pomocą programu Varipose w taki sposób, aby odwzorowywał osobę siedzącą. Uproszczony model cylindryczny porównano z modelem odniesienia dla scenariuszy typowych dla sieci bezprzewodowych. Abstract. In the paper the research on simplified numerical human body model for analysis of wireless systems operating In the proximity of posed human body is presented. The proposed simplified human body model is build with PVC pipes filled with tissue stimulant liquid. Due to its simplicity, it can be easily modified to model a sitting person. Comparable studies were made with NMR Hershey numerical heterogeneous body model that is available in Remcom XFdtd computer program. This was modified with Varipose program to model sitting person. Simplified model was compared with reference model for simulation scenarios typical for wireless body area networks. (Simplified human body model for analysis of wireless systems operating In the proximity of posed human body ). Słowa kluczowe: modele ciała człowieka, FDTD, systemy bezprzewodowe, sieci BAN Keywords: human body models, FDTD, wireless systems, BAN Wstęp Projektowanie bezprzewodowych sieci działających w pobliżu ciała człowieka wymaga uwzględnienia złożonych zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego i tkanek lu... więcej»

Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym DOI:10.15199/48.2015.01.23
(Lech BOROWIK, Adrian BARASIŃSKI)

W artykule przedstawiono wyniki badań pracy instalacji elektroenergetycznej w budownictwie energooszczędnym. Podczas długotrwałego przepływu prądu przez przewody elektryczne umieszczone w ścianach izolowanych cieplnie, o niewielkim współczynniku przenikania ciepła, mogą one ulec przegrzaniu w wyniku którego nastąpi zmniejszenie rezystancji izolacji bądź nawet zwarcie, a w konsekwencji może powstać zagrożenie pożarowe. Wyniki badań mają posłużyć projektantom nowych obiektów, jak i modernizowanych do uwzględnienia tych zagrożeń, a także są sugestią do zaktualizowania istniejącej normy w tym zakresie. Abstract. During prolonged flow of electric current by wiring placed in walls which are thermally isolated. This walls has small ratio of warm penetration and the electric cables can overheat and this will cause decrease resistance of isolation or short circuit and in consequence cause the fire. Results of research should serve planners of new buildings and for the buildings which are modernized. They are also suggestion to update norms. (Electrical installations in building energy-saving in the aspect of the fire hazard). Słowa kluczowe: instalacje elektroenergetyczne, budownictwo energooszczędne, zagrożenie pożarowe, audyt energetyczny. Keywords: power installations, construction energy-saving, fire hazard, energy audit. Wstęp Instalacje elektroenergetyczne stanowią nieodzowny element wyposażenia budynków. Postęp cywilizacyjny sprawił, że ludzkość stała się uzależniona od prądu. Każdy dom, każde biuro czy też zakład pracy posiada od kilku do kilkudziesięciu odbiorników energii elektrycznej. Sprawia to, że powstające instalacje elektryczne zaczęły się rozrastać. Zwiększona została liczba punktów (gniazd), średnica przekroju przewodu oraz ich ilość. Zadanie takiej instalacji nie polega jedynie na współpracy elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, ale również na zapewnieniu bezpiecznego jej użytkowania. Biorąc pod... więcej»

Apparatus safety in front of overvoltages coming from the power lines DOI:10.15199/48.2015.01.51
(Tomasz KISIELEWICZ, Carlo MAZZETTI2, Giovanni Battista LO PIPARO)

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych przed przepięciami przenoszonymi z linii zasilania. Problem ten jest szczególnie ważny dla obiektów specjalnego przeznaczenia, zazwyczaj odległych od innych użytkowników energii elektrycznej. W pracy uwzględniono rekomendacje międzynarodowego standardu IEC 62305 dla źródła zagrożenia S3 (uderzenie piorunu bezpośrednio w linie). Przedstawione analizy odnoszą się do prawidłowego wyboru SPD usytuowanego bezpośrednio przy urządzeniu chronionym. Problematyka ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych przed przepięciami przenoszonymi z linii zasilania Abstract. The present paper deals with the problem of electronic and electrical apparatus protection against overvoltages coming from the power lines. This problem is particularly important for special structures far from another consumers. This work is executed in accordance with IEC 62305 and the source of damage S3 is considered. In contribution, the special focus is dedicated for the downstream SPD selection placed near the apparatus to be protected. Słowa kluczowe: Ochrona odgromowa; Przepięcia; Ograniczniki przepięć Keywords: Lightning protection; Overvoltages; Surge Protective Device Introduction Failure of electrical or electronic apparatus can be caused by overvoltages appearing in the power system [1- 2]. This problem is particularly important within special structures (such as e.g. radars) usually placed far from another consumers. In such situation apparatus within the structure are particularly susceptible to absorb undesired disturbances resulting as overvoltages almost in whole. The damage of apparatus can be caused by overvoltages, especially of lightning origin, appearing in the system. With aim to assure regular operation of apparatus surge protective devices (SPD) are considered as typical protection measure [3-4]. The standard gives some practical recommendation for SPD selection... więcej»

Optymalizacja nowoczesnych zasilaczy impulsowych DOI:10.15199/48.2015.01.32
(Andrzej JĄDERKO, Maciej SWADOWSKI, Krzysztof ZYGOŃ)

W artykule opisano działania podejmowane w celu optymalizacji zasilaczy impulsowych pod względem sprawności i minimalizacji wymiarów. Prace obejmują badania układów przetwornic, układów prostownikowych, transformatorów wysokich częstotliwości, a także układów sterowania. Optymalizacja dotyczy doboru elementów i zagospodarowania przestrzeni w celu zwiększenia gęstości mocy oraz zmniejszenia strat w elementach aktywnych zasilacza impulsowego. Pokazano kilka rozwiązań przetwornic wysokoczęstotliwościowych wraz z przebiegami czasowymi charakterystycznych wielkości elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie indukcyjności i pojemności pasożytniczych wynikających z połączeń pomiędzy elementami Abstract. Efficiency increasing and dimension minimization in order to optimization of power supplies are described in this paper. Works include investigations of structure of the HF converters, rectifiers, HF transformers as well as control systems. Optimization relate to selection of elements and space utilization to perform power density increasing and power losses decreasing in active switches of the impulse supplier. Several projects of the HF converters and transients are shown in this paper. Particularly remark turned to parasitic inductances and parasitic capacities between the elements connections (Optimization of the modern switch mode power supplies) Słowa kluczowe: zasilacz impulsowy, optymalizacja, gęstość mocy Keywords: switch mode power supply, optimization, power density Wstęp Wymagania stawiane urządzeniom zasilającym urządzenia elektroniczne są coraz bardziej rygorystyczne. Przy projektowaniu nowoczesnych zasilaczy duże znaczenie ma ich sprawność. Jest to podyktowane trendem budowy urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Oprócz energooszczędności, ściśle związanej ze sprawnością, przykłada się dużą wagę do poziomu zakłóceń. Ogólna tendencja minimalizacji urządzeń istotnie wpływa na wymagane rozmiary ich członów zasila... więcej»

Dojrzałość TQM a efektywność organizacyjna akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce DOI:10.15199/48.2015.01.20
(Agnieszka BIEŃKOWSKA)

Celem opracowania jest analiza zależności między dojrzałością TQM a uzyskiwanymi przez organizację rezultatami. Poddano weryfikacji hipotezę ogólną: "Im większy stopień absorbcji TQM (im wyższy stopień dojrzałości TQM) w organizacji, tym wyższe rezultaty działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce" oraz wynikające z niej hipotezy szczegółowe dotyczące poszczególnych składowych dojrzałości TQM. Dowiedziono, że wyższym stopniom dojrzałości TQM (co oznacza, że większy jest zakres implementacji poszczególnych zasad TQM) towarzyszy wzrost parametrów działalności organizacji. Abstract. The aim of this article is to analyze the correlation between the maturity of TQM and the results obtained by the organization. General hypothesis was verified: "The higher degree of absorption of TQM (the higher degree of TQM maturity) in the organization, the higher the operating results of testing and calibration laboratories operating in Poland". It has been proved that higher degrees of maturity of TQM (which means that the greater the extent of implementation of the various TQM) is accompanied by an increase in operating results of the organization.. (TQM maturity and organizational effectiveness of accredited testing and calibration laboratories operating in Poland). Słowa kluczowe: system zarządzania, TQM, akredytacja, laboratorium badawcze, laboratoria wzorcujące Keywords: management system, TQM, accreditation, testing laboratory., calibrating laboratory Wprowadzenie W ujęciu teoretycznym w zasadzie nie ma wątpliwości, że wdrożenie zasad kompleksowego zarządzania przez jakość przynosi organizacji wymierne, pozytywne rezultaty. Parafrazując E. Skrzypek należy przyjąć, iż efekty implementacji TQM rozciągają się od jakości do efektywności dotyczącej organizacji jako całości [9]. W praktyce gospodarczej istotne są jednak kwestie szczegółów. Przyjmuje się, że im wyższy stopień spełnienia zasad TQM (a zatem wyższy poziom do... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»