profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-10

zeszyt-4196-przeglad-elektrotechniczny-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Modelling of degradation process of electrical insulation systems due to inverter pulses (Barbara FLORKOWSKA, Marek FLORKOWSKI, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ)
In-service stresses are the cause of progressive degradation of electrical insulation systems. The assessment of intensity and dynamics of these processes which are, among others, consequence of local working electric field strength is usually performed at sinusoidal voltage. However, in applications where power electronics converters are used the voltage stress has usually a form of fast switching pulses composing of repetitive sequences. Special problems for Pulse Width Modulation (PWM) driven induction motors arise from overvoltages and partial discharges (PD) in insulating systems of feeding cables and motors. The PWM waveforms produce complex overvoltages that stress the insulation more severely than sinusoidal voltage waveforms. The overvoltages form trials of pulses with very short rise times. Such conditions have essential influence on inception and activity of partial discharges in insulation systems. Selected aspects of these problems are presented in the paper: the numerical simulations of electric stress in coil-to-coil insulation of stator windings, the influence of the pulsed voltages modelling the PWM sequences, and the experimental results of PD in model twisted pair (TP) samples. Streszczenie. Narażenia eksploatacyjne są powodem postępującej degradacji elektrycznych układów izolacyjnych. Ocena intensywności i dynamiki tych procesów, będących m.in. konsekwencją lokalnego, roboczego natężenia pola elektrycznego jest zwykle prowadzona dla napięcia sinusoidalnie zmiennego. W aplikacjach, w których stosowane są energoelektroniczne układy przekształtnikowe narażenia napięciowe mają formę impulsów szybkozmiennych, tworzących powtarzalne sekwencje. Szczególne problemy powstają w układach napędowych silników indukcyjnych z modulacją szerokości impulsów (PWM), a związane są one z przepięciami oraz wyładowaniami niezupełnymi (wnz) w izolacji kabli zasilających oraz silników. Przebiegi PWM wytwarzają złożone przepięcia, które narażają iz... więcej»

Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych (Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI, Krzysztof SIODŁA)
W artykule poruszono problematykę lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych oraz wysokorozdzielczej techniki estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których sygnały, generowane przez defekty układu izolacyjnego transformatora energetycznego, rejestrowane były za pomocą kwadratowej matrycy sensorowej, natomiast do estymacji kierunku nadejścia tych sygnałów użyto algorytmu MVDR. Abstract. This article raises the issue of partial discharge sources location using sensor arrays and the high-resolution direction of arrival estimation technique. The paper presents the results of the simulations, in which the signals generated by defects in power transformer insulation system are collected using a rectangular sensor array, while the direction of arrival estimation of those signals is done by the MVDR algorithm. (Location of partial discharges sources using sensor arrays). Słowa kluczowe: lokalizacja wyładowań niezupełnych, estymacja kierunku nadejścia sygnału, matryce sensorowe, MVDR. Keywords: partial discharges location, direction of arrival estimation, sensor arrays, MVDR. doi:10.12915/pe.2014.10.19 Wstęp Awarie dużych transformatorów energetycznych są zazwyczaj skutkiem występowania defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego, stanowiących źródła wyładowań niezupełnych (wnz). Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca występowania defektu zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów pracujących w systemie energetycznym. Problematyka dotycząca detekcji, identyfikacji i lokalizacji źródeł wnz stanowi obecnie przedmiot szeroko prowadzonych prac badawczych, których celem jest, m.in. rozwój i poprawa wiarygodności aktualnie stosowanych technik diagnostyki i monitoringu transformatorów energetycznych opartych na detekcji zjawiska wnz [1-8]. Prace badawcze autorów niniejszego artykułu koncentrują się na poszukiwaniu nowych rozwiązań teoretycznych i te... więcej»

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia (Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Marcin WARDACH)
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań symulacyjnych, otrzymanych przy użyciu programu Flux 3D, wpływu klinów magnetycznych o względnych przenikalnościach magnetycznych w zakresie 1-16, zamykających żłobki stojana maszyny z magnesami trwałymi i regulacją strumienia wzbudzenia. Dla wybranych przenikalności magnetycznych klinów wyznaczono moment zaczepowy, moment elektromagnetyczny, pulsacje momentu, siłę elektromotoryczną rotacji indukowaną w uzwojeniach stojana oraz analizę harmoniczną SEM dla trzech stanów zasilania dodatkowej cewki regulującej wzbudzenie magnetyczne maszyny. Badania wykazały pozytywny wpływ zastosowania klinów magnetycznych, które powodują skuteczną redukcję momentu zaczepowego oraz pulsacji momentu użytecznego poprawiając tym samym własności ruchowe maszyny ECPSM przy zachowaniu jej momentu obrotowego. Abstract. The aim of paper is to present selected results of simulation investigations concerning influence of the relative magnetic permeability of a magnetic wedges in range 1... więcej»

PM Generator for Novel Architecture of Wind Turbines (Jacek F. GIERAS)
The paper deals with a permanent magnet (PM) generator for novel architecture of wind turbines. The proposed wind turbine consists of a number of integrated lower-poer individual generators. The individual generators can be arranged in a rectangular matrix, hexagon or in a circle. The paper discusses sizing procedure for this type of generators, electromagnetic calculations including the finite element method (FEM) simulation, performance characteristics and advantages of this type of wind generator. As an example, a PM brushless generator with concentrated non-overlap stator coils has been considered. Streszczenie. Artykuł dotyczy prądnicy bezszczotkowej o magnesach trwałych do nowej architektury turbin wiatrowych. Proponowana turbina wiatrowa składa się z pewnej liczby zintegrowanych jednostek o mniejszej mocy. Poszczególne prądnice mogą być zestawione w matrycę prostokątną, hexagon lub wpisane w okrąg. W artykule omówiono procedurę wymiarowania tego typu prądnic, obliczenia elektromagnetyczne, w tym rownież za pomocą metody elementów skończonych (MES), charakterystyki pracy oraz zalety. Jako przykład, została rozważona prądnica bezszczotkowa o magnesach trwałych z uzwojeniem stojana o cewkach o parametrach skupionych i rozpiętości jednej podziałki żłobkowej. Nowa architektura prądnicy do turbin wiatrowych o magnesach trwałych Keywords: wind turbine, novel architecture, permanent magnet generator, electromagnetic calculations, performance characteristics. Słowa kluczowe: turbiną wiatrowa, nowa architektura, prądnica o magnesach trwałych, obliczenia elektromagnetyczne, parametry. doi:10.12915/pe.2014.10.01 Introduction Wind turbine generators convert wind energy into electrical energy with the aid of mechanical rotation of a bladed rotor hub. In the past, most wind turbines have utilized heavy gearboxes to convert slow, powerful rotor hub rotation into much faster rotation of a driveshaft connected mechanically to the electrical genera... więcej»

Experimental Comparison of Two Various Optical Fibre Current Sensors Dedicated to High Current Applications (Tomasz BŁAŻEJCZYK, Henryk SIBILSKI, Krzysztof KRASUSKI)
The analysis of the possibility of applying of fiber optic sensors in power engineering are presented in the article. The paper deals with the results of the experimental investigations of magnetic fields existing in the surroundings of the model of air line conducting the current. Investigations were executed with use of coil-shaped fiber optic sensors designed to the co-operation with the different wavelengths: 635 nm and 1550 nm. The analysis of answer signals from fiber optic sensors is presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania czujnika światłowodowego w kontekście dotychczas stosowanych przekładników prądowych w elektroenergetyce. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pola magnetycznego występującego w otoczeniu modelu linii napowietrznej przewodzącej prąd. Badania wykonano przy zastosowaniu dwóch czujników światłowodowych przeznaczonych do współpracy z innymi długościami fali świetlnej: 635 nm i 1550 nm. Przedstawiono analizę odpowiedzi czujników światłowodowych. (Eksperymentalne porównanie dwóch różnych światłowodowych czujników prądu przeznaczonych do zastosowań w środowisku wielkich prądów). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu. Keywords: magnetic field, magneto-optic effect, fibre optic sensor, measurement of current. doi:10.12915/pe.2014.10.29 Introduction Over the past 30 years two major product revolutions have taken place due to the growth of the optoelectronics and fiber optic communications industries. The optoelectronics industry has brought about such products as compact disc players, laser printers, bar code scanners, and laser pointers. The fiber optic communications industry has literally revolutionized the telecommunications industry by providing higher-performance, more reliable telecommunication links with ever-decreasing bandwidth cost. This revolution is bringing about the benefits of highvolume productio... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy typu boost (Kalina DETKA, Krzysztof GÓRECKI)
W pracy rozważany jest wpływ zjawiska samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy boost. Zaprezentowano elektrotermiczny model dławika dla programu SPICE oraz wyniki obliczeń charakterystyk rozważanej przetwornicy uzyskane przy uwzględnieniu oraz pominięciu zjawiska samonagrzewania w tym elemencie. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi dla przetwornicy z dławikiem zawierającym rdzeń wykonany ze sproszkowanego żelaza. Abstract. This paper refers to considerations of the influence of self-heating in the choking-coil on characteristics of a boost converter. The electrothermal model of the choking-coil dedicated for SPICE is presented. Some results of calculations of characteristics of the boost converter obtained with self-heating in the choking-coil taking into account and at omitting this phenomenon are shown. Results of calculations are compared with results of measurements. Investigations are performed for choking-coils made from powdered iron. (The influence of self-heating in a choking-coil on characteristics of boost converters). Słowa kluczowe: przetwornica boost, dławik, samonagrzewanie, modelowanie, pomiary. Keywords: boost converter, choking-coil, self-heating, modelling, measurements. doi:10.12915/pe.2014.09.06 Wprowadzenie Przetwornice dc-dc są powszechnie wykorzystywane w impulsowych układach zasilających urządzenia elektroniczne. Jedną z najpowszechniej stosowanych konfiguracji układowych jest dławikowa przetwornica boost podwyższająca napięcie [1, 2]. Istotnym składnikiem tego układu jest dławik z rdzeniem ferromagnetycznym. Właściwości tego układu analizowano w licznych pracach [3, 4, 5], ale skupiono uwagę na właściwościach elementów półprzewodnikowych, natomiast pominięto właściwości elementów indukcyjnych. We wcześniejszych pracach autorów rozważano wpływ nieliniowości modelu dławika na charakterystyki rozważanej przetwornicy [6] oraz zaproponowano elektrotermiczny nieliniowy model... więcej»

Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych (Grzegorz BLAKIEWICZ)
W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowej transmisji mocy wykorzystujące wirujące pole elektromagnetyczne, dzięki któremu eliminuje się część wad i ograniczeń związanych z dotychczas stosowanymi metodami transmisji. Podano szczegóły konstrukcji i wyniki pomiarów modelowego systemu zasilania, w którym osiągnięto transmisję mocy w wielkości do 150 mW na odległość do 20 cm. Abstract. The article presents the problem of wireless power supply for miniature medical sensors. It is discussed specifics of the wireless transmission of electrical power to the sensors, noting the need for this kind of power supply and the limitations of power density allowed for living organisms, especially for a man. A new approach for wireless power transmission, using a rotating electromagnetic field, is proposed to eliminate some of the disadvantages and limitations of previously used methods of transmission. There are presented the construction details and results of measurement of a power system in which 150mW power is delivered over a distance of 20 cm. (Wireless power supply for medical sensors). Słowa kluczowe: zasilanie bezprzewodowe, wirujące pole elektromagnetyczne, sprzężone obwody rezonansowe, kapsułka endoskopowa. Keywords: wireless power supply, rotating electromagnetic field, coupled resonant circuits, endoscopy capsule. doi:10.12915/pe.2014.09.04 Wstęp W badaniach i diagnostyce medycznej coraz częściej są stosowane miniaturowe implanty i sensory umożliwiające stymulowanie organizmu jak również gromadzenie ważnych danych medycznych. Dzięki dużym możliwościom miniaturyzacji, jakie zapewn... więcej»

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE (Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA)
Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automatyki sieciowej wydaje się niewystarczająca - w szczególności w układach o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi. Proponuje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w tzw. obszarowych układach automatyki elektroenergetycznej. Abstract. Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it seems insufficient - in particular in systems with a high "saturation" of distributed sources. It is proposed that we should search for new solutions in systems of power automation area. (The structures of power automation to improve cooperation diffuse sources of power system). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, automatyka obszarowa, generacja rozproszona, sieć dystrybucyjna. Keywords: power system protection, area automatic system, distributed generation, power distribution network. doi:10.12915/pe.2014.09.33 Wstęp Problematyka związana z poprawną współpracą źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym (SEE) jest zagadnieniem, które w obliczu przewidywanego rozwoju generacji rozproszonej nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane obecnie w sieci dystrybucyjnej układy automatyki elektroenergetycznej tworzą struktury sterownicze i zabezpieczeniowe zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych przy przesyle energii elektrycznej z sieci najwyższych napięć w kierunku odbiorców. Obserwowany w ostatnich latach rozwój niewielkich źródeł wytwórczych (tzw. ... więcej»

Methods for Measuring Heat Pump Energy Balance (Jan ŠRÁMEK, Zdeněk HRADÍLEK)
Because applications and operation of heat pump, especially air/water type, are connected with problem based on the principle of these heat sources, we designed methods for measuring complete heat pump energy balance. This will allow us clear up real operation characteristic of this type of heat pump and we gained real data for further analysis. Streszczenie. Opracowano metodę analizy bilansu cieplnego pomp cieplnych. Metoda opiera się na modelowaniu wszystkich źródeł ciepła. Metoda przeprowadzania bilansu energii pomp cieplnych Keywords: Heat pump, measurement, energy balance. Słowa kluczowe: Pompa ciepła, pomiary, bilans energetyczny doi:10.12915/pe.2014.09.34 Introduction This article presents a procedure for designing a measurement methodology to address to a currently very live and frequently discussed topic. That is for sure the utilisation of heat pumps of air/water type and their effective implementation in practical installations. The first chapters contain a description of the object measure and the method for designing the convenient measuring system. The measurement concerns overall energy balance of heat pump incl. heat capacity and secondary parameters associated with operation of this source by directs or indirect means. The second part of this article presents the first partial results based on initial and implemented analysis of the data measured. Measurement date and location The energy balance measurement was conducted within an object with intermittent utilisation. The primary heating system in this object comprises air/water heat pump only. The object is situated in the area of Beskydy, Ostravice- Staré Hamry (CZE); and its built-up area amounts to the total of 131 m2. The total heat loss incurred by the object is equal to 4.5 kW in accordance with standard [2]. The measurement period lasts from autumn 2012 to spring 2013. Measured heat source-heat pump The primary heating source comprises the air/water... więcej»

Efficient data generation for the testing of real-time multiprocessor scheduling algorithms (M. Naeem Shehzad, A.M. Déplanche, Yvon Trinquet, Umer Farooq)
In conducting the performance evaluation tests of real-time multiprocessor scheduling algorithms, synthetic input data is mandatory for obtaining reliable results and to draw strong conclusions. The results of the statistical evaluation highly depend on the data chosen for the experimentation. The data generation process is required to be efficient while the resultant data should comply with the user requirements. This article discusses two established data generation techniques used in the literature, explains their advantages and disadvantages, and finally proposes few extensions in one of the techniques, which is considered quite efficient, to be made compatible with discrete time simulator. Streszczenie. W artykule przedyskutowano dwie techniki generacji danych w multiprocesorze czasu rzeczywistego. Zaproponowano modyfikacje algorytmu Stafforda.(Efektywny proces generacji danych w multiprocesorze czasu rzeczywistego) Keywords: Simulation data, Multiprocessor scheduling, Performance evaluation. Słowa kluczowe: kolejkowanie w układzie multiprocesora, algorytm Stafforda. doi:10.12915/pe.2014.09.36 Introduction Real-time embedded systems have become very significant in the recent times and are seen everywhere from mobile phones, computer tablets up to the automobiles and space systems. Multiprocessors in real-time embedded systems emerged to fulfill the demand of enhanced processing power. Another topic that is directly linked to multiprocessing is multiprocessor scheduling. The multiprocessor scheduling got researcher’s attention primarily with the advent of multi-core architecture. This is true both for symmetric [1] and heterogeneous processor [2]. Performance evaluation of scheduling algorithms is an essential part of algorithm development which helps them to analyze the characteristic of algorithms. In symmetric multiprocessor environment, there is a constant growth towards proposition of new scheduling algorithms with ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Badania fotometryczne reflektorów samochodowych po 10 latach eksploatacji (Piotr KAŹMIERCZAK)
W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów światłości światła mijania dwóch reflektorów samochodowych popularnych typów, po 10 latach normalnej eksploatacji. Wyniki te odniesiono do obowiązujących wymagań homologacyjnych i porównano z wartościami światłości reflektorów fabrycznie nowych tego samego typu. Abstract. These article presents measurement results of passing lights luminous intensity of two popular vehicle headlamps, after 10 years of their normal exploitation. Results was compared with current type approval requirements and with luminous intensity measured for brand new headlamps of the same type. (Photometric measurements of vehicle headlamps after 10 years of exploitation) Słowa kluczowe: fotometria, oświetlenie samochodowe, reflektor samochodowy Keywords: photometry, vehicle lighting, vehicle headlamp doi:10.12915/pe.2014.08.15 Wstęp Oświetlenie drogi przed pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności, jest kluczowym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie, pojazdy poruszające się po drogach są wyposażone w reflektory o zróżnicowanych konstrukcjach, co związane jest z postępem technicznym w motoryzacji. W starszych pojazdach funkcjonują reflektory z odbłyśnikiem paraboloidalnym z ryflowanym szklanym kloszem, w nowszych, reflektory z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym z kloszem gładkim wykonanym z tworzywa sztucznego, lub reflektory z odbłyśnikiem elipsoidalnym z soczewką (tzw. reflektory soczewkowe). Pomimo tych różnic, wszystkie konstrukcje mają na celu uzyskanie tego samego, wymaganego przepisami [1], rozkładu natężenia oświetlenia na drodze. Światła mijania w reflektorze samochodowym charakteryzują się tym, że realizują dość trudne technicznie zadanie, którym jest najlepsze oświetlenie jezdni i pobocza przed pojazdem, przy jednoczesnym ograniczeniu zjawiska oślepiania kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Warunkiem uzyskania odpowiedniego oświetlenia drogi jest wytworzenie wyraźnej gr... więcej»

A method for human gait comparison (Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA)
This paper presents a method for comparing two different human gaits recorded in a motion capture laboratory. The comparison consists in comparing how joint angles change. The test data was read from C3D files. In order to obtain presented results a piece of software is created in C++ language. The software allows for reading acquisition files and calculating the angles between chosen body parts. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę porównania dwóch różnych nagrań ruchu człowieka. Porównanie dotyczy wybranych kończyn i polega na badaniu zmienności kątów poszczególnych stawów. Wykorzystano dane o trajektoriach markerów odczytane z plików C3D. Do uzyskania wyników wykorzystano program opracowany w języku C++ służący do odczytywania nagrań i obliczania wspomnianych kątów. (Metoda porównania różnych nagrań chodu człowieka) Keywords: human gait, motion capture, comparison Słowa kluczowe: chód człowieka, akwizycja ruchu, porównanie doi:10.12915/pe.2014.08.07 Introduction Professional motion capture laboratories that allow us to record actors’ movements differ not only in the equipment they possess but also in the environment for motion acquisition. Motion recorded in such laboratories can be exported to special motion capture formats that allow the data to be processed and analysed further. This has spawned an area of computational motion analysis. This kind of research is relevant to various fields such as: sports, medicine, orthopaedics. This paper presents a method of comparing two gaits of the same actor. An actor’s motion was recorded using a marker based motion capture system and saved in C3D files. Each time the actor walked slowly. The comparison presents how the angles between selected body parts change while the actor is walking. This article focuses on three angles: (1) the angle between chest and thigh, (2) the angle between thigh and shin and (3) the angle between shin and foot. The comparison was created... więcej»

Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter (Paweł DAWIDOWSKI, Kacper SOWA, Mariusz STOSUR, Marcin SZEWCZYK, Przemysław BALCEREK)
This paper aims to describe the effect of switching frequency selection for three-level NPC inverter and its impact on the quality of output waveforms for different cable lengths connecting the inverter with motor. Authors propose an optimal switching frequency selection as an option to overall limitation of THD. Traditional and the most popular techniques to limit the THD have been reviewed in order to compare with the proposed method. Simulation verification shows that harmonic spectrum generated by the inverter with the switching frequency selected at the minimum equivalent impedance of the network cable resulting in decrease of total level of harmonics contents. Streszczenie. W artykule została przedstawiona analiza wyboru częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika napięcia, oraz jej wpływu na jakość przebiegów wyjściowych dla różnych długości kabli. Autorzy proponują wybór częstotliwości przełączania, jako jedną z opcji ograniczenia współczynnika THD. W artykule przedstawiono tradycyjne i najbardziej popularne techniki ograniczenia współczynnika THD w celu ich porównania z proponowaną metodą. Wyniki symulacyjne wykazały, że ilość harmonicznych generowanych przez falownik jest mniejsza, jeśli falownik pracuje przy częstotliwości, dla której impedancja zastępcza kabla jest najmniejsza. (Redukcja współczynnika THD przez optymalizację częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika NPC) Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. doi:10.12915/pe.2014.08.04 Introduction Application of multilevel inverters leads to many advantages like e.g. limited steepness of the voltage applied (dv/dt), which substantially reduces the total harmonic distortions of the output waveforms. Advanced control schemes such as direct torque control (DTC) allows process optimization and increase of an ef... więcej»

Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych EMC do eliminacji zakłóceń w pracy radiowych systemów komunikacyjnych (Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ)
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych prac związanych z zastosowaniem typowych absorberów EMC w aplikacjach innych niż komory bezodbiciowe. Wybrane modele absorberów funkcjonujących na rynku zostały sprawdzone pod względem tłumienności oraz potencjału zastosowań innych niż branża EMC. Abstract. This paper presents the results of works carried out in Laboratory of Electronic Devices on the use of absorbing materials for other than anechoic chambers’ applications. The chosen existing on the market absorbers have been evaluated for their attenuation characteristics and possible use for others than EMC trades. On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems. Słowa kluczowe: absorbery EMC, tłumienność materiałów, skuteczność ekranowania. Keywords: EMC absorbers, attenuation of materials, shielding effectiveness. doi:10.12915/pe.2014.08.14 Wstęp Materiały absorbcyjne znajdują szerokie zastosowanie w obszarze ekranowania pól elektromagnetycznych. Skuteczność ekranowania pola przez ekran jest funkcją materiału, z której jest on wykonany (przenikalność, przewodność i grubość), częstotliwości i odległości źródła zaburzeń EMI od ekranu. Przy użyciu metody rozwiniętej przez S. A. Schelkunoffa, całkowita sk... więcej»

Problemy i dokładności modelowania nieliniowości rdzenia transformatora energetycznego w środowisku Simulink: badania symulacyjno-eksperymentalne (Zbigniew STAROSZCZYK, Eugeniusz MISIUK)
W artykule zaproponowano metodykę wypracowania modelu nieliniowości rdzenia transformatora w środowisku Simulink/SimPowerSystems w oparciu o eksperymentalnie wyznaczone pętle histerezy i pierwotne krzywe magnesowania realnego transformatora. Zweryfikowano jakość takiego modelu poprzez odniesienie wyników symulacji zachowania się transformatora w różnych scenariuszach obwodowych do wyników obserwacji realnego obiektu. Abstract. In the paper the method for Simulink/SimPowerSystems nonlinear core transformer model parameterization based on real transformer core data observations is proposed. The quality of such a model was verified through comparison of simulated and real transformer behavior observations in different circuit scenarios. The method for Simulink/SimPowerSystems nonlinear core transformer model parameterization based on real transformer core data observations Słowa kluczowe: transformator energetyczny, nieliniowy rdzeń, histereza, symulacje Keywords: power transformer, nonlinear core, hysteresis, simulations doi:10.12915/pe.2014.08.52 Wstęp Transformatory eksploatowane w typowych warunkach obciążenia tylko nieznacznie manifestują obecność rdzenia i związaną z nim indukcyjność główną. W przypadku transformatorów energetycznych względy praktyczne wymuszają pracę transformatorów w warunkach znamionowych z lekkim nasyceniem rdzenia, co powoduje pojawienie się odkształconych prądów po jego stronie pierwotnej (dystrybutora). Podstawowa harmoniczna prądu magnesującego (50 Hz w warunkach europejskich) jest zazwyczaj mało zauważalna na tle znacząco wyższych wartości prądów przenoszących energię od dystrybutora do odbiorcy. Obecność komponentów harmonicznych prądu magnesującego są wyraźniej obserwowalna, zwłaszcza w konfiguracjach sieci sprzyjających występowaniu rezonansów napięciowych. Należy jednak zaznaczyć, że głównym źródłem występowania harmonicznych w sieci są prądy odkształcone wywołane nieliniowością odbiorników a ni... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Study of Transmission System with Wind Power Control and Optimal Reactive Power Flow (A. L. L. Murari , H. G. Tabares, G. A. L. Vargas, E. A. Belati , V. A. de Sousa, M. B. C. Salles and A. J. Sguarezi Filho)
This paper presents a methodology of controlling the power injected into system by wind generators and the use of Optimal Reactive Power Flow (ORPF). The methodology used two stages: in the first one scheme for Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) is realized to control the active and reactive powers, in the second stage, the ORPF based in the Modified Barrier Lagrangian Function approach (MBLF) is used to optimize reactive power dispatch aiming to minimize active power losses system. Case studies on the modified IEEE 14 bus "modified" clearly shows the benefits of using the associated generator control whit ORPF. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodologię sterowania dołączaniem energii z elektrowni wiatorwych do systemu energetycznego oraz użytkowania algorytmu RRPF - Optimal Reactive Energy Flow. W pierwszym etapie analizowano sterowanie generatorem typu DFIG w celu kontroli mocy biernej i czynnej, w drugim etapie wykorzystano metodę MBLF (Modified Barrier Lagrangian Function) do optymalizowania mocy biernekj w systemie. Analiza systemu energetycznego ze sterowaną mocą elektrowni wiatrowych i optymalnym przesyłem mocy Keywords: Optimal Reactive Power Flow; Wind Power Control; Transmission System Słowa kluczowe: optymalizacja mocy biernej, sterowanie mocą, system energetyczny. doi:10.12915/pe.2014.07.17 1. Introduction Year after year technology and society´s "eco-thoughts" evolved together, bringing out new concepts such as sustainability and green corporative compliances. The human development and the access of technology makes energy demands continuously grows while natural sources like: oil, coal and gas becomes low . World consumption of electrical energy will increase by 84% between 2008-2035 [1], while in Brazil the increase will be 4.6% between 2010- 2020 [2]. At this scenario smart grids involving hybrids power generation systems into distributed power generation created a new era for energy distribution. These sy... więcej»

Analiza możliwości powstawania wyładowań niezupełnych podczas wykonywania PPN metodą "na potencjale"
Pomiary terenowe wskazują, że natężenia pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych przy powierzchni ciała elektromontera wykonującego prace pod napięciem (PPN) metodą "na potencjale" mogą znacznie przekraczać wartości dopuszczalne, określone zarówno przepisami krajowymi, jak i regulacjami Unii Europejskiej. Powyższe pola wytwarzane są przez wyładowania niezupełne, których inicjacja zależy między innymi od natężenia pierwotnego pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz. W niniejszym artykule przeanalizowano rozkłady wyżej wspomnianego pola pierwotnego w strefie roboczej PPN. Uwzględniono zniekształcenia na kombinezonie elektromontera, w kontekście możliwości powstawania wyładowań niezupełnych. Obliczenia wykonano stosując własne programy numeryczne wykorzystujące metody całkowo-brzegowe. Abstract. Measurements indicate that strengths of the electromagnetic fields of radio frequency, near body of bare-hand worker, can significantly exceed admissible values imposed by Polish and European regulations. The fields mentioned are excited by partial discharges on energised elements. Initialization of partial discharges depends on the strength of the primary electric field of 50 Hz (at the surfaces of energised elements) as well as on the atmospheric conditions. In the paper, this primary electric field (in the bare-hand-working zone) has been analysed in the context of possibility of the partial discharge initialisation. Creases on the lineman's overalls have been taken into account. The own author's software package (based on boundary-integral methods) is employed for this purpose. (Analysis of possibility of partial discharge initialization during bare-hand works on HV objects). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, prace pod napięciem, wyładowania niezupełne, metody całkowo brzegowe. Keywords: electromagnetic field, live-line works, partial discharges, boundary integral methods. doi:10.12915/pe.2014.07.41 Wstęp Prace p... więcej»

Metoda analizy stacjonarnego pola termicznego w szynoprzewodzie rurowym ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła na jego powierzchni (Marek ZARĘBA)
W pracy analizowano stacjonarne pole termiczne w szynoprzewodzie rurowym DC ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła na jego zewnętrznej powierzchni. Zakładano różne funkcje modelujące współczynnik przejmowania ciepła z powierzchni zewnętrznej. Do rozwiązania dwuwymiarowego zagadnienia brzegowego opracowano analityczną metodę. Funkcje własne wyznaczono metodą rozdzielenia zmiennych. Z kolei nieznane współczynniki funkcji własnych i stałe obliczono numerycznie. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych rezultatów z uwzględnieniem zmiany współczynnika przejmowania ciepła. Wyznaczono również dopuszczalny prąd długotrwały. Abstract. In the paper the stationary thermal field was analyzed in a tabular busbar DC with variable coefficient of the heat transfer on the external surface. Different functions were considered modeling heat transfer coefficient from the external surface. An analytical method was developed to solve the two-dimensional boundary problem. Eigenfunctions of the problem were determined by the separation of variables. The unknown coefficients of eigenfunctions and the constants were computed numerically. The discussion of the achieved results were carried out taking into account a variable coefficient of the heat transfer. The steady-state currents were determined, as well. (The method of analysis of the stationary field in a tabular busbar DC with the variable heat transfer coefficient on its surface). Słowa kluczowe: zmienny współczynnik przejmowania ciepła, szynoprzewód rurowy, stacjonarne pole termiczne, metody analityczne. Keywords: variable coefficient of the heat transfer, tabular busbar, stationary thermal field, analytical methods. doi:10.12915/pe.2014.07.14 Wstęp Jak wykazują wyniki badań wielu autorów [1], [2], intensywność konwekcji wokół poziomo ułożonych ciał w kształcie walca zależy od położenia punktu na ich obwodzie. Nad górnym punktem układu formuje się pewien rodzaj strugi cieplnej (rys. 1), która skutkuje ... więcej»

Engineering Methods of Evaluation of Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions (Igor ZHEZHELENKO, Yuri SAYENKO, Tatiana BARANENKO, Ryszard PAWELEK)
Engineering methods of evaluation of additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions were proposed in the paper, by the known value of total harmonic distortions (THD). In exploitation practice such coefficient can be both measured and calculated in specific grid nodes of the power supply systems. The peculiarity of the method proposed is an obligatory of considering interharmonics in the presence of the corresponding sources. Streszczenie. W artykule zaproponowano metodę techniczną oceny dodatkowych strat energii w sieciach elektroenergetycznych na podstawie znanej wartości całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia harmonicznymi (THD). W praktyce eksploatacyjnej wartości tych współczynników mogą być mierzone lub obliczane w poszczególnych węzłach systemów zasilania. Szczególną własnością proponowanej metody jest koniczność uwzględniania obecności źródeł interharmonicznych (Metoda oceny dodatkowych strat mocy w sieciach elektroenergetycznych w warunkach odkształcenia napięcia). Keywords: Power losses, higher harmonics, interharmonics, losses coefficient Słowa kluczowe: Straty mocy, wyższe harmoniczne, interharmoniczne, współczynnik strat doi:10.12915/pe.2014.07.50 Introduction The values of electric power loses at its transmission from the power sources to the consumers are one of the most important technical and economic indices. Electric power being a specific kind of product so its losses at transmission are inevitable. Hence, economically substantiated losses level should be evaluated. The value of power losses at transmission and distribution in power networks in many countries does not exceed 5-8 %, which is considered to be satisfactory. In Ukraine, nowadays, overall power losses amount to the value of 15 % (in some regions, like Zakarpatye, Kiev, or Donetsk) the losses reach 22-25 %. Such value requires development of a complex of measures, aimed at their diminishing. Such complex of ... więcej»

Problematyka zabezpieczenia aparatury elektromedycznej przed skutkami defibrylacji (Jan MOCHA, Dariusz WÓJCIK , Aleksander SOBOTNICKI)
W artykule zaprezentowano problematykę zabezpieczenia wejść urządzeń elektromedycznych przed skutkami działania impulsu defibrylującego przy zastosowaniu iskierników gazowych. Badania przeprowadzono w układzie pomiarowym zgodnym z normą PN-EN 60601-1:2011. Przedstawiono zarejestrowane napięcia i prądy na poszczególnych elementach dla różnych konfiguracji układu zabezpieczającego oraz oszacowano rozpraszaną przez nie energię. Wartości te determinują krytyczne parametry zastosowanych elementów. Abstract. The article presents the issues of protection of input circuits of electromedical devices from external defibrillation shock by using of surge arresters. The study was conducted in the measurement system according to PN-EN 60601-1:2011. Registered voltages and currents on the elements for various configurations of the protection system and estimation of dissipated energy are presented. These values determine the critical parameters of the protection elements. (Issues of medical equipment protection to defibrillation pulse) Słowa kluczowe: defibrylacja, aparatura medyczna, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), udary. Keywords: defibrillation protection, medical equipment, electromagnetic compatibility (EMC), surge. doi:10.12915/pe.2014.07.46 Wstęp Rozwój współczesnej elektroniki medycznej sprawił, że defibrylator serca nie jest już aparatem dostępnym wyłącznie na specjalistycznych oddziałach szpitalnych i w zespołach ratownictwa. Automatyczne defibrylatory stają się standardowym wyposażeniem w miejscach użyteczności publicznej (np. galeriach handlowych). Z drugiej zaś strony coraz większą popularnością cieszą się miniaturowe przenośne rejestratory stanu pacjenta. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że każde urządzenie elektromedyczne, służące do rejestracji sygnału bioelektrycznego z powierzchni ciała pacjenta, powinno być standardowo wyposażone w środki zabezpieczające przed skutkami impulsu defibrylującego. Narażona na działanie i... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Obserwator typu M prędkości kątowej wirnika maszyny asynchronicznej z estymacją rezystancji stojana i wirnika (Marcin MORAWIEC)
W referacie przedstawiono metodę kroków wstecz, znaną z ang. backstepping, którą wykorzystano do otrzymania modelu obserwatora prędkości kątowej wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej. Podstawowy model maszyny rozszerzono o model zmiennych, które nazwano M. Synteza kroków wstecz rozszerzonego modelu maszyny doprowadziła do powstania nowego obserwatora, którego nazwano obserwatorem typu M. Zależność na estymowaną prędkość kątową określono na trzy różne sposoby. Sposób określania prędkości kątowej wirnika wpływa na właściwości statyczne i dynamiczne obserwatora typu M. W obserwatorze prędkości kątowej wirnika można dodatkowo estymować rezystancję uzwojeń stojana i wirnika. Jakość poszczególnych estymowanych wielkości obserwatora zweryfikowano metodą symulacyjną oraz eksperymentalną. Abstract. The paper presents the method, known as backstepping, which was used to obtain the model of speed observer of squirrel cage induction machine. The basic model of the machine was extended to model variables called M. The backstepping synthesis of extended machine model has led to a new observer, the observer is called M-type observer. Dependence on the estimated angular speed can be determined in three different ways. These different ways affect to the static and dynamic properties of the observer type M. The rotor angular speed observer can also estimate the resistance of the stator and rotor windings. The quality of the estimated values were verified by simulation and experimental tests. (The M-type observer backstepping of induction machines with stator and rotor resistance estimation). Słowa kluczowe: obserwator prędkości, estymacja zmiennych stanu, maszyna indukcyjna klatkowa, metoda kroków wstecz. Keywords: speed observer, state variables estimation, squire-cage induction machine, backstepping method. doi:10.12915/pe.2014.06.19 Wstęp Nowoczesne układy napędowe, które wyposażono w sterowanie wektorowe, posiadają obserwator zmiennych stanu i prędkoś... więcej»

Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną (Eugenij VOLODARSKY, Zygmunt WARSZA, Larysa KOSHEVA)
Omówiono iteracyjną metodę pomiaru wartości stosunku dwu wielkości charakteryzujących obiekt badany, tj. jego wielkości wyjściowej i wielkości wejściowej stanowiącej odniesienie - dzielna i dzielnik ilorazu. Podano sposób realizacji tej metody polega na poprzedzającym operację dzielenia kolejnym przetwarzaniu sygnałów obu tych wielkości we wspólnym torze pomiarowym i iteracyjnym przybliżaniu ich poziomów za pomocą przetwornika skali dla jednego z tych sygnałow. Dzięki temu uzyskuje się istotne zmniejszenie wpływu addytywnych i multiplikatywnych składowych błędów oraz nieliniowości i parametrów nie-informacyjnych toru przetwarzania na wynik pomiaru wartości stosunku obu wielkości. Abstract. Measurement method of the ratio of two values describing the tested object is considered. In this ratiometric conversion the signal of output value of object and signal of its input reference value are sequentially passed by the same measurement channel. In the conversion of informative parameters of both signals the influence of additive, multiplicative and nonlinearity errors are minimized by iterative successive regulation of the level of one of signals to common value (Measurement of the ratio of two quantities by the iterative method). Słowa kluczowe: pomiar stosunku dwu wielkości, przetwarzanie iteracyjne, wspólny tor pomiarowy, inwariantność Keywords: measurement of ratio of two quantities, iterative conversion, common measurement channel, doi:10.12915/pe.2014.06.46 Wstęp Wiele z wielkości, które charakteryzują funkcjonalność i jakość obiektu technicznego otrzymuje się jako wynik pomiaru stosunku dwu wielkości fizycznych: s na wejściu i x na wyjściu obiektu. Równanie pomiaru ma postać (1) a  x / s . Wielkość wejściowa s stanowi odniesienie, zaś mierzony stosunek nazywa się też wielkością względną. Przykładem najprostszym wielkości względnej jest współczynnik przetwarzania tej samej wielkości fizycznej, np. dla dzielnika rezystancyjneg... więcej»

Rozpęczanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali w ujęciu analizy chropowatości i topografii powierzchni (Borys BOROWIK, Marek KĘSY)
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej. Abstract. In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out. (Recompression of the tubular charges in the electrodynamic forming process - an analysis of the surface structure and roughness) Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, odkształcenie, analiza powierzchni, struktura geometryczna powierzchni, chropowatość powierzchni. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, strain, surface analysis, geometrical surface structure, roughness. doi:10.12915/pe.2014.06.42 Wstęp Obróbka elektrodynamiczna jest nowoczesną metodą formowania plastycznego metali, w której nie występują ruchome narzędzia oddziaływujące bezpośrednio na powierzchnie kształtowanych wsadów [1]. Metoda elektrodynamicznego formowania metali jest bardzo skuteczna przede wszystkim w przypadku wsadów o dużej wartości konduktywności elektrycznej. Opiera się na następujących prawach elektrodynamiki: Foucaulta (indukowanie prądów wirowych), Lenza (kierunek prądów wirowych) i Laplace’a (elektrodynamiczne oddziaływanie między prądami) - nieustalone pole magnetyczne indukuje we wsadzie przewodzącym prądy wirowe, któr... więcej»

PROTOKÓŁ Jury Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2013 w czasopismach z zakresu elektryki - organach SEP (M. Hering)
Jury Konkursu w składzie. dr inż. Przemysław Balcerek, prof. dr hab. Stanisław Bolkowski, mgr inż. Andrzej Boroń, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr inż. Marek Florkowski, prof. dr hab. Mieczysław Hering - przewodniczący, prof. dr hab. Franciszek Mosiński, prof. dr inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. Aleksandra Rakowska. rozpatrzyło 30 wniosków zgłoszonych przez redakcje następujących czasopism: - Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu Oddzia... więcej»

Font komputerowy odporny na proces infiltracji elektromagnetycznej (Ireneusz KUBIAK)
Ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji to nie tylko rozwiązania konstrukcyjne urządzeń czy też strefy ochrony fizycznej. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne wpływają na masę urządzeń i niedogodności ergonomiczne. Poszukuje się więc inne technologie wspomagające ochronę elektromagnetyczną informacji. Jednym z nowych rozwiązań są fonty komputerowe o specjalnych kształtach. Właściwości Kanału Przenikania Informacji powodują, że tekst pisany fontem bezpiecznym jest odporny na proces infiltracji elektromagnetycznej. Abstract. Protection of information against electromagnetic leakage it is not only construction solutions of devices or physical protection zones. The use of these construction solutions influence equipment mass and ergonomic inconveniences. Other technologies supporting protection of information are looked for. One of new solutions are special shapes of computer fonts. The characteristics of Leakage Information Channel causes that text written special computer font is resistant to electromagnetic infiltration process. (The computer font resistant to electromagnetic infiltration process) Słowa kluczowe: font bezpieczny elektromagnetycznie, emisja ujawniająca, proces infiltracji elektromagnetycznej, ochrona informacji. Keywords: electromagnetic safety font, compromising emanation, electromagnetic infiltration process, protection of information doi:10.12915/pe.2014.06.40 Wstęp Ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji wymaga szereg przedsięwzięć organizacyjnych, jak i konstrukcyjnych. Obecnie wykorzystywane metody inżynierii kompatybilności elektromagnetycznej są na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Ich implementacja w różnego typu urządzeniach nie wpływa na ich wygląd zewnętrzny, ale zwiększa ich masę i czasami wprowadza ograniczenia ergonomiczne. Ponadto, stosowane zabezpieczenia powodują wzrost kosztów zakupu sprzętu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania infor... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami prądu przemiennego (Zbigniew KRZEMIŃSKI)
Przedstawiono model matematyczny uogólnionej maszyny elektrycznej rozszerzony przez wprowadzenie dodatkowych zmiennych. Na podstawie modelu rozszerzonego opracowano strukturę obserwatora prędkości maszyny uogólnionej. Zaprezentowano struktury obserwatorów prędkości dla poszczególnych rodzajów maszyn prądu przemiennego. Pokazano, że prędkość kątową wirnika można odtwarzać dla różnych typów maszyn stosując odpowiednie zmienne stanu w modelach matematycznych wykorzystanych do utworzenia rozszerzonego obserwatora prędkości. Abstract. A mathematical model of generalized electrical machine extended by introduction of additional variables has been presented. On a basis of extended model a structure of speed observer for the generalized machine has been developed. Structures of speed observers for each kind of AC machines has been presented. It has been shown, that angular rotor velocity may be estimated for different types of machines applying proper state variables in mathematical models used to create extended speed observer. Speed observers for sensorless control of AC machines. Słowa kluczowe: obserwator, maszyny elektryczne, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: observer, electrical machines, sensorless control. doi:10.12915/pe.2014.05.01 Wstęp Maszyny elektryczne prądu przemiennego sklasyfikowano jako indukcyjne i synchroniczne. Maszyny indukcyjne są konstruowane jako klatkowe i pierścieniowe. Maszyny synchroniczne posiadają wzbudzenie elektromagnetyczne lub magnesy trwałe, które mogą być umieszczone na powierzchni wirnika lub zagłębione. Innym typem są maszyny reluktancyjne o budowie podwójnie jawnobiegunowej oraz silniki skokowe. Maszyny prądu przemiennego mogą być zrealizowane jako trójfazowe lub wielofazowe. Każdy typ maszyny elektrycznej modelowany jest równaniami różniczkowymi o strukturze różniącej się członami występującymi w prawych stronach. Odmienne modele matematyczne powodują, że dla różnych typów maszyn proponowane są od... więcej»

Metoda optymalizacji parametrów falownika klasy E (Piotr LEGUTKO)
W artykule zaprezentowano metodę optymalizacji parametrów falownika rezonansowego klasy E przeprowadzoną z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Simplorer. Dokonano opisu topologii podstawowej falownika rezonansowego, przedstawiono podstawowe zależności pozwalające wyznaczyć wartości elementów układu dla stanu ustalonego. Ponadto zaprezentowano nowatorski sposób poprawy własności energetycznych tego typu falowników wykorzystujący procedurę optymalizacyjną opartą o algorytm genetyczny. Przedstawiono zdefiniowaną na potrzeby analizy funkcję celu oraz zaprezentowano przebiegi czasowe przed i po optymalizacji modelu falownika klasy E. Abstract. This paper presents a new method of selection and optimization class E inverter parameters. Optimization was made of using a Genetic algorithm built-in a ANSYS Simplorer software. These class E amplifiers have features such as incorporation of the transistor parasitic capacitance into the circuit, exact truly-switching time-domain solutions and allowance for Zero Voltage Switching (ZVS) operation. Experimental waveforms and characteristics measured at 1 MHz with an IXZ316N60 MOSFET are given for the amplifier that can operate under zero-voltage switching conditions for load resistances ranging from a short circuit to an open circuit. (Optimization of class E inverter parameters) Słowa kluczowe: falownik rezonansowy, algorytm genetyczny, właściwości energetyczne, analiza. Keywords: inverter, genetic algorithm, analysis, energy properties, optimization. doi:10.12915/pe.2014.05.05 Wstęp Artykuł przedstawia analizę oraz metodę doboru parametrów wysokoczęstotliwościowego falownika klasy E i jest kontynuacją prac badawczych prowadzonych w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Falowniki wybranej klasy układów należą do dość licznej rodziny falowników rezonansowych. Podstawową cechą tych układów energoelektronicznych jest to, że mogą one pracow... więcej»

Frequency Symbolic Analysis of Linear Periodically Time-Varying Circuits with Many Parametric Elements (Yuriy SHAPOVALOV, Bohdan MANDZIY)
The possibility of application of frequency symbolic method of analysis of linear periodically time-varying (LPTV) circuits with one parametric element to the circuits with many parametric elements is shown. Such use requires the approximation of parametric transfer functions of circuit by Fourier series by the frequency of decomposition, that are equal to the greatest common divisor of basic frequencies of change parametric elements of circuit. Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania analizy częstotliwościowej w zadaniu wieloparametrowej identyfikacji usterek liniowych obwodów elektrycznych.Takie podejście wymaga wstępnego określenia transmitancji operatorowej obwodu przy wykorzystaniu szeregu Fouriera o częstotliwości bazowej równej największemu wspólnemu dzielnikowi podstawowej częstotliwości przy której zachodzą zmiany parametrów elementów obwodu. Wieloparametrowa analiza częstotliwościowa liniowych obwodów parametrycznych. Keywords: linear periodically time-variable circuits, frequency symbolic method. Słowakluczowe: liniowe obwody parametryczne, analiza częstotliwościowa. doi:10.12915/pe.2014.05.13 Introduction Most of parametric circuits that are used in electronic devices contains one parametric element [1]. Efficiency of functioning of such circuits may be achieved at significant depths of modulation of parameter of parametric element. However, increasing the depth of modulation, in practice, limited or can lead to the emergence unwanted harmonic components in the parameter of parametric element and, consequently in output signal. So sometimes it may be advisable introduction in circuit several parametric elements whose parameters vary in a relatively small limits. From the above follows and relevance of the proposed work. The formation of symbolic parametric transfer function W(s,t) of established mode of LPTV circuit with one parametric element that changes periodically in time with period T by f... więcej»

Rekonstrukcja ubytków chrząstki kolana do aplikacji skafoldów (Andrzej RYNIEWICZ, Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO)
Etiologia uszkodzeń chrząstki stawowej kolana jest wieloczynnikowa. Konsekwencją tych uszkodzeń jest chzs. Celem badań była rekonstrukcja przestrzenna oraz ocena dokładności odwzorowania ubytków tkanki chrzęstnej w stawie kolanowym z wykorzystaniem MR. Materiałem badań były stawy z ubytkami chrząstki szklistej w obszarze kłykci kości udowej. Opracowano metodę identyfikacji kształtu tych ubytków oraz technikę ich rekonstrukcji przestrzennych. Dokładność metody zweryfikowano w referencyjnych pomiarach współrzędnościowych. Abstract. The etiology of the articular cartilage of the knee is multifactorial. The consequence of this damage is OA. The aim of the study was the reconstruction of spatial and evaluation of the accuracy of the mapping of cartilage defects in the knee joint using MR. The material tests were ponds with hyaline cartilage defects in the femoral condyle. Developed a method to identify the shape of these defects and the technique of spatial reconstruction. The accuracy of the method was verified in the reference coordinate measurements. (Reconstruction of knee cartilage defects to application of scaffolds). Słowa kluczowe: powierzchnia stawowa, chrząstka szklista, ubytek, MR, kształt 3D, rusztowanie komórkowe. Keywords: articular surface, hyaline cartilage, defects, MR, 3D shape, cellular scaffolds. doi:10.12915/pe.2014.05.36 Wprowadzenie Etiologia uszkodzeń chrząstki stawowej kolana jest wieloczynnikowa. Mogą ją powodować: tępe urazy w wyniku traumatycznych zdarzeń, zwichnięcie rzepki lub jej uraz mechaniczny, zaburzenie osi biomechanicznej kończyny, częściowe lub całkowite upośledzenie funkcji łąkotek, niestabilność więzadeł krzyżowych lub bocznych, zapalenie kości lub stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, czynniki genetyczne, otyłość, guzy chrzęstne lub mikrourazy. Konsekwencją tych uszkodzeń jest choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthosis). Można ją rozpatrywać jako grupę chorób stawów charakteryzującą się z anat... więcej»

System do wielokanałowej rejestracji elektrycznej aktywności tkanki nerwowej In Vivo z użyciem matryc mikroelektrod (Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ Tomasz BŁASIAK)
W artykule opisano system do wielokanałowej rejestracji elektrycznej aktywności tkanki nerwowej In Vivo z użyciem matryc mikroelektrod. System został oparty na dedykowanym scalonym układzie kondycjonującym. Przedstawiono specyfikę sygnałów neuronowych, metodę ich rejestracji z wykorzystaniem matryc mikroelektrod, wymagania stawiane systemowi rejestrującemu oraz budowę samego systemu. Szczególną uwagę poświęcono metodom redukcji zakłóceń generowanych przez cyfrową część systemu. Artykuł zawiera również wyniki neurobiologicznych eksperymentów in-vivo zarejestrowane z użyciem opisywanego systemu. Abstract. The article describes a system for multi-channel recording of electrical activity of nerve tissue In Vivo by using microelectrode arrays. Specificity of neural signals, the method of registration by using microelectrode arrays, requirements for acquisition system and the system itself are presented. Particular attention is given to methods of reduction of noise generated by the digital part of the system. The article also presents results of in-vivo recording realized by the presented system. (System for multi-channel recording of electrical activity of nerve tissue In Vivo by microelectrode array usage). Słowa kluczowe: układ scalony, sygnały neuronowe, tkanka nerwowa, akwizycja sygnałów, kondycjonowanie sygnałów. Keywords: integrated circuit, neural signals, nerve tissue, signal acquisition, signal conditioning. doi:10.12915/pe.2014.05.42 Wstęp Badanie aktywności elektrycznej tkanki nerwowej a w szczególności mózgu oprócz waloru poznawczego ma również aspekt praktyczny. Dzięki postępowi w technologii BIOMEMS (z ang. biomedical microelectromechanical systems) możliwa stała się jednoczesna rejestracja elektrycznej aktywności tkanki nerwowej z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset punktów. Rejestracja ta odbywa się za pomocą matryc mikroelektrod (z ang. microelectrode arrays, MEA). Wyróżnia się dwa główne rodzaje MEA, a mianowicie płaskie... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Jubileusz 100-lecia urodzin Władysław KOŁEK (1914 - 1992)
Prof. dr inż. Władysław Kołek urodził się 23 V 1914 r. w Słotwinie powiat Brzesko jako syn Antoniego i Anny z domu Serwin. W latach 1920-1924 uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1924-1932 do gimnazjum humanistycznego w Brzesku. Od roku 1932 studiował na Wydziale Mechanicznym, Oddziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej, uzyskując w 1937 r., z wynikiem bardzo dobrym, dyplom inżyniera elektryka. Po dyplomie w 1937 roku odbył jednomiesięczną praktykę w elektrowniach "CPDE" w Paryżu, oraz praktykę w Śląskich Zakładach Elektrycznych SLĄZEL w Katowicach. W dniu 1 IX 1937 roku rozpoczął jednoroczną służbę wojskową, którą odbył w szkole podchorążych rezerwy Wojsk Łączności w Zgierzu, zakończoną przydziałem, na wypadek wojny, do pułku radiotelegraficznego w Warszawie. W latach 1938-1939 w Politechnice Lwowskiej był starszym asystentem w Katedrze Maszyn Elektrycznych kierowanej przez profesora Kazimierza Idaszewskiego. W roku 1939 pracował również jako zastępca kierownika budowy Elektrowni Lasów Państwowych w Kiwercach, o mocy 6MVA. W związku z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku zgłosił się do swego pułku. Brał udział w walkach i w trakcie wycofywania się wojsk, został wzięty do niewoli, na Wołyniu przez wojska radzieckie. Z niewoli uciekł w połowie października 1939 roku. Zawdzięcza to, w dużej mierze przytomności swego umysłu. Był oficerem, jednak wmieszał się do większej i gorzej pilnowanej grupy żołnierzy-jeńców i to właśnie ułatwiło mu ucieczkę. Z grupą jeńców wojennych - polskich oficerów niewątpliwie trafiłby do Katynia. Opowiadał o tych wydarzeniach później ojcu prof. Adama Jagiełły, z którym był zaprzyjaźniony. Po przyłączeniu Lwowa do Związku Radzieckiego zaczął od 1940 roku pracować w Lwowskim Politechnicznym Instytucie jako asystent Katedry Maszyn Elektrycznych, prowadząc projektowanie oraz laboratorium maszyn elektrycznych. Równocześnie wykładał na trzecim roku wydziału elektrycznego dl... więcej»

The Actual Size of the Air Gap and the Deterioration of Magnetic Core's Properties in Stator Teeth of Induction Motor: Modeling and Analysis of Punching Process Influence (Zbigniew GMYREK)
The paper deals with results of the numeric modeling of selected parts of the induction motor, whose core consists of punched strips. During modeling, the impact of one of the punching process's parameter, was studied. As it was demonstrated, this parameter has a significant influence on the actual size of the air gap. The necessary data for profile's modeling were obtained from measurements, executed on the rectangular samples. Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki modelowania wybranych fragmentów silnika indukcyjnego, którego rdzeń wykonano z blach poddanych wykrawaniu mechanicznemu. Podczas modelowania badano wpływ jednego z parametrów charakteryzujących wykrawanie. Jak wykazano, parametr ten ma zasadnicze znaczenie na rzeczywisty rozmiar szczeliny powietrznej silnika. Dane niezbędne do modelowania kształtu profile blach uzyskano z pomiarów wykonanych na prostokątnych próbkach. (Rzeczywisty rozmiar szczeliny powietrznej oraz pogorszenie właściwości obwodu magnetycznego w żebach stojana silnika indukcyjnego: Modelowanie i analiza wpływu wykrawania mechanicznego). Keywords: punching process, FEM modeling, induction motor Słowa kluczowe: wykrawanie mechaniczne, modelowanie numeryczne, silnik indukcyjny doi:10.12915/pe.2014.04.05 Introduction Accurate modeling of electric motors, despite the use of many different mathematical models (including circuit as well as field models), still requires the use of correction factors that take into account the technological processes implemented during punching and assembling of magnetic core [1]. Research works carried out in this area indicate clearly change of magnetic and energetic properties of ferromagnetic material used in the magnetic core [2-4]. The cause of the changes is for example: pressing the core, the presence of additional internal stresses of the magnetic material structure resulting from locating in the motor frame, shaping of the magnetic circuit by eg. mechanical punching ... więcej»

Równania wyjściowe do analizy zagadnienia wpływu niesymetrii obciążenia transformatorów na stopień niesymetrii napięć w sieci (Ryszard NAWROWSKI, Zbigniew STEIN, Maria ZIELIŃSKA)
Stopień niesymetrii napięć w sieci elektroenergetycznej jest ograniczony a jego wartość również określają przepisy. Niesymetrię napięć wyjściowych transformatorów energetycznych w największym stopniu wymuszają obciążenia niesymetryczne. W referacie, przy wykorzystaniu programu Mathcad przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość współczynnika niesymetrii. Abstract: The degree of voltage asymmetry of electric power network is constrained and its value is defined by the regulations too. Asymmetry of output voltage of power transformer is caused chiefly by asymmetric loads. The paper presents analyzes the effect of various types of load asymmetry on the value of the asymmetry factor. The analyzes are carried out with the help of Mathcad software. (Basic equations for analysis of the effect of transformer load asymmetry on the degree of voltage asymmetry). Słowa kluczowe: stopień niesymetrii napięć, obciążenia niesymetryczne , współczynnik niesymetrii, transformatory energetyczne. Keywords: the degree of voltage asymmetry, asymmetric loads, asymmetry factor, power transformer. doi:10.12915/pe.2014.04.52 Wprowadzenie Do parametrów jakościowych energii elektrycznej należy między innymi wymaganie, by w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego mieściło się w przedziale od 0 % do 2 % wartości składowej zgodnej. To wymaganie nie jest powszechnie znane i często jest lekceważone, bowiem praktycznie dotyczy tylko obwodów zasilanych napięciem trójfazowym czyli sieci zasilających odbiorniki trójfazowe, zwłaszcza silniki. Znajomość tego parametru ma jednak duże znaczenie praktyczne, bowiem w przypadku silników wpływa na obniżenie stopnia wykorzystania ich mocy znamionowych. Charakterystyka zagadnienia Do analizy zagadnienia posłużono się, metodą składowych symetrycznych ... więcej»

Comparison of methods of feature generation for face recognition (Krzysztof SIWEK1, Stanisław OSOWSKI)
The paper is concerned with the recognition of faces at application of different methods of global feature generation. We check the selected choice of transformations of images, leading to the numerical representation of the face image. The investigated approaches include the linear and nonlinear methods of transformation: principal component analysis (PCA), Kernel PCA, Fisher linear discriminant analysis (FLD), Sammon transformation and stochastic neighbor embedding with t-distribution (tSNE). The representation of the image in the form of limited number of main components of transformation is put to the input of support vector machine classifier (SVM). The numerical results of experiments are presented and discussed. Streszczenie Praca przedstawia analizę porównawczą różnych metod wstępnego przetwarzania obrazów twarzy dla wygenerowania cech diagnostycznych zastosowanych w klasyfikacji. W badaniach uwzględniono metodę transformacji PCA, KPCA, FLD, transformację nieliniową Sammona oraz transformację tSNE. Cechy wygenerowane przy użyciu tych metod stanowią sygnały wejściowe dla klasyfikatora SVM dokonującego ostatecznego rozpoznania. W pracy pokazano i przedyskutowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów rozpoznania twarzy przy uwzględnieniu zmiennej liczby cech dla różnej liczby klas. (Porównanie metod generacji cech dla rozpoznawania twarzy) Keywords: face recognition, transformation of data, classification, SVM. Słowa kluczowe: rozpoznawanie twarzy, metody generacji cech, klasyfikacja, SVM. doi:10.12915/pe.2014.04.49 Introduction A face recognition system is a computer application for automatically identifying or verifying a person from a digital image. The problem of recognition of images, especially the face, is crucial in many different applications [1,2,3]. It is typically used in security systems, fulfilling the role of the first verification of the set of images. The most important point in face recognition is generation of t... więcej»

Energy Rating of Biogas Station (Jiri JANSA, Zdenek HRADILEK, Petr MOLDRIK)
This paper deals with description of biogas station technology, options for storage of electric power and heat produced by co-generation units in biogas stations. It contains descriptions of various options for utilisation of biogas stations to increase the quality of voltage in the electric power grid. The second part includes operation analysis of a selected farming biogas station and reference to measure required for integration of the biogas station into the system for remote control of its output supplied to the power grid. Streszczenie. Artykuł dotyczy opisu technologii stacji biogazu, możliwości magazynowania energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w jednostkach kogeneracyjnych biogazowni. Przedstawiono opisy różnych możliwości wykorzystania biogazowni do poprawy jakości napięcia w sieci energetycznej. Druga część zawiera analizę funkcjonowania wybranej biogazowni rolniczej i odniesienie do działań niezbędnych do integracji biogazowni z systemem zdalnego sterowania mocą dostarczaną do sieci energetycznej. (Efektywność energetyczna biogazowni). Keywords: Biogas station; Storage; Co-generation unit. Słowa kluczowe: biogazownia, magazynowanie, jednostka kogeneracji. doi:10.12915/pe.2014.04.27 Introduction Being one of a few renewable resources of electric power, biogas stations are easily controllable and predictable from performance point of view. Their output can be controlled by remote means, which makes them one of the potential storage resources using biomass as the primary source of energy. However, the performance generated by these resources is fairly low rendering them unsuitable for higher voltage levels. In spite of that, they are mostly situated in the countryside and close to power line ends and very convenient as subsidiary supply units for local distribution grids that have become more prone to quality of electric power due to connection of a large number of photovoltaic power plants within. I. Biogas Station ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Lokalizator zwarć dla linii elektroenergetycznej z odgałęzieniem skojarzony z zabezpieczeniami różnicowymi - pomiary impedancji pętli zwarciowej (Jan IŻYKOWSKI, Eugeniusz ROSOŁOWSKI, Piotr PIERZ, Przemysław BALCEREK)
Przedstawiono problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w linii elektroenergetycznej z odgałęzieniem dla lokalizatora zwarć skojarzonego z prądowymi zabezpieczeniami różnicowymi. Pomiar przeprowadza się dla trzech hipotetycznych zwarć, położonych w poszczególnych sekcjach linii, a następnie dokonuje się selekcji rezultatu, który odpowiada rzeczywistemu zwarciu. Przy pomiarze impedancji kompensowany jest wpływ rezystancji przejścia w miejscu zwarcia. Przedstawiono przykład pomiaru z użyciem sygnałów z symulacji komputerowej. Abstract. Issues related to fault-loop impedance measurement in a three-terminal power line for a fault locator associated with current differential relays are presented. The measurement is carried out for three hypothetical faults located at particular line sections and then the result consistent with the real fault is selected. Influence of fault path resistance on the measurement is compensated for. A sample measurement with use of signals from computer simulation is presented. (Fault locator for three-terminal power line associated with current differential relays - measurement of fault-loop impedance). Słowa kluczowe: linia elektroenergetyczna, zwarcie, lokalizator zwarcia, impedancja pętli zwarciowej. Keywords: power line, fault, fault locator, fault-loop impedance. doi:10.12915/pe.2014.03.02 Wstęp Względy techniczne, ekonomiczne i ochrony środowiska powodują występowanie w systemie elektroenergetycznym, oprócz linii energetycznych o prostej konfiguracji, jeszcze linii rozgałęzionych oraz linii z odczepami [1]. Jako linie rozgałęzione (ang. three-terminal, fourterminal, itd.) uważa się linie o co najmniej trzech końcach, z wyraźną (niepomijalną) generacją na każdym z końców. Z kolei, linie z odczepami są definiowane jako linie o co najmniej trzech końcach, przy czym wyraźna (niepomijalna) generacja występuje co najwyżej na dwóch końcach. Poprzez odczepy zasilane są odbiory, podczas gdy poza pozostałymi k... więcej»

Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence (Andrzej KOTYRA, Gulmira BAZIL, Waldemar WÓJCIK, Aigul ISKAKOVA)
This paper presents investigations of flame using imaging techniques obtained for different states of combustion process. Laboratory tests were carried out with different settings of secondary air flow and thermal power for different fuel mixtures that contained 10%, and 30% of biomass. Flame shape parameters as centre of gravity and area was determined for grayscale regions that were determined for each frame with Otsu’s thresholding method. The mentioned parameters were accessed taking into account their potential use in combustion process diagnostics. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania płomienia z wykorzystaniem technik wizyjnych dla różnych stanów procesu spalania. Testy laboratoryjne zostały przeprowadzone przy różnych ustawieniach przepływu powietrza drugiego i mocy dla mieszanin paliwa zawierającego 10% i 30% biomasy. Parametry obszaru płomienia jak środek ciężkości i pole powierzchni poddane ocenie pod względem ich potencjalnego wykorzystanie w diagnostyce procesu spalania. (Charakteryzowanie procesu współspalania biomasy z wykorzystaniem sekwencji obrazu). Keywords: biomass co-combustion, processes diagnosis, image processing. Słowa kluczowe: współspalanie biomasy, diagnostyka procesu, przetwarzanie obrazu. doi:10.12915/pe.2014.03.51 Introduction The European Union have expressed that policy by endorsement a firm commitment of individual countries to reduce greenhouse gases by at least 20% by 2020, in comparison with the 1990 level. The package, known as “3x20", includes CO2 emissions reduction by 20%, energy consumption drop by 20% and increase in the renewable energy share the EU up to 20% (from the current 8.5%) by the year 2020. Achieving these objectives of the climate and energy package requires development and implementation of low carbon technologies. Co-firing of coal and biomass is inexpensive and one the easiest way of use renewable energy source for the existing combustion facilities could be ... więcej»

Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć zakładów przemysłowych - część I (Mariusz TALAGA, Adrian HALINKA, Michał SZEWCZYK)
W cyklu dwóch artykułów zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach średniego napięcia. W niniejszym artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładników prądowych w tego typu instalacjach oraz omówiono i przeanalizowano możliwości powstania zjawiska ferrorezonansu. Zaprezentowane w artykule zagadnienia są punktem wyjścia do analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Abstract. The series of two articles will discuss selected factors related to the operation of earth-fault protection in insulated medium voltage networks. This paper specifies the characteristics of medium-voltage power networks in industry, issues related to the proper choice of CTs in this type of installation and it also discusses and analyzes potential ferroresonance phenomena. The issues presented in this paper are the starting point for an analysis of the functioning of earth-fault protection, which will be discussed in the second part of the article. (Selective detection of earthfaults in medium voltage networks of the industrial plants - part I)). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, przekładniki Ferrantiego, ferrorezonans. Keywords: earth-fault, earth-fault protection, Ferranti current transformer, ferroresonance. doi:10.12915/pe.2014.03.05 Wstęp Najczęstszą awarią występującą w sieciach średniego napięcia są zwarcia doziemne jednej fazy spowodowane obniżeniem parametrów izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi, bądź błędami obsługi. Doziemienie jednej fazy w sieciach izolowanych z reguły nie stanowi jeszcze poważnej awarii. Wzrasta jednak ryzyko powstania groźnego zwarcia wielofazowego. Selektywnie działające zabezpieczenia ziemnozwarciowe pozwalają ograniczyć to ryzy... więcej»

Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych (Paweł PIJARSKI, Piotr KACEJKO)
W artykule przedstawiono wynik zastosowania metod heurystycznych do rozwiązania zadania SCOPF optymalizującego koszty bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Aczkolwiek zasadniczym elementem procesu obliczeniowego jest wielokrotne powtarzane rozwiązanie układu równań rozpływowych SEE to jednak dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu korzystnych właściwości metod heurystycznych cały proces obliczeniowy wykazuje dobrą zbieżność i powtarzalność wyznaczanego stanu optymalnego. Abstract. The paper presents results of the heuristic methods application to solve the SCOPF task that optimizes power balancing costs in the electric power system. Although the principal element of the calculation process is multiple iteration of the power flow equation system solution, owing to the apt application of the heuristic method the whole calculation process exhibits good convergence and repeatability of the determined optimal state. (Optimization the electric power system balancing costs using heuristic methods). Słowa kluczowe: koszty bilansowania systemu elektroenergetycznego, heurystyka, optymalizacja. Keywords: power system balancing costs, heuristic, optimization. doi:10.12915/pe.2014.03.07 Wstęp Historia optymalizacji w systemie elektroenergetycznym, zarówno na etapie sterownia jego pracą jak i na etapie planowania rozwoju jest prawie równie długa jak historia rozwiązywania zadania rozpływowego. Początkowo jednak jej istota polegała na poszukiwaniu takiego rozdziału wytwarzanej w systemie mocy na pracujące zespoły wytwórcze, aby sumaryczny koszt wytwarzania był minimalny. Problem ten wiązał się z minimalizacją funkcji celu, którą była suma kosztów wytwarzania i był określony jako zagadnienie ERO (Ekonomiczny Rozdział Obciążeń). Pełna optymalizacja (kosztowa lub inna) danego stanu pracy systemu elektroenergetycznego ma jednak miejsce dopiero wtedy, gdy uwzględnione zostaną w sposób pełny warunki pracy sieci przesyłowej i związane z nimi og... więcej»

Spektroskopia impedancji - metoda oceny stopnia wyeksploatowania kołpaków wirników generatorów (Dariusz BARON, Zbigniew Hilary ŻUREK)
W artykule przedstawiono metodykę badawczą umożliwiającą ocenę stopnia wyeksploatowania paramagnetycznej stali kołpaków wirników generatorów w cyklach przeglądów eksploatacyjnych. Parametry elektryczne i magnetyczne stali, zarówno ferro jak i paramagnetycznych, podlegają zmianom wynikającym z charakteru obciążeń, zarówno mechanicznych jak i termicznych. Parametry te można wyodrębnić metodą spektroskopii impedancji sondy pomiarowej. Badanie zmienności parametrów, powodowanej eksploatacyjnymi procesami zmęczeniowymi, umożliwia dokonywanie oceny stopnia degradacji zmęczeniowej i prognozowania dalszej eksploatacji materiału. Podstawy prezentowanej metodologii były opracowane dla pojazdów szynowych - w zakresie diagnostyki zestawów kołowych. Wyniki badań materiału fabrycznie nowego oraz wyeksploatowanego potwierdzają możliwość wykrywania procesów degradacyjnych na poziomie struktury materiału, często na długo przed powstaniem nieciągłości geometrycznych (pęknięć). Zaprezentowana metoda może być alternatywą lub cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych metod diagnostycznych. W artykule oprócz wyników przeprowadzonych badań materiału wyeksploatowanego i próbek poddanych cyklom obciążeń zmęczeniowych, przedstawiono rolę kołpaków wirników w pracy generatorów, podkreślono znaczenie okresowych kontroli stanu technicznego kołpaków metodami nieniszczącymi oraz wskazano zagrożenia wynikające z niewłaściwie prowadzonej eksploatacji. Abstract. The paper presents a testing method which enables evaluation of fatigue wear of paramagnetic steel of generator rotor retaining rings in the cycles of operating inspections. Electric and magnetic parameters of both ferromagnetic and paramagnetic steels are subject to changes resulting from the loads, both mechanical and thermal ones . These parameters can be extracted using a method of measuring probe impedance spectroscopy. Investigation of parameters variability, caused by the operational fatigue processes, enable... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Bilanse mocy w obwodzie prądu przemiennego z odbiornikiem nieliniowym (Mirosław WCIŚLIK)
W pracy przedstawiono podstawowe definicje mocy biernej. Na tym tle przeprowadzono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schematy zastępcze elementu nieliniowego. Analizowany jest bilans mocy czynnej w obwodzie. Przedstawiono definicję mocy biernej, która umożliwia bilansowanie mocy biernej w obwodzie. Zaproponowano interpretację fizyczną tej mocy biernej . Abstract. The paper presents the basic definitions of reactive power. Against this background, an analysis of the AC circuit containing resistance, inductance and non-linear load was performed. The circuit quasi-static characteristics were calculated taking into account the all higher harmonics. Equivalent diagrams elements of the nonlinear element were described. A balance of active power in the circuit is analyzed. The paper presents a definition of reactive power, which allows balancing reactive power in the circuit. Physical interpretation of reactive power is proposed. (Power balances of AC circuit with nonlinear load). Słowa kluczowe: Moc bierna, bilanse mocy, obciążenie nieliniowe, schematy zastępcze. Keywords: Reactive power, power balances, nonlinear load, equivalent diagrams. doi:10.12915/pe.2014.02.02 Wstęp Odbiorniki nieliniowe zaburzają przepływ energii elektrycznej od producenta do konsumenta. Energia przenoszona pierwszą harmoniczną zmienia się w nieliniowym odbiorniku na energię wyższych harmonicznych i jest zwracana do sieci zasilającej. Sprawozdania finansowe między dostawcą a konsumentem są regulowane na podstawie wskazań liczników integrujących moce - przepływy energii. Moc czynna ma ustaloną, powszechnie stosowaną definicję i od dawna jest mierzona. Definicja ta obowiązuje również dla obciążenia nieliniowego. Dla takiego obciążenia wciąż nierozstrzygnięta jest definicja mocy biernej. A prz... więcej»

Testing fault susceptibility of Java Cards (Janusz CHORKO, Tomasz KOBYLARZ, Piotr NAZIMEK)
The paper presents a tool for fault injection in Java Card environment based on cref simulator. Using it we examine the problems related to faults sensitivity and the impact of these on security functions and proper Java Card applet execution. During experiments we have checked applets reliability and possible information leaks or security faults in the reference to the injected faults. In this article we describe our experiments and their results. Streszczenie. W artykule przedstawiono narz˛edzie do wstrzykiwania bł˛edów w ´srodowisku Java Card przygotowane na podstawie symulatora cref. Z jego pomoc ˛a sprawdzona została wra˙zliwosc apletów na zakłócenia tj. ich wpływ na zabezpieczenia oraz poprawne działanie aplikacji dla Java Card. Wykonane eksperymenty miały na celu zbadanie niezawodnosci działania apletów oraz mo˙zliwych wycieków informacji czy naruszen bezpieczenstwa na skutek wprowadzonych bł˛edów. W artykule zaprezentowano przeprowadzone eksperymenty i omówiono ich rezultaty. (Testowanie wra˙zliwosci na bł˛edy kart Java Card) Keywords: smart cards, security, dependability, fault injection Słowa kluczowe: karty inteligentne, bezpieczenstwo, niezawodnosc, wstrzykiwanie bł ˛edów doi:10.12915/pe.2014.02.21 Introduction Nowadays smart cards are very important elements of safe and convenient access to commercial and public information services. They are used with success for many years by many systems, such as Global System for Mobile Communications (GSM), where each telephone number is assigned to the Subscriber Identity Module card (usually called a SIM card), acting the key role for secure access to the mobile network. Smart cards are also used in systems providing secure transactions, cashless payments and cryptographic services [1]. One of the key stages of implementing payment cards in banking systems was the EMV standard published in 1995 by Europay, Visa and MasterCard organizations [2]. The main goal of it was to incre... więcej»

Low complexity algorithm for multiplying octonions (Aleksandr CARIOW, Galina CARIOWA)
We propose an original algorithmic solution for multiplication of octonions. In previously published algorithms for computing the product of octonions the number of multiplications has been reduced by significantly increasing number of additions and shifts. A dignity of the proposed solutions is to reduce by 25% the number of multiplications needed to calculate the product of octonions compared with naive method. At the same time the number of additions is the same as in the naive way of calculations. During synthesis of the discussed algorithm we use a fact that octonion product may be represented as a matrix-vector product. Such representation provides a possibility to discover repeating elements in the matrix structure and to use specific properties of their mutual placement for reducing the number of real multiplications needed to calculate the octonion product. Streszczenie. W artykule przedstawiono szybki algorytm wyznaczania iloczynu oktonionów. Algorytm ten cechuje się zredukowaną o 25% liczbą operacji mnożenia w porównaniu do algorytmu naiwnego przy zachowaniu takiej samej liczby dodawań liczb rzeczywistych. (Zracjonalizowany algorytm mnożenia oktonionów). Słowa kluczowe: mnożenie oktonionów, oktoniony, szybki algorytm, notacja macierzowa. Keywords: octonions multiplication, octonions, fast algorithm, matrix notation doi:10.12915/pe.2014.02.29 Introduction Currently arithmetic of hypercomplex numbers [1] is increasingly being used to enhance the effectiveness of the solution of problems in various areas of science and technology. Hypercomplex numerical systems are useful in electrodynamics [2], cryptography [3], digital signal and image processing [4, 5], machine graphics [6] and wireless data communications [7]. It should be noted that in the implementation of numerical algorithms using hypercomplex representation of the data, the multiplication is the most time-consuming and labor-intensive. This is because the multiplica... więcej»

Dwuwzbudnikowa nagrzewnica indukcyjna do krystalizacji metodą PVT - koncepcja i symulacja (Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA)
Wytwarzanie monokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych jest techniką zaawansowaną, wymagającą spełnienia szeregu wymagań. Jakość monokryształów zależna jest przede wszystkim od warunków termicznych w strefie krystalizacji, zmiennych zarówno w funkcji współrzędnych przestrzennych jak i czasu. W artykule zaproponowano konstrukcję dwuwzbudnikowej nagrzewnicy indukcyjnej, umożliwiającej generację i kontrolę profili temperaturowych we wsadach, w szerokim zakresie. Omówiono konstrukcję modelu urządzenia oraz uzyskane charakterystyki eksploatacyjne. Wykonane prace badawcze, oprócz wykazania możliwości tej techniki grzewczej, stanowiły podstawę do prezentacji charakterystycznych cech oraz problemów przy modelowaniu urządzeń tej klasy. Abstract. Processing of semiconducting materials is a very advanced and complex technique. The quality of crystals depends on several factors, especially on temperature filed within the crystallization zone. In the article, the new two inductors induction heating system was presented. The system enables for generation and precisely control of different temperature profiles within the workpieces. Some details and characteristic of the model were discussed. Tests of device were used to show basic problems of numerical modeling of such devices. (Two-inductors Induction Heating Device for PVT Semiconductor Processing). Słowa kluczowe: monokrystalizacja, nagrzewanie indukcyjne, symulacja Keywords: PVT crystallization, induction heating, modeling doi:10.12915/pe.2014.02.10 Wprowadzenie Monokrystaliczny węglik krzemu wytwarzany jest zazwyczaj metodą PVT (ang. Physical Vapour Transport), polegającą na sublimacji materiału źródłowego (polikryształy SiC), oraz osadzaniu warstwy półprzewodnika, bezpośrednio z fazy gazowej. Stosowane urządzenia do monokrystalizacji SiC charakteryzują się podobieństwem konstrukcji reaktorów, umożliwiającym podanie uogólnionej konstrukcji układu grzejnego (rys. 1.b) [1], oraz wyodrębni... więcej»

Drupal as an important part of a knowledge management system (Waldemar KARWOWSKI, Arkadiusz ORŁOWSKI)
This paper is concerned with the use of the content management system Drupal to develop prototype system for supporting knowledge management in plant production. Assumptions of knowledge management system for plant production, together with general architecture of such system, are presented. Moreover, methods how to use existing Semantic Web data to enrich site content are demonstrated. Streszczenie. Artykuł skupia się na wykorzystaniu system zarządzania treścią Drupal do zbudowania systemu wspierającego zarządzanie wiedza w produkcji roślinnej. Zostały przedstawione założenia systemu zarządzania wiedzą wraz z ogólną architekturą system. Ponadto przedstawiono metody jak wykorzystać dane istniejące w Internecie semantycznym do wzbogacenia zawartości serwisu internetowego. (Drupal jako ważny element systemu zarządzania wiedzą). Keywords: knowledge management, CMS, Semantic Web. Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, CMS, Internet semantyczny. doi:10.12915/pe.2014.02.24 Introduction Production of a variety of goods, business activities, scientific research and many other areas require the skilled use of knowledge. It is not sufficient to access the modern machines for competent result, companies need to know when and how to use them. Similarly, the financial resources are not enough to gain a competitive advantage, companies must have knowledge of how to use them. On the other hand, in today's world we have too much information, but this information is in general inaccurate and unordered. Currently, many of the needed information can be found on the Internet because the global network is used for publication. The mentioned activities require precise searching and collecting a variety of information. The proper use of the information is important for decision-making. In such situation, we need tools to search information and to request, depending on the context, which will make it possible to find more precise answers to our questions ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Kształtowanie obciążeń u odbiorców końcowych w oparciu o częstotliwość napięcia zasilającego (Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI)
W artykule zostały omówione wymagania stawiane częstotliwości w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji obciążeń u odbiorców końcowych bazującej na tym parametrze. Przedstawiono możliwości regulacji obciążenia opartej o częstotliwość napięcia zasilającego. Wykonano przykładowy dobór nastaw układu częstotliwościowego sterowania odbiorem na podstawie rzeczywistych pomiarów częstotliwości i obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Abstract. The requirements for frequency to low-voltage distribution networks in the context of the end user loads forming were presented in the paper. Authosr showed the potential of regulation based on voltage frequency. Exemplary calculation for frequency load control based on real load of Polish Energy Power System and frequency data was done. (End user loads forming based on voltage frequency value). Słowa kluczowe: regulacja częstotliwością, sieci rozdzielcze nn, kształtowanie obciążeń, smart grid. Keywords: frequency based regulation, LV distribution networks, loads forming, smart grid. Wstęp Przepływ energii w sieciach elektroenergetycznych można opisać wieloma parametrami. W sieciach prądu przemiennego obok wartości napięcia i natężenia prądu jednym z zasadniczych parametrów opisującym jakość energii elektrycznej jest częstotliwość. W systemach elektroenergetycznych najczęściej spotykaną jest częstotliwość 50Hz (Europa, Azja, Afryka, Australia oraz część Ameryki Południowej) oraz 60Hz (Ameryka Północna i Środkowa). Zasadniczo zmiany częstotliwości dla elementów rezystancyjnych nie mają żadnego znaczenia, a więc tradycyjne żarówki, grzejniki czy piece oporowe będą nieczułe na zmianę tego parametru. Wpływ można jednak zaobserwować przy urządzeniach stanowiących reaktancję takich jak silniki, dławiki, transformatory czy kondensatory. Oprócz tego częstotliwość pełni w systemie elektroenergetycznym rolę bardzo ważnego podstawowego miernika - mówi ... więcej»

Spis treści / Contents
Contents 01 Tomasz KISIELEWICZ, Carlo MAZZETTI, Giovanni Battista LO PIPARO, Bolesław KUCA, Zdobysław FLISOWSKI - Lightning electromagnetic pulse (LEMP) influence on the electrical apparatus protection 1 02 Tomasz WOLNIK - Comparison of the ratio of torque density of two designs of permanent magnet motors 05 03 Marcin BARAŃSKI, Artur POLAK, Adam DECNER - Bearings vibration diagnosis based on hodograph XY 10 04 Jurij OWCZYNNIKOW, Dominik WOJTASZCZYK - Disc generator to a small wind turbine 13 05 Piotr BOGUSZ - The laboratory stand for testing of light electric vehicles drives - design and implementation 16 06 Bohdan BOROWIK, Barbara BOROWIK - Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine 20 07 Ryszard PAWEŁEK, Irena WASIAK - Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part 1 - Monitoring in real network 24 08 Irena WASIAK, Piotr GBURCZYK, Ryszard PAWEŁEK - Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part II - Simulation investigations 29 09 Robert BIEDA, Rafał GRYGIEL - 3D object orientation with naive Kalman filter 34 10 Marek LEŚNIEWICZ - Expected Entropy as a Measure and Criterion of Randomness of Binary Sequences 42 11 Adam KOWALCZYK, Anna SZLACHTA, Robert HANUS - Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału 47 12 Tamara SAVCHUK, Andriy KOZACHUK, Konrad GROMASZEK, Laura SUGUROVA - Forecasting the state of technogenic emergency situation on the railway transport using data mining technologies 50 13 Tamara SAVCHUK, Anton SAKALIUK, Waldemar WÓJCIK, Aron BURLIBAY - Transformation of “user-object" matrix for the collaborative filtering 55 14 Olessya YUCHSHENKO, Waldemar WÓJCIK - Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating line 60 15 Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA - Comparison of t... więcej»

Analiza wpływu parametrów systemu oświetlenia drogowego na poziom widoczności (Małgorzata ZALESIŃSKA)
W krajach europejskich parametry fotometryczne na oświetlanej drodze wyznaczane są na podstawie kryterium luminancji lub natężenia oświetlenia. Poziom widoczności przeszkód nie jest uwzględniany, nie ma właściwej procedury oceny poziomu widoczności. Stosowane w USA kryterium poziomu widoczności nie umożliwia oceny widoczności przeszkód zgodnie z europejskimi wymaganiami oświetleniowymi. Pozwala jednak na analizę wpływu różnych parametrów na poziom widoczności. Abstract. In European countries the photometric parameters on the road are determined the basis on luminance or illuminance criterion. The visibility level of obstacles isn’t taken into consideration, there is no system to assess of the visibility level. Used in the U.S. criterion does not allow assessment of the visibility obstacles in accordance with European lighting requirements. However, it allows to analyze the effects of various parameters on the visibility level. (Analysis of the impact of road lighting system parameters on the visibility level). Słowa kluczowe: widoczność przeszkód na drodze, poziom widoczności, system oświetlenia drogowego Keywords: visibility objects on road, visibility level, road lighting system Wstęp Stacjonarne oświetlenie drogi jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W każdej chwili cała droga i jej bezpośrednie otoczenie powinny być dobrze widoczne. Kierowca musi mieć możliwość zauważenia w odpowiednim czasie wszystkich przeszkód znajdujący się na drodze. Badania [1, 2, 3] dotyczące widoczności przeszkód na drodze wykazały, że spełnienie wymagań normatywnych w odniesieniu do luminacji średniej oraz równomierności ogólnej i wzdłużnej nie gwarantuje spostrzeżenia przeszkody na drodze. Możliwość zauważenia obiektu na drodze lub w jej bezpośrednim otoczeniu występuje tylko wtedy, gdy kontrast jaki tworzy obiekt z tłem (drogą lub jej otoczeniem) jest powyżej wartości progowej. Widoczność przeszk... więcej»

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część II - Badania symulacyjne (Irena WASIAK, Piotr GBURCZYK, Ryszard PAWEŁEK)
W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania układów napędowych z przemiennikami częstotliwości na jakość energii elektrycznej w sieci elektrycznego układu potrzeb własnych (EUPW) bloku energetycznego 50+. Oceny dokonano na podstawie badań symulacyjnych. Zaprezentowano sposób odwzorowania układu napędowego oraz założenia przyjęte od określenia mocy obciążenia jednej sekcji rozdzielni EUPW. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz wartości wskaźników, na podstawie których dokonano oceny jakości energii w rozdzielni EUPW. Abstract. The assessment of influence of frequency converter drives on power quality in ancillary services network (ASN) of power unit 50+ is presented in the paper. The assessment was made on the basis of simulation. The way of modeling of converter drives is shown and assumptions for determination of load connected to ASN is discussed. Simulation results are presented as well as power quality indices, on the basis of which the assessment of power quality in ASN was done. (Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part II - Simulation investigations) Słowa kluczowe: przemienniki częstotliwości, napędy przekształtnikowe, jakość energii, parametry napięcia zasilającego Keywords: frequency converters, converter drives, power quality, supplying voltage indices Wstęp Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga modernizacji i rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), w tym także istniejącego podsystemu wytwórczego. Jednym z proponowanych działań jest zastosowanie w elektrowniach cieplnych bloków węglowych nowej generacji na parametry nadkrytyczne. Układy takie charakteryzują się większą sprawnością; w porównaniu do poziomu 36-38% brutto, uzyskiwanego w krajowych elektrowniach na parametry podkrytyczne, sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na parametry nadkrytyczne wzrasta do poziomu około 43-47 % brutto [1]. W ... więcej»

Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating line (Olessya YUCHSHENKO, Waldemar WÓJCIK)
The article describes the dependence of stress on the thickness of a metal band during heat treatment. As a result of simulation the directly proportional dependence of the stress force on the band thickness was established. Streszczenie: Artykuł opisuje zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej. W wyniku analizy modelowania symulacyjnego ustalono wprost proporcjonalną zależność siły napięcia od grubości taśmy. Zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej Keywords: band pulling force, coefficient of rigidity, the input collector, simulation model Słowa kluczowe: siła ciągnienia taśmy, współczynnik sztywności, magazynek wejściowy, model symulacyjny Introduction To improve the corrosion resistance of cold rolled metal band it has to be galvanized on a continuous hot zincplating line. Electromechanical system of a continuous hot zincplating line (HZPL) presents a multimotor actuator which is interconnected with the use of a band [10]. The central technological part of the unit consists of the mechanisms for transporting the band: pulling station number 1, a vertical input collector, pulling station number 2, and rollers of thermo-chemical oven (TCO). In the thermo-chemical oven the band undergoes thermo chemical treatment in protective atmosphere. Fig.1. Central technological part of HZPL Before ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»