profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-3

zeszyt-4319-przeglad-elektrotechniczny-2015-3.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Przenośny układ do monoimpulsowego namierzania mikrofalowych źródeł emisji metodą fazową DOI:10.15199/48.2015.03.29
(Adam Konrad RUTKOWSKI)

W artykule przedstawiono strukturę przenośnego układu do namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych. Układ składa się z dwóch anten kierunkowych oraz mikrofalowego dyskryminatora fazy zbudowanego w oparciu o sześciowrotnik mikrofalowy. Sześciowrotnik może być wykonany na jednej płytce drukowanej przez co cały układ może być relatywnie lekki oraz mieć bardzo małe wymiary. Układ jest przewidziany do pracy w pasmie 8 - 12 GHz. Przedstawiono wyniki symulacji w funkcji częstotliwości oraz w dziedzinie kąta położenia namierzanego źródła emisji. Abstract. The structure of the portable monopulse direction finding (DF) device was presented in the paper. The described DF device consists of the pair of directional antennas and microwave phase discriminator based on microwave six-port. The device is being designed to work in 8 - 12 GHz frequency band. Results of simulation in frequency and angle of signal’s arrival domain were shown. (The portable device for the monopulse direction finding of microwave sources by means of phase method). Słowa kluczowe: system antenowy, namierzanie, kąt nadejścia sygnału, wyznaczanie kierunku. Keywords: antenna array, bearing, angle of arrival AOA, direction finding DF. Wstęp Kąt nadejścia sygnału oraz szybka, tak zwana natychmiastowa estymacja szerokiej gamy parametrów tego sygnału pozwala zlokalizować i zidentyfikować emitujący bądź odbijający obiekt, który pojawił się w kontrolowanym obszarze [1]. Do wyznaczania kąta nadejścia sygnału mogą być stosowane duże złożone urządzenia wyposażone w rozbudowane systemy antenowe i rozbudowane układy przetwarzania [2, 3]. Charakteryzują się one dużymi zasięgami oraz dużymi dokładnościami namierzania i estymacji parametrów wykrytych emisji. W związku z budową lekkich pojazdów specjalnych oraz małych statków powietrznych przeznaczonych do misji nietypowych, potrzebne są również urządzenia rozpoznawcze i namierzające o zredukowanych wymiarach i masie. Ich parametry ja... więcej»

Obrazowanie SAR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem miniaturowego radaru pasma 94 GHz DOI:10.15199/48.2015.03.16
(Mateusz MALANOWSKI, Piotr SAMCZYŃSKI, Krzysztof KULPA, Grzegorz KRAWCZYK, Krzysztof BOROWIEC, Damian GROMEK, Adam GORZELAŃCZYK)

W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Zespół Technik Radiolokacyjnych Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SARape (Radar z Syntetyczną Aperturą pracujący na platformach bezzałogowych we wszystkich warunkach pogodowych, ang. Synthetic Aperture Radar for all weather PEnetrating UAV application) finansowanego przez Europejską Agencję Obrony. Pracę tę można zaklasyfikować do dynamicznie rozwijanej na świecie dziedziny zwanej teledetekcją (ang. remote sensing), której jednym z elementów jest radiolokacja wykorzystująca technikę syntetycznej apertury (ang. Synthetic Aperture Radar - SAR). Technika ta umożliwia tworzenie zobrazowań terenu o wysokiej rozdzielczości za pomocą radaru pokładowego w praktycznie dowolnych warunkach pogodowych, ograniczonych jedynie poprzez zdolności lotne platformy. Celem projektu SARape było opracowanie nowatorskiego systemu radarowego pasma milimetrowego (94GHz) przeznaczonego do instalacji na pokładzie niedużej platformy bezzałogowej (UAV - ang. Unmanned Aerial Vehicle). Opracowany system radarowy umożliwia tworzenie zobrazowania terenu o bardzo wysokiej rozdzielczości (do 15 cm) w czasie rzeczywistym. Zrealizowany system SAR został przetestowany w warunkach rzeczywistych. Jako nośnik radaru wykorzystano przy tym mały ultralekki samolot (ang. ultralight). Otrzymane wyniki potwierdziły możliwość uzyskania wysokiej rozróżnialności zobrazowań SAR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów opracowanych przez zespół z Politechniki Warszawskiej Abstract. In the paper results of a project realized by Radar Techniques Research Group from the Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology are presented. The project, called SARape (Synthetic Aperture RAdar for all weather PEnetrating UAV application), was sponsored by the European Defence Agency. The topic of this project concerned remote sensing using synth... więcej»

Analiza wielowarstwowej anteny cylindrycznej ze względu na promień krzywizny DOI:10.15199/48.2015.03.11
(Jarosław BUGAJ, Marian WNUK)

Artykuł przedstawia badanie wpływu promienia krzywizny anten konforemnych na ich podstawowe parametry oraz charakterystyki promieniowania. W celu weryfikacji otrzymanych wyników numerycznych, zbudowano praktycznie analizowane modele anten konforemnych i wykonano ich pomiary w komorze bezodbiciowej oraz porównano je z analogicznymi antenami planarnymi. Analiza numeryczna została przeprowadzona (dla podstawowych kształtów: walec, kula, toroid) w programie CST Studio Suite. Analizowane anteny pracowały w zakresie częstotliwości 2200 - 2300 MHz oraz 5031 - 5090,6 MHz. Abstract. The article presents analysis of the impact of conformal antennas radius of curvature on their basic parameters and characteristics of radiation. In order to verify the numerical results there were built models of practically analyzed conformal antennas, their measurements were taken in anechoic chamber and compared to those of planar antennas. Numerical analysis has been carried out (for basic shapes: cylinder, sphere, toroid) using CST Studio Suite software. Analyzed antennas worked within frequency range between 2200 - 2300MHz and 5031 - 5090,6 MHz. (Analysis of the impact of surface on parameters of cylindrical microstrip antennas). Słowa kluczowe: Antena konforemna, antena cylindryczna, propagacja Keywords: Conformal antenna, cylindrical antenna, propagation Wstęp Głównym powodem intensywnego rozwoju mikropaskowych anten konforemnych jest ich stosunkowo duża łatwość integracji z kształtem powierzchni na której są montowane. Dotyczy to głównie samolotów, statków kosmicznych, szybkich pociągów, rakiet i pocisków, w których każdy wystający element negatywnie wpływa na własności aerodynamiczne, zużycie paliwa itd. Zaś anteny konforemne mogą być w prosty sposób integralnie zamontowane np. w skrzydłach samolotów lub na powierzchni zewnętrznej kadłuba. Jest to szczególnie istotne, gdyż na powierzchniach nowoczesnych samolotów często jest ponad 30 rożnych systemów a... więcej»

Ocena przydatności podgrzewanych materacy w utrzymaniu bilansu cieplnego u chorych poddanych długotrwałej operacji DOI:10.15199/48.2015.03.09
(Bartosz RUSTECKI, Piotr MURAWSKI, Bolesław KALKICKI)

Celem badania było ocena przydatności podgrzewanych materacy u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Do badania zakwalifikowano 52 pacjentów powyżej 50 roku życia, z wskaźnikiem BMI poniżej 30. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach z włączonym i wyłączonym podgrzewaniem. Zaobserwowano znaczny wzrost temperatury materaca nieogrzewanego podczas znieczulenia, od 30,3+-1,42 st. C do 32,65+-0,51 st. C po 1 godzinie 45 minutach znieczulenia co u tych pacjentów świadczy o dużym udziale tej drogi utraty ciepła. Abstract. The research aim was to exam usefulness of heated mattresses for patients under general anesthesia. 52 Patients being over 50 years old, under 30 BMI were included. The patients were divided into two groups, with and without heated mattress. Considerable growth of unheated mattress temperature was observed while anesthesia, from 30,39... więcej»

DevOntoCreator: an ontology-based approach to software engineering DOI:10.15199/48.2015.03.04
(Katarzyna DĄBROWSKA-KUBIK)

This article goal is to present an innovative method to improve the implementation phase of a software development process. This is achieved by an automatic code generation using an ontology definition and an explicit and implicit knowledge of software engineering and web application constructing. The author of this paper proposes the Intelligent Software Engineering using Semantic Network (ISE-SemNet) with the DevOntoCreator tool, which facilitates software engineering. Thanks to ISE-SemNet semantic web, it is possible to increase a software engineering knowledge, which is accessible and understandable, either to human programmers or machines. Streszczenie. Celem tego artykułu jest przedstawienie innowacyjnej metody na ulepszenie fazy implementacyjnej procesu tworzenia oprogramowania. Metoda ta jest oparta na automatycznym generowaniu kodu ´zródłowego tworzonej aplkacji z wykorzystaniem ontologii, jak równie˙z jawnej i ukrytej wiedzy z zakresu in˙zynierii orogramowania oraz budowania aplikacji webowych. Autorka artykułu proponuje wykorzystanie sisci semantycznej ISE-SemNet (Intelligent Software Engineering using Semantic Network) wraz z narz˛edziem DevOntoCreator. Dzi˛ eki nim jest mo˙zliwe wzbogacenie wiedzy na temat fazy implementacyjnej procesu wytwarzania oprogramowania, która jest łatwo dost˛epna i zrozumiała zarówno dla ludzi jak i maszyn (Narz˛edzie DevOntoCreator: zastosowanie ontologii w in˙zynierii oprogramowania) Keywords: DevOntoCreator, ontology, semantic web, software engineering, ISE-SemNet Słowa kluczowe: DevOntoCreator, ontologia, sie´c semantyczna, in˙zynieria oprogramowania, ISE-SemNet Introduction Fig. 1. The architecture of the ISE-SemNet semantic web. Nowadays, there are a lot of frameworks, which relieve programmers of arduous and laborious works during software development process, for example GRAILS (Groovy on Rails) [6], RAILS (Ruby on Rails) [7], Wicket [8]. Unfortunately, the way these frameworks work arouses... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4287-przeglad-elektrotechniczny-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet DOI:10.15199/48.2015.02.50
(Tomasz ŁAWICKI)

W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty curvelet do odszumiania obrazów tomografii komputerowej (CT). Szum wpływa na zdolność do wizualizacji cech patologicznych i struktur żywych tkanek w obrazach CT. Szum w CT zależy od ilości oddzielnych fotonów rentgenowskich dochodzących do detektora. W CT szum jest odpowiedzialny za zmniejszenie widoczności obszarów o niskim kontraście i obiektów. Zaszumione obrazy mogą nie być prawidłowo interpretowane przez lekarza, w szczególności przy wykrywaniu zmian patologicznych w tkankach. Testy przeprowadzono na standardowym obrazie testowym Shepp-Logan z addytywnym szumem gaussowskim. Abstract. The paper proposes a noise reduction method for CT by processing it through the curvelet transform. Noise affect the ability to visualize pathologic qualities and the living tissues structure in CT. Noise in CT depends on the amount of discrete x-ray photons reaching the detector. In the CT images noise is responsible for visibility reduction the of low contrast areas and objects. Noisy picture may not be properly interpreted by a physician, especially on detection of pathological changes in tissues. The tests were performed on the Shepp-Logan phantom standard test image with additive Gaussian noise. The curvelet transform denoising of CT images. Słowa kluczowe: curvelet, tomografia komputerowa, szum, odszumianie. Keywords: curvelet transform, CT, noise, noise reduction. Wstęp Tomografia komputerowa stanowi bardzo ważną grupę metod obrazowania w diagnostyce medycznej. Po raz pierwszy, zastosowana w 1973 roku, obecnie podlega nieustannemu rozwojowi i doskonaleniu. Zmianom podlegają zarówno algorytmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych jak również wprowadzane są rozwiązania zmierzające do osłabienia dawek promieniowania dla pacjenta [6,7]. Jednak zasadniczy problem związany z tomografią komputerową, czyli obecność szumu w obrazie, w dalszym ciągu występuje i w wielu sytuacjach nie pozwala na jednoz... więcej»

A Study on Various Shape Descriptors and Matching Methods Applied in the General Shape Analysis DOI:10.15199/48.2015.02.22
(Dariusz FREJLICHOWSKI, Katarzyna GOśCIEWSKA)

In the paper, the General Shape Analysis problem is investigated using various combinations of shape descriptors and matching methods. Five shape descriptors were used, namely the Two-Dimensional Fourier Descriptor, Generic Fourier Descriptor, UNL-Fourier, Zernike Moments and Point Distance Histogram, and four matching methods - the Euclidean distance, Mahalanobis distance, correlation coefficient and C1 metric. The experiments made it possible to determine how matching methods influence the final effectiveness when a particular shape descriptor was applied. Streszczenie. W artykule przedstawiono badanie różnorodnych kombinacji deskryptorów kształtu i metod dopasowania w problemie Ogólnej Analizy Kształtu. Wykorzystano pięć deskryptorów, a mianowicie Dwuwymiarowy Deskryptor Fouriera, Generic Fourier Descriptor, UNL-Fourier, Momenty Zernike’a oraz Point Distance Histogram, a także cztery metody dopasowania - odległość Euklidesową, odległość Mahalanobisa, współczynnik korelacji oraz metrykę C1. Eksperymenty pozwoliły zdeterminować, jaki wpływ mają metody dopasowania na ostateczną skuteczność eksperymentu. (Badanie różnych kombinacji deskryptorów kształtu i metod dopasowania w problemie Ogólnej Analizy Kształtu) Keywords: General Shape Analysis, shape descriptors, matching methods Słowa kluczowe: Ogólna Analiza Kształtu, deskryptory kształtu, metody dopasowania Introduction The General Shape Analysis (GSA) aims at finding one or a few most similar general templates for each test object, where a template is a simple geometrical figure, e.g. a triangle, rectangle or circle, and a test object is a more diversified shape. This approach enables to determine the most general and predominant shape features. The idea of the GSA is to represent all shapes using a particular shape description algorithm and calculate a similarity or dissimilarity between test objects and templates. Subsequently, a set of most similar templates indicated by th... więcej»

Monte Carlo based reduction of image resolution in view of no-reference image quality assessment DOI:10.15199/48.2015.02.17
(Krzysztof OKARMA, Piotr LECH, Andrzej POLAKOWSKI, Sylwia GAJDA)

In the paper a fast algorithm of image downsampling is presented which is based on the estimation of mean local luminance using the Monte Carlo method assuming the division of an image into smaller non-overlapping blocks. Due to modifications proposed in the paper, one can obtain similar results than for classical methods compared using recently proposed no-reference image quality metrics. Nevertheless, further optimization requires the development of no-reference image quality metrics with higher accordance to human perception of typical distortions. Streszczenie. W artykule zaprezentowano szybki algorytm redukcji rozdzielczości obrazu oparty na estymacji średniej jasności w bloku z użyciem metody Monte Carlo. Dzięki zaproponowanym modyfikacjom możliwe jest uzyskanie rezultatów podobnych do klasycznych metod, porównywanych z wykorzystaniem metod "ślepej" oceny jakości obrazów opracowanych w ostatnich latach. Dalsza optymalizacja wymaga jednakże opracowania “ślepych" wskaźników jakości obrazu charakteryzujących się wyższą korelacją z percepcją typowych zniekształceń obrazu przez człowieka. Redukcja rozdzielczości obrazów bazująca na metodzie Monte Carlo w aspekcie "ślepej" oceny jakości obrazu Keywords: image downsampling, Monte Carlo method, blind image quality assessment. Słowa kluczowe: redukcja rozdzielczości obrazów, metoda Monte Carlo, "ślepa" ocena jakości obrazu. Introduction Reduction of image resolution is one of the main operations related to preprocessing of digital images which is implemented in most image processing applications. The image downsampling task is one of the relevant stages also in many image recognition and classification systems e.g. related to face recognition [1] independently of the reduction of features set dimensionality e.g. using various modifications of the Principal Component Analysis (PCA) or Linear Discriminant Analysis (LDA) methods [2]. One of the commonly applied methods for accele... więcej»

Obliczanie hałasu emitowanego przez transformatory. DOI:10.15199/48.2015.02.01
(Krzysztof MAJER)

Artykuł przedstawia metodę obliczania hałasu emitowanego przez transformatory trójfazowe w różnych warunkach zasilania i obciążenia. Zaproponowano teoretyczną metodę obliczania harmonicznych drgań magnetostrykcyjnych rdzeni i ich wykorzystania do przybliżonego obliczania hałasu emitowanego przez transformatory. W rozważaniach przeprowadzonych w zakresie częstotliwości od 50 do 1000Hz uwzględniono także hałas emitowany przez uzwojenia i specyfikę transformatorów przekształtnikowych. Określono współczynniki wzrostu hałasu wypadkowego transformatora przekształtnikowego wynikające z hałasu uzwojeń wiodących niesinusoidalne prądy. Abstract. This paper presents a method for calculating the noise emitted by the three-phase transformers operating with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). The theoretical method to determine the content of higher harmonics of magnetostrictive vibrations of the cores was developed. The discussion carried out in the frequency range from 50 to 1000 Hz is also taken into account the specificity of converter transformers. For the three-phase converter transformers the factors have been identified responsible for the increase of the noise due to vibration of transformer windings with nonsinusoidal currents. Calculation of noise emitted by transformers Słowa kluczowe: transformatory, drgania , hałas, magnetostrykcja. Keywords: transformers, vibrations, noise, magnetostriction. Wprowadzenie Źródłem hałasu transformatorów energetycznych jest rdzeń magnetyczny, uzwojenia oraz układ chłodzenia. Dla typowej konstrukcji transformatora energetycznego podstawowym źródłem hałasu jest drgający rdzeń. Przy konstrukcjach o obniżonej znamionowej indukcji pracy, transformatorach dużej mocy, oraz dla transformatorów wiodących odkształcone prądy, zaczyna odgrywać istotną rolę także hałas generowany przez uzwojenia. Hałas generowany przez układ chłodzenia należy uwzględnia... więcej»

HoneyPot systems in practice DOI:10.15199/48.2015.02.16
(Krzysztof CABAJ, Piotr GAWKOWSKI)

The paper presents the HoneyPot technology as well as the experience gained from their usage in the network of the Institute of Computer Science Warsaw University of Technology. On this background the concept of HoneyPot systems is presented and discussed. The paper is illustrated with the real-life cases of some recent vulnerabilities observed on our HoneyPots. Streszczenie. Praca przedstawia technologię systemów HoneyPot oraz doświadczenia zebrane z ich użycia w sieci Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Na tym tle zaprezentowano i omówiono koncepcję systemów HoneyPot oraz prawdziwe przypadki najnowszych zagrożeń zaobserwowane na naszych systemach HoneyPot. (Systemy HoneyPot w praktyce). Keywords: Network Security, HoneyPot systems, Network Attacks, Exploits. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo sieci, systemy HoneyPot, ataki sieciowe, exploity. Introduction Security of information is one of the most important issues in the IT systems nowadays. The growing number of devices connected to the Internet pushed forward the necessity of secure communication and data storage. Internet of Things, Bring Your Own Device (BYOD), Intelligent Cars and Houses, Systems of Systems, Cloudbased solutions are no longer scientific nor marketing concepts but a reality - reality introducing new challenges for security and personal privacy. The undisputable advantage of using cloud solutions is high availability of the users’ data from any location on any device. It is however depended on the Internet connectivity. Fortunately, the high speed broadband is more and more popular [1]. Despite of the user privacy concerns related to the storage of data on third party servers, collection of such information like mobile device locations (e.g. Android devices) or web pages viewed by the user for advertisement, the big problem is the security of networkbased applications and the network itself. That brings us to the problems of dependable networ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4260-przeglad-elektrotechniczny-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Krótkoczasowa transformata Fouriera impulsów ultraszerokopasmowych UWB DOI:10.15199/48.2015.01.17
(Marek GARBARUK, Norbert LITWIŃCZUK)

W artykule przedstawione zostało zastosowanie krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) do analizy ultraszerokopasmowych impulsów falkowych. Pokazano wybrane okna czasowe wykorzystywane w analizie STFT oraz ich wpływ na wyznaczone spektrogramy Fouriera impulsów UWB. Spektrogramy Fouriera pokazane zostały w formie poziomicowej oraz jako rysunki trójwymiarowe 3D. Abstract. A short-time Fourier transform (STFT) applied to ultrawideband wavelet pulses was presented in the paper. Different window functions of STFT were shown and used to calculate Fourier spectrograms of wavelet UWB pulses. Fourier spectrograms were presented as 2D and 3D figures. (Short-time Fourier transform of ultrawideband pulses UWB). Słowa kluczowe: krótkoczasowa transformata Fouriera STFT, spektrogramy Fouriera, sygnały UWB. Keywords: short-time Fourier transform STFT, Fourier spectrograms, UWB signals. Wstęp Dzięki swoim unikalnym właściwościom techniki ultraszerokopasmowe znalazły w ostatnim czasie zastosowanie w nowych systemach wykorzystywanych w wielu dziedzinach życia [1-3]. Nowe zastosowania i funkcje systemów tzw. radia impulsowego IR-UWB (ang. Impulse Radio UWB) wymagają także nowego podejścia i nowych technik analizy sygnałów w nich wykorzystywanych. Obiecujące wydaje się zastosowanie krótkoczasowego przekształcenia Fouriera (ang. STFT - Short-Time Fourier Transform) do analizy sygnałów transmitowanych w takich systemach [4-7]. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne krótkoczasowej transformaty Fouriera i jej zastosowanie w analizie nanosekundowych impulsów radiowych UWB. Przeanalizowane zostały impulsy falkowe UWB o parametrach dostosowanych do europejskiego standardu systemów UWB: 6 - 8,5 GHz [8]. Pokazany został wpływ różnych okien czasowych na wyniki obliczeń STFT. Impulsy ultraszerokopasmowe UWB Jednym z podstawowych impulsów UWB, który może być zastosowany w technice ultraszerokopasmowego radia impulsowego, jest impuls falkowy (ang. wa... więcej»

Model matematyczny zespołu elektrycznego składającego się z transformatora mocy, silników indukcyjnych, odciążenia nieliniowego RL oraz baterii kompensacyjnej DOI:10.15199/48.2015.01.26
(Andriy CZABAN, Marek LIS, Andrzej POPENDA, Marek PATRO, Marcjan NOWAK)

W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w zespole elektrycznym. Zespół ten składa się z transformatora mocy, silników indukcyjnych, nieliniowego odciążenia RL oraz baterii kompensacyjnej kondensatorów o zmiennej pojemności. W takich systemach procesy elektromagnetyczne i elektryczne są skomplikowane (stany asymetrii zasilania, obciążenia, stany zwarcia itp.), a ich analiza zagadnieniem bardzo ważnym. Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona. Abstract. In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in an electrical set are presented. This set consists of power transformer, induction motors, nonlinear load RL and compensative battery of variable capacitors. The complex electromagnetic processes, caused by supply and load asymmetry, short-circuit states, etc., occur in the abovementioned systems. The analysis of the abovementioned processes is the meaningful problem. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle. (Mathematical model of the electrical set consisted of power transformer, induction motors, nonlinear load RL and battery of capacitors) Słowa kluczowe: zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, Euler-Lagrange’a system, zespól elektryczny, , transformator mocy Keywords: Hamilton-Ostrogradsky’s principle, Euler-Lagrange’s system, electrical set, power transformer Wstęp Transformatory są powszechnie stosowane w przemysłowych systemach energetycznych, w których występuje duża ilość odbiorów o charakterze najczęściej indukcyjnym. W takich systemach występują skomplikowane procesy elektromagnetyczne i elektryczne np.: stany asymetrii zasilania, obciążenia, stany zwarcia itp. [1,3,7]. Innym ważnym problemem, który pojawia s... więcej»

A Novel Prony Approach for Synchronous Generator Parameter Estimation DOI:10.15199/48.2015.01.09
(Danyelle M. M. SANTANA, Niraldo R. FERREIRA, Fabiano F. COSTA, Antonio C. de C. LIMA)

In this paper we propose to use a novel Prony’s approach, relying on suitable time-segmentation of current oscillograms and proper model order choice, to estimate transient and sub-transient parameters of synchronous generators associated to sudden three-phase short-circuit tests. Comparison between the proposed approach and a traditional graphical method, described in the IEEE-115 standard, has been performed. The current data used here have been generated from characteristic equations of short-circuit armature current. Based on these results, we conclude that the Prony's algorithm is a suitable alternative to the graphical method for parameter estimation in synchronous machines, providing more accurate estimates than the later approach. Streszczenie. W artykule zaproponowano system, bazuja˛cy na algorytmie Prony, słuz˙a˛cy do analizy stanów przejs´ciowych w generatorze synchronicznym poddanym testom trójfazowego zwarcia. Porównano te˛ metode˛ z tradycyjna˛ metoda˛ bazuja˛ca˛ na normie IEEE-115. Algorytm wykorzystuja˛cy metode˛ Prony był bardzie dokładny. Nowa metoda bazuja˛ca na algorytmie Prony do okres´lania parametrów generatora synchronicznego Keywords: Prony algorithm; synchronous generators; parameter estimation; short-circuit test Słowa kluczowe: algorytm Prony, generator synchroniczny, testy zwarciowe Introduction Regarding electrical power systems, the usage of numerical simulations to probe operational efficiency and safeness is a common practice. Particularly, transient simulations are quite informative to forecast the power system behavior under the influence of faults or abrupt changes in its topology [1, 2, 3, 4]. The information extracted from these simulations must include parameter values from different machines placed along the power grid. In this context, and taking account the recent competitiveness and deregulated conditions of the energy market, the estimation of the parameters of synchronous machin... więcej»

X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO -TECHNICZNA TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE (Małgorzata Siedlarek, Kazimierz Zakrzewski)
Konferencja została powołana do życia w 1996 r. przez następujące instytucje: - ZREW Transformatory S.A. (ówcześnie Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. Transformatory Janów) - Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (ówcześnie Instytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów) Politechniki Łódzkiej - Zakład Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej - Instytut Energetyki Ustalono, że miejscem obrad konferencji, organizowanej w 2-letnim cyklu , będzie Kazimierz Dolny uroczo położony nad Wisłą. Obecna dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji zgromadziła niemal 200 uczestników z m.in. następujących środowisk naukowych i technicznych: Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, ABB Sp. z o.o. ENEA Operator Sp. z o.o., Energa-Operator S.A., KGHM S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE GiEK S.A., PGNiG Termika S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ... więcej»

Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line DOI:10.15199/48.2015.01.13
(Dariusz SOBCZYŃSKI, Wiesława MALSKA, Anna KOZIOROWSKA)

The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD. (Badanie oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego) Keywords: power quality, harmonics, distortion of voltages and currents Słowa kluczowe: jakość energii, harmoniczne, odkształcenia napięć i prądów Introduction Most of laboratory equipment has advanced features that allow us to adjust the required parameters such as e.g. rotational speed, temperature setting and stabilization, software control of working time, etc. This is possible through the use of advanced electronics equipment and motor drives. These systems are equipped with powerelectronic AC adapters. Unfortunately, despite the functionality which AC adapters offer, power supplies are a source of significant harmonic distortion of currents charged from the power supply line. It is associated with a strong non-linearity of semiconductor devices used there. Electricity is a product and as such should be of adequate quality. The distortion degree of currents... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»