profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-11

zeszyt-4208-przeglad-elektrotechniczny-2014-11.html

 
W numerze m.in.:
Transmission fibre-optic transducer used for a silicon structure's displacement measurement (Szymon MILCARZ, Jacek GOLEBIOWSKI)
The study shows a construction and experimental results of a beam-through fibre-optic transducer used for a silicon beam displacement measurement. The transducer consisted of two plastic optical fibres (POF) placed opposite each other - one transmitting light and the other one receiving it. The first one was connected to light source equipped with a LED, the second one to a photodiode of an optical power meter. Displacement of the thick structure placed between them resulted in a change of optical power collected by the receiving fibre. Streszczenie. Artykuł przedstawia konstrukcję oraz wyniki doświadczalne dla transmisyjnego przetwornika światłowodowego do pomiaru przemieszczenia belki krzemowej. Umieszczenie struktury krzemowej pomiędzy powierzchniami czołowymi światłowodów powodowało zmianę mocy optycznej na wyjściu przetwornika.(Transmisyjny przetwornik światłowodowy przeznaczony do pomiaru przemieszczenia struktury krzemowej) Keywords: optoelectronic transducer, optoelectronics, optical fibres, MEMS Słowa kluczowe: przetwornik optoelektroniczny, optoelektronika, światłowody, MEMS doi:10.12915/pe.2014.11.33 Introduction There are many types of fibre-optic transducers used for industrial purposes. Their advantages are small size and weight, non-contact measurement, resistance to electromagnetic noise, non-electric transmission providing ability of operation in environments characterized by a high risk of explosion or fire. Production lines are often equipped with intensity, retro-reflective, interferometric, transmission and other sensors [1, 2]. Beam-through optic sensors are commonly applied as a barriers detecting an intrusion of an object. On the other hand they can be a good solution for small structures- displacement measurements. Fig.1. Construction of the beam-through fibre-optic transducer The study shows a construction of a transmission fibreoptic transducer consisting of two plastic fibres placed opposite each... więcej»

Rejestracja zakłóceń elektroenergetycznych w systemach rozproszonych z wykorzystaniem wymiany danych w sieciach Ethernet (Magdalena ŻUKOWSKA, Marcin JANUSZEWSKI, Ryszard KOWALIK)
Artykuł przedstawia wyniki testów kilku urządzeń wykorzystywanych w elektroenergetyce mających funkcje rejestratora zakłóceń oraz synchronizacji czasu, prowadzonych w celu określenia możliwości ich zastosowania w rozproszonym systemie rejestracji, pozwalającym na wykonanie kompleksowej analizy działania układów automatyki stacji elektroenergetycznej. Wyniki testów pokazują również możliwość zastosowania tego rodzaju urządzeń do wykonania rozproszonego systemu pomiarowego wspólnie rejestrującego wybrane sygnały analogowe prądów i napięć zasilających określony zestaw odbiorników elektrycznych. Tego rodzaju system pozwala w warunkach rzeczywistych na zebranie danych potrzebnych do wykonania weryfikacji działania algorytmów identyfikujących rodzaj urządzenia odbiorczego pracującego jako jedno z wielu zasilanych ze wspólnego źródła nn napięcia. Testy zostały wykonane dla kilku urządzeń zabezpieczeniowych: L90 firmy General Electric i MiCOM P443 firmy Schneider Electric oraz rejestratora zakłóceń BEN5000 firmy Qualitrol. Wyniki testów mogą być przydatne w realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper presents the tests results of a few devices used in the power industry with the disturbance recorder and time synchronization functions, conducted in order to determine their application in a distributed recording system allowing comprehensive analysis of substation automation systems. The test results also show the applicability of such devices to perform distributed recording system of selected analog current and voltage signals supplying a specific set of electrical loads. Such a system allows under real-world conditions to collect the data needed to perform the verification of algorithms that identify the type of the load device running as one of the many supplied from a common source voltage. Tests were performed for a number of protection devices: L90 General Electric and MiCOM P443 Schneider Electric and disturbance r... więcej»

Zastosowanie rozwiązań programowych standardu IEC 61850 typu Open - Source do integracji systemów pomiarowo - sterujących (Robert SZULIM)
W artykule omówiono wybrane zagadnienia integracji urządzeń pomiarowo - sterujących przy użyciu dostępnych rozwiązań programowych typu Open - Source realizujących zadania zapewnienia interoperacyjności zgodnie ze standardem IEC 61850. Przedstawiono możliwe scenariusze rozbudowy istniejących systemów pracujących pod nadzorem systemu operacyjnego Linux. Omówiono cechy oprogramowania budowanego przy użyciu dostępnych bibliotek IEC 61850 typu Open Source. Abstract. The paper presents selected issues of integration of measuring and control systems using IEC 61850 standard. Available Open - Source software based solutions to implement tasks of ensuring interoperability are described. Process of building a software for IEC 61850 gateway for existing control measuring systems with the use of Open Source software solution is presented. Description of the software modules that must be implemented are shown. (Usage of Open - Source IEC 61850 software solutions for integration of measuring and control systems). Słowa kluczowe: IEC 61850, biblioteki Open - Source, integracja urządzeń pomiarowy - sterujących. Keywords: : IEC 61850, Open - Source solutions, gateway. doi:10.12915/pe.2014.11.15 Wstęp Współczesne urządzenia i systemy pomiarowo - sterujące stosowane w przemyśle są złożonymi konstrukcjami, które przeznaczone są do wielu zadań, wśród których również występuje konieczność zapewnienia możliwości współpracy z innymi urządzeniami i podsystemami, czyli tzw. interoperacyjność. Ze względu na dużą liczbę używanych przemysłowych standardów komunikacji i protokołów, zadanie zintegrowania danego urządzenia z urządzeniem lub systemem pochodzącym od innego producenta sprawia często różne, nieoczekiwane problemy. Są one związane zazwyczaj z brakiem informacji na temat szczegółów stosowanych protokołów lub brakiem zgodności rozwiązań różnych producentów. Przykładem standardu, który z założenia powinien zmniejszać lub likwidować wspomniane niedogodno... więcej»

Systemy do monitorowania zużycia energii elektrycznej w domu (Robert ŁUKASZEWSKI, Wiesław WINIECKI)
W artykule przedstawiono przegląd systemów inteligentnego pomiaru zużycia energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych. Dokonano klasyfikacji opisywanej grupy systemów z uwagi na poziom szczegółowości prezentowanych informacji. Omówiono ich zadania i typowe funkcje, możliwości pomiarowe i komunikacyjne. Abstract. The paper presents the overview of the intelligent measurements for the energy consumption in residential premises. The measurement systems were classified considering the types of collected data. The paper presents examples of systems for monitoring the overall electrical energy consumption and systems for monitoring the energy consumption by individual appliances. The paper covers tasks and typical functions and measurement capabilities of systems belonging to subsequent categories of systems identifying appliances based on the electrical energy consumption. (Systems for monitoring electricity consumption in the house). Słowa kluczowe: monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu, system pomiarowy. Keywords: home electrical energy monitor, smart metering. doi:10.12915/pe.2014.11.11 Wstęp W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu systemów inteligentnego pomiaru zużycia energii elektrycznej (EE) w lokalach mieszkalnych. Systemy z tej grupy są uzupełnieniem systemów do zdalnego odczytu zużycia EE (AMI - ang Advanced Metering Infrastructure) [1], inteligentnych liczników energii (ang. Smart Meter) [1] oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid) [2]. Zadaniem domowych systemów monitoringu zużycia energii elektrycznej (DSMZEE) (ang. home electrical energy monitor) jest dostarczenie końcowemu odbiorcy szybkiej i wygodnej informacji na temat wykorzystania EE takiej jak: koszt zużytej całkowitej EE, zużycie EE przez poszczególne odbiorniki w obszarze gospodarstwa domowego, prognozy zużycia EE w okresach krótko i długoterminowych, wyniki analizy kosztów przy zastosowaniu różny... więcej»

The influence of temperature on optical and electrical parameters of medium and high power LEDs (Piotr SWIETONIOWSKI, Tomasz BINKOWSKI)
The article presents the issues connected with the problem of high temperatures influence on LED diodes. It presents the results of the research showing the impact of the temperature on the electrical and optical parameters of diodes. The thesis also includes the information concerning the selection of the heat dissipating systems in order to maintain proper operation temperature and avoid the consequences connected with LED diodes overheating. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z problemem działania wysokich temperatur na diody LED. Zaprezentowano wyniki badań ukazujące wpływ temperatury na parametry diod. Praca zawiera również informację na temat doboru układów rozpraszających ciepło w celu zachowania odpowiedniej temperatury pracy diod (Wpływ temperatury na parametry optyczne i elektryczne diod LED średniej i dużej mocy). Keywords: diodes, LED, optoelectronics, temperature measurement Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, LED, optoelektronika, pomiar temperatury doi:10.12915/pe.2014.11.51 Introduction Technological advance caused that luminaries based on LEDs are more and more efficiently replacing traditional solutions in the lighting, based on incandescent bulbs or discharge lamps. New technologies applied in LED diodes provide continual increase of their parameters and boost their application area. When compared with traditional bulbs, LED emitters prove matchlessly long life expectancy. The producers of popular diodes declare useful operation time of their products at the level of 50 000 hours. It means that after this time, the value of emitted light will be higher than 70% of the initial light output through a new diode. Apart from high life expectancy, LED diodes prove very low operation failure frequency. The vast majority of them prove nearly linear decrease of obsolescence over time, caused by the gradual degradation of the semiconductor layers. Thanks to it, their work can be... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-10

zeszyt-4196-przeglad-elektrotechniczny-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Protection of public universities premises via an implementation of radio frequency identification of people (Radomír ŠČUREK, Martin KONEČNÝ, Daniel MARŠÁLEK)
The article is focused on the characteristics of the public university building (hereinafter the PU) in terms of its physical protection, security risks identification and application of Radio Frequency Identification technology (hereinafter the RFID), as a potential efficient solution in increasing the level of security in the organization. Streszczenie. W artykule opisano metody protekcji budynków uniwersyteckich ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania urządzeń RFID. Zabezpieczenie obiektów publicznych z wykorzystaniem identyfikacji metodą RFID. Keywords: Physical protection, public universities, RFID, transponder, read/write device Słowa kluczowe: ochrona i bezpieczeństwo, RFIDF doi:10.12915/pe.2014.10.46 Introduction Safety considerations and the resulting practical measures and actions are part of human history from the very beginning of civilization. These considerations have always corresponded to the achieved technology and material level. If we focus on the security, we can say that it is a state of the system, where the probability of harm to protected interests is accepted. From the beginning of 21st century the Czech Republic (CR) faces new security risks, the range of which is going to graduate further. The representatives of this group of risks include terrorism, organized crime and potential use of weapons of mass destruction. These threats and their possible elimination, but first of all prevention in this field, necessitates in a specific consistently coordinated support of the research as the integral part of the Czech security system. Closely to this relates the typology of security risks and threats as defined by the Security Policy Department of the Ministry of the Interior for 2010 [1]. In the area of prevention, we must attach a lot of importance especially to buildings or institutions that make contacts or cooperate with countries that are the primary targets of terrorist attacks (e.g. USA, Great Bri... więcej»

Opracowanie efektywnych metod domieszkowania warstw ZnO glinem w procesie ALD i optymalizacja tych warstw (Rafal PIETRUSZKA, Grzegorz LUKA, Bartlomiej S. WITKOWSKI, Lukasz WACHNICKI, Sylwia GIERALTOWSKA, Konstanty MARSZAŁEK, Tomasz STAPIŃSKI, Marek GODLEWSKI)
Warstwy tlenku cynku domieszkowanego atomami glinu ZnO:Al były wzrastane metodą osadzania warstw atomowych (ALD, z ang. A-atomic, L-layer, D-deposition). Na szklanych podłożach osadzono warstwy ZnO:Al (tzw. warstwa AZO) o grubości 200 nm. Temperatura osadzania warstwy AZO była równa 160 oC. Najlepsze parametry elektryczne oraz krystalograficzne otrzymano używając dwóch wysoko reaktywnych prekursorów cynku i glinu. Użyto diethylzinc jako prekursor cynkowy oraz trimethylaluminum jako prekursor glinowy. Otrzymane struktury wykazały wysoką transmisję oraz niskie rezystywności rzędu 10-3 [omega]cm. Po optymalizacji procesu wzrostu warstw ZnO:Al testowano je jako przezroczyste elektrody do zastosowań fotowoltaicznych. Abstract. We achieved high conductivity of zinc oxide layers doped with aluminum atoms using atomic layer deposition (ALD) method. Their growth mode, electrical and optical properties have been investigated. We discuss how the growth temperature and doping affect resistivity and optical properties of the films. The obtained resistivities of ZnO:Al thin films ( ... więcej»

Methodology for finding investment sites that can be refurbished from a nearby medium voltage line element instead of using the existing low voltage line corridor (Tiit HÕBEJÕGI, Anneli REINBERG, Kristjan LAST, Margus LAANETU, Tarmo MERE, Juhan VALTIN, Arvi HAMBURG)
This paper proposes a methodology for highlighting alternative investment solutions from a large number of investment projects. The methodology identifies remote connection points located far from the sub-station where electricity can be provided from a nearby medium voltage line element. The methodology uses a mathematical model to find the smallest distance between a point and a vector. This methodology was tested in Elektrilevi OÜ where it proved to be very effective. This article also includes an example of using the provided methodology. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę rozwiązań inwestycyjnych dla dużej liczby projektów inwestycyjnych. Metoda identyfikuje punty podłączenia oddalone od podstacji gdzie zasilanie może być dołączone do najbliższego elementu średniego napięcia. Metodologia wyszukiwania lokalizacji inwestycji możliwej do zasilania z najbliższego źródła średniego napięcia zamiast linii niskiego napięcia Keywords: network quality, investments, distribution network, finding refurbishment projects. Słowa kluczowe: sieci zasilające, lokalizacja źródła zasilania. doi:10.12915/pe.2014.10.48 Introduction The lifespan of distribution networks infrastructure (power lines and substations) is very long and investments extremely resource intensive. Therefore, it is essential to invest as efficiently as possible. Distribution networks are created over a long period of time and the principles that govern these investments can change. Because of that, the original configuration of the distribution network will not always be the most optimal. In this article we examine a method which helps network analysts find the most favorable investment sites, by finding non optimal medium voltage (MV) configurations that can be effectively used to decrease underutilized low voltage (LV) network. By taking into account the surrounding MV network, this method can find investment sites where renovation costs can be much lower than si... więcej»

Analiza promieniowania rentgenowskiego generowanego przez wyładowania niezupełne w układzie ostrze-ostrze (Łukasz NAGI, Dariusz ZMARZŁY)
W artykule przedstawiono sposób nowatorskiej metody badania wyładowań niezupełnych. Analizowane jest zjawisko towarzyszące generowanym WNZ. Promieniowanie rentgenowskie mierzone jest za pomocą detektora scyntylacyjnego w różnych układach iskierników. Porównane zostały wyniki z 2 układów. Wykazano przy tym, że nie tylko układ ale zmienne metryczne mają wpływ na uzyskiwany pomiar. Abstract. The paper presents a new method of partial discharge test methods. Analyzed the phenomenon associated with PD generated. X-rays is measured using a scintillation detector in various systems of spark gap. Results were compared with 2 different schematics. Demonstrated by the fact that not only the system but metric variables influence the measurement obtained. (Analysis of X-ray radiation generated by the partial discharge in the system blade-edge). Słowa kluczowe: promieniowanie rentgenowskie, wyładowania niezupełne, generator Marxa, detektor scyntylacyjny. Keywords: X-rays, partial discharges, Marx Generator, scintillation detector doi:10.12915/pe.2014.10.21 Wstęp Prowadzone prace badawcze dotyczą diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych, jakie mogą występować w układach izolacyjnych. Promieniowanie fal elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości rentgenowskich jest jednym z wielu zjawisk sygnalizujących generację wyładowań niezupełnych [1-6]. Badania nad promieniowaniem rentgenowskim pochodzącym z wyładowań elektrycznych polegają na rejestrowaniu jego widma, zliczaniu aktów jonizujących czy też en... więcej»

Operational characteristics of proton exchange membrane (PEM) fuel cells (Bartosz CERAN, Paul Anton BERNSTEIN)
The article presents a study conducted on a fuel cell stack PEM type (Proton Exchange Membrane) with a capacity of 300W. The dynamics of the work of the stack has been shown, electrical efficiency of a stack has been stated. There have also been stated an external characteristics and the power curve of the stack. The impact of the coefficient of excess air on the work of the stack has been examined.. Streszczenie. W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na stosie ogniw paliwowych typu PEM (ang Proton Exchange Membrane) o mocy znamionowej 300W. Pokazano dynamikę pracy stosu, wyznaczono sprawność elektryczną stosu. Wyznaczono charakterystykę zewnętrzną oraz krzywa mocy stosu. Zbadano wpływ współczynnika nadmiaru powietrza na prace stosu. (Charakterystyka zewnętrzna ogniwa paliwowego typu PEM) Keywords: fuel cell, the external characteristics of the stack, electrical efficiency, hydrogen Słowa kluczowe: Ogniwo paliwowe, charakterystyka zewnętrzna stosu, sprawność elektryczna, wodór. doi:10.12915/pe.2014.10.26 Introduction Fuel cells are electric - chemical devices where direct transformation of chemical energy into electric one takes place. This way of transforming one kind of energy into the other is an essential advantage of fuel cells because it gives an opportunity of reaching high efficiency of energy conversion process which is not limited by Carnot's cycle efficiency. The following advantages of fuel cells can be listed: high efficiency, very low greenhouse gas emission, low level of noise, modular structure, ability to work with low loads, ability of reverse working, very good regulation abilities. The major disadvantage is a very high cost of single fuel cells whose electrodes must be covered with platinum in order to fulfil their function of producing electric energy. Big financial expenditures are spent all over the world on research and development of cells. It let us think that in the future these sources w... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Diagnostic system induction motor rotor eccentricity by phase current (Aleksandr NOVOZHILOV, Yelena KRYUKOVA, Oxana ANDREYEVA,Timofey NOVOZHILOV)
Construction principle of diagnostic systems of induction motor rotor eccentricity is proposed as a source of information, which uses a phase current, where the amount of eccentricity is determined by the root-mean-square value of additional currents caused by air gap unevenness . Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę analizy ekscentryczności wirnika w silniku indukcyjnym. Do analizy wykorzystywany jest prąd fazowy - jego składowa parzysta powodowana ekscentrycznością. System diagnozowania ekscentryczności wirnika silnika indukcyjnego Keywords: an induction motor, a rotor eccentricity, a diagnostics. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, ekscentryczność doi:10.12915/pe.2014.09.40 Introduction In power industry are mainly used induction motors (IM) as a drive of mechanism. One of the methods to improve their operational reliability and service life is an effective and timely diagnostics of abnormal operating modes, in particular, the rotor eccentricity [1-4]. However, by a number of reasons to develop a diagnostic system that would allow effectively identify the rotor static eccentricity during an operational process isn’t possible hitherto. At the same time, as the practice of IM demonstrates, about half of them work with the rotor static eccentricity for a long time [1-4]. It is accompanied by a significant loss of power. To solve this problem diagnostics of the rotor eccentricity induction motor is proposed as follows. Diagnostic features Air gap unevenness in IM of the rotor eccentricity by  magnitude causes its magnetic field modulation. Because of this fact, it gets extra magnetic fields with frequencies [2-4]. (1) ... więcej»

Śródoperacyjna metoda obrazowania w podczerwieni ukrwienia tkanek prawidłowych i patologicznych mózgu (Katarzyna KACZMARSKA, Zbigniew CZERNICKI, Marta ZĘBALA, Mariusz KASTEK, Tadeusz PIĄTKOWSKI, Henryk POLAKOWSKI)
Śródoperacyjna identyfikacja tkanek mózgu objętych procesem chorobowym, precyzyjne dotarcie do nich oraz radykalne ich usunięcie stanowi istotę każdego zabiegu neurochirurgicznego. Celem podjętych badań jest ocena przydatności kamery termowizyjnej do identyfikacji i wyznaczania lokalizacji guzów mózgu oraz opracowanie metodologii obrazowania śródoperacyjnego umożliwiającego analizę zmian temperatury powierzchni kory mózgowej. Analizę termiczną przeprowadzono u sześciu pacjentów z wykrytymi w badaniach obrazowych nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki pomiarów przeprowadzonych śródoperacyjnie potwierdzają możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej do nieinwazyjnej rejestracji temperatury powierzchni kory mózgowej oraz wskazują, że temperatura powierzchni guzów różni się od temperatury powierzchni tkanek nieobjętych zmianą chorobową. Abstract. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease, precise access to them and radical removal of them are essence of neurosurgery. The main goal of this work is evaluate the usefulness of intraoperative thermal imaging to determine the location and borders of brain tumors. Moreover, it is important to develop a methodology for intraoperative imaging that allows analysis of the temperature changes of cerebral cortex surface. Preliminary clinical trials were carried out on six patients with tumors of central nervous system diagnosed with magnetic resonance imaging or computed tomography. The results of intraoperative measurements confirm the possibility of using infrared camera for non-invasive record of the temperature distribution of the cerebral cortex surface. The results showed significant differences in temperature of healthy tissues of brain and temperature of tumors. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease Słowa kluczowe: guzy mózgu, temperatura powierzchni kory mózgowej, diagnostyka śródoperacyjna, kamera termowizyjna. Keywords: brein... więcej»

Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem detektorów pikselowych (Piotr MAJ)
Artykuł opisuje wykorzystanie hybrydowych detektorów promieniowania X do wysokiej jakości obrazowania cyfrowego. Przedstawione są zalety i wady binarnego przetwarzania sygnału z detektora ze wskazaniem na jego krytyczne elementy związane z jakością obrazu, tj. niski poziom szumów oraz jednorodność kanałów w układzie scalonym. Zaprezentowane rozwiązanie, wykorzystujące przetworniki korekcyjne w każdym kanale, pozwala na zmniejszenie rozrzutów. Aby jednak mogły one być efektywnie stosowane w praktycznej aplikacji niezbędne jest wypracowanie efektywnego algorytmu korekcji umożliwiającego wykonanie całej procedury w czasie poniżej jednej minuty. Abstract. The article describes the use of hybrid pixel detector for high quality digital X-ray imaging. Both pros and cons of binary readout are discussed with two critical parameters, namely a low noise level and an offset spread among readout channels, which are the main sources of decreasing image quality. Presented solution, which uses the trimming circuit in every readout channel allows minimization of the offset spread. They require however an effective and fast algorithms for finding an optimum value in less than a minute to be used in practical application. The use of hybrid pixel detector for high quality digital X-ray imaging Słowa kluczowe: obrazowanie dwuwymiarowe, korekcja Keywords: imaging, X-ray doi:10.12915/pe.2014.09.18 Wstęp Dwuwymiarowe układy odczytowe dla detektorów pikselowych można podzielić na dwie grupy biorąc pod uwag... więcej»

Ocena efektywności zakłóceń radiolokacyjnych (Jan MATUSZEWSKI)
Artykuł przedstawia autorską metodę dotyczącą oceny efektywności zakłóceń radiolokacyjnych. Zawiera podstawowe zależności matematyczne niezbędne do obliczania minimalnego zasięgu zakłóceń, po przekroczeniu którego zakłócany radar jest ponownie w stanie wykryć śledzony obiekt. Dokonano obliczeń numerycznych efektywności zakłóceń radiolokacyjnych dla kilku wariantów danych parametrów wybranych radarów samolotowych i stacji zakłóceń. Wyniki obliczeń przedstawiono na odpowiednich wykresach. Skuteczna realizacja aktywnych zakłóceń radiolokacyjnych w systemie walki elektronicznej zależy od dokładnej znajomości parametrów technicznych zakłócanego radaru, nadajnika zakłóceń, odległości między nimi i założonej wartości współczynnika degradacji. Abstract. The article presents the author’s method of solving a problem resulting from the necessity of calculating the radar jamming’s effectiveness. It contains basic mathematical formulas for the energy criterion needed to calculate the minimal jamming distance after which the radar is again capable to detect a tracked object. Numerical calculations are made for some examples of different radar and jammer parameters. The results of these calculations are presented on the corresponding figures. The realization of effective radar jamming in the electronic warfare system depends mainly on the precise knowledge of the airborne radar and jammer’s technical parameters, the distance between them and assumed value of a coefficient degradation. (The estimation of radar jamming effectiveness). Keywords: radar, jamming, coefficient of degradation, effectiveness of jamming. Słowa kluczowe: radar, zakłócanie, współczynnik degradacji, efektywność zakłóceń. doi:10.12915/pe.2014.09.44 1. Wstęp Zakłócanie aktywne radaru polega na wypromieniowaniu w przestrzeń przez stację zakłóceń sygnału zakłócającego na częstotliwości dostrojonej do częstotliwości roboczej pracy radaru i w jego kierunku, który na we... więcej»

Rachunek operatorowy dla sygnałów impulsowych i okresowych w dziedzinie czasu (Konrad HAWRON)
W artykule przedstawiono podstawy matematyczne rachunku operatorowego w przestrzeniach L1-impulsów oraz sygnałów okresowych PT. Umożliwiają one identyfikację zjawisk energetycznych w obwodach elektrycznych bezpośrednio w dziedzinie czasu. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych dla odbiornika energii opisanego operatorem admitancji. Abstract. In the article the mathematical theory of the operational calculus of the L1-impulses and periodical signals PT is presented. This allows to identify energy phenomena in electrical circuits in the time domain. It also presents the method of determining the current components in the time domain using a circular convolution for energy receiver described by the admittance operator. (Operational calculus for pulse and periodic signals in the time domain) Słowa kluczowe: metoda operatorowa impulsów, impulsy, składowe prądu, odbiornik admitancyjny. Keywords: impulses operational method, impulses, current components, admittance receiver. doi:10.12915/pe.2014.09.53 Wprowadzenie Dziedzina częstotliwości dotąd jako jedyna służyła do opisu właściwości energetycznych obwodów elektrycznych. Jednak w [3] udowodniono, że w dziedzinie czasu równie dobrze, a czasem nawet lepiej, niż w dziedzinie częstotliwości, można opisywać zachodzące w obwodach elektrycznych zjawiska energetyczne. Niniejszy artykuł wprowadza ujednolicony, uniwersalny operator, tzw. "czwórkę elementarną", w opisie rozkładu operatora immitancyjnego bezpośrednio w dziedzinie czasu. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu operatora immitancyjnego, opisanego funkcją wymierną o rzeczywistych współczynnikach, na składowe: przyczynową i antyprzyczynową. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych. Zawarte w artykule podstawy matematyczne mogą znaleźć zastosowanie w teorii mocy sygnałów okresowych bezpośrednio w dziedzinie... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Zmodyfikowany układ wytwarzania energii elektrycznej z generatorem synchronicznym (Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA)
W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ generacji energii elektrycznej składający się z generatora synchronicznego i równoległego przekształtnika energoelektronicznego. W zmodyfikowanym układzie generator synchroniczny jest źródłem mocy czynnej a przekształtnik energoelektroniczny dostarcza moc bierną. Zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego umożliwia zwiększenie maksymalnej mocy czynnej pozyskiwanej z generatora synchronicznego oraz zwiększa moc pozorną układu. Opracowane sterowanie zmodyfikowanym układem wytwarzania energii elektrycznej zostało zweryfikowane badaniami symulacyjnymi stanów przejściowych. Abstract. The paper presents a modified power generation system of a wound rotor synchronous generator equipped in parallel connected power electronic converter. The synchronous generator is a source of active power whereas the power electronic converter delivers reactive power. In such an arrangement the generator is producing more active power that responds apparent power in conventional system. The paper presents the theory of modified generating system, control concept and results of computer simulation related to transient states (Modified power generation system of a wound rotor synchronous generator) Słowa kluczowe: zmodyfikowany układ wytwarzania energii elektrycznej, regulacja mocy biernej, generator synchroniczny Keywords: modified power generation system, reactive power control, synchronous generator, power electronics, converter control doi:10.12915/pe.2014.08.01 Wstęp W obecnym stanie techniki generator synchroniczny jest podstawowym źródłem energii elektrycznej zarówno czynnej jak i biernej. Do generacji mocy czynnej i biernej stosowane są również układy złożone z generatora synchronicznego, który generuje moc czynną i bierną, generatora indukcyjnego, który pobiera moc bierną i generuje moc czynną, oraz ze statycznego przekształtnika który dostarcza mocy biernej [4, 5, 6]. Z tego powodu generatory synchr... więcej»

Algorytmy wygładzania stosowane w zintegrowanym systemie nawigacyjnym radaru SAR (Stanisław KONATOWSKI, Piotr KANIEWSKI)
Zintegrowane systemy nawigacyjne INS/GNSS (Inertial Navigation System / Global Navigation Satellite System) odgrywają istotną rolę w procesie korekcji nawigacyjnej radaru SAR (Synthetic Aperture Radar). Niezależny system korekcji nawigacyjnej radaru SAR powinien zapewniać przetwarzanie danych nawigacyjnych stosując różne algorytmy filtracji lub wygładzania. W artykule opisano algorytmy wygładzające: w stałym punkcie, w stałym przedziale oraz ze stałym opóźnieniem. Abstract. Inertial Navigation System and Global Navigation Satellite System (INS/GNSS) have an important role during the process of motion compensation in Synthetic Aperture Radar (SAR). Independent system of motion compensation of SAR radar should provide processing of navigational data with use of different filtration or smoothing algorithms. In this paper following smoothing algorithms are described: fixed-point, fixedinterval and fixed-lag. (Smoothing algorithms used in integrated navigation system of SAR radar). Słowa kluczowe: filtracja, filtr Kalmana, wygładzanie (w stałym punkcie, w stałym przedziale, ze stałym opóźnieniem). Keywords: filtration, Kalman Filter, Fixed-point smoothing, Fixed-interval smoothing, Fixed-lag smoothing. doi:10.12915/pe.2014.08.42 Wstęp Systemy nawigacyjne INS/GNSS (Inertial Navigation System / Global Navigation Satellite System) odgrywają istotną rolę w procesie korekcji nawigacyjnej radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) i mogą być luźno lub ściśle zintegrowanymi systemami nawigacyjnymi [2-4]. Niezależny system korekcji nawigacyjnej radaru SAR powinien zapewniać przetwarzanie danych nawigacyjnych stosując różne algorytmy filtracji lub wygładzania. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie systemu nie tylko jako źródła danych korekcyjnych radaru SAR, ale również jako samodzielnego pokładowego systemu nawigacyjnego, a nawet jako źródła danych pomiarowych dla układu stabilizacji systemu antenowego. Algorytm filtra Kalmana W teorii estymacj... więcej»

Formowanie przebiegu czasowego pola magnetycznego w przepływomierzu elektromagnetycznym (Jacek JAKUBOWSKI, Bogumił BRYKALSKI, Andrzej MICHALSKI)
Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie procedury kształtowania przebiegu czasowego pola magnetycznego, wymaganego przez przyjęty algorytm estymacji. Procedura uwzględnia obecność rzeczywistych układów w torze przetwarzania i oferuje możliwość wyznaczenia dowolnych kształtów składowych sygnału użytecznego. Abstract. The paper presents some aspects of liquid flow measurement in open channel, with the use of electromagnetic method. The main objective was to work out a procedure to form the waveform of the magnetic field, required by the estimation algorithm. The presence of real components in the measurement system was taken into consideration. The resulting procedure provides the possibility to create any shape of the desired output signal. (A Procedure to Form the Waveform of the Magnetic Field in an Electromagnetic Flow Meter). Słowa kluczowe: pomiary przepływu, przetwornik elektromagnetyczny, identyfikacja układu. Keywords: flow measurement, electromagnetic sensor, system identification. doi:10.12915/pe.2014.08.36 Wstęp W wielu dziedzinach przemysłu oraz gospodarki wodnej, ze względu na specyfikę medium oraz występujące warunki, do pomiaru przepływu cieczy stosowane są przepływomierze elektromagnetyczne. Przetwornik taki wykorzystuje jako zasadę działania zjawisko Faradaya. Idea pomiaru polega na wyznaczeniu napięcia indukującego się na elektrodach zanurzonych w przewodzącej, przepływającej w obecności pola magnetycznego cieczy. Uzyskiwany w metodzie przebieg napięcia, niosący informację o parametrach przepływu, jest przebiegiem złożonym, zależnym od charakteru zmienności pola magnetycznego, intensywności występujących zakłóceń oraz właściwości układów wykorzystanych w torze pomiarowym. W celu ograniczenia niepewności pomiaru, istotne jest z jednej strony zastosowanie odpowiedniego algorytmu przetwarz... więcej»

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni (Piotr CZAJKA, Wojciech MIZAK, Jacek GALAS, Adam CZYŻEWSKI,Maciej KOCHANOWSKI, Dariusz LITWIN, Maciej SOCJUSZ)
W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Podczas skanowania powierzchni z zastosowaniem techniki triangulacyjnej pojawiają się charakterystyczne zakłócenia związane głównie z występowaniem dużych obszarów cienia, w wyniku zjawiska przesłaniania. W opracowanym profilometrze zastosowano oryginalną metodę ograniczenia zakłóceń, polegającą na wielokrotnym skanowaniu powierzchni obiektu przy wybranych położeniach kątowych. Abstract. The paper presents a profilometer equipped with a laser triangulation head and a mechatronic positioning system for tested objects. The triangulation technique produces characteristic disturbances - mainly related to the shadowed areas known as occlusions. In the presented approach the occlusions are eliminated by multiple scanning of the object in several different angular orientations of a scanning line sensor relative to the object in question. (Laser profilometer for reconstruction of the surface geometry). Słowa kluczowe: technika triangulacji laserowej typu 2D, metoda ograniczenia zakłóceń pomiarowych. Keywords: 2D laser triangulation technique, method for avoiding measurement disturbances. doi:10.12915/pe.2014.08.35 Wstęp Profilometry wykorzystujące metodę stykową wymagają bezpośredniego kontaktu końcówki pomiarowej z powierzchnią obiektu. Ogranicza to możliwość badania delikatnych powierzchni niektórych materiałów, które mogą ulegać odkształceniu lub uszkodzeniu pod wpływem kontaktu z ostrzem pomiarowym [1]. Jako wady metody stykowej podaje się również małą prędkość pomiaru oraz łatwość uszkodzenia końcówki pomiarowej [2]. Z tego względu od szeregu lat prowadzone są prace, mające na celu opracowanie innych metod analizy geometrii powierzchni, alternatywnych wobec profilometrii stykowej. Wiodącą rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. ... więcej»

Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego (Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI)
W pracy omówiono opis dynamiki kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego z wykorzystaniem przedziałowego równania stanu. Omówiono również metodę identyfikacji przedziałowych parametrów modelu na podstawie przebiegu czasowego odpowiedzi skokowej rzeczywistego obiektu. Zastosowanie proponowanej metody identyfikacji pokazano na przykładzie rzeczywistego laboratoryjnego ogniwa słonecznego. Abstract. In the paper a description of dynamics an elevation angle for oriented PV system with the use of an interval state space equation is discussed. A step response based identification method for the considered model was also presented. An example of the identification for experimental PV system was also presented. (An identification of interval model an elevation angle in oriented PV system) Słowa kluczowe: orientowane ogniwa słoneczne, systemy przedziałowe, identyfikacja Keywords: Oriented PV systems, interval systems, identification. doi:10.12915/pe.2014.08.57 Uwagi wstępne Synteza algorytmu sterowania orientowanym ogniwem fotowoltaicznym (PV) wymaga znajomości modelu matematycznego, opisującego dynamikę tego obiektu. W przypadku rozważanego systemu dynamicznego najbardziej istotna jest znajomość modeli dynamiki obu kątów orientacji ogniwa, czyli kąta elewacji oraz kąta azymutu. Wcześniejsze badania autorów (zob. np. [10]) wykazały, że kąt azymutu jest stosunkowo prosty do opisu, natomiast znacznie trudniejszy do zamodelowania jest kąt elewacji ogniwa. W rozważanym wypadku kąt elewacji jest zależny od wielu czynników częściowo losowych (np. warunki atmosferyczne, obecność śniegu na ogniwach), a częściowo trudnych do opisu i bardzo komplikujących model (np. nieliniowości wynikające z konstrukcji części mechanicznej ogniwa). Z powyższych względów do opisu dynamiki kąta elewacji rozważanego ogniwa słonecznego zastosowano model przedziałowy. Jest on z jednej strony stosunkowo prosty, a z drugiej pozwala na poprawny opis zachowania si... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP
W dniach 6 - 7 czerwca 2014r. w Szczecinie obradował XXXVI WZD SEP. Obrady odbywały się w nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Pierwszego dnia obrad WZD nadał dziewięciu Kolegom najwyższą godność w SEP - godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą otrzymali : Zdobysław Flisowski, Mieczysław Hering, Aleksy Kuźnik, Ryszard Niewiedział, Zenon Panicz, Piotr... więcej»

Termowizja jako narzędzie weryfikacji stanu elementów ochronnych SMD podczas badań udarowych (Stanisław GALLA)
Przedstawiono wyniki badań przyrostów temperatury rejestrowanych za pomocą kamery termowizyjnej ochronnych elementów SMD podczas wykonywania badań odporności na udary napięciowe wykonywane wg normy EN61000-4-5 dla różnych poziomów sprzężeń impedancyjnych Abstract. In the paper, author presents results of temperature gradient measurements of SMD protection devices. Measurements were taken with thermovision camera during voltage surge tests conducted according to the norm EN61000-4-5 for various coupling impedance values. Temperature gradient measurements of SMD protection devices Słowa kluczowe: EMC odporność, weryfikacja, termowizja. Keywords: EMC immunity, verification, thermovision. doi:10.12915/pe.2014.07.35 Wstęp W czasie wykonywania badań EMC z zakresu odporności a w szczególności badań udarowych nie kontroluje się stanu elementów ochronnych zastosowanych w badanym obiekcie. W niektórych przypadkach gdy obwody układów są zabezpieczone bardzo "ekonomicznie", może dochodzić do ukrytych uszkodzeń, nie wykrywanych podczas badania udarowego, lecz ujawniających się po pewnym czasie w trakcie następnych badań. Dlatego też diagnostyka urządzenia badanego w czasie testu jest bardzo ważna. Odnosi się to w szczególności do badań rozwojowych (konstrukcyjnych) danego rozwiązania technicznego, podczas których jednym z podstawowych celów jest optymalizacja kosztów wykonania urządzenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normalizacyjnych. Dla określenia stanu urządzenia badanego znalazły zastosowanie różnorodne urządzenia pomiarowe m.in. kamery termograficzne pozwalające na przeprowadzanie rejestracji emisji promieniowania podczerwonego. Zastosowanie zobrazowani termograficznego w czasie prowadzonego procesu testowania urządzeń pozwala na ocenę stanu urządzenia i zapobiega jego zniszczeniu co jest szczególnie istotne podczas badań prototypów [1]. Znajomość zarejestrowanych wartości temperatury pozwala na bieżącą ocenę... więcej»

Układ spektrometru izotopowego do zastosowań w miernictwie przemysłowym (Jerzy WITKOWSKI, Mariusz JAŚNIKOWSKI)
W artykule przedstawiono algorytm i ideę układu do radioizotopowych pomiarów spektroskopowych. Przedstawiona idea pomiaru widma energetycznego promieniowania radioizotopowego pozbawiona jest wyrafinowanych układów elektronicznych. Prezentowany układ oraz algorytmy pomiarowe mogą być wykorzystane do pomiarów spektroskopowych z automatyczna kompensacją niestabilności detektora scyntylacyjnego z fotowielaczem. Algorytm kompensacji polega na dynamicznej zmianie progów dyskryminacji impulsów, a nie jak w większości dotychczasowych układów, na regulacji wzmocnienia poprzez zmianę napięcia zasilania fotopowielacza. Abstract: In the paper a circuit and algorithm for radiation spectroscopy measurements has been presented. Described idea of measurements of energetic spectrum of radioisotope radiation is free of any sophisticated electronic circuits. Presented algorithms of measurements can be easy used for automatic instability compensation in the case of scintillator-photomultiplier detector. Compensation algorithm is based on dynamic comparator thresholds adjustment instead of gain control based on high voltage photomultiplier tuning. (Isotopic Spectrometer System for Use in Industrial Measurements). Słowa kluczowe: spektroskopia radioizotopowa, detektor scyntylacyjny, stabilizacja detektora scyntylacyjnego Keywords: radiation spectroscopy, scintillation detector, scintillation detector stabilization. doi:10.12915/pe.2014.07.10 Wstęp Zastosowanie radioizotopów, a szerzej promieniowania radioizotopowego, jest obecnie bardzo szerokie. Najpowszechniej znanymi i wzbudzającymi wiele emocji, pomijając zastosowania militarne, jest wytwarzanie energii elektrycznej. Znacznie mniej emocji wzbudza zastosowanie promieniowania izotopowego w medycynie. Zastosowania te obejmują zarówno terapię i diagnostykę. Zastosowania diagnostyczne polegają na użyciu izotopów promieniotwórczych, jako znaczników do wykrywania zmian chorobowych. Podobne zastosowanie pole... więcej»

Analiza możliwości powstawania wyładowań niezupełnych podczas wykonywania PPN metodą "na potencjale"
Pomiary terenowe wskazują, że natężenia pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych przy powierzchni ciała elektromontera wykonującego prace pod napięciem (PPN) metodą "na potencjale" mogą znacznie przekraczać wartości dopuszczalne, określone zarówno przepisami krajowymi, jak i regulacjami Unii Europejskiej. Powyższe pola wytwarzane są przez wyładowania niezupełne, których inicjacja zależy między innymi od natężenia pierwotnego pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz. W niniejszym artykule przeanalizowano rozkłady wyżej wspomnianego pola pierwotnego w strefie roboczej PPN. Uwzględniono zniekształcenia na kombinezonie elektromontera, w kontekście możliwości powstawania wyładowań niezupełnych. Obliczenia wykonano stosując własne programy numeryczne wykorzystujące metody całkowo-brzegowe. Abstract. Measurements indicate that strengths of the electromagnetic fields of radio frequency, near body of bare-hand worker, can significantly exceed admissible values imposed by Polish and European regulations. The fields mentioned are excited by partial discharges on energised elements. Initialization of partial discharges depends on the strength of the primary electric field of 50 Hz (at the surfaces of energised elements) as well as on the atmospheric conditions. In the paper, this primary electric field (in the bare-hand-working zone) has been analysed in the context of possibility of the partial discharge initialisation. Creases on the lineman's overalls have been taken into account. The own author's software package (based on boundary-integral methods) is employed for this purpose. (Analysis of possibility of partial discharge initialization during bare-hand works on HV objects). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, prace pod napięciem, wyładowania niezupełne, metody całkowo brzegowe. Keywords: electromagnetic field, live-line works, partial discharges, boundary integral methods. doi:10.12915/pe.2014.07.41 Wstęp Prace p... więcej»

Identyfikacja interfejsów sprzętowych w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną (Rafał PRZESMYCKI)
W artykule opisano budowę systemów współmiejscowych, określono i oszacowano poziomy promieniowanych emisji niepożądanych pochodzących od współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej. Ponadto w artykule przedstawiono analizę emisji promieniowanej dla poszczególnych interfejsów sprzętowych komputera przenośnego PC oraz wyniki identyfikacji interfejsów sprzętowych dla interfejsów sprzętowych komputera PC cechujących się podwyższoną emisją promieniowaną. Abstract. This paper describes the construction of complex systems. This paper defined and estimated levels of radiated emissions coming from the modern computer equipment from the market in the European Union. In addition, the paper presents an analysis of radiated emissions for different hardware interfaces laptop PC and the results of the identification of hardware interfaces for PC hardware interfaces are characterized by increased radiated emissions. Identification of hardware interfaces in complex systems based on radiated emissions. Słowa kluczowe: emisja promieniowana, system współmiejscowy, kompatybilność elektromagnetyczna, jednostka centralna. Keywords: radiated emissions, the complex system, electromagnetic compatibility, the central unit of PC. doi:10.12915/pe.2014.07.55 Wstęp W dzisiejszych czasach prawie każdy człowiek uzależnił się od licznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wszelkie urządzenia emitują energię elektromagnetyczną. Urządzenia można więc podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje urządzenia budowane specjalnie w tym celu, aby energię promieniować, druga natomiast - to urządzenia, których promieniowanie energii nie jest zamierzonym celem, a stanowi swego rodzaju "produkt uboczny". W artykule szczególną uwagę zwrócono na emisje promieniowane niepożądane. Są one produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowej funkcji urządzenia. Powstają one w obwodach elektrycznych zawierając... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Sterowanie falownika klasy DE metodą PWM-FM (Marcin KASPRZAK)
W artykule opisano właściwości sterowania PWM-FM off-line przy założeniu, że przełączanie tranzystorów Mosfet falownika odbywa się przy komutacji optymalnej. Wyznaczono teoretyczne charakterystyki sterowania mocy wyjściowej. W oparciu o laboratoryjny model falownika idealnego klasy DE z tranzystorami Mosfet (10 kHz/500 W) wyznaczono charakterystyki sterowania dla komutacji optymalnej krótkiej i długiej. Zamieszczono niespotykane w literaturze oscylogramy pokazujące pracę falownika przy krótkiej i długiej komutacji optymalnej. Abstract. PWM-FM off-line control properties of Class DE inverter are presented in the paper. Optimum commutation of Mosfets is assumed. Theoretical characteristics of output power control were calculated. Based on laboratory model of ideal Class DE Mosfet inverter (10 kHz/500 W), control characteristic of short and long commutation were measured. Oscillograms of short and long commutation processes in Class DE inverter that were not published before, are presented too. (PWM-FM control of Class DE inverter). Słowa kluczowe: falownik klasy DE, PWM, Mosfet, komutacja optymalna. Keywords: Class D inverter, Mosfet, PWM, optimum commutation. doi:10.12915/pe.2014.06.16 Wstęp Artykuł dotyczy falownika klasy DE sterowanego metodą PWM-FM w warunkach komutacji optymalnej i jest kontynuacją prac nad falownikami wielkiej częstotliwości, które prowadzone są w Katedrze Energoelektroniki Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER). Problematyce falowników klasy DE i ich zastosowaniu poświęconych jest wiele artykułów. Podstawy teoretyczne falownika klasy DE opisano np. w [1], [2] przy założeniu sinusoidalnego prądu odbiornika LRC (duża wartość dobroci Q odbiornika). Obecnie analizy właściwości falownika są bardziej złożone i uwzględniają skończoną wartość dobroci Q odbiornika oraz szeroką zmienność współczynnika wypełnienia załączenia tranzystora [3]. Najnowsze badania z zakresu falowników klasy DE uwzględniają nieliniowość pojem... więcej»

Algorytmy stadne w optymalizacji strukturalnej systemów niezawodnościowych (Joanna KWIECIEŃ, Bogusław FILIPOWICZ)
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów pszczelich i świetlika do wyznaczenia optymalnej struktury serwisu technicznego, w celu zapewnienia jego niezawodności oraz zminimalizowania kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Przedstawiono i porównano wyniki badań dla wybranych wygenerowanych problemów. Abstract. This paper present the use of bee algorithms and firefly algorithm to determine the optimal structure of technical service, in order to ensure its reliability and to minimize the costs associated with its operation. The results of experiments for generated test instances are presented. (Swarm algorithms in structural optimization of reliability systems). Słowa kluczowe: optymalizacja strukturalna, algorytmy pszczele, algorytm świetlika. Keywords: structural optimization, bee algorithms, firefly algorithm. doi:10.12915/pe.2014.06.37 Wstęp Wiele problemów optymalizacyjnych wymaga efektywnych algorytmów, które łatwo można dostosować do istniejących ograniczeń, bez względu na rozmiar przestrzeni rozwiązań. Trwają więc ciągle poszukiwania takich technik, które w rozsądnym czasie obliczeń poszukują globalnych rozwiązań. Jedna grupę stanowią metaheurystyki inspirowane przez naturę, które coraz częściej stosowane są do rozwiązywania wielu zagadnień optymalizacyjnych. Natura w sposób doskonały wykształciła mechanizmy, które pozwoliły osobnikom danego gatunku przystosować się do panujących warunków środowiskowych. Jednym z nich jest formowanie się osobników w stada, celem przetrwania danego gatunku, eksploracji terenu, bezpiecznego poruszania się czy zdobycia pożywienia. Do tego typu metod należą opracowane w ciągu ostatnich kilku lat algorytmy pszczele [1, 2] i algorytm świetlika [3-5]. Należy jednak wspomnieć, że prace dotyczące symulacji roju pszczół powstawały już na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku [6]. Rozwój techniki oraz automatyzacja wielu procesów powoduje, że maszyny coraz częściej wykonują prac... więcej»

Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego (Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ, Kazimierz GIERLOTKA)
W artykule opisano układ symulatora turbiny wiatrowej, do budowy którego wykorzystano silnik prądu stałego. Silnik ten jest sprzężony mechanicznie z maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną (MDZ) i służy do badania układów sterowania MDZ w zastosowaniach generacyjnych. Układ zasilania silnika DC sterowany jest mikroprocesorowo i zapewnia generację momentu w zależności od prędkości silnika oraz dodatkowego parametru, jakim jest zadana prędkości wiatru. Charakterystyka symulatora odpowiada charakterystyce przykładowej turbiny wiatrowej. W artykule omówiono schemat układu połączeń i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki badań laboratoryjnych układu. Abstract. This paper describes the simulation system of the wind turbine, based on a DC motor. System composed of a doubly fed induction machine mechanically coupled with a DC machine is used to develop and test power control systems based on a wind turbine. Power electronics converter supplying DC motor is controlled by a microprocessor and provides generation of the torque depending on the speed of the machine and an additional parameter, which is the reference wind speed. Simulator characteristics correspond to the exemplary characteristics of the wind turbine. The article discusses the connection diagram and presents the idea of the control system. It also shows the results of laboratory tests. (Simulation System of the Wind Turbine, based on a DC Motor). Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, wiatrak, maszyna dwustronnie zasilana, MDZ, sterowanie wymuszające dynamikę Keywords: wind power plant, simulator, doubly fed induction machine, DFIG, forced dynamics control doi:10.12915/pe.2014.06.10 Wstęp W obecnych czasach problematyka odnawialnych źródeł energii jest tematem licznych opracowań. W przypadku elektrowni wiatrowych, do pozyskiwania energii coraz częściej wykorzystuje się silnik pierścieniowy, który poprzez przekształtniki energoelektroniczne i transformator współpracuje ... więcej»

Modulator prądu w zmodyfikowanej strukturze szerokopasmowego sterowanego źródła prądowego (Michał KRYSTKOWIAK)
W artykule zaprezentowano model symulacyjny zmodyfikowanej struktury sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego z zaimplementowanym dodatkowym modulatorem prądu. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia m.in. znaczące zwiększenie pasma przenoszenia przekształtnika. W konsekwencji, w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami energoelektronicznych źródeł prądowych, zwiększono wyraźnie dynamikę układu, polepszając tym samym jakość odwzorowania w prądzie wyjściowym sygnału referencyjnego. Abstract. In this article the elaborated simulation model of the modified controlled current source structure with current modulator was presented. With aid of such solution we can increase the bandwidth of described converter. Consequently, in comparison with conventional solution of power electronics current sources, the better dynamic properties and quality of output signal of presented converter were achieved. (Current modulator implemented in modified wideband controlled current source). Słowa kluczowe: sterowane źródło prądowe, modulator prądu, regulator prądu, aktywny kompensator równoległy. Keywords: controlled current source, current modulator, current regulator, active parallel compensator. doi:10.12915/pe.2014.06.17 Wstęp W artykule zaprezentowano budowę oraz ideę działania opracowanego modelu szerokopasmowego sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego współpracującego z zaimplementowanym modulatorem prądu. Opisano zarówno część silnoprądową układu, jak i sterującą. Zaproponowana struktura umożliwia wyraźne zwiększenie pasma przenoszenia w porównaniu z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami. W konsekwencji układ odznacza się polepszonymi właściwościami dynamicznymi, dzięki czemu możliwe jest polepszenie jakości odwzorowania w sygnale wyjściowym sygnału referencyjnego o dużej dynamice zmian (np. sygnału prostokątnego). Zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych wykonanych za pomocą narzędzia Matlab oraz Orcad. Przedstawi... więcej»

Variability of pantograph impedance curves in DC traction systems and comparison with experimental results (Jacopo BONGIORNO, Andrea MARISCOTTI)
The problem of the influence of the infrastructure on the rolling stock conducted emissions is considered, to define criteria for the quantification of the observed variability. Extensive analysis is done by means of simulation models, validated by experimental results during test campaigns in Belgium, France and Italy. The peculiarity of DC systems consists of the quite low substation impedance and the resulting low voltage distortion. Streszczenie - W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania emisji przewodzonych zaburzeń pochodzących od pojazdów trakcyjnych na infrastrukturę trakcyjną w celu zdefiniowania kryteriów i oceny zmienności tych oddziaływań. Przedstawiono wyniki wielokrotnych analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem modeli symulacyjnych zweryfikowanych pomiarowo w trakcie testów we Francji, Belgii, i Włoszech. Przedstawiono specyfikę systemów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego wynikającą z niskiej impedancji podstacji trakcyjnych i stąd niskich odkształceń napięcia. (Przebiegi zmienności impedancji mierzonej na pantografie w systemach trakcji elektrycznej prądu stałego - porównanie z wynikami badań eksperymentalnych) Słowa kluczowe: impedancja mierzona na pantografie, systemy trakcji elektrycznej prądu stałego, lokomotywy zasilane z sieci DC, modelowanie, symulacja. Keywords: pantograph impedance, DC traction systems, DC locomotive, modelling, simulation doi:10.12915/pe.2014.06.33 Introduction When considering the spectrum of the line current absorbed by a locomotive (or train) to evaluate interference to signalling circuits and compliance with the limits [1], it is evident that resonances and anti-resonances of the traction line impedance represent an issue. The reason is that low impedance situations (at anti-resonances, with the lowest impedance value determined by the series resistance) may result in current amplification, while high impedance situations (at resonances, with the maximum value determ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Design and analyses of a low power linear voltage regulator in 0.18um CMOS process (Md. Syedul Amin, Lim Meng Rong, Mamun Bin Ibne Reaz, Fazida Hanim Hashim, Noorfazila Kamal)
Linear voltage regulator is inevitable in most electronic systems and demands low power and low area. A low dropout (LDO) linear voltage regulator is proposed in this paper by utilizing Current Feedback Amplifier (CFA) technology. The design achieves low power and low area by reducing the internal compensation capacitor and resistors. The simulated result shows that the design consumes only 567.1370pW which is 35% less than the reference circuit. The design also achieves low area and higher gain. Streszczenie. W artykule omówiono liniowy regulator napięcia wykorzystujący koncepcję LDO (low dropout ). Układ wykorzystuje wzmacniacz z prądowym sprzężeniem zwrotnym CFA I technologię CMOS. Zrealizowano układ pobierający o 35% mniej energii niż układy znane z literatury. Projekt i analiza regulatora napięcia o małym poborze mocy wykonanego w technologii CMOS 0.18 m Keywords: CMOS, low dropout, voltage regulator. Słowa kluczowe: regulator napięcia, low dropout, technologia CMOS doi:10.12915/pe.2014.05.45 Introduction System on Chip (SoC), modern communication systems including Wireless Local Area Network (WLAN), Radio Frequency Identification (RFID) etc are becoming increasingly popular day by day [1-4]. These systems demands low cost, high integrability and small size [5,6]. Power management is an essential device in these systems. Over-load protection, over-heat shield, stabilization, low power and low area are the essential features of the power management devices to assure the correct operation of these systems [7]. The rapid advancement of Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) technology allows power management devices to achieve these criteria [8-10]. LDO linear voltage regulator is widely used in power management devices [11]. LDOs are one of the most critical modules as it is able to provide a nearly constant DC voltage for all the electronic systems. To regulate the performance (line and load regulation) t... więcej»

Zastosowanie radialnej sieci neuronowej jako adaptacyjnego regulatora prędkości napędu dwumasowego (Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA)
Artykuł prezentuje zastosowanie sieci neuronowej adaptowanej on-line w pętli regulacji prędkości układu napędowego z połączeniem sprężystym. W algorytmie zastosowano model neuronowy z radialnymi funkcjami aktywacji. W celu aktualizacji wartości wag oraz centrów regulatora adaptacyjnego zastosowano algorytm gradientowy. W tej części obliczeń poprawki dla aktualnych parametrów regulatora neuronowego są mnożone przez stałe determinujące stopień oddziaływania zastosowanej metody adaptacji. Charakterystycznym rozwiązaniem, prezentowanym w niniejszym artykule, jest zastosowanie modelu rozmytego w celu wyznaczenia wspomnianych współczynników skalujących. Zaprojektowany regulator został przetestowany w symulacjach oraz wykonano badania eksperymentalne z wykorzystaniem procesora sygnałowego karty dSPACE1103.Uzyskane wyniki prezentują precyzję sterowania analizowanego regulatora neuronowego oraz jego odporność na zmiany parametrów obiektu. Abstract. Article presents application of neural network trained on-line in speed control loop of electrical drive with elastic connection. In algorithm neural model with radial activation function was implemented. For updates of weights and centers of adaptive controller gradient method was used. In this part of calculations correction values for adaptive controller are calibrated. Specific solution, described in paper, is application of fuzzy model for determination of scaling coefficients. Designed controller was tested in simulations and then experiment was prepared (using dSPACE1103 card). Achieved results present high precision of control and also robustness against changes of the drive parameters. (Application of radial basis function neural network for adaptive speed control of two-mass drive). Słowa kluczowe: radialna sieć neuronowa, adaptacja on-line, regulacja prędkości, napęd z połączeniem elastycznym. Keywords: radial basis function neural network, on-line training, speed control, drive with elastic join... więcej»

Utilization of fuel cell energy source for distribution power generation: theory, modeling and review of research work (Nor Aira ZAMBR, Azah MOHAMED)
The energy crisis is one of the most critical phenomena happening in today’s world. The depletion of fossil fuels, the rise in oil prices, and the increase in power demand are the main causes of this problem. Concern over environmental conditions and human health make renewable energy one of the most viable alternative solutions to this crisis. Among various types of renewable energy, fuel cell technology shows a great potential in the electrical energy sector for several reasons, such as high efficiency, clean operation, and immunity to the adverse effects of weather conditions. Recent works prove that fuel cell technology is expected to be a better choice for distributed generation purposes. Distributed generation, which is installed near load centers, can moderate the stress of high electricity demand in the mainstream utility grid. This paper presents an overview of fuel cell technology, with emphasis on fuel cell types, characteristics, and applications. The differences among the various fuel cell types and the dynamic models of each type required for simulation are also discussed. Focus is given to the application of fuel cells in a distributed generation system, the requirements of a fuel cell-based generating system, and issues in distributed generation integration. The present study also discusses the power conditioning unit, which is an important component in the fuel cell-based generating system, as well as its control strategy. Discussion is likewise made on the use of suitable energy storage units for the fuel cell distributed generation system, with regard to battery types and storage control. By adding energy storage units to the fuel cell system, the capabilities of the existing generation system can improve system stability performance. Streszczenie. W artykule zaprezentowano przegląd technologii wytwarzania energii z wykorzystaniem ogniw paliwowych koncentrując się na analizie różnych typów i ich zastosowań. Szczególną... więcej»

Cooperation of 12-pulse converter with a power system in dynamic state (Wiesław BROCIEK, Robert WILANOWICZ, Stefan FILIPOWICZ)
The paper presents the results of the analysis of higher harmonics, and total harmonic distortion coefficient in the transformer station 220/15kV on the 15kV side. This transformer supplies the 3kV DC traction substation containing 12-phase converters. The level and the instantaneous waveform on the 15kV side voltage and loading current have been registered and used for the investigation of the influence of the converters on the parameters of the energy of the supplying system. The paper presents the comparison of the real measurements with the results of computer simulation obtained using Microcap. Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy podstacji trakcyjnej z układem zasilania. Podstacja ta wyposażona jest w prostownik 12-pulsowy i należy do odbiorników nieliniowych o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Odbiorniki z układami prostownikowymi są źródłami wyższych harmonicznych prądu i napięcia, powodując odkształcenie napięcia w węźle z którego są zasilane. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia napięć w stacji transformatorowej 220/15kV. Z szyn 15kV zasilana jest podstacja trakcyjna prądu stałego 3kV wyposażona w 12-pulsowy prostownik. Chcąc opisać wpływ tego układu prostownikowego na układ zasilania, rejestrowano poziom i kształt krzywej napięcia oraz wartości prądu obciążenia po stronie 15kV. Rezultaty otrzymane z pomiarów porównano z wynikami badań symulacyjnych pracy tego układu przeprowadzone w języku MicroCap. (Analiza współpracy podstacji trakcyjnej wyposażonej w 12-pulsowy prostownik z układem zasilania w stanach dynamicznych). Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne napięcia, współczynnik odkształcenia napięcia, układy prostownikowe Keywords: voltage distortion coefficient, higher harmonics of voltage, 12-pulse converter doi:10.12915/pe.2014.05.10 Introduction Currently, there is a need for experimental studies and new computer programs executing measurements acquired in a real world. This is ... więcej»

Frequency Symbolic Analysis of Linear Periodically Time-Varying Circuits with Many Parametric Elements (Yuriy SHAPOVALOV, Bohdan MANDZIY)
The possibility of application of frequency symbolic method of analysis of linear periodically time-varying (LPTV) circuits with one parametric element to the circuits with many parametric elements is shown. Such use requires the approximation of parametric transfer functions of circuit by Fourier series by the frequency of decomposition, that are equal to the greatest common divisor of basic frequencies of change parametric elements of circuit. Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania analizy częstotliwościowej w zadaniu wieloparametrowej identyfikacji usterek liniowych obwodów elektrycznych.Takie podejście wymaga wstępnego określenia transmitancji operatorowej obwodu przy wykorzystaniu szeregu Fouriera o częstotliwości bazowej równej największemu wspólnemu dzielnikowi podstawowej częstotliwości przy której zachodzą zmiany parametrów elementów obwodu. Wieloparametrowa analiza częstotliwościowa liniowych obwodów parametrycznych. Keywords: linear periodically time-variable circuits, frequency symbolic method. Słowakluczowe: liniowe obwody parametryczne, analiza częstotliwościowa. doi:10.12915/pe.2014.05.13 Introduction Most of parametric circuits that are used in electronic devices contains one parametric element [1]. Efficiency of functioning of such circuits may be achieved at significant depths of modulation of parameter of parametric element. However, increasing the depth of modulation, in practice, limited or can lead to the emergence unwanted harmonic components in the parameter of parametric element and, consequently in output signal. So sometimes it may be advisable introduction in circuit several parametric elements whose parameters vary in a relatively small limits. From the above follows and relevance of the proposed work. The formation of symbolic parametric transfer function W(s,t) of established mode of LPTV circuit with one parametric element that changes periodically in time with period T by f... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
A Batteryless low Input Voltage micro-scale Thermoelectric Based Energy Harvesting Interface Circuit with 100mV Start-up Voltage (Mahidur R. SARKER, Ramizi MOHAMED)
A Batteryless low input voltage micro-scale thermo electric based energy harvesting interface circuit with 0.1V start-up voltage presents in this paper. The active technique and its components have been chosen such as MOSFET and thyristor to design the proposed DC-DC boost converter with low input voltage (i.e., 0.1V) for energy harvesting interface circuit. The minimum working voltage as low as 0.1V an input the equivalent voltage of thermoelectric transducer has been proposed to design the boost converter. This paper presents techniques for the systematic modeling, analysis, and design of interface circuitry used in the equivalent voltage of the micro-scale thermoelectric energy harvesting systems. In the development of active-based circuits, the DC-DC step-up (boost) converter with thyristor have been designed instead of mainly diode and other components because the forward voltage of diode is (0.7V) higher than the incoming input voltage (0.1V). Finally, the complete proposed energy harvester circuit have been designed and simulated using the PSPICE software. The proposed circuit is capable to step-up regulated DC voltage up to 3.75V. The efficiency of the proposed circuit is greater than 65% following the simulation results. This work has focused on the application of micro-devices Wireless Sensor Network (WSN) device can be operated without battery. Streszczenie. W artykule opisano oszczędnościowe źródło napięcia wykorzystujące jedynie siłę temoelektryczną. Układ elektroniczny startuje już przy napięciu zasilania 0.1V i potrafi wytworzyć wyjściowe napięcie o poziomie blisko 4 V. Jako zastosowanie układu przewiduje się możliwość zasilania czujników bezprzewodowych jedynie z baterii słonecznej. (Bezbateryjny przekształtnik napięcia termoelektrycznego o poziomie 0.1V na sygnał napięciowy o poziomie kilku woltów) Keywords: Thermoelectric, Energy harvesting, DC-DC converter, Low voltage, WSN. Słowa kluczowe: przekształtnik DC-DC, siła termo... więcej»

Resonance in series fractional order RLβCα circuit (Janusz WALCZAK, Agnieszka JAKUBOWSKA)
The paper describes the results of studies on the phase and magnitude resonance phenomenon in a series RLC circuit with fractional order reactive elements. Formulas for frequency characteristics and resonance conditions have been derived. Simulations of concerned fractional order system have been conducted too. Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań zjawiska rezonansu w szeregowym obwodzie RLC z elementami reaktancyjnymi Lβ, Cα ułamkowego rzędu. Wyprowadzono zależności określające charakterystyki częstotliwościowe układu oraz warunki rezonansu fazy i amplitudy. Podano także wyniki badań symulacyjnych rozpatrywanego układu. (Rezonans fazy i amplitudy w szeregowym obwodzie RLβCα ułamkowego rzędu). Keywords: phase and magnitude resonance, fractional order inductance and capacitance. Słowa kluczowe: rezonans fazowy i amplitudowy, indukcyjność i pojemność ułamkowego rzędu. doi:10.12915/pe.2014.04.50 Introduction Fractional order elements Lβ, Cα represent a generalization of classic reactive elements LC [2]. Their mathematical models in frequency domain are frequently described by relations [1], [2]: (1) Z  j  R  j  L L L      ,   R , (2) Z  j   R   j  C1 C C    ,   R . where: RL, RC- internal series resistances, L, C - nominal inductance and capacitance, α, β - fractional order coefficients. Many practical realizations of these elements are known [2], and supercapacitors are one of the best known implementation of the fractional order elements. Fractional order elements find various applications in electrical engineering, electronics and control theory [2], [3]. Properties of systems containing fractional order elements differ from those of systems with classic RLC elements. For ins... więcej»

Green Paper - challenges to RES development in Poland (Janusz SOWINSKI)
The EU regulations in the field of energy-environmental policy and Green Paper, published in 2013, have influenced the operation of the power sector, especially power generation sources. Special attention is focused on RES in power generation because one of the most effective manners of reducing carbon dioxide emissions is increasing the consumption of renewable energy. The development of RES in Poland is constrained by limited grounds for biomass production and lack of biomass infrastructure. The potential of wind, hydropower and solar energy is relatively low. The paper presents the analysis of effectiveness of selected investment in RES. Streszczenie. Regulacje WE w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i Zielona Księga, opublikowana w roku 2013, wpływają na system elektroenergetyczny, a szczególnie na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Szczególną uwagę należy skierować na OZE w generacji energii elektrycznej, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób ograniczenia emisji ditlenku węgla. Postęp w wykorzystaniu OZE w Polsce jest ograniczony z powodu niedostatecznych areałów gruntów do produkcji biomasy i braku odpowiedniej infrastruktury. Możliwości wykorzystania wiatru, energii wodnej i solarnej są stosunkowo niewielkie. Artykuł prezentuje analizę efektywności wybranych inwestycji w OZE. (Zielona Księga - wyzwania dla rozwoju OZE w Polsce). Keywords: renewable energy sources, energy policy, environment. Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, środowisko. doi:10.12915/pe.2014.04.33 Introduction Combating climate change is one of the most important objectives of the European energy policy. It seems that the climate conference to be held in Paris in 2015 will be of crucial importance and chances are that a global agreement will be reached by all countries in the world, especially those with high share in emissions. It is rational to assume that the targets of particular countries should match their... więcej»

Analiza statystyczna danych do prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych (Paweł PIOTROWSKI)
W tekście przedstawiono obszerną analizę statystyczną danych mogących mieć potencjalne znaczenie w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii przez system fotowoltaiczny. Sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych analiz statystycznych. Abstract. The paper presents comprehensive statistical analysis of data potentially useful in ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems. The obtained results have been discussed and the final conclusions have been presented. (Statistical analysis of data for ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems) Słowa kluczowe: prognozowanie ultrakrótkoterminowe produkcji energii elektrycznej, system fotowoltaiczny, analiza statystyczna danych, Keywords: ultra short-term forecasting of electric energy production, photovoltaic system, statistical analysis of data. doi:10.12915/pe.2014.04.01 Wstęp Systemy fotowoltaiczne można podzielić, ze względu na sposób wykorzystania energii i współpracę z lokalną instalacją zasilającą, na systemy off-grid (autonomiczne), on-grid (podłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej) oraz systemy autonomiczne z podłączeniem do sieci publicznej. Na świecie dominują instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci energetycznej, natomiast w Polsce nadal dominują niewielkie instalacje autonomiczne. Średni roczny wzrost produkcji na świecie światowej układów fotowoltaicznych w ostatniej dekadzie wyniósł około 45% (od kilku lat notowany jest z roku na rok blisko 2-krotny wzrost produkcji) i jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii OZE [1]. W Polsce również w sposób ciągły, wzrasta rola zasilania urządzeń elektrycznych z układów fotowoltaicznych. Problemy związane są przede wszystkim z kosztami urządzeń i losowym dostępem do energii z takich źródeł (nasłonecznienie). W ostatnich dwóch latach w naszym kraju nastąpił dość gwałtowny wzrost zainteresowania fotowol... więcej»

Analiza porównawcza metod wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (Andrzej ZAWADZKI)
W pracy przedstawiono zastosowanie elementów teorii geometrii różniczkowej do konstrukcji transformacji przestrzeni stanu, linearyzującej dynamiczny układ nieliniowy. Omówiono metody wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (wejście-stan układu nieliniowego) oraz przeprowadzono ich analizę porównawczą. Przedstawiono warunki, jakie musi spełniać układ nieliniowy aby możliwe było przeprowadzenie zabiegów linearyzujących. Abstract. The paper presents an application of elements of the theory of differential geometry for building the state space transformation, which linearizes a nonlinear dynamic system. The methods of determining the transformations for linearizing the nonlinear state equations (input-state of nonlinear system) are discussed and comparative analysis of them is performed. The conditions to be met by a nonlinear system to be able to carry out linearizing operations are also presented.(Comparative analysis of methods for determining the transformation linearizing the nonlinear equations of the system state). Słowa kluczowe: układ nieliniowy, transformacja przestrzeni stanu, nawiasy Liego, linearyzacja. Keywords: nonlinear system, state space transformation, Lie brackets, linearization. doi:10.12915/pe.2014.04.07 Wstęp Obwody elektryczne o parametrach skupionych, układy mechaniczne czy elektromechaniczne mogą być opisane skończoną liczbą wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych zwyczajnych i zależności algebraicznych [1-4]. Rzeczywiste układy fizyczne wykazują cechy nieliniowości oraz dodatkowo posiadają zmienne w czasie parametry. Badanie takich układów sprowadza się do analizy ich modelu matematycznego, który w ogólnym przypadku ma charakter nieliniowy. Stosując jednolite podejście matematyczne, opis stanu wielu rzeczywistych układów fizycznych można przedstawić za pomocą nieliniowego równania stanu [5-7]. Ogólnie nieliniowy model układu opisujący jego dynamikę w przestrzeni stanu mo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć zakładów przemysłowych - część I (Mariusz TALAGA, Adrian HALINKA, Michał SZEWCZYK)
W cyklu dwóch artykułów zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach średniego napięcia. W niniejszym artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładników prądowych w tego typu instalacjach oraz omówiono i przeanalizowano możliwości powstania zjawiska ferrorezonansu. Zaprezentowane w artykule zagadnienia są punktem wyjścia do analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Abstract. The series of two articles will discuss selected factors related to the operation of earth-fault protection in insulated medium voltage networks. This paper specifies the characteristics of medium-voltage power networks in industry, issues related to the proper choice of CTs in this type of installation and it also discusses and analyzes potential ferroresonance phenomena. The issues presented in this paper are the starting point for an analysis of the functioning of earth-fault protection, which will be discussed in the second part of the article. (Selective detection of earthfaults in medium voltage networks of the industrial plants - part I)). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, przekładniki Ferrantiego, ferrorezonans. Keywords: earth-fault, earth-fault protection, Ferranti current transformer, ferroresonance. doi:10.12915/pe.2014.03.05 Wstęp Najczęstszą awarią występującą w sieciach średniego napięcia są zwarcia doziemne jednej fazy spowodowane obniżeniem parametrów izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi, bądź błędami obsługi. Doziemienie jednej fazy w sieciach izolowanych z reguły nie stanowi jeszcze poważnej awarii. Wzrasta jednak ryzyko powstania groźnego zwarcia wielofazowego. Selektywnie działające zabezpieczenia ziemnozwarciowe pozwalają ograniczyć to ryzy... więcej»

The object behaviour analysis, control and prognosis in a state space. (Valeryi ROGOZA, Joanna BOBKOWSKA)
The paper deals with possibility of analyzing the behaviour of complex processes, controlling them and their prognosis in a state space. We express the coefficients of the state equations with increases in terms of the coefficients of the partial regression models based on the Kolmogorov- Gabor equations with sensitivity functions [3]. Then we examine what derived increases' values can mean. And whether they can be used in order to predict future values of the studied process. The results are promising for the processes characterized by certain regularities (without noises). Introduction An object formally treated as a system is known through modelling and identification and can be understood by analysis. Modelling and identification techniques help to develop knowledge about a system. Modelling by itself is a vast area rich in a host of well-established methods. The field of system identification grew both in size and diversity over the last several decades and it was surveyed at different stages. One... więcej»

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu (Mariusz DUK, Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Tomasz ZYSKA, Aigul ISKAKOVA)
The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.... więcej»

Łączniki nowe i eksploatowane - porównanie charakterystycznych czasów działania (Mirosław PAWŁOT)
W artykule przedstawiono porównanie charakterystycznych czasów działania łączników elektromagnetycznych fabrycznie nowych i będących w wieloletniej eksploatacji. Analizie poddano takie parametry łączników jak czas załączania wyłączania, niejednoczesność zamykania oraz porównano ilość występujących odskoków przy zamykaniu. W wyniku wieloletniej eksploatacji łączników oprócz zmian ich parametrów cieplnych zmianie ulegają parametry wynikające ze zużycia mechanicznego łącznika w stosunku do fabrycznie nowego. Abstract. The article presents a comparative analysis of the operating time parameters concerning brand new swithches and the ones that have been in use for many years. Such parameters as making and breaking times, anticoincidence of the closures, and the number of rebounds at the closing have been analyzed. As compared to brand new switches, switches that have been used for many years, aside with changes in their thermal parameters, exhibit parameter changes resulting from the mechanical wear. (New and used electrical switches - comparative analysis of their characteristic operating time parameters). Słowa kluczowe: łączniki elektromagnetyczne, rezystancja zestykowa. Keywords: electromagnetic switches, contact resistance. doi:10.12915/pe.2014.03.46 Wstęp Ciągły rozwój elektroenergetyki związany jest z ciągłym wzrostem wartości prądów znamionowych jak również stale rośnie liczba punktów rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. W związku z tym wzrasta również znaczenie ciągłości zasilania co pociąga za sobą wymagania dotyczące jakości produkcji i niezawodności pracy łączników. Od niezawodności łączników elektromagnetycznych zależy przebieg eksploatacji wielu urządzeń i systemów, dlatego konieczny jest ciągły rozwój badań nad niezawodnością łączników, metodami oceny żywotności łączników, sposobami podtrzymania w możliwie długiej eksploatacji oraz kształtowania na właściwym poziomie procesu projektowania i wytwarzania nowych ... więcej»

Series compensator's influence on the distance protection operation (Krzysztof SZUBERT)
In the paper, the rules for finding formulas which describe the value of impedance measured by a distance protection due to the series compensator's influence are presented. The graphical interpretation of the formulas has been shown and the digital simulation-based verification of the formulas has been carried out. The modifications required in the protection settings under the standard operation of the series compensator as well as with the fault current limitation available have been defined. Influence of the shunt network failure on the operation of protections has been considered. Streszczenie. W artykule podano zasady wyznaczania wzorów opisujących wartość pomierzonej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe na skutek oddziaływania kompensatora szeregowego. Podano interpretację graficzną tych wzorów oraz dokonano ich weryfikacji poprzez symulację cyfrową. Określono wymagane zmiany w nastawach zabezpieczeń w przypadku standardowej pracy kompensatora szeregowego jak i z możliwością ograniczania prądów zwarciowych. Rozważono wpływ awarii układu bocznikującego na pracę zabezpieczeń. (Tytuł : Wpływ kompensatora szeregowego na pracę zabezpieczenia odległościowego) Keywords: FACTS, TCSC, distance protection Słowa kluczowe: system FACTS, sterownik TCSC, zabezpieczenia odległościowe doi:10.12915/pe.2014.03.29 Introduction Operation of the Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) relies on implementation of the variable value reactance (both the capacitive or the inductive one) of the controller in series with the line reactance. Thus, the active and reactive power flow can be controlled [2], the voltage fluctuations resulting from the fastvariable reactive power can be limited [4] and the fault current value can also be limited [1]. The distance protection is one of the protections mostly applied in the 220kV and 400kV transmission lines. It founds the fault location referring to the impedance measurement. The TCSC ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Dwuwzbudnikowa nagrzewnica indukcyjna do krystalizacji metodą PVT - koncepcja i symulacja (Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA)
Wytwarzanie monokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych jest techniką zaawansowaną, wymagającą spełnienia szeregu wymagań. Jakość monokryształów zależna jest przede wszystkim od warunków termicznych w strefie krystalizacji, zmiennych zarówno w funkcji współrzędnych przestrzennych jak i czasu. W artykule zaproponowano konstrukcję dwuwzbudnikowej nagrzewnicy indukcyjnej, umożliwiającej generację i kontrolę profili temperaturowych we wsadach, w szerokim zakresie. Omówiono konstrukcję modelu urządzenia oraz uzyskane charakterystyki eksploatacyjne. Wykonane prace badawcze, oprócz wykazania możliwości tej techniki grzewczej, stanowiły podstawę do prezentacji charakterystycznych cech oraz problemów przy modelowaniu urządzeń tej klasy. Abstract. Processing of semiconducting materials is a very advanced and complex technique. The quality of crystals depends on several factors, especially on temperature filed within the crystallization zone. In the article, the new two inductors induction heating system was presented. The system enables for generation and precisely control of different temperature profiles within the workpieces. Some details and characteristic of the model were discussed. Tests of device were used to show basic problems of numerical modeling of such devices. (Two-inductors Induction Heating Device for PVT Semiconductor Processing). Słowa kluczowe: monokrystalizacja, nagrzewanie indukcyjne, symulacja Keywords: PVT crystallization, induction heating, modeling doi:10.12915/pe.2014.02.10 Wprowadzenie Monokrystaliczny węglik krzemu wytwarzany jest zazwyczaj metodą PVT (ang. Physical Vapour Transport), polegającą na sublimacji materiału źródłowego (polikryształy SiC), oraz osadzaniu warstwy półprzewodnika, bezpośrednio z fazy gazowej. Stosowane urządzenia do monokrystalizacji SiC charakteryzują się podobieństwem konstrukcji reaktorów, umożliwiającym podanie uogólnionej konstrukcji układu grzejnego (rys. 1.b) [1], oraz wyodrębni... więcej»

Model i bilans mocy czynnej przełączalnego silnika reluktancyjnego (Mirosław WCIŚLIK, Karol SUCHENIA)
Parametrem modelu symulacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego decydującym o jego działaniu jest indukcyjność zależna od kąta obrotu. Duży wpływ na pracę silnika ma również rezystancja stojana. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na podstawie zidentyfikowanych parametrów opracowano model silnika wraz z układem sterowania w systemie Matlab - Simulink. W modelu uwzględniono nieliniowości parametrów oraz nieholonomiczność przełączalnego silnika reluktancyjnego. Dla otrzymanego modelu silnika przedstawiono bilans mocy czynnej. Zaprezentowano charakterystyczne przebiegi w stanie przejściowym i stanie ustalonym modelowanego silnika. Abstract. The inductance of switched reluctance motor depends on the rotation angle is a parameter which decide about functioning of the motor. The significance effect on the operation of the engine has also the stator resistance. The identification of the parameters of the engine a function of the angle of rotation of the rotor was carried out for the winding supplying alternating current 50Hz. Based on the identified parameters of the engine model the engine and the control system were simulated in the Matlab - Simulink system. The model takes into account the parameters nonlinearity and nonholonomity of switched reluctance motor. For the engine model is presented the active power balance. The waveforms of the transient state and steady-state of modeled engine are presented. (Modeling of switched reluctance motor and its active power balance). Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, modelowanie, rezystancja, bilans mocy. Keywords: switched reluctance motor, modeling, resistance, power balance. doi:10.12915/pe.2014.02.55 Wstęp W ostatnich latach wiele publikacji poświęconych jest przełączalnym silnikom reluktancyjnym (SRM) [1, 2, 3]. W przeciwieństwie do silników prądu stałego i zmiennego, silniki te n... więcej»

Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych (Ryszard RYBSKI, Kamil KONTORSKI, Janusz KACZMAREK)
Przedstawiono koncepcję cyfrowego automatycznego mostka impedancji o wysokiej dokładności zbudowanego w oparciu o komercyjną kartę akwizycji danych. Podano wstępne wyniki komparacji wzorców impedancji wykonanych za pomocą opracowanego przez autorów modelu fizycznego mostka. Abstract. The concept of a high accuracy digital automatic impedance bridge based on a commercial multifunction data acquisition card is presented. The authors developed a physical model of the bridge which was used to comparisons of impedance standards. The paper contains the preliminary results of selected comparisons. (Digital impedance bridge based on a commercial data acquisition card). Słowa kluczowe: pomiary impedancji, cyfrowy mostek impedancji, generator dwufazowy, zespolony stosunek napięć Keywords: impedance measurement, digital impedance bridge, two-phase generator, complex voltage ratio doi:10.12915/pe.2014.02.39 Wstęp Układy przeznaczone do dokładnych pomiarów impedancji są stosowane przede wszystkim do porównań wzorców impedancji. Coraz częściej potrzeba ich stosowania wiąże się z pomiarami parametrów komponentów elektronicznych i czujników impedancyjnych. Obserwowaną tendencją, niezależnie od obszaru zastosowań, jest dążenie do automatyzacji pomiarów i rozszerzenia pasma pomiarowego przy zachowaniu wysokich wymagań w odniesieniu do dokładności. Klasyczne rozwiązania, o najwyższej dokładności są najczęściej układami mostkowymi oparty o elementy z silnym sprzężeniem magnetycznym takimi jak transformatory pomiarowe, indukcyjne dzielniki napięcia i komparatory prądów. Układy takie stosunkowo trudno poddają się automatyzacji, a ich dokładność znacząco maleje w zakresie częstotliwości wykraczających poza pasmo akustyczne. W związku z powyższym od wielu lat prezentowane są w literaturze modyfikacje układów mostkowych, które w zróżnicowanym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne, przede wszystkim w obszarze przetworników analogowo... więcej»

Thermal problems in HTS transformer due to inrush current (Grzegorz KOMARZYNIEC, Tadeusz JANOWSKI, Grzegorz WOJTASIEWICZ, Michał MAJKA)
With switching on a superconducting transformer to the energetic network, a unidirectional current of high amplitude may appear. Maximal values of the current impulses following shortly one after the other may be several times higher than the critical current values for the superconductor used for making the transformer's windings. Because of the resistive area propagation overheating of the superconducting tape occurs and that might lead to switching the transformer off working. In the present article the results for transformer HTS of 10 kVA power were presented. Streszczenie. Włączeniu transformatora nadprzewodnikowego do sieci energetycznej może towarzyszyć prąd jednokierunkowy o dużej amplitudzie. Wartości maksymalne następujących krótko po sobie impulsów prądu mogą przekraczać wielokrotnie prąd krytyczny nadprzewodnika, z którego wykonano uzwojenia transformatora. W skutek propagacji strefy rezystywnej dochodzi do przegrzania taśmy nadprzewodzącej, co może skutkować wyłączeniem transformatora z eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki badań transformatora HTS o mocy 10 kVA. (Problemy cieplne w transformatorze HTS spowodowane przepływem prądu włączania) Keywords: inrush current, transformer, superconducting, temperature. Słowa kluczowe: prąd włączania, transformator, nadprzewodnictwo, temperatura. doi:10.12915/pe.2014.02.04 Introduction In certain conditions, with switching the transformer onto the energetic network a high value unidirectional current will flow in the windings [1]. Its first impulse may be 40 times higher than the transformer's rated current. The following impulses are attenuated by the transformer's windings resistance and the powering circuit's resistance [2]. Depending on the transformer's power, this current's duration may be equal to from several to more than ten thousand periods of the feeding voltage. Inrush current, in the transformer's power circuit, causes a series of disadvantageous phenomena [3]... więcej»

Monitoring Software Development and Usage (Pawel JANCZAREK, Janusz SOSNOWSKI)
This paper presents the methodology of monitoring software testing and debugging processes during system development and usage. We concentrate on control metrics related to these problems and consider two development models related to practical projects. Basing on the collected data we show the usefulness of the presented approach to control software quality, the effectiveness of development and maintenance processes. We also outline possible improvements in monitoring schemes. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodykę monitorowania procesów testowania i korekcji błędów w fazie rozwijania i eksploatacji oprogramowania. Praca koncertuje się na miarach opisujących te procesy w odniesieniu do dwu modeli wytwarzania oprogramowania wykorzystywanych we wdrożonych projektach. Bazując na zebranych danych przedstawiono użyteczność opracowanego podejścia w kontrolowaniu jakości oprogramowania oraz efektywności procesów jego wytwarzania i utrzymania. Wskazano również możliwości poprawienia efektywności procesów monitorowania. (Monitorowanie rozwijania i eksploatacji oprogramowania). Keywords: monitoring bug reports, software reliability, software metrics, testing. Słowa kluczowe: monitorowanie raportów o błędach, niezawodność oprogramowania, metryki, testowanie. doi:10.12915/pe.2014.02.31 Introduction Software reliability is still a challenging problem for software development firms. There is a very reach literature devoted to various aspects of this problem. It covers specification of development and maintenance processes [1], various metrics and models in software quality engineering [2], sophisticated reliability modelling and improvement techniques [1,3-5], etc. They can be treated as guidelines or even standards for some application domains for developers, testers, etc. Many of these techniques involve monitoring various measures, analysing their impact on quality factors and on development or maintenance effectiveness. In practice, dire... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Prototype of electronic ballast to increase the radiation energy of discharge lamps (Krzysztof TOMCZUK)
The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented. Streszczenie. W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracowanego statecznika elektronicznego oraz klasycznego statecznika dławikowego. (Prototyp statecznika elektronicznego umożliwiającego zwiększenie energii promieniowania świetlnego lamp wyładowczych). Słowa kluczowe: lampa wyładowcza, statecznik elektroniczny, energia promieniowania świetlnego. Keywords: discharge lamp, electronic ballast, energy of light radiation. Introduction Because of their high lighting efficiency, discharge lamps are at present the main light source used in road, industrial, agricultural, etc. lighting. The lamp consists of ceramic or quartz filament and the outer glass bulb which can be coated with a cover dissipating light and retaining the UV radiation.Depending on lamp type, the filament is filled with different gas mixtures, as a result of electric discharges generate plasma prompting gas atoms to emit radiation. The lamps are characterized by light effectivity (36-61 lm/W for mercury lamps, 65-115 lm/W for metal-halide lamps, about 150 lm/W for high pressure sodium lamps, about 200 lm/W for low pressure sodium lamps) with the Color Rendering Index CRI= 10÷20 for low and high pressure sodium lamps, >90 for metal halide lamps, about 33 for mercury lamps and by long life time. In order to ignite arc in a discharge lamp it is necessary to connect its terminals to a supply voltage source... więcej»

Comparison of the efficiency of solar modules operating with a two-axis follow-up system and with a fixed mount system (Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA)
The study compares the production of electric power and energy in the two photovoltaic systems working independently: -fixed, with one angle setting during the year, -two-axis tracking. The analyzed systems are located in Poznan, at an altitude of about 25 meters above the ground (the roof of the Faculty of Electrical Engineering building - Poznan University of Technology) and equipped with photovoltaic modules using the same polycrystalline technology and characterized by the same capacity. Distribution of power density of solar radiation on the surface of both PV modules was examined and the production of electricity from photovoltaic conversion between the two approaches was compared. Streszczenie. W pracy porównano produkcję mocy i energii elektrycznej w dwóch pracujących niezależnie od siebie układach fotowoltaicznych: - stacjonarnym, o jednym całorocznym ustawieniu kątowym, - nadążnym dwuosiowym. Analizowane układy zlokalizowane są w Poznaniu na wysokości około 25 metrów nad poziomem gruntu (dach Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej) i wyposażone w moduły fotowoltaiczne, wykonane w tej samej technologii polikrystalicznej i charakteryzujące się tą samą mocą. Zbadano rozkład gęstości mocy promieniowania słonecznego na powierzchni obu modułów PV i porównano produkcję energii elektrycznej w wyniku konwersji fotowoltaicznej w obu rozwiązaniach. (Porównanie efektywności modułów fotowoltaicznych pracujących w układzie nadążnym dwuosiowym i stacjonarnym) Słowa kluczowe: konwersja fotowoltaiczna, efektywność, dwuosiowy tracker, zysk energetyczny. Keywords: photovoltaic conversion, efficiency, double - axis tracker, energetic gain. Introduction Electric energy produced by a photovoltaic system is strictly correlated with the structural and technical parameters of the PV module itself and it is a function of its spatial orientation [1][2]. The first of the factors discussed determines the efficiency of the conversion of solar energ... więcej»

Protection of busbar based on reed switches (Mark KLETSEL, Nariman KABDUALIYEV, Bauyrzhan MASHRAPOV, Alexander NEFTISSOV)
A phase comparison scheme of protection of busbar on the reed switches fixed connections near conductors extending from these busbars which does not require current transformers has been studied. The article provides an analysis of its sensitivity and behavior in different modes Streszczenie. Porównano metody zabezpieczeń przewodów szynowych przełączników kontaktronowych. Uwzględniono przypadki gdy nie jest stosowany przekładnik prądowy. (Zabezpieczenia szynowych przełączników kontaktronowych) Keywords: busbar, protection, reed switch, phase comparison, current transformer. Słowa kluczowe: szyna, zabezpieczenie, kontaktron. Introduction It is known that damages on busbars have serious consequences. Most dangerous of them are short circuits through an arc (both - uniphase and interphase), especially in cells of switchgears (distributing devices) [1, 2, 3]. There is rather large number of methods and the devices revealing uniphase short circuits on earth, for example [4]. There is much less sensing protections that reveal twophase short-circuits. It is possible to include to them logical [5] and differential [6] protections of busbars. And all of them receive information from current transformers which have a number of well-known shortcomings [7, 8]. In this regard works in the direction of creation of the protection which are not using current transformers, for example [9, 10] are already conducted. As it was noted at the last international CIGRE conferences [8, 11] because of an incompleteness of these works they are actual and now. Offered protection of busbar (Fig. 1) is one of results of continuation of works in the direction of creation of protection on magnetooperated contacts - reed switches which have explicitly explained in [8, ... więcej»

Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego (Michał RAD, Witold RAMS, Wojciech KANDORA)
Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza . Metoda ta ma jednak istotne wady: dużą wartość prądu wzbudzającego i potrzebną moc źródła, kilkugodzinny czas potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system ELCID firmy ADWEL. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem praktyki kontroli jest bardziej precyzyjne określenie miejsca zwarcia blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma rozdzielczość przestrzenną wyników około 10 mm. Niezbędne pomiary i obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany program komputerowy. Abstract. It is presented a new method of detecting of faults in cores of AC electric machines based on measurement of the magnetic field near surface of the core. As the sensor Hall sensors have been used. (Fault diagnostics of AC electric machines cores based on scanning of magnetic field) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, izolacja blach, badania diagnostyczne prądem zmiennym Keywords: electrical machines, stator core insulation, AC diagnostic tests Wstęp Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego prądem przemiennym maszyny, a następnie obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza, dotykowo lub za pomocą ka... więcej»

Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation (Grzegorz KARNAS, Stanislaw WYDERKA, Robert ZIEMBA, Kamil FILIK, Grzegorz MASLOWSKI)
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered r... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»