profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-12

zeszyt-4226-przeglad-elektrotechniczny-2014-12.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ wybranych parametrów strony pierwotnej układu zapłonowego na ograniczenie poziomu emisji i toksyczności spalin (Sebastian RÓŻOWICZ)
W pracy przedstawiono analizę wpływu stanu naładowania akumulatora jako parametru strony pierwotnej układu zapłonowego na zawartość toksycznych związków w spalinach. Przeprowadzono również analizę wpływu wybranego parametru układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego. Badania eksperymentalne zawartości toksycznych związków w spalinach przeprowadzono na stanowisku badawczym bateryjnych układów zapłonowych. Abstract. Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system on content of toxic substances in the exhaust has been presented in the paper. Impact of the selected parameter to the value of the ignition system spark discharge energy has been analysed. Experimental studies the content of toxic substances in exhaust gases was carried out on a test battery ignition systems. Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system Słowa kluczowe: układy zapłonowe, układ nieliniowy, wyładowanie iskrowe, energia, spaliny . Keywords: ignition systems, nonlinear system, spark discharge, energy, fumes. doi:10.12915/pe.2014.12.16 Wstęp Układ zapłonowy silnika spalinowego ma za zadanie zapoczątkować proces spalenia mieszanki paliwowo powietrznej przez wyładowanie elektryczne między elektrodami świecy zapłonowej. Wyładowanie nastąpi, gdy napięcie przyłożone do elektrod świecy zapłonowej spowoduje jonizację gazu w stopniu umożliwiającym przepływ prądu elektrycznego w przestrzeni międzyelektrodowej. Ponadto wyładowanie iskrowe następuje, gdy wartość energii jest wystarczająco duża. Wyładowanie iskrowe składa się z dwóch faz: - fazy pojemnościowej - bardzo krótkiego impulsu prądowego o dużym natężeniu, - fazy indukcyjnej - długiego wyładowania łukowego o małej wartości natężenia prądu. Przebieg napięcia na elektrodach świecy zapłonowej przy stałej prędkości obrotowej silnika spalinowego przedstawiono na rysunku 1... więcej»

Fast 2D to 3D image conversion based on reduced number of controlling parameters (Julian BALCEREK, Adam DĄBROWSKI, Adam KONIECZKA)
In this paper a new approach to fast 2D to 3D image conversion based on the reduced number of individually adjusted controlling parameters and simplified depth maps is presented. With the reported experiments conducted among viewers, five simple 2D to 3D conversion schemes were examined and compared. The results of the first experiment indicate a linear dependence between the controlling parameters among the examined viewers. In the second experiment, for the assumed linear dependence between the parameters, obtained in the first experiment but for another test image, a clear 3D effect perception was confirmed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano nowe ujęcie problemu szybkiej konwersji obrazów dwuwymiarowych (2D) do trójwymiarowych (3D) oparte na zredukowanej liczbie indywidualnie dobieranych parametrów kontrolnych i uproszczonych mapach głębokości. W eksperymentach przebadano i porównano 5 prostych schematów konwersji, których parametry były ustawiane przez widzów. Wynik pierwszego eksperymentu wskazuje na liniową zależność pomiędzy tymi parametrami w populacji badanych osób. W drugim eksperymencie, dla założonej, uzyskanej w pierwszym eksperymencie liniowej zależności pomiędzy parametrami, ale dla innego obrazu testowego, potwierdzono postrzeganie wyraźnego efektu 3D. (Szybka konwersja obrazów 2D do 3D oparta na zredukowanej liczbie parametrów kontrolnych). Keywords: stereovision impressions, 2D to 3D conversion, anaglyph, depth map, image processing. Słowa kluczowe: efekty stereowizyjne, konwersja 2D do 3D, anaglif, mapa głębokości, przetwarzanie obrazów. doi:10.12915/pe.2014.12.03 Introduction Presently, most of images and sequences of images are still recorded using two-dimensional (2D) techniques, i.e., with monocular devices. Professional stereovision or threedimensional (3D) cameras are rare and expensive thus are rather seldom used. In some situations it is even impossible to use stereo recording. An example is a special mo... więcej»

Konstrukcje i charakterystyki czteroelementowej anteny ultraszerokopasmowej UWB (Marek GARBARUK)
W artykule zostały omówione konstrukcje dwóch czteroelementowych ultraszerokopasmowych układów antenowych oraz prototypowej ultraszerokopasmowej pojedynczej anteny z eliptycznym promiennikiem. Pokazane zostały obliczone charakterystyki dopasowania anten oraz charakterystyki promieniowania. Przedstawiono również wyniki pomiarów parametrów obwodowych wykonanych anten. Abstract. The paper presents constructions of a ultra-wideband single elliptical antenna and two variants of 4-element ultra-wideband antenna arrays. The paper also shows calculated characteristics of impedance, VSWR as well as radiation patterns. Measured characteristics of impedance and VSWR were discussed. (Constructions and characteristics of 4-element ultra-wideband antenna arrays). Słowa kluczowe: antena ultraszerokopasmowa, ultraszerokopasmowy układ antenowy, projektowanie anten, pomiary parametrów anten. Keywords: ultra-wideband antenna, ultra-wideband array, antenna design, measurements of antenna parameters. doi:10.12915/pe.2014.12.14 Wstęp Projektowanie i analiza anten przeznaczonych dla systemów ultraszerokopasmowe UWB cieszy się w ostatnich latach niemalejącym zainteresowaniem. Można chyba przyznać, że opadły nieco początkowe emocje i entuzjazm towarzyszący rokowaniom systemów UWB, jednak techniki ultraszerokopasmowe zdołały zapewnić sobie silną pozycję i znaczenie. Różnorodność zastosowań systemów UWB wymaga od projektantów opracowania anten o różnych właściwościach. W literaturze światowej dominują propozycje anten pojedynczych, których obszerny przegląd konstrukcji i właściwości można znaleźć w [1,2]. Istnieje również zapotrzebowanie na układy antenowe UWB, jednak takich konstrukcji jest analizowanych zdecydowanie mniej [3-7]. Tematem artykułu jest analiza parametrów czteroelementowych szyków antenowych UWB, co stanowi kontynuację prac przedstawionych przez autora w [8,9]. Wcześniejsze prace dotyczą analizy szyków zawierających różną liczbę promiennik... więcej»

Efficiency optimization of single phase motor using GA approach (Vasilija SARAC, Goga CVETKOVSKI)
In this paper Genetic Algorithm for efficiency optimization of single phase shaded pole induction motor is implemented. For this purpose an extensive mathematical model of the motor is developed. The efficiency of the motor as an objective function of the optimization is selected. The optimization process is performed for different set of optimization parameters (three, four and five variables). The prototype as well as the optimized motor models afterwards are modeled and analyzed using Finite Element Method. An analysis of the magnetic field distribution, as well as flux density values, in the whole cross-sectional area of all models has been performed in order to validate the improvements of the optimized models in relation to the basic motor model. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji sprawności jednofazowego silnika indukcyjnego z utajonymi biegunami. W tym celu analizie poddano rozbudowany model matematyczny silnika. Funkcją celu w procesie optymalizacyjnym jest sprawność silnika. Proces ten jest przeprowadzany dla różnych układów parametrów optymalizacyjnych (trzy, cztery i pięć zmiennych). Prototyp oraz modele zoptymalizowanego silnika zostały poddane analizie metodą elementów skończonych. Została przeprowadzona analiza rozkładu pola magnetycznego , jak też wartości indukcji magnetycznej w pełnym przekroju wszystkich modeli w celu potwierdzenia poprawy modeli zoptymalizowanych w stosunku do modelu wyjściowego. (Optymalizacja sprawności jednofazowego silnika przy użyciu algorytmu genetycznego). Keywords: motor efficiency, optimization, finite element method, single phase shaded pole induction motor Słowa kluczowe: sprawność silnika, optymalizacja, metoda elementów skończonych, jednofazowy silnik indukcyjny z utajonymi biegunami doi:10.12915/pe.2014.12.37 Introduction Induction motors are widely used in industry because they are rugged inexpensive and maintenance free. It is es... więcej»

Power production comparison of photovoltaic modules (Franjo PRANJIĆ, Peter VIRTIČ)
This paper presents an analysis of characteristics of photovoltaic modules. The comparisons between the characteristics provided by the manufacturers and characteristics obtained by measurements, under the real time conditions are accomplished. The temperature dependence of power and the actual energy production are also presented. Measurements are obtained directly from the module without the inverter. Streszczenie. W artykule przedstawiono analize charakterystyk modułów fotowoltaicznych. Porównania charakterystyk dostarczonych przez producentów i charakterystyk pomierzonych w czasie rzeczywistym zostały wykonane. Przedstawiono zależności temperaturowe mocy i energii. Pomiary wykonano bezpośrednio na modułach bez udziału przekształtnika. (Porównanie produkcji mocy modułów fotowoltaicznych). Keywords: photovoltaics, energy production, specific energy yield. Słowa kluczowe: fotowoltaika, produkcja energii, specyficzny zysk energii doi:10.12915/pe.2014.12.72 Introduction European Union‘s directive, upon increasing the production of electricity from the renewable energy sources till 2020, has contributed to the growth of photovoltaic (PV) systems connected to the electric grid. In comparison to power production using rotational electric machines [1, 2], which can be used as electric generator, PV systems do not make any noise and have no moving parts. The main elements of the PV systems are solar modules, which convert the solar radiation directly into the electricity. Thus, there is a task to increase the efficiency of energy conversion in PV systems, for example, by developing new types of PV modules [3]. In this paper, the analysis of characteristics of four photovoltaic (PV) modules is presented. The comparisons under real conditions are accomplished between characteristics provided by the manufacturers and characteristics obtained by measurements. The temperature dependence of electric power and actual energy production ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-11

zeszyt-4208-przeglad-elektrotechniczny-2014-11.html

 
W numerze m.in.:
Moduł czujnikowy do pomiarów ste˛z˙en´ lotnych zwia˛zków (Piotr BATOG, Andrzej SZCZUREK)
Praca opisuje opracowany miniaturowy system pomiarowy z półprzewodnikowym czujnikiem gazów, dedykowany do pomiarów st ˛e˙ze´n lotnych zwia˛zków organicznych w trybie mobilnym, z wykorzystaniem miniaturowego czterowirnikowego s´migłowca jako platformy nos´nej. W artykule przedstawione zostały charakterystyki statyczne i dynamiczne opracowanego modułu pomiarowego, wraz z procedura˛ kalibracji. Wste˛pne eksperymenty wykazały potencjalna˛ przydatnos´c´ takiego rozwia˛zania w systemach inspekcyjnych np. w zadaniu lokalizacji z´ródeł wycieków. Abstract. This study describes developed miniature measuring system based on semiconductor gas sensor, dedicated to measurements of concentrations of volatile organic compounds in mobile mode, using a miniature quadrocopter as carrier platform. This article presents static and dynamic characteristics of developed sensor module and the calibration procedure. Preliminary experiments have demonstrated the potential usefulness of such solution in inspection systems such as localization of leaks in industries. (Sensor module for measurements of volatile organic compounds concentration for miniature flying platforms) Słowa kluczowe: platforma lataja˛ca, półprzewodnikowe czujniki gazów, lokalizacja z´ródeł emisji zanieczyszczen´ Keywords: flying platform, semiconductor gas sensors, pollution emission localization doi:10.12915/pe.2014.11.40 Wprowadzenie Obecnie obserwuje si ˛e dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych, (ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV, lub Unmanned Aerial System, UAS [1]), które oprócz zastosowan´ s´cis´le wojskowych staja˛ sie˛ coraz powszechniej wykorzystywane w szeregu rozmaitych zada´n cywilnych [2], takich jak tworzenie map trójwymiarowych [3] transport [4], rolnictwo [5, 6], budownictwo [7], odczyt liczników radiowych na terenach rzadko zaludnionych [8] a nawet pokazy artystyczne [9]. Małe platformy lataja˛ce doskonale nadaja˛ sie˛ na przykład do automatyzacji prac inspekcy... więcej»

Transmission fibre-optic transducer used for a silicon structure's displacement measurement (Szymon MILCARZ, Jacek GOLEBIOWSKI)
The study shows a construction and experimental results of a beam-through fibre-optic transducer used for a silicon beam displacement measurement. The transducer consisted of two plastic optical fibres (POF) placed opposite each other - one transmitting light and the other one receiving it. The first one was connected to light source equipped with a LED, the second one to a photodiode of an optical power meter. Displacement of the thick structure placed between them resulted in a change of optical power collected by the receiving fibre. Streszczenie. Artykuł przedstawia konstrukcję oraz wyniki doświadczalne dla transmisyjnego przetwornika światłowodowego do pomiaru przemieszczenia belki krzemowej. Umieszczenie struktury krzemowej pomiędzy powierzchniami czołowymi światłowodów powodowało zmianę mocy optycznej na wyjściu przetwornika.(Transmisyjny przetwornik światłowodowy przeznaczony do pomiaru przemieszczenia struktury krzemowej) Keywords: optoelectronic transducer, optoelectronics, optical fibres, MEMS Słowa kluczowe: przetwornik optoelektroniczny, optoelektronika, światłowody, MEMS doi:10.12915/pe.2014.11.33 Introduction There are many types of fibre-optic transducers used for industrial purposes. Their advantages are small size and weight, non-contact measurement, resistance to electromagnetic noise, non-electric transmission providing ability of operation in environments characterized by a high risk of explosion or fire. Production lines are often equipped with intensity, retro-reflective, interferometric, transmission and other sensors [1, 2]. Beam-through optic sensors are commonly applied as a barriers detecting an intrusion of an object. On the other hand they can be a good solution for small structures- displacement measurements. Fig.1. Construction of the beam-through fibre-optic transducer The study shows a construction of a transmission fibreoptic transducer consisting of two plastic fibres placed opposite each... więcej»

Straty wiroprądowe i siła zaczepowa w wibroizolatorze z cieczą MR działającą w trybie ściskania (Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA, Andrzej MATRAS)
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu gęstości mocy strat wiroprądowych i siły zaczepowej prototypowego wibroizolatora z cieczą magnetoreologiczną (MR) pracującą w trybie ściskania. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu Opera-2d. Abstract.The paper presents results of numerical calculations of eddy current losses and cogging force in the MR vibration-isolator prototype. The calculations were conducted by the program Opera 2-d. Eddy current losses and cogging force and in an MR vibration-isolator in squeeze mode Słowa kluczowe: wibroizolator MR, straty wiroprądowe, siła zaczepowa, obliczenia numeryczne. Keywords: MR vibration-isolator, eddy current losses, cogging force, numerical calculations doi:10.12915/pe.2014.11.52 Wstęp Obiektem analizy jest prototypowy wibroizolator z cieczą MR działającą w trybie ściskania, mający pełnić rolę elementu wykonawczego w semiaktywnym układzie redukcji drgań zawieszenia silnika samochodu [2, 3, 4, 7, 12, 13]. Wcześniejsze prace autorów opublikowane w czasopiśmie i poświęcone temu urządzeniu dotyczyły analizy pola magnetycznego w wibroizolatorze oraz wytwarzanej przez niego siły w stanach quasi-stacjonarnych [10, 11]. Celem obliczeń w niniejszej pracy są straty wiroprądowe powstające w wibroizolatorze pod wpływem oddziaływania zmiennego pola magnetycznego oraz siła zaczepowa. Do obliczeń założono, że zmienność wysokości szczeliny wibroizolatora jest opisana monoharmoniczną funkcją okresową. Opis wibroizolatora Schemat wibroizolatora MR przedstawiono na Rys. 1. Urządzenie posiada dwa współosiowe cylindry, wewnętrzny (4) i zewnętrzny (5). Komora kompensacyjna (7) umieszczona współosiowo z rdzeniem (2) jest wypełniona sprężonym gazem. Tłok pływający (6), znajdujący się w komorze, rozdziela od gazu ciecz MR przepływającą do/z komory. W komorze kompensacyjnej, poniżej tłoka pływającego (6) jest sprężony gaz (np. azot), pod ciśnieniem kilku atmosfer, który rozdziela ... więcej»

Hysteresis Modelling in Electromechanical Transducer with Magnetic Shape Memory Alloy (Bartosz MINOROWICZ, Amadeusz NOWAK, Frederik STEFANSKI)
The article presents a new class of smart materials which are magnetic shape memory alloys. These alloys combines both good dynamics and large strains. These properties make it possible to use these materials in positioning transducers which are alternative for classical electromagnetic transducers such as proportional solenoids. Unfortunately as other smart materials, MSMA are distinguished by hysteresis phenomenon which loop in this case is very wide and asymmetric. Authors present result of strain measurement which was performed for decreasing amplitude sine input signal. Based on this result phenomenological generalized Prandtl-Ishlinskii model was matched and compared. Streszczenie. Artykuł zawiera opis nowej grupy materiałów inteligentnych, jaką są materiały z magnetyczną pamięcią kształtu. Materiały te łączą w sobie dobre właściwości dynamiczne oraz duży zakres możliwych odkształceń. Właściwości te powodują, iż istnieje realna szansa na praktyczną ich aplikację w konstrukcji przetworników pozycjonujących, które mogą konkurować z rozwiązaniami klasycznymi np. elektromagnesami proporcjonalnymi. Autorzy zaprezentowali wynik pomiaru wydłużenia dla gasnącej amplitudy sinusoidalnego sygnału sterującego. Na podstawie zarejestrowanych wyników dopasowano do nich uogólniony fenomenologiczny model histerezy Prandtla-Ishlińskiego oraz dokonano porównania. (Modelowanie histerezy w elektromechanicznym przetworniku z materiałem z magnetyczną pamięcią kształtu) Keywords: hysteresis, Prandtl-Ishlinskii model, magnetic shape memory alloy, asymmetric hysteresis Słowa kluczowe: histereza, model Prandtla-Ishlińskiego, stopy z magnetyczną pamięcią kształtu, histereza asymetryczna doi:10.12915/pe.2014.11.62 Introduction In the area of devices which are classified in a group of precise mechanics and in systems where very high operating accuracies are required, for example in positioning actuators with maximum error not bigger than few micrometres electro... więcej»

Rejestracja zakłóceń elektroenergetycznych w systemach rozproszonych z wykorzystaniem wymiany danych w sieciach Ethernet (Magdalena ŻUKOWSKA, Marcin JANUSZEWSKI, Ryszard KOWALIK)
Artykuł przedstawia wyniki testów kilku urządzeń wykorzystywanych w elektroenergetyce mających funkcje rejestratora zakłóceń oraz synchronizacji czasu, prowadzonych w celu określenia możliwości ich zastosowania w rozproszonym systemie rejestracji, pozwalającym na wykonanie kompleksowej analizy działania układów automatyki stacji elektroenergetycznej. Wyniki testów pokazują również możliwość zastosowania tego rodzaju urządzeń do wykonania rozproszonego systemu pomiarowego wspólnie rejestrującego wybrane sygnały analogowe prądów i napięć zasilających określony zestaw odbiorników elektrycznych. Tego rodzaju system pozwala w warunkach rzeczywistych na zebranie danych potrzebnych do wykonania weryfikacji działania algorytmów identyfikujących rodzaj urządzenia odbiorczego pracującego jako jedno z wielu zasilanych ze wspólnego źródła nn napięcia. Testy zostały wykonane dla kilku urządzeń zabezpieczeniowych: L90 firmy General Electric i MiCOM P443 firmy Schneider Electric oraz rejestratora zakłóceń BEN5000 firmy Qualitrol. Wyniki testów mogą być przydatne w realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper presents the tests results of a few devices used in the power industry with the disturbance recorder and time synchronization functions, conducted in order to determine their application in a distributed recording system allowing comprehensive analysis of substation automation systems. The test results also show the applicability of such devices to perform distributed recording system of selected analog current and voltage signals supplying a specific set of electrical loads. Such a system allows under real-world conditions to collect the data needed to perform the verification of algorithms that identify the type of the load device running as one of the many supplied from a common source voltage. Tests were performed for a number of protection devices: L90 General Electric and MiCOM P443 Schneider Electric and disturbance r... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-10

zeszyt-4196-przeglad-elektrotechniczny-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną (Andrzej MROZIK)
W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania próbek. Abstract. The paper presents the recognition of effects of aging in isolation bushings RBP mainly based on the dielectric response of the individual layers of insulation. The focus is on the method of FDS to identify possible morphological changes of insulation, depending on the place of sampling.(The influence of the morphology of the composite RBP to the dielectric response). Słowa kluczowe: relaksacja, FDS, RBP, izolacja główna, warstwa Keywords: relaxation, FDS, RBP, main insulation, layer doi:10.12915/pe.2014.10.18 Wstęp Przepusty są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia transformatorów energetycznych. Stosuje się je do wyprowadzenia końców uzwojeń w sposób zapewniający odizolowanie od dostępnych części metalowych tj. kadzi transformatora [1]. Transformatory energetyczne projektowane są na okres eksploatacji wynoszący 30 lat, jednak w latach 60, 70 i 80 ubiegłego wieku, produkowane były jednostki, znacznie przewymiarowane. Głównym wyznacznikiem produkcji nie była ekonomia, ale wysoka niezawodność. Z tego powodu jednostki te, mimo przekroczenia przewidywanego czasu eksploatacji, znajdują się w stosunkowo dobrej kondycji. W związku z tym wiele spółek podjęło decyzje o dalszej eksploatacji. Jest to uzasadnione wymiernymi korzyściami ekonomicznymi, ponieważ należy pamiętać, że wymiana transformatora wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, które obejmują takie dodatkowe elementy jak budowa misy olejowej, systemu przeciwpożarowego oraz często wiąże się z ogólną przebudową pola zasilającego [2, 3, 4]. Eksploatacja transformatorów ponad projektowany czas związana jest z podwyższonym ryzykiem wystąpienia awarii. Z d... więcej»

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia (Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Marcin WARDACH)
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań symulacyjnych, otrzymanych przy użyciu programu Flux 3D, wpływu klinów magnetycznych o względnych przenikalnościach magnetycznych w zakresie 1-16, zamykających żłobki stojana maszyny z magnesami trwałymi i regulacją strumienia wzbudzenia. Dla wybranych przenikalności magnetycznych klinów wyznaczono moment zaczepowy, moment elektromagnetyczny, pulsacje momentu, siłę elektromotoryczną rotacji indukowaną w uzwojeniach stojana oraz analizę harmoniczną SEM dla trzech stanów zasilania dodatkowej cewki regulującej wzbudzenie magnetyczne maszyny. Badania wykazały pozytywny wpływ zastosowania klinów magnetycznych, które powodują skuteczną redukcję momentu zaczepowego oraz pulsacji momentu użytecznego poprawiając tym samym własności ruchowe maszyny ECPSM przy zachowaniu jej momentu obrotowego. Abstract. The aim of paper is to present selected results of simulation investigations concerning influence of the relative magnetic permeability of a magnetic wedges in range 1... więcej»

Ontology based method for process oriented systems d (Viktor MOKEROV, Waldemar WÓJCIK, Tatyana BALOVA)
Article considers use of ontology to solve task of information systems design based on service oriented architecture. To support the design process, ontology corresponding to conceptual and logical levels of functional representation of Zachman's model is developed. Evaluation of semantic similarity of functions for forming system architecture based on processes model is suggested. Use of suggested ontology in system designing allows organizing the knowledge management process at initial stages of a system lifecycle. Streszczenie. W artykule rozpatrzono zastosowanie ontologii w zadaniu projektowania systemów informacyjnych, opartych na architekturze zorientowanej na usługach. Dla wsparcia procesu projektowania opracowano ontologię odpowiadającą konceptualnemu i logicznemu poziomowi funkcjonalnego przedstawienia modelu Zachmana. Zaproponowano ocenę semantycznego podobieństwa funkcji do tworzenia architektury systemu na podstawie modelu procesów. Zastosowanie zaproponowanej ontologii do projektowania systemów pozwala organizować proces zarządzania wiedzą na wstępnym etapie cyklu życia systemu. (Metoda projektowania systemów zorientowanych procesowo oparta na modelu ontologicznym) Keywords: information systems design, semantic similarity, clustering. Słowa kluczowe: projektowanie systemów informatycznych, podobieństwo semantyczne, klasteryzacja. doi:10.12915/pe.2014.10.51 Problem definition Approach of system architecture division into architectural views describing systems from a certain point of view is used for integrated description of complex information systems [1]. The most applied in practice is the model of architectural representations suggested by Zachman. Zachman's model describes different aspects of a system from position of different participants of design process [2]. On design stage architect solves the task of reflecting elements of conceptual view of a system at logical level. To solve this task it is nece... więcej»

Hybrydowy układ kompensacji mocy biernej w systemie zasilania maszyny wyciągowej w kopalni węgla kamiennego (Tadeusz PŁATEK, Paweł CICHOMSKI, Andrzej BARANECKI, Tomasz BIERNACIK)
Artykuł opisuje system zasilania maszyny wyciągowej z układem kompensacji mocy biernej przesunięcia, zawierającym baterię kondensatorów oraz kompensator aktywny - opracowane dla kopalni węgla kamiennego. Układ sterowania kompensatora aktywnego umożliwia kompensację sumy mocy biernej pobieranej poprzez obciążenie, którym jest 12-pulsowy przekształtnik tyrystorowy oraz bateria kondensatorów. Poprawność działania układu kompensacji została potwierdzona komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz badaniami zainstalowanego układu. Abstract. The article describes the power system of the hoisting machine in the coal mines with reactive power compensation circuit comprising a capacitor bank offset and active compensator. The control system of the active compensator allows for compensation of the sum of the reactive power drawn by the load in the form of 12-pulse SCR converter and the passive power of the capacitor banks. The correctness of operation of the compensation system was confirmed by computer simulation study and research on the real system in the mine.(Hybrid system for power factor passive power compensation for supply system of hoisting machine in coal mine ) Słowa kluczowe: Kompensator aktywny, filtr pasywny, moc bierna, współczynnik mocy przesunięcia Keywords: Parallel Active Compensator, Passive Filter, Reactive Power, Displacement Power Factor doi:10.12915/pe.2014.10.56 Wstęp Kompensacja mocy biernej przesunięcia - pobieranej w sieciach energetycznych przez odbiorniki nieliniowe niestacjonarne (np. wielopulsowe przekształtniki tyrystorowe) - przy wykorzystaniu równoległych kompensatorów aktywnych, pozwala na utrzymanie współczynnika mocy przesunięcia (DPF) o wartości bliskiej jedności, nawet w stanach dynamicznej zmiany kąta wysterowania tyrystorów przekształtnika. Kompensator aktywny bardzo dobrze współpracuje z filtrami pasywnymi LC lub/i baterią kondensatorów, którą cechują dyskretne wartości kompensowanej mocy biernej [1],... więcej»

Właściwości dielektryczne poliestrowej żywicy nasycającej (Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI, Katarzyna GRYZŁO)
W artykule przedstawiono właściwości dielektryczne żywicy poliestrowej nasycającej modyfikowanej nanocząstkami srebra w ilości od 0,2% do 6,1%w. Stwierdzono, że w 23 C przy niższych zawartościach Ag rezystywność rośnie (efekt blokady kulombowskiej). Natomiast dla wersji z 6,1% nanosrebra występuje wyraźne obniżenie rezystywności, wytrzymałości elektrycznej i odporności na wyładowania niezupełne w 180ºC. Z kolei wprowadzenie tylko 0,2% nanokrzemionki do wersji zawierającej 6,1% Ag powoduje wyraźną poprawę właściwości dielektrycznych. Abstract. This paper presents the dielectric properties of the impregnating polyester resin that contains various amount of silver nanoparticles (from 0.2% to 6.1% wt). It was found that at 23°C with lower contents of Ag resistivity increases (Coulomb blockade effect). However, for nanocomposite with 6.1% nanosilver a clear decrease in resistivity, dielectric strength and resistance to partial discharges at 180 C is observed. In turn, introducing a small amount of silica to the resin containing 6.1% wt. Ag causes a marked improvement in dielectric properties. (Dielectric properties of polyester impregnating resin modified with conductive nanoparticles) Słowa kluczowe: nanokompozyt, żywica poliestroimidowa, nanosrebro, właściwości dielektryczne Keywords: nanocomposite, polyesterimide resin, nanosilver, dielectric properties doi:10.12915/pe.2014.10.23 Wstęp Nanocząstki przewodzące, takie jak proszki i płatki metali, materiały węglowe (sadza, włókna i nanorurki węglowe, fureleny, grafeny) oraz metalizowane cząstki nieorganiczne, są dodawane do polimerów w celu uzyskania tworzyw o obniżonej rezystywności (antystatycznych, półprzewodzących i przewodzących), materiałów o zwiększonej przenikalności dielektrycznej a także klejów przewodzących, które mają zastąpić szkodliwe dla środowiska lutowia. Tworzywa sztuczne o obniżonej rezystywności znajdują zastosowanie jako materiały przewodzące, do ekrano... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE (Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA)
Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automatyki sieciowej wydaje się niewystarczająca - w szczególności w układach o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi. Proponuje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w tzw. obszarowych układach automatyki elektroenergetycznej. Abstract. Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it seems insufficient - in particular in systems with a high "saturation" of distributed sources. It is proposed that we should search for new solutions in systems of power automation area. (The structures of power automation to improve cooperation diffuse sources of power system). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, automatyka obszarowa, generacja rozproszona, sieć dystrybucyjna. Keywords: power system protection, area automatic system, distributed generation, power distribution network. doi:10.12915/pe.2014.09.33 Wstęp Problematyka związana z poprawną współpracą źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym (SEE) jest zagadnieniem, które w obliczu przewidywanego rozwoju generacji rozproszonej nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane obecnie w sieci dystrybucyjnej układy automatyki elektroenergetycznej tworzą struktury sterownicze i zabezpieczeniowe zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych przy przesyle energii elektrycznej z sieci najwyższych napięć w kierunku odbiorców. Obserwowany w ostatnich latach rozwój niewielkich źródeł wytwórczych (tzw. ... więcej»

Krótkoterminowa optymalizacja harmonogramu prac eksploatacyjnych w farmach wiatrowych (Jacek WASILEWSKI, Dariusz BACZYŃSKI, Ewa K. FIJOŁEK)
W referacie przedstawiono zadanie krótkoterminowej optymalizacji harmonogramowania prac eksploatacyjnych, które wiążą się z wyłączaniem poszczególnych turbozespołów wiatrowych. Zaproponowano heurystyczny algorytm rozwiązujący zadanie optymalizacyjne, który z dużym prawdopodobieństwem i krótkim czasie obliczeń zwraca optymalny wynik. Opracowany model i algorytm jego rozwiązania zaimplementowano i przetestowano na danych rzeczywistych w rozwijanym systemie informatycznym "4RES". Abstract. The paper deals with an optimization task concerning short-term maintenance work scheduling. The considered maintenance works result in outages of wind turbines. A heuristic algorithm for solving the optimization problem has been proposed. The presented algorithm returns with high probability an optimal result in short computation time. The developed optimization model and algorithm has been implemented and tested in the computer system "4RES" based on real data (Short-term optimization of maintenance work schedule at wind farms). Słowa kluczowe: prace eksploatacyjne, optymalizacja, farma wiatrowa, heurystyka. Keywords: maintenance work, optimization, wind farm, heuristics. doi:10.12915/pe.2014.09.35 Wstęp Turbozespoły wiatrowe stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych i dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) na świecie. Prowadzona w dalszym ciągu przez Unię Europejską polityka promująca wytwarzanie energii w OZE [1], spowodowała, że w Polsce konieczne stało się przyjęcie rozwiązań prawnych mających zachęcić do inwestowania w tego typu energetykę i tym samym spełnić założone przez Unię Europejską cele. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym kwestię OZE jest Prawo Energetyczne [2], przy czym w resorcie gospodarki trwają aktualnie prace nad nową ustawą o OZE w ramach tzw. "trójpaku energetycznego". Farmę wiatrową można w uproszczeniu rozumieć jako strukturę O, G, gdzie O jest zbior... więcej»

Określanie schematów pasmowych struktur MOS na podłożu SiC(4H) (Krzysztof PISKORSKI, Henryk M. PRZEWŁOCKI, Mietek BAKOWSKI)
W celu określenia schematów pasmowych struktur MOS wykonanych na podłożu z węglika krzemu SiC(4H) wykorzystano szereg technik charakteryzacji: elektrycznych, optycznych oraz fotoelektrycznych. Szczególnie przydatne są pomiary fotoelektryczne, które pozwalają na wyznaczenie wysokości barier potencjału na powierzchniach granicznych dielektryka, jak również pozwalają na określenie położenia energetycznego stanów powierzchniowych na granicy SiO2/SiC. Praca przedstawia wyniki pomiarów wykonanych na kondensatorach MOS z aluminiową bramką Al oraz z warstwą dielektryka wykonaną w dwóch różnych technologiach (chemiczne osadzanie i termiczne utlenianie). Abstract. In order to determine band diagrams of the MOS structures made on SiC(4H) substrate several measurement techniques were used: electrical, optical and photoelectric methods. Particularly photoelectric methods are useful since they allow determination of barrier heights at the both dielectric interfaces. In this work measurement results performed on MOS capacitors with aluminum metal gate and with different dielectric layers (chemical deposition and thermal oxidation) are presented. Band diagrams of the MOS structures made on SiC(4H) substrate Słowa kluczowe: struktura MOS, schemat pasmowy, stany powierzchniowe. Keywords: MOS structure, band diagram, interface states. doi:10.12915/pe.2014.09.24 Wstęp Węglik krzemu SiC jest związkiem półprzewodnikowym, który ze względu na swoje właściwości jest niezwykle atrakcyjnym materiałem podłożowym do zastosowań w nowoczesnej elektronice. Niewątpliwą zaletą SiC jest dużo większa przerwa zabroniona EG (w zależności od politypu wynosi odpowiednio: 3C - 2,38, 6H - 3,02, 4H - 3,26 eV) [1] w stosunku do przerwy energetycznej krzemu Si (1,12 eV). Przyrządy półprzewodnikowe oparte na węgliku krzemu mogą pracować w warunkach bardziej ekstremalnych w stosunku do przyrządów krzemowych, m.in. dla wyższych temperatur i częstotliwości oraz są bardziej odporne... więcej»

Rachunek operatorowy dla sygnałów impulsowych i okresowych w dziedzinie czasu (Konrad HAWRON)
W artykule przedstawiono podstawy matematyczne rachunku operatorowego w przestrzeniach L1-impulsów oraz sygnałów okresowych PT. Umożliwiają one identyfikację zjawisk energetycznych w obwodach elektrycznych bezpośrednio w dziedzinie czasu. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych dla odbiornika energii opisanego operatorem admitancji. Abstract. In the article the mathematical theory of the operational calculus of the L1-impulses and periodical signals PT is presented. This allows to identify energy phenomena in electrical circuits in the time domain. It also presents the method of determining the current components in the time domain using a circular convolution for energy receiver described by the admittance operator. (Operational calculus for pulse and periodic signals in the time domain) Słowa kluczowe: metoda operatorowa impulsów, impulsy, składowe prądu, odbiornik admitancyjny. Keywords: impulses operational method, impulses, current components, admittance receiver. doi:10.12915/pe.2014.09.53 Wprowadzenie Dziedzina częstotliwości dotąd jako jedyna służyła do opisu właściwości energetycznych obwodów elektrycznych. Jednak w [3] udowodniono, że w dziedzinie czasu równie dobrze, a czasem nawet lepiej, niż w dziedzinie częstotliwości, można opisywać zachodzące w obwodach elektrycznych zjawiska energetyczne. Niniejszy artykuł wprowadza ujednolicony, uniwersalny operator, tzw. "czwórkę elementarną", w opisie rozkładu operatora immitancyjnego bezpośrednio w dziedzinie czasu. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu operatora immitancyjnego, opisanego funkcją wymierną o rzeczywistych współczynnikach, na składowe: przyczynową i antyprzyczynową. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych. Zawarte w artykule podstawy matematyczne mogą znaleźć zastosowanie w teorii mocy sygnałów okresowych bezpośrednio w dziedzinie... więcej»

Efficient data generation for the testing of real-time multiprocessor scheduling algorithms (M. Naeem Shehzad, A.M. Déplanche, Yvon Trinquet, Umer Farooq)
In conducting the performance evaluation tests of real-time multiprocessor scheduling algorithms, synthetic input data is mandatory for obtaining reliable results and to draw strong conclusions. The results of the statistical evaluation highly depend on the data chosen for the experimentation. The data generation process is required to be efficient while the resultant data should comply with the user requirements. This article discusses two established data generation techniques used in the literature, explains their advantages and disadvantages, and finally proposes few extensions in one of the techniques, which is considered quite efficient, to be made compatible with discrete time simulator. Streszczenie. W artykule przedyskutowano dwie techniki generacji danych w multiprocesorze czasu rzeczywistego. Zaproponowano modyfikacje algorytmu Stafforda.(Efektywny proces generacji danych w multiprocesorze czasu rzeczywistego) Keywords: Simulation data, Multiprocessor scheduling, Performance evaluation. Słowa kluczowe: kolejkowanie w układzie multiprocesora, algorytm Stafforda. doi:10.12915/pe.2014.09.36 Introduction Real-time embedded systems have become very significant in the recent times and are seen everywhere from mobile phones, computer tablets up to the automobiles and space systems. Multiprocessors in real-time embedded systems emerged to fulfill the demand of enhanced processing power. Another topic that is directly linked to multiprocessing is multiprocessor scheduling. The multiprocessor scheduling got researcher’s attention primarily with the advent of multi-core architecture. This is true both for symmetric [1] and heterogeneous processor [2]. Performance evaluation of scheduling algorithms is an essential part of algorithm development which helps them to analyze the characteristic of algorithms. In symmetric multiprocessor environment, there is a constant growth towards proposition of new scheduling algorithms with ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
A New Bandgap Voltage Reference Circuit using CMOS Differential Voltage Current Conveyor DOI:10.12915/pe.2014.08.019
(Saweth HONGPRASIT)

This paper proposes a new approach of bandgap voltage reference (BGR) circuit design by using CMOS differential voltage current conveyor (DVCC). The proposed circuit employs single DVCC, which is able to reduce the number of devices used to bandgap core and start-up circuits. The simulation results indicate reference voltage of about 500mV, temperature coefficient (TC) of 20ppm/°C, which can be successfully operated with a minimum supply voltage of 1.2V in a temperature range of 0-100°C and a total power dissipation of 56.6W at room temperature. Streszczenie. Opisano pasmowy wzorzec napięcia NBGR zaprojektowany w technologii CMOS z wykorzystaniem układu DVCC (differentia voltage current conveyor).Zaprojektowany wzorzec umożliwia uzyskanie napięcia ok. 500 mV ze współczynnikiem temperaturowym 20 ppm/oC przy minimalnym napięciu zasilającym 1.2 V przy poborze mocy 56 uV. Pasmowy wzorzec napięcia wykorzystujący układ DVBCC Keywords: Band gap voltage reference, BGR, DVCC, CMOS, POR. Słowa kluczowe: wzorzec napięcia, układ DVBVCC, technologia CMOS doi:10.12915/pe.2014.08.19 Introduction Bandgap voltage reference (BGR) is one of the most popular circuits are used for many applications of both analog and digital circuits such as A/D, D/A, DRAM and flash memories. The low-power and low-voltage operations are increasingly in demand for smaller portable devices. Bandgap voltage reference can be successfully applied to stabilize over supply voltage, process and temperature variations. The output voltage of the conventional BGR circuit is usually of about 1.2V [1], measured in electron volts, which is almost equal to the silicon energy gap and cannot be used in the latest deep-submicron technologies. In the conventional designs and implementations of the BGR circuit consists of four parts: bandgap core, startup, voltage summation and output state. The bandgap core circuits are almost the same design as reported in [2], the startup circ... więcej»

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.08.035
(Piotr CZAJKA, Wojciech MIZAK, Jacek GALAS, Adam CZYŻEWSKI,Maciej KOCHANOWSKI, Dariusz LITWIN, Maciej SOCJUSZ)

W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Podczas skanowania powierzchni z zastosowaniem techniki triangulacyjnej pojawiają się charakterystyczne zakłócenia związane głównie z występowaniem dużych obszarów cienia, w wyniku zjawiska przesłaniania. W opracowanym profilometrze zastosowano oryginalną metodę ograniczenia zakłóceń, polegającą na wielokrotnym skanowaniu powierzchni obiektu przy wybranych położeniach kątowych. Abstract. The paper presents a profilometer equipped with a laser triangulation head and a mechatronic positioning system for tested objects. The triangulation technique produces characteristic disturbances - mainly related to the shadowed areas known as occlusions. In the presented approach the occlusions are eliminated by multiple scanning of the object in several different angular orientations of a scanning line sensor relative to the object in question. (Laser profilometer for reconstruction of the surface geometry). Słowa kluczowe: technika triangulacji laserowej typu 2D, metoda ograniczenia zakłóceń pomiarowych. Keywords: 2D laser triangulation technique, method for avoiding measurement disturbances. doi:10.12915/pe.2014.08.35 Wstęp Profilometry wykorzystujące metodę stykową wymagają bezpośredniego kontaktu końcówki pomiarowej z powierzchnią obiektu. Ogranicza to możliwość badania delikatnych powierzchni niektórych materiałów, które mogą ulegać odkształceniu lub uszkodzeniu pod wpływem kontaktu z ostrzem pomiarowym [1]. Jako wady metody stykowej podaje się również małą prędkość pomiaru oraz łatwość uszkodzenia końcówki pomiarowej [2]. Z tego względu od szeregu lat prowadzone są prace, mające na celu opracowanie innych metod analizy geometrii powierzchni, alternatywnych wobec profilometrii stykowej. Wiodącą rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. ... więcej»

Description of the manipulator robot's workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions DOI:10.12915/pe.2014.08.06
(Aron Abiluly BURLIBAY, Akambay Agybayuly BEISEMBAEV, Waldemar WÓJCIK)

This work considers problems of the manipulating robot working spaces description, which have three degrees of mobility. Depending on the limits of the generalized coordinates value changes by mobility degrees, there were achieved the descriptions of the manipulating robots working spaces in the form of logical expressions. Streszczenie. W pracy rozważany jest problem opisu przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody. W zależności od zakresu zmian wartości stopni mobilności we współrzędnych uogólnionych zostały uzyskane opisy przestrzeni roboczej manipulatora robota w postaci wyrażeń logicznych. (Opis przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody w formie wyrażeń logicznych). Keywords: Manipulating robot, kinematic chain, mobility degree, working space. Słowa kluczowe: Manipulator robota, łańcuch kinematyczny, stopień swobody, przestrzeń robocza. doi:10.12915/pe.2014.08.06 Introduction Handling the robot is an open kinematic chain. The kinematic chain consists of series-connected different parts of joints. The gripper is attached to the last link of a robot manipulator. Handling the robot can move things along a predetermined path of motion or from a given point to the next set point. These operations can be performed only within the working space of a robot manipulator. Therefore, one of the important characteristics of manipulation robots is their workspace. In general, the working space is a closed spatial figure. The workspace is determined by the kinematic structure, the size of units and limits of changing the parameters of the joints. The mathematical description of the robot workspace will solve the problem of coverage of all the defined workspace paths to manipulate objects. This problem is also important in case of modern model-based control systems [1,2] basically for the sake of model simplicity resulting in better robustness and speed. Let there be given a kinematic stru... więcej»

Systemy automatyki częstotliwościowego odciążania i bilansowania mocy czynnej obszarów sieciowych DOI:10.12915/pe.2014.08.025
(Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA, Mateusz SZABLICKI)

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz określających warunki działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i automatyki bilansującej w obszarach sieciowych o różnych współczynnikach odciążania sieci. Sformułowano podstawowe parametry funkcjonalne automatyki SCO w zależności od powstałego deficytu mocy. Przeprowadzone analizy są szczególnie istotne obecnie, w dobie gwałtownie rosnącego nasycenia sieci elektroenergetycznych lokalnymi, rozproszonymi źródłami wytwórczymi. Powstałe struktury sieciowe charakteryzują się dużym ryzykiem wydzielenia się obszarów (podsystemów) o dużym niezbilansowaniu mocy i możliwym znacznym gradiencie zmian częstotliwości. Dla takich złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie układów sieciowych określono zasady formułowania i realizacji systemów automatyki odciążającej i bilansującej opartych na obszarowych, rozproszonych systemach pomiarowo-decyzyjnych. Abstract. The paper presents selected aspects of operating of frequency load shedding and balancing of active power automatics systems for network areas with different load shedding network coefficients. The basic functional parameters of these systems were formulated depending on the resulting power deficit. Moreover some principles of creating and implementing of these systems using Wide Area Measurements techniques and decision-making systems were formulated. The proposed automatics system is dedicated for network systems of high complexity both in their functional and configuration problems such as the ones networks with distributed generation sources. (Automatic Systems of Frequency Load Shedding and Balancing of Active Power for Network Areas). Słowa kluczowe: obszary sieciowe niezbilansowane mocowo z lokalnymi źródłami wytwórczymi, automatyka wydzielająca i bilansująca wyspy sieciowe, rozproszone systemy automatyki odciążającej i bilansującej. Keywords: unbalanced network areas with local energy sources, islanded networks balan... więcej»

Analiza prądów w stanach dynamicznych silnika indukcyjnego przy zwarciu dwufazowym na zaciskach uzwojenia DOI:10.12915/pe.2014.08.05
(Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE)

W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-alfa, 0-beta związanego ze stojanem. Abstract. Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-alfa, 0-beta type of coordinate associated with the stator. (Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during two-phase short circuit at the terminals of windings). Słowa kluczowe: zwarcie dwufazowe, silnik indukcyjny, metoda zmiennych stanu. Keywords: two-phase short-circuit, squirrel-cage motor, state variables method. doi:10.12915/pe.2014.08.05 Wprowadzenie W pracy zaprezentowano metodologię obliczeń zwarć dwufazowych pod kątem prądów zwarciowych dla silnika klatkowego. Przeprowadzono modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu. W tego typu zwarciach istotne są udary prądów, które szczególnie są niebezpieczne dla uzwojenia maszyny oraz całego układu napędowego. Zwarcie dwufazowe wpływa również na stronę zasilania i musi być rozpatrywane ze względu bezpieczeństwa. Niewłaściwie dobrane zabezpieczenia mogą wpłynąć nie tylko na układ napędowy, który przy zwarciu dwufazowym i tak ulega uszkodzeniu, ale przede wszystkim przenieść się dalej na stronę zasilającą powodując zagrożenie. Stan zwarcia dwufazowego w maszynie indukcyjnej wys... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
(Hg,Zn)Te Photon Detectors of Thermal Radiation DOI:10.12915/pe.2014.07.09
(Tadeusz NIEDZIELA)

Określono rozkład fali elektromagnetycznej w typowej strukturze detekcyjnej detektora fotonowego. Podano wzory na: współczynnik zewnętrznej wydajności kwantowej oraz rozkład intensywności promieniowania w elemencie fotoczułym. Obliczono maksymalne do uzyskania parametry detekcyjne fotorezystorów z (Hg,Zn)Te. Zilustrowano współczynnik zewnętrznej wydajności kwantowej oraz intensywność promieniowania w elemencie fotoczułym umieszczonym w optymalnej optycznej wnęce rezonansowej. Obliczono graniczne znormalizowane wykrywalności termiczne niechłodzonych (T=300K) detektorów fotonowych z (Hg,Zn)Te. Fotonowe detektory promieniowania termicznego (Hg,Zn)Te Abstract. Distribution of electromagnetic wave has been determined in a typical detection structure of a photon detector. Formulas have been given for: external quantum efficiency and distribution of radiation intensity in a photosensitive element. Maximal detection parameters of (Hg,Zn)Te photoresistors have been calculated. External quantum efficiency and radiation intensity in a photosensitive element located in the optimal optical resonance cavity have been illustrated. Ultimate normalized thermal detectivity of the uncooled (T=300K) (Hg,Zn)Te photon detectors has been calculated. Słowa kluczowe: detektory fotonowe, intensywność promieniowania, współczynnik zewnętrznej wydajności kwantowej, wykrywalność termiczna. Keywords: photon detectors, radiation intensity, external quantum efficiency, thermal detectivity doi:10.12915/pe.2014.07.09 Introduction Currently, for the purpose of positioning the motor vehicles on the road and transport management within the intelligent transport systems, sensors operating on the basis of various physical phenomena or operating within various ranges of electromagnetic radiation spectra are widely used. It has become standard practice to apply the thermographic cameras on motorways, which allow for identification of objects in difficult atmospheric conditio... więcej»

Pomiary porównawcze wyższych harmonicznych napięcia w sieci przesyłowej 400 kV DOI:10.12915/pe.2014.07.051
(Ryszard PAWEŁEK, Irena WASIAK)

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów porównawczych wyższych harmonicznych napięcia wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników pomiarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego. Dokonano oszacowania błędów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowanych przez przekładniki. Abstract. In the paper the comparative analysis of voltage harmonics measurements performed in the transmission network of 400 kV is presented. The voltage were measured using three measuring instruments: resistive voltage divider, inductive voltage transformer and capacitive voltage transformer. Measurement errors were estimated for transformers with reference to the harmonic values obtained with the use of the voltage divider. Comparative measurements of voltage harmonics in transmission network of 400 kV Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, pomiary jakości energii elektrycznej, przekładniki napięciowe. Keywords: voltage harmonics, power quality, power quality measurements, voltage measuring instruments doi:10.12915/pe.2014.07.51 Wstęp Monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej, a w szczególności poziomów wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych jest stopniowo wdrażane przez przedsiębiorstwa energetyczne na wszystkich poziomach napięć. Potrzeba taka była od dawna sygnalizowana [1]. Wynika ona nie tylko z konieczności spełnienia wymagań istniejących przepisów prawnych, ale także, a może przede wszystkim, z konsekwencji technicznych i ekonomicznych niedotrzymania dopuszczalnych wartości tych parametrów. Wykonanie wiarygodnych pomiarów parametrów napięcia zasilającego w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych i rozdzielczych wymaga zastosowania odpowiednio dokładnych układów pomiarowych [2], których jednym z elementów jest przekładnik napięciowy. Do... więcej»

Wpływ zapadów napięcia wywołanych zwarciami w sieci dystrybucyjnej na pracę odbiorów przemysłowych. Wybrane zagadnienia DOI:10.12915/pe.2014.07.028
(Piotr RZEPKA, Edward SIWY, Mateusz SZABLICKI , Bernard WITEK)

Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji, to często towarzyszą im duże straty finansowe. W związku z tym zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki zapadów napięć występujących w sieciach dystrybucyjnych oraz ich wypływu na pracę odbiorników przemysłowych. Abstract. Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financial losses. Therefore, the primary objective of this paper is to present the issues of voltage dips occurring in distribution networks and their impacts on the industrial loads operation. (Impact of the voltage dips caused by faults in distribution network on the industrial loads operation. Selected issues). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, zapady napięcia, linie produkcyjne, regulowane napędu prądu stałego. Keywords: electric power quality, voltage dips, production lines, regulated DC drivers. doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Istotę problemu jakości zasilania energią elektryczną podkreśla fakt, że zła jakość energii (rozumiana przede wszystkim jako jakość napięcia) powoduje w światowej gospodarce dodatkowe koszty szacowane na kilkaset miliardów euro rocznie. Do najczęściej występujących zaburzeń elektromagnetycznych w sieci, stanowiących największy problem jakości zasilania, należą zapady napięcia rozumiane jako obniżenie jego wartości skutecznej do przedziału 90% ÷ 1% wartości znamionowej [3]. Na skutek zapadu niektóre urządzenia przestają prawidłowo działać nawet, jeżeli czas trw... więcej»

Kalibracja modelu oddziaływań EMC w gnieździe zrobotyzowanym DOI:10.12915/pe.2014.07.045
(Tadeusz MISSALA)

Przedstawiono kalibrację modelu oddziaływań zaprezentowanego w PE 02/2012 w celu określenia poziomów emisji zaburzeń wewnątrz gniazda zrobotyzowanego i wymaganych poziomów odporności urządzeń w gnieździe, aby praca mogła odbywać się bez zakłóceń i aby było zapewnione bezpieczeństwo na stanowisku pracy wymagane przepisami prawnymi. Kalibracja została oparta o dane zawarte w stosownych normach i ponadto o dane dotyczące propagacji fal elektromagnetycznych. Abstract. The paper deals with calibration of the EMC interactions model presented in PE 02/2012 in purpose to designation the levels of disturbance emission inside a robotic stationary installation and immunity levels of the equipment so, as the wok is done without interferences. The basis of calibration are suitable standards and data concerning propagation of electromagnetic waves. (Model calibration of EMC interactions in a robotic stationary installation.) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, roboty przemysłowe, produkcja przemysłowa, instalacje stacjonarne Keywords: electromagnetic compatibility, industrial robots, manufacturing, fixe installations doi:10.12915/pe.2014.07.45 Wstęp Zagadnienie bezpieczeństwa systemów i instalacji zrobotyzowanych, wiążące się z bezpieczeństwem funkcjonalnym i oddziaływaniem zagrożeń elektromagnetycznych było od wielu lat przedmiotem zainteresowania różnych autorów, w tym i autora niniejszej publikacji. Haseborg [2] wskazał, opracowana z zakresu EMC dotyczące przemysłu na drugiej pozycji swojej listy ważności. Monrose [4], Bürger i inni [5] oraz Woern i inni [12] zajęli się się bezpośrednim powiązaniem robotyki i inżynierii EMC. Gonschorek i Singer [6] przedstawili szerokie spektrum zagadnień związanych z emisją zaburzeń EMC w warunkach przemysłowych oraz metod ich neutralizowania, w tym prosty model odziaływań. Monrose [3] w raporcie rocznym IEEE przedstawił zagadnienia związane z uzyskanie zgodności EMC. Znaleziono też dwie not... więcej»

High efficiency isolated DC/DC boost converter with planar magnetics for photovoltaic applications DOI:10.12915/pe.2014.07.06
(Adam KRUPA, Jakub DAWIDZIUK)

Abstract. Classic high-frequency transformers enable for isolated DC/DC converters to achieve high input voltage gain by the turns ratio. Through the use of an isolation transformer made in planar technology with interleaved windings leakage inductance can be significantly reduced and voltage overshoots can be marginalized. By applying balancing transformer with integrated input inductor in the setup of the converter current flowing through the semiconductor switches can be decreased and their conduction losses could be reduced. Additionally integrating input inductor with balancing transformer by core sharing helps to reduce number of magnetic components in the circuit. In this paper laboratory measure results as well as theoretical analysis of the half-bridge step-up DC/DC converter with planar transformer and integrated input inductor are presented. The test system achieved a 12-fold voltage gain and efficiency over 95%. Streszczenie. W izolowanych przekształtnikach DC/DC, dzięki odpowiedniej przekładni tradycyjnego transformatora wysokiej częstotliwości, osiągamy znaczne wzmocnienie napięcia wejściowego. Skutkiem użycia planarnego transformatora izolującego z sekcjonowanymi uzwojeniami było znaczne zmniejszenie indukcyjności rozproszenia transformatora i przepięć na tranzystorach. Zastosowanie w przekształtniku planarnego transformatora wyrównawczego spowodowało zmniejszenie prądów i strat przewodzenia w łącznikach. Zredukowano gabaryty i liczbę elementów magnetycznych poprzez zespolenie dławika wejściowego z transformatorem wyrównawczym na jednym rdzeniu magnetycznym. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych półmostkowego przekształtnika podwyższającego DC/DC z planarnym transformatorem wyrównawczym zintegrowanym z dławikiem wejściowym. Badany układ osiągnął 12-krotne wzmocnienie napięcia i sprawność powyżej 95%. (Wysokosprawny izolowany przekształtnik podwyższający DC/DC z transformatorami planarnymi d... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
PROTOKÓŁ Jury Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2013 w czasopismach z zakresu elektryki - organach SEP (M. Hering)
Jury Konkursu w składzie. dr inż. Przemysław Balcerek, prof. dr hab. Stanisław Bolkowski, mgr inż. Andrzej Boroń, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr inż. Marek Florkowski, prof. dr hab. Mieczysław Hering - przewodniczący, prof. dr hab. Franciszek Mosiński, prof. dr inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. Aleksandra Rakowska. rozpatrzyło 30 wniosków zgłoszonych przez redakcje następujących czasopism: - Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu Oddzia... więcej»

Zastosowanie funkcji kształtu w sterowaniu przekształtnikami matrycowymi w warunkach asymetrii napięć zasilających DOI:10.12915/pe.2014.06.030
(Paweł SZCZEPANKOWSKI)

W artykule przeanalizowano sterowanie przekształtnikami matrycowymi z zastosowaniem funkcji kształtu trójkątnego elementu skończonego. Bazując na właściwościach funkcji kształtu, zaproponowano nowy algorytm modulacji PWM dla dwumodułowych przekształtników matrycowych pozwalający na zwiększenie amplitudy napięcia wyjściowego oraz kształtowanie poprawnych i sinusoidalnych prądów wyjściowych w warunkach asymetrii napięć zasilających. Algorytm sterowania bazuje na reprezentacji napięć zasilających przekształtnika jako wektory wirujące na płaszczyźnie zespolonej. Abstract. This paper analyzes the matrix converter control based on the triangular finite element shape functions. Additional, a new modulation strategy for modular matrix converter was presented. All proposed PWM modulation method allow to form correct and sinusoidal output currents under input voltage source unbalance condition. (Direct matrix converter control based on the triangular shape function of finite element under input voltage source unbalance condition). Słowa kluczowe: modulacja PWM, przekształtnik matrycowy, funkcje kształtu, przekształtnik dwumodułowy Keywords: PWM modulation, matrix converter, shape function, modular matrix converter doi:10.12915/pe.2014.06.30 Wstęp Strategie sterownia przekształtnikiem matrycowym (PM) przedstawionym na rysunku 1 można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje [1-3]. Pierwszy rodzaj sterowania bazujący na koncepcji niskoczęstotliwościowej macierzy transformacji zawiera dwie metody sterowania: metodą Venturiniego (klasyczną oraz polepszoną) oraz metodę skalarną [4-6]. Drugą grupę sterowania tworzą metody z fikcyjnym obwodem pośredniczącym DC napięcia stałego. Istotną oraz ostatnią grupę w proponowanym podziale tworzą metody bazujące na koncepcji wektora przestrzennego [1-3]. Poza opisanym podziałem należy wymienić inne metody sterowania, do których należą sterowanie ślizgowe oraz metody predykcyjne [8], [9]. Tematem artykułu jest st... więcej»

The interdigital transducer and its response in the case of the impact of the inhomogeneous surface acoustic wave DOI:10.12915/pe.2014.06.035
(Milan ŠIMKO, Milan CHUPÁČ, Miroslav GREGA, Rudolf HRONEC)

In the paper, the influence of the inhomogeneous surface acoustic wave and the tilt and shift of output interdigital transducer on the transmitted power coefficient and efficiency, is analyzed. Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ nierówności rozchodzenia sie fali akusticznej i obwodu wyjściowego przetwornika na moc transmisyjną oraz sprawność. Wpływ nierówności rozchodzenia sie fali akusticznej i obwodu wyjściowego przetwornika na moc transmisyjną oraz sprawność Keywords: interdigital transducers, surface acoustic wave, power transmission coefficient, the efficiency of shifted and slanted transducer. Slowa kluczowe: przetwornik interdigital, powierzchniowe fale akustyczne, współczynnik transmisji mocy doi:10.12915/pe.2014.06.35 Introduction Normally we assume idealized conditions when designing the surface acoustic wave (SAW) filter. These are: acoustic beam radiated by the input IDT has a constant amplitude and phase across of the beam, the amplitude of SAW drops sharply at the edges of the beam and it has a zero value outside of the beam, the beam width is equal to the aperture of the transducer, the output beam exactly overlaps the beam and the electrodes of the transducer are parallel to the wave front. In reality, these conditions are not always met, because the incident SAW is generally inhomogeneous and inhomogeneity of the waves can be caused by apodization of input transducer or low number of electrodes. Due to design inaccuracies, the output IDT can be shifted and tilted due to the input IDT and the electrodes are not parallel to the wave front. At the same time, diffraction of acoustic beam causes a change in amplitude and phase of SAW across the beam, the beam extends and causes the radiation of energy to the outside of the output IDT. Those phenomena have the effect of additional insertion loss. This article is aimed to contribute to derive the mathematical relations and to present the experimental resu... więcej»

Traction group drive fed by an inverter with reduced switching frequency DOI:10.12915/pe.2014.06.05
(Piotr CHUDZIK, Andrzej DĘBOWSKI, Tomasz KOLASA, Daniel LEWANDOWSKI, Przemysław ŁUKASIAK, Rafał NOWAK)

The article presents a concept of the control algorithm for the traction group drive consisting of two cage induction motors supplied from the common inverter, which could operate with reduced switching frequency and the result of its testing on a physical model in the laboratory. These tests were conducted on a specially constructed bench, simulating in laboratory scale the true nature of phenomena accompanying the passage of the wheels through the rail crossing, associated with an abrupt change in the angular velocity of the wheels belonging to the same group drive. (Trakcyjny napęd grupowy zasilany z falownika, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń). Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu sterowania dla grupowego napędu trakcyjnego składającego się z dwóch klatkowych silników indukcyjnych zasilanych ze wspólnego falownika, mogącego pracować z obniżoną częstotliwością przełączeń i wyniki badań jego fizycznego modelu laboratoryjnego. Badania przeprowadzono na specjalnie zbudowanym stanowisku pozwalającym odtworzyć w warunkach laboratoryjnych rzeczywisty charakter zjawisk towarzyszących przejazdowi kół pojazdu szynowego przez połączenia torowisk, wiążących się z raptowną zmianą prędkości kątowej kół należących do tego samego napędu grupowego. Keywords: asynchronous group drive, mixed vector-scalar control, improved current control, low switching frequency. Słowa kluczowe: asynchroniczny napęd grupowy, mieszane sterowanie wektorowo-skalarne, ulepszona regulacja prądu, niska częstotliwość przełączeń. doi:10.12915/pe.2014.06.05 Introduction Most of the modern traction drives use the induction motors which are fed by the voltage inverters. The group drive concept is presented in Fig.1. In general the control system is responsible for realization of the torque set-point where working conditions like traction voltage, motor speeds and currents are the input signals. The high level system calculates the output ... więcej»

Model i metoda projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF DOI:10.12915/pe.2014.06.014
(Zbigniew KACZMARCZYK)

W artykule przedstawiono model i metodę projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF z dołączoną ćwierćfalową linią długą po stronie zasilania. Zwiększanie częstotliwości pracy falowników rezonansowych wymaga stosowania dedykowanych metod do ich analizy i projektowania. Koniecznym staje się uwzględnienie parametrów pasożytniczych ich istotnych podzespołów. Zaproponowana koncepcja została wyjaśniona oraz zweryfikowana. Dwa falowniki klasy EF (20 MHz, 400 W) zostały zaprojektowane i przebadane. Abstract. A model and design method of high-frequency Class EF inverter using a quarterwave transmission line on the supply side is presented in the article. With increasing operating frequency of resonant inverters, more sophisticated methods for their analysis and design are required. In this case, parasitic parameters of their main components cannot be omitted. The proposed concept was explained and verified. Two Class EF inverters (20 MHz, 400 W) was designed and tested. (Model and design method of high-frequency Class EF inverter). Słowa kluczowe: falowniki rezonansowe, falownik klasy EF, wysoka częstotliwość, miękkie przełączanie. Keywords: resonant inverters, Class EF inverter, high-frequency, soft-switching. doi:10.12915/pe.2014.06.14 Wstęp Wysokoczęstotliwościowe, wysokosprawne źródła energii elektrycznej znajdują współcześnie liczne zastosowania przemysłowe, medyczne i naukowe, przykładowo do: nagrzewania indukcyjnego małych detali, nagrzewania pojemnościowego, indukcyjnej generacji plazmy niskotemperaturowej, diagnostyki medycznej i zasilania układów implantowanych. Realizacja źródeł energii elektrycznej o częstotliwościach od pojedynczych do kilkudziesięciu megaherców i mocach od kilkuset watów do kilku kilowatów wymaga użycia techniki miękkiego przełączania tranzystorów. W ten sposób ograniczane są straty mocy związane z przełączaniem tranzystorów, zapewniając jednocześnie wysoką sprawność. Typowym reprezentantem teg... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Porównanie wybranych metod śledzenia markerów przeznaczonych dla lokalizatorów wizyjnych DOI:10.12915/pe.2014.05.022
(Adrian GORAL)

W pracy zaprezentowano trzy metody detekcji i śledzenia markerów oraz ich ocenę pod kątem możliwości wykorzystania w lokalizatorze wizyjnym wyposażonym w miniaturową kamerę. Zastosowano dwa warianty wyznaczenia położenia markera, bazujące na momentach geometrycznych oraz na dopasowaniu elipsy. Przyspieszono też działanie algorytmu ograniczając wymagające obliczeniowo operacje do okna podążającego za markerem, którego położenie wyznaczane jest za pomocą algorytmu CAMSHIFT. Otrzymane wyniki wykazały, że błąd RMS dopasowania elipsy jest o 0,02 piksela mniejszy od błędu wyznaczenia centroidu, jednak metoda elipsy jest bardziej wrażliwa na obrót obrazu. Dzięki zastosowaniu śledzenia w oknie obliczeniowym czas detekcji uległ skróceniu z 8% do 1% całkowitego czasu przetwarzania obrazu. Abstract. In this work, we present a comparison of three methods for detection and tracking of markers, and the assessment of these methods in terms of potential application in a miniature camera localizer. We use two approaches for determining position of the marker, first based on image centroid and second based on fitting of an ellipse. We also speed up data processing by confining the computationally intensive operations to a window, the position of which is determined by the CAMSHIFT algorithm. The results of the comparison show, that the RMS error for the ellipse method is smaller than that obtained by the centroid by 0.02 pixels. However, the ellipse method is more prone to errors caused by rotation of the image. By applying a computational window we can reduce the time of detection from 8% to 1% of total processing time. (A comparison of tracking methods for optical localizers). Słowa kluczowe: lokalizatory wizyjne, rozpoznawanie obrazów, CAMSHIFT Keywords: optical tracking systems, computer vision, CAMSHIFT doi:10.12915/pe.2014.05.22 Wstęp Lokalizatory wizyjne umożliwiają pomiary położenia na podstawie obrazów z kamer. Najczęściej stosowaną metodą pomiar... więcej»

Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowy DOI:10.12915/pe.2014.05.029
(Daria PANEK)

Diagnostyka stanu dróg głosowych wymaga stworzenia wektora, który składa się z różnych parametrów akustycznych, co może pomóc w szybkiej oraz automatycznej detekcji patologii głosu. W niniejszym artykule przedstawiono wektor cech złożony z 31 parametrów. Parametry mowy zostały wyodrębnione w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz cepstralnej. Wybór parametrów niezbędnych w ocenie patologii głosu został potwierdzony w analizie głównych składowych, jądrowej analizie głównych składowych (kernel PCA) oraz liniowej analizie dyskryminacyjnej (LDA). Abstract. The diagnosis of the current state of the vocal tract requires the creation of a feature vector that consists of various acoustic parameters, which can help in rapid and automatic detection of voice pathologies. Vector consisting of 31 parameters was done in this project. Speech parameters were extracted in the time, frequency and cepstral domain. Essential parameters were selected and analysed using principal component analysis, kernel principal component analysis and linear discriminant analysis. (Parameters evaluation of acoustic analysis in speech pathology detection) Słowa kluczowe: analiza akustyczna, patologiczny sygnał mowy, analiza głównych składowych, liniowa analiza dyskryminacyjna. Keywords: acoustic analysis, pathological speech signal, principal component analysis, linear discriminant analysis. doi:10.12915/pe.2014.05.29 Wstęp Obecny rozwój technologii, w tym cyfrowej rejestracji oraz metod przetwarzania głosu, spowodował postęp w automatycznej detekcji większości patologii i chorób aparatu głosowego człowieka. Automatyczna analiza akustyczna jest coraz bardziej ceniona jako nieinwazyjne i obiektywne narzędzie diagnostyczne. Do przeprowadzenia analizy akustycznej można wykorzystać: metodę klasyczną, która oparta jest na subiektywnej ocenie głosu oraz metodę nowoczesną, wykorzystującą analizę sygnałów akustycznych, spektrografię, sonografię czy obrazy przedstawiające trakt... więcej»

Protection of complete switchgear against arc faults based on comparison of filter unbalance current DOI:10.12915/pe.2014.05.046
(Mark KLETSEL, Bauyrzhan MASHRAPOV)

The paper introduces protection of complete switchgear cells against arc faults which controls the ratio of the unbalanced currents of zerosequence current filter and zero-sequence current transformer. The examples of its implementation on a semiconductor elements and software are given. The analysis of work in different modes and the methods for selecting settings and evaluating the sensitivity are proposed. Streszczenie. W artykule opisano metodę zabezpieczania rozdzielnic elektrycznych przed wyładowaniami łukowymi bazująca na kontroli nierównowagi prądów filtru i transformatora zerowej kolejności faz. Zaproponowano rozwiązanie układowe i odpowiednie oprogramowanie. Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznych przed wyładowaniami łukowymi bazujące na porównaniu prądu niezrównoważenia filtru Keywords: complete switchgear cell, arc, unbalance current, ratio, amplification. Słowa kluczowe:rozdzielnice elektryczne, wyładowanie łukowe, prąd niezrównoważenia. doi:10.12915/pe.2014.05.46 Introduction Cells of complete switchgear (CCS) are widely used in the networks of 6-10 kV. The arcing fault is the most dangerous since it can cause significant damage [1, 2, 3, 4]. Known methods of arc detection are based on monitoring temperature and pressure in complete switchgear cells, density of charged particles, and heat radiation capacity. Such methods received very limited application because they have various drawbacks described in detail in [1]. The device [2] protects complete switchgear cells against ground arc faults but it does not reveal a phase-to-phase fault. The simplest and cheapest way of protecting against a phase to phase short circuit in a complete switchgear cell is overcurrent protection. But it has low speed. The low speed is also typical of undervoltage protection and devices that response t... więcej»

Wysokoczęstotliwościowe drajwery tranzystorów MOSFET mocy DOI:10.12915/pe.2014.05.051
(Piotr LEGUTKO)

W artykule przedstawiono analizę właściwości, badania eksperymentalne i realizację wysokoczęstotliwościowych drajwerów tranzystorów MOSFET mocy stosowanych w falownikach rezonansowych o częstotliwości pracy sięgającej 30 MHz. Przebadano dwa scalone, wysokoczęstotliwościowe drajwery dostępne na rynku o oznaczeniu DEIC420 i DEIC515 oraz zaprojektowano dwa dyskretne układy własnej konstrukcji. Badania eksperymentalne przeprowadzono pod kątem analizy strat mocy oraz czasów przełączeń poszczególnych układów. Abstract. This paper presents a systematic approach to design high performance gate drive circuits for high speed switching applications. In the project tested two integrated drivers DEIC420, DEIC515, and additionally two discrete drivers 4xZXGD3003 and 8xEL7457 have been designed. The new MOSFET Drivers have been verified by using the universal laboratory in Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics Silesian University of Technology. (High-Frequency Power MOSFET Drivers ). Słowa kluczowe: drajwer, analiza, straty mocy, tranzystor MOSFET. Keywords: driver, analysis, power losses, MOSFET Transistor. doi:10.12915/pe.2014.05.51 Wprowadzenie Podczas budowy wysokoczęstotliwościowych falowników rezonansowych niezwykle ważne jest zagadnienie przełączania bramki tranzystorów MOSFET mocy. Do wysterowania bramki pojedynczego tranzystora można posłużyć się dedykowanym układem nazywanym często drajwerem (ang. driver) - sterownikiem. Głównym zadaniem drajwera jest zapewnienie odpowiednich poziomów napięć dla załączania i wyłączania tranzystora oraz efektywne przeładowywanie pojemności bramki w możliwie najkrótszym czasie. Przeważająca większość drajwerów dostępnych na rynku i dedykowanych do zastosowań wysokoczęstotliwościowych nie radzi sobie z efektywnym przeładowywaniem wewnętrznej wejściowej pojemności CG bramki tranzystora, co w efekcie skutkuje znacznym wzrostem czasów przełączeń oraz wzrostem mocy czynnej pobieran... więcej»

Adaptacyjny i odporny regulator neuronowy w dwupętlowej strukturze MFC dla napędu o zmiennych parametrach DOI:10.12915/pe.2014.05.07
(Tomasz PAJCHROWSKI)

W artykule przedstawiono wyniki symulacyjne adaptacyjnego i odpornego regulatora prędkości z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej dla napędu z silnikiem PMSM w dwu-pętlowej strukturze MFC. Zostały porównane dwa regulatory neuronowe, jeden działający w trybie offline, drugi w trybie online. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych ilustrują poprawne działanie adaptacyjnej i odpornej regulacji prędkości na zmianę parametrów układu napędowego. Abstract. This paper presents the results of simulation of adaptive and robust speed controller for PMSM motor drive by structure of the MFC. Both controllers use the technique of artificial neural networks. An adaptive speed control is trained online, and robust is trained offline method. The simulation results confirm the correct operation of the robust and adaptive speed control to change the parameters of the drive system. (Adaptive and robust neural controller in two-loop structure of MFC for the drive with variable parameters. Słowa kluczowe: regulator adaptacyjny, regulator odporny, PMSM, MFC, sieć neuronowa. Keywords: adaptive control, robust control, PMSM, MFC, neural networks. doi:10.12915/pe.2014.05.07 Wprowadzenie Od serwonapędów wymaga się wysokich właściwości dynamicznych, co powoduje że, parametry regulatorów prędkości i położenia stosowane w tych układach są dobierane tak, aby uzyskać największą, możliwą dynamikę ruchu. Tak dobrane regulatory o "wyśrubowanych" nastawach są wrażliwe na niewielkie nawet zmiany parametrów transmitancji napędu, i napędzanego mechanizmu. W takich układach jak: napędy ramion robota, napędy mechanizmu posuwu obrabiarek, napędy zwijarek czy maszyn papierniczych, parametrem najczęściej zmienianym jest moment bezwładności, który bardzo często zależy od kąta położenia układu napędzanego. W złożonych strukturach napędowych zmienne jest również opóźnienie występujące w układach przekształtników i sterowania, jak i również, w stanach osłabiania strumienia... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Charakterystyki czasowe opraw ze świetlówkami T5 DOI:10.12915/pe.2014.04.048
(Krzysztof ZAREMBA, Andrzej SZYMANIUK)

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk czasowych różnych typów opraw ze świetlówkami T5. Wyniki pomiarów pokazały, że stabilizacja strumienia świetlnego takich opraw może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Charakterystyki czasowe opraw ze świetlówkami T5 zależą od wielu parametrów: mocy zainstalowanych świetlówek T5, typu oprawy, jej wymiarów, warunków pomiarowych. Abstract. This paper presents measurement results for temporal characteristics for various types of luminaires equipped with T5-type fluorescent lamps. The obtained results indicate that stabilization of luminous flux for such luminaires can take even several tens of minutes. Temporal characteristics of luminaires with T5-type fluorescent lamps depend on multiple parameters of installed T5-type fluorescent lamps, type of luminaire and its dimensions as well as measurement conditions. (Temporal characteristics of luminaires with T5-type fluorescent lamps) Słowa kluczowe: świetlówka T5, charakterystyka czasowa, oprawa oświetleniowa Keywords: T5-type fluorescent lamp, temporal characteristic, luminaire doi:10.12915/pe.2014.04.48 Wprowadzenie W dotychczas stosowanych oprawach ze świetlówkami T8 problem rozgrzewania się praktycznie nie istnieje, gdyż trwa do 2 minut, a zaraz po włączeniu zasilania świetlówka wysyła co najmniej 40% znamionowego strumienia świetlnego. Upowszechnienie się opraw ze świetlówkami T5 spowodowało zainteresowanie autorów problemami związanymi z ich rozgrzewaniem się, które przebiega znacząco dłużej niż w przypadku świetlówek T8. Każdy, kto miał do czynienia z oprawami ze świetlówkami T5, z pewnością spotkał się z sytuacją, że po włączeniu zasilania mocno świecą tylko końce świetlówki T5, a środkowa jej część świeci bardzo słabo (często na różowo). Następnie, wraz z upływem czasu, cała świetlówka zaczyna świecić równomiernie. Zjawisko rozgrzewania się opraw ze świetlówkami T5 należy uwzględnić zarówno w czasie ich eksploatacji jak i podcza... więcej»

Analiza porównawcza metod wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu DOI:10.12915/pe.2014.04.07
(Andrzej ZAWADZKI)

W pracy przedstawiono zastosowanie elementów teorii geometrii różniczkowej do konstrukcji transformacji przestrzeni stanu, linearyzującej dynamiczny układ nieliniowy. Omówiono metody wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (wejście-stan układu nieliniowego) oraz przeprowadzono ich analizę porównawczą. Przedstawiono warunki, jakie musi spełniać układ nieliniowy aby możliwe było przeprowadzenie zabiegów linearyzujących. Abstract. The paper presents an application of elements of the theory of differential geometry for building the state space transformation, which linearizes a nonlinear dynamic system. The methods of determining the transformations for linearizing the nonlinear state equations (input-state of nonlinear system) are discussed and comparative analysis of them is performed. The conditions to be met by a nonlinear system to be able to carry out linearizing operations are also presented.(Comparative analysis of methods for determining the transformation linearizing the nonlinear equations of the system state). Słowa kluczowe: układ nieliniowy, transformacja przestrzeni stanu, nawiasy Liego, linearyzacja. Keywords: nonlinear system, state space transformation, Lie brackets, linearization. doi:10.12915/pe.2014.04.07 Wstęp Obwody elektryczne o parametrach skupionych, układy mechaniczne czy elektromechaniczne mogą być opisane skończoną liczbą wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych zwyczajnych i zależności algebraicznych [1-4]. Rzeczywiste układy fizyczne wykazują cechy nieliniowości oraz dodatkowo posiadają zmienne w czasie parametry. Badanie takich układów sprowadza się do analizy ich modelu matematycznego, który w ogólnym przypadku ma charakter nieliniowy. Stosując jednolite podejście matematyczne, opis stanu wielu rzeczywistych układów fizycznych można przedstawić za pomocą nieliniowego równania stanu [5-7]. Ogólnie nieliniowy model układu opisujący jego dynamikę w przestrzeni stanu mo... więcej»

Techniczne i ekonomiczne aspekty instalowania reklozerów w głębi sieci średniego napięcia DOI:10.12915/pe.2014.04.029
(Mirosław KORNATKA, Roman SERAFIN)

Poprawa ciągłości dostawy energii elektrycznej, realizowanej za pośrednictwem sieci średniego napięcia, znajduje się w centrum zainteresowania przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu instalowania w głębi sieci średniego napięcia reklozerów na jej niezawodność. Przedstawiono, jaki wpływ mają zainstalowane reklozery na wartości niedostarczonej energii elektrycznej i skrócenie czasu lokalizacji zakłóceń w analizowanej sieci średniego napięcia rejonu energetycznego. Abstract. Improvement of continuity of the electrical energy supply, being realized by means of the medium-voltage power network, attracts interest of the energetic companies. The paper presents the analysis of influence of the reclosers, being installed deeply in the medium-voltage network, on its reliability. Two principal effects of applying the reclosers in the considered medium-voltage network have been analysed: decrease of the unsupplied electrical energy value, and diminution of the disturbance localization time. (Technical and economical aspects of installing the reclosers in depth of the medium-voltage network). Słowa kluczowe: niezawodność, inteligentne sieci, elektroenergetyczne sieci średniego napięcia, reklozery Keywords: reliability, Smard Grid, medium-voltage power network, recloser. doi:10.12915/pe.2014.04.29 Wstęp Rosnące wymagania klientów dotyczące ciągłości dostawy energii elektrycznej oraz narzucone na przedsiębiorstwa energetyczne dopuszczalne czasy przerwy zmuszają je do podjęcia kroków mających na celu skrócenie czasów wznowienia dostaw energii po zaistniałej awarii. Prawo Energetyczne narzuca na przedsiębiorstwa energetyczne nie przekraczania dopuszczalnych czasów trwania przerw w ciągu roku, zarówno w odniesieniu do przerw planowanych jak i przerw nieplanowanych długich i bardzo długich. Współczesne technologie produkcyjne i realizujące je urządzenia produkcyjne wymagają wysokiego poziomu ciągłości dostaw energii ele... więcej»

Intersystem faults in the coupled high-voltage line working on the same tower construction DOI:10.12915/pe.2014.04.032
(Rafal KUMALA, Paweł SOWA)

This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in the different coupled high-voltage line working on the same tower construction. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów napięć w różnych liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych. (Zwarcia wewnątrzsystemowe w liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych). Keywords: electromagnetic transients, multi-voltage lines, energy and environment, power system. Słowa kluczowe: stany przejściowe, linie wielonapięciowe doi:10.12915/pe.2014.04.32 Introduction More and more often multi-voltage (two or more) lines will be used for the environmental protection, what will bring primarily limitation of forest belts needed to conduct electricity transmission routes. For a typical 400 kV line the required forest belt is with a width of 24 m. One double-system line 400 kV is able to transfer as much energy every 4 simply lines 220 kV or 15 single line 110 kV. Building a higher voltage lines in the two-way instead of one-track system is reduced: lines nuisance to the environment, the area occupied by the line, material-line. One four-system dual voltage line is able to send as much energy as one double-system line 400 kV and one 220 kV double system. Using multi-line dual voltage reduces to: onerousness to the environment, the area occupied by the line (more than double - see Figure 1). Such solutions may, however, pos... więcej»

Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV DOI:10.12915/pe.2014.04.035
(Marcin BUCZAJ)

Realizowane za pomocą manipulatorów sprzętowych sterowanie ustawieniami kamer obrotowych może sprawiać operatorowi systemu CCTV wiele problemów. Główną słabością tak wykonywanego procesu sterowania jest brak możliwości jednoczesnego wysterowania ustawień wielu kamer obrotowych PTZ. Problem ten narasta wraz ze wzrostem ilości kamer w systemie CCTV. Rozwiązaniem może być użycie programowych platform sterujących pracą systemu CCTV. Umożliwia to opracowanie indywidualnych algorytmów sterowania dopasowanych do konkretnego obiektu. W artykule przedstawiono algorytm jednoczesnego wysterowania przykładowej ścieżki patrolowej dla trzech kamer PTZ. Algorytm umożliwia akwizycję obrazu tych samych obszarów i stref obiektu przez kamery PTZ z różnej perspektywy w tym samym czasie. Abstract. The control of particular camera settings by using equipment manipulators can causing troubles to CCTV operator. The main defect of such this control process is no ability of many revolving PTZ cameras settings simultaneously. This problem increase with quantity of cameras in CCTV system. Resolution of this problem can be use program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system. It enables to device of individual control algorithm adjusted to specific object. This paper presents the algorithm of simultaneous control of exemplary swing pattern for three PTZ cameras. This algorithm enables view activation of the same part of object by using cameras looking from different perspective. (Simultaneous control of settings of multiple PTZ camera in CCTV system). Słowa kluczowe: systemy CCTV, protokoły komunikacyjne PELCO, kamery PTZ, systemy sterowania. Keywords: CCTV system, communications protocols PELCO, PTZ cameras, control systems. doi:10.12915/pe.2014.04.35 Wstęp Systemy monitoringu wizyjnego CCTV (ang. closed circuit television) wchodzą w skład technicznych środków zabezpieczenia mienia [1, 2]. Systemy monitoringu wizyjnego CCTV służącą do obserwacji, za... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Design and Analysis of Amplifiers for Protective Relay Testing DOI:10.12915/pe.2014.03.025
(Omar A. C. Vilcanqui, Antonio C. de C. Lima, Luiz A. L. de Almeida)

This paper presents the analysis and design of voltage and current amplifiers for use in protective relay testing for frequencies up to the 20th harmonic. A typical topology of DC/AC 50/60Hz converters was used to achieve the nominal and peak values produced by conventional current and voltage transformers. The stability analysis is devised considering different requirements of load and frequency response for relay inputs when compared to that of a typical single-frequency power converter. The temporal response to signals with abrupt changes and multiple decaying harmonics is also investigated. Proper test signals are stored in a PC microcomputer and played-back using the analog audio output, which is conditioned to the proposed amplifier input. The amplifier’s controller was implemented using a DSP with PWM and an IGBT H-bridge. Simulations and experimental results are presented for typical faults and multi-harmonic signals. Streszczenie. W artykule zaprezentowano projekt i analize wzmacniacza u˙zywanego do testowania przekaz´ników zabezpieczaja˛cych w szerokim zakresie cze˛stotliwos´ci, do 20 harmonicznej. Układ umoz˙liwia takz˙e badania przy szybkich zanikach sygnału oraz przy zanikaja˛cych harmonicznych. Sterownik wzmacniacza wykorzystuje układ DSP z PWM i mostkiem typu H w technologii IGBT. (Projekt i analiza wzmacniacza do testowania przekaz´ników zabezpieczaja˛cych) Keywords: Relay Test, Universal Power Supply, Inverter, Protective Relay Słowa kluczowe: przeka´znik, wzmacniacz, testowanie doi:10.12915/pe.2014.03.25 Introduction The equipment for testing protective relay currently found on the market is expensive. A relay tester uses current and voltage amplifiers to reproduce compatible signals with the requirements imposed by the relays. This entails the generation of arbitrary signals, usually in the range of DC to the twentieth harmonic with currents and voltages up to 20A and 600V respectively. Procedures for relay tes... więcej»

Wpływ wartości parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych na wybrane przebiegi nieustalone w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym DOI:10.12915/pe.2014.03.020
(Stefan PASZEK, Adrian NOCOŃ, Andrzej BOBOŃ)

W artykule opisano pomiarowe metody estymacji parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Przy estymacji parametrów poszczególnych modeli analizowano m.in. odpowiedzi układów przy zrzutach mocy i zmianach napięcia zadanego (skokowych i pseudolosowych) w układzie regulacji napięcia generatora. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wpływ wartości parametrów modeli matematycznych (często przyjmowanych arbitralnie) na przebiegi nieustalone napięć i mocy chwilowych zespołów wytwórczych, występujące w stanach normalnych i awaryjnych KSE. Abstract. In the paper there are described measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System (PPS). When estimating the parameters of particular models, there were analysed, among others, the responses of the systems at load rejection and changes (step and random) of the reference voltage in the generator voltage regulation system. Moreover, based on simulation investigations, there is presented the influence of the mathematical model parameters (often assumed arbitrarily) on transient waveforms of different quantities, among others currents and voltages of the generating units, occurring under normal and emergency conditions of the PPS operation. (The influence of the values of generating unit mathematical model parameters on selected transient waveforms in the Polish Power System) Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, zespół wytwórczy, estymacja parametrów, wpływ wartości parametrów na przebiegi nieustalone. Keywords: power system, generating unit, parameter estimation, the influence of the values of generating unit on transient waveforms. doi:10.12915/pe.2014.03.20 Wstęp W badaniach symulacyjnych stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego najczęściej wykorzystywana jest baza par... więcej»

Validation of mathematical model of differential protection DOI:10.12915/pe.2014.03.042
(Fyodor ROMANYUK, Ivan NOVASH, Mikhail LOMAN, Paweł WĘGIEREK, Marek SZROT)

Comparison of results of mathematical modeling and field tests of a transformer differential protection is presented in this paper. An inrush current mode, external two-phase and three-phase faults are considered. Proposed mathematical model can be used to test differential protection in different modes of transformer operation. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie wyników badań i rezultatów modelowania matematycznego zabezpieczeń różnicowych transformatorów. Rozpatrzono przypadki prądów rozruchowych oraz zwarć dwufazowych i trójfazowych. Zaproponowany model matematyczny może być używany do testowania zabezpieczeń różnicowych w różnych trybach pracy transformatorów. (Walidacja modelu matematycznego zabezpieczenia różnicowego). Keywords: relay protection, transformer differential protection, mathematical model, field experiment. Słowa kluczowe: przekaźnik, zabezpieczenie różnicowe transformatora, model matematyczny, pole doświadczalne. doi:10.12915/pe.2014.03.42 Introduction Differential stage is one of the main protections of power transformers. Problems of a choice of analog and digital filters, a type of operating characteristic, offsetting algorithms from inrush current, from overexcitation of the transformer core, from external faults accompanied with current transformers (CT) saturation have to be solved during the development of a transformer differential protection [1]. An important step of differential protection device development is a complex testing of protection algorithms in a wide range of transformer operation conditions. Testing methods include:  laboratory tests with some special test equipment (for example, Omicron CMC 356 or RETOM-61), which generates currents corresponding to different operation modes of power transformer. It is possible to check operation characteristic and the second and fifth harmonics restrain in laboratory. Also using test equipment allows checking differential prot... więcej»

Spektroskopia impedancji - metoda oceny stopnia wyeksploatowania kołpaków wirników generatorów DOI:10.12915/pe.2014.03.059
(Dariusz BARON, Zbigniew Hilary ŻUREK)

W artykule przedstawiono metodykę badawczą umożliwiającą ocenę stopnia wyeksploatowania paramagnetycznej stali kołpaków wirników generatorów w cyklach przeglądów eksploatacyjnych. Parametry elektryczne i magnetyczne stali, zarówno ferro jak i paramagnetycznych, podlegają zmianom wynikającym z charakteru obciążeń, zarówno mechanicznych jak i termicznych. Parametry te można wyodrębnić metodą spektroskopii impedancji sondy pomiarowej. Badanie zmienności parametrów, powodowanej eksploatacyjnymi procesami zmęczeniowymi, umożliwia dokonywanie oceny stopnia degradacji zmęczeniowej i prognozowania dalszej eksploatacji materiału. Podstawy prezentowanej metodologii były opracowane dla pojazdów szynowych - w zakresie diagnostyki zestawów kołowych. Wyniki badań materiału fabrycznie nowego oraz wyeksploatowanego potwierdzają możliwość wykrywania procesów degradacyjnych na poziomie struktury materiału, często na długo przed powstaniem nieciągłości geometrycznych (pęknięć). Zaprezentowana metoda może być alternatywą lub cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych metod diagnostycznych. W artykule oprócz wyników przeprowadzonych badań materiału wyeksploatowanego i próbek poddanych cyklom obciążeń zmęczeniowych, przedstawiono rolę kołpaków wirników w pracy generatorów, podkreślono znaczenie okresowych kontroli stanu technicznego kołpaków metodami nieniszczącymi oraz wskazano zagrożenia wynikające z niewłaściwie prowadzonej eksploatacji. Abstract. The paper presents a testing method which enables evaluation of fatigue wear of paramagnetic steel of generator rotor retaining rings in the cycles of operating inspections. Electric and magnetic parameters of both ferromagnetic and paramagnetic steels are subject to changes resulting from the loads, both mechanical and thermal ones . These parameters can be extracted using a method of measuring probe impedance spectroscopy. Investigation of parameters variability, caused by the operational fatigue processes, enable... więcej»

Współpraca źródeł wiatrowych z PMSG z siecią elektroenergetyczną w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia DOI:10.12915/pe.2014.03.012
(Bernard WITEK)

W artykule przedstawiono zagadnienie matematycznego modelowania struktur siłowni wiatrowych z generatorami synchronicznymi PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) współpracujących z siecią elektroenergetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem badań symulacyjnych nieustalonych stanów pracy takich źródeł. Wyniki badań mogą być wykorzystane m.in. do oceny wielkości elektrycznych w miejscu przyłączenia elektrowni do sieci, a także do analiz możliwości utrzymania źródła wiatrowego w pracy podczas zakłóceń (np. zwarć) w sieci. Szczególną uwagę poświęcono kwestii modelowania układów przekształtnikowych zapewniających właściwą współpracę źródła z siecią elektroenergetyczną. Do kompozycji modeli wykorzystano procedury dostępne w środowisku programu PSCAD/EMTDC. Abstract. The problem of mathematical modeling of the wind sources implementing Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) cooperating with electrical power network is discussed in the paper. Special attention is paid to the simulation of transient states that may occur in such sources operation. The simulations results may be used e.g. for evaluation of the electrical quantities at the point of common coupling as well as for the analysis of the source drive-through possibility during disturbances (e.g. faults) in the network. Particular consideration has been drawn to the modeling of power electronics interface, which enables proper cooperation of the wind source and the network. For the models composition the procedures of PSCAD/EMTDC™ program has been used. (Cooperation of the PMSG-based Wind Sources with Power Networks During Transients - Chosen Problems). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG), stany nieustalone. Keywords: wind turbines, permanent magnet synchronous generators (PMSG), transient states. doi:10.12915/pe.2014.03.12 Wprowadzenie Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie pracy elektrowni wiatrowych (EW) w ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Spis treści / Contents
01 Jerzy BARGLIK, Tadeusz WIECZOREK, Albert SMALCERZ - Modeling of the surface induction hardening process 1 02 Mirosław WCIŚLIK - Power balances of AC circuit with nonlinear load 05 03 Adam CIEŚLAK, Jerzy ZGRAJA - Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge 09 04 Grzegorz KOMARZYNIEC, Tadeusz JANOWSKI, Grzegorz WOJTASIEWICZ, Michał MAJKA - Thermal problems in HTS transformer due to inrush current 12 05 Paweł SURDACKI - The quench parameter analysis of the YBCO and MgB2 superconducting wires 16 06 Andrzej FRĄCZYK, Tomasz JAWORSKI, Piotr URBANEK, Jacek KUCHARSKI - The design for a smart high frequency generator for induction heating of loads 20 07 Dariusz CZERWIŃSKI - Thermal Dynamics in Thin Layer HTS Tapes in Transient States 24 08 Andrzej FRĄCZYK, Jacek KUCHARSKI - The control algorithm of two-dimensional temperature field of the rotating steel cylinder surface 28 09 Zbigniew WARADZYN, Aleksander SKAŁA, Bogusław ŚWIĄTEK, Ryszard KLEMPKA, Roman KIEROŃSKI - ZVS single-switch inverter for induction heating - optimum operation 32 10 Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA - Two-inductors Induction Heating Device for PVT Semiconductor Processing 36 11 Witold KOBOS, Jerzy ZGRAJA - Passive LLC and LCCL systems for impedance matching of induction heating load 40 12 Robert KAZAŁA - Investigation of phenomena in electric arc with time-frequency characteristics 44 13 Jerzy ZGRAJA - Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter 48 14 Paweł FIDEREK, Radosław WAJMAN, Jacek KUCHARSKI - Fuzzy clustering based algorithm for determination of the two-phase gas-liquid flows similarity level 52 15 Krzysztof STRZECHA, Jerzy ZGRAJA - Estimation of phase shift at high frequency induction heating 56 16 Agnieszka FORNALCZYK, Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI - Methods of increasing the flushing efficiency of automobile catalytic converters by liquid metal 60 17 Tadeusz JANOWSKI, ... więcej»

Validity of the FAR validation using Site Reference Method DOI:10.12915/pe.2014.02.43
(Tomasz LISEWSKI)

Electromagnetic radiation from devices is measured in fully anechoic chambers which are validated by site attenuation measurement. Fully anechoic room was validated using Reference Site Method according to CISPR 16-1-4. Author investigate influence of the validation conditions on result of this procedure. Frequency step, antennas positioning were examined and reference measurement was analyzed. Streszczenie. Emisja promieniowana pochodząca od urządzeń może być mierzona w komorach bezodbiciowych które są walidowane poprzez pomiar tłumienia stanowiska. Podstawą niniejszej pracy jest walidacja komory całkowicie bezodbiciowej wykorzystując metodę stanowiska odniesienia zgodnie z normą CISPR 16-1-4. Autor bada wpływ różnych warunków walidacji na wynik procedury. Sprawdzono wpływ kroku częstotliwości, precyzji ustawiania anten oraz przeanalizowano procedurę wykonywania pomiaru referencyjnego. (Słuszność metody pomiaru referencyjnego do walidacji komór FAR) Keywords: anechoic chambers, attenuation measurement, electromagnetic radiation. Słowa kluczowe: komory bezodbiciowe, pomiar tłumienia, emisja elektromagnetyczna. doi:10.12915/pe.2014.02.43 Introduction Quality of the radiated emission measurement depends on quality of the test site and this is verified by validation procedures. The purpose of this work is to investigate potential problems during FAR (Fully Anechoic Room) SRM (Site Reference Method) validation procedure up to 1 GHz according to CISPR 16-1-4. Author is trying to improve validation conditions included in CISPR procedure. Conditions of the SRM were subjected to changes to investigate their influence on procedure result. Survey of Related Works Initially FARs were used as an alternative test site for OATS (Open Area Test Site) due to numerous of advantages e.g. low cost, shorter measurement time and using one facility to test immunity and emission. Additionally it was possible to get some of this benefits by simple SAC (... więcej»

Testing fault susceptibility of Java Cards DOI:10.12915/pe.2014.02.21
(Janusz CHORKO, Tomasz KOBYLARZ, Piotr NAZIMEK)

The paper presents a tool for fault injection in Java Card environment based on cref simulator. Using it we examine the problems related to faults sensitivity and the impact of these on security functions and proper Java Card applet execution. During experiments we have checked applets reliability and possible information leaks or security faults in the reference to the injected faults. In this article we describe our experiments and their results. Streszczenie. W artykule przedstawiono narz˛edzie do wstrzykiwania bł˛edów w ´srodowisku Java Card przygotowane na podstawie symulatora cref. Z jego pomoc ˛a sprawdzona została wra˙zliwosc apletów na zakłócenia tj. ich wpływ na zabezpieczenia oraz poprawne działanie aplikacji dla Java Card. Wykonane eksperymenty miały na celu zbadanie niezawodnosci działania apletów oraz mo˙zliwych wycieków informacji czy naruszen bezpieczenstwa na skutek wprowadzonych bł˛edów. W artykule zaprezentowano przeprowadzone eksperymenty i omówiono ich rezultaty. (Testowanie wra˙zliwosci na bł˛edy kart Java Card) Keywords: smart cards, security, dependability, fault injection Słowa kluczowe: karty inteligentne, bezpieczenstwo, niezawodnosc, wstrzykiwanie bł ˛edów doi:10.12915/pe.2014.02.21 Introduction Nowadays smart cards are very important elements of safe and convenient access to commercial and public information services. They are used with success for many years by many systems, such as Global System for Mobile Communications (GSM), where each telephone number is assigned to the Subscriber Identity Module card (usually called a SIM card), acting the key role for secure access to the mobile network. Smart cards are also used in systems providing secure transactions, cashless payments and cryptographic services [1]. One of the key stages of implementing payment cards in banking systems was the EMV standard published in 1995 by Europay, Visa and MasterCard organizations [2]. The main goal of it was to incre... więcej»

Pasywne układy LLC i LCCL dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu DOI:10.12915/pe.2014.02.11
(Witold KOBOS, Jerzy ZGRAJA)

W celu efektywnego przekazywania energii mocy czynnej z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu niezbędne jest zwykle stosowanie układów dopasowania impedancji. Powszechnie są w tym celu wykorzystywane tzw. transformatory dopasowujące średniej i wysokiej częstotliwości. Funkcje te mogą pełnić również bierne układy pasywne. W artykule zostały przeanalizowane układy LLC trzeciego i LCCL czwartego rzędu z punktu widzenia możliwości realizacji funkcji dopasowania impedancji. Abstract. For an efficient energy transfer from the generator to induction heating charge it is usually necessary to use an impedance matching systems. For this purpose commonly used are matching transformers of medium and high frequency. These functions can also be realised by a passive systems. In the paper the third and fourth order passive systems LLC and LCCL in terms of the feasibility of impedance matching function were analysed. (Passive LLC and LCCL systems for impedance matching of induction heating load). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, obwody dopasowujące. Keywords: induction heating, matching systems. doi:10.12915/pe.2014.02.11 Wprowadzenie Efektywność procesu nagrzewania indukcyjnego jest w znacznym stopniu uwarunkowana efektywnością przekazywania energii między źródłem zasilania i indukcyjnym układem grzejnym. Zwykle użytkownik dysponuje generatorem o ustalonych parametrach wyjściowych natomiast obciążenie w postaci układu grzejnego charakteryzuje się zmienną impedancją wynikającą z bieżących potrzeb technologicznych. Zatem koniecznym staje się użycie elementu dopasowującego złożony i kosztowny generator do różnych impedancji obciążenia. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest transformator dopasowujący (rys.1), który dzięki możliwości zmiany przekładni pozwala na dostosowanie impedancji obciążenia do parametrów wyjściowych generatora. U- generator, Cr- kondensator obwodu rezonansowego, T- transformator dopasowujący, UG -układ grzejny... więcej»

Badanie zjawisk w łuku elektrycznym z wykorzystaniem charakterystyk czasowo-częstotliwościowych DOI:10.12915/pe.2014.02.12
(Robert KAZAŁA)

Praca przedstawia wykorzystanie charakterystyk czasowo-częstotliwościowych do oceny przebiegu procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest łuk elektryczny, na przykładzie procesu spawania. Opisuje sposoby wyznaczania charakterystyk czasowoczęstotliwościowych oraz przedstawia różnice pomiędzy metodami. Przedstawia wykorzystanie metody czasowo-częstotliwościowej do oceny przebiegu zjawisk w spawalniczym łuku elektrycznym. Przedstawia analizę porównawczą dla różnych metod spawania, pod kątem możliwości wykrywania zakłóceń w przebiegu procesu. Wyniki przedstawione w pracy mogą być wykorzystane do tworzenia systemów kontroli jakości prac spawalniczych oraz innych procesów wykorzystujących łuk elektryczny. Abstract. The paper presents the use of time-frequency characteristics, to evaluate of technological processes in which an electric arc is used, for example, the welding process. Describes how to determine the time-frequency characteristics and presents the differences between the methods. Demonstrates the use of time-frequency methods to evaluate the course of events in the welding arc. Presents a comparative analysis of different welding methods, in terms of the ability to detect disturbances in the process. The results presented in the work can be used to produce quality control systems of welding processes and others using an electric arc. (Investigation of phenomena in electric arc with time-frequency characteristics). Słowa kluczowe: spawanie, łuk elektryczny, charakterystyki czasowo-częstotliwościowe, zakłócenia, kontrola jakości. Keywords: welding, electric arc, time-frequency characteristics, disturbations, quality control. doi:10.12915/pe.2014.02.12 Wprowadzenie Spawanie z wykorzystaniem łuku elektrycznego jest powszechnie stosowaną technologią łączenia metali [1]. Wyróżnić można kilka dominujących metod: - spawanie elektrodą otuloną - MMA, - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu - MIG/MAG, - spawanie elektrodą n... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym (Robert ZIEMBA)
Podstawowym parametrem uziemienia jest jego rezystancja. Zależy ona głównie od rozmiaru uziemienia oraz rezystywności gruntu. W rzeczywistych warunkach grunt ma strukturę niejednorodną. W uproszczonych zależnościach na rezystancję uziemienia zakłada się grunt jednorodny o tak zwanej rezystywności zastępczej. Z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania możliwa jest dokładniejsza analiza uziemień pogrążonych w gruncie niejednorodnym pod względem geoelektrycznym. Uwzględnia się niejednorodność gruntu w postaci uwarstwienia poziomego lub pionowego oraz w postaci występujących w gruncie obszarów o kształcie kulistym, walcowym lub wielościennym. Abstract. The basic parameter of the grounding system is the resistance. It mainly depends on the size and the earth resistivity. In real conditions, the soil has a heterogeneous structure. The simplified formulas on ground resistance assumes a homogeneous soil resistivity replacement. With the use of specialized software can be more accurate analysis of earth buried in the ground heterogeneous. Takes into account the heterogeneity of the soil in a horizontal or vertical stratification and as occurring in the soil of areas with spherical, cylindrical or solids. (Modeling of the grounding systems buried in heterogeneous soil). Słowa kluczowe: rezystancja uziemienia, modelowanie, niejednorodny grunt. Keywords: grounding resistance, modeling, heterogeneous soil. Wstęp Analizując własności uziemień, podstawowym ich parametrem, branym pod uwagę zarówno przy wymuszeniach wolnozmiennych jak i przy prądach udarowych jest ich rezystancja (impedancja) wejściowa. Przy wymuszeniach wolnozmiennych i o małych wartościach prądu rozpatruje się rezystancję statyczną uziemienia Rst, zależną głównie od konfiguracji (rozmiaru) uziemienia oraz budowy geoelektrycznej otaczającego gruntu. Przy prądach udarowych w uziomach zachodzą zjawiska falowe związane z dużą szybkością zmian wartości prądu oraz zjawiska wysokopr... więcej»

Lightning electromagnetic pulse (LEMP) influence on the electrical apparatus protection (Tomasz KISIELEWICZ, Carlo MAZZETTI, Giovanni Battista LO PIPARO, Bolesław KUCA, Zdobysław FLISOWSKI)
Impulsowe zmiany pól elektromagnetycznych mogą zaburzyć funkcjonowanie współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Pola te mogą powstać w wyniku uderzenia pioruna, a zetem przepływu prądu udarowego. Wartość impulsu pola elektromagnetycznego prądu piorunowego (LEMP) mogącego zaburzyć funkcjonowanie urządzeń, uzależnione jest od miejsca uderzenia piorunu oraz rodzaju obiektu budowlanego, w którym urządzenie jest zainstalowane. Z punktu widzenia ochrony odgromowej można wyróżnić cztery niebezpieczne przypadki tzn. uderzenie piorunu bezpośrednio w obiekt chroniony (S1), uderzenie w pobliżu obiektu chronionego (S2), uderzenie piorunu bezpośrednio w linię (S3) oraz uderzenie piorunu w pobliżu linii (S4). W artykule zawarte są analizy dotyczące spodziewanej wartości amplitudy i kształt prądu indukowanego przez LEMP (efekt indukcyjny S1), w celu prawidłowego doboru SPD. Wyniki analiz są skonfrontowane z wymaganiami doboru SPD sugerowanymi przez normy międzynarodowe. Abstract. Nowadays structures are more and more equipped with electrical and electronic apparatus sensitive to electromagnetic field influence. Such field among others can be caused due to lightning occurrences. The intensive of lightning electromagnetic pulse (LEMP) which can affect the regular operations of apparatus depends on the strike point as well as on the specific features of structure to be protected. From the lighting protection point of view it is possible to distinguish four dangerous events, or sources of damage, namely flashes to the structure (S1), flashes to ground or to grounded objects near the structure (S2), flashes to the connected lines (S3), flashes nearby the connected lines (S4). The paper intends to give a contribution to the investigation on the expected surge current, peak value and shape, due to LEMP by flashes to the structure (inductive coupling of source of damage S1) for the SPD proper selection in order to assure electronic apparatus operatio... więcej»

The zero-switched laser diode driver (Marian GILEWSKI)
This paper describes the most common causes of damage to medium power laser diodes. It proposed the idea of a new control system solves the problem. That concept involves switching the laser diode at a minimum voltage and current values. This paper describes a sample application of the new concept of the laser diode driver. Finally, the paper shows the possible directions of further development of the proposed controller. Streszczenie. W publikacji omówiono typowe uszkodzenia diod laserowych średniej mocy. Przedstawiono w niej nową koncepcję układu sterującego, zabezpieczającego przed uszkodzeniami ESD. Idea koncepcji polega na włączaniu i wyłączaniu diody laserowej przy zerowych (minimalnych) wartościach napięcia i natężenia prądu zasilającego. Zaproponowano również przykładową implementację proponowanej koncepcji. W końcowej części przedstawiono kierunki dalszego rozwoju i możliwości innych zastosowań opisanego sposobu sterowania. (Przełączalny w zerze sterownik diody laserowej). Keywords: CW laser diode driver, electrostatic discharge laser diode, controlled current source, digital current control. Słowa kluczowe: stałoprądowy sterownik diod laserowych, uszkodzenia ESD diod, sterowane źródło prądowe, cyfrowa regulacja prądu. Introduction Laser diodes damage as result of optical or electrical overstress [1]. They are the result of an over-voltage or over-current operating conditions. Particularly sensitive to ESD are a low-power laser diodes. Starting from zero volts, the current vs. voltage profile is similar to LEDs [2,3]. Unlike the LED, laser diode current rapidly rises above the threshold voltage (1.3V in Fig.1). This is due to fundamental differences in the control of laser diodes as compared to the LEDs [4,5]. Further increase of the current above the maximum value results in damage to the laser diode. Therefore, it is important to monitor the maximum current, even in a short time. Equally dangerous for the laser diode is n... więcej»

Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych (Edward ANDERSON, Janusz KAROLAK, Józef WIŚNIEWSKI)
Omówiono zagadnienie uszkodzeń izolacji uzwojeń transformatorów blokowych wynikających z oddziaływania przepięć wewnętrznych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych w zakresie analiz rozkładów napięcia wzdłuż uzwojeń transformatora przy rozmaitych operacjach łączeniowych oraz zakłóceniach w linii zasilającej. Do obliczeń zastosowano model matematyczny uzwojeń typowego transformatora blokowego uwzględniający jego rzeczywiste parametry. Podano wyniki obliczeń oraz wnioski. Abstract. The problem of winding insulation damage in unit transformers due to internal overvoltages have been described. The results of computer analyses on voltage distribution along transformer windings at different switching operations and faults in supply line are presented. For the calculations of voltage distribution mathematical model of typical transformer windings based on its real parameters have been used. Conclusions and recommendations are specified.(Internal overvoltages in unit transformer windings). Słowa kluczowe: transformatory blokowe, uzwojenia transformatorów, przepięcia wewnętrzne, symulacje komputerowe. Keywords: unit transformers, transformer windings, internal overvoltages, computer simulation. Wstęp Zagadnienia dotyczące groźnych przepięć wewnętrznych w uzwojeniach transformatorów skutkujących poważnymi awariami dużych transformatorów sieciowych lub blokowych znane są od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas też rozpoczęto poważne prace mające na celu wyjaśnienie przyczyn uszkadzania się transformatorów. W ostatnich latach tematyka ta jest ponownie aktualna ze względu na nasilenie awarii transformatorów, głównie blokowych występujących zarówno w energetykach zagranicznych jak i krajowej. Badania związane z powstawaniem wewnętrznych przepięć rezonansowych w uzwojeniach transformatora oraz w zakresie środków ograniczających lub eliminujących ich skutki są prowadzone intensywnie przez wiele ośrodków naukowych oraz fabrycznych ... więcej»

Konstruowanie automatów sekwencyjnych w środowisku Matlab Simulink (Karol SZOSTEK)
W artykule omówiono algorytmy, pozwalające wyznaczać funkcje logiczne automatów sekwencyjnych. Algorytmy zostały zaimplementowane w programie Matlab. Zaimplementowany algorytm został wykorzystany do wyznaczenia funkcji logicznych przykładowego automatu. Zostały wyznaczone stany wewnętrzne oraz funkcje logiczne automatu. Wyznaczone funkcje logiczne zostały wykorzystane do symulacji pracy automatu w programie Fluidsim. Abstract. The article discusses the algorithms that allow, to find, logic functions for finite state machines The algorithms were implemented in MATLAB program. The implemented algorithm was used to determine the internal states and logic functions for finite state machine. Determined logic has been used to simulate of automata in FluidSIM program. (Constructing logics of finite-state machine in the Matlab Simulink environment). Słowa kluczowe: automat sekwencyjny, funkcje logiczne, Matlab S-simulink, sterownik PLC Keywords: finite state machine, logic function, matlab simulink, PLC Wstęp Procesory są stosowane w coraz większej ilości urządzeń zarówno w przemyśle jak w urządzeniach domowego użytku. W systemach produkcyjnych wykorzystuje się powszechnie układy oparte na procesorach. W systemach sterowania stosowane są sterowniki PLC. Same procesory są połączeniem specjalizowanych elektronicznych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych. Przy projektowaniu systemów sterowania np. sekwencyjnych układów pneumatycznych, które są stosowane w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych mamy do dyspozycji zawansowane sterowniki PLC oparte na procesorach. Pomimo tak zaawansowanych narządzi przy projektowaniu systemu sterowania tj, programowaniu układów z procesorami takich jak sterowniki PLC konieczna jest znajomość metod, które zostały wykorzystana do projektowania samych procesorów. Szczególnie istotne są metody, które pozwalają projektować logikę układów sekwencyjnych. Do programowania sterowników PLC powszechnie stosowane s... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»