profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2012), also from March - year 2013.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 577,80 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 520,02 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 504,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 252,00 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 126,00 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Identyfikacja dźwięków serca za pomocą algorytmu LPC oraz sztucznej sieci neuronowej (Dawid GRADOLEWSKI, Grzegorz REDLARSKI)
W artykule przedstawiono algorytm klasyfikacji sygnału fonokardiograficznego, który umożliwia skuteczną identyfikację 12 różnych stanów. Poprzez połączenie ze sobą algorytmu kodowania liniowego (LPC) wraz ze sztuczną siecią neuronową uzyskano skuteczność klasyfikacji sięgającą 82% oraz pełną skuteczność w rozróżnieniu pomiędzy stanami: braku lub występowania schorzenia. Najlepsze rezultaty uzyskano dla jednokierunkowych, dwuwarstwowych sieci, odpowiednio z 24, 20 oraz 12 neuronami w warstwach ukrytych, których zadaniem było: wstępne wykrycie nieprawidłowości, identyfikacja zdrowego tonu oraz identyfikacja patologii. Do uczenia sieci wykorzystano adaptacyjny algorytm wstecznej propagacji -traingda. Opracowany system w przyszłości może zostać zaimplementowany w urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Abstract. In this paper a new classification algorithm of phonocardiography signal is presented. It enables an effective identification of 12 different heart sounds. Through the combination of Linear Predictive Coding (LPC) algorithm and artificial neural network, an accuracy of 82% in identification of signals and 100% of precision in distinguishing between pathological and healthy sound were obtained. The best results were obtained with three neural networks with 24, 20 and 12 neurons in the hidden layer, which were responsible for preliminary identification of pathology, identification of healthy tones and identification of the pathology. The networks were taught with traingda backpropagation algorithm. In the future, this system could be implemented on smartphones or tablets. (Heart sound identification system based on LPC algorithm and artificial neural network). Słowa kluczowe: fonokardiografia, przetwarzanie sygnałów, sztuczne sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, inteligentny stetoskop Keywords: phonocardiography, signal processing, artificial neural networks, artificial Intelligence, smart stethoscope doi:10.12915/pe.201... więcej»

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji parametrów wielkości zakłóceniowych (Małgorzata BINEK, Andrzej KANICKI)
Artykuł przedstawia wyniki identyfikacji parametrów wielkości zakłóceniowych występujących w systemie elektroenergetycznym. Oceniane będą wyniki otrzymane za pomocą trzech sztucznych sieci neuronowych oraz trzech klasycznych metod identyfikacji. Metody identyfikacji będą poprzedzone działaniem filtru cyfrowego typu Chebysheva II rzędu. Sygnałami wejściowymi w procesie identyfikacji będą funkcje analityczne opisujące typowe przebiegi wielkości zakłóceniowych występujących w systemie elektroenergetycznym. Sygnałem wyjściowym będzie wartość skuteczna sygnału wejściowego a kryteriami oceny będą błąd maksymalny oraz wartość średnia błędu w oknie pomiarowym. Abstract: The article presents the results of parameter identification of the fault values found in an electrical system. The results obtained by means of three artificial neural networks and three classical methods of identific ation will be assessed. The identification methods will be preceded by a Chebyshev type II digital filter. The input signals in the identification process will be constituted by analytical functions describing typical waveforms of fault values found in an electrical system. The output value will be constituted by the RMS of the input signal and the maximum error and the average error of the measurement window will be the assessment criteria. (Applying Artificial Neural Networks in the Identification Process of Fault Values) Słowa kluczowe: wielkości zakłóceniowe, filtry cyfrowe, metody identyfikacji parametrów, sztuczne sieci neuronowe. Keywords: fault values, digital filters, parameter identification methods, artificial neural networks. doi:10.12915/pe.2014.03.11 Wstęp Zakłócenie występujące w systemie elektroenergetycznym rozchodzi się w krótkim czasie i obejmuje swym wpływem znaczny obszar systemu. Eliminacja zakłócenia polega zazwyczaj na identyfikacji: miejsca jego występowania, rodzaju zakłócenia oraz wybranych parametrów wielkości zakłóceniowych. Temu prob... więcej»

Analiza porównawcza indukcyjnego spadku napięcia na stalowych słupach kratowych i pełnościennych w warunkach przepływu prądu udarowego (Waldemar SKOMUDEK, Piotr SZPINDLER)
Jednym ze sposobów ochrony elektroenergetycznych linii napowietrznych przed przepięciami jest niedopuszczenie do tego, aby przepięcia powstające w linii powodowały uszkodzenia jej izolacji. Można to osiągnąć między innymi poprzez zmianę wartości rezystancji uziemienia słupa i jego indukcyjności. W artykule przedstawiono wyniki oceny wartości spadku napięcia na indukcyjności dwóch różnych konstrukcji wsporczych stosownych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Analizie poddano zjawisko bezpośredniego uderzenia pioruna w słup kratowy oraz w słup pełnościenny (rurowy). Abstract. One way to protect overhead power lines surge is to prevent that occurring in line surges caused damage to the insulation. This can be achieved, inter alia, by changing the pole ground resistance and inductance. This paper presents the results of the evaluation of the voltage drop across the inductance of two different support structures relevant to overhead power lines and high voltage high. We analyzed the phenomenon of direct lightning strike to the tower lattice and the tubular tower. (Comparative analysis of the inductive voltage drop across the tower lattice and tubular tower in terms of the current surge). Słowa kluczowe: indukcyjny spadek napięcia, przepływ prądu udarowego, słupy kratowe, słupy pełnościenne. Keywords: inductive voltage drop, the flow of surge current, lattice tower, tubular tower. doi:10.12915/pe.2014.03.15 Wstęp Obecne środowiskowe uwarunkowania budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych skłaniają operatorów do poszukiwania takich rozwiązań, które w jak najmniejszym stopniu będą ingerowały w otoczenie. Pewną alternatywą wobec powszechnie stosowanych typowych rozwiązań linii napowietrznych jest zastosowanie w miejsce kratowych konstrukcji wsporczych słupów stalowych pełnościennych. Dzięki smukłej sylwetce tych słupów, wynikającej ze znacznie mniejszej średnicy trzonu w porównaniu z konstrukcj... więcej»

Automatic Classification of Polish Sign Language Words (Tomasz DZIUBICH, Julian SZYMAŃSKI)
In the article we present the approach to automatic recognition of hand gestures using eGlove device. We present the research results of the system for detection and classification of static and dynamic words of Polish language. The results indicate the usage of eGlove allows to gain good recognition quality that additionally can be improved using additional data sources such as RGB cameras. Streszczenie. W artykule przedstawiono podejście do automatycznego rozpoznawania gestów migowych w oparciu o dedykowane do tego zadania urządzenie pod nazwą eGlove. Przeprowadzono analizę podejść do klasyfikacji gestów statycznych i dynamicznych. Uzyskane rezultaty wskazują, że opracowane urządzenie może zostać wykorzystane do analizy gestów języka mówionego, jednakże dla gestów dynamicznych ograniczeniem jest rozmiar słownika. (Automatyczna klasyfikacja znaków Polskiego Języka Miganego). Keywords: gesture recognition, wearable computing, classification, human - machine interaction. Słowa kluczowe: rozpoznawanie gestów, elektronika ubieralna, klasyfikacja, interakcja człowiek - maszyna. doi:10.12915/pe.2014.03.43 Introduction In the domain of Human - Computer communication it is selected six typical methods of interaction: command language, natural language, menu selection, form filling, direct manipulation, and anthropomorphic interfaces [11]. All of these methods require the medium for transmission of information between human and machine [4]. The most popular is a graphic display that is typically related to the input-output devices: mouse and keyboard but microphone and cameras are also in use. As the domain of ubiquitous computing [18] grows there also increases the number of additional communication devices that can be used for building alternative ways for interaction with the machines. They are usually named Natural User Interfaces (NUI) [15]. They are based on monitoring human activities and extracting some information that is passed t... więcej»

Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w energetyce - Autorzy: Bronisław Drak, Tadeusz Glinka, Jan Kapinos, Roman Miksiewicz, Piotr Zientek. (Jan Zawilak)
Mam przyjemność poinformować Czytelników o nowo wydanej monografii. Autorami monografii są nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej o znaczącym dorobku naukowym i dydaktycznym. Autorzy mają ogromną wiedzę z zakresu budowy, konstrukcji, diagnostyki i eksploatacji w pełnym zakresie: rodzajów, typów i wielkości maszyn elektrycznych i transformatorów. Ponadto zagadnieniami diagnostyki i niezawodności pracy transformatorów i maszyn elektrycznych zajmują się od wielu lat. Tadeusz Glinka był przez 25 lat ekspertem ds. eksploatacji i remontu napędów elektrycznych w Hucie Katowice, Bronisław Drak i Jan Kapinos przez ponad 20 lat opracowywali ekspertyzy poawaryjne maszyn elektrycznych i transformatorów dla towarzystw ubezpieczeniowych i elektrowni zawodowych, Piotr Zientek przez 5 lat pracował w Zakładzie Remontowym Maszyn Elektrycznych. Doświadczenie to dało Im ba... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Improvement on performance of electro-hydraulic central position control system by adaptive reaching law sliding mode method (Jin Baoquan, Liu Xin, Zhang Hongjuan)
The switching function and its change are used as input, the index reaching law parameters that represent chattering is used as output, design the switch function sliding mode control method based on fuzzy adaptive reaching index law. Applying for electro-hydraulic central position control system of single roller for a large silicon steel company, and co-simulation between the physical model of the hydraulic system and controller model is implemented, analyze the response characteristics, tracking accuracy and control chattering of the system. The research results show that the strategy has fast response, high control precision and smaller chattering. Streszczenie. Opisano metodę sterowania układem elektro-hydraulicznym w napędzie taśmowym stosowanym w przedsiębiorstwie produkującym stal krzemową. Na wejściu analizuję się funkcję przełączania - na wyjściu analizuje się drgania. Do sterowania wykorzystuje się metody logiki rozmytej. (Poprawa właściwości systemu sterowania układem elektro-hydraulicznym przez zastosowanie adaptacyjnej metody ślizgowej) Keywords: Reaching law, Arrival speed, Electro-hydraulic system, Chattering Słowa kluczowe: system elektro-hydrauliczny, sterowanie doi:10.12915/pe.2014.02.38 Introduction Electro-hydraulic position servo system are with features of essentially nonlinear and parametric uncertainties, which affect the control performance improvement, as a nonlinear variable structure control method through structural adjustments and changes can be effectively applied to electro-hydraulic servo system [1-2]. Sliding mode variable structure control systems "robust" is stronger than the average conventional continuous control system. But for a real variable structure systems, control is limited, the system inertia switch has lag of time and space, detect errors and discrete systems form the "quasi-sliding", etc., that will result in "chattering." Many scholars around the research carried out to eliminate bu... więcej»

Analiza wpływu średnicy zbrojenia, rozstawu pomiędzy prętami oraz parametrów elektrycznych betonu na wartości natężenia pola elektrycznego (Agnieszka CHOROSZUCHO)
Celem publikacji jest szczegółowa analiza wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej (WiFi) pracujący przy częstotliwości f=2,4 GHz. W celu określenia błędu obliczeń, wyniki uzyskane dla jednorodnej struktury przy zastosowaniu numerycznej metody FDTD porównano z rozwiązaniem analitycznym. Abstract. The aim of this article is the detailed analysis of the diameter of reinforcement, number of rows and spacing between bars on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was a model containing the load-bearing wall made of concrete (absorbing dielectric) and reinforcement (conductor). It were analyzed four, typical systems of concrete reinforcement used in building engineering. Additional, the influence of electric parameters of concrete (electrical permittivity and conductivity) on values of the electric field intensity received for heterogeneous structures of material was discussed. The presented situation is one of the distribution of field generated by a wireless communication system (WiFi) operating by the frequencies f=2.4 GHz. Due to circumscribe the error of the calculate, results which were received for the homogeneous structure by application of the numerical method FDTD were compared with analytical solution. (The analysis of the diameter of reinforcement, spacing between bars and the electrical parameters of the concrete on the values of the electric field intensit... więcej»

Pasywne układy LLC i LCCL dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu (Witold KOBOS, Jerzy ZGRAJA)
W celu efektywnego przekazywania energii mocy czynnej z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu niezbędne jest zwykle stosowanie układów dopasowania impedancji. Powszechnie są w tym celu wykorzystywane tzw. transformatory dopasowujące średniej i wysokiej częstotliwości. Funkcje te mogą pełnić również bierne układy pasywne. W artykule zostały przeanalizowane układy LLC trzeciego i LCCL czwartego rzędu z punktu widzenia możliwości realizacji funkcji dopasowania impedancji. Abstract. For an efficient energy transfer from the generator to induction heating charge it is usually necessary to use an impedance matching systems. For this purpose commonly used are matching transformers of medium and high frequency. These functions can also be realised by a passive systems. In the paper the third and fourth order passive systems LLC and LCCL in terms of the feasibility of impedance matching function were analysed. (Passive LLC and LCCL systems for impedance matching of induction heating load). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, obwody dopasowujące. Keywords: induction heating, matching systems. doi:10.12915/pe.2014.02.11 Wprowadzenie Efektywność procesu nagrzewania indukcyjnego jest w znacznym stopniu uwarunkowana efektywnością przekazywania energii między źródłem zasilania i indukcyjnym układem grzejnym. Zwykle użytkownik dysponuje generatorem o ustalonych parametrach wyjściowych natomiast obciążenie w postaci układu grzejnego charakteryzuje się zmienną impedancją wynikającą z bieżących potrzeb technologicznych. Zatem koniecznym staje się użycie elementu dopasowującego złożony i kosztowny generator do różnych impedancji obciążenia. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest transformator dopasowujący (rys.1), który dzięki możliwości zmiany przekładni pozwala na dostosowanie impedancji obciążenia do parametrów wyjściowych generatora. U- generator, Cr- kondensator obwodu rezonansowego, T- transformator dopasowujący, UG -układ grzejny... więcej»

Low complexity algorithm for multiplying octonions (Aleksandr CARIOW, Galina CARIOWA)
We propose an original algorithmic solution for multiplication of octonions. In previously published algorithms for computing the product of octonions the number of multiplications has been reduced by significantly increasing number of additions and shifts. A dignity of the proposed solutions is to reduce by 25% the number of multiplications needed to calculate the product of octonions compared with naive method. At the same time the number of additions is the same as in the naive way of calculations. During synthesis of the discussed algorithm we use a fact that octonion product may be represented as a matrix-vector product. Such representation provides a possibility to discover repeating elements in the matrix structure and to use specific properties of their mutual placement for reducing the number of real multiplications needed to calculate the octonion product. Streszczenie. W artykule przedstawiono szybki algorytm wyznaczania iloczynu oktonionów. Algorytm ten cechuje się zredukowaną o 25% liczbą operacji mnożenia w porównaniu do algorytmu naiwnego przy zachowaniu takiej samej liczby dodawań liczb rzeczywistych. (Zracjonalizowany algorytm mnożenia oktonionów). Słowa kluczowe: mnożenie oktonionów, oktoniony, szybki algorytm, notacja macierzowa. Keywords: octonions multiplication, octonions, fast algorithm, matrix notation doi:10.12915/pe.2014.02.29 Introduction Currently arithmetic of hypercomplex numbers [1] is increasingly being used to enhance the effectiveness of the solution of problems in various areas of science and technology. Hypercomplex numerical systems are useful in electrodynamics [2], cryptography [3], digital signal and image processing [4, 5], machine graphics [6] and wireless data communications [7]. It should be noted that in the implementation of numerical algorithms using hypercomplex representation of the data, the multiplication is the most time-consuming and labor-intensive. This is because the multiplica... więcej»

Wpływ temperatury na charakterystyki statyczne silnika reluktancyjnego przełączalnego (Mariusz KORKOSZ)
Pracy silników elektrycznych nieodłącznie towarzyszy zjawisko wydzielania się ciepła. Związane z tym straty energii elektrycznej nie tylko zmniejszają sprawność maszyny, ale wywołują także szereg zjawisk zmniejszających pewność pracy. Należą do nich głównie procesy starzeniowe układu elektroizolacyjnego silnika. Zmieniają się także charakterystyki statyczne i ruchowe silnika. Zagadnienia te są, w odniesieniu do silników SRM, niezbyt często analizowane. W referacie pokazano wpływ temperatury na wyznaczane w warunkach laboratoryjnych charakterystyki statyczne projektowanego wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Zamieszczono wnioski. Abstract. The work of electric machine is inseparable connected with emitting of heat. Power losses connected with heat emitting decrease not only efficiency of machine but also generate many effects which decrease reliability. The primary effect is ageing process of machine insulating. Motor characteristics also change. These problems aren’t often analyze in relation to SRM motors. Source of losses in windings are motor currents which have impulse character and there are many problems with calculating them because of complex shape of saturating magnetic circuit. In paper was shown temperature influence on static characteristics determined in laboratory conditions of designed high-speed 4/2 SRM motor. Conclusions were also placed. (Temperature influence on static characteristics of switched reluctance motor). Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, charakterystyki statyczne, temperatura. Keywords: switched reluctance motor, SRM, static characteristics, temperature. doi:10.12915/pe.2014.02.20 Wstęp Silniki reluktancyjne przełączalne zaliczane są do maszyn z komutacją elektroniczną. Są to bardzo proste i wytrzymałe konstrukcyjnie maszyny. Z uwagi na szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, wyższą sprawność w odniesieniu do silników komutatorowych są potencjalnym kandydatem do przyszłościow... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Modelowanie syntezy metanolu w mikroreaktorze płytowym (Artur WODOŁAŻSKI)
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu syntezy metanolu z gazu syntezowego na katalizatorze Cu/ZnO/Al2O3 w reaktorze mikropłytowym. Zaprezentowano opis modelowy wymiany ciepła oraz masy syntezy metanolu w dwufazowym układzie gaz-ciało stałe z wykorzystaniem pseudojednorodnych modeli dyspersji. Do symulacji wykorzystano oprogramowanie COMSOL Multiphysics. Określono stopień konwersji CO oraz dezaktywacji katalizatora. Weryfikację wyników przeprowadzono w oparciu o prace literaturowe. Abstract. This paper presents results of numerical simulation of the synthesis of methanol from syngas in plate microreactor over a catalyst Cu/ZnO/Al2O3. It presents a description of a model of heat transfer and mass of the methanol synthesis in a two phase gas-solid using pseudohomogeneus dispersion models. The simulation used the software COMSOL Multiphysics. The conversion of CO and catalyst deactivation was described. Verification of the results was based on the works of literature.(Modeling of the methanol synthesis in plate microreactor). Słowa kluczowe: mikroreaktory, synteza metanolu, technologia krzemowa. Keywords: microreactors, methanol synthesis, silicon technology. Wstęp Wielkoprzemysłowe technologie syntezy metanolu (Lurgi, ICI) w tym instalacje sprężania i recyklu gazu syntezowego wykazują szereg wad: wysokie koszty operacyjne, energochłonność, duża ilość powstających produktów ubocznych czy kwestia bezpieczeństwa prowadzonego procesu [1]. Powoduje to poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych sprawnych energetycznie instalacji, które pozwolą na optymalne wykorzystanie rezerw gazu ziemnego przy niskich kosztach inwestycyjnych wraz z małym oddziaływaniem procesu na środowisko [2]. W ostatnich latach rozwiązaniem związanych z tym problemów stanowią technologie mikroreaktorowe. W porównaniu z tradycyjnymi reaktorami, mikroreaktory są znacznie mniejsze, wydają szybszą odpowiedź, bardziej elastyczne, tańsze i redukują... więcej»

Sterowanie zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej, umożliwiające emisję stałego, niezależnego od warunków pracy, strumienia świetlnego (Eugeniusz CZECH, Irena FRYC)
W pracy zaprezentowano model LED-owej oprawy oświetleniowej. Charakteryzuje się ona, niezależną od warunków środowiskowych, stałą wartością emitowanego strumienia świetlnego. Ta właściwość oprawy jest uzyskana dzięki użyciu odpowiedniej metody sterowania zasilaniem poszczególnych barwnych LED-ów wchodzących w skład tej oprawy oświetleniowej. Summary. The paper presents a model of those LEDs based luminaries. It emitted constant luminous flux is independent of environmental conditions. This is done by using an appropriate method for power control of individual LEDs which are used in those luminaries. (Power control method of color LEDs based luminaries, emitting constant light output, independent from the conditions of its operating environment) Słowa kluczowe: oprawa oświetleniowa, dioda LED, strumień świetlny Keywords: luminaries, LED, luminous flux Wstęp Zbudowane z wykorzystaniem LED-ów, oprawy oświetleniowe są coraz powszechniej stosowane, ze względu na ich dużą trwałość oraz energooszczędność. Dodatkowym atutem opraw, w których wykorzystuje się barwne LED-y, jest możliwość łatwego kształtowania charakterystyki widmowej ich promieniowania [1,2]. Niestety, strumień świetlny emitowany przez diody LED bardzo mocno zmienia się wraz z temperaturą ich pracy [3], zależną również od zmian temperatury otoczenia oprawy oświetleniowej. Na skutek tego, strumień świetlny emitowany przez oprawę oświetleniową, zmienia się w czasie. Wartość strumienia świetlnego, emitowanego przez diodę LED, jest również zależna od wartości natężenia prądu płynącego przez tego LED-a. W związku z tym, sterując w odpowiedni sposób zasilaniem każdej diody [1], z której składa się dana oprawa oświetleniowa powinno być możliwym uzyskanie stabilnej wartosci emitowanego przez nią strumienia świetlnego. Niniejsza praca, ma na celu zaprezentowanie metody sterowania, zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej, które zapewni, że emitowany przez tę oprawę stru... więcej»

Porównanie metod MPPT paneli fotowoltaicznych (P&O, IC, Fuzzy Logic) w środowisku Matlab Simulink (Paweł SURMA)
Wiele technik śledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT) paneli fotowoltaicznych zostało do tej pory opracowanych. Jednakże najbardziej powszechne metody to: P&O (Perturb and Observe) , IC (Incremental Conductivity) oraz Fuzzy Logic. W artykule tym zaprezentowano porównanie metod P&O, IC oraz Fuzzy Logic pod względem sprawności działania przy zmieniających się warunkach nasłoneczniania oraz stałej temperaturze pracy. Abstract: Many techniques for tracking the maximum power point (MPPT) of photovoltaic panels have been developed so far. However, the most common methods are: P & O (perturb and Observe), IC (Incremental Conductivity) and Fuzzy Logic. This article presents a comparison between P&O and Fuzzy Logic methods in terms of efficiency, when changing some weather conditions at a constant temperature. A comparison between P&O and Fuzzy Logic methods for tracking the maximum power point Słowa kluczowe: Fotowoltaika, MPPT, P&O, Fuzzy Logic Key words: PV systems, MPPT, P&O, Fuzzy Logic Wstęp W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną prowadzone są badania nad alternatywnymi źródłami energii. Jednym z wielu dostępnych, odnawialnych źródeł jest energia otrzymywana z paneli fotowoltaicznych. Zainteresowanie tego rodzaju energią wzrasta, ponieważ jest to źródło powszechnie dostępne i stosunkowo łatwo przetwarzalne. Poza niewątpliwymi zaletami panele fotowoltaiczne charakteryzują się również dość niskim poziomem przetwarzania energii na poziomie 17% oraz znaczną zależnością dostarczanej energii od panujących warunków atmosferycznych. Ze względu na wymienione własności oraz nieliniową charakterystykę I=f(U) w PV stosuje się algorytmy MPPT (Maximum Power Point Tracking) [1,2,3] w celu uzyskania maksymalnej mocy przy zmieniających się warunkach atmosferycznych (promieniowanie, temperatura). W przeciągu ostatnich lat opracowano wiele metod śledzenia MPPT [4], jednak do najbardziej rozpowszechnionych należą:  Pertur... więcej»

Pomiarowe wyznaczanie parametrów zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (Stefan PASZEK, Adrian NOCOŃ, Andrzej BOBOŃ, Łukasz MAJKA, Sebastian BERHAUSEN, Piotr PRUSKI, Dominik SZUSTER)
W artykule opisano pomiarowe metody estymacji parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Przedstawiono metody wyznaczania parametrów modeli generatorów synchronicznych, układów wzbudzenia z regulatorami napięcia oraz turbin parowych wraz z układami regulacji prędkości. Przy estymacji parametrów poszczególnych modeli analizowano m.in. odpowiedzi układów przy zrzutach mocy i zmianach napięcia zadanego (skokowych i pseudolosowych) w układzie regulacji napięcia generatora. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wpływ wartości parametrów modeli matematycznych (często przyjmowanych arbitralnie) na przebiegi nieustalone napięć i mocy chwilowych zespołów wytwórczych, występujące w stanach normalnych i awaryjnych KSE. Abstract. In the paper there are described measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System (PPS). When estimating the parameters of particular models, there were analysed, among others, the responses of the systems at load rejection and changes (step and random) of the reference voltage in the generator voltage regulation system. Moreover, based on simulation investigations, there is presented the influence of the mathematical model parameters (often assumed arbitrarily) on transient waveforms of different quantities, among others currents and voltages of the generating units, occurring under normal and emergency conditions of the PPS operation. Measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, zespół wytwórczy, estymacja parametrów Keywords: power system, generating unit, parameter estimation. Wstęp W modelowaniu stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) najcz... więcej»

Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym (Robert ZIEMBA)
Podstawowym parametrem uziemienia jest jego rezystancja. Zależy ona głównie od rozmiaru uziemienia oraz rezystywności gruntu. W rzeczywistych warunkach grunt ma strukturę niejednorodną. W uproszczonych zależnościach na rezystancję uziemienia zakłada się grunt jednorodny o tak zwanej rezystywności zastępczej. Z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania możliwa jest dokładniejsza analiza uziemień pogrążonych w gruncie niejednorodnym pod względem geoelektrycznym. Uwzględnia się niejednorodność gruntu w postaci uwarstwienia poziomego lub pionowego oraz w postaci występujących w gruncie obszarów o kształcie kulistym, walcowym lub wielościennym. Abstract. The basic parameter of the grounding system is the resistance. It mainly depends on the size and the earth resistivity. In real conditions, the soil has a heterogeneous structure. The simplified formulas on ground resistance assumes a homogeneous soil resistivity replacement. With the use of specialized software can be more accurate analysis of earth buried in the ground heterogeneous. Takes into account the heterogeneity of the soil in a horizontal or vertical stratification and as occurring in the soil of areas with spherical, cylindrical or solids. (Modeling of the grounding systems buried in heterogeneous soil). Słowa kluczowe: rezystancja uziemienia, modelowanie, niejednorodny grunt. Keywords: grounding resistance, modeling, heterogeneous soil. Wstęp Analizując własności uziemień, podstawowym ich parametrem, branym pod uwagę zarówno przy wymuszeniach wolnozmiennych jak i przy prądach udarowych jest ich rezystancja (impedancja) wejściowa. Przy wymuszeniach wolnozmiennych i o małych wartościach prądu rozpatruje się rezystancję statyczną uziemienia Rst, zależną głównie od konfiguracji (rozmiaru) uziemienia oraz budowy geoelektrycznej otaczającego gruntu. Przy prądach udarowych w uziomach zachodzą zjawiska falowe związane z dużą szybkością zmian wartości prądu oraz zjawiska wysokopr... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»