profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 577,80 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 520,02 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 504,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 252,00 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 126,00 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego (Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI)
W pracy omówiono opis dynamiki kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego z wykorzystaniem przedziałowego równania stanu. Omówiono również metodę identyfikacji przedziałowych parametrów modelu na podstawie przebiegu czasowego odpowiedzi skokowej rzeczywistego obiektu. Zastosowanie proponowanej metody identyfikacji pokazano na przykładzie rzeczywistego laboratoryjnego ogniwa słonecznego. Abstract. In the paper a description of dynamics an elevation angle for oriented PV system with the use of an interval state space equation is discussed. A step response based identification method for the considered model was also presented. An example of the identification for experimental PV system was also presented. (An identification of interval model an elevation angle in oriented PV system) Słowa kluczowe: orientowane ogniwa słoneczne, systemy przedziałowe, identyfikacja Keywords: Oriented PV systems, interval systems, identification. doi:10.12915/pe.2014.08.57 Uwagi wstępne Synteza algorytmu sterowania orientowanym ogniwem fotowoltaicznym (PV) wymaga znajomości modelu matematycznego, opisującego dynamikę tego obiektu. W przypadku rozważanego systemu dynamicznego najbardziej istotna jest znajomość modeli dynamiki obu kątów orientacji ogniwa, czyli kąta elewacji oraz kąta azymutu. Wcześniejsze badania autorów (zob. np. [10]) wykazały, że kąt azymutu jest stosunkowo prosty do opisu, natomiast znacznie trudniejszy do zamodelowania jest kąt elewacji ogniwa. W rozważanym wypadku kąt elewacji jest zależny od wielu czynników częściowo losowych (np. warunki atmosferyczne, obecność śniegu na ogniwach), a częściowo trudnych do opisu i bardzo komplikujących model (np. nieliniowości wynikające z konstrukcji części mechanicznej ogniwa). Z powyższych względów do opisu dynamiki kąta elewacji rozważanego ogniwa słonecznego zastosowano model przedziałowy. Jest on z jednej strony stosunkowo prosty, a z drugiej pozwala na poprawny opis zachowania si... więcej»

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni (Piotr CZAJKA, Wojciech MIZAK, Jacek GALAS, Adam CZYŻEWSKI,Maciej KOCHANOWSKI, Dariusz LITWIN, Maciej SOCJUSZ)
W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Podczas skanowania powierzchni z zastosowaniem techniki triangulacyjnej pojawiają się charakterystyczne zakłócenia związane głównie z występowaniem dużych obszarów cienia, w wyniku zjawiska przesłaniania. W opracowanym profilometrze zastosowano oryginalną metodę ograniczenia zakłóceń, polegającą na wielokrotnym skanowaniu powierzchni obiektu przy wybranych położeniach kątowych. Abstract. The paper presents a profilometer equipped with a laser triangulation head and a mechatronic positioning system for tested objects. The triangulation technique produces characteristic disturbances - mainly related to the shadowed areas known as occlusions. In the presented approach the occlusions are eliminated by multiple scanning of the object in several different angular orientations of a scanning line sensor relative to the object in question. (Laser profilometer for reconstruction of the surface geometry). Słowa kluczowe: technika triangulacji laserowej typu 2D, metoda ograniczenia zakłóceń pomiarowych. Keywords: 2D laser triangulation technique, method for avoiding measurement disturbances. doi:10.12915/pe.2014.08.35 Wstęp Profilometry wykorzystujące metodę stykową wymagają bezpośredniego kontaktu końcówki pomiarowej z powierzchnią obiektu. Ogranicza to możliwość badania delikatnych powierzchni niektórych materiałów, które mogą ulegać odkształceniu lub uszkodzeniu pod wpływem kontaktu z ostrzem pomiarowym [1]. Jako wady metody stykowej podaje się również małą prędkość pomiaru oraz łatwość uszkodzenia końcówki pomiarowej [2]. Z tego względu od szeregu lat prowadzone są prace, mające na celu opracowanie innych metod analizy geometrii powierzchni, alternatywnych wobec profilometrii stykowej. Wiodącą rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. ... więcej»

Testing of an electronically controlled engine with a gasoline direct injection system (Dorota TYPAŃSKA, Łukasz PUTZ)
The article presents a detailed analysis of the TSI (Turbo Straight Injection) gasoline direct injection system used in the vehicles manufactured by Volkswagen Group. The work presents the characteristic construction elements of this type of engine together with the descriptions of their influence on its operation. Next, it presents the results of engine power, torque, pollution emission levels, and fuel consumption tests conducted for the Skoda Superb 1.8 TSI and a comparison of the results with the results obtained for an equivalent engine with indirect fuel injection - Skoda Superb 1.8 T. Streszczenie. W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny TSI (Turbo Straight Injection) stosowanego w samochodach koncernu Volkswagen Group. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu Skoda Superb 1.8 TSI oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim - Skoda Superb 1.8 T. Badania sterowanego elektronicznie silnika z bezpośrednim wtryskiem benzyny Keywords: direct fuel injection, electronic engine control, TSI, uniform mixture, petrol engine. Słowa kluczowe: bezpośredni wtrysk paliwa, elektroniczne sterowanie silnikiem, TSI, mieszanka jednorodna, silnik benzynowy. doi:10.12915/pe.2014.08.31 Introduction The TSI engine is the next generation of engines with direct fuel injection developed in the Volkswagen Group concern. The first representative of this type of engines is the engine with the capacity of 1.8 dm3 with turbo injection used successfully in Skoda Superb manufactured in the Czech Republic. The constructors placed the main focus on achieving the highest performance possible with optimal fuel consumption. During the engine design phase, the following assumptions were followed: ... więcej»

Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych (Rafał KUMALA, Paweł SOWA)
W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej. Abstract. In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions. Identification of the disruptions in the coupled multi voltage transmission lines Słowa kluczowe: linie wielonapięciowe, identyfikacja, złożone zakłócenia zwarciowe, przebiegi przejściowe. Keywords: coupled multi voltage transmission lines, identification, complex fault disruptions, transients. doi:10.12915/pe.2014.08.27 Wstęp Współczesne systemy elektroenergetyczne (SEE) charakteryzują się bardzo dużą złożonością, zarówno struktury, jak i sposobu powiązań (tak fizycznych jak i funkcyjnych) pomiędzy ich elementami składowymi. Nieustający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza zwiększenie liczby źródeł w sieci na różnych poziomach napięcia. Niezależnie od napięcia znamionowego źródeł, każde z nich wpływa w mniejszy lub większy sposób na pracę SEE. Zwiększona generacja i zapotrzebowanie na moc w sieci (szczególnie od SN wzwyż) skutkuje coraz większym obciążeniem sieci przesyłowej i rozdzielczej. Niestety, budowa nowych ciągów liniowych WN i NN jest w dzisiejszych czasach bardzo utrudniona - szczególnie z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na budowę linii, co wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań prawnych. Ważne jest także zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa ludzi, co realizowane jest między innymi poprzez:  zachowanie bezpiecznych odległości linii od ziemi oraz obiektów znajdującej się w jej pobliżu,  nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego (dla częstotliwości 50 Hz), wy... więcej»

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2014, No 8
Contents 01 Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA - Modified power generation system of a wound rotor synchronous generator 1 02 Paweł BUŁKOWSKI, Tadeusz CITKO - Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter 8 03 Marek ORZYŁOWSKI, Mirosław LEWANDOWSKI - The Application of Fractional Calculus for Supercapacitor Dynamics Modeling 14 04 Paweł DAWIDOWSKI, Kacper SOWA, Mariusz STOSUR, Marcin SZEWCZYK, Przemysław BALCEREK - Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter 18 05 Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE - Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during twophase short circuit at the terminals of windings 22 06 Aron Abilluly BURLIBAY, Akambay Agybayuly BEISEMBAEV, Waldemar WÓJCIK - Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions 25 07 Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA - A method for human gait comparison 30 08 Bohdan BOROWIK, Marcin TOMCZYK, Barbara BOROWIK - Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults 34 09 Marcin HABRYCH - Comparison of performance of available current converters under distorted waveform conditions 38 10 Michał GWÓŹDŹ - Effectiveness of the Work of an Active Power Filter Based on a Multi-channel Converter 42 11 Dariusz ŻELASKO - Policy-Based Routing on the example of Vyatta system 46 12 Bartosz CHABER, Jacek STARZYŃSKI - Using Computer Modeling to Improve Design of a Stripline 50 13 Jarosław MŁYŃCZAK, Jan KUBICKI, Krzysztof KOPCZYŃSKI - Possibilities of stand-off detection of alcohol in car cabins 53 14 Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ - On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems 57 15 Piotr KAŹMIERCZAK - Photometric measurements of vehicle headlamps after 10 years of exploitation 61 16 Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI - Loads fo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Badania harmonicznych prądu zasilania źródeł światła LED dostępnych na rynku (Andrzej KASPRZAK, Marek ORLIKOWSKI, Dariusz BRODECKI)
In the paper, the results of harmonic current emission measurements of chosen LED lighting products, commonly available in the polish market in the year 2013, with reference to requirements of PN-EN 61000-3-2 have been presented. (Harmonic Current Emission Measurements of LED Lighting Products Available in the Market). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych prądu zasilania wybranych źródeł światła LED, dostępnych powszechnie na polskim rynku w 2013 roku, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61000-3-2. Keywords: EMC testing, LED lighting, harmonics. Słowa kluczowe: badania EMC, oświetlenie LED, harmoniczne. doi:10.12915/pe.2014.07.40 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji Europejskiej w 2009 roku spowodowało powszechne stosowanie energooszczędnych źródeł światła. W początkowym okresie stosowano głównie świetlówki kompaktowe, a w stosunkowo krótkim czasie pojawiły się na rynku źródła światła LED. Obydwa typy źródeł światła zasilane są z sieci poprzez elektroniczne przetwornice AC/DC. Takie układy zasilające źródeł światła stanowią dla sieci obciążenie nieliniowe. Z reguły... więcej»

Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią (Mariusz GAMRACKI)
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad stratną ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania. Abstract. The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during calculations. This paper describes the mathematical basis for modeling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field applied Rubinstein and Cooray- Rubinstein approach. Comparison of the results obtained for the selected parameters of lossy ground and for different distances from the point of striking is presented. (Modeling the propagation of lightning electromagnetic disturbance over a lossy ground). Słowa kluczowe: zaburzenie elektromagnetyczne, pole elektryczne, prąd piorunowy, ziemia stratna, poprawka Cooray-Rubinstein. Keywords: electromagnetic disturbance, electric field, lightning current, lossy ground, Cooray-Rubinstein approach. doi:10.12915/pe.2014.07.36 Wstęp Wyładowanie atmosferyczne jest trudnym obiektem badań ze względu na jego niepowtarzalny charakter oraz przypadkowość wystąpienia. Prowadzane pomiary w warunkach rzeczywistych są dodatkowo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na bardzo duże wartości prądów i napięć piorunowych stwarzające zagrożenie dla ludzi i sprzętu pomiarowego. Wykonywane od wielu lat eksperymenty, a w szczególności pomiary pola elektrycznego i magnetycznego a także prądu w kanale piorunowym... więcej»

Problematyka prognoz generacji wiatrowej w KSE (Tomasz POPŁAWSKI)
Od kilkunastu lat udział energetyki odnawialnej w sektorze elektroenergetyki stale rośnie. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne: wyczerpywanie się paliw kopalnych, proekologiczna polityka UE, awarie elektrowni atomowych na świecie, które wzbudzają w społeczeństwie uczucie niepokoju oraz wiele innych skutkujących wzrostem udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej. Większa liczba nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych, powoduje nowe problemy związane z prognozowaniem poziomu produkcji energii. Elektrownie wiatrowe są urządzeniami, które nie zapewniają stabilnego poziomu dostaw energii. Dlatego istnieje potrzeba opracowania modeli prognostycznych, które umożliwiają prognozowanie pracy takich jednostek w KSE w sposób rzetelny. W artykule podjęto próbę zastosowania teorii fraktalnej analizy procesów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych do poprawy dokładności prognoz. Opisano wyniki badań i sugestie dotyczące ich możliwości zastosowania. Abstract. Since several years the percentage of renewable power engineering in the sector of electric power engineering constantly grows. The reasons for this state are various: depletion of fossil fuels, breakdowns of atom power stations, which cause the feeling of anxiety, strong proecological tendencies in EU as well as the possibility to make the country independent on others. A higher number of new sources of electric energy, in particular wind farms, causes new problems related to forecasting the energy production level. Wind power stations are units, which do not provide a stable level of energy supply. Therefore there exists a need to develop forecasting models, which make it possible to forecast the work of such units in Polish Power System in a reliable way. In the paper an attempt has been undertaken to apply the theory of fractal analysis to the processes related to the operation of wind power stations for improving the accuracy of forecasts. R... więcej»

Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC (Jerzy CHUDORLIŃSKI)
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej EMC dotyczące emisyjności i odporności dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Podano najważniejsze normy oraz zalecenia dotyczące konstruowania urządzeń elektronicznych dla automatyki przemysłowej. Abstract. This paper presents the requirements for electromagnetic compatibility EMC emission and immunity for the power protection units. The most important standards and recommendations for designing electronic devices for industrial automation have been presented. (Technical and law problems for power protection unit compatible with the requirements EMC) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna EMC, normy, urządzenie zabezpieczające Key words: electromagnetic compatibility EMC, standards, power protection unit doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) obejmuje zespół urządzeń przeznaczonych do kontroli procesów wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej poprzez sterowanie aparaturą łączeniową i zabezpieczenie elementów systemu elektroenergetycznego, rejestrację stanów pracy obiektów oraz wizualizację podstawowych parametrów elektrycznych obiektów systemu elektroenergetycznego. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego od nich wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od środowiska zewnętrznego. Ważną rzeczą są wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń, z wbudowanymi algorytmami automatyki, pozwalające na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Automatyka ta powinna zapewniać również bezpieczeństwo personelu obsługującego, poprzez odpowiednią swoją konstrukcję zgodną z wymaganiami przepisów prawnych i normatywnych dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej dl... więcej»

Modelowanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w warunkach idealnych i rzeczywistych (Marek BUGAJ, Marian WNUK)
This article applies to modelling the propagation of electromagnetic waves. The use of mathematical models describing the propagation of electromagnetic waves allows you to simulate the propagation of any environment such as a building. The paper shows problem of selecting the appropriate propagation model for the analysis of the propagation environment. (Modeling the propagation of electromagnetic waves in ideal and real conditions) Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal elektromagnetycznych pozwala na symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Celem artykułu jest przedstawienie problemu doboru odpowiedniego modelu propagacyjnego do analizowanego środowiska. Keywords: wave propagation, attenuation, model Słowa kluczowe: propagacja fal, tłumienie, model doi:10.12915/pe.2014.07.31 Wstęp W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby urządzeń korzystających z komunikacji bezprzewodowej. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią urządzenia mobilne (smartfony, tablety), ale nie należy pomijać intensywnie rozwijanych nowych środków i systemów łączności (także wojskowych) bezprzewodowej. Wprowadzane na rynek rozwiązania bezprzewodowe należy wcześniej przetestować. W tym celu prowadzone są symulacje pracy urządzeń bezprzewodowych lub nawet całych systemów telekomunikacyjnych w różnych środowiskach propagacyjnych. Praktycznie niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich typów testów w rzeczywistym środowisku propagacyjnym. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal radiowych pozwala na wyeliminowanie tej niedogodności, możliwe staje się symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Opracowanie odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego, lub skorzystanie z już istniejącego pozwala na stosunkowo tanią weryfikację przygotowywanych projektów, przy akceptowal... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Analiza wpływu rozmieszczenia konkurencyjnej warstwy Petriego w neuronowo-rozmytym regulatorze adaptacyjnym na właściwości dynamiczne układu napędowego (Piotr DERUGO, Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT)
W artykule przedstawiono analizę możliwości rozmieszczenia konkurencyjnej warstwy Petriego w neuronowo-rozmytym regulatorze adaptacyjnym typu PI. Zbadano wpływ ilości zerowanych sygnałów na działanie układu napędowego. Rozważania teoretyczne oraz badania symulacyjne potwierdzono zostały przez testy eksperymentalne. Abstract. In the paper an issues related to the neuro-fuzzy adaptive controller with Petri layer are presented. The effect of number of zeroed signals on motor performance is examined. Theoretical and simulation studies are confirmed by experimental tests. (Analysis of the impact of the position of competitive Petri layer in neuro-fuzzy adaptive controller on the dynamic properties of the drive system). Słowa kluczowe: regulator adaptacyjny, konkurencyjne warstwy Petriego, sieci Petriego, napęd elektryczny. Keywords: adaptive regulator, Petri competitive layer, Petri Nets, electric drive doi:10.12915/pe.2014.06.07 Wstęp Współcześnie w przypadku przemysłowych układów napędowych wymaga się coraz lepszych właściwości dynamicznych i statycznych zarówno w znamionowych warunkach pracy jak i w obecności zakłóceń pomiarowych i parametrycznych [1]-[4]. Klasyczna kaskadowa struktura sterowania oparta na regulatorach liniowych tylko w ograniczonym stopniu może być uznana za układ odporny w związku z tym poszukuje się innych rozwiązań. W literaturze można znaleźć przykłady struktur sterowania odpornego bazujących na teorii H,, - synthesis, sterowaniu ślizgowym, rozmytym czy neuronowym [4]-[5]. Istnieje również duża liczba układów oparta na teorii sterowania adaptacyjnego. Jednym z takich układów jest struktura z modelem odniesienia (MRAS). Stosuje się ją takich zagadnieniach jak: estymacja prędkości napędu czy w układach regulacji prędkości/położenia i innych. Wykorzystuje ona różne regulatory: liniowe PI/PID, rozmyte czy rozmyto-neuronowe. Jedną z powszechnie rozwijających się dziedzin nauki wykorzystywanych w u... więcej»

Low Voltage and Wide Bandwidth Class AB Variable Gain Amplifier in 0.18-(mikro) m CMOS Technology (Mohammad Arif Sobhan BHUIYAN, Muhammad Idzdihar Bin IDRIS, Mamun Bin Ibne REAZ, Khairun Nisa MINHAD, Hafizah HUSAIN)
Variable gain amplifier (VGA) is the key element for amplifying process in analog to digital converter (ADC). In this paper, a low voltage and wide bandwidth class AB VGA is designed using CEDEC 0.18-μm CMOS process for high speed applications. The result show that, the designed VGA has a wide bandwidth of 100-MHz and consumes power less than 125uW at 1V supply voltage. From the results it is also evident that the circuit is capable of working with high linearity and wide bandwidth. The frequency response (Gain) and the wide bandwidth of this class AB VGA is better than previously reported class AB VGA. Smaller transistors are used to make the chip small and it occupies only 0.003 μm2. Such a VGA is suitable for high-performance RF devices. Streszczenie. W artykule opisano niskonapięciowy, szerokopasmowy wzmacniacz klasy AB typu VGA (variable gain amplifier - wzmacniacz o zmiennym wzmocnieniu). Wzmacniacz zaprojektowano wykorzystując proces 0.18 um CMOS. Wykonano wzmacniacz o pasmie 100 mHz i poborze mocy mniejszym niż 125 uW przy napięciu zasilania 1 V. (Niskonapięciowy, szerokopasmowy wzmacniacz klasy AB typu VGA w technologii 0.18 um CMOS) Keywords: CMOS, Class AB, High speed, Low Voltage, Variable Gain Amplifier (VGA). Słowa kluczowe: wzmacniacz klasy AB, wzmacniacz VGA - wzmacniacz o zmiennym wzmocnieniu. doi:10.12915/pe.2014.06.34 Introduction Variable gain amplifiers (VGA) are one of the most significant components in wireless communication receivers [1]. In typical communication receivers, VGAs are normally used in a feedback circuit to supply steady signal to baseband analog-to-digital converter (ADC) for random strength of received signal realizing the function of an automatic gain control (AGC). Gain range, power consumption and bandwidth of an ADC are strongly influenced by the performance of operational amplifier. In low voltage applications like wireless communication, mobile imaging applications etc. high-pe... więcej»

Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchronicznej dwustronnie zasilanej (Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK, Kazimierz GIERLOTKA)
W maszynie asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ), oprócz regulacji prędkości (lub mocy czynnej z zastosowaniach generacyjnych) możliwa jest także kontrola mocy biernej, pobieranej z sieci przez obwód stojana oraz mocy biernej przekształtnika sieciowego. W referacie przedstawiono metodykę obliczania strat mocy czynnej w poszczególnych elementach MDZ w zależności od mocy biernej w obwodzie stojana i momentu elektromagnetycznego silnika. Rozważania te zostały zilustrowane obliczeniami i charakterystykami dla układu laboratoryjnego MDZ o mocy 3 kW. Wynikiem analizy jest określenie rozpływu mocy biernej w maszynie dwustronnie zasilanej, przy założeniu całkowitej mocy biernej MDZ równej zero, dla którego sumaryczne straty mocy osiągają minimalną wartość. Abstract. In the doubly fed induction machine (DFIM), in addition to speed control it is also possible to control the reactive power flowing from the mains to the stator circuit. The paper presents a methodology for the calculation of active power losses in each component of DFIM, depending on the reactive power in the stator circuit and electromagnetic torque of the machine. These considerations are illustrated by calculations and characteristics designated for the laboratory 3 kW laboratory model of DFIM. The result of the analysis is to determine the reactive power flow in the doubly fed induction machine, ensuring zero value of the total reactive power, for which the total power losses reaches a minimum value. (Optimization of Reactive Power Flow in Doubly Fed Induction Machine). Słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, moc bierna, sprawność Keywords: doubly fed induction machine, reactive power, efficiency doi:10.12915/pe.2014.06.13 Wstęp W maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej MDZ silnik pierścieniowy M zasilany jest zarówno od strony stojana (z sieci), jak i wirnika (rys.1) [1]. W obwodzie wirnika stosuje się transformator Tr i przemiennik częstotliwości umożliwiając... więcej»

Analiza wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC (Marcin SKÓRA)
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych uszkodzeń falownika na położenie i orientację dwusilnikowego pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC. Opisano model układu napędowego i kinematyki pojazdu. Przedstawiono sposób sterowania prędkością pojazdu za pośrednictwem drążka sterowniczego oraz wybrane wyniki symulacji wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu. Abstract. This paper presents an analysis of the impact of selected inverter failures to the location and orientation of the mobile vehicle with two PM BLDC motors. The vehicle kinematic model and PM BLDC motor principles were described. The control method of the speed the vehicle via the joystick was demonstrated and the results of simulation the effect of failures were shown. (Analysis of inverter faults influence on trajectories of mobile vehicle powered by PM BLDC motors). Słowa kluczowe: dwusilnikowy pojazd mobilny, kinematyka ruchu, silnik PM BLDC, uszkodzenia falownika. Keywords: two motors mobile vehicle, mobile vehicle kinematics, brushless DC motor, inverter faults. doi:10.12915/pe.2014.06.26 Wstęp Atrakcyjna cena nowych, wydajnych mikrokontrolerów z rozbudowaną ilością układów we/wy, czujników, przetworników, układów półprzewodnikowych mocy, takich jak tranzystory IGBT czy MOSFET skutkuje pojawieniem się wielu profesjonalnych i amatorskich konstrukcji, służących zarówno do transportu osobowego (np. elektryczne wózki inwalidzkie, pojazdy typu Segway itp.), jak i towarowego. Aby umożliwić płynne sterowanie prędkością i momentem napędowym pojazdów, wyposaża się je najczęściej w mikroprocesorowe układy sterujące falownikami silnikowymi (lub mostkami H) na podstawie informacji z odpowiednich czujników. Uwaga konstruktorów skupia się w równej mierze na zapewnieniu płynności sterowania, komfortu użytkowania, intuicyjnego interfejsu użytkownika, jak i na zapewnieniu bezpieczeństwa w momencie zaistnienia uszkodzenia. Badania przedstawione w tym referacie mają n... więcej»

Diagnostyka drganiowa generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi - nowa metoda wykrywania drgań spowodowanych niewyważeniem (Marcin BARAŃSKI)
Artykuł przedstawia nową wibracyjną metodę diagnostyczną dla generatorów z magnesami trwałymi, które są powszechnie wykorzystywane m.in. w małych elektrowniach wiatrowych. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy poruszono szereg zagadnień, min. genezę powstania metody, podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, model obliczeniowy oraz zawarto wyniki symulacji i badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.405669. Abstract. The paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind turbines. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application No P.40566. (Innovative vibration diagnostic method of permanent magnets generators - detecting of vibrations caused by unbalance). Słowa kluczowe: generator, magnesy trwałe, diagnostyka, drgania. Keywords: generator, permanent magnets, diagnostics, vibration. doi:10.12915/pe.2014.06.45 Wstęp Drgania w maszynach elektrycznych są zjawiskiem niepożądanym, ich wysoki poziom, wyższy od tzw. poziomu dopuszczalnego, jest uważany za symptom wystąpienia awarii. Zbagatelizowanie tych objawów pociąga za sobą realne ryzyko wystąpienia awarii katastrofalnej, której koszty wielokrotnie mogą przekroczyć koszt urządzenia. Drgania, które zawsze towarzyszą pracy maszyn wirujących są przyczyną stopniowej degradacji niektórych podzespołów urządzenia. Diagnostyka drganiowa ma za zadanie uzyskanie zbioru informacji dotyczących... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Ślizgowe sterowanie prędkością silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zmiennej w czasie prostej przełączającej (Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Grzegorz TARCHAŁA)
W artykule przedstawione zostało zastosowanie ruchu ślizgowego w sterowaniu prędkością kątową silnika indukcyjnego. Wykorzystana została metoda ekwiwalentna, w której sygnał sterujący składa się z dwóch części: ciągłej oraz nieciągłej (podlegającej oscylacjom). W celu zapewnienia jednakowej dynamiki przebiegów prędkości kątowej napędu oraz odporności układu podczas etapu osiągania prostej przełączającej, niezależnie od zakłóceń zewnętrznych i parametrycznych, zaproponowano zastosowanie zmiennej w czasie prostej przełączającej. Abstract. The paper deals with the sliding mode application in the control of the induction motor speed. The equivalent control method, in which the control signal consists of two parts: continuous and discontinuous (that is subject to oscillations), is used. In order to ensure identical dynamics of the speed transients and system robustness during the switching line reaching phase, regardless of the external and parametric disturbances, the timevarying switching line approach is proposed. (Sliding mode control of the induction motor speed with a time-varying switching line). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie ślizgowe, projektowanie, zmienna prosta przełączająca. Keywords: induction motor, sliding mode control, design, time-varying switching line. doi:10.12915/pe.2014.05.02 Wstęp Sterowanie ślizgowe, jako algorytmiczna metoda sterowania, oparta na modelu matematycznym badanego obiektu, zapewnia doskonałą dynamikę regulowanych zmiennych [1]. Jedną z głównych cech tego rodzaju sterowania jest odporność na zakłócenia, zarówno zewnętrzne, jak i parametryczne. Inna z cech tego sterowania - chattering, czyli indukowanie oscylacji w sterowanych zmiennych, może zostać zredukowane między innymi poprzez dobór odpowiedniej metody sterowania [2] Sterowanie ślizgowe może z powodzeniem być stosowane do sterowania wszystkimi zmiennymi stanu w napędach z silnikami indukcyjnymi [3]. Sterowanie to, w sposób natural... więcej»

Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych (Łukasz MACIURA, Piotr LASEK, Anna IWANICKA – MACIURA)
Artykuł przedstawia koncepcję systemu telemedycznego służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych. Motywację do powstania koncepcji systemu stanowią problemy pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych związane z zapominaniem o regularnym zażywaniu leków. Głosowy sposób komunikacji z pacjentem został wybrany z uwagi na ewentualne trudności takich pacjentów w posługiwaniu się aplikacjami z interfejsem graficznym. Abstract. This article presents a concept architecture of a telemedicine system designed to remind and to remotely control taking medication by geriatric and mental patients. The idea of the system emerged because of the problems of such patients in correct and regular medication taking. Due to possible problems related to using computer graphical interfaces, we have chosen a voice transmission as a method of comunication with such patients. (The concept of telemedicine system with voice communication used to remind and remote control of medication for geriatric and psychiatric patients) Słowa kluczowe: system telemedyczny, komunikacja głosowa, geriatria, psychiatria Keywords: telemedical system, voice communication, geriatrics, psychiatrics doi:10.12915/pe.2014.05.27 Wstęp Współcześnie liczne przemiany cywilizacyjne a wraz z nimi szybki postęp technologiczny powodują, że e-zdrowie (ang. e-health) staje się realną alternatywą, dla medycyny tradycyjnej. Wchodzące w zakres e-zdrowia tele-zdrowie może przyczynić się na przykład do rzeczywistej redukcji kosztów opieki medycznej nad pacjentem przy jednoczesnym polepszeniu jakości opieki i zadowoleniu pacjenta. E-zdrowie są to zazwyczaj narzędzia i rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. E-zdrowie obejmuje: telemedycynę, telezdrowie (zdalną opiekę medyczną), informatykę medyczną, zarządzanie informacjami o zdrowiu, technologie informacyjne w opiece... więcej»

Adaptive single phase moving average filter PLLs: analysis, design, performance evaluation and comparison (Naji Rajai Nasri AMA, Wilson KOMATSU, Fuad KASSAB JUNIOR, Lourenco MATAKAS JUNIOR)
This work analyzes the single-phase Phase Locked Loops using adaptive Moving Average filter and proposes a discrete time tuning procedure, resulting in faster transient response when compared with previous methods, with a good tradeoff between transient (settling time) and steady state (phase ripple) characteristics. An extensive experimental performance evaluation and comparison between the proposed PLL, pPLL and DFAC-pPLL is carried out showing that the proposed PLL presents similar or better performance than more sophisticated ones like DFAC-pPLL. Streszczenie. W artykule opisano jednofazowy układ PLL z filtrem adaptacyjnym i zaproponowano procedurę strojenia zapewniającą krótszy stan nieustalony i dobre przejście między stanem przejściowym a ustalonym. Porównano eksperymentalnie różne układy PLL, pPLL i DFAC-pPLL. Układ PLL z filtrem adaptacyjnym o ruchomej średniej - analiza, projektowanie, właściwości Keywords: PLL; Synchronization; Adaptive moving average filter; distributed generation. Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords. doi:10.12915/pe.2014.05.43 I. Introduction Our proposal involves single-phase Phase Locked Loops (PLL) using adaptive Moving Average (MAV) filters, suitable for harmonics distorted and frequency changing AC systems such as micro-grids including low power renewable energy source, such as solar and wind. It is shown that simple PLL structures, as those proposed in this paper, can present similar or better performance (fast transient response and low output signal phase ripple) than more sophisticated ones found in the literature. To demonstrate this claim, an experimental comparison of some singlephase PLL strategies is made, and especially, the proposed MAMAV-PLL (Modified Adaptive MAV-filter based PLL) is compared with the recently published DFAC-pPLL [1] based on the pPLL [2]. The MAMAV-PLL derives from conventional adaptive moving ... więcej»

Voltage fluctuations in networks with distributed power sources (Maciej MRÓZ, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC)
One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources, e.g. wind turbines, are voltage fluctuations. An imprecise prediction of the disturbance level may be the reason for erroneous decisions made at the stage of issuing technical conditions of connection. In the authors' opinion, the most common causes for errors can be: the lack of sufficiently precise tools for assessing the level of flicker attenuation, high uncertainty of prediction of the disturbance level after connection, and too low disturbance emission limits. Streszczenie. Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez rozproszone źródła energii np. przez turbiny wiatrowe, są wahania napięcia. Brak precyzji w przewidywaniu poziomu tego zaburzenia po przyłączeniu źródła może być przyczyną błędnej decyzji na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia. Wśród wielu przyczyn błędu można wyróżnić zdaniem autorów brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi dla oceny poziomu tłumienia wahań w sieci zasilającej, dużą niepewność prognozy poziomu zaburzenia po przyłączeniu źródła oraz przyjmowane zbyt niskie graniczne wartości miar liczbowych zaburzenia. Wahania napięć w sieciach z rozproszonymi źródłami energii Keywords: flicker, propagation, transfer coefficient Słowa kluczowe: wahania napięcia, propagacja, współczynnik przejścia doi:10.12915/pe.2014.05.50 Introduction Among many features of the smart grid technology at least two, related to the distributed generation, should be mentioned: the grid flexibility, understood as its capability for connection of a new power source and acceptance of a new and proven idea or technology, and the ability to supply sensitive loads or installations without degradation of their functionality. One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources that in many cases can be an obstacle to their connection to the network are voltage fluctuations.Power sources with power considerable ... więcej»

Wykorzystanie składowych głównych z normą L1 do filtracji projekcyjnej (Tomasz PRZYBYŁA)
W niniejszej pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodę nieliniowej filtracji projekcyjnej. Zaproponowana modyfikacja dotyczy problemu wyznaczania podprzestrzeni projekcyjnej. W oryginalnej metodzie filtracji do wyznaczenia podprzestrzeni projekcyjnej wykorzystuje się metodę analizy składowych głównych (PCA), gdzie wykorzystywana jest norma L2. Norma L2 wrażliwa jest na próbki obce, stąd zaproponowano metodę PCA z normą L1 do wyznaczenia podprzestrzeni projekcyjnej jak również do wyznaczenia końcowej wartości próbki sygnału. Abstract. The paper presents a modification of nonlinear state-space projections (NSSP) method. The proposed approach deals with the sub-space estimation problem. In the original NSSP method, the principal component analysis (PCA) is used for the sub-space determination. The classical PCA uses L2 norm which is sensitive to outliers. Thus, in this paper the L1 norm PCA is proposed for a sub-space determination as well as for the final value of the processed signal sample. A modification of nonlinear state-space projections (NSSP) method Słowa kluczowe: przestrzeń fazowa, filtracja projekcyjna, nieliniowe tłumienie zakłóceń. Keywords: embedded space, projective filtering, nonlinear noise reduction. doi:10.12915/pe.2014.05.31 Wstęp Podczas rejestracji sygnałów o małej amplitudzie (pojedyncze mV) lub bardzo małej (dziesiątki V) rejestrowane są również zakłócenia. Amplituda zakłóceń może przekraczać amplitudę sygnału użytecznego. Do tłumienia zakłóceń wykorzystuje się filtry. Filtry liniowe z powodzeniem stosuje się w przypadkach, gdy widmo szumu nie pokrywa się z widmem sygnału użytecznego. W przypadku, gdy widmo szumu pokrywa się z widmem sygnału użytecznego filtry liniowe są praktycznie bezużyteczne. W takim przypadku, do eliminacji zakłóceń można zastosować metody z dziedziny dynamicznych systemów nieliniowych. Zwiększająca się moc obliczeniowa komputerów umożliwia stosowanie takich metod w akceptowalnym ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Intersystem faults in the coupled high-voltage line working on the same tower construction (Rafal KUMALA, Paweł SOWA)
This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in the different coupled high-voltage line working on the same tower construction. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów napięć w różnych liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych. (Zwarcia wewnątrzsystemowe w liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych). Keywords: electromagnetic transients, multi-voltage lines, energy and environment, power system. Słowa kluczowe: stany przejściowe, linie wielonapięciowe doi:10.12915/pe.2014.04.32 Introduction More and more often multi-voltage (two or more) lines will be used for the environmental protection, what will bring primarily limitation of forest belts needed to conduct electricity transmission routes. For a typical 400 kV line the required forest belt is with a width of 24 m. One double-system line 400 kV is able to transfer as much energy every 4 simply lines 220 kV or 15 single line 110 kV. Building a higher voltage lines in the two-way instead of one-track system is reduced: lines nuisance to the environment, the area occupied by the line, material-line. One four-system dual voltage line is able to send as much energy as one double-system line 400 kV and one 220 kV double system. Using multi-line dual voltage reduces to: onerousness to the environment, the area occupied by the line (more than double - see Figure 1). Such solutions may, however, pos... więcej»

Wpływ dodatkowych sprzężeń zwrotnych na tłumienie drgań skrętnych w układzie napędowym z połączeniem sprężystym o dużej dynamice (Paweł PAUL, Roman MUSZYŃSKI)
Artykuł dotyczy tłumienia oscylacji spowodowanych przez elastyczne połączenie w układzie napędowym z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych o dużej dynamice, w strukturach z dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi od zmiennych stanu. Przeprowadzono porównawcze badania symulacyjne tych struktur. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych zweryfikowano na stanowisku laboratoryjnym, w którym układ sterowania zrealizowano przy wykorzystaniu procesora sygnałowego. Abstract. The paper deals with oscilations damping caused through elastic joint in the high dynamics drive system using structures with additional feedback based on state variables. Permanent magnet synchronous motor (PMSM) is used in this drive. Comparative simulation studys of discussed structures were demonstrated. The results were verified by the laboratory experiments, with control system realised in digital signal procesor. (Influence of additional feedback on damping of torsional vibrations in the high dynamics drive system with elastic joint). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, połączenie elastyczne, tłumienie oscylacji, obserwator stanu. Keywords: permanent magnet synchronous motor (PMSM), high dynamics, elastic joint, oscillations damping, state observer. doi:10.12915/pe.2014.04.12 Wprowadzenie W rzeczywistych układach napędowych silniki i maszyny robocze połączone są za pomocą wałów, sprzęgieł i przekładni. Wszystkie te elementy mają skończoną sztywność i pod wpływem działającego momentu ulegają skręceniu. Istnieje grupa napędów, w których sprężystość połączenia mechanicznego wpływa istotnie na ich pracę, powodując oscylacje wielkości. Powoduje to skrócenie żywotności i zmniejszenie niezawodności układu napędowego, wzrost naprężeń w wale oraz wpływa niekorzystnie na proces technologiczny [1-6]. Wprowadzenie do napędów silników synchronicznych z magnesami trwałymi znacznie poprawiło dynamikę. Wskutek szybkich zmian momentu, ujawnia się wyraźniej e... więcej»

Diagnostics of thermal processes in antenna systems of broadcast stations (Mikołaj BARTLOMIEJCZYK, Milan ŠIMKO, Milan CHUPÁČ, Štefan HAMACEK)
Diagnostics is an important element associated with the operation of a radio antenna systems, allowing earlier detection of potential damage. Thermography is one of the diagnostic tools, which allows for non-invasive assessment of technical condition. It brings together both financial savings associated with the removal of the damage and the potential effects caused by it. The article presents an example of using a thermal imaging technique in fault location antenna systems. Streszczenie. Istotnym elementem związanym z eksploatacja radiowych stacji nadawczych jest diagnostyka systemów antenowych, co umożliwia wcześniejsze wykrycie potencjalnych uszkodzeń. Jednym z narzędzi diagnostyki jest termowizja, która pozwala na bezinwazyjną ocenę stanu technicznego. Przynosi to ze sobą oszczędności finansowe związane zarówno z usuwaniem samego uszkodzenia jak I potencjalnymi skutkami przezeń spowodowanymi. W artykule przedstawiono przykład użycia techniki termowizyjnej w lokalizacji uszkodzenia systemów antenowych. (Diagnostyka zjawisk termicznych w systemach antenowych stacji nadawczych). Keywords: antenna, thermography, radio, diagnostics. Słowa kluczowe: anteny, termowizja, radiostacje, diagnostyka. doi:10.12915/pe.2014.04.34 Introduction The main characteristic of radio transmission is the usage of radio waves in order to transmit information. The research area connected with this branch of science is undergoing constant development. It requires many technical innovations as the area of radio telecommunication networks applications is growing steadily and they provide wider and wider range of services. By means of their transmitters radio transmission is realized on a local, regional, national and international scale. Radio waves used are of short, very short and medium wavelengths. Some broadcast stations are able to cover the area of practically the whole world. Exploitation of such broadcast stations equipped with antenna apparatus i... więcej»

The neurofeedback method - how to train the brain (Paweł NIEDBALSKI, Paweł OGNIEWSKI, Stefan F. FILIPOWICZ)
This text discusses neurofeedback training, explains the concept of such training as well as the issues and problems involved. It points out the areas and medical problems where this method is useful. Finally, the text attempts to present the neurofeedback from technical, construction and user perspectives. Streszczenie. Artykuł ten oparty jest na zagadnieniu treningu neurofeedback. Stara się przybliżyć, na czym polega koncepcja takiego treningu, z jakimi zagadnieniami jest związany. Wskazuje dziedziny i problemy, w których taka metoda terapii jest przydatna. Stara się przedstawić zagadnienia związane z neurofeedbackiem zarówno od strony konstrukcyjnej, technicznej jak i użytkowej. Metoda treningu typu neurofeedback. Keywords: biofeedback, neurofeedback, eeg Słowa kluczowe: biofeedback, neurofeedback, eeg doi:10.12915/pe.2014.04.61 Introduction Neurofeedback is one of the most effective among all the treatments categorized as biofeedback. Biofeedback, or biological feedback, uses information about physiological changes in a patient to provoke (and through repeated training consolidate) desired reactions in the said patient. The most often measured physiological parameters defining the modality of the treatment include: galvanic skin response (GSR), temperature, breathing, heart rate, electromyography (EMG). In neurofeedback the feedback information include certain characteristics of nervous system activities (EEG). EEG frequency distribution is especially important, since specific ranges of component frequencies of the signal (called rhythms) refer to commonly known and medically described brain activities (Alpha, Beta, etc.). Depending on the situation and mood certain bands may be expressed stronger than other and vice versa - changes in brain activity influence person's psychophysical state. The Neurofeedback Method exploits the fact, that with effort of will and methodical training certain bands can gain advantage over othe... więcej»

Nowe książki - Marceli Kaźmierski, Waldemar Olech: "Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów" wydana przez Energopomiar-Elektryka, Gliwice 2013 r. Stron 386. ISBN 978-83- 916040-5-2. (Tadeusz Glinka)
Mam przyjemność poinformować Czytelników o nowo wydanej monografii pt. "Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów". Autorami monografii są: Marceli Kaźmierski, emerytowany pracownik Instytutu Energetyki, Oddziału (w późniejszym okresie Zakładu) Transformatorów w Łodzi, gdzie ostatnio pełnił funkcję doradcy do spraw naukowych, oraz Waldemar Olech, kierownik Zespołu Transformatorów i Izolacji Papierowej Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o. o. w Gliwicach. Monografia podsumowuje kilkudziesięcioletnie prace Autorów w tematyce eksploatacji, diagnostyki i ekspertyz transformatorów energetycznych. Jej treść wzbogacono o duże doświadczenia krajowe oraz o doświadczenia czołowych firm energetycznych na świecie, publikowane w większości w wydawnictwach CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques), międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest ułatwianie wymiany wiedzy i informacji dotyczących wyt... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Identyfikacja dźwięków serca za pomocą algorytmu LPC oraz sztucznej sieci neuronowej (Dawid GRADOLEWSKI, Grzegorz REDLARSKI)
W artykule przedstawiono algorytm klasyfikacji sygnału fonokardiograficznego, który umożliwia skuteczną identyfikację 12 różnych stanów. Poprzez połączenie ze sobą algorytmu kodowania liniowego (LPC) wraz ze sztuczną siecią neuronową uzyskano skuteczność klasyfikacji sięgającą 82% oraz pełną skuteczność w rozróżnieniu pomiędzy stanami: braku lub występowania schorzenia. Najlepsze rezultaty uzyskano dla jednokierunkowych, dwuwarstwowych sieci, odpowiednio z 24, 20 oraz 12 neuronami w warstwach ukrytych, których zadaniem było: wstępne wykrycie nieprawidłowości, identyfikacja zdrowego tonu oraz identyfikacja patologii. Do uczenia sieci wykorzystano adaptacyjny algorytm wstecznej propagacji -traingda. Opracowany system w przyszłości może zostać zaimplementowany w urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Abstract. In this paper a new classification algorithm of phonocardiography signal is presented. It enables an effective identification of 12 different heart sounds. Through the combination of Linear Predictive Coding (LPC) algorithm and artificial neural network, an accuracy of 82% in identification of signals and 100% of precision in distinguishing between pathological and healthy sound were obtained. The best results were obtained with three neural networks with 24, 20 and 12 neurons in the hidden layer, which were responsible for preliminary identification of pathology, identification of healthy tones and identification of the pathology. The networks were taught with traingda backpropagation algorithm. In the future, this system could be implemented on smartphones or tablets. (Heart sound identification system based on LPC algorithm and artificial neural network). Słowa kluczowe: fonokardiografia, przetwarzanie sygnałów, sztuczne sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, inteligentny stetoskop Keywords: phonocardiography, signal processing, artificial neural networks, artificial Intelligence, smart stethoscope doi:10.12915/pe.201... więcej»

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids (Michał PUDEŁKO, Waldemar SKOMUDEK)
Rozwój aplikacji informatycznych w obszarze sieci inteligentnych stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących uzyskanie wysokiej, rynkowej efektywności Smart Grids. Aplikacjom tym stawiane są wymagania gwarantujące niezawodność i pewność działania, zachowując jednocześnie nieograniczone bezpieczeństwo gromadzonych danych. W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania w sieciach inteligentnych otwartych technologii informatycznych wraz z propozycją modelu takiej aplikacji. Abstract. Development of computer applications in the field of intelligent networks is one of the key factors for getting high, the market efficiency of Smart Grids. Applications that are placed on the requirements to ensure reliable operation, while maintaining safety unlimited data collected. This paper presents an assessment of the applicability of the intelligent network of open technologies, including proposed model of the application.. (The use of open technologies for building application of the Smart Grids). Słowa kluczowe: sieci inteligentne, otwarte systemy informatyczne, architektura klastrowa. Keywords: smart grids, open source, cluster architecture. doi:10.12915/pe.2014.03.14 1. Wstęp Postępująca restrukturyzacja przedsiębiorstw energetycznych polegające na demonopolizacji, prywatyzacji, konsolidacji w grupy energetyczne, unbundling na spółki dystrybucyjne i handlowe, czy też zmiany prawa energetycznego wprowadzające nowe byty w systemie elektroenergetycznym, takie jak prosumenci, wprowadzają konieczność ciągłego dostosowywania infrastruktury i systemów IT w elektroenergetyce do potrzeb i wymagań przeobrażającego się rynku. Aby system energetyczny działał przy jednoczesnym udziale tak wielu podmiotów wytwórczych, dystrybucyjnych oraz handlowych niezbędne jest dokładne opomiarowane sieci na wszystkich jej poziomach. Konieczne staje się zbilansowanie całego systemu elektroenergetycznego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstały różne... więcej»

Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w energetyce - Autorzy: Bronisław Drak, Tadeusz Glinka, Jan Kapinos, Roman Miksiewicz, Piotr Zientek. (Jan Zawilak)
Mam przyjemność poinformować Czytelników o nowo wydanej monografii. Autorami monografii są nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej o znaczącym dorobku naukowym i dydaktycznym. Autorzy mają ogromną wiedzę z zakresu budowy, konstrukcji, diagnostyki i eksploatacji w pełnym zakresie: rodzajów, typów i wielkości maszyn elektrycznych i transformatorów. Ponadto zagadnieniami diagnostyki i niezawodności pracy transformatorów i maszyn elektrycznych zajmują się od wielu lat. Tadeusz Glinka był przez 25 lat ekspertem ds. eksploatacji i remontu napędów elektrycznych w Hucie Katowice, Bronisław Drak i Jan Kapinos przez ponad 20 lat opracowywali ekspertyzy poawaryjne maszyn elektrycznych i transformatorów dla towarzystw ubezpieczeniowych i elektrowni zawodowych, Piotr Zientek przez 5 lat pracował w Zakładzie Remontowym Maszyn Elektrycznych. Doświadczenie to dało Im ba... więcej»

Analysis of numerical efficiency of TD-FEM computation with BDF (Marcin SOWA)
A study is presented on the topic of numerical efficiency of TD-FEM with the use of BDF. The BDF coefficients are calculated with the use of Lagrange polynomials. The paper also presents two strategies of time-step adaptation. The obtained numerical solutions have been compared with analytical solutions of the selected problems in order to check their accuracy. Streszczenie. Przedstawiono badania na temat efektywności numerycznej metody TD-FEM przy wykorzystaniu metody różnic wstecznych. Współczynniki metody różnic wstecznych otrzymano za pomocą wielomianów Lagrange’a. W artykule przedstawiono również dwie strategie automatycznego doboru kroku czasowego. W celu sprawdzenia dokładności rozwiązań numerycznych porównano je z rozwiązaniami analitycznymi rozpatrzonych zagadnień. (Analiza efektywności numerycznej metody TD-FEM z wykorzystaniem metody różnic wstecznych). Keywords: backward differentiation formula, time domain finite element method, time step adaptation Słowa kluczowe: metoda różnic wstecznych, metoda elementów skończonych w dziedzinie czasu, automatyczne dostosowanie kroku całkowania doi:10.12915/pe.2014.03.22 Introduction The paper presents studies that are a part of a larger project concerning electromagnetic field computation and the analysis of efficiency of the finite element method. Many complicated problems require analyses that are computationally expensive (e.g. coupled field, nonlinear problems [1] or ones complicated geometry). This is why many studies are performed to find possible ways of reducing computation time of the finite element method (e.g. by parallel computing [2] or by choice of optimal methods [3]). Whether the problem concerns a simplified or complicated model - the computation of the electromagnetic field distribution involves the solution of a system of linear equations: (1) Ku  F, or nonlinear equations if the environment parameters are dependent on the electromagnetic field. ... więcej»

Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego z diodami świecącymi (Andrzej PAWLAK, Krzysztof ZAREMBA)
W artykule zaprezentowano analizę wpływu geometrii instalacji oświetlenia pośredniego z diodami świecącymi na sprawność oświetlenia i jego równomierność. Przykładowe instalacje oświetleniowe badano analizując wyniki symulacji komputerowych, które następnie zweryfikowano wykonując pomiary rozkładu natężenia oświetlenia w zbudowanym modelu. Wyniki pomiarowe modeli potwierdziły badania symulacyjne, wyznaczone na podstawie pomiarów sprawności oświetlenia różniły się maksymalnie o 3% od wartości obliczonych. Zmierzone i obliczone wartości równomierności oświetlenia też były zbliżone i wysokie. Abstract. This article presents the analysis of the impact of the geometry of the indirect lighting with LEDs on the lighting efficiency and its uniformity. The example lighting was studied by first examining the results of computer simulations, which were then verified via measurements of the illuminance distribution within the developed model. The simulation analysis for lighting was further confirmed through measurement results, with the observed utilisation factors differing by only 3% from the calculated values. The measured and calculated lighting uniformities were also high and quite approximate. (Comparison of computer simulation and measurement results for models of indirect lighting with light emitting diodes. Słowa kluczowe: oświetlenie pośrednie, diody świecące, oświetlenie wnękowe, sprawność oświetlenia. Keywords: indirect lighting, light emitting diodes, cove lighting, utilisation factor. doi:10.12915/pe.2014.03.60 Wstęp Porównanie wizualizacji przykładowych instalacji oświetlenia pośredniego ze świetlówkami typu T5 (rys. 1a) oraz z LEDami (rys. 1b), wyraźnie pokazuje przewagę ostatniego rozwiązania. W przypadku świetlówek na suficie otrzymuje się zazwyczaj nierównomierne plamy świetlne. W przypadku instalacji z LEDami można otrzymać równomiernie podświetloną wnękę o założonej jasności oraz dowolnej długości i kształcie. Rys. 1. Przykła... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Analiza wpływu średnicy zbrojenia, rozstawu pomiędzy prętami oraz parametrów elektrycznych betonu na wartości natężenia pola elektrycznego (Agnieszka CHOROSZUCHO)
Celem publikacji jest szczegółowa analiza wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej (WiFi) pracujący przy częstotliwości f=2,4 GHz. W celu określenia błędu obliczeń, wyniki uzyskane dla jednorodnej struktury przy zastosowaniu numerycznej metody FDTD porównano z rozwiązaniem analitycznym. Abstract. The aim of this article is the detailed analysis of the diameter of reinforcement, number of rows and spacing between bars on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was a model containing the load-bearing wall made of concrete (absorbing dielectric) and reinforcement (conductor). It were analyzed four, typical systems of concrete reinforcement used in building engineering. Additional, the influence of electric parameters of concrete (electrical permittivity and conductivity) on values of the electric field intensity received for heterogeneous structures of material was discussed. The presented situation is one of the distribution of field generated by a wireless communication system (WiFi) operating by the frequencies f=2.4 GHz. Due to circumscribe the error of the calculate, results which were received for the homogeneous structure by application of the numerical method FDTD were compared with analytical solution. (The analysis of the diameter of reinforcement, spacing between bars and the electrical parameters of the concrete on the values of the electric field intensit... więcej»

Modelowanie uwarunkowań zużycia energii elektrycznej regionu (Wiktoria GRYCAN, Bogumiła WNUKOWSKA, Zbigniew WRÓBLEWSKI)
W pracy scharakteryzowano wybrane grupy czynników wpływających na zużycie energii na rozpatrywanym obszarze. Zaprezentowano postępowanie stosowane w tworzeniu modeli ekonometrycznych. Przeprowadzono również ocenę wpływu określonych czynników na poziom obciążenia dla wytypowanego obszaru w oparciu o stworzone modele ekonometryczne. Abstract. Paper presents characteristic of chosen groups of factors that can influence on energy use in the analyzed area. It presents the implemented procedure of econometric modelling. It also consists the valuation of specific factors impact on load level in chosen area based on created econometric models. (Modelling of electric energy conditions in region). Słowa kluczowe: modelowanie, obciążenie, energia elektryczna. Keywords: modelling, loads, electricity. doi:10.12915/pe.2014.02.58 Wstęp Problem energochłonności jest jednym z priorytetowych zagadnień polityki energetycznej w Europie. W latach 2005 - 2007 zużycie energii elektrycznej gwałtownie wzrastało, co stanowiło powód do zdecydowanych działań, mających ograniczyć taką tendencję. Lata 2008 - 2009 charakteryzowały się zmniejszeniem zużycia energii. Było to spowodowane kryzysem gospodarczym w Europie i dlatego w okresie 2010 - 2011 odnotowano odwrócenie tendencji spadkowej i zużycie energii ponownie zaczęło rosnąć. Poszukuje się rozwiązań i uregulowań, które pozwolą zminimalizować zużycie energii elektrycznej niezależnie od aktualnego stanu gospodarki. Polityka energetyczna Pierwszym istotnym dokumentem dotyczącym działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej była Europejska Karta Energetyczna podpisana w Hadze w grudniu 1991 r. przez 46 państw. Kontynuacją prawnych działań dotyczących zużycia energii był protokół z Kioto z 2005 roku. Jako najważniejsze dokumenty dotyczące uregulowań prawnych w zakresie energii elektrycznej należy jednak wymienić:  Pakiet energetyczno-klimatyczny (03.2007), znany lepiej jako pakiet 3x20 do 20... więcej»

Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation (Grzegorz KARNAS, Stanislaw WYDERKA, Robert ZIEMBA, Kamil FILIK, Grzegorz MASLOWSKI)
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered r... więcej»

Asynchroniczna wymiana danych w układzie GALS ukierunkowana na minimalizację poboru mocy (Damian MODRZYK, Dariusz KANIA)
W artykule przedstawiono nowatorską metodę asynchronicznej wymiany danych pomiędzy modułami lokalnie synchronicznymi w systemie GALS. Metoda ukierunkowana jest na minimalizację poboru mocy w złożonych układach kompresji sygnału obrazu oraz sygnału wizyjnego. Rozwiązanie polega na implementacji modułów nadrzędnych dla poszczególnych bloków kodera, które wyposażone są w interfejsy asynchroniczne umożliwiające blokowanie lokalnego sygnału zegarowego. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentalne otrzymane po zastosowaniu przedstawionej metody w układzie kodera Motion JPEG2000. Abstract. In the paper there is presented a novel method of asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system. The method is oriented toward the minimization of power consumption within complex image or video compression designs. The solution is based on implementation of the asynchronous modules for individual functional blocks of the encoder, which are equipped with asynchronous interfaces and enable gating of a local clock signal. In the article there are presented experimental results obtained after adopting the method in the Motion JPEG2000 encoder design. Asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system Słowa kluczowe: interfejs asynchroniczny, układy globalnie asynchroniczne lokalnie synchroniczne (GALS), bramkowanie zegara Keywords: asynchronous interface, globally asynchronous locally synchronous (GALS) circuits, clock gating, video compression doi:10.12915/pe.2014.02.35 Wstęp Od kilku lat obserwujemy pewnego rodzaju rewolucję w obszarze urządzeń elektronicznych powszechnego użytku. Era komputerów osobistych PC kończy się, a główne zainteresowanie skupia się obecnie wokół multimedialnych urządzeń mobilnych takich jak "smartfony" czy "tablety". Co więcej urządzenia te realizują bardzo złożone obliczenia typu akwizycja, kompresja oraz dekompresja sygnałów obrazu oraz wideo o wysokiej rozdzielczości... więcej»

Enhanced ID-based signature scheme (Jacek POMYKAŁA)
In the paper we present the design of new digital signature protocol with the secretly hidden warning in the Gap Diffie-Hellman group. The proposed scheme is the extended Id based protocol applying the idea of Schnorr signature and the subliminal channel defined by Simmons. Streszczenie. W pracy przedstawiono projekt nowego protokołu cyfrowego podpisu z ukrytym ostrzeżeniem wykorzystujący grupę Diffiego- Hellmana z luką obliczeniowo-decyzyjną. Proponowany schemat jest oparty na rozszerzonym protokole podpisu bazującego na tożsamości i wykorzystuje schemat C. P Schnorra i ideę kanału podprogowego zainicjowaną przez G. Simmonsa. (Zaawansowany schemat podpisu cyfrowego opartego na tożsamości). Keywords: gap Diffie-Hellman groups, bilinear pairing, Schnorr digital signature, coercion secretly embedded warning, subliminal channel. Słowa kluczowe: grupa Diffie-Hellmana z luką obliczeniowo-decyzyjną, odwzorowanie dwuliniowe, podpis cyfrowy Schnorra, ukryte ostrzeżenie o wymuszeniu, kanał podprogowy. doi:10.12915/pe.2014.02.30 Introduction The main purpose of the paper is to extend the standard digital signature scheme to the protocol resistant on the possible coercion of the signature. We consider the model enhancing the Id based signature protocol. To be more precise we consider a signature scheme with the core property of being blackmail secure. Namely, the signer should be able to transfer a message to some trusted authorities subliminally alerting that a signature has been coerced. Such embedded alert must be completely hidden from a point of view of the adversary, which can be a quite powerful entity. Thus, we consider the notion of an embedded secret signature defined in [8]. Our protocol is however dedicated to the extended Id-based model in which there are 3 entities taking part in the protocol: Signer, Key Verification Party and the Trustee responsible for the blackmail recovery. The Key Verification Party acknowledges the veri... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine (Bohdan BOROWIK, Barbara BOROWIK)
In this paper we present the microcontroller system for diagnostic and evaluation of the Stirling engine performance. For this purpose the model for the prototype engine analysis has been developed, to present the engine’s improved benchmarking results. The functioning of this engine has been analysed with the aim to find and optimize the main working parameters. To obtain this goal the Stirling engine has been equipped with different kinds of electronic sensors. A microcontroller testing circuit has been designed, which uses the acquisition of data from the data module. Streszczenie. Artykuł prezentuje system pomiarowy z mikrokontrolerem, diagnozujący i oceniający efektywność pracy zbudowanego silnika Stirlinga (zgłoszenie patentowe ipo.gov1310365.5). W tym celu zaimplementowany został model analizujący parametry silnika z różnymi ustawieniami zespołów zewnętrznych (takich jak zawory, nagrzewnice) oraz przy różnym medium roboczym, celem znalezienia i optymalizacji odpowiednich wartości roboczych parametrów modelu. Silnik Stirlinga został wyposażony w szereg elektronicznych czujników. Zaprojektowany układ testujący pracuje w systemie "embeded" z wykorzystaniem mikrokontrolerów w układzie hierarchicznym. (Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga). Keywords: Stirling Engine, heat transfer, regenerator, performance. Słowa kluczowe: Silnik Stirlinga, obieg ciepła, regenerator, wydajność. Introduction The Stirling engine is a multi energy-sourced engine, as it may use solar energy, combustion energy and heat from old coal refuse heaps. They make considerably less pollution than the traditional engines. The absence of explosive nature in converting heat energy into mechanical one, conveys to silent and cleaner operation. The Sti... więcej»

Projekt i realizacja stanowiska do badań napędów dla lekkich pojazdów elektrycznych (Piotr BOGUSZ)
W niniejszej pracy przedstawiono strukturę zaprojektowanego i wykonanego stanowiska do badań maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędu lekkich pojazdów elektrycznych. Celem budowy tego stanowiska była możliwość wyznaczenia charakterystyk statycznych badanych maszyn oraz testowanie algorytmów sterowania. Wykonane stanowisko umożliwia również zadawanie na wale maszyny momentu symulującego jazdę samochodem. Zaproponowano również algorytm zautomatyzowanego wyznaczania charakterystyk statycznych badanych maszyn. Zamieszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych w postaci charakterystyk mechanicznych i sprawności napędów oraz oscylogramów prądów i prędkości. Abstract. In paper was presented a test stand designed and made to testing of electric drives intended to light electric vehicles. The possibility of static characteristics determining and control algorithms testing was the aim of this stand construction. The made test stand allows simulate a car running. An algorithm of automated static characteristics designation of tested electric drives was proposed. Exemplary results of studies (mechanical and efficiency characteristics) and waveforms of currents and speed of tested drive were presented. (The laboratory stand for testing of light electric vehicles drives - design and implementation). Słowa kluczowe: stanowisko badawcze, maszyna reluktancyjna przełączalna, bezszczotkowa maszyna prądu stałego, pojazd elektryczny Keywords: test stand, switched reluctance machine, brushless dc machine, electric vehicle. Wstęp Obecnie wielu producentów samochodów wprowadziło do sprzedaży pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym. Pomimo tego prowadzone są intensywne prace nad rozwojem tego typu napędów. Badania polegają między innymi na zastosowaniu nowych konstrukcji maszyn elektrycznych, układów wielomaszynowych, układów zasilających, algorytmów sterowania czy źródeł zasilania [1]-[3]. Zaletą pojazdów o napędzie elektrycznym jest brak em... więcej»

Pomiarowe wyznaczanie parametrów zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (Stefan PASZEK, Adrian NOCOŃ, Andrzej BOBOŃ, Łukasz MAJKA, Sebastian BERHAUSEN, Piotr PRUSKI, Dominik SZUSTER)
W artykule opisano pomiarowe metody estymacji parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Przedstawiono metody wyznaczania parametrów modeli generatorów synchronicznych, układów wzbudzenia z regulatorami napięcia oraz turbin parowych wraz z układami regulacji prędkości. Przy estymacji parametrów poszczególnych modeli analizowano m.in. odpowiedzi układów przy zrzutach mocy i zmianach napięcia zadanego (skokowych i pseudolosowych) w układzie regulacji napięcia generatora. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wpływ wartości parametrów modeli matematycznych (często przyjmowanych arbitralnie) na przebiegi nieustalone napięć i mocy chwilowych zespołów wytwórczych, występujące w stanach normalnych i awaryjnych KSE. Abstract. In the paper there are described measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System (PPS). When estimating the parameters of particular models, there were analysed, among others, the responses of the systems at load rejection and changes (step and random) of the reference voltage in the generator voltage regulation system. Moreover, based on simulation investigations, there is presented the influence of the mathematical model parameters (often assumed arbitrarily) on transient waveforms of different quantities, among others currents and voltages of the generating units, occurring under normal and emergency conditions of the PPS operation. Measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, zespół wytwórczy, estymacja parametrów Keywords: power system, generating unit, parameter estimation. Wstęp W modelowaniu stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) najcz... więcej»

Zastosowanie układu Halbacha w bezrdzeniowych silnikach tarczowych (Tomasz DRABEK, Sebastian LATOSIEWICZ)
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń MES 3D wybranych wielkości bezrdzeniowego silnika tarczowego wzbudzanego magnesami trwałymi ułożonymi w szyk Halbacha. W konstrukcji takiej tarcze wirnika wykonane są z materiałów kompozytowych, a strumień magnetyczny zamyka się przez same magnesy oraz szczeliny powietrzne i twornik. Otrzymane wyniki zostały porównane z wynikami obliczeń maszyny o identycznych gabarytach, ale ze wzbudzeniem klasycznym, w którym ferromagnetyczne tarcze wirnika stanowią element domykający drogę dla strumienia magnetycznego. Zaprezentowano również wstępne wyniki obliczeń silnika z dodatkowymi tarczami: twornika i wzbudzenia. Abstract. This article presents some properties and results of calculations of the AFPM's with Halbach array and composites rotor disks and compare it to machine with similar dimensions but with ferromagnetic disks. This paper presents an analysis of selected properties of AFPM with Halbach array. In this construction disks are made of composite material, and the magnetic flux is closed by an air gaps and the magnets only. The results have been compared with data calculated by device with identical dimensions but of a standard excitation where ferromagnetic rotor discs guide the magnetic flux. Presented are also generic results from calculations where coreless motor has been extended with additional stator (whose winding is assembled with the main disk in serial or parallel connection) and additional rotor disk with permanent magnets were stacked. (Use of the Halbach array in coreless disk type motors). Słowa kluczowe: maszyna tarczowa, maszyna bezrdzeniowa, układ Halbacha, AFPMM. Keywords: disc machine, coreless machine, Halbach array, AFPMM. Wstęp Współczesne magnesy trwałe umożliwiają utworzenie obwodu magnetycznego maszyny elektrycznej bez udziału ferromagnetyka. Stanowi to bardzo ciekawą i ważną alternatywę dla dotychczasowych konstrukcji. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych własnoś... więcej»

A comparative study of self-adopting fault tolerant protocols in (Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK)
Technologia bezprzewodowych sieci sensorowych pojawia się w wielu obszarach współczesnego życia. Ważną rolę w tej technologii odgrywają samoadaptacyjne protokoły poprzez które sieć reaguje na zachodzące w niej zmiany i uszkodzenia, dostosowuje się i efektywnie zarządza dostępnymi zasobami. W pracy przedstawiono analizę porównawczą istniejących rozwiązań w dziedzinie odpornych na uszkodzenia samoadaptacyjnych protokołów. Symulacje realizowano w środowisku OMNeT++. (Badania porównawcze odpornych na uszkodzenia protokołów samoadaptacyjnych w sieciach sensorowych). Abstract. Wireless sensor network technology appears in many areas of today’s life. An important role in wireless sensor network technology plays self-adopting protocols by which network responds to changes and faults, adapts and effectively manages the available resource. In this paper the comparative analysis of existing solutions in a field of wireless fault tolerant self-adopting protocols is presented. In the research simulation environment OMNeT++ was used. Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci sensorowe, odporność na uszkodzenia, samoadaptacyjne protokoły, OMNeT++. Keywords: wireless sensor networks, fault tolerance, self-adopting protocols, OMNeT++. Introduction Owing to the scientific achievements in the field of miniaturization of electronic devices, and the development of wireless communication technologies we can observe the creation of a new type of computer networks, which are wireless sensor networks. These types of networks consist of a large number of small devices equipped with various types of sensors which can be used in many areas of life especially in the areas of critical infrastructures, responsible for warning of the occurrence of fires, tsunamis, landslides or floods is increasingly entering into our daily lives [1, 2, 7]. Possibilities of wireless sensor networks are enormous and their use is limited only by the imagination. In such a structure,... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»