profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe (Leszek MORZYŃSKI)
W artykule przedstawiono budowę systemu przeznaczonego do zdalnego monitorowania narażenia na hałas pracowników stosujących nauszniki przeciwhałasowe, a tym samym zapewniającego nadzór nad ich prawidłowym użytkowaniem. Do transmisji danych o hałasie zastosowano w systemie sieć ZigBee zrealizowaną w oparciu o moduły XBee pracujące w paśmie 2,4 GHz. W artykule omówiono zadania i budowę poszczególnych elementów systemu. Abstract. In the article structure of a system for remote monitoring exposure to noise of workers using earmuffs and in this way its proper use is described. In this system for wireless data transfer a ZigBee network is utilized. Technical realization of ZigBee network is based on XBee modules working in 2,4 GHz frequency band. In the article purposes and construction of system components are described. (The use of XBee modules for monitoring exposure to noise of workers using earmuffs). Słowa kluczowe: ZigBee, XBee, hałas, nauszniki przeciwhałasowe. Keywords: ZigBee, XBee module, noise, earmuffs. doi:10.12915/pe.2014.09.47 Wprowadzenie Hałas [1, 2] jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Do ochrony przed hałasem w praktyce często stosowane są ochronniki słychu, w tym nauszniki przeciwhałasowe. Ochronniki słuchu muszą być stosowane, gdy narażenie indywidualne na hałas pracownika przekracza wartości dopuszczalne i narażenia tego nie da się ograniczyć innymi metodami. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek nadzorować prawidłowości ich stosowania [3]. Prowadzone dotychczas badania [4, 5, 6] pokazują, że tłumienie dźwięku nauszników przeciwhałasowych wyznaczane w warunkach rzeczywistych jest mniejsze niż wyznaczane w warunkach laboratoryjnych, co może być przyczyną narażenia pracownika na szkodliwy dla słuchu hałas. Obserwowane różnice spowodowane są głównie przez nieprawidłowe użytkowanie nauszników przeciwhałasowych. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia lepszego nadzoru nad praw... więcej»

Transparentne warstwy drukowane PEDOT jako kontakty emiterowe do aplikacji w elastycznych ogniwach fotowoltaicznych (Katarzyna ZNAJDEK, Maciej SIBIŃSKI, Krzysztof PRZYMĘCKI, Zbigniew LISIK)
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania polimerów przewodzących typu PEDOT, w cienkowarstwowych, elastycznych ogniwach słonecznych, w charakterze transparentnych kontaktów emiterowych do nieorganicznej, cienkowarstwowej struktury fotowoltaicznej (PV). Transparentne warstwy przewodzące na bazie związku PEDOT:PSS wykonane zostały na podłożach elastycznych z wykorzystaniem metody sitodruku. Analiza wyników pomiarów wykazuje stosunkowo szerokie spektrum aplikacji otrzymanych warstw polimerowych. Abstract. In this paper authors show the alternative, potential possibility of using PEDOT conductive polymer as transparent emitter contacts for thin-film, flexible photovoltaic (PV) structures. Transparent conductive layers (TCL) based on PEDOT:PSS compound were deposited on flexible substrates by screen printing technique. The analysis of achieved results shows the broad spectrum of application possibilities for PEDOT layers. (Transparent printed PEDOT layers as emitter contacts in flexible photovoltaic cells applications). Słowa kluczowe: ogniwa słoneczne, elastyczna fotowoltaika, polimery przewodzące, PEDOT, transparentne warstwy przewodzące (TCL). Keywords: solar cells, flexible photovoltaics, conductive polymers, PEDOT, transparent conductive layers (TCL). doi:10.12915/pe.2014.09.28 Wprowadzenie W strukturach elastycznych ogniw fotowoltaicznych (PV), zarówno organicznych jak i nieorganicznych czy hybrydowych, elementami niezwykle istotnymi są warstwy kontaktów, bez których nawet najlepiej zaprojektowana konstrukcja nie będzie działać efektywnie. Elektrody emiterowe dla cienkowarstwowych, elastycznych ogniw PV stanowią szczególnie trudne zagadnienie, ze względu na szereg wymagań pod kątem parametrów optycznych, elektrycznych i wytrzymałościowych. Transparentna warstwa przewodząca TCL (ang. Transparent Conductive Layer), stanowiąca kontakt wierzchni do struktury fotowoltaicznej, oprócz odpowiednio niskiej rezystywności oraz rozkładu... więcej»

Priorytetowe technologie polskiej energetyki w perspektywie 2030 roku (Katarzyna HALICKA)
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie oraz sklasyfikowanie przyszłościowych i istotnych dla polskiego sektora energetycznego technologii. W artykule syntetycznie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2008-2013, w ramach których zdiagnozowano istotne dla polskiego sektora energetycznego technologie. Zaprezentowano również narzędzia badawcze wykorzystane w projektach foresight. Istotnym elementem artykułu jest skonfrontowanie przyszłościowych technologii z kierunkami zawartymi w strategicznych dla polskiej energetyki dokumentach. Abstract. The principal aim of the paper is the presentation and classification of technologies of the future important to Polish energy sector. The paper contains synthetic elaboration on the results of the research conducted in Poland in 2008-2013, concerning diagnosis of technologies important to Polish energy market. It also includes presentation of scientific tools used in foresight projects. The pivotal element of the paper is the confrontation of the technologies of the future with the directions included in Polish energy strategic documents. (Polish power energy priority technologies in 2030 perspective) Słowa kluczowe: foresight, rozwój energetyki, energetyka, technologie energetyczne Keywords: foresight, energy development, energy, energy technologies. doi:10.12915/pe.2014.09.29 Wstęp Rozwój technologii energetycznych uzależniony jest od czynników techniczno-ekonomicznych ale także od sytuacji paliwowej i polityki ekologicznej danego kraju. W Polsce prace nad nowoczesnymi technologiami koncentrują się przede wszystkim wokół redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zależności od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych oraz poprawy efektywności energetycznej kraju. Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, a także dokumentów strategicznych polskiej energetyki zauważalny jest również wzrost zainteresowania w Polsce energetyką jądrową. Należy jednak pamię... więcej»

Communication Structures and Rule Based Energy Management in AMI Systems (Adam MARKOWSKI, Emil MICHTA, Robert SZULIM)
In the paper authors present basic Communication Structures and Energy Management System based on application of the rules database in Advanced Measurement Infrastructure (AMI). Some important issues concerning Automatic Meter Reading, AMI and micro Smart Grid Suystems, like rule based distributed data processing are outlined. Streszczenie. W artykule opisano podstawowe struktury komunikacyjne oraz system zarządzania energią wykorzystujący bazę reguł w zaawansowanych infrastrukturach systemów pomiarowych. Omówiono także szereg zagadnień związanych z automatycznym odczytem liczników energii elektrycznej oraz systemem mikro Smart Grid, jak na przykład przetwarzanie rozproszone bazujące na wykorzystaniu reguł. (Struktury komunikacyjne i zarządzanie energią bazujące na wykorzystaniu reguł w systemach AMI). Keywords: AMI, Energy Management, Communication Structures Słowa kluczowe: AMI, Zarządzanie energią, Struktury komunikacyjne doi:10.12915/pe.2014.09.43 Introduction The urgent need to increase energy efficiency requires the involvement of IT solutions to energy management both at the utilities and the consumers side. Even at the Micro grid level, according to the local state of the power sources and customer demands, in order to satisfy utility and customer requirements should be installed locally controllable loads [1,8]. According to EC directives and widely accepted ESMIG (European Smart Metering Interest Group) communication model, AMI (Advanced Metering Infrastructure) system should provide bi-directional and secure communications via standard interfaces and with the standard data format, between utility service providers and digital meters and twoway communication between meters and customers (Fig. 1) [2,5,6]. While the solution of a two-way communication between digital meters and service providers is now not too much problem, proposing a solution to meet the second requirement is not so obvious. The problem is not due to ... więcej»

Stanowisko do pomiaru jasności monitora z wyświetlaczem OLED (Jarosław KUBICKI, Tomasz SOSNOWSKI, Henryk MADURA, Grzegorz BIESZCZAD)
W wielu urządzeniach np. kamerach wideo, obraz jest wyświetlany na miniaturowym monitorze, o ściśle zdefiniowanym zakresie regulacji jasności. Wymaga to kontroli czy wyświetlacz umożliwia regulację jasności obrazu w wymaganym zakresie. W artykule omówiono budowę stanowiska pomiarowego i metodę pomiaru jasności obrazu miniaturowych monitorów z wyświetlaczem OLED, które jest używane na etapie produkcji oraz badań zakładowych monitorów w PCO S.A. w Warszawie. Abstract. In many imaging devices like cameras, the image is displayed in miniature monitor with capability of brightness regulation in a well-defined range. This brings the need to measure and control the brightness regulation range of such a device. The article discusses the construction of a measurement stand and method for measuring the brightness of miniature monitors with OLED displays. Elaborated laboratory setup is used in development and production process of displays in PCO S.A. (Luminance measurement test bench for miniature monitor with OLED display). Słowa kluczowe: monitor, wyświetlacz, OLED, jasność, luminancja. Keywords: monitor, display, OLED, brightness. doi:10.12915/pe.2014.09.16 Wstęp W wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak kamera wideo, kamera termowizyjna, celownik elektroniczny, lornetka obserwacyjno-pomiarowa, niezbędne jest wyświetlanie obrazu za pomocą miniaturowych monitorów. Urządzenia te są najczęściej przenośne i są zasilane z baterii. Jednocześnie w zastosowaniach jak np. w systemach policyjnych, w systemie ochrony, w wojsku, straży pożarnej, urządzenia takie muszą działać w szerokim zakresie temperatury począwszy od temperatury poniżej -30°C do temperatury ponad 60°C. W miniaturowych monitorach stosuje się moduły LCD (ang. Liquid Crystal Display) i OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode). Jednak wyświetlacze LCD charakteryzują się wieloma niekorzystnymi właściwościami dla urządzeń przenośnych działających w szerokim zakresie temperatury... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych EMC do eliminacji zakłóceń w pracy radiowych systemów komunikacyjnych (Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ)
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych prac związanych z zastosowaniem typowych absorberów EMC w aplikacjach innych niż komory bezodbiciowe. Wybrane modele absorberów funkcjonujących na rynku zostały sprawdzone pod względem tłumienności oraz potencjału zastosowań innych niż branża EMC. Abstract. This paper presents the results of works carried out in Laboratory of Electronic Devices on the use of absorbing materials for other than anechoic chambers’ applications. The chosen existing on the market absorbers have been evaluated for their attenuation characteristics and possible use for others than EMC trades. On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems. Słowa kluczowe: absorbery EMC, tłumienność materiałów, skuteczność ekranowania. Keywords: EMC absorbers, attenuation of materials, shielding effectiveness. doi:10.12915/pe.2014.08.14 Wstęp Materiały absorbcyjne znajdują szerokie zastosowanie w obszarze ekranowania pól elektromagnetycznych. Skuteczność ekranowania pola przez ekran jest funkcją materiału, z której jest on wykonany (przenikalność, przewodność i grubość), częstotliwości i odległości źródła zaburzeń EMI od ekranu. Przy użyciu metody rozwiniętej przez S. A. Schelkunoffa, całkowita sk... więcej»

Systemy automatyki częstotliwościowego odciążania i bilansowania mocy czynnej obszarów sieciowych (Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA, Mateusz SZABLICKI)
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz określających warunki działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i automatyki bilansującej w obszarach sieciowych o różnych współczynnikach odciążania sieci. Sformułowano podstawowe parametry funkcjonalne automatyki SCO w zależności od powstałego deficytu mocy. Przeprowadzone analizy są szczególnie istotne obecnie, w dobie gwałtownie rosnącego nasycenia sieci elektroenergetycznych lokalnymi, rozproszonymi źródłami wytwórczymi. Powstałe struktury sieciowe charakteryzują się dużym ryzykiem wydzielenia się obszarów (podsystemów) o dużym niezbilansowaniu mocy i możliwym znacznym gradiencie zmian częstotliwości. Dla takich złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie układów sieciowych określono zasady formułowania i realizacji systemów automatyki odciążającej i bilansującej opartych na obszarowych, rozproszonych systemach pomiarowo-decyzyjnych. Abstract. The paper presents selected aspects of operating of frequency load shedding and balancing of active power automatics systems for network areas with different load shedding network coefficients. The basic functional parameters of these systems were formulated depending on the resulting power deficit. Moreover some principles of creating and implementing of these systems using Wide Area Measurements techniques and decision-making systems were formulated. The proposed automatics system is dedicated for network systems of high complexity both in their functional and configuration problems such as the ones networks with distributed generation sources. (Automatic Systems of Frequency Load Shedding and Balancing of Active Power for Network Areas). Słowa kluczowe: obszary sieciowe niezbilansowane mocowo z lokalnymi źródłami wytwórczymi, automatyka wydzielająca i bilansująca wyspy sieciowe, rozproszone systemy automatyki odciążającej i bilansującej. Keywords: unbalanced network areas with local energy sources, islanded networks balan... więcej»

Ocena funkcjonalności systemu rozpoznawania mówcy dla zdegradowanej jakości sygnału głosowego (Kamil KAMIŃSKI, Andrzej P. DOBROWOLSKI, Ewelina MAJDA)
W artykule przedstawiono wyniki badań automatycznego systemu rozpoznawania mówcy (ASR - ang. Automatic Speaker Recognition), przeprowadzonych na podstawie komercyjnej bazy głosów TIMIT. Badania prowadzone były pod kątem zastosowania ASR jako systemu automatycznego rozpoznawania rozmówcy telefonicznego. Przedstawiono również wpływ liczebności bazy głosów oraz stopień oddziaływania kompresji stratnej MP3 na skuteczność rozpoznawania mówcy. Abstract. The article presents the results of tests of an automatic speaker recognition system (ASR) conducted on the basis of the TIMIT commercial voice database. The research was conducted with the aim of using ASR as a system for automatic recognition of telephone callers. The impact of the number of voices in the database and the effect of lossy MP3 compression on the effectiveness of speaker recognition has also been shown. (Evaluation of functionality speaker recognition system for downgraded voice signal quality). Słowa kluczowe: rozpoznawanie mówców, sygnał mowy, modele mieszanin gaussowskich, model uniwersalny Keywords: speaker recognition, speech signal, Gaussian Mixtures Models, Universal Background Model doi:10.12915/pe.2014.08.38 Wstęp W dobie bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury telekomunikacyjnej istotną rolą dla systemów automatycznego rozpoznawania mówcy ASR może stać się rozpoznawanie rozmówcy podczas wykonywania rozmów telefonicznych. Zastosowań tego typu rozwiązania można znaleźć wiele, poczynając od weryfikacji klientów banku i realizacji ich uwierzytelnionych komend dotyczących zarządzania własnym kontem, a kończąc na identyfikacji głosu osób poszukiwanych lub dzwoniących z pogróżkami [1]. Wiąże się to jednak z analizowaniem sygnałów niskiej jakości. Prowadzone w różnych ośrodkach badawczych badania pokazują, jak duży wpływ na skuteczność rozpoznawania mówcy mają wszelkie procesy obniżające jakość sygnału, z których nie wszystkie są dla ucha ludzkiego wyczuwalne, jednakże... więcej»

Analiza prądów w stanach dynamicznych silnika indukcyjnego przy zwarciu dwufazowym na zaciskach uzwojenia (Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE)
W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-alfa, 0-beta związanego ze stojanem. Abstract. Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-alfa, 0-beta type of coordinate associated with the stator. (Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during two-phase short circuit at the terminals of windings). Słowa kluczowe: zwarcie dwufazowe, silnik indukcyjny, metoda zmiennych stanu. Keywords: two-phase short-circuit, squirrel-cage motor, state variables method. doi:10.12915/pe.2014.08.05 Wprowadzenie W pracy zaprezentowano metodologię obliczeń zwarć dwufazowych pod kątem prądów zwarciowych dla silnika klatkowego. Przeprowadzono modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu. W tego typu zwarciach istotne są udary prądów, które szczególnie są niebezpieczne dla uzwojenia maszyny oraz całego układu napędowego. Zwarcie dwufazowe wpływa również na stronę zasilania i musi być rozpatrywane ze względu bezpieczeństwa. Niewłaściwie dobrane zabezpieczenia mogą wpłynąć nie tylko na układ napędowy, który przy zwarciu dwufazowym i tak ulega uszkodzeniu, ale przede wszystkim przenieść się dalej na stronę zasilającą powodując zagrożenie. Stan zwarcia dwufazowego w maszynie indukcyjnej wys... więcej»

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2014, No 8
Contents 01 Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA - Modified power generation system of a wound rotor synchronous generator 1 02 Paweł BUŁKOWSKI, Tadeusz CITKO - Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter 8 03 Marek ORZYŁOWSKI, Mirosław LEWANDOWSKI - The Application of Fractional Calculus for Supercapacitor Dynamics Modeling 14 04 Paweł DAWIDOWSKI, Kacper SOWA, Mariusz STOSUR, Marcin SZEWCZYK, Przemysław BALCEREK - Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter 18 05 Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE - Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during twophase short circuit at the terminals of windings 22 06 Aron Abilluly BURLIBAY, Akambay Agybayuly BEISEMBAEV, Waldemar WÓJCIK - Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions 25 07 Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA - A method for human gait comparison 30 08 Bohdan BOROWIK, Marcin TOMCZYK, Barbara BOROWIK - Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults 34 09 Marcin HABRYCH - Comparison of performance of available current converters under distorted waveform conditions 38 10 Michał GWÓŹDŹ - Effectiveness of the Work of an Active Power Filter Based on a Multi-channel Converter 42 11 Dariusz ŻELASKO - Policy-Based Routing on the example of Vyatta system 46 12 Bartosz CHABER, Jacek STARZYŃSKI - Using Computer Modeling to Improve Design of a Stripline 50 13 Jarosław MŁYŃCZAK, Jan KUBICKI, Krzysztof KOPCZYŃSKI - Possibilities of stand-off detection of alcohol in car cabins 53 14 Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ - On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems 57 15 Piotr KAŹMIERCZAK - Photometric measurements of vehicle headlamps after 10 years of exploitation 61 16 Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI - Loads fo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ konstrukcji cewki Rogowskiego w technologii PCB na dokładność pomiaru prądu (Aleksander LISOWIEC)
In the paper the use of Rogowski coil manufactured in multilayer PCB technology for the measurement of emissions of harmonic currents into the mains has been described. The method of evaluating the frequency characteristic of the coil up to several MHz has been presented. The current measurement resolution has been discussed taking into account the thermal noise of the coil and the equivalent input noise of the modern coil signal amplifier. The algorithms of coil signal processing have been evaluated. The use of Rogowski coil manufactured in multilayer PCB technology for the measurement of emissions of harmonic currents Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie cewki Rogowskiego wykonanej w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych do pomiaru harmonicznych prądu pojawiających się w sieci zasilającej. Opisano metodę wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej cewki w zakresie częstotliwości do kilku MHz. Przeprowadzono analizę możliwej do osiągnięcia rozdzielczości pomiaru biorąc pod uwagę szumy termiczne cewki oraz równoważne napięcie szumów wzmacniacza sygnału cewki. Przedstawiono algorytmy przetwarzania cyfrowego sygnału pomiarowego. Keywords: Rogowski coil, current harmonics measurement,. Słowa kluczowe: cewka Rogowskiego, pomiar harmonicznych prądu, przetwarzanie cyfrowe sygnałów. doi:10.12915/pe.2014.07.43 Wstęp Pomiar harmonicznych prądu wprowadzanych do sieci zasilającej jest elementem badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń zgodnie z normami PNEN 61000-3-2:2007/A2:2010E i PN-EN 61000-3- 2:2007/A2:2010E. Wspomniane normy nie wymieniają cewki Rogowskiego jako pomiarowego przetwornika prądu. Niemniej zalety cewki Rogowskiego takie jak doskonała liniowość w całym zakresie mierzonych prądów oraz bardzo duże pasmo pomiarowe predysponują ten rodzaj przetwornika do pomiaru harmonicznych prądu w przewodach zasilających urządzenia. Cewka Rogowskiego jest wykonana w postaci toroidalnego transformatora be... więcej»

Review of Under-voltage Load Shedding Schemes in Power System Operation (Renuga VERAYIAH, Azah MOHAMED, Hussain SHAREEF , Izham ZAINAL ABIDIN)
A voltage collapse event is complex and localized in nature, but its effect is extensive. A vital effect of voltage collapse is total system collapse or blackouts, which will result in a significant loss to utility companies. Online monitoring of power system stability has thus become an important factor for electric power utilities. The final resort prevent the occurrence of a voltage collapse incident is the implementation of an undervoltage load shedding (UVLS) scheme. This paper focuses on the introduction of the UVLS scheme and presents an overview of the principles of the UVLS that are crucial to the design of such a protection scheme. This paper also presents the existing industrial practices and other research methods available to date. Streszczenie. W artykule opisano algorytm UVLS (Under Voltage Shedding Schemes) zastosowany do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom. Artykuł jest przeglądem metod stosowanych w praktyce oraz prac badawczych w tej dziedzinie. (Metody UVLS w zastosowaniu do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom) Keywords: voltage stability, voltage collapse, under voltage load shedding. Słowa kluczowe: doi:10.12915/pe.2014.07.19 Introduction Existing power systems are significantly more susceptible to voltage collapses today than many years ago because such systems are stressed because of the huge power transfers across grids. These transfers cause transmission lines to operate close to their limits. In addition, generation reserves are minimal, and reactive power is often insufficient to satisfy load demands. Thus, power systems have become more vulnerable to disturbances, outages, and instability. The disturbances that occur in power systems include faults, sudden loss of generation, and sudden rise in load demand [1]. All these disturbances vary in intensity and may cause the instability of the power system. For instance, whe... więcej»

Wymagania EMC w odniesieniu do urządzeń stosowanych w Siłach Zbrojnych - Wpływ zmian normy NO-06-A500:2012 na wyniki pomiarów (Rafał PRZESMYCKI)
Artykuł szczegółowo przedstawia różnice w procedurach pomiarowych z wykorzystaniem komory bezodbiciowej dla norm obronnych NO-06-A200 oraz NO-06-A500 wydanych w 2012r w stosunku do wydania tych norm z roku 2008. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów i wpływ zmian konfiguracji stanowisk pomiarowych (wg norm obronnych z roku 2012 w stosunku do norm obronnych wydanych w roku 2008) na wyniki pomiarów emisji promieniowanej w odniesieniu do urządzeń stosowanych w Siłach Zbrojnych. Abstract. The article presents the differences in measurement procedures for defense standards NO-06-A200 and NO-06-A500 published in 2012 year in relation to the publication of these standards in 2008. In addition, the paper presents the results of measurements and the impact of changes in the configuration measuring positions (according to the defense standards in 2012 in relation to the defense standards published in 2008) for radiated emissions measurements for the equipment used in the Armed Forces. (EMC requirements for equipment used in the Armed Forces - Effect of standard NO-06-A500:2012 measurement results). Słowa kluczowe: emisja promieniowana, odporność na pole EM, kompatybilność elektromagnetyczna, NO-06-A200, NO-06-A500. Keywords: radiated emissions, immunity for EM field, electromagnetic compatibility, MIL-STD-461. doi:10.12915/pe.2014.07.57 Wstęp Współczesne społeczeństwa uzależniły się od licznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Konsekwencją tego jest pojawienie się wielu norm dotyczących badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz poziomów dopuszczalnych dla poszczególnych rodzajów urządzeń. W konsekwencji producenci sprzętu elektronicznego, w celu wprowadzenia go na rynek muszą zrealizować szereg badań na zgodność z odpowiednimi normami. W zależności od docelowego przeznaczenia sprzętu elektronicznego, urządzenia powinny spełniać wymagania norm obronnych bądź też norm cywilnych. W niektórych przypadkach urządzenie elekt... więcej»

IC-SPETO PO RAZ XXXVII (Marian Pasko, Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski)
Po raz trzydziesty siódmy w dniach 21-24 maja 2014 roku odbyła się jedna z największych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświęcona szeroko rozumianej elektrotechnice. Mowa o XXXVII Międzynarodowej Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów ICSPETO. Konferencja ta objęta jest patronatem wielu uznanych organizacji takich jak: Polska Akademia Nauk PAN, Polskiej Sekcji IEEE czy też Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Pieczę nad merytoryczną częścią konferencji sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. Stanisław Bolkowski dr Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Organizacją konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodn... więcej»

Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych (Kazimierz PIWOWARCZYK, Rafał PRZESMYCKI, Leszek NOWOSIELSKI)
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia pomiaru emisji promieniowanej od pojazdów z różnymi silnikami spalinowymi oraz przedstawiono i opisano stanowisko laboratoryjne do pomiaru emisji promieniowanej. Abstract. This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measuring radiated emissions from vehicles with combustion engines, as well as describes the laboratory stand for measurement of radiated emissions. Analysis of radiated emissions of vehicle internal combustion Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja promieniowana, ekranowanie. Keywords: electromagnetic compatibility, radiated emissions , shielding. doi:10.12915/pe.2014.07.53 Wstęp Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników pomiaru natężenia pola elektrycznego (poziomu zaburzeń promieniowanych) emitowanego przez badane pojazdy spalinowe oraz agregat prądotwórczy w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz. Do pomiarów wykorzystano komorę bezodbiciową wraz z aparaturą pomiarową znajdującą się w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W celu analizy uzyskanych wyników poziomu zaburzeń promieniowanych wykonano pomiary natężenia pola elektrycznego dla następujących pojazdów i agregatu: - pojazd spalinowy typu QUAD (wewnątrz komory bezodbiciowej), - pojazd spalinowy typu DROMADER (wewnątrz komory bezodbiciowej), - agregat prądotwórczy HONDA (wewnątrz komory bezodbiciowej... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Voltage inverter IGBT fault diagnosis in the sensorless induction motor drive with MRASCC speed estimator (Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA)
This article discusses the issue of a single IGBTs open-circuit fault diagnosis problem in voltage source inverters feeding modern electric motor drives. In the first stage of simulation tests the analysis of selected state variable transients relating to the field oriented controlled induction motor drive operation under inverter fault was presented, and then some simulation results of the modeled diagnostic system were introduced. Streszczenie. W artykule omówiono problem diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu jednego z tranzystorów falownika napięcia we współczesnych napędach elektrycznych. W pierwszej części badań symulacyjnych przeprowadzono analizę wybranych zmiennych stanu w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym, w którym przekształtnik uległ uszkodzeniu, a następnie przedstawiono wyniki testów zamodelowanego układu diagnostyki awarii. (Diagnostyka awarii tranzystorów IGBT falownika napięcia w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z estymatorem prędkości typu MRASCC) Keywords: sensorless drive, voltage inverter, IGBT faults diagnosis, speed estimator, MRAS Słowa kluczowe: napęd bezczujnikowy, falownik napięcia, diagnostyka uszkodzeń łączników IGBT, estymator prędkości, MRAS. doi:10.12915/pe.2014.06.01 Introduction Nowadays induction motor (IM) drives are most frequently used in industry, mainly due to an intensive development of power electronics devices and vector control methods. These methods require state variable estimators, to perform very good dynamical performances of the drive systems. Moreover, extended requirements for cost and space minimization caused the development of different speed estimation methods, which have enabled the elimination of expensive encoders or resolvers in the AC drive systems [1-9]. The developed different speed estimation methods for AC motor drives, presented in the literature, can be divided into three groups: - methods b... więcej»

Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy (Wojciech ŚLESZYŃSKI)
W artykule przedstawiono kilka metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy, które są lub mogą być wbudowane w układy przekształtnikowe. Celem artykułu jest określenie aktualnego stanu badań na ten temat. Prezentowane metody przeznaczone są do monitorowania istotnych objawów starzenia modułów mocy: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego, uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu oraz degradacji izolacji bramkowej. Abstract. This paper presents several methods for condition monitoring of power transistors that are or can be embedded in power converters. The aim of this article is to determine the current state of research on that subject. The presented methods are designed to monitor important ageing effects encountered in power modules: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue, wire-bond lift-off and gate insulation degradation. (Overview of methods for condition monitoring of the power transistors) Słowa kluczowe: diagnostyka, monitorowanie, tranzystory mocy, konserwacja prognozowana. Keywords: diagnostics, monitoring, power transistors, predictive maintenance. doi:10.12915/pe.2014.06.27 Wstęp Monitorowanie stanu technicznego obiektu jest rozumiane jako przeprowadzane w czasie rzeczywistym zadanie mierzenia, przetwarzania, analizy i oceny dowolnych wielkości, będących nośnikami informacji o stanie technicznym oraz sygnalizacji sytuacji, w których stan techniczny obiektu zaczyna odbiegać od stanu normalnego [1], [2]. W wielu zastosowaniach, szczególnie komunikacyjnych, niezawodność tranzystorów stanowi kluczowy parametr podczas projektowania i eksploatacji przekształtników. Uszkodzenie układu może prowadzić do groźnych wypadków lub kosztownych przerw w pracy. Analiza uszkodzeń i ocena niezawodności tranzystorów mocy jest przedmiotem badań już od wielu lat [2] - [6]. Wraz z rozwojem wiedzy na temat mechanizmów uszkodzeń elementów półprzew... więcej»

Fuzzy-logic-based approach to voltage inverter fault diagnosis in induction motor drive (Piotr SOBAŃSKI)
In this paper simulation results of a single IGBT open-circuit fault diagnostic system for a two-level voltage inverter-fed direct field-oriented controlled induction motor drive are presented. A fault diagnostic procedure is carried out by utilizing an analysis of an estimated rotor flux space vector trajectory in stationary alfa-beta coordinates. In the article an original approach for a fault extraction procedure based on fuzzy-logic system with on-line membership functions parameter adjustment in a fuzzification layer is proposed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych systemu diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu przez jeden z tranzystorów IGBT dwupoziomowego falownika napięcia w napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym. Metoda diagnostyki awarii została oparta na analizie przebiegu wektora estymowanego strumienia wirnika w układzie współrzędnych stacjonarnych -. W pracy przedstawiono oryginalny sposób ekstrakcji symptomów uszkodzeń, który polega na zastosowaniu zbiorów rozmytych o przestrajalnych parametrach funkcji przynależności w warstwie rozmywania. (Zastosowanie logiki rozmytej do diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia w napędzie indukcyjnym). Keywords: fuzzy logic, induction motor, voltage inverter, IGBT fault diagnosis. Słowa kluczowe: logika rozmyta, silnik indukcyjny, falownik napięcia, diagnostyka uszkodzeń tranzystorów IGBT. doi:10.12915/pe.2014.06.28 Introduction Due to a wide development of power electronic converters, squirrel-cage induction machines are currently the most commonly used AC motors in industrial drive applications. In spite of a high reliability of an induction machine construction, electrical drives based on squirrel-cage motors suffer several faults. Over half of AC drive failures are related to disturbances of power semiconductor devices, namely short- and open-circuit faults [1]. Typic... więcej»

Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu pośredniczącego (Łukasz NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK)
W artykule przedstawiono koncepcję budowy trójfazowego mostkowego falownika napięcia o regulowanym poziomie napięcia obwodu pośredniczącego. Zmiana wartości napięcia obwodu pośredniczącego realizowana jest przy pomocy przetwornicy DC/DC o regulowanej wartości napięcia wyjściowego. Jako obciążenie zastosowano zasilany z trójfazowego falownika napięcia symetryczny trójfazowy obwód RL z regulowanym prądem obciążenia. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego układu dla skokowych zmian wartości napięcia oraz prądu obciążenia. Abstract. In this paper concept of three-phase bridge voltage inverter with controlled DC bus voltage level is presented. The modification of the DC bus voltage value is realized with the help of the DC/DC buck converter with controlled DC voltage level. A three-phase symmetric RL circuit fed by three-phase voltage source inverter with adjustable load current was used as the load of the DC/DC buck converter. Simulation test results of the proposed system during step changes of voltage and load current values were presented. (3-phase bridge voltage source inverter with DC voltage control). Słowa kluczowe: mostkowy falownik napięcia, przetwornica obniżająca napięcie, regulacja kaskadowa. Keywords: bridge voltage inverter, step-down DC voltage converter, cascade control. doi:10.12915/pe.2014.06.21 Wstęp W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w procesie przetwarzania energii odgrywają energoelektroniczne układy przekształtnikowe, przetwarzające energię wykorzystując łączniki półprzewodnikowe [1,2]. Stosowanie takich rozwiązań wpływa na straty mocy w wyniku ich zastosowania [3], jednak daje możliwość wykorzystania stosunkowo prostych algorytmów sterowania tymi układami [1, 2, 4, 5, 6]. W niniejszej publikacji rozważa się działanie modelu układu falownika mostkowego z regulowanym poziomem napięcia obwodu pośredniczącego, który zrealizowano wykorzystując w miejsce tradycyjnego rozwiązania układ przeksz... więcej»

Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej (Cezary BIELAK, Bogdan FABIAŃSKI, Dariusz JANISZEWSKI, Krzysztof NOWOPOLSKI, Krzysztof SIEMBAB, Bartłomiej WICHER, Krzysztof ZAWIRSKI)
W referacie omówiono koncepcję pojazdu napędzanego pedałami (roweru) ze wspomaganiem elektrycznym. Każde z trzech kół pojazdu napędzane jest silnikiem elektrycznym (BLDC) sterowanym przez centralny układ rozdziału mocy. Prędkość ruchu pojazdu oraz moc podawana na silniki są proporcjonalne (z nastawianym przełożeniem) odpowiednio do prędkości i mocy pedałowania. Bateria akumulatorów ładowana jest poprzez napędzaną pedałami prądnicę. Opis i analiza wybranych układów pojazdu udokumentowane są wynikami badań prototypu. Abstract. In this paper the idea of an electrically aided pedal-driven vehicle (bicycle) is described. Each of three wheels of the vehicle is driven by electric motor (BLDC) controlled by the central system of power distribution. Velocity of the vehicle and motors power are proportional (with adjustable ratio) to pedaling speed and power respectively. The battery pack is charged by the pedal-driven generator. Description and analysis of the vehicle subsystems are documented with the prototype research results. (Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear). Słowa kluczowe: rower elektryczny, silnik BLDC, pojazd elektryczny, wspomaganie elektryczne Keywords: electric bicycle, BLDC motor, electric vehicle, electric aid doi:10.12915/pe.2014.06.04 Wstęp Napęd elektryczny pojazdów różnego przeznaczenia staje się alternatywą dla napędu z silnikami spalinowymi. Wynika to z wielu szeroko znanych jego zalet, z których warto przypomnieć: mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko, oszczędność energii dzięki możliwości hamowania odzyskowego czy łatwość sterowania. Wśród wielu rozwijanych koncepcji pojazdów z napędem elektrycznym znajduje się rower ze wspomaganiem elektrycznym. Przepisy różnych krajów definiują jaki pojazd może być uważany za rower ze wspomaganiem elektrycznym. Istotną cechą takiego pojazdu jest konieczność wprawiania w ruch za pomocą pedałów, dla których napęd elektryczny o mocy nie pr... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Szybkie, wstępne wyznaczanie płaszczyzny symetrii głowy na podstawie obrazów pochodzących z tomografii komputerowej (Artur KOS, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI )
W artykule zaproponowano metodę szybkiego, wstępnego wyznaczania płaszczyzny symetrii mózgu. Przedstawiony algorytm bazuje na rozwiązaniu problemu bezpośredniego, średniokwadratowego dopasowania elipsoidy do rozrzuconej przestrzennie chmury punktów, odwzorowujących anatomiczną budowę czaszki. Może on zostać wykorzystany w metodach obliczeniowych wymagających wstępnej informację o orientacji głowy pacjenta w przestrzeni i jej płaszczyźnie symetrii. Abstract. In the paper a method of the fast, initial coarse brain symmetry plane calculation is presented. Proposed algorithm is based on solving the problem of the direct least mean ellipsoid fitting to a scattered data, which maps the skull anatomy. Algorithm can be used in more specialized techniques that require an initial information about patients head orientation and its symmetry plane. A method of the fast, initial coarse brain symmetry plane calculation Słowa kluczowe: płaszczyzna symetrii mózgu, dopasowywanie elipsy orientacja głowy, tomografia mózgu Keywords: brain symmetry plane, ellipsoid fitting, head orientation, brain tomography doi:10.12915/pe.2014.05.25 Wstęp W wielu obszarach zastosowań przetwarzania danych medycznych, odnoszących się do ludzkiego mózgu, ważnym aspektem jest identyfikacja anatomicznego punktu charakterystycznego jakim jest szczelina podłużna mózgu, dzieląca go na dwie półkule. Jej prawidłowa identyfikacja stanowi ważne lub wręcz kluczowe zagadnienie w takich problemach jak segmentacja struktury mózgu, dopasowywanie obrazów mózgowia, czy też detekcja zmian patologicznych (udary i guzy). Płaszczyzna oddzielająca obie półkule nazywana jest płaszczyzną strzałkową (PS) i praktycznie pokrywa się ze szczeliną podłużną, jeśli w mózgu nie występują anomalie struktury. W ogólnym przypadku, warunek ten może nie być spełniony. Wówczas wyznaczanie PS i szczeliny podłużnej nie jest tożsame. Z racji swoich właściwości anatomicznych PS może bezpośrednio lub pośrednio... więcej»

Projekt ultraszybkich układów LVDS w technologii nanometrycznej dla potrzeb obrazowania w medycynie (Tadeusz SATŁAWA, Piotr KMON)
W pracy przedstawiono projekt oraz wyniki symulacji ultraszybkich układów LVDS w technologii nanometrycznej dla potrzeb obrazowania w medycynie. Projekt dotyczy układów nadajnika oraz odbiornika i został wykonany w nowoczesnej technologii CMOS 40nm. Głównymi wymaganiami prezentowanej pracy był mały pobór mocy zarówno statycznej jak i dynamicznej oraz mała zajętość powierzchni układów. Blok nadajnika oparty jest o architekturę przełączanego mostka prądowego zaś głównym elementem odbiornika jest konwerter poziomów logicznych i komparator z histerezą. Układ odbiorczy pobiera 7.08 mW mocy statycznej i 12.09 mW mocy dynamicznej zaś układ nadawczy 17.93 mW mocy statycznej i 26.38 mW mocy dynamicznej. Wyniki symulacji pokazują poprawną pracę układów przy prędkości transmisji 1 Gb/s i obciążeniu nadajnika pojemnością 5 pF. Układ odbiorczy zajmuje powierzchnię 0.009 mm2 zaś nadawczy 0.1 mm2 . Abstract. The paper presents the design and simulation results of ultrafast I/O interface in nanometer process. Both, the receiver and the transmitter are designed in CMOS 40nm process and are dedicated to work with a multichannel pixel integrated circuit that is destined for medical imaging systems. The main requirements of a project are a low power consumption and small area occupation of the LVDS circuits. The transmitter is based on the current switching bridge while the receiver is built of the logic converter and inverting comparator with hysteresis. The receiver block dissipates 7.08 mW of static power and 12.09 mW of dynamic power while the transmitter dissipates 17.93 mW of static power and 26.38 mW of dynamic power at 1 GHz signal and 5pF load. The receiver and transmitter occupy respectively 0.009 mm2 and 0.1 mm2 of chip area. (Design of the ultrafast LVDS I/O interface in nanometer process for medical imaging systems). Słowa kluczowe: standard LVDS, nadajnik i odbiornik LVDS, układy scalone, obrazowanie w medycynie. Keywords: LVDS standard, LVDS tra... więcej»

Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowy (Daria PANEK)
Diagnostyka stanu dróg głosowych wymaga stworzenia wektora, który składa się z różnych parametrów akustycznych, co może pomóc w szybkiej oraz automatycznej detekcji patologii głosu. W niniejszym artykule przedstawiono wektor cech złożony z 31 parametrów. Parametry mowy zostały wyodrębnione w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz cepstralnej. Wybór parametrów niezbędnych w ocenie patologii głosu został potwierdzony w analizie głównych składowych, jądrowej analizie głównych składowych (kernel PCA) oraz liniowej analizie dyskryminacyjnej (LDA). Abstract. The diagnosis of the current state of the vocal tract requires the creation of a feature vector that consists of various acoustic parameters, which can help in rapid and automatic detection of voice pathologies. Vector consisting of 31 parameters was done in this project. Speech parameters were extracted in the time, frequency and cepstral domain. Essential parameters were selected and analysed using principal component analysis, kernel principal component analysis and linear discriminant analysis. (Parameters evaluation of acoustic analysis in speech pathology detection) Słowa kluczowe: analiza akustyczna, patologiczny sygnał mowy, analiza głównych składowych, liniowa analiza dyskryminacyjna. Keywords: acoustic analysis, pathological speech signal, principal component analysis, linear discriminant analysis. doi:10.12915/pe.2014.05.29 Wstęp Obecny rozwój technologii, w tym cyfrowej rejestracji oraz metod przetwarzania głosu, spowodował postęp w automatycznej detekcji większości patologii i chorób aparatu głosowego człowieka. Automatyczna analiza akustyczna jest coraz bardziej ceniona jako nieinwazyjne i obiektywne narzędzie diagnostyczne. Do przeprowadzenia analizy akustycznej można wykorzystać: metodę klasyczną, która oparta jest na subiektywnej ocenie głosu oraz metodę nowoczesną, wykorzystującą analizę sygnałów akustycznych, spektrografię, sonografię czy obrazy przedstawiające trakt... więcej»

Reliable peer-to-peer computing system (Michał ZOCHNIAK, Bartosz SAWICKI)
Paper discuss a heterogeneous, distributed computing system commonly referred as a volunteer computing. Mechanism of determining correctness of results, based on replication and trust modeling, is proposed. In presented solution owners of computational power can flexibly join the network and sell spare machine time. Prototype implementation is based on light virtual machines distributed using BitTorrent protocol. Streszczenie. Artykuł rozwa˙za niejednorodny, rozproszony system obliczeniowy (ang. volunteer computing). Zaproponowano mechanizmy okreslania poprawnosci wyników, które zostały oparte na modelowaniu zaufania i wiarygodnosci w˛ezłów obliczeniowych. W prezentowanym rozwi ˛azaniu własciciele mocy obliczeniowej mog ˛a w dowolnej chwili doł ˛aczac do sieci i sprzedawac czas pracy swoich maszyn. Prototypowa implementacja została oparta na technologii lekkich maszyn wirtualnych przesyłanych za pomoc ˛a protokołu BitTorrent. (Wiarygodny system obliczeniowy typu P2P) Keywords: cloud computing, desktop grid, volunteer computing, reliability model, virtual machines Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, grid desktopowy, wiarygodnosc obliczen, maszyny wirtualne doi:10.12915/pe.2014.05.12 Introduction Since chip manufacturing is reaching frequency limits related with technology, the parallel processing is definitely the future of computing. However there is not one approach to the parallelization. Well established systems with structured architecture, such as clusters and grids are dominating data centers all around the world. Their outstanding performance and efficiency can’t be overestimated. On the other side we have unstructured systems based on extremely flexible, selfscaling, virtually indestructible peer-to-peer models. Distributed computing is a paradigm in which computations are performed on a number of processors. Often, federation of computers is the only feasible way to perform more challenging tasks. This technology is u... więcej»

Dopasowanie chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych (Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA)
W artykule przedstawiono metodę dopasowania chmur punktów do powierzchni na przykładzie zagadnienia konstrukcji danych uczących w algorytmie ASM w zastosowaniu do segmentacji danych tomograficznych dla potrzeb planowania leczenia radioterapeutycznego. Zaproponowany algorytm składa się z 3 etapów: generacji chmur punktów dla danych uczących, sztywnego dopasowania (rotacji, przesunięcia) z wykorzystaniem ICP oraz lokalnej korekty wyników. Cała metodologia została przetestowana, a skuteczność oceniona na podstawie odległości punktów charakterystycznych w danych po dopasowaniu. Abstract. This paper addresses a problem of automatic point clouds matching in context of training data construction in Active Shape Model algorithm. An algorithm was applied to CT data segmentation for radiotherapy planning. Proposed methodology consists of 3 steps: point clouds generation, rigid matching (rotation, translation) based on ICP and local corrections of points location. Algorithm was tested and validated using distance between points in data after matching. Point clouds matching for medical image processing, analysis and vision systems. Słowa kluczowe: dopasowanie chmur punktów, dopasowanie obrazów, tomografia komputerowa, ICP, ASM. Keywords: point clouds matching, image registration, Computed Tomography, ICP, ASM. doi:10.12915/pe.2014.05.38 Wstęp Zagadnienie dopasowania chmury punktów (ang. points cloud) do powierzchni, chmury lub samego obrazu jest zagadnieniem niezwykle istotnym w laserowych systemach pomiarowych, systemach wizyjnych czy też w przetwarzaniu i analizie obrazów. Punkty pomiarowe w przestrzeni 2D/3D zwykle są generowane przez zewnętrzne urządzenia pomiarowe. Innym źródłem są punkty wygenerowane na podstawie danych obrazowych (stereowizja, algorytmy rekonstrukcji powierzchni, ręczne obrysy struktur anatomicznych wykonywane na obrazach medycznych, skanery optyczne) [1-3]. W prezentowanej pracy proces dopasowania będzie analizowany po... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC (Krzysztof KOLANO)
Wykorzystanie silników BLDC, zamiast szczotkowych silników prądu stałego, poprawia parametry eksploatacyjne układu napędowego przy znaczącej redukcji kosztów jego obsługi serwisowej. Oprócz niewątpliwych korzyści związanych ze zredukowanymi do minimum czynnościami obsługowymi, napędy te charakteryzują się wyższą sprawnością. Zasada działania komutatora elektronicznego silnika BLDC opiera się na wykorzystaniu informacji o położeniu wirnika względem pola stojana, która zazwyczaj jest generowana przez układ obserwacji złożony z trzech dwustanowych czujników. Konieczność dokładnej kontroli prędkości i położenia sprawia, że w wymagających aplikacjach stosowany jest często dodatkowy element charakteryzujący się większą rozdzielczością określania położenia - enkoder. W toku prac prowadzonych nad polepszeniem właściwości dynamicznych układu napędowego drzwi kabinowych z wolnoobrotowym silnikiem BLDC, opracowana została metoda sterowania silnika wykorzystująca jedynie enkoder inkrementalny jako źródło informacji o położeniu wału silnika na podstawie której przeprowadzana jest komutacja tranzystorów, jak i precyzyjne określanie jego prędkości obrotowej. Abstract. The use of BLDC motors instead of DC motors can significantly improve the technical parameters of such solutions, while reducing operating costs by replacing mechanical commutator - maintenance-free electronic commutator. This solution in addition to reducing maintenance of the drive, significantly increases the efficiency of the drive system. The essence of the BLDC motor control is the need for information on the position of the rotor BLDC motor by an electronic controller acts as a commutator. Providing accurate information on speed for demanding applications makes it necessary to use an additional component in measuring the speed of the motor - usually an incremental encoder. During the work on the improvement of the control parameters of the low-speed BLDC, motor control method that uses ... więcej»

Optimal arrangement of sectionalizing switches in medium voltage distribution network (Wojciech BĄCHOREK)
This paper presents a selection method of sectionalizing switches location in the medium voltage distribution network. Defined reserve network rate is an adopted location selection criterion. In the article an algorithm and computational example, illustrating application of the developed optimization algorithm were presented. Streszczenie. W artykule przedstawia się metodę wyboru lokalizacji łączników sekcjonujących w sieci rozdzielczej średniego napięcia. Przyjętym kryterium wyboru miejsca lokalizacji jest zdefiniowany współczynnik rezerwowania sieci. W artykule przedstawiono algorytm oraz przykład obliczeniowy ilustrujący zastosowanie opracowanego algorytmu optymalizacyjnego.(Optymalne rozmieszczenie łączników sekcjonujących w sieci rozdzielczej średniego napięcia). Keywords: medium voltage distribution network, sectionalizing switches, evolutionary algorithm. Słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze średniego napięcia, łączniki sekcjonujące, algorytm ewolucyjny. doi:10.12915/pe.2014.04.06 Introduction Medium voltage (MV) electric power distribution networks have opened or closed structures, in addition always work in opened configurations. In main line of MV networks usually are installed switches enabling, in case of breakdown, separation of damaged network fragment. With increase in the number of such sectionalizing switches a capital cost grows, but reliability of network work increases, and hence decreases cost of undelivered energy to customers. Selection of sectionalizing switches number as well as location is a complex combinatorial optimization task. Selection problem of the sectionalizing switches location for many years is brought up during scientific conferences and in trade literature. To solve this problem both classical mathematical methods and algorithms based on the artificial intelligence are applicable. Publication [1] shows the task solution of optimal switches location with analytical method, b... więcej»

Analysis and Design of Hybrid Learning Control scheme for High Performance UPS Inverters (Mohammad Javad Qanaatian, Abdoreza Rahmati)
This paper presents a high performance control scheme for a single phase uninterruptible power supply (UPS) inverter. In the proposed structure, a learning-type controller eliminates periodic disturbances and therefore guaranties high steady-state performance while an instantaneous feedback controller ensures fast dynamic response of the system. Analysis and design of each controller are presented and a brief stability analysis of the complete system is given. Finally to validate the proposed control scheme, simulation results of the system are presented. Streszczenie. W artykule opisano metodę sterowania jednofazowym przekształtnikiem stosowanym w systemie UPS. Zastosowano układ uczący się co gwarantowało płynną pracę systemu. Bazujący na chwilowych wartościach sterownik w sprzężeniu zwrotnym zapewniał dobrą dynamikę. Analiza i projekt hybrydowego uczącego się sterownika w zastosowaniu do systemu UPS Keywords: Uninterruptible Power Supply (UPS), Repetitive Controller, Deadbeat Controller, Total Harmonic Distortion (THD). Słowa kluczowe: system UPS, przekształtnik, sterownik. doi:10.12915/pe.2014.04.09 Introduction Uninterruptible power supply (UPS) systems are used to provide reliable and well-regulated AC voltages for critical and sensitive loads. The performance of UPS inverter is measured both in terms of steady-state performance, such as voltage regulation and Total Harmonic Distortion (THD), and transient performance, such as response to a sudden change in linear and non-linear load. Fig.1. Single-phase full-bridge inverter Fig. 1 shows a UPS inverter configuration that is commonly used in single-phase UPSs. Instantaneous feedback methods such as multi-loop [1], sliding-mode[2] and Deadbeat control (DBC)[3, 4] demonstrated High quality output voltage and fast dynamic responses. However, these methods alone cannot eliminate the periodic distortion caused by nonlinear loads and parameter uncertainties. As a result, the steady-... więcej»

Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station in the South-east part of Poland (Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASLOWSKI)
Abstract. In this paper we have presented preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at a new lightning observation station installed at Rzeszow University of Technology, Poland. Parameters of the lightning electromagnetic field are determined based on the power spectrum density obtained from the short-time Fourier transform. Typical lightning electric field waveform recorded during summer season 2013 was analyzed for different frequency ranges and parameters of the transformation. The most important features of the analyzed electric field waveform generated by the far lightning return stroke can be determined based on the dynamic spectrum the upper frequency of which does not exceed 25 kHz. The obtained results can be applied for location and warning systems purposes to develop effective algorithms of lightning parameters recognition. Streszczenie. W artykule przedstawiono pierwsze wyniki pomiarów oraz analizę piorunowego pola elektrycznego zarejestrowanego na stacji obserwacji wyładowań atmosferycznych Politechniki Rzeszowskiej, w Polsce. Parametry pola elektrycznego zostały wyznaczone w oparciu o spektrogramy gęstości widmowej mocy otrzymane z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera. Analizie poddano typowy przebieg piorunowego pola elektrycznego zarejestrowany podczas sezonu burzowego w 2013 roku. Przebiegi były badane dla różnych zakresów częstotliwości oraz parametrów transformaty. Najważniejsze cechy analizowanego pola elektrycznego pochodzącego od dalekiego wyładowania głównego mogą być określone na podstawie dynamicznego spektrum, którego górna granica częstotliwości nie przekracza 25 kHz. Otrzymane rezultaty mogą być zaimplementowane w nowych algorytmach identyfikacji parametrów piorunowych, głównie na potrzeby systemów lokalizacji oraz wczesnego ostrzegania przed burzami. (Wstępne pomiary i analiza piorunowego pola elektrycznego zarejestrowanego na stacji obserwacyjnej w południowo-wscho... więcej»

Wykorzystanie układów dedykowanych w śledzeniu optymalnego punktu pracy ogniw fotowoltaicznych (Wojciech WOJTKOWSKI)
Optymalne wykorzystanie paneli ogniw fotowoltaicznych wymaga ciągłego śledzenia punktu pracy i ciągłej regulacji tego punktu w celu uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej zestawu ogniw w każdych warunkach. Niedawno pojawiły się scalone układy dedykowane realizacji tego zadania. W artykule omawiane są zagadnienia związane z problematyką śledzenia optymalnego punktu pracy ogniw fotowoltaicznych oraz z realizacją elektronicznych układów śledzących, bazujących na układach dedykowanych. Abstract. Optimal utilization of photovoltaic panels requires special control algorithm with continuous maximum power point tracking for achieving maximum output power in all working conditions. Recently, new dedicated integrated circuits for MPPT algorithm utilization became available. Some technical aspects related to MPPT algorithm and utilization of dedicated ICs for MPPT are discussed in the paper. (Utilization of dedicated MPPT ICs for maximum power point tracking). Keywords: MPPT, PV array, ARM, MPT612. Słowa kluczowe: MPPT, panele PV, ARM, MPT612. doi:10.12915/pe.2014.04.46 Wstęp Pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych staje się ostatnio coraz bardziej istotną gałęzią energetyki, szczególnie w rozwiniętych krajach o dużym nasłonecznieniu. Energia słoneczna w obrębie kuli ziemskiej jest czysta, bezpieczna oraz praktycznie niewyczerpana. Aby wykorzystać w maksymalnym stopniu energię promieniowania słonecznego, potrzebny jest odpowiedni system wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, układy przekształcające energię (realizujące podwyższanie napięcia oraz konwersję DC / AC), zwane układami kondycjonowania energii (PCS) oraz układy sterowania uwzględniające algorytmy śledzenia mocy maksymalnej (algorytmy MPPT - Maximum Power Point Tracking) [6, 7]. Śledzenie punktu mocy maksymalnej związane jest z charakterystyką prądowo - napięciową ogniwa PV w danych warunkach nasłonecznienia i temperatury (rys. 1), na której występuje punkt pr... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Series compensator's influence on the distance protection operation (Krzysztof SZUBERT)
In the paper, the rules for finding formulas which describe the value of impedance measured by a distance protection due to the series compensator's influence are presented. The graphical interpretation of the formulas has been shown and the digital simulation-based verification of the formulas has been carried out. The modifications required in the protection settings under the standard operation of the series compensator as well as with the fault current limitation available have been defined. Influence of the shunt network failure on the operation of protections has been considered. Streszczenie. W artykule podano zasady wyznaczania wzorów opisujących wartość pomierzonej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe na skutek oddziaływania kompensatora szeregowego. Podano interpretację graficzną tych wzorów oraz dokonano ich weryfikacji poprzez symulację cyfrową. Określono wymagane zmiany w nastawach zabezpieczeń w przypadku standardowej pracy kompensatora szeregowego jak i z możliwością ograniczania prądów zwarciowych. Rozważono wpływ awarii układu bocznikującego na pracę zabezpieczeń. (Tytuł : Wpływ kompensatora szeregowego na pracę zabezpieczenia odległościowego) Keywords: FACTS, TCSC, distance protection Słowa kluczowe: system FACTS, sterownik TCSC, zabezpieczenia odległościowe doi:10.12915/pe.2014.03.29 Introduction Operation of the Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) relies on implementation of the variable value reactance (both the capacitive or the inductive one) of the controller in series with the line reactance. Thus, the active and reactive power flow can be controlled [2], the voltage fluctuations resulting from the fastvariable reactive power can be limited [4] and the fault current value can also be limited [1]. The distance protection is one of the protections mostly applied in the 220kV and 400kV transmission lines. It founds the fault location referring to the impedance measurement. The TCSC ... więcej»

Analysis of numerical efficiency of TD-FEM computation with BDF (Marcin SOWA)
A study is presented on the topic of numerical efficiency of TD-FEM with the use of BDF. The BDF coefficients are calculated with the use of Lagrange polynomials. The paper also presents two strategies of time-step adaptation. The obtained numerical solutions have been compared with analytical solutions of the selected problems in order to check their accuracy. Streszczenie. Przedstawiono badania na temat efektywności numerycznej metody TD-FEM przy wykorzystaniu metody różnic wstecznych. Współczynniki metody różnic wstecznych otrzymano za pomocą wielomianów Lagrange’a. W artykule przedstawiono również dwie strategie automatycznego doboru kroku czasowego. W celu sprawdzenia dokładności rozwiązań numerycznych porównano je z rozwiązaniami analitycznymi rozpatrzonych zagadnień. (Analiza efektywności numerycznej metody TD-FEM z wykorzystaniem metody różnic wstecznych). Keywords: backward differentiation formula, time domain finite element method, time step adaptation Słowa kluczowe: metoda różnic wstecznych, metoda elementów skończonych w dziedzinie czasu, automatyczne dostosowanie kroku całkowania doi:10.12915/pe.2014.03.22 Introduction The paper presents studies that are a part of a larger project concerning electromagnetic field computation and the analysis of efficiency of the finite element method. Many complicated problems require analyses that are computationally expensive (e.g. coupled field, nonlinear problems [1] or ones complicated geometry). This is why many studies are performed to find possible ways of reducing computation time of the finite element method (e.g. by parallel computing [2] or by choice of optimal methods [3]). Whether the problem concerns a simplified or complicated model - the computation of the electromagnetic field distribution involves the solution of a system of linear equations: (1) Ku  F, or nonlinear equations if the environment parameters are dependent on the electromagnetic field. ... więcej»

Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania (Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS)
Obiektem analizy był wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) pracującą w trybie ściskania. Przedstawiono budowę i działanie wibroizolatora oraz wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego w urządzeniu. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładu pola dla rozważanych wariantów konstrukcyjnych wibroizolatora, zależności składowej osiowej indukcji magnetycznej oraz indukcyjności cewki sterującej od wysokości szczeliny roboczej. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu program Opera-2d. Abstract. The present study investigates the behaviour of a magnetorheological (MR) vibroisolator operated in the squeeze mode. The structure design and operating principles of the vibroisolator are outlined and the results of numerical calculations of the magnetic field in the device are provided. The purpose of the numerical procedure was to find the magnetic field distribution for all considered design options of the device and to establish the dependence of the axial component of magnetic flux density and the inductance of the control coil on the slit height. The calculation procedure was supported by the program Opera-2d. Analysis of magnetic field in a magnetorheological vibroisolator in the squeeze mode Słowa kluczowe: wibroizolator, ciecz MR, tryb ściskania, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna Keywords: vibroisolator, MR fluid, squeeze mode, magnetic field, magnetic flux density doi:10.12915/pe.2014.03.30 Wstęp Ciecze MR są materiałami, na których właściwości reologiczne można oddziaływać polem magnetycznym. Ciecze te mogą działać w trybie zaworowym, sprzęgłowym lub ściskania. Urządzenia wykorzystujące tryb zaworowy i sprzęgłowy są szeroko opisane w literaturze. Natomiast literatura dotycząca trybu ściskania jest stosunkowo skromna. Spośród najnowszych prac poświęconych temu trybowi, można wymienić rozprawy doktorskie [5, 7], artykuły [1, 2, 3, 9, 10, 13] i opisy patentowe [6, 11, 12]. Wyróżnia się dwa przypadki ściskania cieczy MR... więcej»

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu (Mariusz DUK, Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Tomasz ZYSKA, Aigul ISKAKOVA)
The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.... więcej»

Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część I (Adrian HALINKA, Marcin NIEDOPYTALSKI)
W artykule scharakteryzowano problematykę związaną ze sposobem kształtowania i określania zasięgów obszarów działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych. Przedstawiono także ideę działania zaproponowanego rozwiązania Adaptacyjnego Kryterium Odległościowego Linii AKOL, wykorzystującego niekonwencjonalne metody decyzyjne i adaptacyjne dostosowywania parametrów do aktualnych warunków pracy linii. Abstract. Problems with zones forming and parameterization of distance protection for HV overhead line with widely varying capacity limit are discussed in the paper. The developed solutions Adaptive Line Distance Protection AKOL, using unconventional decision taking methods and adaptive adjustment of the parameters for the actual operating conditions of the line are also presented. (Using unconventional decision taking methods in distance protection of HV overhead line with widely varying capacity limit, part I). Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, napowietrzne linie WN, intensyfikacja zdolności przesyłowych. Keywords: distance protection, adaptive protection, HV overhead line, increasing capacity. doi:10.12915/pe.2014.03.03 Wstęp Wykorzystanie zwiększenia zdolności przesyłowych w liniach napowietrznych WN poprzez zastosowanie obciążalności dynamicznej lub przewodów niskozwisowych wiąże się ze zwiększeniem - w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - dopuszczalnych wartości prądów. Może to powodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń odległościowych dedykowanych tym liniom. Konsekwencją stosowania tych rozwiązań jest rozszerzenie (w kierunku mniejszych impedancji) obszaru spodziewanych położeń końców wektorów impedancji "widzianych" przez zabezpieczenie odległościowe podczas pracy dopuszczalnej linii. To z kolei wpływa na zmniejszenie potencjalnego obszaru impedancyjnego działania zabezpieczenia odległościowego, co może prowadzi... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego (Andrzej FRĄCZYK, Jacek KUCHARSKI)
W artykule przedstawiono algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie sześcioma ruchomymi wzbudnikami. W ramach weryfikacji praktycznej opracowanego algorytmu zaprezentowano możliwość uzyskiwania przy jego zastosowaniu dość złożonych dwuwymiarowych rozkładów temperatury. Abstract. The paper presents an algorithm for control of 2D temperature of the surface of induction heated rotating steel cylinder. Moving inductors are used as heat sources in the analyzed system. The proposed algorithm has been proven to be an efficient solution by ensuring a quite sophisticated temperature field distribution on the cylinder surface during an experimental verification (The control algorithm of two-dimensional temperature field of the rotating steel cylinder surface). Słowa kluczowe: Algorytmy sterowania, nagrzewanie indukcyjne, ruchome wzbudniki. Keywords: Control algorithms, induction heating, moving inductors. doi:10.12915/pe.2014.02.08 Wstęp Wśród wielu obszarów zastosowań nagrzewania indukcyjnego ważne miejsce zajmuje nagrzewanie wsadów będących w ruchu, gdzie szczególnym przypadkiem jest nagrzewanie obracających się stalowych walców. Wiele zalet tego typu nagrzewania sprawia, że jest ono chętnie wykorzystywane między innymi w przemyśle papierniczym czy tekstylnym. Jednocześnie, wysokie wymagania technologiczne dotyczące rozkładu temperatury na powierzchni walca powodują konieczność stosowania kilku wzbudników wzdłuż tworzącej walca, a także wyposażania układu w precyzyjne mechanizmy regulacji temperatury. Ze względu na wielowymiarowy charakter układu wszelkie procedury pomiarowo - sterujące realizowane są w wielokanałowym komputerowym systemie gromadzenia i przetwarzania danych. Mechanizmy regulacyjne zaimplementowane w rozważanym układzie czerpią informacje o aktualnym stanie cieplnym walca na drodze bezstykowego pomiaru jego temperatury, realizowanego przy zas... więcej»

Wpływ temperatury na charakterystyki statyczne silnika reluktancyjnego przełączalnego (Mariusz KORKOSZ)
Pracy silników elektrycznych nieodłącznie towarzyszy zjawisko wydzielania się ciepła. Związane z tym straty energii elektrycznej nie tylko zmniejszają sprawność maszyny, ale wywołują także szereg zjawisk zmniejszających pewność pracy. Należą do nich głównie procesy starzeniowe układu elektroizolacyjnego silnika. Zmieniają się także charakterystyki statyczne i ruchowe silnika. Zagadnienia te są, w odniesieniu do silników SRM, niezbyt często analizowane. W referacie pokazano wpływ temperatury na wyznaczane w warunkach laboratoryjnych charakterystyki statyczne projektowanego wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Zamieszczono wnioski. Abstract. The work of electric machine is inseparable connected with emitting of heat. Power losses connected with heat emitting decrease not only efficiency of machine but also generate many effects which decrease reliability. The primary effect is ageing process of machine insulating. Motor characteristics also change. These problems aren’t often analyze in relation to SRM motors. Source of losses in windings are motor currents which have impulse character and there are many problems with calculating them because of complex shape of saturating magnetic circuit. In paper was shown temperature influence on static characteristics determined in laboratory conditions of designed high-speed 4/2 SRM motor. Conclusions were also placed. (Temperature influence on static characteristics of switched reluctance motor). Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, charakterystyki statyczne, temperatura. Keywords: switched reluctance motor, SRM, static characteristics, temperature. doi:10.12915/pe.2014.02.20 Wstęp Silniki reluktancyjne przełączalne zaliczane są do maszyn z komutacją elektroniczną. Są to bardzo proste i wytrzymałe konstrukcyjnie maszyny. Z uwagi na szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, wyższą sprawność w odniesieniu do silników komutatorowych są potencjalnym kandydatem do przyszłościow... więcej»

Moje wrażenia po jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego (Jerzy Hickiewicz)
W 2007 roku byłem na turystyczne wycieczce we Lwowie. Odwiedziłem Cmentarz Łyczakowski i tam w szczególnych okolicznościach, po raz pierwszy trafiłem na rodzinny grobowiec prof. Romana Dzieślewskiego. Wydał mi się trochę zapomniany i wzbudził moja obawę czy wytrzyma dalszą próbę czasu. Pomyślałem, że to przecież grób pierwszego polskiego profesora elektrotechniki i dlatego powinien być otoczony opieką polskich elektryków. To wydarzenie skłoniło mnie do złożenia we wrześniu 2009 r. na pierwszym Kongresie Elektryki Polskiej wniosku o renowację grobu prof. Romana Dzieślewskiego, znajdującego się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Zdawałem sobie sprawę na jak wielkie trudności napotkać może realizacja tego wniosku, ale przede wszystkim chciałem aby pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i miejsce jego spoczynki stały się w ten sposób bardziej znane polskim elektrykom. O słuszności złożenia wniosku utwierdziła mnie szybka reakcja Politechniki Rzeszowskiej. Na wniosek ówczesnego Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki P Rz. prof. dr hab. inż. Kazimierza Buczka, Rada Wydziału w dniu 14. 10. 2009 roku pojęła uchwałę w której jednomyślnie poparła inicjatywę renowacji grobowca prof. R. Dzieślewskiego. Podobnie Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, również poparł tą inicjatywę. Było to omawiane na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 18. 11. 2009 r., a inicjatywę renowacji grobu przedstawił Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Lesław Topór- Kamiński oraz prezes Oddziału Elektryków Stow. Wychowanków. Pol. Śl. mgr inż. Krzysztof Kolonko.W 2007 r. z inicjatywy Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego, pojęta została przez PTETiS uchwała o powoływaniu w każdym roku patrona danego roku. Ma to na celu zachowa... więcej»

Asynchroniczna wymiana danych w układzie GALS ukierunkowana na minimalizację poboru mocy (Damian MODRZYK, Dariusz KANIA)
W artykule przedstawiono nowatorską metodę asynchronicznej wymiany danych pomiędzy modułami lokalnie synchronicznymi w systemie GALS. Metoda ukierunkowana jest na minimalizację poboru mocy w złożonych układach kompresji sygnału obrazu oraz sygnału wizyjnego. Rozwiązanie polega na implementacji modułów nadrzędnych dla poszczególnych bloków kodera, które wyposażone są w interfejsy asynchroniczne umożliwiające blokowanie lokalnego sygnału zegarowego. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentalne otrzymane po zastosowaniu przedstawionej metody w układzie kodera Motion JPEG2000. Abstract. In the paper there is presented a novel method of asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system. The method is oriented toward the minimization of power consumption within complex image or video compression designs. The solution is based on implementation of the asynchronous modules for individual functional blocks of the encoder, which are equipped with asynchronous interfaces and enable gating of a local clock signal. In the article there are presented experimental results obtained after adopting the method in the Motion JPEG2000 encoder design. Asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system Słowa kluczowe: interfejs asynchroniczny, układy globalnie asynchroniczne lokalnie synchroniczne (GALS), bramkowanie zegara Keywords: asynchronous interface, globally asynchronous locally synchronous (GALS) circuits, clock gating, video compression doi:10.12915/pe.2014.02.35 Wstęp Od kilku lat obserwujemy pewnego rodzaju rewolucję w obszarze urządzeń elektronicznych powszechnego użytku. Era komputerów osobistych PC kończy się, a główne zainteresowanie skupia się obecnie wokół multimedialnych urządzeń mobilnych takich jak "smartfony" czy "tablety". Co więcej urządzenia te realizują bardzo złożone obliczenia typu akwizycja, kompresja oraz dekompresja sygnałów obrazu oraz wideo o wysokiej rozdzielczości... więcej»

Metody zwiększania efektywności przepłukiwania katalizatorów samochodowych ciekłym metalem (Agnieszka FORNALCZYK, Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI)
Artykuł dotyczy analizy procesu wypłukiwania metali szlachetnych z wkładów katalizatorów umieszczonych w pierścieniowym kanale przy pomocy ciekłego metalu wprawianego w ruch przez wirujące pole elektromagnetyczne. Wykorzystany w pracy model obliczeniowy obejmował sprzężenie pola elektromagnetycznego i hydrodynamicznego z uwzględnieniem przepływu metalu przez kapilarną strukturę katalizatora. W ramach badań przeprowadzono analizę wpływu lokalizacji wzbudnika na efektywność przepłukiwania wsadu katalizatora. Abstract. The paper concerns of precious metals washing out from auto catalytic converters placed in the channel. In this device liquid metal is forced to motion by the rotating magnetic field. The model used in research included the coupling of the electromagnetic and hydrodynamic field taking into account the metal flow through anisotropic porous structure of the catalyst. The study analyzes the influence of inductor location on the efficiency of flushing the catalyst. (Methods of increasing the flushing efficiency of automobile catalytic converters by liquid metal). Słowa kluczowe: magnetohydrodynamika, odzyskiwanie metali, katalizatory samochodowe. Keywords: magnetohydrodynamics, metal recovery, automotive catalyst. doi:10.12915/pe.2014.02.16 Wprowadzenie Zużyte katalizatory zawierające w swoim wnętrzu metale szlachetne stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot recyklingu [1]. Jednakże proces odzysku tych atrakcyjnych surowców napotyka znaczące trudności. Pojedynczy katalizator zawiera co najwyższej kilka gramów platynowców oraz są one uwięzione w kapilarnej strukturze jego zwykle ceramicznego nośnika. Z tego powodu, warunkiem ekonomicznej opłacalności takiego procesu jest maksymalne obniżenie kosztów obróbki pojedynczego katalizatora. Autorzy zaproponowali i opatentowali technologię opartą o wypłukiwanie platynowców ze struktury katalizatora przy pomocy ciekłych metali. Technika ta nie wymaga mielenia ceramicznych nośników, co po... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Transformation of "user-object" matrix for the collaborative filtering (Tamara SAVCHUK, Anton SAKALIUK, Waldemar WÓJCIK, Aron BURLIBAY)
The paper is devoted to application of collaborative filtering that is one of the method of automatic data filtering in the Internet. The main disadvantage of the approach is the necessity of performing a large number of operations. The authors have presented a mean of overcoming this problem by reduction of the dimension of the input matrix. Experimental results show that it had led not only to reduction of computational time, but also increased the accuracy of recommendations obtained. Streszczenie. Artykuł poświęcony jest filtrowaniu kolaboracyjnemu, które jest jedną z metod automatycznej filtracji danych w sieci Internet. Główną wadą wspomnianego podejścia jest konieczność wykonywania bardzo dużej liczby operacji. Autorzy przedstawili rozwiązanie tego problemu polegający na redukcji wymiarowości przetwarzanej macierzy. Rezultaty badań pokazują, że oprócz zmniejszenia czasu obliczeń, uzyskano poprawę dokładności uzyskiwanych rekomendacji. (Przekształcenie macierzy "user-object" w filtrowaniu kolaboracjnym) Keywords: Data mining, sparse matrices, recommender system, collaborative filtering. Słowa kluczowe: Eksploracja danych, macierze rzadkie, systemy rekomendujące, filtrowanie kolaboracyjne. Introduction The rapid growth of information in modern Internet pushes to development of new tools of providing, searching and systematization of information. Usage of classic tools of search and interaction with the information no longer meets the growing demands of its users neither in terms of convenience nor confidence. To a greater extent this applies to commercial information and information about the preferences of users. The method of content-based filtering with content analysis is commonly applied to solve a problem. But this method has particular disadvantages [1]: 1. Objects must be in an accessible to machine processing form. 2. Technology with content filtering doesn`t have an installed method for generating random preferences.... więcej»

Lightning electromagnetic pulse (LEMP) influence on the electrical apparatus protection (Tomasz KISIELEWICZ, Carlo MAZZETTI, Giovanni Battista LO PIPARO, Bolesław KUCA, Zdobysław FLISOWSKI)
Impulsowe zmiany pól elektromagnetycznych mogą zaburzyć funkcjonowanie współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Pola te mogą powstać w wyniku uderzenia pioruna, a zetem przepływu prądu udarowego. Wartość impulsu pola elektromagnetycznego prądu piorunowego (LEMP) mogącego zaburzyć funkcjonowanie urządzeń, uzależnione jest od miejsca uderzenia piorunu oraz rodzaju obiektu budowlanego, w którym urządzenie jest zainstalowane. Z punktu widzenia ochrony odgromowej można wyróżnić cztery niebezpieczne przypadki tzn. uderzenie piorunu bezpośrednio w obiekt chroniony (S1), uderzenie w pobliżu obiektu chronionego (S2), uderzenie piorunu bezpośrednio w linię (S3) oraz uderzenie piorunu w pobliżu linii (S4). W artykule zawarte są analizy dotyczące spodziewanej wartości amplitudy i kształt prądu indukowanego przez LEMP (efekt indukcyjny S1), w celu prawidłowego doboru SPD. Wyniki analiz są skonfrontowane z wymaganiami doboru SPD sugerowanymi przez normy międzynarodowe. Abstract. Nowadays structures are more and more equipped with electrical and electronic apparatus sensitive to electromagnetic field influence. Such field among others can be caused due to lightning occurrences. The intensive of lightning electromagnetic pulse (LEMP) which can affect the regular operations of apparatus depends on the strike point as well as on the specific features of structure to be protected. From the lighting protection point of view it is possible to distinguish four dangerous events, or sources of damage, namely flashes to the structure (S1), flashes to ground or to grounded objects near the structure (S2), flashes to the connected lines (S3), flashes nearby the connected lines (S4). The paper intends to give a contribution to the investigation on the expected surge current, peak value and shape, due to LEMP by flashes to the structure (inductive coupling of source of damage S1) for the SPD proper selection in order to assure electronic apparatus operatio... więcej»

Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine (Bohdan BOROWIK, Barbara BOROWIK)
In this paper we present the microcontroller system for diagnostic and evaluation of the Stirling engine performance. For this purpose the model for the prototype engine analysis has been developed, to present the engine’s improved benchmarking results. The functioning of this engine has been analysed with the aim to find and optimize the main working parameters. To obtain this goal the Stirling engine has been equipped with different kinds of electronic sensors. A microcontroller testing circuit has been designed, which uses the acquisition of data from the data module. Streszczenie. Artykuł prezentuje system pomiarowy z mikrokontrolerem, diagnozujący i oceniający efektywność pracy zbudowanego silnika Stirlinga (zgłoszenie patentowe ipo.gov1310365.5). W tym celu zaimplementowany został model analizujący parametry silnika z różnymi ustawieniami zespołów zewnętrznych (takich jak zawory, nagrzewnice) oraz przy różnym medium roboczym, celem znalezienia i optymalizacji odpowiednich wartości roboczych parametrów modelu. Silnik Stirlinga został wyposażony w szereg elektronicznych czujników. Zaprojektowany układ testujący pracuje w systemie "embeded" z wykorzystaniem mikrokontrolerów w układzie hierarchicznym. (Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga). Keywords: Stirling Engine, heat transfer, regenerator, performance. Słowa kluczowe: Silnik Stirlinga, obieg ciepła, regenerator, wydajność. Introduction The Stirling engine is a multi energy-sourced engine, as it may use solar energy, combustion energy and heat from old coal refuse heaps. They make considerably less pollution than the traditional engines. The absence of explosive nature in converting heat energy into mechanical one, conveys to silent and cleaner operation. The Sti... więcej»

Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating line (Olessya YUCHSHENKO, Waldemar WÓJCIK)
The article describes the dependence of stress on the thickness of a metal band during heat treatment. As a result of simulation the directly proportional dependence of the stress force on the band thickness was established. Streszczenie: Artykuł opisuje zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej. W wyniku analizy modelowania symulacyjnego ustalono wprost proporcjonalną zależność siły napięcia od grubości taśmy. Zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej Keywords: band pulling force, coefficient of rigidity, the input collector, simulation model Słowa kluczowe: siła ciągnienia taśmy, współczynnik sztywności, magazynek wejściowy, model symulacyjny Introduction To improve the corrosion resistance of cold rolled metal band it has to be galvanized on a continuous hot zincplating line. Electromechanical system of a continuous hot zincplating line (HZPL) presents a multimotor actuator which is interconnected with the use of a band [10]. The central technological part of the unit consists of the mechanisms for transporting the band: pulling station number 1, a vertical input collector, pulling station number 2, and rollers of thermo-chemical oven (TCO). In the thermo-chemical oven the band undergoes thermo chemical treatment in protective atmosphere. Fig.1. Central technological part of HZPL Before ... więcej»

Warunki pomiaru własności magnetycznych rdzeni ferromagnetycznych metoda watomierzową (Wojciech PLUTA, Marian SOIŃSKI)
Do najważniejszych właściwości rdzeni magnetycznych, zaliczyć należy charakterystyki magnesowania (Bm = f(Hm), zmiany przenikalności względnej r = f(Hm) oraz poziom jednostkowych strat mocy (P = f(Bm)). Wysokie parametry użytkowe takich wyrobów jak transformatory pomiarowe stwarzają konieczność kontroli jakości ich rdzeni. W pracy przedstawiono uwarunkowania zastosowania metody watomierzowej z oscyloskopem do określania własności magnetycznych rdzeni ferromagnetycznych o masach do 30 kg. Abstract The most important properties of magnetic cores are the magnetisation characteristics (Bm = f(Hm), changes of magnetic permeability r = f(Hm) and specific total unit loss. High functional parameters of such products as measurements transformers create necessity of quality control their cores. In this paper are shown application conditions of wattmeter with oscilloscope method to determination of magnetic properties of ferromagnetic cores with mass to 30 kg. Application conditions of wattmeter with oscilloscope method to determination of magnetic properties of ferromagnetic cores Słowa kluczowe: rdzenie magnetyczne, własności magnetyczne Keywords: magnetic cores, magnetic properties Wstęp Wraz z powstaniem i rozwojem maszyn elektrycznych powstała konieczność określania jakości materiałów stosowanych do ich produkcji. Taśmy elektrotechniczne badane są metodami znormalizowanym takimi jak: aparat Epsteina [1] lub aparat do pomiarów na pojedynczym arkuszu blachy [2], wyposażonymi w systemy komputerowe np. [3]. Metody te pozwalają na, a przede wszystkim powtarzalny sposób określenia właściwości magnetycznych taśm elektrotechnicznych. W przypadku rdzeni o relatywnie dużych masach, rzędu 10 i więcej kilogramów, powszechnie dostępne systemy komputerowe zazwyczaj nie zapewniają kształtowania strumienia magnetycznego. Wynika to z dużych mocy niezbędnych do przemagnesowania wymaganej wówczas ilości ferromagnetyku. Przy... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»