profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a

ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik ISSN 0033-2097

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-7

zeszyt-4426-przeglad-elektrotechniczny-2015-7.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Spis treści / Contents
Contents 01 Tomasz MARKIEWICZ, Żaneta ŚWIDERSKA, Bartłomiej GRALA, Wojciech KOZŁOWSKI - Automatic ROI selection in virtual slide images for assessment of pathomorphological diagnostic 1 02 Paweł NIEDBALSKI, Paweł OGNIEWSKI, Łukasz KARPIŃSKI, Stefan F. FILIPOWICZ - AC Monitoring CFM and brain diagnostics of premature infants 5 03 Paweł IRZMAŃSKI, Adam JÓŚKO, Piotr FIGOŃ - Adaptive ECG signal denoising approach in the initial signal processing stage of electrocardiograph system 8 04 Adam JÓŚKO, Paweł IRZMAŃSKI, Piotr FIGOŃ - Classic, adaptive filtering techniques in the ECG signal enhancement 11 05 Tomasz MARKIEWICZ, Miroslaw DZIEKIEWICZ, Wojciech KOZLOWSKI - A sequential extended regional maxima transformation with contrast-based criterion for image segmentation 13 06 Sebastian BERHAUSEN, Stefan PASZEK - Assessment of the accuracy of synchronous generator model parameter estimation based on noisy dynamic waveforms 16 07 Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK - Determination of Polish Power System model state matrix eigenvalues based on angular speed waveforms 21 08 Krzysztof SIWEK, Stanisław OSOWSKI, Jacek JAKUBOWSKI - Face Recognition in Visible and Infra-Red Imagery - Comparison of Methods 24 09 Przemysław SUL, Łukasz KOLIMAS - Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method 27 10 Konrad SOBOLEWSKI, Andrzej ŁASICA - Electromagnetic compatibility of electronic scales 30 11 Dorota TYPAŃSKA, Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK - Radiated electromagnetic emission... więcej»

A sequential extended regional maxima transformation with contrast-based criterion for image segmentation DOI:10.15199/48.2015.07.05
(Tomasz MARKIEWICZ, Miroslaw DZIEKIEWICZ, Wojciech KOZLOWSKI)

This paper describes the sequential extended regional maxima transformation combined with the contrast-based criterion for establishing a sub-optimal h-value. This method is applied to computed tomography angiography and histological image segmentation. The presented method is effective for high and low contrasted arteries, which are detected in 94.3% exactly and in 97.7% with area tolerance, and also for cell nuclei segmentation with near 95% of accuracy. Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowanie transformaty rozszerzonych maksimów lokalnych połączoną z kryterium opartym na kontraście celem ustalenia suboptymalnej wartości parametru h. Zaproponowana metoda została wykorzystana do analizy obrazów tomografii komputerowej naczyń oraz obrazów histologicznych. Okazała się ona wysoce skuteczna dla identyfikacji naczyń z różnym poziomem zakontrastowania, pozwalając na około 96% ich rozpoznawalność, jak również blisko 95% skuteczność w segmentacji jąder komórek w obrazach mikroskopowych. (Sekwencyjna transformata rozszerzonych maksimów lokalnych z kryterium opartym na kontraście z zastosowaniu do segmentacji obrazów). Keywords: image processing, mathematical morphology, computed tomography, pathomorphology. Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, morfologia matematyczna, tomografia komputerowa, patomorfologia. Introduction The extended regional maxima is a mathematical morphology transformation ad-dressed to detection of the region which locally dominates in the grey scale image. For the assumed altitude parameter h all regions augmented from their background at minimum h value are extracted. When the procedure is unambiguously defined and well known, the altitude parameter is commonly selected a priori or in validation pro-cess as a one fixed value. This selection can be inadequate for many objects, especially recognizable from the background on different grey level. We meet with this problem in artery analysis in computerized tomog... więcej»

Routing and Spectrum Assignment for Constant Bit Rate Connections in Spectrum Sliced Elastic Optical Path Networks DOI:10.15199/48.2015.07.34
(Ireneusz OLSZEWSKI)

In this paper a heuristic algorithm for finding an optical path in elastic optical path networks is proposed. The proposed algorithm for connection requests finds a spectrum required from an aggregated spectrum of the path belonging to a set of shortest paths measured by the number of links. It has been shown that the proposed algorithm rejects definitely fewer connection requests than the well-known algorithms solving the same problem. Streszczenie. W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm wyboru ścieżek w elastycznych sieciach optycznych. Zaproponowany algorytm zajmuje dla napływającego żądania wymagane pasmo w zagregowanym widmie ścieżki, należącej do zbioru najkrótszych ścieżek mierzonych liczbą łączy. W pracy wykazano, że algorytm ten odrzuca mniejszą liczbę żądań niż znane algorytmy minimalizujące rzeczywistą długość ścieżki. (Kierowanie i przypisanie widma dla połączeń o stałej szybkości transmisji w elastycznych sieciach optycznych). Keywords: Routing and Spectrum Assignment (RSA) problem, optical path, OFDM modulation. Słowa kluczowe: problem rutingu i przypisania widma, ścieżka optyczna, modulacja OFDM. Introduction The dynamic growth in demand for a bandwidth in the network due to an increase in IP traffic customers and increasing dissemination of high-rate applications that require high bandwidth, such as Video on Demand, high definition TV and cloud computing, require cost-effective and scalable networking infrastructure. Traditional WDM networks provide transport possibilities with large capacities. However, the rigid grid frequency, proposed by the International Telecommunication Union (ITU) leads to inefficient use of spectrum in these networks, provided that the volume of traffic of the connections is not enough to fill the entire capacity of wavelengths. To eliminate these disadvantages of WDM network, a spectrum-sliced elastic optical path network (SLICE) has been proposed. Orthogonal frequency modulation (OFD... więcej»

Sub-pixel Based Forming of High-Resolution Images DOI:10.15199/48.2015.07.15
(Ivan PRUDYUS, Viktor TKACHENKO, Leonid LAZKO, Sergiy FABIROVSKYY)

The paper deals with considering the possibility of improving the image forming quality of the objects and scenes in remote sensing systems that works in visible range of waves. The analysis of the influence of the pixel shape aperture on the image formation quality and the ability to improve resolution by sub-pixel processing using inverse filtering and Tikhonov regularization, to enhance high spatial frequencies are conducted. Streszczenie. W pracy rozważa się możliwość poprawy jakości obrazowania obiektów i scen z wykorzystaniem systemów zdalnego sondowanie Ziemi, które działają w widzialnym zakresie długości fal. Przeprowadzono analiza wpływu kształtu apertura piksela na jakość obrazu i zdolność do zwiększenia rozdzielczości przez subpikseli przetwarzanie z wykorzystanie filtracji odwrotnego oraz regularyzacji Tichonowa w celu wzmocnienia wysokich częstotliwości przestrzennych. Formowanie obrazu wysokiej rozdzielczości przy przetwarzaniu subpikseli Keywords: sub-pixel image processing, inverse problems, super-resolution, image restoration. Słowa kluczowe: subpiksel przetwarzania obrazu, odwrotnymi problem, super rozdzielczość, przywrócenie obrazu. Introduction The radio and optoelectronic systems which work in radio and visible range of electromagnetic waves are widely used for objects and scenes monitoring [1,4,5,7,10]. Optoelectronic systems in comparison to radar systems are characterized by a high resolution of objects despite the fact that the quality of formed images depends on the weather conditions. The quality of the formed image is primarily characterized by resolution that is determined by the spectrum width of a pixel aperture function with respect to the spectrum of the object [1,6], the number of formed pixels per unit to object area, by lens characteristics and digital sensor, parameters of the medium propagation of optic waves and by signal processing methods [1,4,6,11,12]. The further development of optoelectron... więcej»

Tadeusz Glinka Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka (Jerzy Barglik)
Mam przyjemność poinformować Szanownych Czytelników o nowo wydanej książce pt. "Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka" . Autorem tej monografii jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, nauczyciel akademicki wykładający przez kilkadziesiąt lat przedmiot maszyn elektrycznych w Politechnice Śląskiej. Autor ma duże doświadczenie w eksploatacji i diagnostyce maszyn elektrycznych i transformatorów. Był kierownikiem brygady rozruchowej napędów tyrystorowych prądu stałego w czasie budowy Huty Katowice, a następnie przez 25 lat, aż do czasu prywatyzacji Huty, był doradcą naukowym głównego energetyka Huty do spraw eksploatacji, remontów i diagnostyki napędów, maszyn elektrycznych i transformatorów. Autor wykonał dziesiątki ekspertyz i badań diagnostycznych maszyn elektrycznych i transformatorów w hutach, kopalniach, elektrowniach i innych zakładach przemysłowych. Od szeregu lat blisko współpracuje z Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL pełni... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-6

zeszyt-4400-przeglad-elektrotechniczny-2015-6.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Selected aspects of design and modelling of linear actuator based on PM BLDC motor DOI:10.15199/48.2015.06.20
(Janusz HETMAŃCZYK, Tomasz STENZEL, Bogusław GRZESIK)

The article describes process of design and modeling PM BLDC motor operating in a linear actuator. The actuator drive mechanism is implemented on base of a ball screw. The possibility of applying the simplifications consequent by the need for the implementation of model realtime calculation was considered. The differences in the results generated using such models in comparison to the full model was also taken into account. Furthermore, it was presented the structure of the real actuator control system. The results of computer simulations were compared with the measurements waveforms, obtained on the test bench. (Wybrane aspekty projektowania i modelowania siłownika liniowego zrealizowanego na bazie silnika PM BLDC) Streszczenie. W artykule opisano proces projektowania i modelowania silnika PM BLDC pracującego w siłowniku liniowym. Mechanizm posuwu siłownika realizowany jest na śrubie kulowej. Rozważono możliwości stosowania uproszczeń wynikających z potrzeby realizacji obliczeń w czasie rzeczywistym. W badaniach uwzględniono różnice w wynikach generowanych przy użyciu modeli uproszczonych w porównaniu do modeli pełnych. Ponadto zaprezentowano strukturę układu sterowania rzeczywistym siłownikiem. Uzyskane wyniki symulacji komputerowych zestawiono z przebiegami pomiarowymi otrzymanymi na stanowisku badawczym. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, linear actuator, modeling Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, siłownik liniowy, projektowanie i modelowanie Introduction The subject of the paper is the numeric model of a linear actuator designed for a six motor drive of a parallel manipulator. Control of the above mentioned manipulator requires at first the development of the six motor drive control structure. Another requirement is an implementation of inverse kinematics or even, in particular cases, inverse dynamics solution. When kinematic description of the manipulator is sufficient, the ... więcej»

Reference Signal Generators for Distributed Compensation DOI:10.15199/48.2015.06.36
(Herbert L. GINN III)

Various methods are used to generate the control reference signals for power electronics based compensators in three-phase distribution systems. In cases where increased flexibility and sharing duties across multiple compensators provides a cost benefit, the applicability of reference signal generation methods for distributed compensation applications should be evaluated. Shared compensation requires an understanding of power components that are present to enable priority based decisions with respect to the sharing. This paper provides an overview of several reference signal generation methods for power electronic converters when used in a cooperative fashion for sharing compensation duties within an electrical grid. Streszczenie. Wiele różnych metod stosuje się dla generowania sygnałów sterowania kompensatorów energoelektronicznych w systemach rozdzielczych. W sytuacjach, w których rosnąca elestyczność i podział zadań kompensatorów rozproszonych daje korzyści finansowe, sterowanie takich kompensatorów jest ważnym przedmiotem zainteresowania. Kompensacja rozproszona wymaga opisu energetycznego systemu, umożliwiającego podział ról kompensatorów. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd metod generowania sygnalów sterujących kompensatorów rozproszonych.(Porównanie przydatności różnych teorii mocy do sterowania kompensatorów kluczujących) Keywords: voltage-source converters, active compensator, active filters, distributed compensation, microgrid. Słowa kluczowe: Konwertery ze źrółem napięciowym, kompensatory aktywne, filtry aktywne, kompensacja rozproszona, mikro-sieci Introduction The subject of components not associated with active power, sometimes referred to as useless components, and their compensation has long been a topic of discussion among researchers. In addition, increasing use of power electronics in power systems as well as in microgrids provides opportunities for distributed compensation if those power electronics have flexibil... więcej»

Zastosowanie tanich czujników inercyjnych w układzie regulacji kąta pochylenia pojazdu balansującego DOI:10.15199/48.2015.06.35
(Stanisław CHUDZIK)

W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania niskokosztowych sensorów inercyjnych w układzie stabilizacji pozycji pionowej oraz zadanego kierunku jazdy robota balansującego. Testowany układ sterowania zbudowano w oparciu o płytkę uruchomieniową mikrokontrolera serii STM32F3 z rdzeniem Cortex-M4 wyposażoną w trójosiowy akcelerometr, magnetometr i żyroskop. Do określenia dokładności estymacji kąta nachylenia, przeprowadzono testy porównawcze na stanowisku z enkoderem impulsowym. Abstract. The paper presents results of research related to the potential use of low-cost sensors, inertial stabilization system vertical position and specified direction balancing robot. Tested control system was built based on the start up board microcontroller series STM32F3 Cortex-M4 equipped with a triaxial accelerometer, magnetometer and gyroscope. To determine the accuracy of the estimation of the angle of inclination, comparative tests were carried out on a bench with a pulse encoder. (Low-cost inertial sensors in the system stabilization of balancing robot). Słowa kluczowe: odwrócone wahadło, sensory MEMS, fuzja danych, sterowanie. Keywords: inverted pendulum, MEMS, sensor fusion, control hardware. Wstęp Od ponad 15 lat wielu producentów elementów elektronicznych rozwija technologię miniaturowych urządzeń elektromechanicznych, czyli MEMS. Wraz z jej szybkim rozwojem, pojawiły się też nowe możliwości ich wykorzystania. W ofercie producentów znajduje się wiele rodzajów czujników, z których najważniejsze to akcelerometry, żyroskopy, czujniki ciśnienia. Zastosowanie tego typu elementów jest bardzo szerokie od telefonów komórkowych, kontrolerów gier, przez nawigację GPS, układy samochodowe po sprzęt medyczny czy przemysłowy. Obecnie cena wspomnianych sensorów wykorzystywanych w sprzęcie powszechnego użytku jest relatywnie niska i zazwyczaj nie przekracza kilku dolarów. Należy jednak zwrócić uwagę, że sensory MEMS przeznaczone ... więcej»

Reduction of Losses and Harmonic Distortion in Distribution Networks with Different Load Models by Placing Shunt Capacitors using Integer Genetic Algorithm DOI:10.15199/48.2015.06.16
(Jovica VULETIC, Mirko TODOROVSKI)

The non-linear integer problem of capacitor placement in distorted distribution systems is solved with discrete values of capacitor sizes employing integer genetic algorithm with controlled random initialization. The objective function contains yearly system operation costs including cost of energy losses and capacitor prices. Different load models along with harmonic sources modelled as constant current sources are considered in the process of optimization. The results show the importance of load variation, modelling and harmonic sources on the optimal solution. Streszczenie. W pracy rozwiązany został nieliniowy problem rozmieszczenia pojemności w zakłóconym systemie rozproszonym, wykorzystując genetyczny algorytm ze sterowaną randomiczną inicjalizacją. Funkcja celu zawiera roczny koszt systemu operacyjnego, włączając koszty straty energii i ceny kondensatorów. Modele różnych obciążeń ze źródłami harmonicznymi zamodelowanymi jako źródła prądu o stałej wartości zostały przeanalizowane w procesie optymalizacji. Wyniki pokazują ważność zmienności obciążenia, modelowania i źródeł harmonicznych dla optymalnego rozwiązania. (Redukcja strat I zakłóceń harmonicznych w systemie rozproszonym z modelowaniem zmiennego obciążenia z pojemnościami bocznikowymi za pomocą algorytmu genetycznego) Keywords: Loss Reduction, Harmonic Distortion, Genetic Algorithm, Capacitors Słowa kluczowe: redukcja strat, zakłócenia harmoniczne, algorytm genetyczny, algorytm, pojemności. Introduction Optimal capacitor placement has been a challenge for power system planners and researchers for many years. The goal is to find a set of locations where optimal values of capacitors can be installed in order to reduce the total power and energy losses while keeping the voltage profile of the network within certain limits. Increased presence of harmonic producing loads and sources in the recent years complicate this problem even more, therefore enforcing additional constraints... więcej»

The most frequent shortcomings of Wi-Fi operators DOI:10.15199/48.2015.06.26
(Milan GRENAR, Miloslav FILKA)

This paper is focused to the most frequent shortcomings of WiFi technology operators seen by monitoring of broadband data transmission in frequency bands 2.4 GHz up to 66 GHz. The used process of measuring an evaluation of measured data summarized by the devices used by Czech Telecommunication Office for inspection and supervision is performed next. The paper is concluded by real examples of various shortcomings and mistakes. Streszczenie. W artykule analizowano najczęściej pojawiające się wady technologii WiFi występujące w paśmie 2.4 GHz - 66 GHz. Badano układy stosowane przez Czeski Urząd Telekomunikacji. Najczęstsze defekty występujące wśród operatorów sieci WiFi w Czeskim Systemie Telekomunikacji Keywords: broadband data transmission, Wi-Fi, spectrum analysis, interference, Słowa kluczowe: sieci bezprzewodowe, WiFi, zakłócenia I interferencje. Introduction The frequency spectrum in the Czech Republic is regulated by the national regulator - Czech Telecommunication Office (next CTU), which deployed the network of stationary un-manned monitoring stations, (SNMS) and two stationary manned stations (SOMS). The measured data are sent there periodically and processed. The individual regional departments of CTU are equipped by mobile manned monitoring stations (MOMS) with measuring equipment Rohde & Schwarz together with Hewlett Packard computing technology enabling the measurement up to 6 GHz. Except these MOMS are used mobile unmanned monitoring stations (MNMS) in localities not covered by regular stationary SNMS. The vehicles with MOMS serve for precise identification of the disturbing sources as well as usage of not approved and therefore colliding frequencies. General License VO-R/12/09.2010-12 is supervised by CTU frequently. First of all is used by WiFi technology, which is very popular at all. Almost every user utilizes WiFi in his notebook, by smart phones of various producers or in routers as well as by xDSL or Cable m... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-5

zeszyt-4372-przeglad-elektrotechniczny-2015-5.html

 
W numerze m.in.:
Rejestracja i analiza sygnału EEG na użytek neuromarketingu DOI:10.15199/48.2015.05.03
(Marcin KOŁODZIEJ, Paweł TARNOWSKI, Andrzej MAJKOWSKI, Remigiusz Jan RAK, Damian DEC)

Głównym celem eksperymentów jest znalezienie w zarejestrowanych sygnałach EEG cech, które umożliwiają rozróżnienie prezentowanych bodźców dźwiękowych o wysokim i niskim pobudzeniu emocjonalnym. Do wywołania określonych emocji wykorzystano bazę dźwięków IADS. W analizie sygnału wykorzystano wskaźniki, wbudowane w strukturę użytego oprogramowania, takie jak: Attention, Meditation, Delta (1-3 Hz), Theta (4-7 Hz) , Alpha1 (8-9 Hz), Alpha2 (10-12 Hz), Beta1 (13-17 Hz), Beta2 (18-30 Hz), Gamma1 (31-40 Hz), Gamma2 (41-50 Hz). Wykazano, że wskaźniki Attention, Alpha1, Alpha2 oraz Theta są powiązane w sposób istotny statystycznie ze stanem pobudzenia osoby badanej. Abstract. The main objective of the experiments is to find, in recorded EEG signals, such features that allow to distinguish the presented sound stimuli with high and low emotional arousal. To evoke certain emotions IADS sound base was used. In signal analysis parameters built into the structure of the used software, such as Attention, Meditation, Delta (1-3 Hz), Theta (4-7 Hz) , Alpha1 (8-9 Hz), Alpha2 (10-12 Hz), Beta1 (13-17 Hz), Beta2 (18-30 Hz), Gamma1 (31-40 Hz), Gamma2 (41-50 Hz) were used. It has been shown that the parameters Attention, Alpha1, Alpha2 and Theta are related in a statistically significant way with the subject's state of arousal. Registration and analysis of EEG signal for use in neuromarketing. Słowa kluczowe: neuromarketing EEG, baza IADS, emocje, analiza statystyczna. Keywords: neuromarketing EEG, IADS database, emotions, statistical analysis. Wstęp Neuromarketing to dziedzina wiedzy związana z bezpośrednim badaniem reakcji psychofizjologicznych człowieka (konsumenta) na oferowane produkty. Do metod badawczych neuromarketingu należą między innymi: badanie reakcji skórno-galwanicznej, elektroencefalografia, elektromiografia, funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, neuroobrazowanie. W zakresie badań elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystuje się nowe na... więcej»

Algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer DOI:10.15199/48.2015.05.02
(Paweł TURCZA, Zbigniew MARSZAŁEK, Mirosław SOCHA)

Przedstawiony algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer (BMI) pozwala na kodowanie sygnałów neuronowych z przepływnością ok. 0.25 bita na próbkę, przy zniekształceniach mniejszych jak 3% rms. Dzięki redukcji transmitowanych danych kompletny, wielokanałowy system BMI wraz z układem telemetrii i anteną magnetyczną może być implantowany w całości pod skórą badanego zwierzęcia. Pełna podskórna implantacja redukuje prawdopodobieństwo rozwoju infekcji i umożliwia obserwację zwierzęcia w jego naturalnym środowisku. Abstract. Presented data compression algorithm dedicated to Brain-Machine Interface (BMI) system enables encoding of neural signals at data rate of 0.25 bits per sample with distortions below 3% rms. Reduction of transmitted data enables implantation of complete, multichannel BMI system along with telemetry unit and magnetic antenna. Full implantation of BMI system is essential for minimization risk of developing infections and enabling the animal to interact freely with the environment. (Data compression algorithm for brain-machine interface). Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, kompresja sygnałów neuronowych, transformacja falkowa Keywords: brain-machine interface, neural signal compression, discrete wavelet transform Wstęp Ogromny postęp poczyniony przez mikroelektronikę i inżynierię materiałową umożliwił projektowanie i realizację zaawansowanych, wielokanałowych systemów interfejsu mózg-komputer BMI (ang. brain machine interface systems). Najbardziej zaawansowane z obecnie konstruowanych systemów BMI pozwalają na równoczesną stymulację wielu setek neuronów oraz rejestrację sygnałów elektrycznych pochodzących nawet z kilkuset neuronów równocześnie [1], [2], [3]. W systemach tych wykorzystuje się nowoczesne elektrody wytwarzane na podłożu krzemowym w technologii MEMS (ang. micro-electromechanical systems), które oprócz miniaturowych platynowych kontaktów elektrycznych integrują macierze przełączników w postac... więcej»

100-lecie współczesnej Politechniki Warszawskiej (1915-2015) Początki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa Wyższego (Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski)
1. Początki nauczania technicznego Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo zaborów i braku własnej państwowości, rozpoczęło się na terenach polskich stosunkowo wcześnie. Pierwsza europejska, wielokierunkowa, wyższa uczelnia techniczna powstała w Paryżu w 1794 r., a już w 1816 r. w Kielcach pod patronatem księdza Stanisława Staszica powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza. Nie była to jeszcze uczelnia wielokierunkowa. Jednak już w 1826 r. w zaborze rosyjskim w Warszawie rozpoczęła działalność Szkoła Przygotowawcza do Studiów Politechnicznych. Była ona wzorowana na powstałych wcześniej uczelniach europejskich i szkole paryskiej. Początkowo mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim. Osiągnęła poziom uczelni politechnicznej jednak ze względu na Powstanie Listopadowe została w 1831 r. zamknięta. Pałac Kazimierzowski w Warszawie W zaborze austriackim nieco później, bo w 1844 r. we Lwowie powstała Akademia Techniczna początkowo z wykładowym językiem niemieckim. W kolejnych latach w zaborze rosyjskim czyniono nieustanne próby powołania uczelni technicznej. Przykładowo w Puławach w okresie 1862-63 krótko działał Instytut Politechniczny. Został zamknięty, były to represje spowodowane wybuchem Powstania Styczniowego. Również w Łodzi czyniono starania utworzenia uczelni technicznej w latach 1864-66. Były one bardzo zaawansowane jednak okazały się bezskuteczne. Ponowiono je jeszcze w 1876 r. 2. Powstanie polskiej uczelni we Lwowie - jej 145-lecie w 2015 roku Tymczasem w zaborze austriackim nastąpiło złagodzenie polityki narodowościowej. W 1867 r. Galicja otrzymała autonomię, a po 1870 r. w Akademii Technicznej we Lwowie rozpoczęto wprowadzać polski język wykładowy. Uczelnię tą w 1877 r. przekształcono w czterowydziałową CK Szkołę Politechniczną. W latach 1875-90 z fizyki wyodrębniła się, jako odrębny przedmiot, elektrotechnika, obejmujący również jej techniczne zastosowania. W roku akademickim 1889/1890 odbył się we Lwowie w CK Szko... więcej»

Control for Grid Connected Small Wind Turbine System DOI:10.15199/48.2015.05.39
(Jernej ČERNELIČ, Gorazd ŠTUMBERGER, Drago DOLINAR)

This paper presents a control of a grid connected small wind turbine (SWT) system. The chosen SWT topology consists of a synchronous machine (SM) with excitation winding, a full power back to back converter and an output filter. The control system consists of the hill search type Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithm and the Voltage Oriented Control (VOC). The two control algorithms are interacting over the DCvoltage controller. The proposed control requires small number of measurements that can be reduced to the electrical subsystem of SWT. Streszczenie. W artykule przedstawiono sterowanie małą turbiną wiatrową podłączoną do sieci. System składa się z silnika synchronicznego oraz przekształtnika i filtru wyjściowego. Do sterowania wykorzystano algorytm MPPT i układ VOC. Sterowanie małą turbiną wiatrową podłączona do sieci. Key words: small wind turbine, maximum power point tracking (MPPT), voltage oriented control (VOC), wind energy conversion Słowa kluczowe: mała turbine wiatrowa, algorytm MPPT, przekształtnik Introduction Wind energy is becoming a widely used renewable source of energy. The number of wind turbines connected to the electrical grid is increasing rapidly. 35GW of wind power capacity was added in 2013 alone [1]. Most of this power comes from large wind turbine systems which have very high initial cost and can only be built far away from residential areas [2]. However, the demand for small wind turbines (SWT) is increasing too [3-5]. SWTs usually have rated power of 50kW or less and turbine rotor diameter of 15 meters or less according to IEC. The demand for SWTs is increasing because of easier installation and connection to the grid, smaller initial cost and easier placement within the environment. An array of different topologies of wind turbine (WT) systems can be used for harvesting wind energy. The most widely used topologies include the permanent magnet synchronous machine (PMSG) along with a full powe... więcej»

Minimalizacja parametrów kondensatora bilansuja˛cego oraz eliminacja składowej podwójnej cz˛estotliwo´sci po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC- AC DOI:10.15199/48.2015.05.21
(Łukasz STAWIARSKI, Stanisław PIRÓG)

W jednofazowych systemach DC-AC zapewniających sinusoidalny pra˛d linii AC wyste˛puje zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych. Niezbędne jest zatem stosowania w takich przekształtnikach tymczasowych magazynów energii. W literaturze coraz cz˛e´sciej prezentowane sa˛ topologie implementuja˛ce techniki aktywnego magazynowania energii, co pozwala na minimalizacje˛ pojemnos´ci kondensatorów pos´rednicza ˛cych (ang. DC-link), a przez to prowadzi równiez˙ do minimalizacji ich energii oraz gabarytów. W artykule zaproponowano jedno z takich rozwia˛zan´ . Dodatkowo, prezentowana topologia eliminuje składowa˛ zmienna˛ podwójnej cze˛stotliwos´ci w pra˛dzie po stronie DC. Przedstawione zostało działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki bada´n laboratoryjnych. Abstract. In a single phase DC-AC systems with sinusiodal current in the utility line the phenomenon of instantaneous power imbalance occurs. Therefore in such converts temporary energy storages are needed. Active energy storage techniques (active power decoupling) which allows to minimize the DC-link capacitor capacitance, energy and therefore dimensions, are becoming more popular. The article proposes one of such solutions. Additionally, proposed topology eliminates double frequency alternating component in the DC side current. The operation principle, control system and the results of laboratory tests are presented.(Minimizing the energy parameters of the decoupling capacitor and elimination of a double frequency component on the DC side in a single phase DC-AC converter) Słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik DC-AC, aktywne magazynowanie energii bilansuja˛cej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pos´rednicza˛cy, eliminacja składowych podwójnej cze˛stotliwos´ci Keywords: single phase DC-AC converter, active power decoupling, unity power factor, DC-link capacitor, double frequency component elimination Wst˛ep W topologiach jednofazowych przekształtników DC-AC sprze˛ga... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4371-przeglad-elektrotechniczny-2015-4.html

 
W numerze m.in.:
The Numerical Simulation Study of the DC Compensated Choke for the DC/DC Buck Converter DOI:10.15199/48.2015.04.07
(Adam RUSZCZYK, Magdalena PUSKARCZYK)

The paper presents the structure of an output filter used for a DC/DC buck converter. The problem with an output filter in the DC/DC converters is that the L inductor works with a high DC bias current for standard solutions and thus causes a significant increase in the core crosssection and a total weight of the choke. The proposed solution bases on a choke structure with split coils that creates opposed fluxes in the core and, as a result, cancels their DC component. This, in turn, allows to build a choke with a better utilized and lighter core. The proposed solution of the DC compensated choke is shown in the circuit simulation of the DC/DC buck converter and FEM simulations of the choke model. All results have been confirmed in laboratory experiments. Streszczenie. Artykuł przedstawia strukturę filtra wyjściowego użytego w przekształtniku DC/DC obniżającym napięcie typu "buck converter". Głównym problemem występującym w filtrach dla przekształtników DC/DC jest to, że w typowych rozwiązaniach indukcyjność L pracuje z dużym prądem podmagnesowania DC. Jest to bezpośrednim powodem znacznego zwiększenia przekroju poprzecznego rdzenia i całkowitej wagi dławika L. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na strukturze dławika z rozdzielonym uzwojeniem, które tworzy w rdzeniu strumienie przeciwne, a w rezultacie powoduje wzajemne kasowanie ich składowych stałych DC. To, z kolei, pozwala na stworzenie dławika, który posiada lżejszy, lepiej wykorzystany rdzeń magnetyczny. Działanie zaproponowanego dławika ze skompensowaną składową stałą DC jest przedstawione w symulacjach obwodowych przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie typu "buck converter" oraz symulacjach polowych FEM modelu dławika L. Wyniki symulacji zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Badania symulacyjne dławika ze skompensowaną składową DC do przekształtnika DC/DC typu buck converter. Keywords: DC/DC buck converter, DC bias, DC choke, FEM simulations. Słowa kluczowe: przekształtni... więcej»

Local magnetisation of a grain-oriented electrical steel sheet DOI:10.15199/48.2015.04.06
(Dominika GAWORSKA-KONIAREK, JerzyBAJOREK, WiesławWILCZYŃSKI)

In the paper, the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its was discussed. Also, experimental results of local magnetisation distribution of the grain-oriented electrical steel sheets area with different width magnetised asymmetrically from one of its surfaces were shown. Streszczenie.W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiaru rozkładu indukcji na orientowanych blachach elektrotechnicznych o różnej szerokości. Lokalne magnesowania orientowanej blachy elektrotechnicznej Keywords: electrical steel sheet, magnetic measurements, local magnetisationdistribution. Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, pomiary magnetyczne, lokalnyrozkład namagnesowania. Introduction Electrical steel sheets are basic materials used for production of magnetic cores for electromagnetic machines and devices. Commonly magnetic properties of electrical steel sheets determined in test circuits such as an Epstein frame or Single Sheet Tester (SST) differ greatly from the properties for ready-made magnetic cores. For these properties, the influence of the engineering process employed for machining electrical steel sheet, the method of stacking, the shape of the core, openworking for processing and ventilation purposes, etc. is not considered. The above processing operations substantially affect the magnetic properties of the core [1-4]. Thus, a control of local magnetic properties during key stages of the production cycle is required to obtain good technical parameters in high-efficiency electromagnetic devices. Magnetic properties of punched parts of electrical steel sheet canno... więcej»

Analysis of power parameters of the squirrel cage motor and LSPMS motor with U-shaped magnets DOI:10.15199/48.2015.04.30
(Mariusz BARAŃSKI, Paweł IDZIAK, Wiesław ŁYSKAWIŃSKI, Wojciech SZELĄG)

The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented. (Analiza parametrów energetycznych silnika indukcyjnego klatkowego i silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery U o rozruchu bezpośrednim). Streszczenie. W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów. Keywords: squirrel cage motor, LSPMS motor, finite element analysis, field-circuit model Słowa kluczowe: silnik indukcyjny klatkowy, silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, metoda elementów skończonych, model polowo-obwodowy Introduction Induction motors still used in electric drives are being increasingly replaced by... więcej»

Core Loss Measurement at High Frequencies DOI:10.15199/48.2015.04.13
(Zdeněk ROUBAL)

The author presents the measurement of core loss in ferrite samples at frequencies between 500 kHz and 10 MHz. The measurement uncertainties are determined, and critical parts of the applied methodology are discussed as they significantly affect the achievable repeatability and accuracy. The actual test was based on various types of ferrite material for power applications in switching sources; at frequencies up to 10 MHz, however, NiZn material was used. Streszczenie. Autor przedstawił w pracy pomiary strat w rdzeniach dla próbek ferrytowych dla częstotliwości w zakresie od 500 kHz do 10 MHz. Określono niepewności pomiarowe a także przedyskutowano krytyczne punkty zastosowanej metodologii, ponieważ mogą one znacząco wpływać na osiąganą powtarzalność i dokładność pomiarów. W testach zbadano różne typy materiałów ferrytowych stosowanych w źródłach przełączających w zastosowaniach energetycznych, jednakże dla częstotliwości do 10 MHz zbadano materiał NiZn. Pomiary strat w rdzeniach dla próbek ferrytowych dla częstotliwości w zakresie od 500 kHz do 10 MHz Keywords: Ferrite, Core Loss measurement, NiZn, MgZn. Słowa kluczowe: ferryty, pomiary strat w rdzeniu, NiZn, MgZn. Introduction The knowledge of core loss in power ferrites is a necessary precondition for the correct optimization of any switching source design. The measurement of core loss at common frequencies up to 500 kHz is usually performed using a V-A-W power analyzer. However, the high accuracy of such devices is defined for resistance load measurement ... więcej»

Elektryczne oświetlenie Częstochowy w latach 1887-1927 (prąd stały) DOI:10.15199/48.2015.04.34
(Aleksander GĄSIORSKI)

W pracy przedstawiono historię pierwszej na ziemiach polskich miejskiej Stacji Elektrycznej prądu stałego i sieci lamp oświetlających zwarty obszar zabudowy miasta Częstochowy w latach 1887-1927. Pokazano ich funkcjonowanie pod nadzorem wynajmowanych przez miasto koncesjonariuszy a następnie sposób przejścia w prywatne ręce w 1913 roku. Przedstawione działania elektryków tworzą ważny fragment historii miasta a poprzez jego rangę w dziejach gospodarczych i politycznych kraju, są istotne również z perspektywy historii rozwoju elektryki w Polsce. Abstract.This paper presents the history of the first Polish urban DC power station and the network of arc lamps lighting the compact area of Czestochowa in the years of 1887-1927. Their functioning under supervisors of licensees hired by the city and then the transition into private capital in 1913 was shown. The presented activities of electricians constitute an important part of the history of the city, and through its consequences in the economic and political history of the country, they are also significant from the perspective of the history of electrical development in Poland. (Direct current electrical lighting in Czestochowa in the years 1887-1927). Słowa kluczowe: Częstochowa; budowa i działanie sieci oświetlenia elektrycznego i Stacji Elektrycznej prądu stałego. Keywords: Czestochowa, DC electrical lighting network, licensees and network owners, power stations and electrical networks till 1927. Częstochowa jako miasto Częstochowa powstała w 1826 roku z połączenia dwóch miast: Starej i Nowej Częstochowy. Ulicę łączącą oba miasta nazwano Aleją Najświętszej Maryi Panny. Od 1867 roku była też stolicą powiatu leżącego w Guberni Piotrkowskiej [4]. Od roku 1882 nastąpiły dynamiczne zmiany w przyroście ludności oraz w przemyśle Częstochowy. W latach 1882 -1914 liczba stałych mieszkańców miasta wzrosła z 18 646 do 94 181 osób (ponad 5 razy). przemysł częstochowski przeszedł poważny rozwój, w o... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4319-przeglad-elektrotechniczny-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
Analiza wielowarstwowej anteny cylindrycznej ze względu na promień krzywizny DOI:10.15199/48.2015.03.11
(Jarosław BUGAJ, Marian WNUK)

Artykuł przedstawia badanie wpływu promienia krzywizny anten konforemnych na ich podstawowe parametry oraz charakterystyki promieniowania. W celu weryfikacji otrzymanych wyników numerycznych, zbudowano praktycznie analizowane modele anten konforemnych i wykonano ich pomiary w komorze bezodbiciowej oraz porównano je z analogicznymi antenami planarnymi. Analiza numeryczna została przeprowadzona (dla podstawowych kształtów: walec, kula, toroid) w programie CST Studio Suite. Analizowane anteny pracowały w zakresie częstotliwości 2200 - 2300 MHz oraz 5031 - 5090,6 MHz. Abstract. The article presents analysis of the impact of conformal antennas radius of curvature on their basic parameters and characteristics of radiation. In order to verify the numerical results there were built models of practically analyzed conformal antennas, their measurements were taken in anechoic chamber and compared to those of planar antennas. Numerical analysis has been carried out (for basic shapes: cylinder, sphere, toroid) using CST Studio Suite software. Analyzed antennas worked within frequency range between 2200 - 2300MHz and 5031 - 5090,6 MHz. (Analysis of the impact of surface on parameters of cylindrical microstrip antennas). Słowa kluczowe: Antena konforemna, antena cylindryczna, propagacja Keywords: Conformal antenna, cylindrical antenna, propagation Wstęp Głównym powodem intensywnego rozwoju mikropaskowych anten konforemnych jest ich stosunkowo duża łatwość integracji z kształtem powierzchni na której są montowane. Dotyczy to głównie samolotów, statków kosmicznych, szybkich pociągów, rakiet i pocisków, w których każdy wystający element negatywnie wpływa na własności aerodynamiczne, zużycie paliwa itd. Zaś anteny konforemne mogą być w prosty sposób integralnie zamontowane np. w skrzydłach samolotów lub na powierzchni zewnętrznej kadłuba. Jest to szczególnie istotne, gdyż na powierzchniach nowoczesnych samolotów często jest ponad 30 rożnych systemów a... więcej»

Planarny kompozyt magnetodielektryczny z wkładem grafenowym jako perspektywiczny ekran mikrofal DOI:10.15199/48.2015.03.25
(Jerzy KAPELEWSKI)

Artykuł zawiera krótkie omówienie mechanizmów realizujących kontrolowaną absorpcję i transmisję mikrofal planarnych kompozytach magnetodielektrycznych z udziałem nanowarstw węglowych. Szczególnie podkreślony zostanie potencjał tkwiący w połączeniu materiałów magnetodielektrycznych i struktur grafenowych. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na opcję strukturalnej syntezy obu materiałów o laminowanej strukturze nanokompozytowej z ich wykorzystaniem jako użytecznych absorberów i ekranów EM, zwłaszcza w zakresie gigahercowym. Abstract. The paper presents a look for microwave EMI shielding capability of graphene-embedded multiferroic magnetoelectric (ME) laminate composite materials. The leitmotiv is to pay attention for considerable advantages of such a fusion of both kinds of materials for enchancing and making tunable absorption and EMI shielding properties. (A graphene-magnetodielectric multilayered structure as a prospective EMI shielding material) Słowa kluczowe: nanokompozyty, absorpcja, ekranowanie mikrofal Keywords: nanocomposites, absorption, EMI shielding Wstęp Redukcja interferencji elektromagnetycznej (EMI shielding), zależy od odbicia i absorpcji promieniowania EM w materiale, który pełni tym samym funkcje ekranu chroniącego przed penetracja niepożądanego promieniowania. Ma to duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza dla fal gigahercowych (GHz, w szczególności pasma X), która łatwo oddziałuje z urządzeniami elektronicznymi (np. komputerami, komponentami układów antenowych). Wpływają też na pracę telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. W ogólności zakłócenia EM (EMI) stanowią niepożądany i niekontrolowany efekt lawinowego ostatnio rozwoju współczesnych urządzeń elektronicznych [1]. Szczególnie perspektywicznym materiałem dla osłony przed EMI są nanowarstwy. Wynika to zarówno z ich własności mechanicznych (zwłaszcza wytrzymałości i względnej lekkości), własności termicznych, a także możliwości kszta... więcej»

Comparative Study of the Transmission Characteristic of Unequal Compensated Inductive Power Supply Systems for Electric Vehicles DOI:10.15199/48.2015.03.01
(Benedikt SCHMUELLING, Sarp G. CIMEN, Jana DEMTROEDER)

Four basic capacitor arrangements are available to compensate the large amount of reactive power required by inductive power supply systems. This paper deals with a comparative investigation of these compensation topologies. They differ in transmission characteristic, which single parameters are strongly nonlinear dependent on operation frequency and load, as well as in transmission efficiency. This survey shall help to decide, which topology is the most reasonable to be deployed as charging device in e-mobility applications. Streszczenie. W artykule porównano cztery podstawowe układy pojemnościowe stosowane do kompensacji mocy biernej w systemach samochodów elektrycznych. Analizowano właściwości w zależności od częstotliwości i obciążenia, a także od skuteczności transmisji. Studium porównawcze charakterystyk przenoszenia systemów zasilania samochodów elektrycznych z kompensacją mocy biernej Keywords: Contactless power supply, resonant inverter operation, electric vehicle, reactive power compensation. Słowa kluczowe: zasilanie bezprzewodowe, przekształtnik rezonansowy, .samochód elektryczny, kompensacja mocy biernej Introduction The German government's energy concept contains the aim to reduce the country's CO2 emissions by increasing the percentage of the registration of new full electric vehicles (FEV) or new hybrid electric vehicles (HEV) within Germany [1, 2]. If charged by renewable energies, FEV and HEV can significantly contribute to a reduction of CO2 emissions. Former works describe how the deployment of inductive power transmission (IPT) as charging method support efforts of increasing the acceptance of e-mobility within the society [3]: Non-contact charging on the basis of inductive energy transfer allows for a simple and reliable charging process. Moreover, the deployment of an IPT charging solution causes a low deterioration compared to plug afflicted systems. Fig. 1 Prototype of an IPT system for electric ... więcej»

Przyczynki do teorii mocy linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego DOI:10.15199/48.2015.03.35
(Zuzanna SIWCZYŃSKA)

W artykule sformułowano wstępne wyniki dotyczące podstaw teorii przesyłu energii przez stratną, jednorodną linię długą w dziedzinie czasu dyskretnego. Użyto do tego celu specjalnych, osobliwych filtrów cyfrowych typu EXP, pierwiastek i filtrów hiperbolicznych. Za pomocą tych filtrów zdefiniowano czynne i bierne operatory transmisji energii w stratnej linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego. Abstract. In the article a preliminary results about the basic theory of energy transmission through a lossy homogeneous transmission line in the discrete time domain is presented. For this purpose special, peculiar type of EXP digital filters, elemental filters and hyperbolic filters were used. These filters were used to define active and passive power transmission operators in lossy transmission line in the discrete time domain (Contributions to the power theory for long transmission lines in the discrete time domain.) Słowa kluczowe: filtry cyfrowe wykładnicze, filtry cyfrowe pierwiastkowe, filtry cyfrowe hiperboliczne, linia długa stratna jednorodna, teoria mocy, dziedzina czasu dyskretnego. Keywords: digital exponential filters, digital elemental filters, digital hyperbolic filters, homogeneous lossy transmission line, power theory, discrete time domain. Wprowadzenie, energetyczne równania linii Artykuł ten jest syntezą opracowań [1-5] w wyniku czego sformułowano wstępne podstawy teorii przepływu energii w stratnej linii długiej, w stanie periodycznym. W pracy [4] podano po raz pierwszy algorytmy realizacji czterech cyfrowych filtrów osobliwych typu: EXP,  (pierwiastek), ch (cosinus hiperboliczny), sh (sinus hiperboliczny). Filtry te definiowane są następująco: (1) B(z)  F A(z) , (2) F(A(z))  eA ; A; chA; shA, gdzie: (3) 2 0 1 2 2 0 1 2 ( ) ... ... ( ) ... ... n n n n A z a a z a z a z B z b bz b z b z          &#6... więcej»

Parallel generator of q-valued pseudorandom sequences based on arithmetic polynomials DOI:10.15199/48.2015.03.06
(Oleg FINKO, Dmitriy SAMOYLENKO, Sergey DICHENKO, Nikolay ELISEEV)

A new method for parallel generation of q-valued pseudorandom sequence based on the presentation of systems generating logical formulae by means of arithmetic polynomials is proposed. Fragment consisting of k-elements of q-valued pseudorandom sequence may be obtained by means of single computing of a single recursion numerical formula. It is mentioned that the method of the "arithmetization" of generation may be used and further developed in order to protect the encryption gears from cryptographic onset, resulting in the initiating of mass hardware failures. Streszczenie. Zaproponowano metod˛e równoległej generacji q-wartos´ciowych sekwencji pseudolosowych na podstawie przedstawienia generuja˛- cych układów rekurencyjnych wzorów logicznych za pomoca˛ wielomianów liczbowych. Fragment zawieraja˛cy k elementów q-wartos´ciowych sekwencji pseudolosowej moz˙na uzyskac´ za pomoca˛ jednokrotnego obliczania jednego ze wzorów numerycznych. Zwrócono uwage˛ na to, z˙e proponowana metoda “arytmetyzacji" generowania takich sekwencji moz˙e w przyszłos´ci byc´ rozpowszechniona na przypadek zabezpieczenia urza˛dzen´ kryptograficznych przed kryptoanalitycznymi atakami, polegaja˛cymi na wywoływaniu masowych zaburzen´ funkcjonowania osprze˛ tu. (Równoległy generator q-wartos´ciowych sekwencji pseudolosowych wykorzystuja˛cy wielomiany arytmetyczne) Keywords: cryptographic protection of information, pseudo-random sequences, residue number system, modular arithmetic Słowa kluczowe: kryptograficzna ochrona informacji, sekwencje pseudolosowe, system resztkowy, arytmetyka modularna Introduction Many specialists connect the further development of information protection facilities with the application of multiplevalued function of logical algebra (MVFLA), in particular, with the use of pseudorandom sequences (PRS) over GF(q) (q > 2), which possess a wider scope of unique features, if compared with binary PRS. The most effective and approved way of obtai... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4287-przeglad-elektrotechniczny-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Statistical models for the estimation of execution time of coarsegrained OpenMP programs DOI:10.15199/48.2015.02.06
(Agnieszka KAMIŃSKA, Włodzimierz BIELECKI)

This paper presents a family of statistical models for the estimation of program execution time. The paper discusses the possibilities of how to apply the family to reduce iterative compilation duration and in consequence, software development duration. The discussion is supported with the results of experimental research carried out for program loops selected from the NAS Parallel Benchmarks test suite. Streszczenie. W artykule przedstawiono autorską koncepcję rodziny modeli statystycznych do oszacowania czasu wykonania programu oraz omówiono możliwości wykorzystania jej w celu skrócenia czasu wykonywania kompilacji iteracyjnej (a w konsekwencji czasu wytwarzania oprogramowania). Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych. (Modele statystyczne do oszacowania czasu wykonania aplikacji gruboziarnistych w standardzie OpenMP). Keywords: program execution time, iterative compilation, statistical models. Słowa kluczowe: czas wykonania programu, kompilacja iteracyjna, modele statystyczne. Problem statement Limitations resulting from laws of physics impose a barrier on further miniaturization and increase of the speed of uniprocessors. On the other hand, data processing duration is crucial in many practical applications of computers. For these reasons, the use of multiprocessor computers allowing for parallel computing has become an alternative for reducing data processing time by increasing the speed of uniprocessors. Parallel applications can be created either manually (i.e. by a developer) or automatically (i.e. by dedicated parallelizing compilers). Since the manual creation of parallel applications is very time consuming and more error prone than it is desired, the automatic creation of parallel applications is a more popular approach, especially in case of commercial software development. The idea of this approach is to transform, at the compilation stage, a sequential program into a semantically equivalent... więcej»

HoneyPot systems in practice DOI:10.15199/48.2015.02.16
(Krzysztof CABAJ, Piotr GAWKOWSKI)

The paper presents the HoneyPot technology as well as the experience gained from their usage in the network of the Institute of Computer Science Warsaw University of Technology. On this background the concept of HoneyPot systems is presented and discussed. The paper is illustrated with the real-life cases of some recent vulnerabilities observed on our HoneyPots. Streszczenie. Praca przedstawia technologię systemów HoneyPot oraz doświadczenia zebrane z ich użycia w sieci Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Na tym tle zaprezentowano i omówiono koncepcję systemów HoneyPot oraz prawdziwe przypadki najnowszych zagrożeń zaobserwowane na naszych systemach HoneyPot. (Systemy HoneyPot w praktyce). Keywords: Network Security, HoneyPot systems, Network Attacks, Exploits. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo sieci, systemy HoneyPot, ataki sieciowe, exploity. Introduction Security of information is one of the most important issues in the IT systems nowadays. The growing number of devices connected to the Internet pushed forward the necessity of secure communication and data storage. Internet of Things, Bring Your Own Device (BYOD), Intelligent Cars and Houses, Systems of Systems, Cloudbased solutions are no longer scientific nor marketing concepts but a reality - reality introducing new challenges for security and personal privacy. The undisputable advantage of using cloud solutions is high availability of the users’ data from any location on any device. It is however depended on the Internet connectivity. Fortunately, the high speed broadband is more and more popular [1]. Despite of the user privacy concerns related to the storage of data on third party servers, collection of such information like mobile device locations (e.g. Android devices) or web pages viewed by the user for advertisement, the big problem is the security of networkbased applications and the network itself. That brings us to the problems of dependable networ... więcej»

Design of flexible textronic temperature sensors DOI:10.15199/48.2015.02.54
(Sylwia WALCZAK, Jacek GOŁĘBIOWSKI, Szymon MILCARZ)

The aim of this paper is to present design and simulation results of the novel flexible temperature sensor. Results of the compact analytical model were compared with the parameters of the obtained real structure. The carbon polymer composition with a SBS-modified polystyrene binder, characterized by a good Temperature Coefficient of Resistance (TCR), was used as a thermosensitive material. The complex electrical analysis of the typical resistive structure geometry was performed with the aid of the COMSOL Multiphysics® 4.4 environment. Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników dotyczących projektowania i modelowania nowatorskich elastycznych czujników temperatury przy wykorzystaniu środowiska COMSOL Multiphysics® 4.4. Zastosowano kompozycję polimerowo-węglową ze spoiwem z modyfikowanego SBS polistyrenu, charakteryzującą się wysokim Temperaturowym Współczynnikiem Rezystancji (TWR). Wyniki analizy modelu analitycznego porównano z parametrami otrzymanych struktur rzeczywistych. (Projektowanie elastycznych tekstronicznych czujników temperatury). Keywords: sensors modeling, flexible temperature sensors, textronics. Słowa kluczowe: modelowanie czujników, elastyczne czujniki temperatury, tekstronika. Introduction Temperature is one of the most commonly monitored physiological parameter in smart clothing. Its too high or too low value can lead to hyperthermia or hypothermia, fainting and even death, so its current monitoring is very important, especially for certain occupational groups [1]. Modern, special textiles for medical, rescue and military are increasingly being retrofitted with temperature sensors that allow efficient lead action or convalescence. This work presents a novel construction of flexible textronic temperature sensors, designed to measure internal temperature. S... więcej»

Stanowisko do badania parametrów cieplnych materiałów stosowanych w elektronice DOI:10.15199/48.2015.02.46
(Ewa RAJ, Roman GOZDUR, Zbigniew LISIK, Mateusz SOŁYGA)

W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania parametrów cieplnych szerokiego spektrum materiałów w postaci ciał stałych stosowanych w elektronice. Na stanowisku, pomiar gęstości strumienia ciepła jest zrealizowany z wykorzystaniem ogniwa Peltiera. Przeprowadzone pomiary próbek wykonanych z aluminium oraz laminatu epoksydowo-szklanego weryfikują jego przydatność. Abstract. Paper presents measurement setup for thermal parameters investigations that can be applied to wide spectrum of electronic solid state materials. At the stand, a heat flux is measured with the aid of Petier cell. Conducted tests of alumina and glass-epoxy samples verify the usefulness of the setup. (Measurement setup for thermal parameter investigations of electronic materials). Słowa kluczowe: przewodność cieplna, rezystancja cieplna, stanowisko pomiarowe, pomiary. Keywords: thermal conductivity, thermal resistance, measurement setup, measurements. Wstęp Efektem nierozerwalnie związanym z pracą wszystkich elementów elektronicznych jest generacja ciepła, które musi być odprowadzone do otoczenia, tak aby zachować bezpieczną temperaturę pracy przyrządów i układów elektronicznych. W procesie transportu ciepła biorą udział poszczególne części obudowy pojedynczego elementu, jak również dodatkowe elementy układu chłodzenia czy też fragmenty konstrukcji układów i urządzeń elektronicznych. Poprawna identyfikacja "ścieżek", wzdłuż których ciepło jest transportowane od źródła do otoczenia jest szczególnie istotna w dobie gwałtownie postępującej skali miniaturyzacji i integracji, gdzie przykładowo, poprawnie zaprojektowana mozaika przewodząca może pełnić rolę radiatora, a ilość ciepła odbieranego w wyniku konwekcji od obudowy SMD (Surface Mount Device) może okazać się pomijalnie mała [1]. Analizę wymiany ciepła w danym przyrządzie bądź układzie elektronicznym można przeprowadzić z wykorzystaniem równań transportu ciepła i masy przy uwzględnieniu odpowiednich wa... więcej»

Performance comparison of ICA algorithms for audio blind source separation DOI:10.15199/48.2015.02.19
(Paweł GÓRSKI)

The aim of this paper is to compare five algorithms for Independent Component Analysis. The algorithms are compared with regard to performance for separating three and seven input signals. It also examined how time and number of independent components affect on separation precision. Professional sound recordings and their mixes were used for all tests. Streszczenie. W artykule porównano pięć popularnych algorytmów z rodziny analizy składowych niezależnych. Algorytmy porównywane były pod kątem wydajności dla trzech oraz siedmiu sygnałów wejściowych. Badano również jak czas działania algorytmu oraz zwiększenie liczby składowych wejściowych wpływa na dokładność separacji. Do testów zastosowano profesjonalnie nagrane próbki śpiewu oraz ich mieszanki. (Porównanie wydajności algorytmów ICA w ślepej separacji sygnałów dźwiękowych). Keywords: Independent Component Analysis, FastICA, Infomax, KernelICA, Cubica Słowa kluczowe: Analiza Składowych Niezależnych, FastICA, Infomax, KernelICA, Cubica Introduction Party where a lot of conversations are going on at the same time, music concert where the sound production is very dynamic and mixed with fans shouting, cars noises are often artifacts in recorded material. It is not always possible or available to record in studio, where microphones are good enough to pick up high quality sound. Almost all measured signals consist of multiple other signals. it is possible to remove artifacts. There are a lot of way to do it, but a lot of them are not good enough. Let's imagine the room where two people are talking at the same time, both generate sound waves. In the same room two microphones are recording the same source from different distances. After finish recording, two signals are available. Is it possible to separate sounds from the mentioned mixture of signals[4]? Problem like this is called the cocktail party problem. Principal component analysis and independent components analysis are perhaps th... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4260-przeglad-elektrotechniczny-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Optymalizacja nowoczesnych zasilaczy impulsowych DOI:10.15199/48.2015.01.32
(Andrzej JĄDERKO, Maciej SWADOWSKI, Krzysztof ZYGOŃ)

W artykule opisano działania podejmowane w celu optymalizacji zasilaczy impulsowych pod względem sprawności i minimalizacji wymiarów. Prace obejmują badania układów przetwornic, układów prostownikowych, transformatorów wysokich częstotliwości, a także układów sterowania. Optymalizacja dotyczy doboru elementów i zagospodarowania przestrzeni w celu zwiększenia gęstości mocy oraz zmniejszenia strat w elementach aktywnych zasilacza impulsowego. Pokazano kilka rozwiązań przetwornic wysokoczęstotliwościowych wraz z przebiegami czasowymi charakterystycznych wielkości elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie indukcyjności i pojemności pasożytniczych wynikających z połączeń pomiędzy elementami Abstract. Efficiency increasing and dimension minimization in order to optimization of power supplies are described in this paper. Works include investigations of structure of the HF converters, rectifiers, HF transformers as well as control systems. Optimization relate to selection of elements and space utilization to perform power density increasing and power losses decreasing in active switches of the impulse supplier. Several projects of the HF converters and transients are shown in this paper. Particularly remark turned to parasitic inductances and parasitic capacities between the elements connections (Optimization of the modern switch mode power supplies) Słowa kluczowe: zasilacz impulsowy, optymalizacja, gęstość mocy Keywords: switch mode power supply, optimization, power density Wstęp Wymagania stawiane urządzeniom zasilającym urządzenia elektroniczne są coraz bardziej rygorystyczne. Przy projektowaniu nowoczesnych zasilaczy duże znaczenie ma ich sprawność. Jest to podyktowane trendem budowy urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Oprócz energooszczędności, ściśle związanej ze sprawnością, przykłada się dużą wagę do poziomu zakłóceń. Ogólna tendencja minimalizacji urządzeń istotnie wpływa na wymagane rozmiary ich członów zasila... więcej»

A Novel Prony Approach for Synchronous Generator Parameter Estimation DOI:10.15199/48.2015.01.09
(Danyelle M. M. SANTANA, Niraldo R. FERREIRA, Fabiano F. COSTA, Antonio C. de C. LIMA)

In this paper we propose to use a novel Prony’s approach, relying on suitable time-segmentation of current oscillograms and proper model order choice, to estimate transient and sub-transient parameters of synchronous generators associated to sudden three-phase short-circuit tests. Comparison between the proposed approach and a traditional graphical method, described in the IEEE-115 standard, has been performed. The current data used here have been generated from characteristic equations of short-circuit armature current. Based on these results, we conclude that the Prony's algorithm is a suitable alternative to the graphical method for parameter estimation in synchronous machines, providing more accurate estimates than the later approach. Streszczenie. W artykule zaproponowano system, bazuja˛cy na algorytmie Prony, słuz˙a˛cy do analizy stanów przejs´ciowych w generatorze synchronicznym poddanym testom trójfazowego zwarcia. Porównano te˛ metode˛ z tradycyjna˛ metoda˛ bazuja˛ca˛ na normie IEEE-115. Algorytm wykorzystuja˛cy metode˛ Prony był bardzie dokładny. Nowa metoda bazuja˛ca na algorytmie Prony do okres´lania parametrów generatora synchronicznego Keywords: Prony algorithm; synchronous generators; parameter estimation; short-circuit test Słowa kluczowe: algorytm Prony, generator synchroniczny, testy zwarciowe Introduction Regarding electrical power systems, the usage of numerical simulations to probe operational efficiency and safeness is a common practice. Particularly, transient simulations are quite informative to forecast the power system behavior under the influence of faults or abrupt changes in its topology [1, 2, 3, 4]. The information extracted from these simulations must include parameter values from different machines placed along the power grid. In this context, and taking account the recent competitiveness and deregulated conditions of the energy market, the estimation of the parameters of synchronous machin... więcej»

Feature Selection and Classification Techniques in the Assessment of the State for Large Power Transformers DOI:10.15199/48.2015.01.39
(Liliana BYCZKOWSKA-LIPIŃSKA, Agnieszka WOSIAK)

The use of automatic feature selection and state classification of power transformer has been proposed in this research. The experimental studies were carried out on real data. Feature selection was performed using the CFS, InfoGain and ReliefF methods. The classification was carried out using C4.5, k-NN, SMO and AdaBoost algorithms. Experimental studies have proved that the automatic classification allows to obtain results comparable to the classification carried out by experts - regardless of the method the number of cases correctly classified was above 90%. Streszczenie. W ramach niniejszej pracy zaproponowane zostało zastosowanie selekcji cech i automatycznej klasyfikacji stanu transformatora energetycznego. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych. Selekcję cech przeprowadzono z zastosowaniem metod CFS InfoGain i ReliefF. Proces klasyfikacji przeprowadzony został za pomocą algorytmów C4.5, k-NN, SMO i AdaBoost. Badania eksperymentalne wykazały, że automatyczna klasyfikacja danych pozwala na uzyskanie rezultatów porównywalnych do klasyfikacji przeprowadzonej przez ekspertów - niezależnie od zastosowanej metody liczba przypadków zaklasyfikowanych poprawnie wyniosła powyżej 90%. (Techniki selekcji cech i automatycznej klasyfikacji w procesie oceny stanu transformatora energetycznego). Słowa kluczowe: eksploracyjna analiza danych, selekcja cech, klasyfikacja, transformator energetyczny Keywords: data mining analysis, feature selection, classification, large power transformer Introduction The failure of power transformer causes the sequence of events within the device. These events are in turn associated with a number of the signals collected from the measuring devices. As a result we obtain a considerable amount of measurement data that need to be analyzed in order to assess the type, location and degree of abnormal operation of the transformer. Most of the interpretative analysis is performed based on the knowledge of e... więcej»

Regulatory neuronowe trenowane off-line zastosowane w strukturze sterowania prędkością napędu dwumasowego DOI:10.15199/48.2015.01.02
(Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA)

W artykule przedstawiono analizę działania neuronowych regulatorów prędkości trenowanych off-line, zaimplementowanych w układzie napędowym z połączeniem elastycznym. Testom poddano sterowanie z modelem odwrotnym (Direct Inverse Control) oraz sterowanie z modelem wewnętrznym (Internal Model Control). Istotnym założeniem prowadzonych badań był brak adaptacji modeli neuronowych w trakcie działania struktury sterowania. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych zrealizowanych dla znamionowych oraz zmienionych parametrów obiektu. Abstract. In this paper analysis of neural speed controllers implemented in electrical drive with elastic connection is presented. Two control structures were tested: Direct Inverse Control and Internal Model Control. Important assumption in described application is lack of weights adaptation during work of the drive. Simulations and experimental tests prepared for nominal and changed values of parameters are shown. (Neural controllers trained off-line applied in speed control structure of two-mass drive). Słowa kluczowe: regulator neuronowy, sterowanie z modelem odwrotnym, sterowanie z modelem wewnętrznym, układ dwumasowy. Keywords: neural controller, direct inverse control, internal model control, two-mass system. Wstęp Modelowanie neuronowe jest metodą projektowania struktury typu black-box, która umożliwia reprezentację systemów lub procesów trudnych do opisania za pomocą klasycznych metod matematycznych. Identyfikacja rzeczywistego obiektu w wielu przypadkach jest trudna do wykonania. W wymienionych sytuacjach korzystne jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji do reprezentacji rzeczywistego zjawiska [1]. Modele neuronowe są często stosowane w wielu zadaniach związanych z napędami elektrycznymi, np. są implementowane jako: regulatory [2]-[4] lub estymatory zmiennych stanu [5], detektory uszkodzeń [6], itp. Poprawna realizacja zadania przez sieć neuronową zależy głównie od odpowi... więcej»

Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line DOI:10.15199/48.2015.01.13
(Dariusz SOBCZYŃSKI, Wiesława MALSKA, Anna KOZIOROWSKA)

The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD. (Badanie oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego) Keywords: power quality, harmonics, distortion of voltages and currents Słowa kluczowe: jakość energii, harmoniczne, odkształcenia napięć i prądów Introduction Most of laboratory equipment has advanced features that allow us to adjust the required parameters such as e.g. rotational speed, temperature setting and stabilization, software control of working time, etc. This is possible through the use of advanced electronics equipment and motor drives. These systems are equipped with powerelectronic AC adapters. Unfortunately, despite the functionality which AC adapters offer, power supplies are a source of significant harmonic distortion of currents charged from the power supply line. It is associated with a strong non-linearity of semiconductor devices used there. Electricity is a product and as such should be of adequate quality. The distortion degree of currents... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»