profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-11

zeszyt-4208-przeglad-elektrotechniczny-2014-11.html

 
W numerze m.in.:
Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w pomiarze napięcia z zastosowaniem woltomierza próbkującego (Mariusz KRAJEWSKI)
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych algorytmu DFT i klasycznego do wyznaczania wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego w pomiarach z zastosowaniem integracyjnego woltomierza próbkującego. Algorytmy badano dla wybranych, najważniejszych źródeł niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że właściwości obu algorytmów różnią się tylko w pomiarach mało dokładnych. Na poziomie niepewności pomiaru napięcia poniżej kilkudziesięciu ppm algorytmy zwracają jednakowe wyniki. Abstract. The paper presents research results of metrological properties of algorithm DFT (4) and classical (5) for determining the RMS sinusoidal voltage measurements using an integrating sampling voltmeter. Tests were performed comparing measurement uncertainty calculated using a Monte Carlo method for both algorithms. Analyses were performed for selected, the most important sources of RMS voltage measurement uncertainty. Based on the results, it was found that the properties of both algorithms differ only in less accurate measurements. Below tens of ppm level voltage measurement uncertainty algorithms return the same results. (Comparison of DFT and classical algorithm properties in voltage measurement using a sampling voltmeter) Słowa kluczowe: pomiar napięcia skutecznego, algorytm DFT, algorytm klasyczny, niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, woltomierz próbkujący. Keywords: RMS voltage measurement, DFT algorithm, classical algorithm, uncertainty measurement, Monte Carlo method, sampling voltmeter. doi:10.12915/pe.2014.11.09 Wprowadzenie Jedną z najdokładniejszych metod wyznaczania wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego jest metoda oparta na próbkowaniu integracyjnym z zastosowaniem wysokiej rozdzielczości woltomierza Agilent 3458A. Z zastosowaniem woltomierza próbkującego można wykonywać pomiary napięcia skutecznego z niepewnością na poziomie kilku do kilkunastu ppm w dość wąskim zakresi... więcej»

Przegląd i perspektywy zastosowań sztucznej inteligencji w nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej (Piotr BILSKI, Krzysztof LISZEWSKI, Wiesław WINIECKI)
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej w budynku mieszkalnym. Omówione zostały techniki akwizycji danych pomiarowych, będące podstawą do tworzenia zbiorów uczących i pozyskiwania wiedzy dla algorytmów inteligentnych. Zaprezentowano taksonomię obecnie stosowanych podejść do automatycznego rozpoznawania odbiorników, a także zaproponowano autorskie rozwiązania problemu. Abstract. The paper presents the analysis of the artificial intelligence applications for the non-invasive identification of electrical energy appliances in the residential premises. The data acquisition techniques are discussed, being the source of the training data and knowledge for the intelligent algorithms. Taxonomy of the currently used approaches is also introduced. The new methods, not used so far for the task are also proposed. (State of the art and perspectives of the artificial intelligence usability in the non-invasive identification of electrical energy appliances). Słowa kluczowe: identyfikacja odbiorników, zużycie energii, sztuczna inteligencja, metody nieinwazyjne. Keywords: appliances identification, energy consumption, artificial intelligence, non-intrusive methods. doi:10.12915/pe.2014.11.03 Wstęp Określenie poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest jednym z zadań stojących przed współczesnym sektorem energetycznym. Polityka państw rozwiniętych ma na celu minimalizację pobieranej energii w szczególności przez odbiorniki w budynkach mieszkalnych, co w połączeniu z przejściem na źródła odnawialne, ma zahamować i odwrócić niekorzystne tendencje w środowisku naturalnym (np. efekt cieplarniany). Z tego powodu kładzie się nacisk na możliwości identyfikacji poszczególnych odbiorników, co może ułatwić ustalenie, które urządzenia są odpowiedzialne za największe zużycie energii. Ponadto możliwe stałoby się stworzenie profilu ... więcej»

The influence of temperature on optical and electrical parameters of medium and high power LEDs (Piotr SWIETONIOWSKI, Tomasz BINKOWSKI)
The article presents the issues connected with the problem of high temperatures influence on LED diodes. It presents the results of the research showing the impact of the temperature on the electrical and optical parameters of diodes. The thesis also includes the information concerning the selection of the heat dissipating systems in order to maintain proper operation temperature and avoid the consequences connected with LED diodes overheating. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z problemem działania wysokich temperatur na diody LED. Zaprezentowano wyniki badań ukazujące wpływ temperatury na parametry diod. Praca zawiera również informację na temat doboru układów rozpraszających ciepło w celu zachowania odpowiedniej temperatury pracy diod (Wpływ temperatury na parametry optyczne i elektryczne diod LED średniej i dużej mocy). Keywords: diodes, LED, optoelectronics, temperature measurement Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, LED, optoelektronika, pomiar temperatury doi:10.12915/pe.2014.11.51 Introduction Technological advance caused that luminaries based on LEDs are more and more efficiently replacing traditional solutions in the lighting, based on incandescent bulbs or discharge lamps. New technologies applied in LED diodes provide continual increase of their parameters and boost their application area. When compared with traditional bulbs, LED emitters prove matchlessly long life expectancy. The producers of popular diodes declare useful operation time of their products at the level of 50 000 hours. It means that after this time, the value of emitted light will be higher than 70% of the initial light output through a new diode. Apart from high life expectancy, LED diodes prove very low operation failure frequency. The vast majority of them prove nearly linear decrease of obsolescence over time, caused by the gradual degradation of the semiconductor layers. Thanks to it, their work can be... więcej»

Obliczeniowa opłacalność zrównoleglenia drobnoziarnistego algorytmu numerycznego całkowania typu PECE (Arkadiusz GARDECKI)
W artykule omówiono problemy związane z przystosowaniem metody rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych typu predyktor-korektor (PECE) do obliczeń w układach równoległych. Zastosowanie tego typu algorytmów może być obliczeniowo opłacalne, szczególnie gdy obliczanie funkcji prawej strony równania różniczkowego jest kosztowne. Jednakże obliczenia równoległe z wieloma punktami synchronizacji mogą powodować wydłużenie czasu obliczeń w porównaniu do obliczeń sekwencyjnych. Abstract. This paper presents a performance analysis predictor-corrector (PECE) numerical integration method in the parallel computation calculations. The use of parallel algorithms for performing calculations in the analysis of initial value problems can be computationally viable, especially if the right hand side of the calculation function of the differential equation is time expensive. However, the calculations in parallel with a number of synchronization points may take a long computation time in comparison to the sequential calculation. (Computational costeffectiveness of parallelization granularity numerical integration PECE algorithm). Słowa kluczowe: numeryczne całkowanie, obliczenia równoległe. Keywords: numerical integration, parallel computations. doi:10.12915/pe.2014.11.20 Wstęp W artykule przedstawione zostaną wyniki porównania wydajności równoległych obliczeń procedury numerycznego rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych typu predyktor-korektor (PECE) w zależności od złożoności obliczeniowej równań oraz typu powiązań pomiędzy równaniami. Procedura BGKODE_DSP [1] realizuje szczególny przypadek algorytmu Krogh'a [2]. Została ona specjalnie opracowana do zastosowań w układach czasu rzeczywistego i realizuje obliczenia ze stałą długością kroku. Jej zrównoleglona wersja jest obiektem prezentowanych badań. Proces poszukiwania wzrostu wydajności obliczeń tego typu algorytmu w przypadku obliczeń równoległych nie jest łatwy z p... więcej»

Development of REFET for Differential Measurements of pH in a Fluidic System (Michał ZABOROWSKI, Dariusz SZMIGIEL, Piotr GRABIEC)
This paper describes the fabrication of the REFET structure by means of plasma oxidation of silicon nitride and discusses the results of differential pH measurements and quasi-REFET characterization. The source follower measurement circuit and housings for the fluidic systems are shown. The pH measurement of the diluted hydrochloric acidis presented as an exemplary application. . Streszczenie. W pracy przedstawiono dotychczasowy rozwój technologii REFETów. Opisano wytwarzanie REFETa metodą utleniania plazmowego warstwy azotkowej. Zaprezentowano układ pomiarowy wtórnika źródłowego i obudowy przepływowe. Podano wyniki kwalifikacji kwazi-REFETów i różnicowych pomiarów pH. Zaproponowano zastosowanie przyrządu wraz z pseudoreferencyjną elektrodą Pt do pomiarów w rozcieńczonym HCl. Rozwój technologii REFETów z przeznaczeniem do pomiaru pH Keywords: REFET, ISFET, Reference electrode. Słowa kluczowe: REFET, ISFET, elektroda referencyjna. doi:10.12915/pe.2014.11.39 Introduction Ion Sensitive Field Effect Transistors (ISFET) are used as a versatile basic devices for fabrication of various chemical and biochemical sensors. According to this concept a liquid analyte is used as a gate electrode of the transistor. Analyte potential is controlled by means of a reference electrode. The Ag/AgCl reference electrode exhibits stability in a water solution of chloride ions when the concentration is kept constant. The electrode is usually placed in a tube filled with KCl solution and separated from the analyte by a porous membrane. This arrangement of the reference electrode makes miniaturization hardly possible. Simple metal electrode shows a potential drop in an electrolyte and the range of changes depends on the electrolyte composition, type of metal and the state of its surface. However, the potential drop is usually unstable and difficult to observe. The problem can be overcome by differential measurements using an ISFET and a Reference FET (RE... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-10

zeszyt-4196-przeglad-elektrotechniczny-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Właściwości cieplne oleju mineralnego modyfikowanego nanocząstkami C60,TiO2 i Al2O3 (Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY, Piotr PRZYBYŁEK)
Artykuł przedstawia wyniki badań nanocieczy. Jako ciecz bazową zastosowano olej mineralny, który modyfikowano za pomocą nanocząstek C60, TiO2 i Al2O3. Sprawdzono możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy. Zbadano wybrane właściwości nanocieczy wpływające na ich zdolność do transportu ciepła. Wykazano znaczący wpływ modyfikacji oleju mineralnego nanocząstkami tlenku tytanu TiO2 na przewodność cieplną. Abstract. The paper presents results of investigations of nanoliquids. Mineral oil was used as base liquid, which was modified using nanoparticles C60, TiO2 and Al2O3. Possibility of the obtaining of stable nanoliquids was tested. Chosen properties, which have influence on thermal ability of nanoliquids, were investigated. The influence of modification of mineral oil by nanoparticles TiO2 on thermal conductivity, was proved. (Thermal properties of mineral oil modified by nanoparticles C60, TiO2 and Al2O3). Słowa kluczowe: nanociecze, przewodność cieplna, lepkość, transformatory energetyczne. Keywords: nanoliquids, thermal conductivity, viscosity, power transformers. doi:10.12915/pe.2014.10.14 Wstęp Olej mineralny jest jedną z najczęściej stosowanych cieczy elektroizolacyjnych. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w różnych urządzeniach elektroenergetycznych. Podstawowymi funkcjami oleju mineralnego jest zapewnienie odpowiedniej izolacji elektrycznej oraz odprowadzanie ciepła do otoczenia. Obecnie w kilku ośrodkach naukowych na świecie trwają prace związane z modyfikacją oleju mineralnego za pomocą nanocząstek. Powstałe w ten sposób nanociecze mogą mieć charakter roztworów właściwych lub koloidów. W roztworach właściwych nanocząstki są rozpuszczone w cieczy bazowej natomiast w koloidach są zdyspergowane i zawieszone w całej objętości. Modyfikowanie cieczy elektroizolacyjnych za pomocą nanocząstek ma na celu poprawienie właściwości powstałych w ten sposób nanocieczy w stosunku do cieczy bazowej. Naukowcy główny nacisk w... więcej»

Implementation of a Neuro-Fuzzy Direct Torque and Reactive Power Control for Doubly Fed Induction Motor (R. V. Jacomini, C. M. Rocha, J. A. T. Altuna, J. L. Azcue, C. E. Capovilla, A. J. Sguarezi)
This paper proposes a Takagi-Sugeno neuro-fuzzy inference system for direct torque and stator reactive power control applied to a doubly fed induction motor. The control variables (d-axis and q-axis rotor voltages) are determined through a control system composed by a neuro-fuzzy inference system and a first order Takagi-Sugeno fuzzy logic controller. Experimental results are presented to validate the controller operation for variable speed under no-load and load conditions and stator reactive power variation under load condition. For this last validation, a PI controller is used to control the rotor speed, thereby its output is used to manipulate the torque in order to follow the demanded speed value. Streszczenie. W artykule opisano inferencyjny neuro-fuzzy system Takagi-Sugeno uz˙yty do sterowania momentem i moca˛ bierna˛ w podwójnie zasilanym silniku indukcyjnym. Przeprowadzono eksperymenty sterowania silnikiem obcia˛z˙onym i nieobcia˛z˙onym.(Zastosowanie systemu neurofuzzy do sterowania momentem i moca˛ bierna˛ w podwójnie zasilanym silniku indukcyjnym) Keywords: Doubly fed induction motor, direct torque control, reactive power control, ANFIS, neuro-fuzzy control Słowa kluczowe: podwójnie zasilany silnik indukcyjny, sterowanie momentu nap˛edowego, neuro-fuzzy doi:10.12915/pe.2014.10.45 Nomenclature rs, rr stator and rotor resistances; Ls, Lr, Lm stator, rotor, and mutual inductances; ... więcej»

Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju (Marek SZADKOWSKI, Krzysztof MAŹNIEWSKI, Dominik DUDA)
W artykule zaprezentowano propozycję metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w "obrazach statystycznych" wyładowań w oleju, ulotowych i wewnętrznych. Artykuł jest efektem kontynuacji badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych tzw. metodą elektryczną pomiaru wnz. Abstract. The article presents a proposal for interpretation method of measurement results of partial discharge (PD). Basing on analysis of the linear dependences between the statistical coefficients describing the phase and amplitude distributions of PD, authors tried to show the differences and similarities in the "statistical picture" of discharges in oil - corona and internal. This paper is the effect of continuing research into new interpretation methods of the results obtained by conventional, electric method.(Statistical picture of partial discharges in oil) Słowa kluczowe: wysokie napięcie, wyładowania niezupełne, układ izolacyjny, rozkłady statystyczne. Keywords: high voltage, partial discharges, insulation system, statistical distribution. doi:10.12915/pe.2014.10.42 Wstęp Pomiar wyładowań niezupełnych (wnz) jest uznaną metodą diagnozowania stanu układów izolacyjnych [1, 2]. Stosuje się przy tym rozmaite metody pomiarowe i związane z nimi sposoby oceny wnz [5,6]. W niniejszym artykule ograniczono się do prezentacji wyników uzyskiwanych jedną z najstarszych tego typu metod, metodą elektryczną pomiaru wnz. Pomiary metodą elektryczną umożliwia m.in. wykorzystywany przez autorów detektor PDD TE571 firmy Haefely. Zakres częstotliwości napięcia pomiarowego tego detektora to 40 - 420 Hz, zakres pomiarowy ładunku pozornego to 0 do 999 nC a szerokość pasma pomiarowego zawiera się w granicach 40 kHz do 400 kHz. W wyniku pomiarów uzyskuje się łącznie 23 rozkłady fazowe, amplit... więcej»

Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących (Marcin LEWANDOWSKI)
W pracy przedstawiono proces elektryzacji kropel aerozoli wytworzonych przez głowicę z naddźwiękowym przepływem gazu. W celu uniknięcia tzw. "efektu ekranowania" występującego podczas elektryzacji indukcyjnej, zaproponowano elektryzację rozproszonych kropel aerozoli. Uzyskane wyniki wskazują silną zależność parametru Q/m od wydatku wody oraz na złożoność procesu elektryzacji rozproszonych kropel aerozoli. Abstract. The process of electrification of aerosol particles dispersed by a pneumatic sprayer with supersonic air flow is presented in this paper. To avoid the shielding effect in induction charging of aerosol, the droplets electrification process following the dispersion of liquid was proposed. Results have shown, that the Q/m factor values power type dependence of the liquid feed rate and the droplets electrification following the dispersion was a complex process.(Electrization of aerosols dispersed droplets of conductive liquids). Słowa kluczowe: aerozol, elektryzacja indukcyjna, elektryzacja przewodnościowa, ładunek przestrzenny Keywords: conduction charging, induction charging, aerosol, space charge doi:10.12915/pe.2014.10.37 Wstęp Dotychczas wykonane badania elektryzacji kropel aerozolu, wytwarzanego za pomocą głowic pneumatycznych z naddźwiękowym przepływem gazu, wykazały, że zastosowanie metody indukcyjnej pozwala na uzyskanie wartości parametru Q/m na poziomie 0,1 - 2,3 mC/kg [1]. W czasie tych badań stwierdzono, że wartość Q/m jest ściśle związana nie tylko z budową układu elektrod, ale również z warunkami zasilania głowicy (wydatku wody, ciśnienia sprężonego powietrza). Otrzymane wartości parametru Q/m przy maksymalnym natężeniu pola elektrycznego są niższe niż wynikałoby ze znanych praw (limit Rayleigh'a, wytrzymałość elektryczna powietrza, maxwellowska stała czasu) [2]. Jednym z powodów niskiej wartości parametru Q/m może być efekt ekranowania, odpowiedzialny za kompensację pola elektrycznego wytworzonego przez elek... więcej»

Experimental Comparison of Two Various Optical Fibre Current Sensors Dedicated to High Current Applications (Tomasz BŁAŻEJCZYK, Henryk SIBILSKI, Krzysztof KRASUSKI)
The analysis of the possibility of applying of fiber optic sensors in power engineering are presented in the article. The paper deals with the results of the experimental investigations of magnetic fields existing in the surroundings of the model of air line conducting the current. Investigations were executed with use of coil-shaped fiber optic sensors designed to the co-operation with the different wavelengths: 635 nm and 1550 nm. The analysis of answer signals from fiber optic sensors is presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania czujnika światłowodowego w kontekście dotychczas stosowanych przekładników prądowych w elektroenergetyce. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pola magnetycznego występującego w otoczeniu modelu linii napowietrznej przewodzącej prąd. Badania wykonano przy zastosowaniu dwóch czujników światłowodowych przeznaczonych do współpracy z innymi długościami fali świetlnej: 635 nm i 1550 nm. Przedstawiono analizę odpowiedzi czujników światłowodowych. (Eksperymentalne porównanie dwóch różnych światłowodowych czujników prądu przeznaczonych do zastosowań w środowisku wielkich prądów). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu. Keywords: magnetic field, magneto-optic effect, fibre optic sensor, measurement of current. doi:10.12915/pe.2014.10.29 Introduction Over the past 30 years two major product revolutions have taken place due to the growth of the optoelectronics and fiber optic communications industries. The optoelectronics industry has brought about such products as compact disc players, laser printers, bar code scanners, and laser pointers. The fiber optic communications industry has literally revolutionized the telecommunications industry by providing higher-performance, more reliable telecommunication links with ever-decreasing bandwidth cost. This revolution is bringing about the benefits of highvolume productio... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Rezystancyjne czujniki wilgotności oparte na rozwirowywanych szkliwach krzemowych i stabilizowanej ceramice cyrkonowej (Edyta WRÓBEL, Piotr KOWALIK, Krzysztof WACZYŃSKI)
Poniższy artykuł przedstawia badania nad zastosowaniem cienkich warstw rozwirowywanych szkliw fosforokrzemowych oraz stabilizowanej ceramiki cyrkonowej do wytwarzania rezystancyjnych czujników wilgotności. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stałoprądowych (zależność rezystancji struktury od wilgotności oraz odpowiedź czujnika na skok wilgotności) wytworzonych struktur. Pomiary miały na celu stwierdzenie, czy użyte w badaniach materiały można zastosować w czujnikach wilgotności. Abstract. The article below shows he investigation on application of thin films spin-on phosphorosilicate glass and stabilized zirconium ceramics in construction of humidity sensors. The paper presents the results of DC measurements (dependence of the resistance of the structure from humidity and response of the sensor to increase humidity) of manufactured structures. The measurements were designed to determine whether the materials used in the study can be used in humidity sensor . (Resistive humidity sensors based on spin-on silicate glasses and stabilized zirconia ceramics) Słowa kluczowe: struktury warstwowe, czujniki wilgotności, szkliwa fosforokrzemowe, ceramika cyrkonowa. Keywords: layered structures, humidity sensors, phosphosilicate glasses, zirconia ceramics. doi:10.12915/pe.2014.09.27 Wprowadzenie Wilgotność jest jednym z ważniejszych parametrów technologicznych, zarówno podczas przygotowania surowców, wytwarzania produktów, ich składowania, a niejednokrotnie ich późniejszego używania. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na kontrolę i regu... więcej»

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE (Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA)
Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automatyki sieciowej wydaje się niewystarczająca - w szczególności w układach o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi. Proponuje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w tzw. obszarowych układach automatyki elektroenergetycznej. Abstract. Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it seems insufficient - in particular in systems with a high "saturation" of distributed sources. It is proposed that we should search for new solutions in systems of power automation area. (The structures of power automation to improve cooperation diffuse sources of power system). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, automatyka obszarowa, generacja rozproszona, sieć dystrybucyjna. Keywords: power system protection, area automatic system, distributed generation, power distribution network. doi:10.12915/pe.2014.09.33 Wstęp Problematyka związana z poprawną współpracą źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym (SEE) jest zagadnieniem, które w obliczu przewidywanego rozwoju generacji rozproszonej nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane obecnie w sieci dystrybucyjnej układy automatyki elektroenergetycznej tworzą struktury sterownicze i zabezpieczeniowe zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych przy przesyle energii elektrycznej z sieci najwyższych napięć w kierunku odbiorców. Obserwowany w ostatnich latach rozwój niewielkich źródeł wytwórczych (tzw. ... więcej»

Prototypowe dwuwymiarowe filtry żyratorowo-pojemnościowe (Piotr KATARZYŃSKI, Andrzej HANDKIEWICZ)
Niniejsze opracowanie przedstawia koncepcję zunifikowanego opisu struktury obwodu dla dwuwymiarowej filtracji. Wprowadzono sposób podziału obwodu o parametryzowanej strukturze oraz dużej elastyczności w zakresie wyrażania topologii, rzędu układu filtrującego oraz liczby zmiennych niezależnych, wyznaczającej wymiar struktury. Opisano sposób relizacji analizy symbolicznej tego typu struktur z uwzględnieniem możliwości jej zaimplementowania w formie oprogramowania komputerowego klasy CAD/EDA. Przedstawiono także koncepcję syntezy obwodu w oparciu o wyniki analizy symbolicznej, która stanowiłaby etap wyjściowy do zrealizowania projektowanego układu w postaci scalonej. Omówiony został również przegląd potencjalnych zastosowań takiej metodologii projektowania w kontekście realizacji układów klasy System on Chip (SoC). Na koniec przedstawiono możliwe uogólnienie podanej metodologii projektowania na układy wielowrotników wielowymiarowych. Abstract. The following paper presents a method of unified description for circuits' structure for two-dimensional filtration. The structure may be parameterized by altering the number of used operators giving making the description flexible and easy to use. VHDL-AMS language was proposed for expressing the structure. Additionally CAD/EDA class software was elaborated for perfoming symbolic analysis of the elaborated structures. The paper gives a brief overwiev of the software capabilites and limitations. This may be considered as the initial step for making circuit synthesis. This approach may be easily extended for analysis of multidimensional multiport circuits. (Two dimensional, gyrator-capacitor prototype filters). Słowa kluczowe: CAD, EDA,VHDL-AMS, filtry dwuwymiarowe, układy prototypowe. Keywords: CAD, EDA,VHDL-AMS, two dimensional filters, prototype filters. doi:10.12915/pe.2014.09.13 Wprowadzenie Filtracja sygnałów jest jedną z podstawowych operacji realizowanych we współczesnych układach elektroni... więcej»

Termowizyjne kamery obserwacyjne - budowa, zastosowania i krajowe możliwości realizacji (Henryk MADURA, Tomasz SOSNOWSKI, Grzegorz BIESZCZAD)
W artykule omówiono podstawowe zespoły obserwacyjnych kamer termowizyjnych z chłodzonymi i niechłodzonymi matrycami detektorów podczerwieni oraz podano przykłady zastosowań tych kamer. Opisano parametry najnowszych zespołów matrycowych detektorów podczerwieni oraz zaprezentowano budowę obiektywów i zespołów elektronicznego przetwarzania danych kamery. Oszacowano krajowe możliwości seryjnej produkcji obserwacyjnych kamer termowizyjnych. Opisano i scharakteryzowano posiadaną w kraju bazę technologiczną. Abstract. The article discuses essential modules of observation thermal cameras with cooled and uncooled focal plane arrays. In the article a brief description of the state of the art detector arrays parameters is present. There is also a description of optical system design and principal tasks of image processing units in thermal cameras. The article also describes characteristics of national technological infrastructure. (Observation thermovision cameras - construction, application and national implementation capabilities). Słowa kluczowe: termowizja, obserwacyjne kamery termowizyjne, systemy ochrony, technologie termowizyjne. Keywords: thermovision, survilance systems, remote detection, thermovision technology. doi:10.12915/pe.2014.09.02 Wstęp Kamera termowizyjna działa na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny a następnie na obraz oglądany na monitorze. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej Kamera składa się z układu optycznego (obiektywu), detektora promieniowania podczerwonego (przy czym może to być detektor pojedynczy, linijka lub matryca detektorów wraz z układem chłodzenia), elektronicznego toru wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji. Zależnie od spektralnego za... więcej»

Krótkoterminowa optymalizacja harmonogramu prac eksploatacyjnych w farmach wiatrowych (Jacek WASILEWSKI, Dariusz BACZYŃSKI, Ewa K. FIJOŁEK)
W referacie przedstawiono zadanie krótkoterminowej optymalizacji harmonogramowania prac eksploatacyjnych, które wiążą się z wyłączaniem poszczególnych turbozespołów wiatrowych. Zaproponowano heurystyczny algorytm rozwiązujący zadanie optymalizacyjne, który z dużym prawdopodobieństwem i krótkim czasie obliczeń zwraca optymalny wynik. Opracowany model i algorytm jego rozwiązania zaimplementowano i przetestowano na danych rzeczywistych w rozwijanym systemie informatycznym "4RES". Abstract. The paper deals with an optimization task concerning short-term maintenance work scheduling. The considered maintenance works result in outages of wind turbines. A heuristic algorithm for solving the optimization problem has been proposed. The presented algorithm returns with high probability an optimal result in short computation time. The developed optimization model and algorithm has been implemented and tested in the computer system "4RES" based on real data (Short-term optimization of maintenance work schedule at wind farms). Słowa kluczowe: prace eksploatacyjne, optymalizacja, farma wiatrowa, heurystyka. Keywords: maintenance work, optimization, wind farm, heuristics. doi:10.12915/pe.2014.09.35 Wstęp Turbozespoły wiatrowe stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych i dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) na świecie. Prowadzona w dalszym ciągu przez Unię Europejską polityka promująca wytwarzanie energii w OZE [1], spowodowała, że w Polsce konieczne stało się przyjęcie rozwiązań prawnych mających zachęcić do inwestowania w tego typu energetykę i tym samym spełnić założone przez Unię Europejską cele. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym kwestię OZE jest Prawo Energetyczne [2], przy czym w resorcie gospodarki trwają aktualnie prace nad nową ustawą o OZE w ramach tzw. "trójpaku energetycznego". Farmę wiatrową można w uproszczeniu rozumieć jako strukturę O, G, gdzie O jest zbior... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Pomiar mocy impulsu elektromagnetycznegozakresu mikrofal (Marian WNUK, Zdzisław CHUDY)
W artykule zwrócono uwagę na problem pomiaru mocy impulsowych. Dostępne mierniki PEM (promieniowania elektromagnetycznego) nie mogą występować w roli mierników mocy krótkotrwałych wysokoenergetycznych impulsów mocy. Cechą współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z obwodów sieci zasilających lub linii transmisji sygnałów, a pochodzących od źródeł PEM w formie zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź przewodzonych. Największe zagrożenie stanowi impuls elektromagnetyczny dużej mocy zakresu mikrofal. Abstract. The article highlighted the problem of measuring the power configuration. Available gauges of the PEM (electromagnetic radiation) may not be in the role of measures under the short-lived high-energy pulses. Feature of the modern electronics equipment is their relatively small resistance to impact tension and shock currents up to these devices from the power supply network circuits or line signal transmission, and from sources of PEM in the form of disturbance and radiated or conducted. The biggest threat is the electromagnetic pulse high power microwave range. Power measurement of electromagnetic microwave pulse. Słowa kluczowe: impuls elektromagnetyczny, pomiar mocy impulsowej, kalorymetr mikrofalowy. Keywords: electromagnetic pulse, measurement of power pulse, microwave calorimeter. doi:10.12915/pe.2014.08.56 Wstęp Rozwój współczesnej cywilizacji wiąże się z przetwarzaniem coraz to większej ilości energii do form wykorzystywanych w nauce, medycynie, technologii i itp. Do tej grupy energii należy także energia prądów i pól wysokich częstotliwości, a obserwowane zwiększanie ilości tych źródeł oraz wzrost ich mocy, to kolejne źródło zagrożeń wywołujących niepożądane efekty techniczne. Prowadzone badania i analizy z zakresu EMC dowodzą, że cechą współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka ... więcej»

Simulation Models of Power Rectifiers in the EMTP-ATP Software (Stanislav KOCMAN, Petr ORSÁG, Pavel SOBOTA)
The paper presents results of computer simulations of 6-pulse, 12-pulse and 18-pulse power rectifiers and their comparison to results from experimental measurements. To analyze their behaviour under various voltage quality conditions, simulation models have been developed using program EMTP-ATP. Performed simulations and measurements demonstrate a high effectiveness of the harmonic elimination of multi-pulse rectifiers. Nevertheless, it is affected by the quality of the supply voltage at the point of rectifier coupling as it is shown in the paper. Streszczenie. Zaprezentowano rezultaty komputerowej symulacji 6-, 12- i 18-pulsowego prostownika mocy oraz przedstawiono porównanie wyników symulacji z eksperymentem. Do symulacji yżto program EMTP-ATP. Symulacja prostownika mocy z wykorzystaniem programu EMTPATP Keywords: EMTP-ATP, harmonics, power rectifier, simulation. Słowa kluczowe: prostownik mocy, EMTP-ATP, symulacja. doi:10.12915/pe.2014.08.17 Introduction Power semiconductor converters are widely used in structures of variable speed drives to control their speed and torque. The most common type of these drives is AC drive with induction motor fed by frequency converter. The converter utilizes an input rectifier, most often as three phase 6-pulse diode. Rectifiers produce harmonic currents, which are generated into the power network with a negative impact on it and connected devices. In this case the current drawn by the drive is non-sinusoidal with a high level of distortion [1-4]. To determine its spectrum, harmonic analysis is applied. It enables to resolve a periodic nonsinusoidal function into a sum of sinusoidal waves - the Fourier series of the function: (1) ... więcej»

Description of the manipulator robot's workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions (Aron Abiluly BURLIBAY, Akambay Agybayuly BEISEMBAEV, Waldemar WÓJCIK)
This work considers problems of the manipulating robot working spaces description, which have three degrees of mobility. Depending on the limits of the generalized coordinates value changes by mobility degrees, there were achieved the descriptions of the manipulating robots working spaces in the form of logical expressions. Streszczenie. W pracy rozważany jest problem opisu przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody. W zależności od zakresu zmian wartości stopni mobilności we współrzędnych uogólnionych zostały uzyskane opisy przestrzeni roboczej manipulatora robota w postaci wyrażeń logicznych. (Opis przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody w formie wyrażeń logicznych). Keywords: Manipulating robot, kinematic chain, mobility degree, working space. Słowa kluczowe: Manipulator robota, łańcuch kinematyczny, stopień swobody, przestrzeń robocza. doi:10.12915/pe.2014.08.06 Introduction Handling the robot is an open kinematic chain. The kinematic chain consists of series-connected different parts of joints. The gripper is attached to the last link of a robot manipulator. Handling the robot can move things along a predetermined path of motion or from a given point to the next set point. These operations can be performed only within the working space of a robot manipulator. Therefore, one of the important characteristics of manipulation robots is their workspace. In general, the working space is a closed spatial figure. The workspace is determined by the kinematic structure, the size of units and limits of changing the parameters of the joints. The mathematical description of the robot workspace will solve the problem of coverage of all the defined workspace paths to manipulate objects. This problem is also important in case of modern model-based control systems [1,2] basically for the sake of model simplicity resulting in better robustness and speed. Let there be given a kinematic stru... więcej»

Automatyzacja pracy sieci średniego napięcia a poziom ich niezawodności (Mirosław KORNATKA)
W artykule, na podstawie danych pochodzących od operatorów systemów dystrybucyjnych, przedstawiono analizę stopnia automatyzacji pracy sieci średniego napięcia i poziomu ich niezawodności. Stosując estymatory jądrowe, wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wartości wskaźników SAIDI przerw nieplanowanych oraz liczby łączników sterowanych radiowo. Przedstawiono analizę wpływu poziomu stopnia automatyzacji sieci średniego napięcia na wartości wskaźnika SAIDI przerw nieplanowanych. Abstract. The paper presents the analysis of degree of automation of the medium voltage networks operation and their level of reliability, based on the data of distribution system operators. The empirical probability density functions of the unplanned interruptions SAIDI indices and the number of radio-controlled switches have been determined with use of kernel estimators. The analysis of the impact of the automation degree level the MV networks on the SAIDI index unplanned interruptions has been presented. (Automation of medium voltage networks operation and the their reliability level). Słowa kluczowe: niezawodność, automatyzacja sieci średniego napięcia, metoda estymatorów jądrowych. Keywords: reliability, automation of MV network, kernel estimators method. doi:10.12915/pe.2014.08.26 Wstęp Zagadnienia dotyczące poprawy niezawodności sieci elektroenergetycznych znajdują się w centrum zainteresowań krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Z pośród szerokiego zakresu zagadnień związanych z tym tematem, szczególne miejsce przypada niezawodności sieci średniego napięcia (SN). To ich awaryjność zasadniczo determinuje wartości wskaźników SAIDI, SAIFI czy MAIFI, którymi powszechnie określa się stopień niezawodności dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Zamieszczane na stronach krajowych OSD wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI zostawiają jeszcze dużo do życzenia w porównaniu do danych podawanych przez pozostałych europe... więcej»

Zastosowanie sygnałów o projektowanych kształtach do diagnostyki obiektów wysoko-impedancyjnych metodą spektroskopii impedancyjnej (Michał KOWALEWSKI)
W artykule przedstawiono metodę szybkiej spektroskopii impedancyjnej obiektów o wysokich impedancjach (|Zx| > 1 G omega) z zastosowaniem sygnałów o projektowanych kształtach. Sygnał pobudzenia wytwarzany jest w module DAQ U2531A i doprowadzany na wejście badanego obiektu za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego (CA). Sygnały odpowiedzi proporcjonalne do napięcia na mierzonej impedancji Zx oraz prądu płynącego przez Zx są próbkowane za pośrednictwem przetworników analogowo-cyfrowych (AC) w module DAQ. Widmo impedancyjne wyznaczane jest na podstawie ciągłych transformat Fouriera zarejestrowanych sygnałów. W artykule dokonano porównania właściwości sygnałów pobudzenia, pod kątem dokładności wyznaczania widma impedancyjnego, na przykładzie wieloelementowego dwójnika RC modelującego powłokę antykorozyjną. Abstract. A method of fast impedance spectroscopy of objects with high impedance (|Zx| > 1 G omega) with use of different excitation signals is evaluated in this paper. An excitation signal is generated in U2531A DAQ module and applied to an input of an object through analog-to-digital converter. Response signals proportional to voltage across the impedance Zx and current flowing through Zx are sampled by analog-to-digital converters in the DAQ module. An impedance spectrum of the object is evaluated on the basis of continuous Fourier transforms of acquired signals. In the article excitation signals properties, from the point of view of accuracy of impedance spectrum calculation, were compared. The method is evaluated on an exemplary multi-element two-terminal RC network, which is a model of an anticorrosion coating. (Usage of excitation signals with designed shapes for diagnosis of high-impedance objects with use of impedance spectroscopy method). Słowa kluczowe: spektroskopia impedancyjna, powłoki antykorozyjne. Keywords: impedance spectroscopy, anticorrosion coatings. doi:10.12915/pe.2014.08.43 Wstęp Spektroskopia impedancyjna... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Improving the energy efficiency of lighting through the use of KNX system (Dorota TYPAŃSKA,Tomasz JARMUDA)
The purpose of this paper is the comparison of the conventional and controlled illumination systems in an intelligent building. Studies in the past have shown that when applying conventional illumination based on incandescent and halogen light sources reduces the energy efficiency of the illuminations inside buildings below the permissible value, which is listed in the standards DIN 18599 and PN EN 15193. A solution to this problem is the application of illumination control systems. Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie systemów oświetlenia konwencjonalnego oraz sterowanego w budynku inteligentnym. Jak dowodzą wyniki badań - stosowanie konwencjonalnego oświetlenia opartego na żarowych oraz halogenowych źródłach światła powoduje zmniejszenie wydajności energetycznej oświetlenia w budynkach poniżej wartości dopuszczalnej ujętej w normach DIN 18599 oraz PN EN 15193. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemów sterowania oświetleniem. (Poprawa wydajności energetycznej oświetlenia poprzez wykorzystanie systemu KNX). Keywords: KNX system, intelligent building, energy efficiency, illuminations Słowa kluczowe: system KNX, budynek inteligentny, wydajność energetyczna, oświetlenie doi:10.12915/pe.2014.07.15 Introduction The energy efficiency in the so called intelligent building is a value that consists of several components i.e.: the energy consumed for heating, ventilation, air conditioning and illumination. This paper discusses energy efficiency in terms of the energy consumption for illumination. An energy-efficient illumination is a term, which appeared not long ago i.e. in the 1980s following in response to the global energy crisis. At the time the Illuminating Engineering Society of North America recommended the minimization of the energy consumption for illumination. An energy-efficient illumination is one that consumes less energy yet keeps the quantitative and qualitative attributes of conventional lighting [1, 8]. An ... więcej»

Review of Under-voltage Load Shedding Schemes in Power System Operation (Renuga VERAYIAH, Azah MOHAMED, Hussain SHAREEF , Izham ZAINAL ABIDIN)
A voltage collapse event is complex and localized in nature, but its effect is extensive. A vital effect of voltage collapse is total system collapse or blackouts, which will result in a significant loss to utility companies. Online monitoring of power system stability has thus become an important factor for electric power utilities. The final resort prevent the occurrence of a voltage collapse incident is the implementation of an undervoltage load shedding (UVLS) scheme. This paper focuses on the introduction of the UVLS scheme and presents an overview of the principles of the UVLS that are crucial to the design of such a protection scheme. This paper also presents the existing industrial practices and other research methods available to date. Streszczenie. W artykule opisano algorytm UVLS (Under Voltage Shedding Schemes) zastosowany do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom. Artykuł jest przeglądem metod stosowanych w praktyce oraz prac badawczych w tej dziedzinie. (Metody UVLS w zastosowaniu do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom) Keywords: voltage stability, voltage collapse, under voltage load shedding. Słowa kluczowe: doi:10.12915/pe.2014.07.19 Introduction Existing power systems are significantly more susceptible to voltage collapses today than many years ago because such systems are stressed because of the huge power transfers across grids. These transfers cause transmission lines to operate close to their limits. In addition, generation reserves are minimal, and reactive power is often insufficient to satisfy load demands. Thus, power systems have become more vulnerable to disturbances, outages, and instability. The disturbances that occur in power systems include faults, sudden loss of generation, and sudden rise in load demand [1]. All these disturbances vary in intensity and may cause the instability of the power system. For instance, whe... więcej»

Analiza porównawcza zaburzeń promieniowanych dla bezzałogowych platform latających z uwzględnieniem elektrycznych układów silnikowych (Krzysztof BERNACKI, Dominik WYBRAŃCZYK, Adam POPOWICZ, Dariusz MEISER)
W artykule omówiono sposób pomiaru i wyniki badań emisji zaburzeń promieniowanych dla bezzałogowych platform latających w zależności od zainstalowanej elektroniki sterującej. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych autopilotów, obiektu w stanie spoczynku, oraz w stanie symulowanego zawisu. Abstract. This article discusses the method of measurement and test results of radiated disturbance emissions for unmanned aerial vehicle depending on the installed control electronics. Tests were performed for two different autopilots, an object in standby mode, and the simulated state of hovering (Comparative analysis of the radiated disturbances emissions for unmanned aerial vehicle including electric motor systems). Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń promieniowanych, bezzałogowe platformy latające, autopilot. Keywords: Electromagnetic compatibility, emission of electromagnetic disturbance, unmanned aerial vehicle (UAV), autopilot. doi:10.12915/pe.2014.07.30 Wprowadzenie Postęp technologiczny, minimalizacja i wzrost dostępności elektroniki, której towarzyszy zwiększanie możliwości obliczeniowych jednostek sterujących pozwala na realizację coraz ciekawszych i ekscytujących idei. Jednym z nowych, dynamicznie rozwijających się tematów są bezzałogowe obiekty latające (UAV ang. Unmanned Aerial Vechicle). Bezzałogowy obiekt latający to statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie. Jest pilotowany zdalnie bądź wykonuje lot autonomiczny według zaprogramowanego planu. Ze względu na niezaprzeczalne zalety swojej konstrukcji, obiekty uzyskały szeroki wachlarz zastosowań w sektorze militarnym, przyjmując także cechy bojowe. Wymieniony wyżej postęp technologiczny pozwolił na rozwój energooszczędnych, wydajnych obliczeniowo układów sterujących oraz miniaturowych scalonych czujników, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą tematyką także w sektorze cywilnym. Obecnie coraz częściej do wia... więcej»

Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC (Jerzy CHUDORLIŃSKI)
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej EMC dotyczące emisyjności i odporności dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Podano najważniejsze normy oraz zalecenia dotyczące konstruowania urządzeń elektronicznych dla automatyki przemysłowej. Abstract. This paper presents the requirements for electromagnetic compatibility EMC emission and immunity for the power protection units. The most important standards and recommendations for designing electronic devices for industrial automation have been presented. (Technical and law problems for power protection unit compatible with the requirements EMC) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna EMC, normy, urządzenie zabezpieczające Key words: electromagnetic compatibility EMC, standards, power protection unit doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) obejmuje zespół urządzeń przeznaczonych do kontroli procesów wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej poprzez sterowanie aparaturą łączeniową i zabezpieczenie elementów systemu elektroenergetycznego, rejestrację stanów pracy obiektów oraz wizualizację podstawowych parametrów elektrycznych obiektów systemu elektroenergetycznego. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego od nich wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od środowiska zewnętrznego. Ważną rzeczą są wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń, z wbudowanymi algorytmami automatyki, pozwalające na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Automatyka ta powinna zapewniać również bezpieczeństwo personelu obsługującego, poprzez odpowiednią swoją konstrukcję zgodną z wymaganiami przepisów prawnych i normatywnych dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej dl... więcej»

Metoda pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję promieniowaną jednostek centralnych PC (Rafał PRZESMYCKI, Marian WNUK)
W urządzeniach zabezpieczanych obudowami ekranującymi mamy do czynienia z wyciekami elektromagnetycznymi, które są bardzo trudne do zlokalizowania. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru emisji promieniowanej urządzeń informatycznych. Ponadto w artykule przedstawiono opracowaną metodę pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję promieniowaną jednostek centralnych PC wraz z algorytmem postępowania. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów identyfikowania miejsc wycieków elektromagnetycznych. Abstract. The devices secured by shielded enclosures we are dealing with electromagnetic leakage which are very difficult to locate. This paper shown an radiated emission measurement stand emitted by information devices. In addition, the paper presents a method for measuring leakages developed based on electromagnetic emissions radiated by CPUs with the algorithm procedure. This paper presents and discusses the results of measurements of electromagnetic leakage and identification them. Method for measuring leakages based on electromagnetic emissions radiated by CPUs. Słowa kluczowe: emisja promieniowana, wycieki elektromagnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna, komputer PC. Keywords: radiated emissions, leakage electromagnetic, electromagnetic compatibility, central unit of PC. doi:10.12915/pe.2014.07.56 Wstęp Wszelkiego rodzaju urządzenia o charakterze elektrycznym i elektronicznym zawsze wprowadzają do środowiska zewnętrznego zaburzenia elektromagnetyczne. Zaburzenia powodowane emisją pożądaną eliminuje się racjonalną gospodarką widmem elektromagnetycznym, stosując odpowiedni przydział częstotliwości lub pasm roboczych. Natomiast zaburzenia wywołane emisją niepożądaną powinny mieć tak określone poziomy, aby nie zakłócały pracy innych obiektów w miejscu ich zainstalowania. Zagadnienie to powinno być przedmiotem analizy już na etapie projektowania urządzeń. Energia elektromagnetyczna przedostaje się do otaczającego środ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Algorytmy stadne w optymalizacji strukturalnej systemów niezawodnościowych (Joanna KWIECIEŃ, Bogusław FILIPOWICZ)
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów pszczelich i świetlika do wyznaczenia optymalnej struktury serwisu technicznego, w celu zapewnienia jego niezawodności oraz zminimalizowania kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Przedstawiono i porównano wyniki badań dla wybranych wygenerowanych problemów. Abstract. This paper present the use of bee algorithms and firefly algorithm to determine the optimal structure of technical service, in order to ensure its reliability and to minimize the costs associated with its operation. The results of experiments for generated test instances are presented. (Swarm algorithms in structural optimization of reliability systems). Słowa kluczowe: optymalizacja strukturalna, algorytmy pszczele, algorytm świetlika. Keywords: structural optimization, bee algorithms, firefly algorithm. doi:10.12915/pe.2014.06.37 Wstęp Wiele problemów optymalizacyjnych wymaga efektywnych algorytmów, które łatwo można dostosować do istniejących ograniczeń, bez względu na rozmiar przestrzeni rozwiązań. Trwają więc ciągle poszukiwania takich technik, które w rozsądnym czasie obliczeń poszukują globalnych rozwiązań. Jedna grupę stanowią metaheurystyki inspirowane przez naturę, które coraz częściej stosowane są do rozwiązywania wielu zagadnień optymalizacyjnych. Natura w sposób doskonały wykształciła mechanizmy, które pozwoliły osobnikom danego gatunku przystosować się do panujących warunków środowiskowych. Jednym z nich jest formowanie się osobników w stada, celem przetrwania danego gatunku, eksploracji terenu, bezpiecznego poruszania się czy zdobycia pożywienia. Do tego typu metod należą opracowane w ciągu ostatnich kilku lat algorytmy pszczele [1, 2] i algorytm świetlika [3-5]. Należy jednak wspomnieć, że prace dotyczące symulacji roju pszczół powstawały już na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku [6]. Rozwój techniki oraz automatyzacja wielu procesów powoduje, że maszyny coraz częściej wykonują prac... więcej»

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (Rafał GRODZKI)
W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi typu FOC z predykcyjnym regulatorem prądu. Regulator bazuje na kryterium minimalizacji uchybu regulacji składowych prądu silnika, zapewnia wysoką dokładność w stanach statycznych, małe tętnienia momentu, stałą częstotliwość przełączeń, przy dynamice kształtowania momentu porównywalne z najszybszymi metodami nieliniowymi. Zaprezentowano założenia nowej metody oraz wyniki badań laboratoryjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In this article a new Field Oriented Control method of PMSM with predictive current controller is presented. The method is based on current error vector minimization criteria. The proposed method (called FOC-P) ensure the high performance in static states, reduction of the torque ripples, and constant switching frequency without deterioration of the dynamic properties of non linear methods. The correctness of the analysis and main assumptions as well as the expected final results have been verified in laboratory investigation. (A new predictive control for a DC/AC converter-fed Permanent Magnet Synchronous Machine). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne, predykcyjny regulator prądu, silnik typu PMSM. Keywords: predictive control, predictive current controller, PMSM. doi:10.12915/pe.2014.06.09 Wstęp Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi znajdują w ostatnich latach coraz większe zastosowanie w środowisku przemysłowym. Opracowanie nowych technologii produkcji magnesów trwałych sprawiło, że silniki typu PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) przewyższają pod względem swoich właściwości maszyny prądu stałego czy silniki indukcyjne. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości silników PMSM niezbędne jest odpowiednie sterowanie zapewniające wysoką dynamikę kształtowania momentu oraz stosunkowo niskie tętnienia momentu w ustalonym stanie pracy. Pierwszy warunek spełnia sterowanie z bezpośrednią regulacją ... więcej»

Określenie nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego z falkowymi kryteriami działania (Lubomir MARCINIAK)
W artykule przedstawiono falkowe kryteria identyfikacji zwarć doziemnych łukowych w sieciach średnich napięć oraz sformułowano wytyczne wyznaczania nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego wykorzystującego te kryteria. W szczególności ceniono maksymalne błędy monopolarności impulsów mocy detali prądu i napięcia zerowego oraz określono na tej podstawie moc rozruchową zabezpieczenia. Abstract. In the paper the wavelet criteria of arc earth short-circuits identification in the medium voltage network were described and guidelines of determination of earth fault protection settings which use this criteria were formulated. Particularly maximum error of power impulses monopolarity of zero sequence current and voltage details was estimated and on this fundamental the setting of power for protection was determined. (Determination of the earth fault protection settings with wavelet operating criteria). Słowa kluczowe: zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kryteria falkowe, nastawy. Keywords: earth fault protection, wavelet criteria, settings. doi:10.12915/pe.2014.06.52 Wstęp Znaczna część, 515%, jednofazowych zwarć z ziemią w sieciach średnich napięć przebiega w postaci niestacjonarnych, krótkotrwałych wyładowań łukowych, pojawiających się sporadycznie w nieregularnych, odstępach czasowych. Tradycyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe, wykorzystujące do identyfikacji zwarcia podstawowe harmoniczne wielkości ziemnozwarciowych, podczas tego rodzaju zwarć działają często nieprawidłowo, ponieważ wielkości kryterialne (napięcie zerowe, prąd zerowy i jego składowe, admitancja i jej składowe) zawierają duże pulsacje i nieciągłości, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tych zabezpieczeń. Poprawę skuteczności wykrywania zwarć łukowych przerywanych upatruje się w zastosowaniu falkowych kryteriów zabezpieczeniowych [1-7], lepiej dopasowanych do specyfiki procesów przejściowych towarzyszących takim zwarciom. Obiecujące w tym za... więcej»

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego (Robert PIWOWARCZYK, Krzysztof KRYKOWSKI, Janusz HETMAŃCZYK)
Przeprowadzone rozważania dotyczyły bezszczotkowego silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi i z komutatorem elektronicznym o strukturze mostka 3-fazowego.W artykule opisano zjawisko pojawiania się, przy dużych obciążeniach, ujemnej składowej tętniącej w prądzie zasilającym taki silnik. Zwrócono uwagę na zmiany struktury przekształtnika w zależności od prędkości wirowania, indukcyjności silnika oraz wielkości obciążenia. Przeanalizowano wpływ indukcyjności silnika i prędkości wirowania silnika na pojawianie się w prądzie źródła ujemnej składowej tętniącej i określono wpływ tej składowej na tętnienia momentu oraz na charakterystyki mechaniczne silnika. Analizę teoretyczną poparto badaniami symulacyjnymi na modelach komputerowych wykonanych dla oprogramowania Matlab-Simulink. Abstract. The conducted considerations concerned PM BLDC motor controlled by electronic commutator, based on the 3-phase bridge. A phenomenon of negative pulsating component appearing in current, which powers the motor in case of high load is described in the paper. The attention has been paid on changes of the converter structure depending on rotational velocity, inductance and load of the motor. Influence of motor inductance and rotational velocity on appearance of negative pulsating component in motor current has been analyzed. The influence of that component on torque pulsations and mechanical characteristics of the motor has been defined . Theoretical analysis was supported by simulation research realized on computer models elaborated in Matlab-Simulink software.(Current ripples in PM BLDC motor supply) Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, energoelektronika, silniki wzbudzane magnetoelektrycznie. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, power electronics, motors with PM excitation. doi:10.12915/pe.2014.06.22 Wprowadzenie Zasada działania i podstawowe właściwości silnika PM BLDC są obszernie opisane między i... więcej»

Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia zewnętrznego (Lech BOROWIK, Artur CYWIŃSKI)
Przedstawiony poniżej tekst opisuje system zarządzania siecią oświetlenia ulicznego GIS. Opisuje główne moduły systemu, doświadczenia we wdrożeniu, dotychczasowe efekty oraz dodatkowe możliwości polegające na aktywnym zarządzaniu siecią oświetleniową (zdalnym nadzorem, redukcją mocy) w nawiązaniu do programów DSR. Abstract. The paper presents GIS lighting management system to control and monitor public lighting installation. It show main system’s unite, experience in installing, results and further possibility as dynamic management (remote monitoring, control switching and dimming) with reference to DSR programs. (Intelligent Management System for public lighting installation) Słowa kluczowe: oświetlenie uliczne, systemy sterowania i nadzoru GIS, redukcja mocy i energii, DSR. Keywords: public lighting installation, GIS lighting management system, reduce power and energy consumption, DSR. doi:10.12915/pe.2014.06.48 Wstęp Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), wprowadza obowiązki dla gmin w zakresie planowania i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na ich terenie. Jest ona zgodna w tym zakresie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), która reguluje ustrój, zasady działania i zadania gminy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Świadczenie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy nie powinno budzić wątpliwości, że jest zbiorową potrzebą wspólnoty, jaką jest gmina. Należy również zwrócić uwagę, że Ustawodawca w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. I tak obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wiąże się z:  koniecznością zapewnienia finansowania do... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Analysis of thermal processes in oil distribution transformer (Daniel KORENČIAK, Miroslav GUTTEN, Milan ŠEBÖK, Matej KUČERA, Pawel ZUKOWSKI)
Paper deals with the analysis of thermal processes in oil distribution transformers. By means of the mathematical analysis and experimental measurements it is possible to diagnose of power oil transformers in terms of mechanical strength of winding. Analysis of warming at varying loads is very importance, since allows determining the load capacity and overload of the transformer under various operating conditions and respecting the variable ambient temperature. Streszczenie. Artykuł dotyczy analizy procesów termicznych w rozdzielczych transformatorach olejowych. Za pomocą analizy matematycznej I pomiarów doświadczalnych można dokonać diagnozy olejowych transformatorów mocy pod względem wytrzymałości mechanicznej uzwojenia. Analiza nagrzewania się uzwojeń przy zmiennych obciążeniach jest bardzo ważna, gdyż pozwala na określenie nośności i przeciążenia transformatora w różnych warunkach eksploatacji w odniesieniu do zmiennej temperatury otoczenia. (Analiza procesów termicznych w rozdzielczych transformatorach olejowych). Keywords: transformer, thermal processes, thermovision, windings, temperature. Słowa kluczowe: transformator, procesy termiczne, termowizja, uzwojenia, temperatura. doi:10.12915/pe.2014.05.17 Introduction Electric energy lost in transformer in conversion of alternating current is converted into heat in winding, magnetic circuit and in other parts of the transformer. At the same time transformer heat´s up and the temperature of its individual parts can greatly exceed the ambient temperature. With increasing load and with emerging losses the temperature of the transformer rises, this all depends on cooling winding, magnetic circuit and other heated parts. As far as temperature, transformer is inhomogeneous element. Sheets of magnetic circuit are characterized by high thermal conductivity and relatively low thermal capacity. They are taking turns with layers of insulation (lacquer etc.), whose thermal... więcej»

Frequency Symbolic Analysis of Linear Periodically Time-Varying Circuits with Many Parametric Elements (Yuriy SHAPOVALOV, Bohdan MANDZIY)
The possibility of application of frequency symbolic method of analysis of linear periodically time-varying (LPTV) circuits with one parametric element to the circuits with many parametric elements is shown. Such use requires the approximation of parametric transfer functions of circuit by Fourier series by the frequency of decomposition, that are equal to the greatest common divisor of basic frequencies of change parametric elements of circuit. Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania analizy częstotliwościowej w zadaniu wieloparametrowej identyfikacji usterek liniowych obwodów elektrycznych.Takie podejście wymaga wstępnego określenia transmitancji operatorowej obwodu przy wykorzystaniu szeregu Fouriera o częstotliwości bazowej równej największemu wspólnemu dzielnikowi podstawowej częstotliwości przy której zachodzą zmiany parametrów elementów obwodu. Wieloparametrowa analiza częstotliwościowa liniowych obwodów parametrycznych. Keywords: linear periodically time-variable circuits, frequency symbolic method. Słowakluczowe: liniowe obwody parametryczne, analiza częstotliwościowa. doi:10.12915/pe.2014.05.13 Introduction Most of parametric circuits that are used in electronic devices contains one parametric element [1]. Efficiency of functioning of such circuits may be achieved at significant depths of modulation of parameter of parametric element. However, increasing the depth of modulation, in practice, limited or can lead to the emergence unwanted harmonic components in the parameter of parametric element and, consequently in output signal. So sometimes it may be advisable introduction in circuit several parametric elements whose parameters vary in a relatively small limits. From the above follows and relevance of the proposed work. The formation of symbolic parametric transfer function W(s,t) of established mode of LPTV circuit with one parametric element that changes periodically in time with period T by f... więcej»

Hybrid P-PI sliding mode position and speed controller for variable inertia drive (Stefan BROCK)
Control system for a variable inertia drive based on a hybrid P-PI sliding mode controller and reference trajectory generator is described in this paper. Sliding mode block with boundary layer (active for large error values) and the P-PI block (active for small error values) are combined in one controller. Simulation results show that this control approach can decrease tracking error, enhance system robustness and attenuate high frequency chattering in the control signal. The results of simulation are confirmed by experimental studies. Streszczenie. W artykule przedstawiono układ sterowania dla napędu o zmiennej bezwładności. W układzie tym zaproponowano generator trajektorii wzorcowej oraz hybrydowy regulator położenia i prędkości. W regulatorze połączono blok regulatora ślizgowego z warstwą graniczną (aktywny dla dużych wartości uchybu) z blokiem P-PI (aktywnym dla małych wartości uchybu). Badania symulacyjne wykazały, że takie podejście zmniejsza błędy śledzenia, poprawia odporność i eliminuje szybkie oscylacje sygnału sterującego. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki. (Hybrydowy P-PI - ślizgowy regulator położenia i prędkości dla napędu o zmiennej bezwładności) Keywords: robust control, sliding mode control, hybrid controller, direct drive. Słowa kluczowe: sterowanie odporne, sterowanie ślizgowe, regulator hybrydowy, napęd bezpośredni. doi:10.12915/pe.2014.05.06 Introduction Drive systems of industrial robots and Computer Numerical Controlled (CNC) machines have to meet high requirements of its dynamic properties. One of the important requirements is robustness of the control system. Robustness is defined as the ability of a closed-loop control system to maintain certain dynamic parameters despite the uncertainty of controlled system modeling and external disturbances. Robustness of the drives for each machine axis or industrial manipulator joint is necessary in order to eliminate the interaction of drives and to minimize r... więcej»

Cooperation of 12-pulse converter with a power system in dynamic state (Wiesław BROCIEK, Robert WILANOWICZ, Stefan FILIPOWICZ)
The paper presents the results of the analysis of higher harmonics, and total harmonic distortion coefficient in the transformer station 220/15kV on the 15kV side. This transformer supplies the 3kV DC traction substation containing 12-phase converters. The level and the instantaneous waveform on the 15kV side voltage and loading current have been registered and used for the investigation of the influence of the converters on the parameters of the energy of the supplying system. The paper presents the comparison of the real measurements with the results of computer simulation obtained using Microcap. Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy podstacji trakcyjnej z układem zasilania. Podstacja ta wyposażona jest w prostownik 12-pulsowy i należy do odbiorników nieliniowych o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Odbiorniki z układami prostownikowymi są źródłami wyższych harmonicznych prądu i napięcia, powodując odkształcenie napięcia w węźle z którego są zasilane. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia napięć w stacji transformatorowej 220/15kV. Z szyn 15kV zasilana jest podstacja trakcyjna prądu stałego 3kV wyposażona w 12-pulsowy prostownik. Chcąc opisać wpływ tego układu prostownikowego na układ zasilania, rejestrowano poziom i kształt krzywej napięcia oraz wartości prądu obciążenia po stronie 15kV. Rezultaty otrzymane z pomiarów porównano z wynikami badań symulacyjnych pracy tego układu przeprowadzone w języku MicroCap. (Analiza współpracy podstacji trakcyjnej wyposażonej w 12-pulsowy prostownik z układem zasilania w stanach dynamicznych). Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne napięcia, współczynnik odkształcenia napięcia, układy prostownikowe Keywords: voltage distortion coefficient, higher harmonics of voltage, 12-pulse converter doi:10.12915/pe.2014.05.10 Introduction Currently, there is a need for experimental studies and new computer programs executing measurements acquired in a real world. This is ... więcej»

Adaptacyjny i odporny regulator neuronowy w dwupętlowej strukturze MFC dla napędu o zmiennych parametrach (Tomasz PAJCHROWSKI)
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjne adaptacyjnego i odpornego regulatora prędkości z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej dla napędu z silnikiem PMSM w dwu-pętlowej strukturze MFC. Zostały porównane dwa regulatory neuronowe, jeden działający w trybie offline, drugi w trybie online. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych ilustrują poprawne działanie adaptacyjnej i odpornej regulacji prędkości na zmianę parametrów układu napędowego. Abstract. This paper presents the results of simulation of adaptive and robust speed controller for PMSM motor drive by structure of the MFC. Both controllers use the technique of artificial neural networks. An adaptive speed control is trained online, and robust is trained offline method. The simulation results confirm the correct operation of the robust and adaptive speed control to change the parameters of the drive system. (Adaptive and robust neural controller in two-loop structure of MFC for the drive with variable parameters. Słowa kluczowe: regulator adaptacyjny, regulator odporny, PMSM, MFC, sieć neuronowa. Keywords: adaptive control, robust control, PMSM, MFC, neural networks. doi:10.12915/pe.2014.05.07 Wprowadzenie Od serwonapędów wymaga się wysokich właściwości dynamicznych, co powoduje że, parametry regulatorów prędkości i położenia stosowane w tych układach są dobierane tak, aby uzyskać największą, możliwą dynamikę ruchu. Tak dobrane regulatory o "wyśrubowanych" nastawach są wrażliwe na niewielkie nawet zmiany parametrów transmitancji napędu, i napędzanego mechanizmu. W takich układach jak: napędy ramion robota, napędy mechanizmu posuwu obrabiarek, napędy zwijarek czy maszyn papierniczych, parametrem najczęściej zmienianym jest moment bezwładności, który bardzo często zależy od kąta położenia układu napędzanego. W złożonych strukturach napędowych zmienne jest również opóźnienie występujące w układach przekształtników i sterowania, jak i również, w stanach osłabiania strumienia... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC (Krzysztof KOLANO)
Wykorzystanie silników BLDC, zamiast szczotkowych silników prądu stałego, poprawia parametry eksploatacyjne układu napędowego przy znaczącej redukcji kosztów jego obsługi serwisowej. Oprócz niewątpliwych korzyści związanych ze zredukowanymi do minimum czynnościami obsługowymi, napędy te charakteryzują się wyższą sprawnością. Zasada działania komutatora elektronicznego silnika BLDC opiera się na wykorzystaniu informacji o położeniu wirnika względem pola stojana, która zazwyczaj jest generowana przez układ obserwacji złożony z trzech dwustanowych czujników. Konieczność dokładnej kontroli prędkości i położenia sprawia, że w wymagających aplikacjach stosowany jest często dodatkowy element charakteryzujący się większą rozdzielczością określania położenia - enkoder. W toku prac prowadzonych nad polepszeniem właściwości dynamicznych układu napędowego drzwi kabinowych z wolnoobrotowym silnikiem BLDC, opracowana została metoda sterowania silnika wykorzystująca jedynie enkoder inkrementalny jako źródło informacji o położeniu wału silnika na podstawie której przeprowadzana jest komutacja tranzystorów, jak i precyzyjne określanie jego prędkości obrotowej. Abstract. The use of BLDC motors instead of DC motors can significantly improve the technical parameters of such solutions, while reducing operating costs by replacing mechanical commutator - maintenance-free electronic commutator. This solution in addition to reducing maintenance of the drive, significantly increases the efficiency of the drive system. The essence of the BLDC motor control is the need for information on the position of the rotor BLDC motor by an electronic controller acts as a commutator. Providing accurate information on speed for demanding applications makes it necessary to use an additional component in measuring the speed of the motor - usually an incremental encoder. During the work on the improvement of the control parameters of the low-speed BLDC, motor control method that uses ... więcej»

Application of the stationary DC decay test to industrial turbogenerator model parameter estimation (Łukasz MAJKA, Dominik SZUSTER)
In the paper there is presented measurement-based model parameter estimation in both d and q axis of a synchronous generator. The tests were carried out while the machine was at standstill. This is an interesting measurement method, especially when other tests are difficult to be performed. Optimisation of the appropriately formulated objective function was used for determining the considered model parameters. Matlab- Simulink package was used for computations. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarowej estymacji parametrów w osi d i q modelu generatora. Testy pomiarowe przeprowadzono dla generatora znajdującego się na postoju. Jest to interesująca metoda pomiarowo-obliczeniowa, szczególnie kiedy inne testy są trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia. Wyznaczenie parametrów zrealizowano w drodze optymalizacji odpowiednio sformułowanej funkcji celu. Do obliczeń wykorzystano pakiet Matlab-Simulink. (Zastosowanie testu zaniku prądu stałego do estymacji parametrów modelu turbogeneratora przemysłowego). Keywords: synchronous generator, mathematical models, parameter estimation, transient states. Słowa kluczowe: generator synchroniczny, modele matematyczne, estymacja parametrów, stany nieustalone. doi:10.12915/pe.2014.04.59 Introduction Estimation of synchronous generator electromagnetic parameters based on the dynamic waveforms of selected quantities recorded in a generating unit requires introducing an appropriate disturbance to the generating unit steady state [1, 2]. In industrial generating units installed e.g. in a coal-mine or a power plant the maintenance of regulation and control systems is simplified and maximally automated. It means that practical application of the test disturbances such as step changes in the voltage regulator reference voltage, power rejection tests and introduction of additional test signals e.g. pseudorandom signals PRBS described in literature [3, 4, 5] is considerably difficult. In such cas... więcej»

Evaluation of functional device suitability considering both random technological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components' aging (Yuriy BOBALO , Mykola DYVAK , Svitlana KREPYCH, Petro STAKHIV)
One of main parameters of a device is its functional suitability. In the course of the device operation, the device components change their parameters under influence of environment; this process is called aging. Under such conditions, the problem of evaluating functional suitability of the device emerges that needs to be solved taking into account real processes of its aging. Streszczenie. W pracy omówiono problem zmian funkcjonalności urządzenia ze względu na technologiczne odchylenia parametrów od wartości nominalnych i procesów starzenia. (Ocena zmiany funkcjonalności urządzenia z uwzględnieniem odchylenia parametrów od wielkości nominalnych i procesów starzenia) Keywords: functional suitability, aging process, confidence ellipsoid. Słowa kluczowe: funkcjonalnosć urządznia, starzenia, elipsoida zaufania doi:10.12915/pe.2014.04.54 Introduction Functional suitability of a device is a complex concept that is used for evaluation of such key characteristics of the device as performance, endurance, reliability, recoverability, and others. This is the ability of a device to perform specified functions, while maintaining its operational performance within specified limits for a required period of time. Analysis of functional suitability of a device with consideration of random deviations of its components' parameters in the course of its operation was conducted in numerous works, in particular in [1, 3]. In most cases researchers assume that random deviations of the device components' parameters from their nominal values are normally distributed, both those occurring during the manufacture process and those occurring in the course of its operation. However, while this assumption is mostly true for random deviations occurring during the manufacture process, it is not always true for random deviations of the device components' parameters occurring in the course of its operation. The point is that in the course of dev... więcej»

Jubileusz 100-lecia urodzin Władysław KOŁEK (1914 - 1992)
Prof. dr inż. Władysław Kołek urodził się 23 V 1914 r. w Słotwinie powiat Brzesko jako syn Antoniego i Anny z domu Serwin. W latach 1920-1924 uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1924-1932 do gimnazjum humanistycznego w Brzesku. Od roku 1932 studiował na Wydziale Mechanicznym, Oddziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej, uzyskując w 1937 r., z wynikiem bardzo dobrym, dyplom inżyniera elektryka. Po dyplomie w 1937 roku odbył jednomiesięczną praktykę w elektrowniach "CPDE" w Paryżu, oraz praktykę w Śląskich Zakładach Elektrycznych SLĄZEL w Katowicach. W dniu 1 IX 1937 roku rozpoczął jednoroczną służbę wojskową, którą odbył w szkole podchorążych rezerwy Wojsk Łączności w Zgierzu, zakończoną przydziałem, na wypadek wojny, do pułku radiotelegraficznego w Warszawie. W latach 1938-1939 w Politechnice Lwowskiej był starszym asystentem w Katedrze Maszyn Elektrycznych kierowanej przez profesora Kazimierza Idaszewskiego. W roku 1939 pracował również jako zastępca kierownika budowy Elektrowni Lasów Państwowych w Kiwercach, o mocy 6MVA. W związku z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku zgłosił się do swego pułku. Brał udział w walkach i w trakcie wycofywania się wojsk, został wzięty do niewoli, na Wołyniu przez wojska radzieckie. Z niewoli uciekł w połowie października 1939 roku. Zawdzięcza to, w dużej mierze przytomności swego umysłu. Był oficerem, jednak wmieszał się do większej i gorzej pilnowanej grupy żołnierzy-jeńców i to właśnie ułatwiło mu ucieczkę. Z grupą jeńców wojennych - polskich oficerów niewątpliwie trafiłby do Katynia. Opowiadał o tych wydarzeniach później ojcu prof. Adama Jagiełły, z którym był zaprzyjaźniony. Po przyłączeniu Lwowa do Związku Radzieckiego zaczął od 1940 roku pracować w Lwowskim Politechnicznym Instytucie jako asystent Katedry Maszyn Elektrycznych, prowadząc projektowanie oraz laboratorium maszyn elektrycznych. Równocześnie wykładał na trzecim roku wydziału elektrycznego dl... więcej»

Trendy rozwojowe w tekstronice-Rozwiązania tekstroniczne dla ochrony zdrowia (Ewa SKRZETUSKA)
W prezentowanej pracy przedstawiono trendy rozwojowe związane z zastosowaniem tekstroniki w takich aspektach życia jak sport i medycyna. Artykuł ukazuje rozwój tekstroniki zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej. Omówione zostały główne kierunki, które wymagają jeszcze prac, aby tekstronika mogła stanowić integralną część ubiorów, bez zaburzania komfortu użytkowania przy poprawnym jej działaniu. Abstract. This paper presents some aspects of development of textronics for sports and medical applications, especially on Polish and European market. The areas, where more engagements are needed before their incorporation to the clothing are discussed. Main research areas which stall need extended investigation in order to successfully integrate the textronic solutions with user friendly and comfortable clothing systems are discussed. Some aspects of development of textronics for sports and medical applications Słowa kluczowe: tekstronika, e-tekstylia, wyroby inteligentne, czujniki. Keywords:textronics, E-textiles, intelligent products, sensors. doi:10.12915/pe.2014.04.08 Wstęp Tekstronika jest dziedziną wiedzy, która powstała na bazie takich obszarów nauki jak elektronika, włókiennictwo i informatyka, z wykorzystaniem wiedzy z obszaru automatyki i metrologii [1]. Wyroby tekstroniczne są to tzw. tekstylia inteligentne, nazywane również aktywnymi, interaktywnymi i adaptacyjnymi (smart and inteligent textiles and clothing). Wytwarzanie tekstyliów inteligentnych polega na inkorporacji do tworzywa włóknistego określonych, aktywnych materiałów lub modyfikacji powierzchni wyrobów włókienniczych w celu nadania wyrobom tekstylnym zamierzonych właściwości. Stymulacja aktywnych materiałów może być prowadzona przez: naprężenia, temperaturę, wilgoć, promieniowanie nadfioletowe (UV) lub substancje chemiczne. Inteligentne tekstylia odpowiadają na te bodźce zmianami różnych parametrów, takich jak np.: wymiar, stan skupienia, zmiana opo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation (Sebastian STYŁA)
The method proposed in the present article consists in the use of thermovision camera in order to check the technical condition of an electromagnetic mill. The article presents the problems occurring in course of such type of tests as well as the methods to be applied to increase the accuracy of their performance. The analysis of obtained results makes it possible to easily and quickly indicate the areas of hazards which may lead to the equipment failures. Furthermore the article presents the procedure to be followed in course of such type of tests as well as the ways to interpret obtained results. Streszczenie. W artykule zaproponowano metodę kontroli stanu technicznego młyna elektromagnetycznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Przedstawiono problemy podczas przeprowadzania tego typu badań oraz metody zwiększenia dokładności ich wykonania. Analiza otrzymanych wyników pozwala w szybki i łatwy sposób wskazać miejsca występowania zagrożeń, które mogą być przyczyną uszkodzeń urządzenia. W artykule zaprezentowano ponadto procedurę postępowania podczas tego typu badań, a także przedstawiono sposoby interpretacji uzyskanych wyników. (Badanie konstrukcji młyna elektromagnetycznego z użyciem podczerwieni). Keywords: electromagnetic mill, rotating field inductor, thermogram, thermovision camera. Słowa kluczowe: młyn elektromagnetyczny, wzbudnik pola wirującego, termogram, podczerwień, kamera termowizyjna. doi:10.12915/pe.2014.03.40 Introduction The milling process consists in material disintegration under the influence of a force sufficient for that purpose. Said process consists in material crushing and milling. A properly designed mill should be used in order to obtain grains with diameter under 1 mm. From the review of Polish and foreign literature it appears that there are many machines used for disintegration of loose material. They are characterized by diversified output, construction, energy consumption and application [1-3]. Mac... więcej»

Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence (Andrzej KOTYRA, Gulmira BAZIL, Waldemar WÓJCIK, Aigul ISKAKOVA)
This paper presents investigations of flame using imaging techniques obtained for different states of combustion process. Laboratory tests were carried out with different settings of secondary air flow and thermal power for different fuel mixtures that contained 10%, and 30% of biomass. Flame shape parameters as centre of gravity and area was determined for grayscale regions that were determined for each frame with Otsu’s thresholding method. The mentioned parameters were accessed taking into account their potential use in combustion process diagnostics. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania płomienia z wykorzystaniem technik wizyjnych dla różnych stanów procesu spalania. Testy laboratoryjne zostały przeprowadzone przy różnych ustawieniach przepływu powietrza drugiego i mocy dla mieszanin paliwa zawierającego 10% i 30% biomasy. Parametry obszaru płomienia jak środek ciężkości i pole powierzchni poddane ocenie pod względem ich potencjalnego wykorzystanie w diagnostyce procesu spalania. (Charakteryzowanie procesu współspalania biomasy z wykorzystaniem sekwencji obrazu). Keywords: biomass co-combustion, processes diagnosis, image processing. Słowa kluczowe: współspalanie biomasy, diagnostyka procesu, przetwarzanie obrazu. doi:10.12915/pe.2014.03.51 Introduction The European Union have expressed that policy by endorsement a firm commitment of individual countries to reduce greenhouse gases by at least 20% by 2020, in comparison with the 1990 level. The package, known as “3x20", includes CO2 emissions reduction by 20%, energy consumption drop by 20% and increase in the renewable energy share the EU up to 20% (from the current 8.5%) by the year 2020. Achieving these objectives of the climate and energy package requires development and implementation of low carbon technologies. Co-firing of coal and biomass is inexpensive and one the easiest way of use renewable energy source for the existing combustion facilities could be ... więcej»

Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć zakładów przemysłowych - część I (Mariusz TALAGA, Adrian HALINKA, Michał SZEWCZYK)
W cyklu dwóch artykułów zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach średniego napięcia. W niniejszym artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładników prądowych w tego typu instalacjach oraz omówiono i przeanalizowano możliwości powstania zjawiska ferrorezonansu. Zaprezentowane w artykule zagadnienia są punktem wyjścia do analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Abstract. The series of two articles will discuss selected factors related to the operation of earth-fault protection in insulated medium voltage networks. This paper specifies the characteristics of medium-voltage power networks in industry, issues related to the proper choice of CTs in this type of installation and it also discusses and analyzes potential ferroresonance phenomena. The issues presented in this paper are the starting point for an analysis of the functioning of earth-fault protection, which will be discussed in the second part of the article. (Selective detection of earthfaults in medium voltage networks of the industrial plants - part I)). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, przekładniki Ferrantiego, ferrorezonans. Keywords: earth-fault, earth-fault protection, Ferranti current transformer, ferroresonance. doi:10.12915/pe.2014.03.05 Wstęp Najczęstszą awarią występującą w sieciach średniego napięcia są zwarcia doziemne jednej fazy spowodowane obniżeniem parametrów izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi, bądź błędami obsługi. Doziemienie jednej fazy w sieciach izolowanych z reguły nie stanowi jeszcze poważnej awarii. Wzrasta jednak ryzyko powstania groźnego zwarcia wielofazowego. Selektywnie działające zabezpieczenia ziemnozwarciowe pozwalają ograniczyć to ryzy... więcej»

DB2 pureXML - advanced of data storage in the relational - hierarchical structures (Pawel DRZYMALA, Henryk WELFLE)
The article presents pureXML technology that offers advanced features to store, process and manage XML data in its native hierarchical format. By integrating XML data and relational database structure, users can take full advantage relational data management features. PureXML technology introduced in DB2 to support XML native storage. These are the relational-hierarchical database. Paper presents XQuery and SQL/XML query language that support XML and pureXML data type. Streszczenie. W artykule przedstawiono technologię pureXML, która oferuje zaawansowane funkcje do przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi XML w jego oryginalnym formacie hierarchicznym. Dzięki integracji danych XML i relacyjnej struktury bazy danych, użytkownicy mogą w pełni wykorzystać ich możliwości. PureXML wprowadzono w DB2 w celu natywnego wsparcia przechowywania XML. Jest to relacyjnohierarchiczna baza danych. Przedstawiono XQuery, SQL/XML, obsługę XML i typ danych pureXML. (DB2 pureXML - zaawansowanie składowanie danych w strukturach relacyjno-hierarchicznych). Keywords: DB2 pureXML, IBM DB2, relational-hierarchical structures. Słowa kluczowe: DB2 pureXML, IBM DB2, struktury relacyjno-hierarchiczne. doi:10.12915/pe.2014.03.36 Introduction DB2 pureXML offers advanced features to store, process and manage XML data in its native hierarchical format. By integrating XML data and relational database structure, users can take full advantage relational data management features. PureXML, the new technology introduced in DB2 to support XML native storage. These are the relational-hierarchical database. A data model, consisting of nodes of several types linked through ordered parent/child relationships to form a hierarchy. The pureXML technology in DB2 includes the following capabilities: - pureXML data type and storage techniques for efficient management XML documents, - pureXML indexing technology to speed searches of parts XML documents, - XQuery and SQL... więcej»

An Integrated Analog Demultiplexer for Spatial Multiplexing of Local Elements Scheme Using MOS Transistors (Carlos E. CAPOVILLA, Humberto X. ARAUJO, and Luiz C. KRETLY)
This paper proposes a CMOS analog demultiplexer for Spatial Multiplexing of Local Elements scheme at baseband level. This technique is a front-end receiver architecture which uses only one RF channel, carrying multiplexed information from multiple antennas into one RF single channel. The described circuit has four channels, in which each channel has a differential switch pair and an OTA for amplification and differential to single-ended signal conversion. The specifications and simulation performance are in close agreement, which validate the proposed compact design. Streszczenie. W artykule zaprezentowano analogowy demultiplekser CMOS do przestrzennego multipleksowania (Spatial multiplexing). Ta technika jest stosowana w odbiornikach uz˙ywaja˛cych tylko jeden kanał RF i umoz˙liwia multipleksowanie informacji z wielu anten. Opisany układ ma cztery kanały i kaz˙dy z kanałów ma róz˙na˛ pare˛ kluczy.(Scalony multiplekser analogowy CMOS dla techniki Spatial Multiplexing) Keywords: Demultiplexer, CMOS, Integrated Circuit, SMILE scheme. Słowa kluczowe: demultiplekser, CMOS, sieci bezprzewodowe. doi:10.12915/pe.2014.03.24 Introduction The steady growth of the CMOS technology to implement integrated circuit has been shown as a trend in the design of new devices to cater the increasing demand for mobile communications systems, which currently comprise a wide range of services, including: Mobile system, personal mobile service, satellite, and specialized mobile radios (used by the police, firemen, army, etc.). Therefore, the CMOS technology has been gradually placed in the manufacturing of devices for systems operating standards like WCDMA, GSM, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, among others, and becoming the working target for designers [1]. Receiving antenna arrays on these standards [2] typically have signal processing performed on baseband. This requires that the amplitude and phase of the signals become properly converted from the antenn... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter (Jerzy ZGRAJA)
The paper presents a simulation analysis of the induction heating of steel load for inductor-charge system supplied by voltage inverter with series resonance. The simulation was based on the coupled analysis of AC electromagnetic field and transient temperature field, including the influence of the heated load temperature variation on the supplying inverter, especially on its output frequency. For two heating systems different with respect to size of the inductor-load air gap, the simulation results were compared with results received for simulation not respecting loadinverter interaction. Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę symulacyjną procesu nagrzewania wsadów stalowych, przy zasilaniu z napięciowego generatora rezonansowego o rezonansie szeregowym. Symulację oparto o sprzężoną analizę pola elektromagnetycznego AC z nieustalonym polem temperatury, z uwzględnieniem zmieniających się z temperaturą wsadu parametrów zasilania układu wzbudnik-wsad, w tym częstotliwości prądu zasilającego. Dla dwóch układów grzejnych różniących się wielkością szczeliny powietrznej wzbudnik-wsad zestawiono wyniki symulacji z wynikami dla symulacji nie uwzględniających wzajemnego oddziaływania obciążenia i źródła. (Symulacja komputerowa procesu indukcyjnego nagrzewania w układzie zasilanym z rezonansowego falownika szeregowego). Keywords: induction heating, inverter for induction heating, series inverter. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, falowniki do nagrzewania indukcyjnego, falowniki szeregowe. doi:10.12915/pe.2014.02.13 Introduction Induction heating is currently the dominant technology of industrial heating of metal loads before heat treating or plastic processing . For development of this technology or design induction furnace equipments the computer simulation calculations are used. Depending on the task, these are calculation of electromagnetic field, temperature  field, strain, metal or air flow and computation of electronics ... więcej»

Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego (Damian MAZUR)
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego dla dwóch rodzajów ekscentryczności wirnika jak również dla niesymetrycznego rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku. W tym celu wykonano obliczenia momentu zaczepowego jak również obliczenia momentu elektromagnetycznego dla wymuszenia napięciowego przy obciążeniu generatora rezystancją zastępczą oraz indukcyjnością. Analizę wykonano w środowisku obliczeniowym MAXWELL przy użycia środowiska transient. Abstract. In this paper analysis results of the Permanent Magnet Synchronous Generator are presented for two different rotor eccentricities as well as for asymmetrical arrangement of the permanent magnets on the rotor. In this order to investigate of the cogging torque and electromagnetic torque analyzed for excitation of the initial voltage under supplementary resistance and inductance. Analysis was performed with a use of Maxwell code and transient solution type. (The rotor eccentricity and the permanent magnets arrangement on the rotor influence on the cogging and electromagnetic torque of the low-speed multi-pole generator). Słowa kluczowe: moment zaczepowy, ekscentryczność, generator, rozłożenie magnesów, moment elektromagnetyczny. Keywords: cogging torque, eccentricity, generator, magnets arrangement, electromagnetic torque. doi:10.12915/pe.2014.02.47 Wstęp Rozkład pola magnetycznego w generatorze w głównej mierze zależy od prędkości obrotowej wirnika, oraz wzbudzających magnesów trwałych umieszczonych na wirniku. Zmiana rozkładu pola na maszynie może być spowodowana przez ekscentryczność wirnika jak również poprzez niesymetryczne rozłożenie magnesów trwałych na wirniku. Powstanie ekscentryczności może doprowadzić do uszkodzenia maszyny, dlatego powinna być ona wykrywalna oraz kontrolowalna ponieważ ma tendencję do pogłębiania się [1]. Należy również zauważyć, że ekscentryczność jak również nierównomierne rozmieszczenie magnesów trw... więcej»

Emulation based software reliability evaluation and optimization (Sławomir CHYŁEK)
This paper presents an original software reliability assessment method implemented in the QEMU Fault Injection Framework - an emulation based SWIFI tool. The method was utilized in evaluation of susceptibility to memory faults of GNU/Linux operating system components: executable code, stack space and dynamically allocated data. Presented experiments' results are basis to the development of a new heuristic mechanism for improving the executable code robustness. Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia metodę oceny niezawodności oprogramowania zaimplementowaną w QEMU Fault Injection Framework - opartym o emulator narzędziu typu SWIFI. Zaprezentowaną metodę zastosowano do ewaluacji wrażliwości na błędy pamięci w kodzie,przestrzeni stosu oraz danych systemiu GNU/Linux. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania nowego heurystycznego mechanizmu zwiększania niezawodności wykonywalnego kodu. (Ocena i optymalizacja niezawodności oprogramowania z zastosowaniem emulacji). Keywords: emulation, fault injection, operating systems, software reliability. Słowa kluczowe: emulacja, wstrzykiwanie błędów, systemy operacyjne, niezawodność oprogramowania. doi:10.12915/pe.2014.02.32 Introduction Computer systems' security can be compromised in multiple ways - by deliberate attacks or by hardware malfunctions. The latter threat is growing due to increased density of integrated circuits [1]. The expanse of Customer Of The Shelf (COTS) components into new disciplines like smartphones used to monitor owners' health parameters [2] raises a need to increase reliability of such solutions. Well established methods of developing robust software (checkpointing, N-version programming) are costly and hard to adapt into COTS components. In this paper we present a novel method to enhance service availability by assessment of a computer system behavior in presence of memory faults followed by a new method of handling exceptions caused by dis... więcej»

Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge (Adam CIEŚLAK, Jerzy ZGRAJA)
The study was devoted to analysis of possibility of using the impulse Flash method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Cylindrical shape samples were analysed in two setup’s: “natural" and “side". A process of determination the relation taking the radial heat flow into account which allows to determine thermal diffusivity was described. Streszczenie. Opracowanie poświęcono analizie możliwości wykorzystania metody impulsowej Flash do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej materiału w układzie nagrzewania indukcyjnego. Analizie poddano próbki walcowe wsadu nagrzewane w układzie: "od czoła" i "od boku". Przedstawiono zależność umożliwiającą wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej w metodzie Flash przy radialnym przepływie ciepła wewnątrz nagrzewanej próbki walcowej.(Metoda flash do szacowania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanego wsadu) Keywords: thermal diffusivity, flash method, indirect method. Słowa kluczowe: dyfuzyjność cieplna, metoda flash, metody odwrotne. doi:10.12915/pe.2014.02.03 Introduction In industrial processes such as induction heating, the knowledge of material properties is useful and often necessary. It allows to evaluate the applicability of the material, as well as the use of computer simulations of the induction heating system. In practice, it is appropriate to determine the material parameters as cheap as possible without the participation of specialized experts. The computer software (e.g. CEDRAT Flux) gives a opportunity to simulate process with avoiding high costs of carrying out a real experiment. This paper is devoted to preliminary attempt to seek a solution for determining thermal diffusivity of induction heated charge using indirect pulse method which is a kind of wave method [1]. Principle of the method is based on analyses of temporary response of one-side heated flat charge by impulse of luminous flux [2]. In original applications of pulse method halogen... więcej»

Model for the estimation of the execution time of parallel program loops (Agnieszka KAMIŃSKA, Włodzimierz BIELECKI)
This paper presents the assumptions and proposition of the model for the estimation of the execution time of parallel program loops. The model is intended to be used in iterative compilation. The model has been elaborated with the focus on shortening the duration of iterative compilation. Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia i propozycję modelu do oszacowania czasu wykonania zrównoleglonych pętli programowych. Przewidywanym obszarem zastosowania modelu jest kompilacja iteracyjna. Model został opracowany pod kątem skrócenia czasu kompilacji iteracyjnej. (Model do oszacowania czasu wykonania zrównoleglonych pętli programowych). Keywords: iterative compilation; program execution time; performance estimation. Słowa kluczowe: Kompilacja iteracyjna, czas wykonania programu, szacowanie wydajności. doi:10.12915/pe.2014.02.33 Introduction Despite continuous development and improvement of computer hardware, laws of physics impose limits on the possible increase of the clock rate of a microprocessor. Since the duration of data processing by a computer system is crucial in many practical applications of such systems, use of multiprocessor computers supporting parallel computing has become an alternative for increasing the clock rate of a microprocessor. Parallel computing is based on the principle that a large problem can often be divided into smaller problems, which are then solved concurrently ("in parallel") and in a shorter time than it would take to solve an original large problem. Parallel applications used in parallel computing can be created either manually or automatically. In case of the manual creation, a developer either writes a parallel application from scratch or parallelizes an already existing, sequential application. In case of the automatic creation, dedicated parallelizing compilers automatically convert sequential applications into parallel equivalents. Because of active involvement of a human being in the ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Sterowanie zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej, umożliwiające emisję stałego, niezależnego od warunków pracy, strumienia świetlnego (Eugeniusz CZECH, Irena FRYC)
W pracy zaprezentowano model LED-owej oprawy oświetleniowej. Charakteryzuje się ona, niezależną od warunków środowiskowych, stałą wartością emitowanego strumienia świetlnego. Ta właściwość oprawy jest uzyskana dzięki użyciu odpowiedniej metody sterowania zasilaniem poszczególnych barwnych LED-ów wchodzących w skład tej oprawy oświetleniowej. Summary. The paper presents a model of those LEDs based luminaries. It emitted constant luminous flux is independent of environmental conditions. This is done by using an appropriate method for power control of individual LEDs which are used in those luminaries. (Power control method of color LEDs based luminaries, emitting constant light output, independent from the conditions of its operating environment) Słowa kluczowe: oprawa oświetleniowa, dioda LED, strumień świetlny Keywords: luminaries, LED, luminous flux Wstęp Zbudowane z wykorzystaniem LED-ów, oprawy oświetleniowe są coraz powszechniej stosowane, ze względu na ich dużą trwałość oraz energooszczędność. Dodatkowym atutem opraw, w których wykorzystuje się barwne LED-y, jest możliwość łatwego kształtowania charakterystyki widmowej ich promieniowania [1,2]. Niestety, strumień świetlny emitowany przez diody LED bardzo mocno zmienia się wraz z temperaturą ich pracy [3], zależną również od zmian temperatury otoczenia oprawy oświetleniowej. Na skutek tego, strumień świetlny emitowany przez oprawę oświetleniową, zmienia się w czasie. Wartość strumienia świetlnego, emitowanego przez diodę LED, jest również zależna od wartości natężenia prądu płynącego przez tego LED-a. W związku z tym, sterując w odpowiedni sposób zasilaniem każdej diody [1], z której składa się dana oprawa oświetleniowa powinno być możliwym uzyskanie stabilnej wartosci emitowanego przez nią strumienia świetlnego. Niniejsza praca, ma na celu zaprezentowanie metody sterowania, zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej, które zapewni, że emitowany przez tę oprawę stru... więcej»

Kształtowanie obciążeń u odbiorców końcowych w oparciu o częstotliwość napięcia zasilającego (Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI)
W artykule zostały omówione wymagania stawiane częstotliwości w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji obciążeń u odbiorców końcowych bazującej na tym parametrze. Przedstawiono możliwości regulacji obciążenia opartej o częstotliwość napięcia zasilającego. Wykonano przykładowy dobór nastaw układu częstotliwościowego sterowania odbiorem na podstawie rzeczywistych pomiarów częstotliwości i obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Abstract. The requirements for frequency to low-voltage distribution networks in the context of the end user loads forming were presented in the paper. Authosr showed the potential of regulation based on voltage frequency. Exemplary calculation for frequency load control based on real load of Polish Energy Power System and frequency data was done. (End user loads forming based on voltage frequency value). Słowa kluczowe: regulacja częstotliwością, sieci rozdzielcze nn, kształtowanie obciążeń, smart grid. Keywords: frequency based regulation, LV distribution networks, loads forming, smart grid. Wstęp Przepływ energii w sieciach elektroenergetycznych można opisać wieloma parametrami. W sieciach prądu przemiennego obok wartości napięcia i natężenia prądu jednym z zasadniczych parametrów opisującym jakość energii elektrycznej jest częstotliwość. W systemach elektroenergetycznych najczęściej spotykaną jest częstotliwość 50Hz (Europa, Azja, Afryka, Australia oraz część Ameryki Południowej) oraz 60Hz (Ameryka Północna i Środkowa). Zasadniczo zmiany częstotliwości dla elementów rezystancyjnych nie mają żadnego znaczenia, a więc tradycyjne żarówki, grzejniki czy piece oporowe będą nieczułe na zmianę tego parametru. Wpływ można jednak zaobserwować przy urządzeniach stanowiących reaktancję takich jak silniki, dławiki, transformatory czy kondensatory. Oprócz tego częstotliwość pełni w systemie elektroenergetycznym rolę bardzo ważnego podstawowego miernika - mówi ... więcej»

A comparative study of self-adopting fault tolerant protocols in (Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK)
Technologia bezprzewodowych sieci sensorowych pojawia się w wielu obszarach współczesnego życia. Ważną rolę w tej technologii odgrywają samoadaptacyjne protokoły poprzez które sieć reaguje na zachodzące w niej zmiany i uszkodzenia, dostosowuje się i efektywnie zarządza dostępnymi zasobami. W pracy przedstawiono analizę porównawczą istniejących rozwiązań w dziedzinie odpornych na uszkodzenia samoadaptacyjnych protokołów. Symulacje realizowano w środowisku OMNeT++. (Badania porównawcze odpornych na uszkodzenia protokołów samoadaptacyjnych w sieciach sensorowych). Abstract. Wireless sensor network technology appears in many areas of today’s life. An important role in wireless sensor network technology plays self-adopting protocols by which network responds to changes and faults, adapts and effectively manages the available resource. In this paper the comparative analysis of existing solutions in a field of wireless fault tolerant self-adopting protocols is presented. In the research simulation environment OMNeT++ was used. Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci sensorowe, odporność na uszkodzenia, samoadaptacyjne protokoły, OMNeT++. Keywords: wireless sensor networks, fault tolerance, self-adopting protocols, OMNeT++. Introduction Owing to the scientific achievements in the field of miniaturization of electronic devices, and the development of wireless communication technologies we can observe the creation of a new type of computer networks, which are wireless sensor networks. These types of networks consist of a large number of small devices equipped with various types of sensors which can be used in many areas of life especially in the areas of critical infrastructures, responsible for warning of the occurrence of fires, tsunamis, landslides or floods is increasingly entering into our daily lives [1, 2, 7]. Possibilities of wireless sensor networks are enormous and their use is limited only by the imagination. In such a structure,... więcej»

Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo (Andrzej PAWLAK, Krzysztof ZAREMBA)
Artykuł opisuje błędy popełniane podczas stosowania metody Monte Carlo w obliczeniach świetlnych. Analizę rozpoczęto od błędów systematycznych związanych z uśrednianiem wyznaczanych wartości światłości w danym kącie bryłowym lub natężenia oświetlenia na danej powierzchni. Następnie przeanalizowano wpływ liczby promieni testowych na dokładność otrzymywanych wyników. Abstract. This paper examines errors observed in applications of the Monte-Carlo method in calculations of lighting parameters. The analysis starts with systematic errors, associated with averaging calculated values of luminous intensity in the given spatial angle or illuminance on the given surface. Then, we examine the impact of the number of test rays on the precision of obtained results. (Impact of calculation parameters on Monte-Carlo simulation errors for indirect lighting). Słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, obliczenia oświetleniowe, błędy obliczeniowe, oświetlenie pośrednie. Keywords: Monte-Carlo method, lighting calculations, calculation errors, indirect lighting. Wstęp Metoda Monte Carlo obliczeń świetlnych jest szczególnie użyteczna w przypadku symulacji instalacji oświetlenia pośredniego. W instalacjach takich rozsył strumienia świetlnego kształtowany jest przeważnie przez elementy architektoniczne, których właściwości świetlne są zbliżone do powierzchni lambertowskiej. Elementy takie odbijają padający strumień świetlny w całą półprzestrzeń w sposób równomiernie rozproszony. Uniemożliwia to praktycznie uporządkowane śledzenie wszystkich elementarnych strumieni świetlnych w takim pomieszczeniu. W metodzie Monte Carlo wykonuje się śledzenie promieni losowych, co prowadzi, przy wystarczająco dużej ich liczbie, do uzyskania praktycznie użytecznych rezultatów w możliwym do zaakceptowania czasie. Należy jednak pamiętać, że metoda Monte Carlo obliczeń świetlnych należy do grupy metod strumieniowych, w których światłość w danym kierunku wyznaczana jest jako średni... więcej»

LED Driving Circuits Without Feedback (Lech GRODZKI)
In many contemporary LED lamp applications specialized controllers can stabilize the luminous flux of LED lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The properties of LED devices allow to control the luminous flux in open loop system. That simplified control technique can be matched to the applied LED driving circuit. The article contains some examples of realizations, using digital technique, especially microcontrollers, FPGA devices and specialized integrated drivers. The features of each realization are pointed, too. Streszczenie. Wiele współczesnych zastosowań oświetleniowych lamp LED wykorzystuje specjalizowane sterowniki do uzyskiwania pożądanej jasności ich świecenia, stałej lub zmiennej w czasie. Właściwości LED umożliwiają regulacją ich strumienia świetlnego w układzie otwartym. Upraszcza to konstrukcję różnych obwodów sterujących. Artykuł zawiera przegląd szeregu takich rozwiązań, ze wskazaniem ich cech użytkowych. (Układy sterowania LED bez sprzężenia zwrotnego) Keywords: PWM LED driving, constant-current LED driving, LED dimming, control efficiency Słowa kluczowe: sterowanie PWM, sterowanie stałoprądowe, regulacja jasności LED, sprawność sterowania LED luminance control The possibility of controlling the luminous flux is getting very important feature of modern lighting device based on LED. It allows to use LED lamp in energy-saving mode and create different versions of illumination. The most precise technique for control of any output value is system with feedback. Such system used with lighting device allows to: stabilize the output value of the luminous flux Φ at ordered level Φ*, realize the ordered changes of its value and compensate the changes of LED working point due to ambient conditions or time [1, 2]. LED as an object of the control Designing LED luminous flux control unit we should take into account several physical quantities. The LED working point is determined ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»