profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-3

zeszyt-4319-przeglad-elektrotechniczny-2015-3.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Europe's energy efficiency requirements for household appliances DOI:10.15199/48.2015.03.45
(Zbigniew ŁUKASIK, Aldona KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA, Waldemar NOWAKOWSKI)

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzeń Komisji nr 66/2014 oraz 65/2014 dotyczących klas energetycznych piekarników, płyt grzewczych, okapów nadkuchennych w Polsce firmy produkujące ten rodzaj sprzętu AGD zobowiązane są do załączania informacji o produkcje zgodnie Rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 Wymagania w zakresie efektywności energetycznej w Europie dla sprzętu gospodarstwa domowego Abstract. Following the publication in the Official Journal of the European Union Commission Regulations No. 66/2014 and 65/2014 on energy classes oven, hob, range hood in Poland, the company producing household appliances are required to attach information about the product in accordance with Regulation from 1 January 2015. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, piekarnik, płyta grzewcza, okap nadkuchenny. Keywords: Energy effectiveness, oven, hob, range hood. Introduction Over the next 20 years, Poland has become a safe country energy.[5,6] In recent years there has been rapid technological progress in the field of used household cooking appliances.[11,1] In studies ecodesign indicated that household appliances have a significant potential for energy savings. [12,4]. It is expected that the combined effect of the provisions laid down in Commission Regulations (EU) No 66/2014, No. 65/2014 on energy labeling of household ovens and range hoods will lead to annual savings of primary energy at the level of 27 PJ / year in 2020 and that will increase to 60 PJ / year by 2030.The information provided on the respective labels should be obtained through reliable, accurate and reproducible calculation and measurement methods that take into account the recognised state-of-the-art calculation and measurement methods including, where available, harmonised standards adopted by the European standardisation organisations, as listed in Annex I to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Coun... więcej»

Nowe technologie i urządzenia rażenia elektromagnetycznego w dziedzinie walki elektronicznej DOI:10.15199/48.2015.03.22
(Marian WNUK, Jan MATUSZEWSKI, Zdzisław CHUDY)

Streszczenie. Artykuł przedstawia krótką charakterystykę i możliwości wykorzystania na współczesnym polu walki energii elektromagnetycznej (EM) z różnych zakresów pasma częstotliwości. Promieniowanie elektromagnetyczne jest jedną z form energii, która w określonych warunkach gwarantuje poprawną pracę wybranych urządzeń radioelektronicznych a jednocześnie może być istotnym czynnikiem zagrażającym prawidłowemu ich funkcjonowaniu oraz obsługującemu personelowi. Broń rażenia elektromagnetycznego, zwana powszechnie jako "bomba E", ze względu na swój charakter określana jest również jako broń masowej destrukcji (ang. Weapon of Electrical Mass Destruction) lub jako broń niezabijająca (ang. Nonlethal Weapon). Walka elektroniczna polega na rozpoznawaniu źródeł emisji elektromagnetycznych (ZE) oraz dezorganizowaniu pracy urządzeń i systemów elektronicznych przeciwnika wykorzystujących EM, w tym energię wiązkową, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków ich efektywnego użycia przez wojska własne. Operacje elektromagnetyczne (ang. Electromagnetic Operations), to wszelka aktywność militarna w spektrum EM, a atak elektroniczny (ang. Electronic Attack) - to wykorzystanie EM do celów ofensywnych. Atak ten obejmuje wykorzystanie broni wiązkowej (ang. Directed Energy Weapons - DEW), impulsu elektromagnetycznego dużej mocy zakresu mikrofal (ang. High Power Microwave - HPM), impulsu EM oraz innych urządzeń wykorzystujących pasmo fal elektromagnetycznych. Abstract. The article presents the short characteristic and possibilities of usage the electromagnetic energy (EM) on the modern battlefield from different frequency bands. The electromagnetic radiation is one of the form energy which in the specific conditions guaranties the properly work of chosen electronic devices and also may be the significant of threatening factor for their functionality and personnel service. The electromagnetic weapons, commonly known as "bomb E", regard to its character is called as weap... więcej»

Performance evaluation modeling a Microelectromechanical system based Finite Element piezoelectric Shear Actuated Beam DOI:10.15199/48.2015.03.02
(Mahidur R. SARKER, Azah MOHAMED, Ramizi MOHAMED)

This paper presents the modeling a Microelectromechanical systems (MEMS) based Piezoelectric shear actuated beam by using COMSOL Multiphysics software of version 4.3a. The overall dimensions model of the beam is of 0.1-m long, 0.03-m width and 0.018-m thickness. For this model the structural mechanics boundary conditions are of the cantilever beam is fixed at its surfaces at x = 0 and that all other surfaces are free. In this model applied, the different materials (i.e., Silicon, Titanium, Barium titanate, Lead zirconate titanate, Material) with voltages between the top and bottom surfaces of the piezoceramic domain (i.e., 15V, 35V) have been analyzed. Firstly, select the Structural Mechanics of the Piezoelectric Devices and analyzed changing the selecting physics. Secondly, defining the Geometry on deflection of sandwiched beam is setting the boundary condition and analyzed changing of the beam. Thirdly, the beam is composed of a 0.001-m thick flexible foam core sandwiched by two 0.002-m thick silicon and titanium layers. In the Fourth step, bend of beam is analyzed by changing both materials of sandwiched beam and mashing of the defection beam is display by changing both thickness and electric potential. Finally, the results of analysis allowed to conclude us to design a piezoelectric shear actuated beam with different ranges and resolutions, under the condition of changing both thickness and material of electrodes gives the optimum deflection of 0.0308-um and 0.0815-um under 15V input voltage with different materials. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę projektowania układów typu MEMS na przykładzie piezoelektrycznego siłownika. Dla siłownika zaproponowano model numeryczny oraz warunki brzegowe. Przedstawiono obliczenia dla różnych materiałów i różnych konstrukcji. Modelowanie właściwości system MEMS na przykładzie siłownika piezoelektrycznego Keywords: Materials, Micro-devices, MEMS, Cantilever. Słowa kluczowe: MEMS, siłownik ... więcej»

Analiza wielowarstwowej anteny cylindrycznej ze względu na promień krzywizny DOI:10.15199/48.2015.03.11
(Jarosław BUGAJ, Marian WNUK)

Artykuł przedstawia badanie wpływu promienia krzywizny anten konforemnych na ich podstawowe parametry oraz charakterystyki promieniowania. W celu weryfikacji otrzymanych wyników numerycznych, zbudowano praktycznie analizowane modele anten konforemnych i wykonano ich pomiary w komorze bezodbiciowej oraz porównano je z analogicznymi antenami planarnymi. Analiza numeryczna została przeprowadzona (dla podstawowych kształtów: walec, kula, toroid) w programie CST Studio Suite. Analizowane anteny pracowały w zakresie częstotliwości 2200 - 2300 MHz oraz 5031 - 5090,6 MHz. Abstract. The article presents analysis of the impact of conformal antennas radius of curvature on their basic parameters and characteristics of radiation. In order to verify the numerical results there were built models of practically analyzed conformal antennas, their measurements were taken in anechoic chamber and compared to those of planar antennas. Numerical analysis has been carried out (for basic shapes: cylinder, sphere, toroid) using CST Studio Suite software. Analyzed antennas worked within frequency range between 2200 - 2300MHz and 5031 - 5090,6 MHz. (Analysis of the impact of surface on parameters of cylindrical microstrip antennas). Słowa kluczowe: Antena konforemna, antena cylindryczna, propagacja Keywords: Conformal antenna, cylindrical antenna, propagation Wstęp Głównym powodem intensywnego rozwoju mikropaskowych anten konforemnych jest ich stosunkowo duża łatwość integracji z kształtem powierzchni na której są montowane. Dotyczy to głównie samolotów, statków kosmicznych, szybkich pociągów, rakiet i pocisków, w których każdy wystający element negatywnie wpływa na własności aerodynamiczne, zużycie paliwa itd. Zaś anteny konforemne mogą być w prosty sposób integralnie zamontowane np. w skrzydłach samolotów lub na powierzchni zewnętrznej kadłuba. Jest to szczególnie istotne, gdyż na powierzchniach nowoczesnych samolotów często jest ponad 30 rożnych systemów a... więcej»

Taktyczne sieci ad hoc na współczesnym polu walki DOI:10.15199/48.2015.03.09
(Mariusz BEDNARCZYK, Grzegorz RÓŻAŃSKI)

W artykule została przedstawiona analiza wymagań dla taktycznych sieci ad hoc oraz aktualna ich realizacja na tle dostępnych na rynku rozwiązań. W świetle tego co oferują aktualnie producenci wydaje się, że jeszcze długa droga do osiągnięcia akceptowalnego stopnia zadowolenia, mimo że znaczenie sieci ad hoc na współczesnym polu walki wydaje się nieocenione. Abstract. The purpose of this paper is to assess and compare the requirements for tactical ad hoc networks with commercial solutions available on the civilian market. (Tactical Ad Hoc Battlefield Networking). Słowa kluczowe: sieci ad hoc, zarządzanie zasobami, protokoły routingu, jakość usług, bezpieczeństwo. Keywords: ad hoc networks, resource management, routing, quality of service, security. Wstęp W obserwowanym od wielu lat wyścigu przy wdrażaniu nowych technologii w dziedzinie telekomunikacji szczególnie duży postęp daje się obserwować w obszarze sieci bezprzewodowych. O prymat w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych na dużą odległość walczą dziś trzy technologie: UMTS, LTE i WiFi. Co zaskakuje, w roku 2004 nikt nie miał wątpliwości, że z kolei technologia WiMAX wygra z WiFi. W roku 2006 nie było to już tak pewne, a w 2009 okazało się, że jego rozwój skutecznie został przyhamował przez operatorów telefonii komórkowej, oferujących dostęp do Internetu za pośrednictwem UMTS, HSDPA a obecnie LTE (Long-Term Evolution) (rysunek 1). Wydaje się, że technologia jutra w przypadku dużych obszarów, to technologia 4G. W sieciach lokalnych natomiast na dobre przyjmie się standard IEEE 802.11ac/ad, gdzie kolejne wersje sterowników pozwolą na osiągnięcie przepustowości rzędu Gb/s. Wśród głównych argumentów, decydujących o atrakcyjności technologii bezprzewodowych, w pierwszej kolejności wymienia się: wsparcie dla mobilności użytkowników, elastyczność w konfigurowaniu sieci i skalowalność rozwiązań bezprzewodowych. Istotne są także szybkość i prostota instalacji, zwłaszcza w kont... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4287-przeglad-elektrotechniczny-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
The Sufficient Criteria For Consistent Modelling Of The Use Case Realization Diagrams With A New Functional-Structure- Behaviour UML Diagram DOI:10.15199/48.2015.02.08
(Stanisław Jerzy NIEPOSTYN)

UML activity diagrams are primarily used to visualise scenarios. The verification of activity diagrams consistency is subsequently needed to identify errors in requirements at the early stage of the development process. The consistency verification is difficult due to a semi-formal nature of activity diagrams. We propose to extend the activity diagram to the new Functional-Structure-Behaviour (FSB) UML diagram to enable automatic verification of consistency of scenarios of the visualized use cases. Moreover the FSB UML diagram enables simultaneous modelling of the functionality, of the structure and of the behaviour of the target system model. Thus the proposed Functional-Structure-Behaviour UML activity diagram enables consistent and complete models to be developed from scenarios. Furthermore the FSB UML activity diagram can be used for automatic generation of complete workflow applications without any manual programming. Streszczenie. Diagramy aktywności UML używane są przede wszystkim do wizualizacji scenariuszy. W celu wyeliminowania błędów w przyszłym systemie niezbędny okazuje się proces weryfikacji tych diagramów UML. Weryfikacja spójności jest jednakże dość złożonym zagadnieniem, gdyż diagramy aktywności nie są formalnym sposobem zapisu wymagań. Proponujemy rozszerzenie diagramów aktywności UML do diagramów nazwanych przez nas diagramami Funkcjonalność-Struktura-Behawioryzm (FSB) UML które umożliwiają automatyzację weryfikacji spójności scenariuszy wizualizowanych przypadków użycia. Co więcej diagram FSB UML umożliwia równoczesne modelowanie funkcjonalności, struktury i zachowania docelowego modelu systemu. Dlatego też zaproponowany diagram aktywności FSB UML umożliwia również opracowywanie kolejnych spójnych i kompletnych modeli na jego podstawie. Ponadto diagram aktywności FSB UML może być wykorzystany do automatyzacji generowania aplikacji typu workflow bez potrzeby ręcznego programowania. Warunki wystarczające do spójnego modelowa... więcej»

Zamienniki LED klasycznych żarówek (2) DOI:10.15199/48.2015.02.45
(Dariusz CZYŻEWSKI)

Od kilku lat ze sprzedaży detalicznej sukcesywnie wycofywane są żarówki. W ich miejsce coraz częściej oferowane są zamienniki LED. Ich jakość, stałość parametrów, zgodność parametrów z deklaracjami producentów, w niektórych przypadkach budzi duże wątpliwości. W opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki badań, elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych zamienników LED dla klasycznych żarówek. Abstract. The conventional incandescent lamps have been consecutively withdrawn from retail last years. LED substitutes instead have been offered more and more frequently. Their quality, parameters stability and conformity declaration are questionable in many cases. In this paper the results of electrical, photometric and colorimetric parameters investigations of the chosen LED substitutes of conventional incandescent lamps are presented. (LED substitutes of conventional incandescent lamps(2)) Słowa kluczowe: technika świetlna, diody elektroluminescencyjne, zamienniki żarówek, pomiary fotometryczne Keywords: lighting technology, LED, replacement bulbs, photometric measurements Wprowadzenie Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 244/2009 [1], proces wycofywania żarówek został zakończony we wrześniu 2012r. Celowość ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych wydaje się słuszną drogą. Jednakże zakaz sprzedaży żarówek głównego szeregu budzi szereg wątpliwości. Klasyczne żarówki poza szeregiem wad, tj. niska trwałość, energochłonność, posiadają również zalety np.: mają najwyższy, spośród produkowanych źródeł światła, współczynnik oddawania barw Ra=100, niskie koszty produkcji - ceny detaliczne sprzed września 2009r. kształtowały się poniżej 1zł, a obecnie przekraczają 3 zł). Stąd nakazowy system wycofywania ich z rynku budzi słuszny sprzeciw u dużej części użytkowników. Równolegle z procesem wycofywania energochłonnych źródeł światła Unia Europejska promuje wprowadzanie nowoczesnych źródeł światła, a szczególni... więcej»

Binarization of document images using the modified local-global Otsu and Kapur algorithms DOI:10.15199/48.2015.02.18
(Piotr LECH, Krzysztof OKARMA, Dominik WOJNAR)

In the paper an algorithm for binarization of grayscale images representing text documents together with its optimization is presented. In the proposed approach two classical global thresholding algorithms proposed by Otsu and Kapur are combined with their local versions applied for blocks. The experimental results have been obtained for the H-DIBCO test dataset containing handwritten text images together with their "groundtruth" binary equivalents. Streszczenie. W artykule zaprezentowano algorytm binaryzacji obrazów w skali szarości przedstawiających dokumenty tekstowe wraz z jego optymalizacją. Przedstawione podejście bazuje na połączeniu dwóch klasycznych metod progowania zaproponowanych przez Otsu i Kapura z ich lokalnymi wariantami zastosowanymi dla bloków. Wyniki eksperymentalne uzyskano dla bazy testowej H-DIBCO zawierającej obrazy rękopisów wraz z ich binarnymi odpowiednikami stanowiącymi wzorce. Binaryzacja obrazów dokumentów z użyciem zmodyfikowanych lokalno-globalnych algorytmów Otsu i Kapura Keywords: image binarization, image analysis. Słowa kluczowe: binaryzacja obrazu, analiza obrazu. Introduction Binarization of monochrome images based on global criteria using e.g. Kapur [1] or Otsu [2] methods often leads to some misrepresentations in the binary image caused by the non-uniformly illumination of the scene or massive large differences of luminance (stains, smudges, discolorations) as illustrated in Fig. 1. The most typical defects are overexposures or blackened areas causing the invisibility of details. Modern approaches are typically based on the algorithms related to the local thresholding characterized by higher computational complexity than the global ones [3]. The algorithm proposed in the paper should not be considered as the replacement for them but rather as a supplementary method allowing the extension of basic Kapur and Otsu methods which are treated as the reference. In the experimental verification and o... więcej»

Rozkład zawilgocenia w rdzeniu izolatora przepustowego o izolacji typu RBP DOI:10.15199/48.2015.02.05
(Jarosław GIELNIAK)

W artykule przedstawiono rozkład zawilgocenia w rdzeniu izolatora przepustowego o izolacji papierowej powleczonej a następnie utwardzonej z użyciem żywicy (izolacja typu RBP - Resin Bonded Paper). Zastosowano dwie metody wyznaczania zawilgocenia, metodę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości oraz metodę Karla-Fischera. Przedstawione w artykule badania, umożliwiły weryfikację wzorca odpowiedzi dielektrycznej izolacji żywicznej, stosowanego przez autorów do oceny zawilgocenia izolatorów o izolacji typu RBP. Abstract. The article presents the distribution of moisture in the core of the bushing, insulated by resin coated and then curing paper (RBP - Resin Bonded Paper). Two methods of determining moisture, the method of spectroscopy in the frequency domain and Karl-Fischer method were used. Presented studies made it possible to verify the insulation dielectric response pattern of the resin-paper insulation, which is used by the authors to assess the moisture content in RBP bushings. Moisture distribution in RBP bushing core. Słowa kluczowe: izolator przepustowy, izolacja RBP, spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości, zawilgocenie. Keywords: bushing, RBP insulation, frequency domain spectroscopy, moisture Wstęp Izolatory przepustowe wysokiego napięcia pracujące obecnie w polskim systemie elektroenergetycznym to głównie izolatory o izolacji papierowo-olejowej (OIP - Oil Impregnated Paper) oraz izolatory o izolacji żywicznej (RBP). Z szacowanej na około 1200 sztuk populacji izolatorów przepustowych transformatorowych wysokiego napięcia około 90% przepustów posiada izolację rdzenia należącą do wspomnianych dwóch rodzajów [1]. Oba typy izolacji są wrażliwe na obecność wody, stąd rekomenduje się badania zawilgocenia tych izolatorów [2, 3, 4]. Obecnie ocena zawilgocenia izolacji izolatorów przepustowych będących w eksploatacji jest możliwa tylko w oparciu o metody pośrednie (metody polaryzacyjne, takie jak meto... więcej»

Projektowanie jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych dla czujników wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya DOI:10.15199/48.2015.02.28
(Sławomir Andrzej TORBUS, Patryk DUTKIEWICZ)

W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe światłowody telekomunikacyjne, które mogą być stosowane do budowy czujników wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dotyczących projektowania światłowodów jednomodowych oraz sformułowano wnioski dla projektantów światłowodów, które wynikają z właściwości materiałowych rozpatrywanych szkieł tlenkowych - domieszkowania rdzenia GeO2 oraz właściwości propagacyjnych i geometrycznych - długości fali odcięcia i geometrii rdzenia. Abstract. In this article are briefly characterized telecommunication single mode optical fibers, which may be used in the construction of the sensors using magneto-optical Faraday effect. In this paper are presented the results of simulation studies, which focused on designing of single mode optical fibers. In this study, the general conclusions regarding the material properties of oxide glass, the geometrical and propagation properties of optical fibers are formulated. (Designing of telecommunication single mode optical fibers for the sensors using magneto-optical Faraday effect) Słowa kluczowe: efekt Faradaya, jednomodowy światłowód telekomunikacyjny, długość fali odcięcia, profil współczynnika załamania, stała Verdeta, szkło tlenkowe Keywords: Faraday effect, telecommunication single mode optical fiber, cut-off wavelength, refractive index profile, Verdet constant, oxide glass Wybrane informacje dotyczące jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych Fizyczny falowód optyczny (falowód włóknisty, światłowód), którego model wykorzystywany do matematycznej analizy transmisji fali świetlnej, jest złożony z dwóch warstw krzemionki - SiO2, które charakteryzują się różnymi współczynnikami załamania. Jest to więc cienkie wielowarstwowe włókno dielektryczne [1,2], którego wewnętrzna, centralnie położona warstwa szkła zwana jest rdzeniem i pokryta jest ściśle przylegającą warstwą szkła zwaną płaszczem. Rdzeń charakteryzuje... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4260-przeglad-elektrotechniczny-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Model matematyczny walcarki z elementami sprężystymi w linii transmisji ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych DOI:10.15199/48.2015.01.44
(Andrzej RUSEK, Andriy CZABAN, Marek LIS, Marek PATRO, Tomasz ŚLIWIŃSKI)

W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają przez długie linie wałów walce Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona Abstract. In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with operation of the device. The investigated system consists of two induction motors of high power, that drive rollers via long shafts. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton's principle.( Mathematical model of a rolling mill including elastic elements in a power transmission line with the consideration of the distributed mechanical parameters). Słowa kluczowe: zasada Hamiltona, Euler-Lagrange'a system, elektromechaniczne przetwarzanie energii, rozłożone parametry mechaniczne. Keywords: Hamilton’s principle, Euler-Lagrange's system, electromechanical energy transformation, distributed mechanical parameters. Wstęp Proces technologiczny walcowania stali jest procesem bardzo skomplikowany. Ponieważ walcarki jako główne elementy posiadają ogromne wirujące masy oraz złożony układ transmisji ruchu w postaci długich wałów z wielkimi momentami bezwładności. Analiza dostępnej literatury wskazuje, że analiza długich elementów sprężystych jako równoważnych ... więcej»

Indoors localization system with the use of WiFi and other network standards DOI:10.15199/48.2015.01.38
(Marcin LEPLAWY)

In this paper there is information about the methods of determining the localization inside the buildings and a description of the experiment program to measuring the distance from the AP. Streszczenie. Artykuł opisuje metody lokalizacji wewnątrz budynków za pomocą˛ standardów sieciowych. Opisany został też˙ eksperyment polegający na określaniu położenia użytkownik względem punktu access point (AP). (Lokalizacja wewnątrz budynków przy użyciu WiFi oraz innych standardów sieciowych) Keywords: WiFi, GPS, indoor positioning system Słowa kluczowe: WiFi, GPS, lokalizacja wewnątrz budynków Introduction People localization inside buildings using satellite systems such as GPS or Glonass gives an inefficient accuracy by the lack of direct "visibility" satellites placed on the orbit. This situation occurs while entering into the tunnel, between the tall buildings or high forest as well inside the building. In that case the GPS signal is lost, reflected or distorted. People spend more than 80% of their time inside buildings [source??]. Current mass available solutions can determinate the accurate localization only outdoors. This paper presents alternative ways how to solve the situation of unavailability of localization by GPS inside large buildings. The paper presents the results of determining the position of the mobile device relative to the access point (AP). The walls and ceilings c... więcej»

Feature Selection and Classification Techniques in the Assessment of the State for Large Power Transformers DOI:10.15199/48.2015.01.39
(Liliana BYCZKOWSKA-LIPIŃSKA, Agnieszka WOSIAK)

The use of automatic feature selection and state classification of power transformer has been proposed in this research. The experimental studies were carried out on real data. Feature selection was performed using the CFS, InfoGain and ReliefF methods. The classification was carried out using C4.5, k-NN, SMO and AdaBoost algorithms. Experimental studies have proved that the automatic classification allows to obtain results comparable to the classification carried out by experts - regardless of the method the number of cases correctly classified was above 90%. Streszczenie. W ramach niniejszej pracy zaproponowane zostało zastosowanie selekcji cech i automatycznej klasyfikacji stanu transformatora energetycznego. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych. Selekcję cech przeprowadzono z zastosowaniem metod CFS InfoGain i ReliefF. Proces klasyfikacji przeprowadzony został za pomocą algorytmów C4.5, k-NN, SMO i AdaBoost. Badania eksperymentalne wykazały, że automatyczna klasyfikacja danych pozwala na uzyskanie rezultatów porównywalnych do klasyfikacji przeprowadzonej przez ekspertów - niezależnie od zastosowanej metody liczba przypadków zaklasyfikowanych poprawnie wyniosła powyżej 90%. (Techniki selekcji cech i automatycznej klasyfikacji w procesie oceny stanu transformatora energetycznego). Słowa kluczowe: eksploracyjna analiza danych, selekcja cech, klasyfikacja, transformator energetyczny Keywords: data mining analysis, feature selection, classification, large power transformer Introduction The failure of power transformer causes the sequence of events within the device. These events are in turn associated with a number of the signals collected from the measuring devices. As a result we obtain a considerable amount of measurement data that need to be analyzed in order to assess the type, location and degree of abnormal operation of the transformer. Most of the interpretative analysis is performed based on the knowledge of e... więcej»

Odległe efekty leczenia wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I z zastosowaniem magnetoterapii uzyskane w badaniu termowizyjnym DOI:10.15199/48.2015.01.34
(Bolesław KALICKI, Józef MRÓZ, Andrzej KRAWCZYK, Anna JUNG, Agnieszka LIPIŃSKA-OPAŁKA, Agnieszka IWANISZCZUK, Janusz ŻUBER, Piotr MURAWSKI)

W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną. Abstract. The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. For temperature evaluation the thermal camera was used. (Long-term effects of treatment of the Complex Regional Pain Syndrome type I (CRPS I) using magnetotherapy obtained in the thermography examination) Słowa kluczowe: Wielomiejscowy zespól odruchowy typu I, magnetoterapia, termografia Keywords: Complex Regional Pain Syndrome type I, Magnetotherapy, Thermography Wprowadzenie Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I (WZO) jest jednostką chorobową o nie w pełni poznanym patomechanizmie i przebiegu. Charakteryzuje się silnym bólem dystalnej części kończyny, obrzękiem, dysfunkcją naczynioruchową i upośledzoną sprawnością. Objawy te występują po urazach, operacjach na klatce piersiowej, po zawale serca, po udarze, uszkodzeniu nerwów obwodowych, rzadziej w przebiegu zakrzepicy żylnej lub tętniczej. Mechanizm powstania choroby jest niejasny. Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego. Bólowi i obrzękowi kończyny w przypadkach o typowym przebiegu towarzyszą: zaburzenia naczynioruchowe, ograniczona bólem ruchomość, wzmożona wrażliwość na ucisk oraz zmiany temperatury otoczenia. W przebiegu zespołu wyróżnia się trzy okresy: I ... więcej»

A modified teaching-learning based optimization for the location and size of two SVCs to compensate the railway's voltage drop DOI:10.15199/48.2015.01.07
(Haidar Samet, Abdollah Kavousi-Fard, Sina Rajabi)

The recent concerns about fossil fuels have made mass transportations such as electric railways more popular than before. Meanwhile, traction loads are generally complex electrical loads that should be managed by the main electric grid when operated by the Railway Company. In this way, static VAr compensators (SVCs) is a precious tool for preserving the power quality of the electric grid in the presence of electric railways. Therefore, this paper discusses the locating of two SVCs in a rail way with modified teaching- learning based optimization (MTLBO). The results are compared with performing the optimization by Particle swarm optimization (PSO) algorithm. Streszczenie. W artykule analizuje się metody optymalizacji położenia i rozmiaru statycznego kompensatora mocy biernej SVCs w sieci trakcyjnej. Do tego celu wykorzystuje się zmodyfikowaną metodę optymalizacji bazującej na algorytmie nauczania/uczenia się MTLBO. Metoda optymalizacji położenia i rozmiaru statycznego kompensatora mocy biernej SVCs w sieci trakcyjnej bazująca na algorytmach uczenia. Keywords: MTLBO, PSO, SVC, Traction systems, Voltage drop Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, sieć trakcyjna. Introduction In recent years, a high number of Traction System configurations have been employed throughout the World. Selection of the proper system depends on the train facility conditions, including commuter rail, freight rail, light rail, train loads, and electric grid power supply [1]. Generally, railway is assumed as an appropriate device for regular mass transportations. It is efficiently energy-saving in comparison to other devices such as automobiles and aircraft. In fact, railway has such great potentiality as to answer global ecological concerns of carbon oxide release if it replaces automobiles or aircraft [2]. The main objective of traction systems is to bring energy to the locomotives as proficiently and frugally as possible [3]. From the electric view, the ma... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»