profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-12

zeszyt-4226-przeglad-elektrotechniczny-2014-12.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Power production comparison of photovoltaic modules DOI:10.12915/pe.2014.12.72
(Franjo PRANJIĆ, Peter VIRTIČ)

This paper presents an analysis of characteristics of photovoltaic modules. The comparisons between the characteristics provided by the manufacturers and characteristics obtained by measurements, under the real time conditions are accomplished. The temperature dependence of power and the actual energy production are also presented. Measurements are obtained directly from the module without the inverter. Streszczenie. W artykule przedstawiono analize charakterystyk modułów fotowoltaicznych. Porównania charakterystyk dostarczonych przez producentów i charakterystyk pomierzonych w czasie rzeczywistym zostały wykonane. Przedstawiono zależności temperaturowe mocy i energii. Pomiary wykonano bezpośrednio na modułach bez udziału przekształtnika. (Porównanie produkcji mocy modułów fotowoltaicznych). Keywords: photovoltaics, energy production, specific energy yield. Słowa kluczowe: fotowoltaika, produkcja energii, specyficzny zysk energii doi:10.12915/pe.2014.12.72 Introduction European Union‘s directive, upon increasing the production of electricity from the renewable energy sources till 2020, has contributed to the growth of photovoltaic (PV) systems connected to the electric grid. In comparison to power production using rotational electric machines [1, 2], which can be used as electric generator, PV systems do not make any noise and have no moving parts. The main elements of the PV systems are solar modules, which convert the solar radiation directly into the electricity. Thus, there is a task to increase the efficiency of energy conversion in PV systems, for example, by developing new types of PV modules [3]. In this paper, the analysis of characteristics of four photovoltaic (PV) modules is presented. The comparisons under real conditions are accomplished between characteristics provided by the manufacturers and characteristics obtained by measurements. The temperature dependence of electric power and actual energy production ... więcej»

Comparison of single- and double-layer windings in an axial flux permanent-magnet synchronous machine DOI:10.12915/pe.2014.12.41
(Jan ŠLAMBERGER, Mario VRAŽIĆ, Peter VIRTIČ)

This paper deals with the comparison between single-layer and double-layer concentrated windings in an axial flux permanent magnet synchronous machine. The results are obtained using finite element method and present the differences in back electromotive force, cogging torque, detent force and static torque for both winding topologies. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie między pojedyńczo- i podwójnie-warstwowymi uzwojeniami koncentrycznymi maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi i strumieniem osiowym. Do tego porównania wykorzystano metodę elementów skończonych, a wyniki analizy prezentują różnice we wstecznej sile elektromotorycznej, momentach pulsacyjnych, sile zaczepu i momencie statycznym dla obu topologii uzwojenia. (Porównanie pojedynczo- i podwójnie-warstwowych uzwojeń w maszynie synchronicznej z magnesami trwałymi i strumieniem osiowym) Keywords: axial flux, permanent magnet, synchronous machine, winding. Słowa kluczowe: strumień osiowy, magnes trwały, maszyna synchroniczna, uzwojenie. doi:10.12915/pe.2014.12.41 Introduction The concentrated windings in an axial flux permanent magnet synchronous machine (AFPMSM) may be wounded as single- or double-layer windings. In case of a single-layer winding only every second tooth is wounded, meanwhile in case of a double-layer winding every tooth is wounded (Fig. 1) [1]. The comparison of characteristics of AFPMSMs with single-layer and double-layer concentrated windings will be a focus of this paper. The proposed calculation method is based on finite element method (FEM), which can be used for diagnostics of the damage rotor elements of induction motor [2-3], inter-coil short circuit detection [4], unsymmetrical load calculation [5], and in automated detection of the anomalies [6-7]. AFPMSM can be used also for the wind energy exploitation in Slovenia [8-9]. The AFPMSMs used in this paper have the same shape and amount of cooper and rotor iron cores. The cogg... więcej»

Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym DOI:10.12915/pe.2014.12.54
(Bolesław KALICKI, Andrzej KRAWCZYK, Anna JUNG, Agnieszka LIPIŃSKA-OPAŁKA, Agnieszka IWANISZCZUK, Piotr MURAWSKI, Józef MRÓZ, Janusz ŻUBER)

Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru. Abstract. The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area. (The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging) Słowa kluczowe: magnetoterapia, magnetostymulacja, termografia Keywords: magnetotherapy, magnetic stimulation, thermography doi:10.12915/pe.2014.12.54 Wprowadzenie Działanie pola elektromagnetycznego (PEM) na środowisko biologiczne stanowi przedmiot badań naukowych od czasów, kiedy to Volta, Oersted, Faraday, Maxwell dokonali swoich przełomowych odkryć na temat natury pola elektromagnetycznego. Ich kontynuatorzy: Hertz, Tesla, Marconi zbudowali aparaturę, za pomocą której pole elektromagnetyczne zostało wytworzone w sposób sztuczny. Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, wtargnęło w obszar pracy i życia osobistego człowieka. Istnieje w przekonaniu wielu osób negatywny wpływ tego czynnika na życie i zdrowie - stąd skutki psychiczne i społeczne niejedn... więcej»

Napęd bezszczotkowego silnika prądu stałego z rozmytym regulatorem prędkości DOI:10.12915/pe.2014.12.52
(Beata JAKUBIEC)

W artykule przedstawiono badania symulacyjne napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego, w którym układ sterowania wykorzystuje logikę rozmytą. Głównym celem było opracowanie regulatora prędkości obrotowej silnika w postaci regulatora rozmytego. Ma on zapewnić lepsze właściwości regulacyjne. Punktem odniesienia były wyniki jakości regulacji prędkości obrotowej otrzymane przy zastosowaniu klasycznego regulatora proporcjonalno-całkującego. Abstract. This paper presents the simulation of brushless DC motor drive, wherein the control system uses fuzzy logic. The main objective was to develop a speed controller in the form of fuzzy controller. This solution aims to provide better control properties. The reference point were the results of the speed control obtained using the conventional proportional-integral controller. (Fuzzy logic speed controller for brushless DC motor drive). Słowa kluczowe: regulator prędkości, logika rozmyta, napęd elektryczny, silnik bezszczotkowy prądu stałego (BLDC) Keywords: speed controller, fuzzy logic, motor drive, brushless DC motor (BLDC) doi:10.12915/pe.2014.12.52 Wstęp Bezszczotkowe silniki prądu stałego BLDC (ang. Brushless DC Motor) dzięki swoim właściwościom mechanicznym i elektrycznym są coraz częściej stosowane. Bardzo chętnie wykorzystywane są w układach napędowych stacjonarnych oraz przenośnych urządzeń przemysłowych, jak i powszechnego użytku, zwłaszcza małej i średniej mocy. Rosnąca popularność tego typu silników znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej i branżowej. Prezentowane publikacje dotyczą m. in. możliwości zastosowań BLDC, projektowania nowych konstrukcji silników w celu poprawy parametrów elektromechanicznych oraz sposobów ich zasilania [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Ważną część badań, podobnie jak dla innych maszyn elektrycznych, stanowi... więcej»

Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. DOI:10.12915/pe.2014.12.60
(Paweł A. MAZUREK, Krzysztof KISIEL, Piotr TOMCZYK, Maciej WIAK)

Artykuł dotyczy analizy natężeń pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku przemysłowym. Badania przeprowadzono w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Analizie poddano wyniki pomiarów natężeń pól o częstotliwości 50Hz oraz emisji z zakresu radiowego 30MHz- 3GHz. Otrzymane wyniki porównano z dopuszczalnymi limitami. Abstract. The article describes the analysis of the intensities of electric and magnetic fields in an industrial environment. Measurements done in Zakłady Azotowe Puławy S.A. The analysis concerns the results of measurements of intensities fields of 50 Hz, and the emission of radio range 30MHz-3GHz. The results were compared with acceptable limits. (Analysis of electromagnetic emissions in an industrial environment of Zakłady Azotowe Puławy S.A.). Słowa kluczowe: ekspozycja na pola elektryczne i magnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna Keywords: exposure to electric and magnetic fields, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.12.60 Wstęp Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł, jakimi jest Słońce, Kosmos, Ziemia czy zjawiska atmosferyczne. Sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku właściwie od kilkuset lat i są związane z techniczną działalnością człowieka. Rozwój cywilizacji, w tym technologii elektrotechnicznych potęguje wzrost emitowanych poziomów. Zwiększenie liczby nadajników radiowo telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej, wi-fi oraz ciągły rozwój sieci energetycznych przesyłowych i rozdzielczych utrzymuje tendencje wzrostowe emisji, a to wywołuje duże zainteresowanie szczególnie w zakresie oddziaływania pól EM na człowieka [1]. Dodatkowo, istniejące pola mogą oddziaływać na inne urządzenia i instalacje elektryczne wywołując nieharmoniczne współistnienie (brak kompatybilności elektromagnetycznej). W odniesieniu do środowiska mieszkalnego,... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-11

zeszyt-4208-przeglad-elektrotechniczny-2014-11.html

 
W numerze m.in.:
Pressure Sensor Based On Optical Fiber With Reduced Coating Diameter DOI:10.12915/pe.2014.11.31
(Bartłomiej GUZOWSKI, Grzegorz TOSIK, Zbigniew MAKIEWICZ)

In this paper the idea of Pressure Sensor Based On Optical Fiber With Reduced Coating Diameter PSOFD is described.Developed pressure sensor involves Lateral Loading Method used in microbending tests. Besides Optical Fiber With Reduced Coating Diameter OFRCD two types of SMF were tested: 1) standard SMF described in G.652.D recommendation, 2) bend insensitive SMF with nanostructure ring in cladding described in G.657.B recommendation. This paper presents the obtained results of research and the discussion. Streszczenie. W artykule przedstawiona została idea światłowodowego czujnika nacisku opartego na włóknach o zredukowanych pokryciach pierwotnych. Wykonany czujnik nacisku wykorzystywał metodę obciążenia bocznego używaną w testach mikrozgięciowych. Dodatkowo w światłowodowym czujniku nacisku przetestowano dwa inne światłowody: 1) SMF opisany w rekomendacji G.652.D, 2) SMF zawierający Nanostruktury w płaszczu opisany w rekomendacji G.657.B. Światłowodowy czujnik nacisku oparty na włóknach o zredukowanych pokryciach pierwotnych Keywords: optical pressure sensor, optical fiber, reduced coating diameter, Lateral Loading Method Słowa kluczowe: światłowodowy czujnik nacisku, światłowód, zredukowane pokrycie pierwotne, test obciążenia bocznego doi:10.12915/pe.2014.11.31 Introduction Fiber optic sensors are insensitive to electromagnetic interference EMI, they are small, light and relatively cheap [1,2]. The structure of standard single mode optical fibers SMF made of glass is well known. Standards define primary coating diameter as 242-250 ... więcej»

Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej DOI:10.12915/pe.2014.11.47
(Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ)

W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle. Abstract. The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry (Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier). Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Falki, Generator prądu stałego Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Wavelets, Direct Current generator doi:10.12915/pe.2014.11.47 Wstęp Diagnostyka maszyn od drugiej połowy XX wieku jest pobudzana rosnącą potrzebą diagnozowania. Na początku opierała się na obserwacji i interpretacji symptomów stanów maszyny. Obecnie możliwa obserwacja i rejestracja wielu sygnałów pochodzących od maszyny. Łatwość pomiaru i przetwarzania sygnałów umożliwia minimalizację ryzyka, przez zastosowanie algorytmów... więcej»

An accurate fault detection and location on transmission line using wavelet based on Clarke's transformation DOI:10.12915/pe.2014.11.42
(Makmur SAINI, Abdullah Asuhaimi Bin MOHD ZIN, Mohd Wazir Bin MUSTAFA, Ahmad Rizal SULTAN)

This paper presents accurate fault detection and location using wavelet based on Clarke's transformation. This study was done using Clarke's transformation method to convert current phase (three phase) signal into a two-phase current alpha and beta (current mode). The proposed method introduced the mode current to transform the signal using discrete wavelet transform (DWT) and was utilized to obtain the wavelet transform coefficients. Analysis was also conducted for other mother wavelets. The most accurate parent was wavelet Db8, with the fastest time of detection and the smallest error, whereas the largest error was found in Coil4 parent wavelet. The result for proposed method was compared with Db4, Sym4, Coil4 and Db8 and found to be very accurate Streszczenie. W artykule opisano dokładną metodę wykrywania awarii w sieciach przesyłowych bazująca na falkowej transformacie Clarka. Sygnał trójfazowy jest przekształcany do postaci dwufazowej Za najbardziej się do tego celu nadająca uznano falkę Db8 z najszybszym czasem wykrywania i najlepszą dokładnością. Wyniki porównano z innymi typami falek. Dokładna metoda lokalizacji awarii w sieciach przesyłowych bazująca na wykorzystaniu transformaty falkowej Clarka Keywords: Wavelet Transformation; Fault location; Fault detection; Clarke's Transformation. Słowa kluczowe: wykrywanie i lokalizacja awarii, transformata falkowa, transformata Clarka. doi:10.12915/pe.2014.11.42 Introduction Fault detection and determination of the location of short circuit transmission lines have become a growing concern. There are two commonly used methods to determine the location of the fault in accordance with standard IEEE Std C37.114. 2004 [1]. The first method is based on a frequency component, and the second is based on signal interference at high frequencies where the wave theory is ignored and a shorter sampling window is used [2]. The determination of wave theory for intrusion detection wa... więcej»

Rezonansowy układ LCL w zastosowaniach przemysłowych DOI:10.12915/pe.2014.11.17
(Maciej A. DZIENIAKOWSKI, Paweł FABIJAŃSKI)

Artykuł przedstawia wybrane aplikacje rezonansowego układu LCL. Zastosowanie w grzejnictwie indukcyjnym umożliwia budowę przekształtników modułowych oraz stworzenie przekształtników rezonansowych o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w ultradźwiękowych układach mocy umożliwia skuteczną filtrację wyższych harmonicznych przebiegu napięcia wyjściowego falownika oraz budowę przekształtników rezonansowych o praktycznie stałej częstotliwości, równej częstotliwości rezonansu mechanicznego przetwornika piezoceramicznego. Przedstawiono zasady pracy takich układów i podano podstawowy opis analityczny. Wykonano badania laboratoryjne, symulacyjne i zaprezentowano ich wyniki. Abstract. The paper presents chosen applications of LCL resonant circuit. Its induction heating application results in easy modular system designing and allows creating the resonant converter with variable frequency. Application of ultrasonic power systems allows efficient filtration of higher harmonics of the inverter output voltage waveform and the construction of resonant converters for virtually constant frequency equal to the frequency of mechanical resonance piezoceramic transducer. The VSI-LCL IH system operation principles and the basic analytical analysis are described. The experimental and simulations test have been made. The research results are shown. (LCL Resonant Circuit Industrial Applications). Słowa kluczowe: falownik napięcia, układ rezonansowy LCL, grzejnictwo indukcyjne, piezoceramiczne przetworniki ultradźwiękowe, układy ultradźwiękowe mocy. Keywords: voltage-fed inverter, resonant circuit LCL, induction heating, piezoelectric ceramic transducers, ultrasonic systems doi:10.12915/pe.2014.11.17 Wstęp Artykuł przedstawia różne, wybrane zastosowania układu jednofazowego falownika napięcia (FN) z rezonansowym obciążeniem szeregowo-równoległym (LCL). Dla każdej aplikacji podstawowy schemat elektryczny układu jest podobny, a różnice polegają na zmianie topologi... więcej»

Etalon napięcia przemiennego DOI:10.12915/pe.2014.11.07
(Marian KAMPIK, Krzysztof MUSIOŁ, Michał GRZENIK)

W artykule omówiono zakres prac związanych z opracowaniem pierwotnego wzorca napięcia przemiennego. Przedstawiono realizację wzorca pierwotnego złożonego z zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej, utrzymywanego w Laboratorium Wzorców ACDC Politechniki Śląskiej. Abstract. The scope of work related to the development of the primary AC voltage standard is discussed in the article. The paper presents the realization of the primary AC voltage standard made of a set of thermal converters maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at Silesian University of Technology (Primary AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter doi:10.12915/pe.2014.11.07 Wstęp Pomimo dynamicznego rozwoju kwantowych wzorców napięcia przemiennego w dalszym ciągu w najdokładniejszych wzorcach napięcia przemiennego wykorzystywane są termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) i specjalizowane, zautomatyzowane stanowiska wzorcujące. W ramach projektu rozwojowego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy R01003010), w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano i zbudowano wzorzec pierwotny napięcia przemiennego, którego właściwości metrologiczne nie muszą być określane przez wzorcowanie w NMI1 innego państwa. Niezbędna jest jedynie interkomparacja z wzorcami zagranicznymi, mająca na celu uwiarygodnienie wyników. Jest to postępowanie rutynowe, stosowane przez NMI i laboratoria współpracujące o najwyższym poziomie w hierarchii wzorców. Ogólna charakterystyka etalonu Etalon jest złożony z 26 wzorców, które pokrywają zakres napięcia przemiennego od 0,5 V do 1000 V oraz pasmo częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz (rys.1). Rys.1. Widok fragmentu zestawu wzorców napięcia przemiennego We wzorcach wykorzystano jedno2 - ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-10

zeszyt-4196-przeglad-elektrotechniczny-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Monitoring on-line wysokonapięciowych izolatorów przepustowych w systemach stacyjnych DOI:10.12915/pe.2014.10.10
(Marek ANDRZEJEWSKI, Wiesław GIL, Przemysław WRONEK)

Monitoring on-line wysokonapięciowych izolatorów przepustowych nie znalazł dotychczas powszechnej akceptacji z powodu niepewności mierzonych wskaźników izolacji. Integracja monitoringu z systemami stacyjnymi znacznie poprawia uzyskiwane rezultaty. W systemach zintegrowanych możliwe jest wdrażanie rozbudowanych algorytmów monitorowania, uwzględniających zdarzenia stacyjne. Dokładniejsze pomiary umożliwiają wnioskowanie o stanie izolatorów przepustowych, wykorzystujące korelacje zmian współczynnika strat dielektrycznych tgδ oraz temperatury. Abstract. The high voltage bushing on-line monitoring has not found universal acceptance so far, because of high uncertainty of measured insulation parameters. The monitoring integration in station systems greatly improves the obtained results. It is possible to implement complex monitoring algorithms in integrated systems, taking into account the substation events. The new conclusion rules can be also elaborated basing on the power dissipation factor and temperature correlation. (The high voltage bushing on-line monitoring in station systems). Słowa kluczowe: monitoring on-line, wysokonapięciowe izolatory przepustowe, współczynnik strat dielektrycznych, wpływ temperatury Keywords: on-line monitoring, high voltage bushings, dielectric dissipation factor, temperature influence doi:10.12915/pe.2014.10.10 Wstęp Każde uszkodzenie izolatora przepustowego wymaga wyłączenia transformatora, najczęściej z powodu niezbędnej wymiany tego podzespołu. Wywołuje to perturbacje w systemie energetycznym i może również prowadzić do strat wynikających z niedostarczonej energii. Problematyce monitorowania stanu wysokonapięciowych izolatorów przepustowych poświęca się zatem wiele uwagi. Wpływa na to realny rachunek ekonomiczny, a nie tylko częstokroć wręcz spektakularny przebieg ich awarii, często kończących się eksplozją, pożarem i całkowitym zniszczeniem transformatora. Tradycyjnie metody monitorowania są ukier... więcej»

Lokalizacja wyładowań niezupełnych - pomiar funkcji przejścia na części aktywnej transformatora DOI:10.12915/pe.2014.10.40
(Janusz SZCZECHOWSKI, Krzysztof SIODŁA, Peter WERLE)

Urządzenia wysokonapięciowe, takie jak np. transformatory, stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej. W związku ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi optymalizacji konstrukcji transformatorów, zmniejszaniem wymiarów oraz ilości użytej izolacji rośnie zagrożenie pojawienia się wyładowań niezupełnych (wnz) w przypadku drobnych uszkodzeń lub źle wykonanego systemu izolacji części aktywnej. Diagnoza i dokładna lokalizacja tak powstałych na etapie produkcyjnym źródeł wyładowań niezupełnych jest przedmiotem tego artykułu. Opisana w artykule metoda dotyczy lokalizacji wnz z wykorzystaniem częściowej funkcji przejścia uzwojenia uzyskanej z pomiarów wykonanych na części aktywnej transformatora. Abstract. High Voltage components such as power transformers are one of the most important device of electrical distribution power system. As a consequence of increasing requirements for constructions improvement, reducing of dimensions of used insulation leads to increasing of partial discharge (PD) risk in case of small failures in insulation system. Diagnosis and localization of such generated PD in production process is a main topic of this paper. Method described in the paper is based on localization of PD using partial transfer function measured on an active parts of transformer. (Localization of Partial Discharge - Transfer Function Measurement on Active Part of Transformers). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, część aktywna, transformatory, funkcja przejścia. Keywords: partial discharges, active parts, transformers, transfer function. doi:10.12915/pe.2014.10.40 Wstęp Transformatory, jako główne elementy systemu dystrybucji energii elektrycznej i ich prawidłowe funkcjonowanie, jest jednym z ważnych aspektów prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Zmieniające się przepisy ochrony środowiska, jak i rozwój technologiczny a także wymagania użytkowników, wymuszają na producentach transformato... więcej»

Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych DOI:10.12915/pe.2014.10.19
(Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI, Krzysztof SIODŁA)

W artykule poruszono problematykę lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych oraz wysokorozdzielczej techniki estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których sygnały, generowane przez defekty układu izolacyjnego transformatora energetycznego, rejestrowane były za pomocą kwadratowej matrycy sensorowej, natomiast do estymacji kierunku nadejścia tych sygnałów użyto algorytmu MVDR. Abstract. This article raises the issue of partial discharge sources location using sensor arrays and the high-resolution direction of arrival estimation technique. The paper presents the results of the simulations, in which the signals generated by defects in power transformer insulation system are collected using a rectangular sensor array, while the direction of arrival estimation of those signals is done by the MVDR algorithm. (Location of partial discharges sources using sensor arrays). Słowa kluczowe: lokalizacja wyładowań niezupełnych, estymacja kierunku nadejścia sygnału, matryce sensorowe, MVDR. Keywords: partial discharges location, direction of arrival estimation, sensor arrays, MVDR. doi:10.12915/pe.2014.10.19 Wstęp Awarie dużych transformatorów energetycznych są zazwyczaj skutkiem występowania defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego, stanowiących źródła wyładowań niezupełnych (wnz). Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca występowania defektu zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów pracujących w systemie energetycznym. Problematyka dotycząca detekcji, identyfikacji i lokalizacji źródeł wnz stanowi obecnie przedmiot szeroko prowadzonych prac badawczych, których celem jest, m.in. rozwój i poprawa wiarygodności aktualnie stosowanych technik diagnostyki i monitoringu transformatorów energetycznych opartych na detekcji zjawiska wnz [1-8]. Prace badawcze autorów niniejszego artykułu koncentrują się na poszukiwaniu nowych rozwiązań teoretycznych i te... więcej»

Właściwości dielektryczne poliestrowej żywicy nasycającej DOI:10.12915/pe.2014.10.23
(Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI, Katarzyna GRYZŁO)

W artykule przedstawiono właściwości dielektryczne żywicy poliestrowej nasycającej modyfikowanej nanocząstkami srebra w ilości od 0,2% do 6,1%w. Stwierdzono, że w 23 C przy niższych zawartościach Ag rezystywność rośnie (efekt blokady kulombowskiej). Natomiast dla wersji z 6,1% nanosrebra występuje wyraźne obniżenie rezystywności, wytrzymałości elektrycznej i odporności na wyładowania niezupełne w 180ºC. Z kolei wprowadzenie tylko 0,2% nanokrzemionki do wersji zawierającej 6,1% Ag powoduje wyraźną poprawę właściwości dielektrycznych. Abstract. This paper presents the dielectric properties of the impregnating polyester resin that contains various amount of silver nanoparticles (from 0.2% to 6.1% wt). It was found that at 23°C with lower contents of Ag resistivity increases (Coulomb blockade effect). However, for nanocomposite with 6.1% nanosilver a clear decrease in resistivity, dielectric strength and resistance to partial discharges at 180 C is observed. In turn, introducing a small amount of silica to the resin containing 6.1% wt. Ag causes a marked improvement in dielectric properties. (Dielectric properties of polyester impregnating resin modified with conductive nanoparticles) Słowa kluczowe: nanokompozyt, żywica poliestroimidowa, nanosrebro, właściwości dielektryczne Keywords: nanocomposite, polyesterimide resin, nanosilver, dielectric properties doi:10.12915/pe.2014.10.23 Wstęp Nanocząstki przewodzące, takie jak proszki i płatki metali, materiały węglowe (sadza, włókna i nanorurki węglowe, fureleny, grafeny) oraz metalizowane cząstki nieorganiczne, są dodawane do polimerów w celu uzyskania tworzyw o obniżonej rezystywności (antystatycznych, półprzewodzących i przewodzących), materiałów o zwiększonej przenikalności dielektrycznej a także klejów przewodzących, które mają zastąpić szkodliwe dla środowiska lutowia. Tworzywa sztuczne o obniżonej rezystywności znajdują zastosowanie jako materiały przewodzące, do ekrano... więcej»

Julian Leopold Ochorowicz (1850-1917)
Urodził się 23 lutego 1850 r. w Radzyminie k. Warszawy. Pochodził z rodziny nauczycielskiej, jego ojcem był Julian (1815- 1855)- inspektor Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie, matką była Jadwiga Teresa (1828- 1878) z domu Sumińska, m. in. przełożona Maryjnego Instytutu Wychowania Panien przeniesionego do Warszawy z Puław w 1862 r.W 1859 r. Ochorowicz rozpoczął naukę w III Gimnazjum Męskim w Warszawie, jednak swoją naukę musiał kontynuować w Gimnazjum w Lublinie, gdzie w 1864 r. w wyniku represji po powstaniu styczniowym, przesiedlono jego matkę. W 1866 r. ukończył Gimnazjum Lubelskie i zapisał się na Wydział Filologiczno- Historyczny Szkoły Głównej Warszawskiej, ale po roku, z powodu zainteresowań, przeniósł się na Oddział Przyrodniczy Wydziału Fizyko- Matematycznego. Będąc jeszcze studentem Wydziału Filologiczno- Historycznego w 1867 r. wygrał konkurs na rozprawę o metodzie badań psychologicznych. W 1872 r. ukończył studia na Oddziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, który powstał w miejsce zlikwidowanej Szkoły Głównej. Temat jego pracy dyplomowej brzmiał: O mózgu ludzkim, jego rozmiarach u pierwotnych, starożytnych i dotąd żyjących plemion i narodów. Tego samego roku odbył podróż do Anglii i Francji. Z początkiem 1873 r. rozpoczął studia uzupełniające na Uniwersytecie w Lipsku w zakresie filozofii, nauk przyrodniczych i psychologii. W 1874 r. uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie w Lipsku, na podstawie rozprawy: O warunkach świadomości (Bewusstsein in Menschen seine Bedingungen Und Gesetze). Odtąd rozwinął i prowadził do końca życia niezwykle intensywną i bogata działalność w różnych dziedzinach, zapisując się w sposób trwały na kartach dziejów nauki polskiej. Artykuł w związku z inicjatywą utworzenia w Wiśle muzeum poświęconego Julianowi Ochorowiczowi. W latach 1868-1875 razem z Aleksandrem Świętochowskim współtworzył ruch pozytywistyczny w Warszawie. W latach tych redagował równie... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4169-przeglad-elektrotechniczny-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Technika elipsometrii spektroskopowej jako metoda monitorowania jakości powierzchni materiałów grupy SrxBa1-xNb2O6 DOI:10.12915/pe.2014.09.07
(Krzysztof DORYWALSKI, Aleksy PATRYN)

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania techniki elipsometrii spektroskopowej do szybkiego i nieinwazyjnego monitorowania jakości powierzchni fotorefrakcyjnych kryształów SrxBa1-xNb2O6. Przedstawiono model optyczny materiału z chropowatą warstwą powierzchniową, który umożliwia precyzyjne wyznaczenie wielkości nierówności powierzchni w procesie dopasowania symulowanych krzywych teoretycznych oraz eksperymentalnych funkcji optycznych. Otrzymane wielkości stopnia chropowatości przy pomocy techniki elipsometrii zbliżone są do odpowiednich uzyskanych techniką mikroskopii sił atomowych. Abstract. The article presents the capabilities of spectroscopic ellipsometry as a fast and nondestructive tool for monitoring of surface quality of photorefractive SrxBa1-xNb2O6 crystals. Optical model with surface roughness layer is shown which allows to determine precisly the values of surface roughness in the fitting procedure of modeled and experimental optical functions. The obtained surface roughness quantities by spectroscopic ellipsometry and atomic force microscopy are in good agreement. (Spectroscopic ellipsometry as a technique for surface quality monitoring of SrxBa1-xNb2O6 materials). Słowa kluczowe: elipsometria, elipsometria spektroskopowa, chropowatość powierzchni, SBN. Keywords: ellipsometry, spectroscopic ellipsometry, surface roughness, SBN. doi:10.12915/pe.2014.09.07 Wprowadzenie Obecny, dynamiczny postęp w dziedzinie materiałów elektronicznych wymusza stosowanie nowych i nieustanne ulepszanie istniejących metod i narzędzi wytwarzania oraz charakteryzacji tychże materiałów. Wśród całej palety dostępnych technik, ze względu na swą względną prostotę, możliwość z reguły szybkiej, precyzyjnej i nieinwazyjnej charakteryzacji szeregu własności fizyko-chemicznych materiałów, optyczne metody spektroskopowe pełnią szczególną rolę. Elipsometria spektroskopowa (ES, ang. spectroscopic ellipsometry), jest współcześnie jednym z najpotężniejs... więcej»

Electrical Energy Management System in Double Unpredictability Objects DOI:10.12915/pe.2014.09.48
(Marek PAWŁOWSKI, Piotr BORKOWSKI)

This paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. The system has been designed based on standard building management modules in LCN technology. A one year simulation conducted using MATLAB software indicates the possibility of a 12%-15% improvement in energy efficiency in objects and a decrease in the cost of purchasing energy from power grid by 14%- 15%. The proposed system has been implemented in HMS/BMS laboratory in the Department of Electrical Apparatus at Lodz University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności. Realizacja proponowanego systemu została wykonana na standardowych modułach systemu zarządzania budynkiem opartego na technologii LCN. Symulacja w pakiecie MATLAB rocznej pracy systemu wskazuje na możliwość poprawy efektywności energetycznej obiektu o 12-15% oraz na zmniejszenie kosztów zakupu energii z sieci w ciągu roku o 14-15%. Zaprezentowany system został wdrożony w laboratorium HMS/BMS w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. (System zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności). Keywords: energy management system, energy storage, energy efficiency. Słowa kluczowe: system zarządzania energią, zasobnik energii, efektywność energetyczna. doi:10.12915/pe.2014.09.48 Introduction The paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. According to the authors, communal buildings which, in addition, can be equipped with renewable energy source and energy storage can be classified as double unpredictability objects. Civilization advancement entails economic development. It has been the fastest in the history for the last 100 years. The consequence of this is a drastic increase in energy demand, which is processed in over 80% from non-renewable sources (... więcej»

Remote monitoring RH&T using sensor and PIC MCU over Zigbee DOI:10.12915/pe.2014.09.42
(Olivera JANKOVIĆ, Ratko JANKOVIĆ)

This article describes realized system for remote monitoring relative humidity & temperature (RHT) using accurate SHT21 sensor and PIC MCU over ZigBee. PIC MCU is programmed to communicate using I2C interface with this sensor and display the information on a character LCD. Using XBeeRS-232 Adapters/XBeePRO RF Modules provides wireless link to remote PC's GUI which was realized using C# & ZedGraph. The system can be used in many applications for RH&T monitoring especially where high precision and long term stability is required. Streszczenie. W artykule opisano system zdalnej kontroli temperatury I wilgotności. Do tej kontroli użyto czujnika SHT21 oraz oprogramowania PIC MCU. Cały system przesyła dane do zewnętrznego komputera za pośrednictwem interfejsu Zigbee. Zdalne monitorowanie wilgotności i temperatury z wykorzystaniem interfejsu Zigbee Keywords: Remote monitoring system, sensor, microcontroller, ZigBee network. Słowa kluczowe: zdalne monitorowanie, pomiar temperatury i wilgotności, Zigbee doi:10.12915/pe.2014.09.42 Introduction Temperature and relative humidity are two very important ambient parameters that are directly related to human comfort. On the other hand to avoid damage of products, or to achieve proper process conditions, it is often important to keep the environment and the indoor climate within certain temperature and humidity limits. Low relative humidity may dry up the product, or high relative humidity can cause significant, sometimes irreparable damage to sensitive equipment, supplies, and products. There is a recommended value for relative humidity & temperature, minimum and maximum acceptance limit for RH&T in production and process environments like libraries, breweries, storages, inside medical and other warehouses. Temperature and humidity specifications need to be based on the needs for the raw materials/finished products that you are storing in the warehouse. In case there are no other requests one po... więcej»

Prototypowe dwuwymiarowe filtry żyratorowo-pojemnościowe DOI:10.12915/pe.2014.09.13
(Piotr KATARZYŃSKI, Andrzej HANDKIEWICZ)

Niniejsze opracowanie przedstawia koncepcję zunifikowanego opisu struktury obwodu dla dwuwymiarowej filtracji. Wprowadzono sposób podziału obwodu o parametryzowanej strukturze oraz dużej elastyczności w zakresie wyrażania topologii, rzędu układu filtrującego oraz liczby zmiennych niezależnych, wyznaczającej wymiar struktury. Opisano sposób relizacji analizy symbolicznej tego typu struktur z uwzględnieniem możliwości jej zaimplementowania w formie oprogramowania komputerowego klasy CAD/EDA. Przedstawiono także koncepcję syntezy obwodu w oparciu o wyniki analizy symbolicznej, która stanowiłaby etap wyjściowy do zrealizowania projektowanego układu w postaci scalonej. Omówiony został również przegląd potencjalnych zastosowań takiej metodologii projektowania w kontekście realizacji układów klasy System on Chip (SoC). Na koniec przedstawiono możliwe uogólnienie podanej metodologii projektowania na układy wielowrotników wielowymiarowych. Abstract. The following paper presents a method of unified description for circuits' structure for two-dimensional filtration. The structure may be parameterized by altering the number of used operators giving making the description flexible and easy to use. VHDL-AMS language was proposed for expressing the structure. Additionally CAD/EDA class software was elaborated for perfoming symbolic analysis of the elaborated structures. The paper gives a brief overwiev of the software capabilites and limitations. This may be considered as the initial step for making circuit synthesis. This approach may be easily extended for analysis of multidimensional multiport circuits. (Two dimensional, gyrator-capacitor prototype filters). Słowa kluczowe: CAD, EDA,VHDL-AMS, filtry dwuwymiarowe, układy prototypowe. Keywords: CAD, EDA,VHDL-AMS, two dimensional filters, prototype filters. doi:10.12915/pe.2014.09.13 Wprowadzenie Filtracja sygnałów jest jedną z podstawowych operacji realizowanych we współczesnych układach elektroni... więcej»

Pół wieku Sympozjów Maszyn Elektrycznych (Zdzisław Życki)
Genezę i historię wieloletnich sympozjów można przedstawić w postaci opracowania zawierającego suche zestawienia: dat spotkań, liczb uczestniczących osób, miejsc zjazdów oraz zbioru omawianych zagadnień. Wówczas, celowym wydaje się również, przedstawienie zakresu i treści organizowanych imprez towarzyszących zwanych humanizującymi, występujących w ramach sympozjum. Referat taki był opracowany i wygłoszony przez autora podczas obchodów trzydziestolecia sympozjów maszyn elektrycznych w 1994 roku. Przygotowując nowe opracowanie, obejmujące dalsze dwadzieścia lat, autor starał się zastosować zmieniony sposób narracji. Przedstawia ono wydarzenia mieszczące się w przedłużeniu historii ich trwania, jednakże w ujęciu odmiennym, niż ujęcie statystyczno - tabelaryczne. Wypełniono tematyczne luki, powstające w miarę upływu czasu. W obecnie opracowanym referacie, przywołano postaci wyróżniających się uczestników z dawnych lat, którzy już odeszli a darzeni byli zarówno sympatią jak i dużym szacunkiem. Autor referatu uznał, że celowe jest przypomnienie twarzy tych osób. Przedstawiono również fotografie osób, które uczestniczą od lat w sympozjach i nadal wykazują się aktywnością w ich organizowaniu. Prezentowane są fotografie osób, które biorąc merytoryczny udział w sympozjach, znacząco uczestniczyły w często przypadkowych wydarzeniach - pośrednio wiążących się z sympozjami. Autor jest zdania, że tym samym umożliwiono, nie tylko odświeżenie wspomnień z dawnych lat, lecz jednocześnie wypełniono luki występujące w pierwszym opracowaniu. Inspirującą myśl autora można w tym przypadku przedstawić w skrócie słowami - historię takich imprez jak sympozja korzystniej dla czytelnika jest przedstawiać przy wspomaganiu fotografiami. Autor, opisy oparł na: spostrzeżeniach własnych, na dokumentach i relacjach ustnych uczestników sympozjów. Część prezentowanych fotografii uzyskano od profesorów: Jana Zawilaka, Mieczysława Ronkowskiego i Ryszarda Pa... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4122-przeglad-elektrotechniczny-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Algorytmy wygładzania stosowane w zintegrowanym systemie nawigacyjnym radaru SAR DOI:10.12915/pe.2014.08.042
(Stanisław KONATOWSKI, Piotr KANIEWSKI)

Zintegrowane systemy nawigacyjne INS/GNSS (Inertial Navigation System / Global Navigation Satellite System) odgrywają istotną rolę w procesie korekcji nawigacyjnej radaru SAR (Synthetic Aperture Radar). Niezależny system korekcji nawigacyjnej radaru SAR powinien zapewniać przetwarzanie danych nawigacyjnych stosując różne algorytmy filtracji lub wygładzania. W artykule opisano algorytmy wygładzające: w stałym punkcie, w stałym przedziale oraz ze stałym opóźnieniem. Abstract. Inertial Navigation System and Global Navigation Satellite System (INS/GNSS) have an important role during the process of motion compensation in Synthetic Aperture Radar (SAR). Independent system of motion compensation of SAR radar should provide processing of navigational data with use of different filtration or smoothing algorithms. In this paper following smoothing algorithms are described: fixed-point, fixedinterval and fixed-lag. (Smoothing algorithms used in integrated navigation system of SAR radar). Słowa kluczowe: filtracja, filtr Kalmana, wygładzanie (w stałym punkcie, w stałym przedziale, ze stałym opóźnieniem). Keywords: filtration, Kalman Filter, Fixed-point smoothing, Fixed-interval smoothing, Fixed-lag smoothing. doi:10.12915/pe.2014.08.42 Wstęp Systemy nawigacyjne INS/GNSS (Inertial Navigation System / Global Navigation Satellite System) odgrywają istotną rolę w procesie korekcji nawigacyjnej radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) i mogą być luźno lub ściśle zintegrowanymi systemami nawigacyjnymi [2-4]. Niezależny system korekcji nawigacyjnej radaru SAR powinien zapewniać przetwarzanie danych nawigacyjnych stosując różne algorytmy filtracji lub wygładzania. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie systemu nie tylko jako źródła danych korekcyjnych radaru SAR, ale również jako samodzielnego pokładowego systemu nawigacyjnego, a nawet jako źródła danych pomiarowych dla układu stabilizacji systemu antenowego. Algorytm filtra Kalmana W teorii estymacj... więcej»

Comparison of performance of available current converters under distorted waveform conditions DOI:10.12915/pe.2014.08.09
(Marcin HABRYCH)

Paper presents result of analysis and investigations of metrological properties for selected current converters employed in circuits with distorted current waveforms. Both commonly used current transformers, Rogowski coil and current-voltage converters with amorphous core were tested. Current and angle errors for different current value and its frequency in wide range were specified. On the basis of the investigated results conclusions on effective application of the selected current converters when used for measurements in circuits with distorted current waveforms are formulated. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości metrologicznych wybranych przetworników sygnałów prądowych zastosowanych w obwodach z odkształconymi przebiegami prądowymi. Przebadano klasyczny przekładnik prądowy, cewkę Rogowskiego i przetwornik prądowo-napięciowy z rdzeniem amorficznym. Wyznaczono błędy prądowe i kątowe tych przetworników w funkcji wartości natężenia prądu oraz jego częstotliwości. Przedyskutowano wyniki badań i wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości zastosowania wybranych przetworników do pomiaru wartości skutecznych prądów w układach, w których występują przebiegi odkształcone. (Analiza porównawcza właściwości metrologicznych dostępnych przetworników prądowych zastosowanych w obwodach z prądami odkształconymi). Keywords: current transformer, Rogowski coil, current-voltage converter with amorphous core, distorted current waveform measurement. Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, cewka Rogowskiego, przetwornik prądowo-napięciowy z rdzeniem amorficznym, pomiar prądu odkształconego. doi:10.12915/pe.2014.08.09 Introduction High power electric drives are almost commonly controlled in nowadays by frequency converters of different types. It is considered as advantage however, it is related to generation of high harmonics that can significantly deform as current as well as voltage waveforms resulting among others in quali... więcej»

Mostkowy prostownik rezonansowy klasy E zasilany z falownika napięcia DOI:10.12915/pe.2014.08.02
(Paweł BUŁKOWSKI, Tadeusz CITKO)

W artykule przedstawiono sposób projektowania mostkowego prostownika rezonansowego klasy E zasilanego z falownika napięcia. Sterowanie przesyłem energii odbywa się poprzez zmianę częstotliwości przy stałym współczynniku wypełnienia. Wyznaczono charakterystykę regulacyjną analizowanego układu. Dokonano analizy teoretycznej popartej odpowiednimi zależnościami oraz potwierdzono słuszność obliczeń poprzez symulację przekształtnika w środowisku PSPICE. Abstract. In this article the way of designing class E rectifier bridge supplied by series resonant converter. The control of energy transmission takes place by has been shown changing the frequency with constant off-time. Determined the regulation characteristic of the analyzed structure. Theoretical analysis supported by appropriate relations has been made and the correctness of calculations has been confirmed by the simulation of the converter in PSPICE environment. (Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter). Słowa kluczowe: DC/AC/DC, rezonans szeregowy, przekształtnik klasy E. Keywords: DC/AC/DC, serial resonance, E-class converter. doi:10.12915/pe.2014.09.02 Wstęp W systemach dystrybucji energii, przesyle energii odnawialnej do sieci, pojazdach elektrycznych, bezprzerwowych systemach zasilających UPS itp., znajdują szerokie zastosowanie przekształtniki DC/DC z izolacją galwaniczną. Sprawą istotną jest sprawność tych urządzeń. W przypadku ogólnym przekształtnik kojarzy ze sobą dwa źródła napięcia stałego o niskim i wysokim poziomie napięcia. Straty po stronie niskiego napięcia gdzie jest duży prąd decydują o sprawności całego przekształtnika. W artykułach [1]-[8] przedstawiono układy umożliwiające dwukierunkowy transfer energii. W artykule [9] przedstawiono układ przesyłu energii ze źródła niskonapięciowego do źródła o wysokim napięciu. W tym artykule autorzy skupiają się na układzie przesyłu energii w kierunku odwrotnym tzn. od źródła wysokiego do niskiego. P... więcej»

Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych DOI:10.12915/pe.2014.08.027
(Rafał KUMALA, Paweł SOWA)

W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej. Abstract. In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions. Identification of the disruptions in the coupled multi voltage transmission lines Słowa kluczowe: linie wielonapięciowe, identyfikacja, złożone zakłócenia zwarciowe, przebiegi przejściowe. Keywords: coupled multi voltage transmission lines, identification, complex fault disruptions, transients. doi:10.12915/pe.2014.08.27 Wstęp Współczesne systemy elektroenergetyczne (SEE) charakteryzują się bardzo dużą złożonością, zarówno struktury, jak i sposobu powiązań (tak fizycznych jak i funkcyjnych) pomiędzy ich elementami składowymi. Nieustający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza zwiększenie liczby źródeł w sieci na różnych poziomach napięcia. Niezależnie od napięcia znamionowego źródeł, każde z nich wpływa w mniejszy lub większy sposób na pracę SEE. Zwiększona generacja i zapotrzebowanie na moc w sieci (szczególnie od SN wzwyż) skutkuje coraz większym obciążeniem sieci przesyłowej i rozdzielczej. Niestety, budowa nowych ciągów liniowych WN i NN jest w dzisiejszych czasach bardzo utrudniona - szczególnie z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na budowę linii, co wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań prawnych. Ważne jest także zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa ludzi, co realizowane jest między innymi poprzez:  zachowanie bezpiecznych odległości linii od ziemi oraz obiektów znajdującej się w jej pobliżu,  nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego (dla częstotliwości 50 Hz), wy... więcej»

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2014, No 8
Contents 01 Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA - Modified power generation system of a wound rotor synchronous generator 1 02 Paweł BUŁKOWSKI, Tadeusz CITKO - Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter 8 03 Marek ORZYŁOWSKI, Mirosław LEWANDOWSKI - The Application of Fractional Calculus for Supercapacitor Dynamics Modeling 14 04 Paweł DAWIDOWSKI, Kacper SOWA, Mariusz STOSUR, Marcin SZEWCZYK, Przemysław BALCEREK - Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter 18 05 Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE - Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during twophase short circuit at the terminals of windings 22 06 Aron Abilluly BURLIBAY, Akambay Agybayuly BEISEMBAEV, Waldemar WÓJCIK - Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions 25 07 Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA - A method for human gait comparison 30 08 Bohdan BOROWIK, Marcin TOMCZYK, Barbara BOROWIK - Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults 34 09 Marcin HABRYCH - Comparison of performance of available current converters under distorted waveform conditions 38 10 Michał GWÓŹDŹ - Effectiveness of the Work of an Active Power Filter Based on a Multi-channel Converter 42 11 Dariusz ŻELASKO - Policy-Based Routing on the example of Vyatta system 46 12 Bartosz CHABER, Jacek STARZYŃSKI - Using Computer Modeling to Improve Design of a Stripline 50 13 Jarosław MŁYŃCZAK, Jan KUBICKI, Krzysztof KOPCZYŃSKI - Possibilities of stand-off detection of alcohol in car cabins 53 14 Adam MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ - On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems 57 15 Piotr KAŹMIERCZAK - Photometric measurements of vehicle headlamps after 10 years of exploitation 61 16 Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI - Loads fo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Power converter-based electrochemical battery emulator DOI:10.12915/pe.2014.07.03
(Marek MICHALCZUK, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK, Piotr RUMNIAK)

In this paper experimental assessment of converter-based emulator of voltage characteristics of electrochemical batteries is presented. The described emulator, which is part of the laboratory set for testing an electric vehicle powertrain system, allows to imitate an electrochemical energy storage. An AC grid supplied power electronic converter system enables to emulate both the battery discharge and charge modes. In order to emulate Li-ion battery behavior a mathematical model of a battery has been developed. The model of electrochemical cell has been created on the basis of the characteristics of Li-ion battery determined experimentally. Voltage characteristics take into account the change in battery voltage caused by state of charge, temperature and current. The model is dynamic, i.e. it reflects the transient state of battery output voltage. Streszczenie. W artykule przedstawiono eksperymentalne wyniki dotycza˛ce przekształtnikowego emulatora charakterystyk napie˛ciowych baterii elektrochemicznych. Emulator, be˛da˛cy cze˛s´cia˛ stanowiska laboratoryjnego do badania układu nape˛dowego pojazdu elektrycznego, pozwala na odwzorowanie elektrochemicznego magazynu energii. Przekształtnikowy układ zasilany z trójfazowego ´zródła sieciowego pozwala zarówno na emulacje baterii w trybie rozładowania, jak i ładowania. W celu odwzorowania baterii Li-ion opracowano jej model matematyczny. Model ogniwa elektrochemicznego wykonano na podstawie charakterystyk baterii Li-ion wyznaczonych dos´wiadczalnie, uwzgle˛dniaja˛cych zalez˙nos´c´ napie˛cia na zaciskach ogniwa od stanu jego naładowania, temperatury i nate˛z˙enia pra˛du. Opracowany model jest modelem dynamicznym tj. odzwierciedla stany przejs´ciowe napi˛ecia wyj´sciowego baterii. (Przekształtnikowy emulator baterii elektrochemicznych) Keywords: lithium-ion battery, dynamic battery model, battery emulator Słowa kluczowe: bateria litowo-jonowa, model dynamiczny baterii, emulator baterii doi:10.12915/pe.... więcej»

Układ spektrometru izotopowego do zastosowań w miernictwie przemysłowym DOI:10.12915/pe.2014.07.010
(Jerzy WITKOWSKI, Mariusz JAŚNIKOWSKI)

W artykule przedstawiono algorytm i ideę układu do radioizotopowych pomiarów spektroskopowych. Przedstawiona idea pomiaru widma energetycznego promieniowania radioizotopowego pozbawiona jest wyrafinowanych układów elektronicznych. Prezentowany układ oraz algorytmy pomiarowe mogą być wykorzystane do pomiarów spektroskopowych z automatyczna kompensacją niestabilności detektora scyntylacyjnego z fotowielaczem. Algorytm kompensacji polega na dynamicznej zmianie progów dyskryminacji impulsów, a nie jak w większości dotychczasowych układów, na regulacji wzmocnienia poprzez zmianę napięcia zasilania fotopowielacza. Abstract: In the paper a circuit and algorithm for radiation spectroscopy measurements has been presented. Described idea of measurements of energetic spectrum of radioisotope radiation is free of any sophisticated electronic circuits. Presented algorithms of measurements can be easy used for automatic instability compensation in the case of scintillator-photomultiplier detector. Compensation algorithm is based on dynamic comparator thresholds adjustment instead of gain control based on high voltage photomultiplier tuning. (Isotopic Spectrometer System for Use in Industrial Measurements). Słowa kluczowe: spektroskopia radioizotopowa, detektor scyntylacyjny, stabilizacja detektora scyntylacyjnego Keywords: radiation spectroscopy, scintillation detector, scintillation detector stabilization. doi:10.12915/pe.2014.07.10 Wstęp Zastosowanie radioizotopów, a szerzej promieniowania radioizotopowego, jest obecnie bardzo szerokie. Najpowszechniej znanymi i wzbudzającymi wiele emocji, pomijając zastosowania militarne, jest wytwarzanie energii elektrycznej. Znacznie mniej emocji wzbudza zastosowanie promieniowania izotopowego w medycynie. Zastosowania te obejmują zarówno terapię i diagnostykę. Zastosowania diagnostyczne polegają na użyciu izotopów promieniotwórczych, jako znaczników do wykrywania zmian chorobowych. Podobne zastosowanie pole... więcej»

Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions DOI:10.12915/pe.2014.07.08
(Wiesław MICZULSKI, Piotr POWROŹNIK)

The results of simulation studies designed to assess two of the fitness functions (Or1 and Or2) for the GRASP algorithm used in the elastic scheduling task model (ESTM) have been presented in the paper. The obtained results indicate that the GRASP algorithm with the fitness function Or2 was better at choosing new settings for Tsel to exploit the hardware resources of a mobile robot. Furthermore, it has been found that for Or2 new settings for Tsel are closer to Tnom than Tmax (task cycle execution is reduced which enables a quicker response of a mobile robot to events). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych umożliwiających ocenę dwóch opracowanych funkcji celu (Or1 i Or2) dla algorytmu GRASP zastosowanego w elastycznym modelu szeregowania zadań. Otrzymane wyniki badań wskazują, że dla funkcji celu Or2 nowe nastawy Tsel lepiej dopasowały wykorzystanie zasobów sprzętowych robota mobilnego do założonej wartości. Ponadto dla Or2 stwierdzono bliższy dobór wartości Tsel do Tnom niż Tmax (cykl wykonywania zadań skraca się, przez co robot mobilny może szybciej reagować na zdarzenia).Wpływ funkcji celu na szeregowanie zadań w robocie mobilnym. Keywords: scheduling tasks, elastic task model scheduling, heuristic algorithms. Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, algorytmy heurystyczne. doi:10.12915/pe.2014.07.08 Introduction In this paper related tasks of modelling techniques, planning and control of mobile robots (in particular wheeled ones) are considered [1]. Endeavours have also been made to schedule tasks conditionally in the robot [2]. In the latter case, the Knowledge of Volumes framework for robot task Planning has been developed [3]. In contrast, causal knowledge has already been used in the planning task, in the form of sematics maps [4]. The mobile robot may also use scheduling, which approach is shown in [5]. Task scheduling is used in many fields and concerns the order ... więcej»

Influence of heat sink dimensions and source location on the radiated emission DOI:10.12915/pe.2014.07.029
(Krzysztof BERNACKI, Artur NOGA)

In this paper, influence of heat sink dimensions and source location on radiated emission is presented. Some numerical and experimental results show radiated electric field for different heat sink configurations. Streszczenie. W artykule omówiono wpływ zmiany lokalizacji pobudzenia i zmiany rozmiarów radiatorów na poziom emisji promieniowanej. Analizę przeprowadzono dla kilku konfiguracji źródła ciepła i radiatora, dla których pokazano wyniki pomiarów i obliczeń numerycznych. (Wpływ rozmiarów radiatora i miejsca włączenia pobudzenia na poziom emisji promieniowanej). Keywords: Heat sinks, numerical modeling, electromagnetic compatibility, radiated emissions, EMI. Słowa kluczowe: Radiatory, model numeryczny, kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia promieniowane. doi:10.12915/pe.2014.07.29 Introduction The continuing growth of IC (Integrated Circuit) performance, i.e. scale of integration and clock speed, results in high power consumption. Nowadays, the power dissipated by the processors reaches level of 130W and still increases. It causes huge heat generation by modern IC (CPU, VLSI, ASIC, etc.). Each of them have a limited operating temperature, and usually the heat needs to be dissipated through a heat sink. On the other hand, the rapid switching capability of modern semiconductor devices results in very fast voltage and current variations. Therefore the high-speed IC may be the source of EMI (ElectroMagnetic Interferences). The capacitive couplings between IC and the heat sink are responsible for common-mode currents and voltages which act on conducting structures such as heat sinks [1]. Since, wavelength of these signals are comparable to heat sink dimensions, the heat sinks can be very effective non intuitive antennas. For this reason, heat sink design has become one of the major concerns in electromagnetic compatibility [1,2] of ICs and electronic modules. The level of electromagnetic (EM) field radiated by heat sink... więcej»

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną DOI:10.12915/pe.2014.07.052
(Ryszard PAWEŁEK)

Trakcja elektryczna jest typowym odbiorcą zakłócającym wprowadzającym do sieci zasilającej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci odkształcenia prądów i napięć zasilających. W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych harmonicznych prądu i napięcia wykonanych na poziomie 110 i 15 kV w wybranej podstacji trakcyjnej. Dokonano oceny jakości energii elektrycznej w sieci 110 kV i w sieci 15 kV. Dokonano oszacowania przenoszenia się wyższych harmonicznych pomiędzy sieciami 15 i 110 kV. Abstract. Electric traction is the typical disturbing load introducing to the power system the electromagnetic disturbances in the form of currents and voltages distortion. In the paper the analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation on 110 and 15 kV level is presented. An evaluation of the power quality in the 110 kV and 15 kV networks and estimate of harmonics transfer between 15 and 110 kV networks have made. Analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation Słowa kluczowe: obciążenie trakcyjne, jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Keywords: traction load, power quality, current and voltage higher harmonics. doi:10.12915/pe.2014.07.52 Wstęp Do sieci elektroenergetycznych przyłączone są różne grupy odbiorców energii, eksploatujących różnego rodzaju odbiorniki. Część z nich można uznać za odbiorców zakłócających, wprowadzających do sieci energetycznej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci: zapadów napięcia, wahań napięcia, przebiegów przejściowych, przepięć, wyższych harmonicznych itp. Typowym odbiorcą zakłócającym jest trakcja elektryczna. Podstawowymi urządzeniami stosowanymi do przekształcania energii w podstacjach trakcyjnych są zespoły prostownikowe, stanowiące dla sieci elektroenergetycznej obciążenie nieliniowe. Pobierają z sieci zasilającej odkształcone prądy i są przyczyną odkształcenia n... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Voltage inverter IGBT fault diagnosis in the sensorless induction motor drive with MRASCC speed estimator DOI:10.12915/pe.2014.06.01
(Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA)

This article discusses the issue of a single IGBTs open-circuit fault diagnosis problem in voltage source inverters feeding modern electric motor drives. In the first stage of simulation tests the analysis of selected state variable transients relating to the field oriented controlled induction motor drive operation under inverter fault was presented, and then some simulation results of the modeled diagnostic system were introduced. Streszczenie. W artykule omówiono problem diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu jednego z tranzystorów falownika napięcia we współczesnych napędach elektrycznych. W pierwszej części badań symulacyjnych przeprowadzono analizę wybranych zmiennych stanu w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym, w którym przekształtnik uległ uszkodzeniu, a następnie przedstawiono wyniki testów zamodelowanego układu diagnostyki awarii. (Diagnostyka awarii tranzystorów IGBT falownika napięcia w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z estymatorem prędkości typu MRASCC) Keywords: sensorless drive, voltage inverter, IGBT faults diagnosis, speed estimator, MRAS Słowa kluczowe: napęd bezczujnikowy, falownik napięcia, diagnostyka uszkodzeń łączników IGBT, estymator prędkości, MRAS. doi:10.12915/pe.2014.06.01 Introduction Nowadays induction motor (IM) drives are most frequently used in industry, mainly due to an intensive development of power electronics devices and vector control methods. These methods require state variable estimators, to perform very good dynamical performances of the drive systems. Moreover, extended requirements for cost and space minimization caused the development of different speed estimation methods, which have enabled the elimination of expensive encoders or resolvers in the AC drive systems [1-9]. The developed different speed estimation methods for AC motor drives, presented in the literature, can be divided into three groups: - methods b... więcej»

Rozpęczanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali w ujęciu analizy chropowatości i topografii powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.06.042
(Borys BOROWIK, Marek KĘSY)

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej. Abstract. In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out. (Recompression of the tubular charges in the electrodynamic forming process - an analysis of the surface structure and roughness) Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, odkształcenie, analiza powierzchni, struktura geometryczna powierzchni, chropowatość powierzchni. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, strain, surface analysis, geometrical surface structure, roughness. doi:10.12915/pe.2014.06.42 Wstęp Obróbka elektrodynamiczna jest nowoczesną metodą formowania plastycznego metali, w której nie występują ruchome narzędzia oddziaływujące bezpośrednio na powierzchnie kształtowanych wsadów [1]. Metoda elektrodynamicznego formowania metali jest bardzo skuteczna przede wszystkim w przypadku wsadów o dużej wartości konduktywności elektrycznej. Opiera się na następujących prawach elektrodynamiki: Foucaulta (indukowanie prądów wirowych), Lenza (kierunek prądów wirowych) i Laplace’a (elektrodynamiczne oddziaływanie między prądami) - nieustalone pole magnetyczne indukuje we wsadzie przewodzącym prądy wirowe, któr... więcej»

Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu pośredniczącego DOI:10.12915/pe.2014.06.021
(Łukasz NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK)

W artykule przedstawiono koncepcję budowy trójfazowego mostkowego falownika napięcia o regulowanym poziomie napięcia obwodu pośredniczącego. Zmiana wartości napięcia obwodu pośredniczącego realizowana jest przy pomocy przetwornicy DC/DC o regulowanej wartości napięcia wyjściowego. Jako obciążenie zastosowano zasilany z trójfazowego falownika napięcia symetryczny trójfazowy obwód RL z regulowanym prądem obciążenia. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego układu dla skokowych zmian wartości napięcia oraz prądu obciążenia. Abstract. In this paper concept of three-phase bridge voltage inverter with controlled DC bus voltage level is presented. The modification of the DC bus voltage value is realized with the help of the DC/DC buck converter with controlled DC voltage level. A three-phase symmetric RL circuit fed by three-phase voltage source inverter with adjustable load current was used as the load of the DC/DC buck converter. Simulation test results of the proposed system during step changes of voltage and load current values were presented. (3-phase bridge voltage source inverter with DC voltage control). Słowa kluczowe: mostkowy falownik napięcia, przetwornica obniżająca napięcie, regulacja kaskadowa. Keywords: bridge voltage inverter, step-down DC voltage converter, cascade control. doi:10.12915/pe.2014.06.21 Wstęp W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w procesie przetwarzania energii odgrywają energoelektroniczne układy przekształtnikowe, przetwarzające energię wykorzystując łączniki półprzewodnikowe [1,2]. Stosowanie takich rozwiązań wpływa na straty mocy w wyniku ich zastosowania [3], jednak daje możliwość wykorzystania stosunkowo prostych algorytmów sterowania tymi układami [1, 2, 4, 5, 6]. W niniejszej publikacji rozważa się działanie modelu układu falownika mostkowego z regulowanym poziomem napięcia obwodu pośredniczącego, który zrealizowano wykorzystując w miejsce tradycyjnego rozwiązania układ przeksz... więcej»

Algorytm sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego minimalizujący przesyłowe straty mocy uwzględniający stany pracy sieci trakcyjnej DOI:10.12915/pe.2014.06.024
(Andrzej RADECKI, Piotr CHUDZIK)

Współczesne napędy elektryczne stosowane w pojazdach elektrycznych i hybrydowych coraz częściej wykorzystują zasobniki superkondensatorowe jako magazyny energii o dużej gęstości mocy. Zasobniki te wykorzystywane są zarówno do rekuperacji energii, jak i do zmniejszania szczytowych wartości prądów w układach zasilania. W artykule przedstawiono metodę sterowania zasobnikiem energii trakcyjnego układu napędowego, której nadrzędnym celem jest minimalizacja strat mocy w układach przesyłowych oraz w superkondensatorach. Zaproponowany algorytm sterowania uwzględnia możliwość rekuperacji energii w sytuacji braku możliwości zwrotu energii do sieci trakcyjnej. W artykule zamieszczono przebiegi symulacyjne sterowania zasobnikiem energii z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu. Abstract. Modern drives used in electric and hybrid vehicles are often using ultracapacitors as energy storage that have a high power density. These storages are used both for energy recuperation and to reduce peak values of currents in power system. In this paper a method of energy storage control for traction drive to minimize power losses in transmission system and ultracapacitors was presented. The proposed control algorithm allow also a proper energy recuperation in case when power grid can not recieve energy. Simulation waveforms of energy storage control process was included in this paper. (Control algorithm of traction vehicle ultracapacitor storage to minimize power losses in various power grid operation conditions). Słowa kluczowe: zasobnik superkondensatorowy, optymalizacja strat mocy, sieć trakcyjna, napęd trakcyjny. Keywords: ultracapacitor storage,power loss optimization, traction grid, traction drive. doi:10.12915/pe.2014.06.24 Wstęp Odzyskiwanie energii mechanicznej w trakcie hamowania pojazdu jest zagadnieniem powszechnie wykorzystywanym w napędach elektrycznych i hybrydowych. Wykorzystanie baterii superkondestaorów, jako pojazdowych zasobników energii, w ... więcej»

Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej DOI:10.12915/pe.2014.06.043
(Rafał KRÓLIKOWSKI)

W artykule omówiono zagadnienie dotyczące modernizacji sieci kablowej zbudowanej w technologii hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej. Autor przedstawił jedną z możliwych ścieżek modernizacji sieci kablowej przy założeniu rozłożenia procesu modernizacji sieci na etapy. W podsumowaniu zestawiono podstawowe parametry funkcjonalne modernizowanych sieci dla kolejnych etapów przebudowy. Abstract. The article discusses the issue concerning the modernization of the cable network technology built into the HFC optical network. The author presents one of the possible paths of modernization cable network assuming distribution network modernization process steps. The summary lists the basic parameters of the functional network upgraded for the subsequent stages of reconstruction. (Modernization of the HFC networks towards all optical networks). Słowa kluczowe: sieci dostępowe następnej generacji, hybrydowe sieci TVK, sieci RFoG, modernizacja sieci dostępowej Keywords: next generation access networks, hybrid CATV networks, RFoG networks, access network update doi:10.12915/pe.2014.06.43 Wstęp Sieci dostępowe w standardach HFC (Hybrid Fiber Coax) i FTTH (Fiber to the Home) są uważane za główne technologie sieci przewodowych na których będą oparte sieci dostępowe następnej generacji NGAN (Next Generation Access Networks) [1,2]. Główną przyczyną takiej klasyfikacji jest ich duża pojemność informacyjna, znaczny zasięg i niezawodność. Dla sieci klasy NGN przyjmuje się, że w warstwie dostępu należy dostarczyć pasmo transmisyjne wynoszące minimum 50Mb/s na pojedynczego abonenta z niewielkim opóźnieniem i jego fluktuacją. Aby dostarczyć takie pasmo nie wystarczy zmienić sposobów transmisji sygnału (zastosowanie bardziej efektywnych modulacji i korekcji błędów). Konieczna staje się modyfikacja struktury fizycznej sieci obejmującej okablowanie, topologię w tym lokalizację węzłów dostępowych. Modernizacje sieci dostępowej i uwalnianie pasma... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Dopasowanie chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych DOI:10.12915/pe.2014.05.038
(Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA)

W artykule przedstawiono metodę dopasowania chmur punktów do powierzchni na przykładzie zagadnienia konstrukcji danych uczących w algorytmie ASM w zastosowaniu do segmentacji danych tomograficznych dla potrzeb planowania leczenia radioterapeutycznego. Zaproponowany algorytm składa się z 3 etapów: generacji chmur punktów dla danych uczących, sztywnego dopasowania (rotacji, przesunięcia) z wykorzystaniem ICP oraz lokalnej korekty wyników. Cała metodologia została przetestowana, a skuteczność oceniona na podstawie odległości punktów charakterystycznych w danych po dopasowaniu. Abstract. This paper addresses a problem of automatic point clouds matching in context of training data construction in Active Shape Model algorithm. An algorithm was applied to CT data segmentation for radiotherapy planning. Proposed methodology consists of 3 steps: point clouds generation, rigid matching (rotation, translation) based on ICP and local corrections of points location. Algorithm was tested and validated using distance between points in data after matching. Point clouds matching for medical image processing, analysis and vision systems. Słowa kluczowe: dopasowanie chmur punktów, dopasowanie obrazów, tomografia komputerowa, ICP, ASM. Keywords: point clouds matching, image registration, Computed Tomography, ICP, ASM. doi:10.12915/pe.2014.05.38 Wstęp Zagadnienie dopasowania chmury punktów (ang. points cloud) do powierzchni, chmury lub samego obrazu jest zagadnieniem niezwykle istotnym w laserowych systemach pomiarowych, systemach wizyjnych czy też w przetwarzaniu i analizie obrazów. Punkty pomiarowe w przestrzeni 2D/3D zwykle są generowane przez zewnętrzne urządzenia pomiarowe. Innym źródłem są punkty wygenerowane na podstawie danych obrazowych (stereowizja, algorytmy rekonstrukcji powierzchni, ręczne obrysy struktur anatomicznych wykonywane na obrazach medycznych, skanery optyczne) [1-3]. W prezentowanej pracy proces dopasowania będzie analizowany po... więcej»

Modelowanie kształtu struktur tkankowych z wykorzystaniem skanerów laserowych mobilnych i systemów fringe optic DOI:10.12915/pe.2014.05.032
(Andrzej RYNIEWICZ, Renata KNAPIK, Jerzy SŁADEK, Łukasz BOJKO)

Celem było porównanie dokładności odwzorowania kształtu struktur kostnych z wykorzystaniem następujących bezstykowych układów skanujących: mobilnego skanera laserowego i dwóch systemów fringe optic ze światłem strukturalnym. Procedura umożliwiła tworzenie modeli anatomicznych kości udowej i ubytków chrzęstno-kostnych na powierzchniach stawowych oraz analizę błędów ich odwzorowania. Dokładność pomiarów zależała od stopnia zróżnicowania kształtu oraz refleksyjności powierzchni badanego obiektu. Abstract. The aim was to compare the accuracy of mapping the shape of the bone structures using the following non-contact scanning systems: the mobile laser scanner and two fringe optic systems with structured light. The procedure enabled the creation of anatomical models of the femur and osteochondral defects in the articular surfaces and the analysis of their mapping errors. The accuracy of the measurements depend on the degree of differentiation shape and reflectance of the surface of the test object. (Modeling the shape of the tissue structures using a mobile laser scanners and fringe optic systems). Słowa kluczowe: pomiary, skanowanie struktur tkankowych, dokładność. Keywords: measurements, scanning of tissue structures, accuracy. doi:10.12915/pe.2014.05.32 Wstęp Optyczna metrologia współrzędnościowa umożliwia przestrzenne odtworzenie kształtu badanego obiektu na podstawie danych w postaci współrzędnych punktów określających powierzchnię [1-5]. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, a coraz częściej wspomaga diagnostykę medyczną. W artykule przedstawiono optyczne metody pomiarowe, które służą do pomiarów i odwzorowania kształtu struktur kostnych w warunkach prawidłowych i patologicznych. Celem pracy było porównanie dokładności odwzorowania kształtu kości długich zakończonych powierzchniami stawowymi z zastosowaniem następujących bezstykowych układów skanujących: mobilnego skanera laserowego i dwóch systemów fringe optic ze ... więcej»

Voltage fluctuations in networks with distributed power sources DOI:10.12915/pe.2014.05.050
(Maciej MRÓZ, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC)

One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources, e.g. wind turbines, are voltage fluctuations. An imprecise prediction of the disturbance level may be the reason for erroneous decisions made at the stage of issuing technical conditions of connection. In the authors' opinion, the most common causes for errors can be: the lack of sufficiently precise tools for assessing the level of flicker attenuation, high uncertainty of prediction of the disturbance level after connection, and too low disturbance emission limits. Streszczenie. Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez rozproszone źródła energii np. przez turbiny wiatrowe, są wahania napięcia. Brak precyzji w przewidywaniu poziomu tego zaburzenia po przyłączeniu źródła może być przyczyną błędnej decyzji na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia. Wśród wielu przyczyn błędu można wyróżnić zdaniem autorów brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi dla oceny poziomu tłumienia wahań w sieci zasilającej, dużą niepewność prognozy poziomu zaburzenia po przyłączeniu źródła oraz przyjmowane zbyt niskie graniczne wartości miar liczbowych zaburzenia. Wahania napięć w sieciach z rozproszonymi źródłami energii Keywords: flicker, propagation, transfer coefficient Słowa kluczowe: wahania napięcia, propagacja, współczynnik przejścia doi:10.12915/pe.2014.05.50 Introduction Among many features of the smart grid technology at least two, related to the distributed generation, should be mentioned: the grid flexibility, understood as its capability for connection of a new power source and acceptance of a new and proven idea or technology, and the ability to supply sensitive loads or installations without degradation of their functionality. One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources that in many cases can be an obstacle to their connection to the network are voltage fluctuations.Power sources with power considerable ... więcej»

Modelowanie koron i ocena dokładności odwzorowania kształtu filarów protetycznych DOI:10.12915/pe.2014.05.034
(Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO)

Celem opracowania była ocena in vitro dokładności odwzorowania pola protetycznego z zastosowaniem różnych mas wyciskowych. Dla porównania dokładności kształtu odwzorowanych numerycznie rzeczywistych filarów protetycznych z modelami filarów testowych uzyskanych techniką replik zastosowano program Geomagic Qualify. Badania pozwoliły stwierdzić, że dokładność wymiarowa modeli filarów protetycznych uzyskanych z wykorzystaniem badanych mas elastycznych, zapewnia odwzorowanie kształtu dla procedur modelowania i wykonawstwa koron. Abstract.The aim of the study was to evaluate in vitro the accuracy of the prosthetic field mapping using different impression materials. For comparison, the accuracy of the shape of the mapped numerically the real prosthetic abutments with models of the test abutments obtained a replica technique used program Geomagic Qualify. The study revealed that dimensional accuracy of the models prosthetic abutments obtained with the using of surveyed the elastic masses, provides mapping the shape for the modeling procedures and execution of crowns. (Modeling crowns and assessment of the accuracy of mapping the shape of prosthetic abutments). Słowa kluczowe: filar protetyczny, technika replik, modele numeryczne, analiza 3D, błędy kształtu. Keywords: prosthetic abutment, a replica technique, numerical models, the analysis of 3D, shape errors. doi:10.12915/pe.2014.05.34 Wprowadzenie W procesie wykonawstwa koron protetycznych bardzo ważną procedurą jest dokładność odwzorowania kształtu opracowanego filara protetycznego w tworzonej indywidualnie dla pacjenta konstrukcji stałej [1-5]. Na dokładność tego odwzorowania ma wpływ: leczenie przedprotetyczne oraz wstępne etapy leczenia protetycznego, sposób przygotowania i opracowania zęba filarowego, precyzja jego odwzorowania oraz tkanek sąsiednich, dokładność modeli jak również dokładność wykonania oraz odwzorowania kształtu w procesach technologicznych. Na każdym etapie tych proced... więcej»

Utilization of fuel cell energy source for distribution power generation: theory, modeling and review of research work DOI:10.12915/pe.2014.05.044
(Nor Aira ZAMBR, Azah MOHAMED)

The energy crisis is one of the most critical phenomena happening in today’s world. The depletion of fossil fuels, the rise in oil prices, and the increase in power demand are the main causes of this problem. Concern over environmental conditions and human health make renewable energy one of the most viable alternative solutions to this crisis. Among various types of renewable energy, fuel cell technology shows a great potential in the electrical energy sector for several reasons, such as high efficiency, clean operation, and immunity to the adverse effects of weather conditions. Recent works prove that fuel cell technology is expected to be a better choice for distributed generation purposes. Distributed generation, which is installed near load centers, can moderate the stress of high electricity demand in the mainstream utility grid. This paper presents an overview of fuel cell technology, with emphasis on fuel cell types, characteristics, and applications. The differences among the various fuel cell types and the dynamic models of each type required for simulation are also discussed. Focus is given to the application of fuel cells in a distributed generation system, the requirements of a fuel cell-based generating system, and issues in distributed generation integration. The present study also discusses the power conditioning unit, which is an important component in the fuel cell-based generating system, as well as its control strategy. Discussion is likewise made on the use of suitable energy storage units for the fuel cell distributed generation system, with regard to battery types and storage control. By adding energy storage units to the fuel cell system, the capabilities of the existing generation system can improve system stability performance. Streszczenie. W artykule zaprezentowano przegląd technologii wytwarzania energii z wykorzystaniem ogniw paliwowych koncentrując się na analizie różnych typów i ich zastosowań. Szczególną... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Analiza statystyczna danych do prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych DOI:10.12915/pe.2014.04.01
(Paweł PIOTROWSKI)

W tekście przedstawiono obszerną analizę statystyczną danych mogących mieć potencjalne znaczenie w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii przez system fotowoltaiczny. Sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych analiz statystycznych. Abstract. The paper presents comprehensive statistical analysis of data potentially useful in ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems. The obtained results have been discussed and the final conclusions have been presented. (Statistical analysis of data for ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems) Słowa kluczowe: prognozowanie ultrakrótkoterminowe produkcji energii elektrycznej, system fotowoltaiczny, analiza statystyczna danych, Keywords: ultra short-term forecasting of electric energy production, photovoltaic system, statistical analysis of data. doi:10.12915/pe.2014.04.01 Wstęp Systemy fotowoltaiczne można podzielić, ze względu na sposób wykorzystania energii i współpracę z lokalną instalacją zasilającą, na systemy off-grid (autonomiczne), on-grid (podłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej) oraz systemy autonomiczne z podłączeniem do sieci publicznej. Na świecie dominują instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci energetycznej, natomiast w Polsce nadal dominują niewielkie instalacje autonomiczne. Średni roczny wzrost produkcji na świecie światowej układów fotowoltaicznych w ostatniej dekadzie wyniósł około 45% (od kilku lat notowany jest z roku na rok blisko 2-krotny wzrost produkcji) i jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii OZE [1]. W Polsce również w sposób ciągły, wzrasta rola zasilania urządzeń elektrycznych z układów fotowoltaicznych. Problemy związane są przede wszystkim z kosztami urządzeń i losowym dostępem do energii z takich źródeł (nasłonecznienie). W ostatnich dwóch latach w naszym kraju nastąpił dość gwałtowny wzrost zainteresowania fotowol... więcej»

Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.04.038
(Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI)

W artykule przedstawiono wynik zastosowania metody roju cząstek do rozwiązania zadania SCOPF minimalizującego koszty bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Aczkolwiek zasadniczym elementem procesu obliczeniowego jest wielokrotne powtarzane rozwiązanie układu równań rozpływowych SEE to jednak dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu korzystnych właściwości metody roju cząstek cały proces obliczeniowy wykazuje dobrą zbieżność i powtarzalność wyznaczanego stanu optymalnego. Abstract. The paper presents results of the particle swarm method application to solve the SCOPF task that minimizes power balancing costs in the electric power system. Although the principal element of the calculation process is multiple iteration of the power flow equation system solution, owing to the apt application of the particle swarm method the whole calculation process exhibits good convergence and repeatability of the determined optimal state. (Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costs). Słowa kluczowe: koszty bilansowania systemu elektroenergetycznego, heurystyka, optymalizacja. Keywords: power system balancing costs, heuristic, optimization. doi:10.12915/pe.2014.04.38 Wstęp Planowanie pracy i sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego jest procesem wymagającym rozwiązania wielu skomplikowanych i wzajemnie powiązanych zadań teoretycznych oraz problemów technologicznych. Pomimo znaczącego rozwoju metod dotyczących identyfikacji i optymalizacji stanów poszczególnych obiektów systemu elektroenergetycznego oraz szybkiego postępu w dziedzinie informatyzacji systemu, ciągle jeszcze w planowaniu pracy i sterowaniu pracą systemu dokonuje się szeregu uproszczeń. Podstawowym zadaniem optymalizacyjnym, zdefiniowanym dla systemu elektroenergetycznego jest zadanie optymalizacji rozpływu mocy (OPF), dla którego funkcję celu można zdefiniować w różny sposób. Najbardziej atrakcyjna, z ekonomicznego puntu widz... więcej»

Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station in the South-east part of Poland DOI:10.12915/pe.2014.04.021
(Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASLOWSKI)

Abstract. In this paper we have presented preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at a new lightning observation station installed at Rzeszow University of Technology, Poland. Parameters of the lightning electromagnetic field are determined based on the power spectrum density obtained from the short-time Fourier transform. Typical lightning electric field waveform recorded during summer season 2013 was analyzed for different frequency ranges and parameters of the transformation. The most important features of the analyzed electric field waveform generated by the far lightning return stroke can be determined based on the dynamic spectrum the upper frequency of which does not exceed 25 kHz. The obtained results can be applied for location and warning systems purposes to develop effective algorithms of lightning parameters recognition. Streszczenie. W artykule przedstawiono pierwsze wyniki pomiarów oraz analizę piorunowego pola elektrycznego zarejestrowanego na stacji obserwacji wyładowań atmosferycznych Politechniki Rzeszowskiej, w Polsce. Parametry pola elektrycznego zostały wyznaczone w oparciu o spektrogramy gęstości widmowej mocy otrzymane z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera. Analizie poddano typowy przebieg piorunowego pola elektrycznego zarejestrowany podczas sezonu burzowego w 2013 roku. Przebiegi były badane dla różnych zakresów częstotliwości oraz parametrów transformaty. Najważniejsze cechy analizowanego pola elektrycznego pochodzącego od dalekiego wyładowania głównego mogą być określone na podstawie dynamicznego spektrum, którego górna granica częstotliwości nie przekracza 25 kHz. Otrzymane rezultaty mogą być zaimplementowane w nowych algorytmach identyfikacji parametrów piorunowych, głównie na potrzeby systemów lokalizacji oraz wczesnego ostrzegania przed burzami. (Wstępne pomiary i analiza piorunowego pola elektrycznego zarejestrowanego na stacji obserwacyjnej w południowo-wscho... więcej»

Feedback control versus optimization method for voltage harmonic damping DOI:10.12915/pe.2014.04.058
(Kazimierz MIKOŁAJUK, Stanisław OSOWSKI, Andrzej TOBOŁA)

Two methods of voltage harmonic elimination are compared - the feedback control method and optimisation approach. The first method has been presented in the literature, the second is proposed in the paper. The results of numerical experiments comparing the efficiency of both methods are presented and compared. Streszczenie. Porównano dwie metody eliminacji harmonicznych napięcia w sieci elektrycznej - metodę sprzężenia zwrotnego i metodę optymalizacyjną. Pierwsza metoda jest opisana w literaturze druga jest proponowana w prezentowanej pracy. Przedstawiono wyniki eksperymentów numerycznych porównujących skuteczność redukcji wyższych harmonicznych przy użyciu obu metod. (Porównanie metody sprzężenia zwrotnego i metody optymalizacyjnej eliminacji harmonicznych napięcia). Keywords: active power filters, detection of voltage harmonics, feedback loop damping, optimization method. Słowa kluczowe: energetyczne filtry aktywne, eliminacja harmonicznych napięcia, sprzężenie zwrotne, optymalizacja. doi:10.12915/pe.2014.04.58 Introduction Voltage distortion resulting from the harmonic currents produced by power electronic equipment has become a serious problem to be solved [1]. The fundamental change is caused by the power electronic based distributed generation [2,3]. Properly controlled distributed generation grid can improve the power quality. The converters interfacing wind or photovoltaic plants with the system can play a similar role as the active power filters. In general, individual low-power and high-power consumers are responsible for limiting distortion at the end of the line feeder, while electric utilities are responsible for limiting voltage distortion at the point of common coupling in the distribution systems. Most of the previous works concerning harmonic compensation of individual loads are based on the current-controlled method. The shunt active filter based on voltage detection at the point of compensator installation and ... więcej»

Prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem rozmytych drzew regresyjnyc DOI:10.12915/pe.2014.04.024
(Grzegorz DUDEK)

Przedstawiono model prognostyczny oparty na drzewie regresyjnym z rozmytymi węzłami do sporządzania krótkoterminowych prognoz obciążeń systemów elektroenergetycznych. Model operuje na obrazach cykli dobowych szeregów czasowych obciążeń. Odpowiedź modelu wyznaczana jest jako średnia z wartości zapisanych w liściach drzewa ważonych iloczynami stopni przynależności obrazu wejściowego do poszczególnych gałęzi na jego drodze do liści. Parametry nachylenia funkcji przynależności optymalizuje się metodą przeszukiwania turniejowego. Działanie modelu zilustrowano przykładem i porównano z działaniem innych modeli. Abstract. Short-term load forecasting model based on the regression tree with fuzzy nodes are presented. The model operates on the patterns of the load time series daily cycles. The response of the model is calculated as the mean of the values stored in the tree leaves weighted by the product of the membership degrees of the input pattern to branches on its way to the leaves. The slope parameters of membership functions are optimized using the tournament searching method. The performance of the model is illustrated on the example and compared with other models. (Short-term load forecasting using fuzzy regression trees). Słowa kluczowe: prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów elektroenergetycznych, rozmyte drzewa regresyjne, obrazy cykli sezonowych szeregów czasowych. Keywords: short-term load forecasting, fuzzy regression trees, patterns of the time series seasonal cycles. doi:10.12915/pe.2014.04.24 Wstęp Drzewa decyzyjne należą do popularnych narzędzi uczenia maszynowego wykorzystywanych do wnioskowania indukcyjnego. Aproksymują one funkcje docelowe w sposób dyskretny i reprezentują te funkcje w strukturze drzewiastej lub alternatywnie w zbiorze reguł decyzyjnych "jeśli-to". Charakterystyczny dla drzew decyzyjnych jest podział przestrzeni cech na hiperprostopadłościany i dopasowanie do każdego z nich prostego modelu (najczęśc... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Spektroskopia impedancji - metoda oceny stopnia wyeksploatowania kołpaków wirników generatorów DOI:10.12915/pe.2014.03.059
(Dariusz BARON, Zbigniew Hilary ŻUREK)

W artykule przedstawiono metodykę badawczą umożliwiającą ocenę stopnia wyeksploatowania paramagnetycznej stali kołpaków wirników generatorów w cyklach przeglądów eksploatacyjnych. Parametry elektryczne i magnetyczne stali, zarówno ferro jak i paramagnetycznych, podlegają zmianom wynikającym z charakteru obciążeń, zarówno mechanicznych jak i termicznych. Parametry te można wyodrębnić metodą spektroskopii impedancji sondy pomiarowej. Badanie zmienności parametrów, powodowanej eksploatacyjnymi procesami zmęczeniowymi, umożliwia dokonywanie oceny stopnia degradacji zmęczeniowej i prognozowania dalszej eksploatacji materiału. Podstawy prezentowanej metodologii były opracowane dla pojazdów szynowych - w zakresie diagnostyki zestawów kołowych. Wyniki badań materiału fabrycznie nowego oraz wyeksploatowanego potwierdzają możliwość wykrywania procesów degradacyjnych na poziomie struktury materiału, często na długo przed powstaniem nieciągłości geometrycznych (pęknięć). Zaprezentowana metoda może być alternatywą lub cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych metod diagnostycznych. W artykule oprócz wyników przeprowadzonych badań materiału wyeksploatowanego i próbek poddanych cyklom obciążeń zmęczeniowych, przedstawiono rolę kołpaków wirników w pracy generatorów, podkreślono znaczenie okresowych kontroli stanu technicznego kołpaków metodami nieniszczącymi oraz wskazano zagrożenia wynikające z niewłaściwie prowadzonej eksploatacji. Abstract. The paper presents a testing method which enables evaluation of fatigue wear of paramagnetic steel of generator rotor retaining rings in the cycles of operating inspections. Electric and magnetic parameters of both ferromagnetic and paramagnetic steels are subject to changes resulting from the loads, both mechanical and thermal ones . These parameters can be extracted using a method of measuring probe impedance spectroscopy. Investigation of parameters variability, caused by the operational fatigue processes, enable... więcej»

Praca wyspowa elektrociepłowni miejskiej w warunkach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.03.09
(Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof SROKA, Arkadiusz ŁACNY)

W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 50 mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC II Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. W artykule przedstawiono stan prac nad przygotowaniem Elektrociepłowni Karolin do automatycznego jej przejścia do pracy wyspowej w warunkach zagrożenia awarią systemową i wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50. Abstract.. Under the conditions of the growth of a catastrophic system failure in the national power system (NPS) secretion island systems powered from CHP plants may be one way to maintain the production capacity of these units. Island system load of the BC 50 power block may create receptions own needs and the overall EC Karolin and industrial plants located in the immediate vicinity of the plant. The article presents the status of the preparation of the CHP Karolin automatic its transition to island operation in hazardous conditions and system failure results of the first experiment of separating the islands of stress block BC 50. (Island operation of CHP plants under the wide catastrophic failure of the power system) Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, blackout, praca wyspowa, elektrociepłownia Keywords: power system, blackout, blackstart, island operation, CHP plant doi:10.12915/pe.2014.03.09 Wprowadzenie Aktualnie, zgodnie ze strategią obrony przyjętą przez ENTSO-E RG CE (ang. Regional Group Continental Europe), nie przewiduje się, w stanie awaryjnym połączonego systemu europejskiego, prewencyjnego (przed zaistnieniem krytycznych parametrów pracy systemu - napięcia oraz częstotliwości), automatycznego wydzielania jednostek wytwórczych... więcej»

Modelowanie siatkowe obiektów płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem technik komputerowych DOI:10.12915/pe.2014.03.031
(Krzysztof POLAKOWSKI, Jan SIKORA)

Artykuł prezentuje informacje dotyczące tworzenia obiektów siatkowych z wykorzystaniem metod CAD oraz pliku programowego Netgen. Reprezentacja siatki zapewnia ulepszone możliwości modelowania kształtów obiektów w bardziej szczegółowy sposób. Autorzy przedstawiają również zastosowanie w tym procesie pliku programowego BEMLAB. Pakiet BEMLAB jest obiektową numeryczną biblioteką o otwartym kodzie źródłowym implementującą Metodę Elementów Brzegowych (MEB). Abstract. Article presents information about creating meshes with help of CAD methods and Netgen Mesher. Mesh tessellation provides enhanced capabilities for modeling object shapes in a more detailed way. Authors describe also application of BEMLAB. BEMLAB is the open source Boundary Element Method (BEM) numerical software. Modelling of mesh with use of computer methods. Słowa kluczowe: modelowanie siatkowe, metody CAD, plik programowy Netgen, obiektowa numeryczna biblioteka BEMLAB. Keywords: creating meshes, CAD methods, Netgen Mesher, the open source Boundary Element Method BEMLAB. doi:10.12915/pe.2014.03.31 Wstęp Modelowanie siatkowe jest niezwykle przydatne głównie w dwóch obszarach: - bardziej precyzyjnego modelowania skomplikowanych obiektów płaskich i przestrzennych o dowolnych kształtach zaokrąglonych, ale niebędących bryłami lub powierzchniami obrotowymi; - modelowania (często pofalowanych, o skomplikowanych kształtach) rozkładów pól elektromagnetycznych, cieplnych itp., niezbędnego w matematyczno - fizycznych obliczeniach. Mówiąc zwięźle celem jest jak najwierniejsze modelowanie dowolnych obiektów płaskich i przestrzennych, stosując metody i techniki matematyczno - informatyczne. Z tego względu w obszarze tym opracowano szereg plików programowych umożliwiających automatyzację samego procesu modelowania, jak i edycji płaskich i przestrzennych obiektów siatkowych. Modelowanie siatkowe metodami CAD W metodach CAD (ang. Computer Aided Design) modelowanie siatk... więcej»

Analysis of numerical efficiency of TD-FEM computation with BDF DOI:10.12915/pe.2014.03.022
(Marcin SOWA)

A study is presented on the topic of numerical efficiency of TD-FEM with the use of BDF. The BDF coefficients are calculated with the use of Lagrange polynomials. The paper also presents two strategies of time-step adaptation. The obtained numerical solutions have been compared with analytical solutions of the selected problems in order to check their accuracy. Streszczenie. Przedstawiono badania na temat efektywności numerycznej metody TD-FEM przy wykorzystaniu metody różnic wstecznych. Współczynniki metody różnic wstecznych otrzymano za pomocą wielomianów Lagrange’a. W artykule przedstawiono również dwie strategie automatycznego doboru kroku czasowego. W celu sprawdzenia dokładności rozwiązań numerycznych porównano je z rozwiązaniami analitycznymi rozpatrzonych zagadnień. (Analiza efektywności numerycznej metody TD-FEM z wykorzystaniem metody różnic wstecznych). Keywords: backward differentiation formula, time domain finite element method, time step adaptation Słowa kluczowe: metoda różnic wstecznych, metoda elementów skończonych w dziedzinie czasu, automatyczne dostosowanie kroku całkowania doi:10.12915/pe.2014.03.22 Introduction The paper presents studies that are a part of a larger project concerning electromagnetic field computation and the analysis of efficiency of the finite element method. Many complicated problems require analyses that are computationally expensive (e.g. coupled field, nonlinear problems [1] or ones complicated geometry). This is why many studies are performed to find possible ways of reducing computation time of the finite element method (e.g. by parallel computing [2] or by choice of optimal methods [3]). Whether the problem concerns a simplified or complicated model - the computation of the electromagnetic field distribution involves the solution of a system of linear equations: (1) Ku  F, or nonlinear equations if the environment parameters are dependent on the electromagnetic field. ... więcej»

Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipments DOI:10.12915/pe.2014.03.041
(Milan ŠEBÖK, Miroslav GUTTEN, Matej KUČERA, Daniel KORENČIAK, Tomasz N. KOŁTUNOWICZ)

This paper analyses the problem of thermal sensors, it examines the principles, functions and application for a non-contact temperature measurements. The knowledge in measurements of infrared radiance allows us to use the methods of thermovision diagnostics more effectively and to localise the disturbance which determines the quality of connection in distribution of electric energy. For technical testing of electrical systems and equipment thermography is an important diagnostic method for determining of failure of electrical systems and equipment as well as for detection of worsened condition of these systems. Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę termicznych sensorów, zasady badań uwzgledniające bezdotykowe pomiary temperatury, ich funkcje oraz wnioski. Dotychczasowa wiedza o pomiarach w podczerwieni pozwala na efektywniejsze wykorzystanie metod termowizyjnych celem lokalizacji zakłóceń związanych z jakością połączeń odpowiadających za dystrybucję energii elektrycznej. Termografia jest nieniszczącą metodą diagnostyczną pozwalającą na badania instalacji elektrycznych i sprzętu w celu określenia uszkodzeń urządzeń i systemów elektrycznych, a także do wykrywania pogarszania się ich stanu. (Nieniszcząca diagnostyka systemów elektrycznych i urządzeń). Keywords: Thermovision, radiation, calculation, thermogram. Słowa kluczowe: Termowizja, promieniowanie, kalkulacja, termogram. doi:10.12915/pe.2014.03.41 1. Introduction In measurement of electrical equipment and wires we deal with warming of contacts, switches, power cables, clamps, contacts of fuses. In electrical substation, temperature of each object is measured, focusing on the expansion joints, junctions, bends and coats drivers. Thermovision is used to measure warming of connections and clamps in electrical machines, as well as to the measurement of electrical equipments in the internal and external electrical distributing systems. Fundamental for a non-destructive dia... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych (Adrian Halinka)
Mam przyjemność poinformować naszych Czytelników o nowo wydanej monografii, która podsumowuje 20-to letnią pracę dr hab. inż., Adriana Halinki, prof. Pol. Śląskiej w tematyce współczesnej automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem logiki matematycznej i techniki cyfrowej. W monografii scharakteryzowano i poddano analizie teoretycznej techniki realizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych zarówno w wykonaniu analogowym jak i cyfrowym. Jako zabezpieczenia elektroenergetyczne traktuje się zarówno elementarne funkcjonalnie przekaźniki zabezpieczeniowe (najczęściej analogowe) jak i złożone funkcjonalnie i strukturalnie obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej, bazujące na silnie rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej. Autor skoncentrował się głównie na możliwościach realizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych w oparciu o techniki cyfrowe ze szczególnym uwzględnieniem: ... więcej»

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych DOI:10.12915/pe.2014.02.57
(Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA)

Liczba zastosowań grzejnictwa indukcyjnego w technologiach wymagających precyzyjnego kształtowania pól temperatury w obszarze roboczym stale rośnie. Jedną z nowych, przyszłościowych technik jest wykorzystanie układu wielu wzbudników nagrzewających jeden wsad. Rozwiązanie to umożliwia precyzyjną kontrolę gradientów temperatury nagrzewanej powierzchni. Wykorzystywanie technik numerycznego modelowania wielu elementów sprzężonych magnetycznie w zagadnieniach projektowania nagrzewnic indukcyjnych tej klasy stanowi jednak poważny problem. W pracy omówiono podstawowe problemy oraz określono zasady modelowania wielowzbudnikowych, wieloczęstotliwościowych układów nagrzewania indukcyjnego. Zaprezentowane autorskie algorytmy i programy uzupełniają istniejące systemy obliczeniowe o możliwość precyzyjnej symulacji urządzeń tej klasy. Abstract. Number of modern techniques, which use different temperature profiles within the operating area increase in past years. One of modern and future techniques seems to be the utility of zone controlled induction heating system. Such devices use a system of different inductors, placed in vicinity and powered by different voltage sources of the same frequency. Numerical modeling of such system is a very difficulty. Calculating system which enable to solve the coupled electro - thermal fields, make it impossible to carry out the calculations for different frequencies of inductors. In the article some basic rules of multizone - multifrequency induction heating systems were presented. Some authors algorithms were discussed and used to complete the professional numerical FEM systems. (Simulation of multi-zone, multi-frequency induction heating systems). Słowa kluczowe: wieloczęstotliwościowe nagrzewanie indukcyjne, symulacja, badania. Keywords: multi-frequency induction heating, simulation, tests. doi:10.12915/pe.2014.02.57 Wprowadzenie Nową grupą zastosowań nagrzewania indukcyjnego są urządzenia z wieloma wzbudnikami, u... więcej»

Analiza wpływu wybranych parametrów sterowania na właściwości napędu SRM pojazdu elektrycznego DOI:10.12915/pe.2014.02.42
(Piotr BOGUSZ)

W niniejszej pracy obiektem prowadzonych badań była czteropasmowa maszyna reluktancyjna przełączalna (SRM), przeznaczona do napędu pojazdu elektrycznego. W celu wykonania badań napędu, opracowano jego model symulacyjny oraz zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze umożliwiające badania w stanach statycznych i dynamicznych. W artykule zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych w postaci przebiegów prądów, momentu i prędkości zarejestrowane w stanach dynamicznych dla różnych wartości kątów załączenia i wyłączenia, przy sterowaniu prądowym. Ponadto przedstawiono wyniki badań dla sterowania jednopulsowego ze stanem zerowego napięcia, którego wprowadzenie miało na celu ograniczenie maksymalnej wartości prądu źródła. Abstract. In this paper, the object of study was a four-phase SRM machine, designed to drive an electric vehicle. In order to perform simulation tests of the drive, a simulation model was developed. Designed and built test stand allows a research of the drive in static and dynamic conditions. In paper were presented waveforms of current, torque and speed for dynamic states with different values of switching angles and current control obtained in simulation and experimental studies. Furthermore, it was used a single pulse control with zero voltage state in order to limit the maximum value of source current. (Analysis of chosen control parameters influence on properties of electric vehicle switched reluctance drive). Słowa kluczowe: maszyna reluktancyjna przełączalna, pojazd elektryczny, stany dynamiczne. Keywords: switched reluctance machine, electric vehicle, dynamic states. doi:10.12915/pe.2014.02.42 Wstęp Do zasadniczych zalet maszyn reluktancyjnych przełączalnych (ang. Switched Reluctance Machines - SRM) należy zaliczyć: szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, możliwość pracy ze stałą mocą w szerokim zakresie prędkości oraz dużą odporność na przeciążenia [1]-[2]. Dzięki tym cechom, maszyny tego typu... więcej»

Emulation based software reliability evaluation and optimization DOI:10.12915/pe.2014.02.32
(Sławomir CHYŁEK)

This paper presents an original software reliability assessment method implemented in the QEMU Fault Injection Framework - an emulation based SWIFI tool. The method was utilized in evaluation of susceptibility to memory faults of GNU/Linux operating system components: executable code, stack space and dynamically allocated data. Presented experiments' results are basis to the development of a new heuristic mechanism for improving the executable code robustness. Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia metodę oceny niezawodności oprogramowania zaimplementowaną w QEMU Fault Injection Framework - opartym o emulator narzędziu typu SWIFI. Zaprezentowaną metodę zastosowano do ewaluacji wrażliwości na błędy pamięci w kodzie,przestrzeni stosu oraz danych systemiu GNU/Linux. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania nowego heurystycznego mechanizmu zwiększania niezawodności wykonywalnego kodu. (Ocena i optymalizacja niezawodności oprogramowania z zastosowaniem emulacji). Keywords: emulation, fault injection, operating systems, software reliability. Słowa kluczowe: emulacja, wstrzykiwanie błędów, systemy operacyjne, niezawodność oprogramowania. doi:10.12915/pe.2014.02.32 Introduction Computer systems' security can be compromised in multiple ways - by deliberate attacks or by hardware malfunctions. The latter threat is growing due to increased density of integrated circuits [1]. The expanse of Customer Of The Shelf (COTS) components into new disciplines like smartphones used to monitor owners' health parameters [2] raises a need to increase reliability of such solutions. Well established methods of developing robust software (checkpointing, N-version programming) are costly and hard to adapt into COTS components. In this paper we present a novel method to enhance service availability by assessment of a computer system behavior in presence of memory faults followed by a new method of handling exceptions caused by dis... więcej»

Testware reorganization with help of test city metaphor DOI:10.12915/pe.2014.02.27
(Artur SOSNÓWKA)

Error detection within the testware means significant cost and time savings for execution and test maintenance. Both, the cost of compliance and non-compliance play an important role in the selection of the necessary test. With help of metrics coupled with testware objects and visualization, clear and easy manner may be presented to various artefacts of available test-data. This paper presents the results of research in test project in the field of industrial reorganization and optimization of the test database using “test city" visualization metaphor and basic test metrics. Streszczenie. Wykrywanie błędów w bazie testowej może oznaczać znaczące oszczędności kosztów i koniecznego do ich przeprowadzenia czasu. Zarówno koszta zgodności jak i braku zgodności odgrywają ważną rolę w doborze koniecznych testów. Za pomocą sprzężonych z obiektami testware‘u metryk i ich wizualizacji, w łatwy i czytelny sposób mogą zostać przedstawione różne artefakty dostępnych danych testowych. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań w projekcie testowym w przemyśle w dziedzinie reorganizacji i optymalizacji bazy testowej przy pomocy przenośni wizualizacyjej oraz podstawowych metryk testowych. (Reorganizacja bazy testów za pomocą metafory "miasta testów"). Keywords: Data Mining, Visualization metaphor, Testware, Test City, Test metrics, Test management, Test case visualization, Test selection. Słowa kluczowe: Metafora wizualizacyjna, Miasto Testów, Metryki testowe, wizualizacja testów, selekcja testów. doi:10.12915/pe.2014.02.27 Introduction Testing, especially regression test-activity, during the whole Application Lifecycle, aims to find defects correlated to added, enhanced or adapted system or program functionality. Testing activity is very important during the maintenance, when the application or system is already long time in production. Software maintenance account in average two-third of the overall application costs [14] and ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza w Jaworze (Rafał KRUPIŃSKI)
Artykuł przedstawia tok projektowania iluminacji obiektów na przykładzie ratusza w Jaworze. Omówiona została dotychczasowa iluminacja obiektu, oświetlenie jego otoczenia oraz zalecenia dotyczące ewentualnych zmian. Zaprezentowano pięć wariantów iluminacji ratusza ze wskazaniem najwłaściwszego. Wariant ten został omówiony w sposób kompletny. Wszystkie koncepcje iluminacji zaprezentowane zostały w formie fotorealistycznej wirtualnej wizualizacji. Abstract. The article presents progress of floodlighting based on an example town - hall in Jawor. There are discussed hitherto existing illumination of the object, surroundings lighting and recommendations of possible changes. There are also presented five variants of illumination of the town hall with the choice of the best one. This variant is discussed in a complete way. All conceptions of illumination are presented in the form of photorealistic virtual visualization. (Floodlighting of public services objects based on an example town - hall in Jawor). Słowa kluczowe: oświetlenie, iluminacja obiektów, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: illumination, floodlighting, lighting design, computergraphics. Wstęp Jawor to mała miejscowość w południowo - zachodniej Polsce, leżąca w województwie dolnośląskim, około 60 kilometrów na zachód od Wrocławia. W centrum miasta znajduje się rynek, na którym pośród kamieniczek, w centralnej części stoi wybudowany w XIV wieku ratusz (Rys. 1). Rys. 1. Ratusz w Jaworze - fotografia dzienna (fot. www.jawor.pl) Wieczorem, przy użyciu zmodernizowanego kilka lat temu oświetlenia rynku, zostały zrealizowane stosunkowo wysokie poziomy luminancji jego płyty oraz odrestaurowanych, okalających go budynków. Wynika to z konstrukcji użytych stylizowanych opraw oświetleniowych, które emitują strumień świetlny w zasadzie bez ograniczenia - we wszystkich kierunkach. Oświetlenie placu zrealizowane jest przez ozdobne oprawy oś... więcej»

YBCO coated conductors for superconducting transformer windings (Leszek JAROSZYŃSKI, Tadeusz JANOWSKI)
Contemporary technology permits for the construction of superconducting transformers with windings made of high-TC superconductor coated tapes (2G HTS tapes). The main problem is the cost of superconducting material and cryogenic cooling. In this paper, authors try to evaluate the influence of the transformer parameters over the superconductor working conditions and thereby over the total quantity of HTS tape used for transformer windings. Presented in this paper calculations was made for the three-phase 63 MVA 121 kV/10.5 kV transformer. Streszczenie. Konstruowanie uzwojeń transformatorów w oparciu o taśmy powlekane nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym (taśmy HTS drugiej generacji) jest technologicznie możliwe. Głównym problemem pozostają koszty materiału nawojowego i układu chłodzenia kriogenicznego. W artykule autorzy starają się ocenić wpływ parametrów transformatora na warunki pracy uzwojeń nadprzewodnikowych i tym samym na całkowitą długość taśmy HTS. Obliczenia zostały wykonane dla transformatora trójfazowego 63 MVA 121 kV/10.5 kV. (Wykorzystanie taśmy nadprzewodnikowe drugiej generacji do uzwajania transformatorów) Keywords: high temperature superconductor, HTS, utility transformer. Słowa kluczowe: nadprzewodnik wysokotemperaturowy, transformator energetyczny. Introduction Transformers are very numerous in power distribution systems. Electric energy is transformed five to ten times on its way between a power plant and electric appliance [1]. Despite transformer high efficiency, these devices are responsible for approximately 40% of total power losses. Any improvement in transformer efficiency can bring positive economic and ecological results [2]. The idea of superconducting transformer is almost so old as the superconductivity itself. However, the invention and commercialization of high temperature superconductors ... więcej»

Ocena stanu technicznego konstrukcji mechanicznej rdzeni transformatorów oparta na analizie skumulowanego widma gęstości mocy mierzonych drgań (Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ, Jerzy SKUBIS)
W publikacji zaprezentowano wyniki wskazujące na możliwość opracowania bezinwazyjnej metody diagnostycznej oceny sztywności konstrukcji mechanicznej rdzeni transformatorów. Opracowywana metoda bazuje na wynikach analizy zmian w czasie skumulowanego widma gęstości mocy wibracji monitorowanego transformatora. W artykule scharakteryzowano badany obiekt, zastosowany system pomiarowy i omówiono zaproponowaną metodykę oceny stanu technicznego rdzenia z wykorzystaniem tzw. zmodyfikowanej metody wibroakustycznej. Abstract. The paper presents the results indicate the possibility of developing non-invasive diagnostic method assessment of the mechanical stiffness of transformer cores. The developed method is based on the results of the analysis of changes over time the cumulative spectral power density vibration monitored transformer. This paper describes the test object, used measuring system and discussed the proposed methodology for the assessment of the technical condition of the core use of so-called modified vibroacoustic method. (Assessment of mechanical construction of power transformer cores based on an analysis of the cumulative spectral power density measured vibrations). Słowa kluczowe: transformator elektroenergetyczny, rdzeń, diagnostyka, metoda wibroakustyczna. Keywords: power transformer, core, diagnostic, vibroacoustic method. Wstęp Transformator elektroenergetyczny podczas pracy poddawany jest wpływowi wielu niekorzystnych czynników, które skracają okres jego eksploatacji i mogą powodować nieoczekiwane awarie. Drgania magnetostrykcyjne powodują stopniowe poluzowanie śrub, klinów oraz dystansowych wstawek izolacyjnych belek ściskających części aktywnej i mogą powodować wyraźne obniżenie niezawodności pracy danego transformatora. Poluzowanie pakietów blach obwodu magnetycznego transformatorów dużej mocy powoduje zwiększenie strat jałowych, a konsekwencją takiego stanu rzeczy może być występowanie lokalnych przegrzań i wzrost tem... więcej»

Detection of induction motor broken bars in grid and frequency converter supply (Toomas VAIMANN, Anouar BELAHCEN, Javier MARTINEZ, Aleksander KILK)
This paper presents the experimental study of three-phase squirrel cage induction motor broken rotor bars diagnostics. Tests have been performed with two different machines, one through a frequency converter and the other supplied directly from grid. This comparison has been presented, as the use of frequency converters changes the traditional current spectrum of the machine and hence the diagnostic of such machines becomes more difficult. Necessity for further study on the behavior of the frequency converter in the weak grid is pointed out. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę diagnostyki trójfazowego silnika indukcyjnego z uszkodzonymi prętami. Zaprezentowano widmo sygnału prądowego różnych silników. (Wykrywanie uszkodzonych prętów silnika indukcyjnego na podstawie widma częstotliwościowego prądu) Keywords: condition monitoring, frequency converter, electric machines, induction motors. Słowa kluczowe: diagnostyka silnika indukcyjnego, widmo częstotliwościowe. Introduction Induction machines are by far the most widely industrial electrical machine type in nowadays world and considering their rugged build and cost-efficiency, their popularity can be expected to stay the same if not increase in the near future. In fact, in developed countries today there are more than 3 kW of electric motors per person and most of it is from induction motors [1]. Failures and faults in such machines can often have dramatic results and pose danger for the people and surroundings and cause economic problems for the industries, whose production depends on them. The majority of all stator and rotor faults are caused by a combination of various stresses, which can be thermal, electromagnetic, residual, dynamic, mechanical or environmental [2]. These stresses can cause a number of different failures in electrical machines. In the case of squirrel cage induction machines, one of the most common faults is the cracking and eventually breaking of ... więcej»

Ocena stanu oświetlenia wybranych przejść dla pieszych na podstawie parametrów natężenia oświetlenia (Piotr TOMCZUK)
Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia instalowanego na przejściu dla pieszych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu właściwych warunków oświetleniowych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wiedza o właściwościach fotometrycznych danej oprawy oraz sposobie przeprowadzenia badań terenowych może przyczynić się do podjęcia decyzji o wyborze rozwiązania optymalnego. W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych wybranych opraw oświetlających przejście dla pieszych. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji dokonano oceny poszczególnych rozwiązań oświetleniowych. Abstract. The choice of an adequate lighting system installed on pedestrian crossing plays a key role in ensuring proper lighting conditions to all participants of road traffic. Due to the lack of precise normative guidelines and formal design recommendations, the designer has freedom of choice in the solutions to be applied. The knowledge of photometric properties of a given lighting frame can contribute to the choice of optimal solution. The article presents results of inspection researches of selected lighting frames dedicated to pedestrian crossings. On the basis of results obtained, assessment of particular lighting solutions has been made. (Assessment of the state of chosen pedestrian crossing lighting on the basis of luminous flux density). Słowa kluczowe: pieszy, natężenie oświetlenia, oświetlenie przejść dla pieszych, oświetlenie uliczne. Keywords: pedestrian, illuminance, contrast, lighting of pedestrian crossings, street lighting. Wstęp Dążąc do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych stosowane są różnego rodzaju oprawy dodatkowe których zadaniem jest doświetlenie obszaru konfliktowego. Na polskim rynku oświetleniowym dostępne są oprawy dedykowane przez producentów do tego typu zastosowań [1, 2]. Jednak nadal większość przejść dla pieszych oświetlona jest jedynie oprawami ulicznymi [3]. Jak wynika z przeprowadzonej przez autora analizy wymagań fotometry... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»