profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2012), also from March - year 2013.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 577,80 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 520,02 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 504,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 252,00 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 126,00 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część I (Adrian HALINKA, Marcin NIEDOPYTALSKI)
W artykule scharakteryzowano problematykę związaną ze sposobem kształtowania i określania zasięgów obszarów działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych. Przedstawiono także ideę działania zaproponowanego rozwiązania Adaptacyjnego Kryterium Odległościowego Linii AKOL, wykorzystującego niekonwencjonalne metody decyzyjne i adaptacyjne dostosowywania parametrów do aktualnych warunków pracy linii. Abstract. Problems with zones forming and parameterization of distance protection for HV overhead line with widely varying capacity limit are discussed in the paper. The developed solutions Adaptive Line Distance Protection AKOL, using unconventional decision taking methods and adaptive adjustment of the parameters for the actual operating conditions of the line are also presented. (Using unconventional decision taking methods in distance protection of HV overhead line with widely varying capacity limit, part I). Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, napowietrzne linie WN, intensyfikacja zdolności przesyłowych. Keywords: distance protection, adaptive protection, HV overhead line, increasing capacity. doi:10.12915/pe.2014.03.03 Wstęp Wykorzystanie zwiększenia zdolności przesyłowych w liniach napowietrznych WN poprzez zastosowanie obciążalności dynamicznej lub przewodów niskozwisowych wiąże się ze zwiększeniem - w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - dopuszczalnych wartości prądów. Może to powodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń odległościowych dedykowanych tym liniom. Konsekwencją stosowania tych rozwiązań jest rozszerzenie (w kierunku mniejszych impedancji) obszaru spodziewanych położeń końców wektorów impedancji "widzianych" przez zabezpieczenie odległościowe podczas pracy dopuszczalnej linii. To z kolei wpływa na zmniejszenie potencjalnego obszaru impedancyjnego działania zabezpieczenia odległościowego, co może prowadzi... więcej»

The object behaviour analysis, control and prognosis in a state space. (Valeryi ROGOZA, Joanna BOBKOWSKA)
The paper deals with possibility of analyzing the behaviour of complex processes, controlling them and their prognosis in a state space. We express the coefficients of the state equations with increases in terms of the coefficients of the partial regression models based on the Kolmogorov- Gabor equations with sensitivity functions [3]. Then we examine what derived increases' values can mean. And whether they can be used in order to predict future values of the studied process. The results are promising for the processes characterized by certain regularities (without noises). Introduction An object formally treated as a system is known through modelling and identification and can be understood by analysis. Modelling and identification techniques help to develop knowledge about a system. Modelling by itself is a vast area rich in a host of well-established methods. The field of system identification grew both in size and diversity over the last several decades and it was surveyed at different stages. One... więcej»

Modeling of photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source (Marek NIECHAJ)
While the computer design of stand-alone photovoltaic (PV) system without electric buffer source, it is not possible to obtain precise simulation results if you know only the amount of energy that PV generator could produce at given location in defined period of time. In order to allow for accurate simulations, a special analytical and numerical model of PV generator has been developed. It uses, as basic input data, parameters called: relative period of threshold power. Their knowledge allows to recreate both power and energy produced by generator. Streszczenie. Podczas komputerowego projektowania autonomicznego fotowoltaicznego (PV) systemu bez elektrycznego źródła buforowego, nie jest możliwe uzyskanie dokładnych wyników symulacji jeśli zna się jedynie ilość energii którą generator PV mógłby wytworzyć w określonym czasie i lokalizacji. Aby umożliwić precyzyjne symulacje, opracowany został model generatora PV wykorzystujący, jako podstawowe dane, parametry zwane: względny czas mocy progowej. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie zarówno przebiegu mocy, jak i energii wytworzonej przez generator. (Modelowanie generatora fotowoltaicznego pracującego w autonomicznym systemie bez elektrycznego źródła buforowego). Keywords: photovoltaics, analytical and/or numerical model, electrical drive system. Słowa kluczowe: fotowoltaika, model analityczny i/lub numeryczny, system napędu elektrycznego. doi:10.12915/pe.2014.03.49 Introduction Photovoltaic (PV) stand-alone systems, i.e. not co-operating with public electroenergetic grid, often contain electric buffer source (EBS), mostly in the form of set of electrochemical batteries. However, due to significant shortcomings of batteries, such as very high cost, relatively short lifetime and sensitivity to deep discharging, it is sometimes legitimated to apply a structure without EBS for some of PV standalone systems applications (Fig.1). These systems are a lot cheaper, both at the stage of installatio... więcej»

Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building (Mirosław MAZUR, Janusz PARTYKA, Kairat RAKHIMOV)
Dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów zasilania źródłami energii odnawialnej, w szczególności układów fotowoltaicznych oraz wiatrowych, powstały nowe możliwości dotyczące wykorzystania tych układów w budynkach pasywnych oraz zaimplementowania do obecnie istniejących. W związku z ciągle rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz poszukiwaniem ekologicznych źródeł energii, powstają koncepcje oraz projekty wykorzystania systemów hybrydowych do stworzenia autonomicznego zasilania budynków. Abstract. Due to the dynamic development of power systems supplied with renewable energy sources, especially solar and wind energy objects, new possibilities have appeared in the aspects concerning applying such systems in passive houses and implementing them into existing buildings. Taking into account continuous increase in energy prices and the need of searching for the ecological energy sources it is necessary to develop the idea and elaborate technical projects using hybrid power systems as the way to create autonomous power supply system. (Analiza możliwości wykorzystania hybrydowego autonomicznego systemu zasilania w budynku mieszkalnym). Słowa kluczowe: fotowoltaika, energia wiatrowa, zasilanie hybrydowe, energia słoneczna. Keywords: photovoltaics, wind energy, hybrid power supply, solar energy. doi:10.12915/pe.2014.03.47 1. Introduction It is known that steadily growing level of technological development causes increase in the demand for electricity, which is actually essential in everyday life. Due to such rapid growth of the demand for electricity and the necessity of reducing the effects of the usage of fossil fuels at the same time a lot of researches have been carried out in order to find the alternative ways of producing energy. In recent years it was possible to observe dynamic development of the research projects which concerned introducing new technologies using power of sun or wind into the process of electricity generating for resi... więcej»

Współpraca źródeł wiatrowych z PMSG z siecią elektroenergetyczną w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia (Bernard WITEK)
W artykule przedstawiono zagadnienie matematycznego modelowania struktur siłowni wiatrowych z generatorami synchronicznymi PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) współpracujących z siecią elektroenergetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem badań symulacyjnych nieustalonych stanów pracy takich źródeł. Wyniki badań mogą być wykorzystane m.in. do oceny wielkości elektrycznych w miejscu przyłączenia elektrowni do sieci, a także do analiz możliwości utrzymania źródła wiatrowego w pracy podczas zakłóceń (np. zwarć) w sieci. Szczególną uwagę poświęcono kwestii modelowania układów przekształtnikowych zapewniających właściwą współpracę źródła z siecią elektroenergetyczną. Do kompozycji modeli wykorzystano procedury dostępne w środowisku programu PSCAD/EMTDC. Abstract. The problem of mathematical modeling of the wind sources implementing Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) cooperating with electrical power network is discussed in the paper. Special attention is paid to the simulation of transient states that may occur in such sources operation. The simulations results may be used e.g. for evaluation of the electrical quantities at the point of common coupling as well as for the analysis of the source drive-through possibility during disturbances (e.g. faults) in the network. Particular consideration has been drawn to the modeling of power electronics interface, which enables proper cooperation of the wind source and the network. For the models composition the procedures of PSCAD/EMTDC™ program has been used. (Cooperation of the PMSG-based Wind Sources with Power Networks During Transients - Chosen Problems). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG), stany nieustalone. Keywords: wind turbines, permanent magnet synchronous generators (PMSG), transient states. doi:10.12915/pe.2014.03.12 Wprowadzenie Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie pracy elektrowni wiatrowych (EW) w ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych (Ryszard RYBSKI, Kamil KONTORSKI, Janusz KACZMAREK)
Przedstawiono koncepcję cyfrowego automatycznego mostka impedancji o wysokiej dokładności zbudowanego w oparciu o komercyjną kartę akwizycji danych. Podano wstępne wyniki komparacji wzorców impedancji wykonanych za pomocą opracowanego przez autorów modelu fizycznego mostka. Abstract. The concept of a high accuracy digital automatic impedance bridge based on a commercial multifunction data acquisition card is presented. The authors developed a physical model of the bridge which was used to comparisons of impedance standards. The paper contains the preliminary results of selected comparisons. (Digital impedance bridge based on a commercial data acquisition card). Słowa kluczowe: pomiary impedancji, cyfrowy mostek impedancji, generator dwufazowy, zespolony stosunek napięć Keywords: impedance measurement, digital impedance bridge, two-phase generator, complex voltage ratio doi:10.12915/pe.2014.02.39 Wstęp Układy przeznaczone do dokładnych pomiarów impedancji są stosowane przede wszystkim do porównań wzorców impedancji. Coraz częściej potrzeba ich stosowania wiąże się z pomiarami parametrów komponentów elektronicznych i czujników impedancyjnych. Obserwowaną tendencją, niezależnie od obszaru zastosowań, jest dążenie do automatyzacji pomiarów i rozszerzenia pasma pomiarowego przy zachowaniu wysokich wymagań w odniesieniu do dokładności. Klasyczne rozwiązania, o najwyższej dokładności są najczęściej układami mostkowymi oparty o elementy z silnym sprzężeniem magnetycznym takimi jak transformatory pomiarowe, indukcyjne dzielniki napięcia i komparatory prądów. Układy takie stosunkowo trudno poddają się automatyzacji, a ich dokładność znacząco maleje w zakresie częstotliwości wykraczających poza pasmo akustyczne. W związku z powyższym od wielu lat prezentowane są w literaturze modyfikacje układów mostkowych, które w zróżnicowanym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne, przede wszystkim w obszarze przetworników analogowo... więcej»

Badanie zjawisk w łuku elektrycznym z wykorzystaniem charakterystyk czasowo-częstotliwościowych (Robert KAZAŁA)
Praca przedstawia wykorzystanie charakterystyk czasowo-częstotliwościowych do oceny przebiegu procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest łuk elektryczny, na przykładzie procesu spawania. Opisuje sposoby wyznaczania charakterystyk czasowoczęstotliwościowych oraz przedstawia różnice pomiędzy metodami. Przedstawia wykorzystanie metody czasowo-częstotliwościowej do oceny przebiegu zjawisk w spawalniczym łuku elektrycznym. Przedstawia analizę porównawczą dla różnych metod spawania, pod kątem możliwości wykrywania zakłóceń w przebiegu procesu. Wyniki przedstawione w pracy mogą być wykorzystane do tworzenia systemów kontroli jakości prac spawalniczych oraz innych procesów wykorzystujących łuk elektryczny. Abstract. The paper presents the use of time-frequency characteristics, to evaluate of technological processes in which an electric arc is used, for example, the welding process. Describes how to determine the time-frequency characteristics and presents the differences between the methods. Demonstrates the use of time-frequency methods to evaluate the course of events in the welding arc. Presents a comparative analysis of different welding methods, in terms of the ability to detect disturbances in the process. The results presented in the work can be used to produce quality control systems of welding processes and others using an electric arc. (Investigation of phenomena in electric arc with time-frequency characteristics). Słowa kluczowe: spawanie, łuk elektryczny, charakterystyki czasowo-częstotliwościowe, zakłócenia, kontrola jakości. Keywords: welding, electric arc, time-frequency characteristics, disturbations, quality control. doi:10.12915/pe.2014.02.12 Wprowadzenie Spawanie z wykorzystaniem łuku elektrycznego jest powszechnie stosowaną technologią łączenia metali [1]. Wyróżnić można kilka dominujących metod: - spawanie elektrodą otuloną - MMA, - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu - MIG/MAG, - spawanie elektrodą n... więcej»

Analiza wpływu średnicy zbrojenia, rozstawu pomiędzy prętami oraz parametrów elektrycznych betonu na wartości natężenia pola elektrycznego (Agnieszka CHOROSZUCHO)
Celem publikacji jest szczegółowa analiza wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej (WiFi) pracujący przy częstotliwości f=2,4 GHz. W celu określenia błędu obliczeń, wyniki uzyskane dla jednorodnej struktury przy zastosowaniu numerycznej metody FDTD porównano z rozwiązaniem analitycznym. Abstract. The aim of this article is the detailed analysis of the diameter of reinforcement, number of rows and spacing between bars on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was a model containing the load-bearing wall made of concrete (absorbing dielectric) and reinforcement (conductor). It were analyzed four, typical systems of concrete reinforcement used in building engineering. Additional, the influence of electric parameters of concrete (electrical permittivity and conductivity) on values of the electric field intensity received for heterogeneous structures of material was discussed. The presented situation is one of the distribution of field generated by a wireless communication system (WiFi) operating by the frequencies f=2.4 GHz. Due to circumscribe the error of the calculate, results which were received for the homogeneous structure by application of the numerical method FDTD were compared with analytical solution. (The analysis of the diameter of reinforcement, spacing between bars and the electrical parameters of the concrete on the values of the electric field intensit... więcej»

Estymacja kąta przesunięcia fazowego przy nagrzewaniu indukcyjnym w.cz. (Krzysztof STRZECHA, Jerzy ZGRAJA)
W artykule przedstawiono wybrane cyfrowe metody pomiaru kąta przesunięcia fazowego: czasową, opartą na detekcji przejścia przez zero oraz dwie częstotliwościowe, opartą na transformacie Fouriera i opartą na transformacie Hilberta. Przedstawiono wyniki weryfikacji eksperymentalnej metod w dwóch różnych układach pomiarowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w odniesieniu do sygnałów w.cz. przy nagrzewaniu indukcyjnym rejestrowanych z niskimi częstotliwościami próbkowania. Abstract. In the paper chosen digital methods of phase shift determination are presented: one operating in the time domain (based on zero crossing detection), and two operating in frequency domain (Fourier transform and Hilbert transform based). The results of the experimental verification of above mentioned methods in two different measurement systems are presented. The main focus was to verify the possibility of their use for the signals of induction heating equipments recorded with the low sampling frequencies. (Estimation of phase shift at high frequency induction heating). Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, przesunięcie fazowe. Keywords: induction heating, phase shift. doi:10.12915/pe.2014.02.15 Wprowadzenie Nagrzewanie indukcyjne jest obecnie powszechnie wykorzystywaną technologią nagrzewania wsadów metalowych przed obróbka cieplną i przeróbką plastyczną. Jako źródła zasilania są tu współcześnie wykorzystywane tranzystorowe falowniki napięcia lub prądu o średniej lub wielkiej częstotliwości sygnału wyjściowego. Indukcyjny układ grzejny "wzbudnik-wsad" stanowi dla źródła zasilania obciążenie o charakterze indukcyjnym. Współczynnik mocy (cos) tego obciążenia zależy od rodzaju, wymiarów i sposobu nagrzewania wsadu, jak i w sposób oczywisty od stosowanej częstotliwości prądu wzbudnika. Może się on wahać w bardzo szerokich granicach, poczynając od wartości rzędu cos=(0,30,5) przy bardzo małych szczelinach powietrznych wzbudnik-wsa... więcej»

Validity of the FAR validation using Site Reference Method (Tomasz LISEWSKI)
Electromagnetic radiation from devices is measured in fully anechoic chambers which are validated by site attenuation measurement. Fully anechoic room was validated using Reference Site Method according to CISPR 16-1-4. Author investigate influence of the validation conditions on result of this procedure. Frequency step, antennas positioning were examined and reference measurement was analyzed. Streszczenie. Emisja promieniowana pochodząca od urządzeń może być mierzona w komorach bezodbiciowych które są walidowane poprzez pomiar tłumienia stanowiska. Podstawą niniejszej pracy jest walidacja komory całkowicie bezodbiciowej wykorzystując metodę stanowiska odniesienia zgodnie z normą CISPR 16-1-4. Autor bada wpływ różnych warunków walidacji na wynik procedury. Sprawdzono wpływ kroku częstotliwości, precyzji ustawiania anten oraz przeanalizowano procedurę wykonywania pomiaru referencyjnego. (Słuszność metody pomiaru referencyjnego do walidacji komór FAR) Keywords: anechoic chambers, attenuation measurement, electromagnetic radiation. Słowa kluczowe: komory bezodbiciowe, pomiar tłumienia, emisja elektromagnetyczna. doi:10.12915/pe.2014.02.43 Introduction Quality of the radiated emission measurement depends on quality of the test site and this is verified by validation procedures. The purpose of this work is to investigate potential problems during FAR (Fully Anechoic Room) SRM (Site Reference Method) validation procedure up to 1 GHz according to CISPR 16-1-4. Author is trying to improve validation conditions included in CISPR procedure. Conditions of the SRM were subjected to changes to investigate their influence on procedure result. Survey of Related Works Initially FARs were used as an alternative test site for OATS (Open Area Test Site) due to numerous of advantages e.g. low cost, shorter measurement time and using one facility to test immunity and emission. Additionally it was possible to get some of this benefits by simple SAC (... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation (Grzegorz KARNAS, Stanislaw WYDERKA, Robert ZIEMBA, Kamil FILIK, Grzegorz MASLOWSKI)
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered r... więcej»

Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym (Robert ZIEMBA)
Podstawowym parametrem uziemienia jest jego rezystancja. Zależy ona głównie od rozmiaru uziemienia oraz rezystywności gruntu. W rzeczywistych warunkach grunt ma strukturę niejednorodną. W uproszczonych zależnościach na rezystancję uziemienia zakłada się grunt jednorodny o tak zwanej rezystywności zastępczej. Z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania możliwa jest dokładniejsza analiza uziemień pogrążonych w gruncie niejednorodnym pod względem geoelektrycznym. Uwzględnia się niejednorodność gruntu w postaci uwarstwienia poziomego lub pionowego oraz w postaci występujących w gruncie obszarów o kształcie kulistym, walcowym lub wielościennym. Abstract. The basic parameter of the grounding system is the resistance. It mainly depends on the size and the earth resistivity. In real conditions, the soil has a heterogeneous structure. The simplified formulas on ground resistance assumes a homogeneous soil resistivity replacement. With the use of specialized software can be more accurate analysis of earth buried in the ground heterogeneous. Takes into account the heterogeneity of the soil in a horizontal or vertical stratification and as occurring in the soil of areas with spherical, cylindrical or solids. (Modeling of the grounding systems buried in heterogeneous soil). Słowa kluczowe: rezystancja uziemienia, modelowanie, niejednorodny grunt. Keywords: grounding resistance, modeling, heterogeneous soil. Wstęp Analizując własności uziemień, podstawowym ich parametrem, branym pod uwagę zarówno przy wymuszeniach wolnozmiennych jak i przy prądach udarowych jest ich rezystancja (impedancja) wejściowa. Przy wymuszeniach wolnozmiennych i o małych wartościach prądu rozpatruje się rezystancję statyczną uziemienia Rst, zależną głównie od konfiguracji (rozmiaru) uziemienia oraz budowy geoelektrycznej otaczającego gruntu. Przy prądach udarowych w uziomach zachodzą zjawiska falowe związane z dużą szybkością zmian wartości prądu oraz zjawiska wysokopr... więcej»

Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału (Adam KOWALCZYK, Anna SZLACHTA, Robert HANUS)
W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej  xy   skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502   xy    1 . Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego. Abstract. The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation  xy  . It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502   xy    1 . (Standard uncertainty evaluation of the cross-correlation function obtained using conditional average value of signal’s absolute value). Słowa kluczowe: sygnały przypadkowe, korelacja wzajemna, warunkowe uśrednianie, niepewność standardowa. Keywords: random signals, cross-correlation, conditional averaging, standard uncertainty. Wstęp Estymacja funkcji korelacyjnych i ocena skorelowania danych są ważnymi, często występującymi i aktualnymi operacjami w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych [1, 2, 6 - 10]. Najczęściej w celu otrzymania estymatorów funkcji korelacji stosowane są metody bezpośrednie: iloczynowa i znakowa oraz metoda wykorzystująca DFT [1, 2, 6 - 8]. Unormowaną funkcję korelacji wzajemnej (FK) dla stacjonarnych centrowanych sygnałów x(t) i y(t) o wariancjach 2  x , 2  y określa wyrażenie: (1)   xtyt dt T lim T x y T xy     0 1 1      . W praktyce pomiarowej wyznacza się estymatory funkcji danej zależnością (1). W pra... więcej»

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy (Janusz KAROLAK, Jerzy PRZYBYSZ, SYLWIA WRÓBLEWSKA, Paweł BERGER)
Przedstawiono układ elektroenergetyczny bloku z turbogeneratorem, transformatorem, wyłącznikiem i zabezpieczeniami w obwodach, którego wystąpiły zakłócenia w czasie synchronizacji z siecią. Omówiono przebieg wydarzeń, które doprowadziły do uszkodzenia generatora. Przedstawiono wyniki analizy pracy zabezpieczeń bloku w czasie zakłócenia. Podano wnioski dotyczące procedury synchronizacji oraz sposobu działania zabezpieczeń ze względu na bezpieczeństwo generatora. Abstract. Generator-transformer unit in which circuits took place the disturbance in the time of synchronization process is presented. The events that bring the turbo generator to failure are described. The results of analyses of protection system operation during the disturbances are given. Conclusions concerning of synchronization procedures and protection system operation are presented. (Circuit breaker defect as a reason of large turbo generator failure). Słowa kluczowe: turbogenerator, synchronizacja, awaria wyłącznika. Keywords: turbogenerator, synchronization, circuit breaker failure. Wprowadzenie W dużej elektrowni cieplnej w obwodach bloku o mocy 150 MW, w czasie przygotowań do synchronizacji bloku z siecią o napięciu 161 kV wystąpiła awaria generatora. Układ połączeń elektrycznych bloku z rozdzielnią 161 kV pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Schemat ideowy bloku o mocy 187,5 MVA wraz z zabezpieczeniami części elektrycznej (Zabezpieczenia: 87S, 87, 87B - różnicowe: generatora, transformatora, bloku, 32 - mocy zwrotnej, 51 - nadprądowe zwłoczne, 51N - zerowo prądowe ziemnozwarciowe, 50 - zwarciowo- prądowe, 46 - od asymetrii obciążenia, 59N, 64S - ziemnozwarciowe stojana generatora, 40 - od utraty wzbudzenia... więcej»

Transformation of "user-object" matrix for the collaborative filtering (Tamara SAVCHUK, Anton SAKALIUK, Waldemar WÓJCIK, Aron BURLIBAY)
The paper is devoted to application of collaborative filtering that is one of the method of automatic data filtering in the Internet. The main disadvantage of the approach is the necessity of performing a large number of operations. The authors have presented a mean of overcoming this problem by reduction of the dimension of the input matrix. Experimental results show that it had led not only to reduction of computational time, but also increased the accuracy of recommendations obtained. Streszczenie. Artykuł poświęcony jest filtrowaniu kolaboracyjnemu, które jest jedną z metod automatycznej filtracji danych w sieci Internet. Główną wadą wspomnianego podejścia jest konieczność wykonywania bardzo dużej liczby operacji. Autorzy przedstawili rozwiązanie tego problemu polegający na redukcji wymiarowości przetwarzanej macierzy. Rezultaty badań pokazują, że oprócz zmniejszenia czasu obliczeń, uzyskano poprawę dokładności uzyskiwanych rekomendacji. (Przekształcenie macierzy "user-object" w filtrowaniu kolaboracjnym) Keywords: Data mining, sparse matrices, recommender system, collaborative filtering. Słowa kluczowe: Eksploracja danych, macierze rzadkie, systemy rekomendujące, filtrowanie kolaboracyjne. Introduction The rapid growth of information in modern Internet pushes to development of new tools of providing, searching and systematization of information. Usage of classic tools of search and interaction with the information no longer meets the growing demands of its users neither in terms of convenience nor confidence. To a greater extent this applies to commercial information and information about the preferences of users. The method of content-based filtering with content analysis is commonly applied to solve a problem. But this method has particular disadvantages [1]: 1. Objects must be in an accessible to machine processing form. 2. Technology with content filtering doesn`t have an installed method for generating random preferences.... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»