profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 642,96 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 578,66 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 554,40 zł
prenumerata papierowa półroczna - 277,20 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 138,60 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-2

zeszyt-4287-przeglad-elektrotechniczny-2015-2.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Analiza rozkładu pola magnetycznego generowanego przez urządzenia do fizykoterapii DOI:10.15199/48.2015.02.37
(Antoni CIEŚLA, Wojciech KRASZEWSKI, Mikołaj SKOWRON, Przemysław SYREK)

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych. Największą dynamiką charakteryzują się jednak badania kliniczne. Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w terapii mieści się w ramach specjalizacji medycznej noszącej nazwę medycyny fizykalnej. W tej dziedzinie zdecydowanie nie powiedziano jednak jeszcze ostatniego słowa. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała Abstract. The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the clinical experiments turned out to be most dynamic. The therapeutic use of low-frequency magnetic fields stays within the domain of the so-called physical medicine. Still much is to be done in this respect. The evolution of medicine and technological development allows for creating new devices applied in magnetotherapy, which opens up new possibilities for treating diseases. There are small coil applicators which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration through the limb may be helpful when selecting the most desirable shape of the applicator in view of the type of the disease, shape and size of the damaged part of the body. (Analysis of the distribution of the ma... więcej»

Obciążenia i rozpływy mocy w sieci terenowej średniego napięcia - problemy wybrane DOI:10.15199/48.2015.02.43
(Jerzy MARZECKI, Mariusz DRAB)

W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące wyznaczania obciążeń oraz rozpływów mocy w sieci terenowej SN. Omówione zostały dwie użyteczne metody określania obciążeń szczytowych stacji SN/nn (deterministyczna, probabilistyczna) oraz dwie metody obliczania rozpływów mocy w sieci średniego napięcia (szacowania obciążeń, współczynnika jednoczesności). Zaprezentowano przykład obliczeniowy dla wybranego fragmentu sieci terenowej. Abstract. The article presents selected issues concerning the determination of loads and power flow in the MV rural distribution network. It discusses two useful methods for determining peak loads of MV/LV stations (deterministic, probabilistic) and two methods for power flow calculation in medium voltage grids (load estimation and simultaneity factor). An example of a calculation for the chosen part of the rural network is shown. (Loads and power flows in the middle voltage rural distribution network - selected issues). Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne średniego napięcia, sieć terenowa, obciążenia stacji SN/nn, rozpływ mocy. Keywords: middle voltage distribution networks, rural network, MV/LV stations loads, power flow. Wstęp Sieci elektroenergetyczne średniego napięcia w Polsce to 234,7 tys. km linii napowietrznych i 69,0 tys. km linii kablowych oraz 246,6 tys. stacji transformatoroworozdzielczych SN/nn, przy łącznej mocy zainstalowanych w nich transformatorów równej 44,1 GVA [1]. Linie na terenach wiejskich stanowią 75,2% wszystkich linii SN. 89,8% ogółu linii napowietrznych SN to terenowe linie napowietrzne, a 19,6% łącznej długości linii kablowych SN to linie kablowe na terenach wiejskich. Liczba stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn na terenach wiejskich stanowi 68,5% ogólnej liczby stacji SN/nn, przy udziale mocy znamionowych zainstalowanych transformatorów SN/nn na poziomie 43,1%. Średnia moc transformatora SN/nn w sieci wiejskiej wynosi 110 kVA i jest trzykrotnie mniejsza ni... więcej»

Hybridization of the optimization process as an alternative way to find approximate solutions for NP-hard problems DOI:10.15199/48.2015.02.15
(Leonard ROZENBERG, Robert RYCHCICKI)

This paper presents the results of calculations that demonstrate the possibility of using hybrid optimization method (with variable structure) for determining the approximate solutions to NP-hard problems. The Travelling Salesman Problem (TSP) is a classic combinatorial optimization subject, which has found widespread use in practice. Simple in definition, have remained hard to solve for many years. Not only an efficient solution would yield benefits in a substantial amount of routing problems, but it would also affect planning and logistics in a positive way. Streszczenie. W prezentowanym artykule pokazano możliwość wykorzystania hybrydy optymalizacyjnej do uzyskania przybliżonego rozwiązania zadania NP-trudnego, czyli problemu obliczeniowego o ponad wykładniczym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. Do badań wybrano znany od wielu lat problem komiwojażera, którego od lat nie udało się ostatecznie rozwiązać. Wybór ten jednak umożliwił uzyskanie pokaźnego materiału porównawczego. Wykorzystanie hybrydowej procedury optymalizacji jako alternatywy do określenia przybliżonych rozwiązań problemów NP - trudnych. Keywords: Monte Carlo method, hybryd algorithm, hybrid optimization, NP-hard problem Słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, algorytm hybrydowy, hybrydowa procedura optymalizacji, problemy NP.-trudne Introduction The concept of optimization is widely understood today as a set of procedures leading to the finding of the best solutions to all sorts of problems. Problems requiring optimization appear in our lives in a natural way since the dawn of history. Questions about the lowest cost or highest profit are as old as human activity. However, mathematical methods to help solve most of these problems in an effective manner arose relatively recently. This involves, on the one hand, high demand created by economy’s needs and, on the other hand, possibilities that arose thanks to the development of information technology. Technological ... więcej»

Classic genetic algorithm vs. genetic algorithm with aggressive mutation for feature selection for a brain-computer interface DOI:10.15199/48.2015.02.24
(Izabela REJER, Krzysztof LORENZ)

The classic genetic algorithm has been successfully applied to many optimization problems. However, its usefulness is limited when it comes to feature selection, particularly if a high reduction rate is expected. The algorithm, in its classic version, returns feature sets containing approximately 50% of the total number of features. In order to decrease this rate, a penalty term penalizing individuals of too many features is often added to the fitness function. This solution seems to be reasonable but, as will be shown in this paper, provides only a slight improvement in the reduction rate. In order to obtain a satisfactory classification accuracy and a high reduction rate, not only the fitness function but also other algorithm elements must be reconsidered. Streszczenie. Klasyczny algorytm genetyczny był z powodzeniem stosowany w wielu problemach optymalizacyjnych, jednakże jego użyteczność jest ograniczona w problemach selekcji cech, zwłaszcza jeżeli wymagana jest wysoka stopa redukcji cech. Algorytm, w jego klasycznej wersji, zwraca zbiory cech zawierające około 50% pierwotnej liczby cech. W celu zmniejszenia tej liczby, do funkcji przystosowania algorytmu dołącza się często człon kary, karzący osobniki kodujące zbiory o zbyt dużej liczbie cech. Takie rozwiązanie wydaje się być rozsądne, ale, jak zostanie to przedstawione w artykule pozwala jedynie na niewielką poprawę stopy redukcji. Stąd, w celu uzyskania satysfakcjonującej dokładności klasyfikacji i wysokiej stopy redukcji, nie tylko funkcja przystosowania, ale również inne elementy algorytmu muszą zostać wzięte pod uwagę (Klasyczny algorytm genetyczny, a algorytm z agresywną mutacją w procesie selekcji cech na potrzeby interfejsu mózg-komputer). Keywords: brain-computer interface, BCI, genetic algorithm, feature selection, motor imagery. Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, BCI, algorytm genetyczny, selekcja cech, wyobrażenie ruchu. 1. Introduction According to the strict definit... więcej»

The Sufficient Criteria For Consistent Modelling Of The Use Case Realization Diagrams With A New Functional-Structure- Behaviour UML Diagram DOI:10.15199/48.2015.02.08
(Stanisław Jerzy NIEPOSTYN)

UML activity diagrams are primarily used to visualise scenarios. The verification of activity diagrams consistency is subsequently needed to identify errors in requirements at the early stage of the development process. The consistency verification is difficult due to a semi-formal nature of activity diagrams. We propose to extend the activity diagram to the new Functional-Structure-Behaviour (FSB) UML diagram to enable automatic verification of consistency of scenarios of the visualized use cases. Moreover the FSB UML diagram enables simultaneous modelling of the functionality, of the structure and of the behaviour of the target system model. Thus the proposed Functional-Structure-Behaviour UML activity diagram enables consistent and complete models to be developed from scenarios. Furthermore the FSB UML activity diagram can be used for automatic generation of complete workflow applications without any manual programming. Streszczenie. Diagramy aktywności UML używane są przede wszystkim do wizualizacji scenariuszy. W celu wyeliminowania błędów w przyszłym systemie niezbędny okazuje się proces weryfikacji tych diagramów UML. Weryfikacja spójności jest jednakże dość złożonym zagadnieniem, gdyż diagramy aktywności nie są formalnym sposobem zapisu wymagań. Proponujemy rozszerzenie diagramów aktywności UML do diagramów nazwanych przez nas diagramami Funkcjonalność-Struktura-Behawioryzm (FSB) UML które umożliwiają automatyzację weryfikacji spójności scenariuszy wizualizowanych przypadków użycia. Co więcej diagram FSB UML umożliwia równoczesne modelowanie funkcjonalności, struktury i zachowania docelowego modelu systemu. Dlatego też zaproponowany diagram aktywności FSB UML umożliwia również opracowywanie kolejnych spójnych i kompletnych modeli na jego podstawie. Ponadto diagram aktywności FSB UML może być wykorzystany do automatyzacji generowania aplikacji typu workflow bez potrzeby ręcznego programowania. Warunki wystarczające do spójnego modelowa... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4260-przeglad-elektrotechniczny-2015-1.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Wyznaczanie parametrów wiatru w energetyce odnawialnej DOI:10.15199/48.2015.01.31
(Andrzej JĄDERKO, Michał K. KOWALEWSKI)

W artykule opisano metody wyznaczania parametrów wiatru stosowane w energetyce odnawialnej. Podano podstawowe wiadomości dotyczące powstawania wiatru. Opisano czynniki wpływające na zasoby energetyczne wiatru. Pokazano podstawowe zależności opisujące energię wiatru. Otrzymano rozkłady kierunku i prędkości wiatru na podstawie danych historycznych ze stacji meteorologicznej. Obliczono gęstości mocy wiatru dla różnych kierunków. Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania WAsP - Wind Resource Estimation Program. Abstract. Methods of wind parameters determining applied at the renewable power sector are described in this paper. Fundamental knowledge of wind formation is presented. Factors witch have influence on wind energy resources are described. Fundamental dependences witch characterized wind energy are shown. Distributions of wind direction and wind velocity on the basis of historical data from meteorological station are obtained. Power density of wind for different destinations is calculated. Calculations are carried out using Wind Resource Estimation Program (WAsP). (Wind parameters determining in renewable power sector) Słowa kluczowe: parametry wiatru, metody wyznaczania, turbina wiatrowa, energia odnawialna Keywords: wind parameters, determining methods, wind turbine, renewable energy Wstęp - wiatr jako źródło energii Wiatr, jako zjawisko naturalne, wykorzystywany jest przez ludzkość od wieków. Pierwsze znane zastosowanie wiatru to wykorzystanie jego energii do napędu statków żaglowych, co spowodowało rozwinięcie się transportu morskiego, a przez to powstanie i rozwój wielu cywilizacji. Energię wiatru stosowano szeroko do napędu młynów, a także do pompowania wody. Jednak wzrastające uprzemysłowienie i wprowadzenie technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł kopalnych spowodowało spadek zainteresowania wykorzystaniem energii wiatru. W związku z prognozami wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych słu... więcej»

Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym DOI:10.15199/48.2015.01.23
(Lech BOROWIK, Adrian BARASIŃSKI)

W artykule przedstawiono wyniki badań pracy instalacji elektroenergetycznej w budownictwie energooszczędnym. Podczas długotrwałego przepływu prądu przez przewody elektryczne umieszczone w ścianach izolowanych cieplnie, o niewielkim współczynniku przenikania ciepła, mogą one ulec przegrzaniu w wyniku którego nastąpi zmniejszenie rezystancji izolacji bądź nawet zwarcie, a w konsekwencji może powstać zagrożenie pożarowe. Wyniki badań mają posłużyć projektantom nowych obiektów, jak i modernizowanych do uwzględnienia tych zagrożeń, a także są sugestią do zaktualizowania istniejącej normy w tym zakresie. Abstract. During prolonged flow of electric current by wiring placed in walls which are thermally isolated. This walls has small ratio of warm penetration and the electric cables can overheat and this will cause decrease resistance of isolation or short circuit and in consequence cause the fire. Results of research should serve planners of new buildings and for the buildings which are modernized. They are also suggestion to update norms. (Electrical installations in building energy-saving in the aspect of the fire hazard). Słowa kluczowe: instalacje elektroenergetyczne, budownictwo energooszczędne, zagrożenie pożarowe, audyt energetyczny. Keywords: power installations, construction energy-saving, fire hazard, energy audit. Wstęp Instalacje elektroenergetyczne stanowią nieodzowny element wyposażenia budynków. Postęp cywilizacyjny sprawił, że ludzkość stała się uzależniona od prądu. Każdy dom, każde biuro czy też zakład pracy posiada od kilku do kilkudziesięciu odbiorników energii elektrycznej. Sprawia to, że powstające instalacje elektryczne zaczęły się rozrastać. Zwiększona została liczba punktów (gniazd), średnica przekroju przewodu oraz ich ilość. Zadanie takiej instalacji nie polega jedynie na współpracy elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, ale również na zapewnieniu bezpiecznego jej użytkowania. Biorąc pod... więcej»

Implementation of Equal Reactive Power Sharing Algorithm in Droop-Controlled Islanded AC Microgrid DOI:10.15199/48.2015.01.15
(Artur DZIUŁKO, Adam MILCZAREK, Mariusz MALINOWSKI)

This paper presents the implementation of the hierarchical control algorithm with droop method and equal reactive power sharing algorithm (ERPS) for an islanded AC microgrid. In the typical applications of microgrid the reactive power flow remains uncontrolled, what may negatively impact the efficiency of the generation unit and cause various problems to power converters. The presented solution will provide an equal reactive power generation by each source, enhancing effectiveness of each generation unit and an overall microgrid reliability and performance. Streszczenie. Artykuł omawia zagadnienia implementacji hierarchicznego systemu sterowania, zawierającego metodę sterowania uchybem amplitudy i częstotliwości napięcia przekształtnika oraz algorytm równomiernego podziału mocy biernej w autonomicznej mikrosieci elektroenergetycznej AC. W klasycznej metodzie sterowania uchybem podział mocy biernej zależy od stosunku mocy czynnych poszczególnych przekształtników. Nie ma możliwości sterowania tym podziałem, co może prowadzić do przeciążenia i wyłączenia przekształtnika bądź cyrkulacji mocy biernej pomiędzy przekształtnikami. Przedstawione rozwiązanie zapewnia równy podział mocy biernej bez względu na zmieniającą się moc czynną, co eliminuje wspomniane problemy. (Implementacja algorytmu równego podziały mocy biernej ze sterowaniem uchybem napięcia w autonomicznej mikrosieci AC). Keywords: AC microgrid, equal reactive power sharing, hierarchical control, droop control. Słowa kluczowe: mikrosieć AC, równy podział mocy biernej, sterowanie hierarchiczne, sterowanie uchybem. Introduction Microgrids are the most recent approach towards the electrical power generation, management and distribution. They are local power networks composed of the renewable energy sources (RES), conventional distributed generation (DG) units, energy storages and loads, which are forming an advanced system with the own control structure and communication interfaces. Mi... więcej»

Pneumatic single flapper nozzle valve driven by piezoelectric tube DOI:10.15199/48.2015.01.03
(Frederik STEFANSKI, Amadeusz NOWAK, Bartosz MINOROWICZ)

The article presents a construction, static testing and modelling of a single flapper nozzle pneumatic valve. Authors show testing of piezo tube PT230 which distinguishing feature is deflection in two directions. This testing is preliminary work in design of a novel electropneumatic valve. Studies have been performed on a special designed bench which consists of a pneumatic valve, which used piezo tube as a flapper. Data acquisition process and control were performed by dSPACE system. The preformed static pressure control tests, confirmed applicability of tube actuator in flapper nozzle type valves. Obtained results were compared with simulation model prepared in Matlab Simulink software. Streszczenie. Artykuł zawiera opis konstrukcji, badania statyczne i modelowanie zaworu typu dysza przysłona. Autorzy zaprezentowali badania piezo rurki model PT230, której cechą charakterystyczną jest możliwość odkształcenia w dwóch kierunkach. Praca ta jest przygotowaniem do konstrukcji nowego zaworu elektropneumatycznego. Badania zostały wykonane na specjalnie w tym celu wykonanym stanowisku zawierającym zawór, którym zastosowano piezo rurkę jako przysłonę. Procesy akwizycji danych oraz sterowania wykonane zostały w systemie dSPACE. Przeprowadzone badania statyczne sterowania ciśnieniem wyjściowym, potwierdzają możliwość zastosowania piezo rurki w zaworach typu dysza przysłona. Zarejestrowane wyniki poddano porównaniu z modelem przygotowanym w oprogramowaniu Matlab Simulink. (Zawór pneumatyczny typu dysza przysłona z rurką piezoelektryczną jako elementem zadającym) Keywords: flapper, nozzle, piezoelectric tube, pressure control. Słowa kluczowe: przysłona, dysza, piezoelektryczna rurka, sterowanie ciśnieniem. Introduction Advanced electronic control in fluid power had its beginning with development of servo valve technology in forties of last century. One of developed type of servo valves are flapper nozzle type amplifiers [1][1][2]. The most advanced ... więcej»

X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO -TECHNICZNA TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE (Małgorzata Siedlarek, Kazimierz Zakrzewski)
Konferencja została powołana do życia w 1996 r. przez następujące instytucje: - ZREW Transformatory S.A. (ówcześnie Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. Transformatory Janów) - Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (ówcześnie Instytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów) Politechniki Łódzkiej - Zakład Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej - Instytut Energetyki Ustalono, że miejscem obrad konferencji, organizowanej w 2-letnim cyklu , będzie Kazimierz Dolny uroczo położony nad Wisłą. Obecna dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji zgromadziła niemal 200 uczestników z m.in. następujących środowisk naukowych i technicznych: Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, ABB Sp. z o.o. ENEA Operator Sp. z o.o., Energa-Operator S.A., KGHM S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE GiEK S.A., PGNiG Termika S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»