profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY


(ang. ELECTROTECHNICAL REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
rok powstania: 1919
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacje z wydarzeń środowiskowych: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, m.in. teorii elektryki, elektroene... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 577,80 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 520,02 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 504,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 252,00 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 126,00 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-7

zeszyt-4096-przeglad-elektrotechniczny-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Problematyka prognoz generacji wiatrowej w KSE (Tomasz POPŁAWSKI)
Od kilkunastu lat udział energetyki odnawialnej w sektorze elektroenergetyki stale rośnie. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne: wyczerpywanie się paliw kopalnych, proekologiczna polityka UE, awarie elektrowni atomowych na świecie, które wzbudzają w społeczeństwie uczucie niepokoju oraz wiele innych skutkujących wzrostem udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej. Większa liczba nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych, powoduje nowe problemy związane z prognozowaniem poziomu produkcji energii. Elektrownie wiatrowe są urządzeniami, które nie zapewniają stabilnego poziomu dostaw energii. Dlatego istnieje potrzeba opracowania modeli prognostycznych, które umożliwiają prognozowanie pracy takich jednostek w KSE w sposób rzetelny. W artykule podjęto próbę zastosowania teorii fraktalnej analizy procesów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych do poprawy dokładności prognoz. Opisano wyniki badań i sugestie dotyczące ich możliwości zastosowania. Abstract. Since several years the percentage of renewable power engineering in the sector of electric power engineering constantly grows. The reasons for this state are various: depletion of fossil fuels, breakdowns of atom power stations, which cause the feeling of anxiety, strong proecological tendencies in EU as well as the possibility to make the country independent on others. A higher number of new sources of electric energy, in particular wind farms, causes new problems related to forecasting the energy production level. Wind power stations are units, which do not provide a stable level of energy supply. Therefore there exists a need to develop forecasting models, which make it possible to forecast the work of such units in Polish Power System in a reliable way. In the paper an attempt has been undertaken to apply the theory of fractal analysis to the processes related to the operation of wind power stations for improving the accuracy of forecasts. R... więcej»

Metoda analizy stacjonarnego pola termicznego w szynoprzewodzie rurowym ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła na jego powierzchni (Marek ZARĘBA)
W pracy analizowano stacjonarne pole termiczne w szynoprzewodzie rurowym DC ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła na jego zewnętrznej powierzchni. Zakładano różne funkcje modelujące współczynnik przejmowania ciepła z powierzchni zewnętrznej. Do rozwiązania dwuwymiarowego zagadnienia brzegowego opracowano analityczną metodę. Funkcje własne wyznaczono metodą rozdzielenia zmiennych. Z kolei nieznane współczynniki funkcji własnych i stałe obliczono numerycznie. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych rezultatów z uwzględnieniem zmiany współczynnika przejmowania ciepła. Wyznaczono również dopuszczalny prąd długotrwały. Abstract. In the paper the stationary thermal field was analyzed in a tabular busbar DC with variable coefficient of the heat transfer on the external surface. Different functions were considered modeling heat transfer coefficient from the external surface. An analytical method was developed to solve the two-dimensional boundary problem. Eigenfunctions of the problem were determined by the separation of variables. The unknown coefficients of eigenfunctions and the constants were computed numerically. The discussion of the achieved results were carried out taking into account a variable coefficient of the heat transfer. The steady-state currents were determined, as well. (The method of analysis of the stationary field in a tabular busbar DC with the variable heat transfer coefficient on its surface). Słowa kluczowe: zmienny współczynnik przejmowania ciepła, szynoprzewód rurowy, stacjonarne pole termiczne, metody analityczne. Keywords: variable coefficient of the heat transfer, tabular busbar, stationary thermal field, analytical methods. doi:10.12915/pe.2014.07.14 Wstęp Jak wykazują wyniki badań wielu autorów [1], [2], intensywność konwekcji wokół poziomo ułożonych ciał w kształcie walca zależy od położenia punktu na ich obwodzie. Nad górnym punktem układu formuje się pewien rodzaj strugi cieplnej (rys. 1), która skutkuje ... więcej»

Review of Under-voltage Load Shedding Schemes in Power System Operation (Renuga VERAYIAH, Azah MOHAMED, Hussain SHAREEF , Izham ZAINAL ABIDIN)
A voltage collapse event is complex and localized in nature, but its effect is extensive. A vital effect of voltage collapse is total system collapse or blackouts, which will result in a significant loss to utility companies. Online monitoring of power system stability has thus become an important factor for electric power utilities. The final resort prevent the occurrence of a voltage collapse incident is the implementation of an undervoltage load shedding (UVLS) scheme. This paper focuses on the introduction of the UVLS scheme and presents an overview of the principles of the UVLS that are crucial to the design of such a protection scheme. This paper also presents the existing industrial practices and other research methods available to date. Streszczenie. W artykule opisano algorytm UVLS (Under Voltage Shedding Schemes) zastosowany do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom. Artykuł jest przeglądem metod stosowanych w praktyce oraz prac badawczych w tej dziedzinie. (Metody UVLS w zastosowaniu do monitorowania stabilności systemu energetycznego I zapobiegania jego zapaściom) Keywords: voltage stability, voltage collapse, under voltage load shedding. Słowa kluczowe: doi:10.12915/pe.2014.07.19 Introduction Existing power systems are significantly more susceptible to voltage collapses today than many years ago because such systems are stressed because of the huge power transfers across grids. These transfers cause transmission lines to operate close to their limits. In addition, generation reserves are minimal, and reactive power is often insufficient to satisfy load demands. Thus, power systems have become more vulnerable to disturbances, outages, and instability. The disturbances that occur in power systems include faults, sudden loss of generation, and sudden rise in load demand [1]. All these disturbances vary in intensity and may cause the instability of the power system. For instance, whe... więcej»

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną (Ryszard PAWEŁEK)
Trakcja elektryczna jest typowym odbiorcą zakłócającym wprowadzającym do sieci zasilającej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci odkształcenia prądów i napięć zasilających. W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych harmonicznych prądu i napięcia wykonanych na poziomie 110 i 15 kV w wybranej podstacji trakcyjnej. Dokonano oceny jakości energii elektrycznej w sieci 110 kV i w sieci 15 kV. Dokonano oszacowania przenoszenia się wyższych harmonicznych pomiędzy sieciami 15 i 110 kV. Abstract. Electric traction is the typical disturbing load introducing to the power system the electromagnetic disturbances in the form of currents and voltages distortion. In the paper the analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation on 110 and 15 kV level is presented. An evaluation of the power quality in the 110 kV and 15 kV networks and estimate of harmonics transfer between 15 and 110 kV networks have made. Analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation Słowa kluczowe: obciążenie trakcyjne, jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Keywords: traction load, power quality, current and voltage higher harmonics. doi:10.12915/pe.2014.07.52 Wstęp Do sieci elektroenergetycznych przyłączone są różne grupy odbiorców energii, eksploatujących różnego rodzaju odbiorniki. Część z nich można uznać za odbiorców zakłócających, wprowadzających do sieci energetycznej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci: zapadów napięcia, wahań napięcia, przebiegów przejściowych, przepięć, wyższych harmonicznych itp. Typowym odbiorcą zakłócającym jest trakcja elektryczna. Podstawowymi urządzeniami stosowanymi do przekształcania energii w podstacjach trakcyjnych są zespoły prostownikowe, stanowiące dla sieci elektroenergetycznej obciążenie nieliniowe. Pobierają z sieci zasilającej odkształcone prądy i są przyczyną odkształcenia n... więcej»

Engineering Methods of Evaluation of Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions (Igor ZHEZHELENKO, Yuri SAYENKO, Tatiana BARANENKO, Ryszard PAWELEK)
Engineering methods of evaluation of additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions were proposed in the paper, by the known value of total harmonic distortions (THD). In exploitation practice such coefficient can be both measured and calculated in specific grid nodes of the power supply systems. The peculiarity of the method proposed is an obligatory of considering interharmonics in the presence of the corresponding sources. Streszczenie. W artykule zaproponowano metodę techniczną oceny dodatkowych strat energii w sieciach elektroenergetycznych na podstawie znanej wartości całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia harmonicznymi (THD). W praktyce eksploatacyjnej wartości tych współczynników mogą być mierzone lub obliczane w poszczególnych węzłach systemów zasilania. Szczególną własnością proponowanej metody jest koniczność uwzględniania obecności źródeł interharmonicznych (Metoda oceny dodatkowych strat mocy w sieciach elektroenergetycznych w warunkach odkształcenia napięcia). Keywords: Power losses, higher harmonics, interharmonics, losses coefficient Słowa kluczowe: Straty mocy, wyższe harmoniczne, interharmoniczne, współczynnik strat doi:10.12915/pe.2014.07.50 Introduction The values of electric power loses at its transmission from the power sources to the consumers are one of the most important technical and economic indices. Electric power being a specific kind of product so its losses at transmission are inevitable. Hence, economically substantiated losses level should be evaluated. The value of power losses at transmission and distribution in power networks in many countries does not exceed 5-8 %, which is considered to be satisfactory. In Ukraine, nowadays, overall power losses amount to the value of 15 % (in some regions, like Zakarpatye, Kiev, or Donetsk) the losses reach 22-25 %. Such value requires development of a complex of measures, aimed at their diminishing. Such complex of ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4065-przeglad-elektrotechniczny-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia zewnętrznego (Lech BOROWIK, Artur CYWIŃSKI)
Przedstawiony poniżej tekst opisuje system zarządzania siecią oświetlenia ulicznego GIS. Opisuje główne moduły systemu, doświadczenia we wdrożeniu, dotychczasowe efekty oraz dodatkowe możliwości polegające na aktywnym zarządzaniu siecią oświetleniową (zdalnym nadzorem, redukcją mocy) w nawiązaniu do programów DSR. Abstract. The paper presents GIS lighting management system to control and monitor public lighting installation. It show main system’s unite, experience in installing, results and further possibility as dynamic management (remote monitoring, control switching and dimming) with reference to DSR programs. (Intelligent Management System for public lighting installation) Słowa kluczowe: oświetlenie uliczne, systemy sterowania i nadzoru GIS, redukcja mocy i energii, DSR. Keywords: public lighting installation, GIS lighting management system, reduce power and energy consumption, DSR. doi:10.12915/pe.2014.06.48 Wstęp Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), wprowadza obowiązki dla gmin w zakresie planowania i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na ich terenie. Jest ona zgodna w tym zakresie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), która reguluje ustrój, zasady działania i zadania gminy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Świadczenie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy nie powinno budzić wątpliwości, że jest zbiorową potrzebą wspólnoty, jaką jest gmina. Należy również zwrócić uwagę, że Ustawodawca w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. I tak obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wiąże się z:  koniecznością zapewnienia finansowania do... więcej»

Wysokosprawny obwód balansujący w jednofazowym trójpoziomowym falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi (Robert STALA)
W artykule przedstawiono metody realizacji naturalnego równoważenia napięć na kondensatorach wejściowych w jednofazowym trójpoziomowym falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi. Metody wykorzystują obwód balansujący RLC oraz obwód RLC z transformatorem, co przy odpowiednim sterowaniu umożliwia zapewnienie naturalnego równoważenia napięć na kondensatorach wejściowych. W przypadku zastosowania układu balansującego z transformatorem możliwe jest wyeliminowanie nieaktywnych składowych z prądu balansującego. W wyniku działania metody w stanie zrównoważonego podziału napięć przez obwód balansujący nie płynie prąd, co eliminuje straty energii związane z przepływem prądu balansującego wysokiej częstotliwości i prąd elementów półprzewodnikowych. Abstract. The paper presents methods of DC-link voltage natural balancing in the single-phase NPC inverter with two three-level legs. The methods use the RLC balancing circuit and the RLC balancing circuit with transformer. Proper modulation enables DC-link capacitor voltages balancing. In the configuration with the RLC balancing circuit and the transformer the unnecessary components from the balancing current can be eliminated under the balanced state. In a consequence the balancing current in the balanced state disappears decreasing power losses in the converter and current of semiconductor devices. Methods of DC-link voltage natural balancing in the single-phase NPC inverter with two three-level legs Słowa kluczowe: Układ wielopoziomowy, falownik z diodami poziomującymi, naturalny balans napięć, Keywords: Multilevel converter, diode-clamped inverter, dc-link voltage natural balancing, doi:10.12915/pe.2014.06.29 Wprowadzenie Falowniki z diodami poziomującymi (diode-clamped) są bardzo szeroko analizowanymi układami w literaturze [1] - [4]. W falowniku skonfigurowanym z gałęzi trójpoziomowych na wejściu układu znajduje się dzielnik napięcia złożony z dwóch połączonych szeregowo kondensatorów. Dla p... więcej»

Modelowanie rocznej zmienności obciążeń KSE z uwzględnieniem efektu eskalacji użytkowania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych (Jacek ŁYP)
Referat przedstawia propozycję aktualizacji "klasycznego" modelu rocznej zmienności obciążeń wg szkoły Kopeckiego-Dobrzańskiej. Uzupełnienie dotyczy obserwowanego od kilku lat i cechującego się wysoką istotnością względnego zwiększenia obciążeń w miesiącach letnich. Abstract. The paper presents a proposal updates "classical" model of the annual variation of loads for school Kopecki-Dobrzańska. Addendum applies to that observed for several years and characterized by the high significance of the relative increase in loads during the summer months. (Modelling of the annual load variation of the national electricity system including the effect of escalating use of ventilation and air conditioning equipment). Słowa kluczowe: prognozowanie, elektroenergetyka. Keywords: Forecasting, Electric Power Engineering. doi:10.12915/pe.2014.06.51 Wprowadzenie W pracy [1] przedstawiono założenia do budowy syntetycznego modelu zmienności obciążeń KSE, przeznaczonego do sporządzania długoterminowych prognoz szeregu wielkości dotyczących zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla narzuconych wariantów scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię elektryczną i roczny szczyt. W efekcie zastosowania nieskomplikowanych i mało pracochłonnych procedur, model umożliwiał względnie szybkie pozyskanie stosunkowo dobrej jakości spójnych wyników. Rozwiniętą i zaawansowaną postać modelu przedstawiono w pracach [2] i [3]. W aktualnych warunkach funkcjonowania KSE, model doczekał się weryfikacji i prób praktycznego zastosowania do różnych zadań prognostycznych [4, 5, 6]. W pracy [6] wskazano na brak odzwierciedlenia w modelu stosunkowo nowego zjawiska, jakim jest coraz wyraźniejsze wypiętrzanie w okresie letnim tzw. krzywych V. P sp [GW] 13 15 17 19 21 23 25 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p [m-c] 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rys.1. Zmienność roczna szczytów m... więcej»

Introduction to wavelet based adaptive techniques in QRS complex analysis procedures (Paweł IRZMAŃSKI, Adam JÓŚKO)
W artykule przedstawione jest wprowadzenie do zagadnienia automatycznej i adaptacyjnej detekcji oraz analizy zespołów QRS w zapisach elektrokardiograficznych. W przeprowadzonych badaniach stosowano algorytmy, w których wykorzystano transformacje falkowe. Głównym celem opisanych badań jest opracowanie wiarygodnej procedury detekcji i opisu zespołów QRS prawidłowych oraz anormalnych. Wśród tych drugich skupiono się na zespołach pochodzenia komorowego. (Podstawy adaptacyjnych technik falkowych w zastosowaniu do detekcji i analizy zespołów QRS) Abstract. The article discusses the problem of the automatic QRS complex detection in the electrocardiography signals. Among other approaches the wavelet based algorithms are the ones of the most promising outcomes. Authors propose introduction of elements of adaptive techniques to the original scheme. The main aim is to achieve reliable detection and analysis procedure for different morphologies of QRS complexes both normal and dysfunctional cases, with the main focus on ventricular arrhythmias. Słowa kluczowe: Przekształcenie falkowe, detekcja zespołów QRS, Elektrokardiografia, Przetwarzanie sygnałów. Keywords: Wavelet Transform, QRS Detection, Electrocardiography, Signal Processing. doi:10.12915/pe.2014.06.47 Introduction Automatic QRS complex detection task is the well known problem in the computer aided electrocardiography signal analysis. There are many different solutions of the problem discussed in the literature. The wavelet transform is one of the mathematical apparatus that produce still very promising results of a high accuracy. It is valuable property because of an object character (human being) and the importance of diagnostics carried out by physicians. It is a very important requirement to have an accurate diagnosis describing condition of a patient. Background Continuous Wavelet Transform (CWT) can be described by formula (1). (1) ( ) 1 ( ) ( ) ( , ) ( ), ( ) , , , , dt f ... więcej»

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego (Robert PIWOWARCZYK, Krzysztof KRYKOWSKI, Janusz HETMAŃCZYK)
Przeprowadzone rozważania dotyczyły bezszczotkowego silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi i z komutatorem elektronicznym o strukturze mostka 3-fazowego.W artykule opisano zjawisko pojawiania się, przy dużych obciążeniach, ujemnej składowej tętniącej w prądzie zasilającym taki silnik. Zwrócono uwagę na zmiany struktury przekształtnika w zależności od prędkości wirowania, indukcyjności silnika oraz wielkości obciążenia. Przeanalizowano wpływ indukcyjności silnika i prędkości wirowania silnika na pojawianie się w prądzie źródła ujemnej składowej tętniącej i określono wpływ tej składowej na tętnienia momentu oraz na charakterystyki mechaniczne silnika. Analizę teoretyczną poparto badaniami symulacyjnymi na modelach komputerowych wykonanych dla oprogramowania Matlab-Simulink. Abstract. The conducted considerations concerned PM BLDC motor controlled by electronic commutator, based on the 3-phase bridge. A phenomenon of negative pulsating component appearing in current, which powers the motor in case of high load is described in the paper. The attention has been paid on changes of the converter structure depending on rotational velocity, inductance and load of the motor. Influence of motor inductance and rotational velocity on appearance of negative pulsating component in motor current has been analyzed. The influence of that component on torque pulsations and mechanical characteristics of the motor has been defined . Theoretical analysis was supported by simulation research realized on computer models elaborated in Matlab-Simulink software.(Current ripples in PM BLDC motor supply) Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, energoelektronika, silniki wzbudzane magnetoelektrycznie. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, power electronics, motors with PM excitation. doi:10.12915/pe.2014.06.22 Wprowadzenie Zasada działania i podstawowe właściwości silnika PM BLDC są obszernie opisane między i... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4050-przeglad-elektrotechniczny-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Modelowanie koron i ocena dokładności odwzorowania kształtu filarów protetycznych (Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO)
Celem opracowania była ocena in vitro dokładności odwzorowania pola protetycznego z zastosowaniem różnych mas wyciskowych. Dla porównania dokładności kształtu odwzorowanych numerycznie rzeczywistych filarów protetycznych z modelami filarów testowych uzyskanych techniką replik zastosowano program Geomagic Qualify. Badania pozwoliły stwierdzić, że dokładność wymiarowa modeli filarów protetycznych uzyskanych z wykorzystaniem badanych mas elastycznych, zapewnia odwzorowanie kształtu dla procedur modelowania i wykonawstwa koron. Abstract.The aim of the study was to evaluate in vitro the accuracy of the prosthetic field mapping using different impression materials. For comparison, the accuracy of the shape of the mapped numerically the real prosthetic abutments with models of the test abutments obtained a replica technique used program Geomagic Qualify. The study revealed that dimensional accuracy of the models prosthetic abutments obtained with the using of surveyed the elastic masses, provides mapping the shape for the modeling procedures and execution of crowns. (Modeling crowns and assessment of the accuracy of mapping the shape of prosthetic abutments). Słowa kluczowe: filar protetyczny, technika replik, modele numeryczne, analiza 3D, błędy kształtu. Keywords: prosthetic abutment, a replica technique, numerical models, the analysis of 3D, shape errors. doi:10.12915/pe.2014.05.34 Wprowadzenie W procesie wykonawstwa koron protetycznych bardzo ważną procedurą jest dokładność odwzorowania kształtu opracowanego filara protetycznego w tworzonej indywidualnie dla pacjenta konstrukcji stałej [1-5]. Na dokładność tego odwzorowania ma wpływ: leczenie przedprotetyczne oraz wstępne etapy leczenia protetycznego, sposób przygotowania i opracowania zęba filarowego, precyzja jego odwzorowania oraz tkanek sąsiednich, dokładność modeli jak również dokładność wykonania oraz odwzorowania kształtu w procesach technologicznych. Na każdym etapie tych proced... więcej»

A prototype transformer for inductive contactless energy transfer system: numerical models verified by measurement (Zuzanna KRAWCZYK, Marcin NIKONIUK, Jacek STARZYNSKI, Bartosz CHABER, Bartłomiej KAMINSKI)
This paper describes results of simulation of a transformer used in a prototype of energy supply system. The finite element models with use of Argos2D and COMSOL Multiphysics software were constructed to predict lumped parameter model of the power supply system. Computer simulation provides an easy way of estimation of the basic transformer parameters, some of which can be hard to measure in reality, but obtained values should be verified by measurements. The authors compare different methods and models used for lumped parameters calculation and discuss their accuracy. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki symulacji prototypowego transformatora do bezkontaktowego transferu energii. Celem było wyznaczenie parametrów zast˛epczego modelu obwodowego. Porównano wyniki otrzymane przy wykorzystaniu 2- i 3-wymiarowych modeli transformatora zestawione z wynikami pomiarów. Oszacowano te˙z dokładnosc otrzymanych wartosci. Porównanie wyników symulacji komputerowych i pomiarów parametrów obwodowych transformatora do bezkontaktowego przekazywania energii Keywords: transformer, numerical field simulation, lumped parameters Słowa kluczowe: transformator, komputerowa symulacja rozkładu pola, zast˛epcze parametry obwodowe doi:10.12915/pe.2014.05.11 Introduction Personal Rapid Transit (PRT)[1, 2] is an interesting, yet not widely used type of automated guided transit system. Some of its features, like point-to-point travel ability or separate railways, are believed to be effective in solving traffic problems of emerging large metropolises. Different types of power supply are considered for use in PRT systems. The one relevant for this study is based on the contactless energy transfer (CET) by means of electromagnetic induction. The CET transformer is an integral part of the contactless energy supply system constructed by a group from the Electrical Drive Division of the Electrical Engineering Department, Warsaw University of Technology in coop... więcej»

Nowe książki - Roman Barlik, Mieczysław Nowak Energoelektronika - elementy, podzespoły, układy Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s.573, rys.344 rys.) (Ryszard Strzelecki)
Prezentowany podręcznik w zasadniczej swojej części jest poświęcony podstawowym elementom i podzespołom wchodzącym w skład układów energoelektronicznych. Jest on ostatnią pozycją z trzytomowej serii "Energoelektronika", której inicjatywa została zgłoszona przed kilkoma laty przez Prof. M. P. Kaźmierkowskiego w ramach działalności Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. Poprzednie podręczniki o tytułach "Energoelektronika. Układy energoelektroniczne o komutacji sieciowej i o komutacji twardej" (Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2006) oraz "Energoelektronika. Układy wysokiej cz... więcej»

Weryfikacja pomiarowa parametrów modelu maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi (Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI)
W artykule przedstawiono proces i wyniki pomiarowej weryfikacji parametrów modelu obwodowego maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi powłokowymi. Parametry zostały wyznaczone w oparciu o funkcję jednostkowej przewodności magnetycznej szczeliny (FJPMS), przy czym obliczenia te były wspomagane i weryfikowane obliczeniami MES 2D. W trakcie pomiarów ujawniły się różnice pomiędzy uproszczonym modelem i rzeczywistym obiektem, utrudniając lub uniemożliwiając zastosowanie weryfikacji w sposób wynikający bezpośrednio z równań modelu. Abstract. The paper presents the process and results of the verification of the model parameters measurement of peripheral electrical machine with permanent magnets coating. The parameters were determined based on the function of the unit of magnetic gap conductance (permeance magnetic function), the calculations were supported and verified 2D FEM calculations. During measurements revealed differences between the simplified model and the real object, making it difficult or impossible to apply the verification as derived directly from the equations of the model. (Verification measuring of parameters of the model electric machine with permanent magnets). Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi, funkcja przewodności magnetycznej, metoda elementów skończonych. Keywords: synchronous machine with permanent magnets, permeance magnetic function, finite element method. doi:10.12915/pe.2014.05.52 Parametry modelu matematycznego Do symulacji stanów pracy bezszczotkowej maszyny prądu przemiennego powszechnie wykorzystywany jest model obwodowy [1], któremu odpowiada układ równań: ... więcej»

System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich (Tomasz ĆWIK, Cezary CIANCIARA, Piotr PIWOWAR)
W pracy zaprezentowano system pomiarowy umożliwiający dokładny i powtarzalny pomiar drżeń parkinsonowskich kończyn górnych. Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona jest kluczowe dla wyboru właściwego sposobu leczenia pacjenta. Niestety większość klinicznych kryteriów diagnostycznych wymaga szczegółowej historii choroby oraz długiego czasu obserwacji pacjenta. Dostępne obecnie specjalistyczne metody badań, są dość drogie i nie nadające się do powszechnego zastosowania. Zaproponowane rozwiązanie, oparte na trójosiowym czujniku przyśpieszenia może zapewnić stosunkowo szybką i dokładną diagnozę. Abstract. In this paper, the authors present the hand tremor measurement system. The correct diagnosis of Parkinson's disease is crucial for the selection of proper treatment and future prognosis. Unfortunately most of clinical diagnostic criteria require a detailed patient history and long observation time. There are also available specialist survey methods, but they are quite expensive and not suitable for general diagnosis. The proposed solution is to use acceleration sensor can provide possibly fast and accurate diagnosis. (Parkinson hand tremors measurement system). Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, drżenia dłoni, pomiar przyśpieszenia, czujnik przyśpieszenia . Keywords: Parkinson’s disease, hand tremor, measurement of acceleration, acceleration sensor. doi:10.12915/pe.2014.05.30 Wstęp Szacuje się, że obecnie z powodu choroby Parkinsona (PD - Parkinson’s disease) na świecie cierpi ponad 6,3 miliona osób [1], a w związku ze starzejącymi się społeczeństwami krajów rozwiniętych liczba ta ciągle rośnie powodując ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. Do końca ubiegłego roku Państwa Wspólnoty Europejskiej wydały na diagnozę i leczenie chorób neurodegeneracyjnych (w tym choroby Parkinsona) ponad 770 miliardów euro [2]. PD jest nieuleczalną, postępującą chorobą układu nerwowego człowieka o nieznanej etiologii. Zazwyczaj... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-4021-przeglad-elektrotechniczny-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles (Leszek KASPRZYK)
The work presents the characteristics of the currently used motor vehicles and an analysis of fuel consumption by internal combustion engine vehicles in the context of decreasing fuel resources in the EU. It presents the dependencies that describe the resistance forces operating on the vehicle during the drive as well as the methods of determining the power needed to accelerate and to brake. An analysis of energy consumption of a sample vehicle on two routes of different characteristics was made on the basis of the tests performed. Also, an analysis of the possibilities of energy recovery during a car drive was conducted and the problems connected with energy storage limitations were discussed. Streszczenie. W pracy przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samochodowych oraz analizę zużycia paliwa przez pojazdy spalinowe w kontekście malejących zasobów paliwowych w UE. Zaprezentowano zależności opisujące opory działające na samochód w trakcie jazdy oraz metody wyznaczania mocy niezbędnej do przyspieszania i hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy energochłonności przykładowego pojazdu pokonującego dwie trasy o różnej charakterystyce. Przeprowadzono również analizę możliwych oszczędności energii podczas jazdy samochodem oraz omówiono problematykę związaną z ograniczeniami zasobników energii. (Analiza możliwości odzysku energii przez pojazdy samochodowe). Keywords: electric vehicles, energy storages, supercapacitors. Słowa kluczowe: samochody elektryczne, zasobniki energii, superkondensatory. doi:10.12915/pe.2014.04.57 Introduction The technology development in the automotive industry and the increased mobility of people contributes to considerable growth of the number of cars and to the growing demand for motor fuel. This leads to the fact that more and more attention is put on the ecological and economic aspects of the vehicles manufactured, especially with respect to their use. Analyses... więcej»

Optimization calculations with the genetic algorithm method on a computer cluster (Jarosław JAJCZYK)
The work presents a way to execute optimization calculations with the genetic algorithm method on a parallel computer of the cluster type. The scope of electromagnetic calculations which should be performed while determining the objective function was outlined. Sample indicators describing the quality of paralleling the calculation process were provided. Streszczenie. W pracy przedstawiono sposób realizacji obliczeń optymalizacyjnych metodą algorytmu genetycznego na komputerze równoległym typu klaster. Zakreślono zakres obliczeń elektromagnetycznych, które należy wykonać podczas wyznaczania funkcji celu. Podano przykładowe wskaźniki opisujące jakość zrównoleglenia procesu obliczeniowego (Obliczenia optymalizacyjne metodą algorytmu genetycznego na klastrze komputerowym). Keywords: optimization, genetic algorithm, computer cluster, parallel computing. Słowa kluczowe: optymalizacja, algorytm genetyczny, klaster komputerowy, obliczenia równoległe. doi:10.12915/pe.2014.04.56 Introduction Using computers in technical applications have become common. Contemporary computing machines are used in solving various problems regarding the design of equipment, selection of components, or determining optimal operation parameters. Thanks to computer technology, calculation results are obtained faster and with a higher level of precision [1,2,3,4,5]. What is more, considerable computation power of mobile devices makes it possible to apply them more and more commonly. Thanks to that, more mobility of the calculation stands may be obtained and wireless communication allows for cooperation with other devices. The possibility to use computers for numeric calculations becomes particularly helpful in the context of complex problems. In such cases, an analytical solution often cannot be achieved and numeric calculations, although they do lead to the result, mean a long waiting time before the solution is obtained due to the complexity of the calculation... więcej»

Analiza porównawcza metod wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (Andrzej ZAWADZKI)
W pracy przedstawiono zastosowanie elementów teorii geometrii różniczkowej do konstrukcji transformacji przestrzeni stanu, linearyzującej dynamiczny układ nieliniowy. Omówiono metody wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (wejście-stan układu nieliniowego) oraz przeprowadzono ich analizę porównawczą. Przedstawiono warunki, jakie musi spełniać układ nieliniowy aby możliwe było przeprowadzenie zabiegów linearyzujących. Abstract. The paper presents an application of elements of the theory of differential geometry for building the state space transformation, which linearizes a nonlinear dynamic system. The methods of determining the transformations for linearizing the nonlinear state equations (input-state of nonlinear system) are discussed and comparative analysis of them is performed. The conditions to be met by a nonlinear system to be able to carry out linearizing operations are also presented.(Comparative analysis of methods for determining the transformation linearizing the nonlinear equations of the system state). Słowa kluczowe: układ nieliniowy, transformacja przestrzeni stanu, nawiasy Liego, linearyzacja. Keywords: nonlinear system, state space transformation, Lie brackets, linearization. doi:10.12915/pe.2014.04.07 Wstęp Obwody elektryczne o parametrach skupionych, układy mechaniczne czy elektromechaniczne mogą być opisane skończoną liczbą wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych zwyczajnych i zależności algebraicznych [1-4]. Rzeczywiste układy fizyczne wykazują cechy nieliniowości oraz dodatkowo posiadają zmienne w czasie parametry. Badanie takich układów sprowadza się do analizy ich modelu matematycznego, który w ogólnym przypadku ma charakter nieliniowy. Stosując jednolite podejście matematyczne, opis stanu wielu rzeczywistych układów fizycznych można przedstawić za pomocą nieliniowego równania stanu [5-7]. Ogólnie nieliniowy model układu opisujący jego dynamikę w przestrzeni stanu mo... więcej»

Analysis of pointwise completeness and pointwise generacy of descriptor electrical circuits by the use of Drazin inverse of matrices (Tadeusz KACZOREK)
Pokazano,że każdy deskryptowy obwód elektryczny jest układem o pęku regularnym. Puktowa zupełność i punktowa degeneracja zostały przebadane przy użyciu odwrotności Drazina macierzy. Podano warunki punktowej zupełności i punktowej degeneracji deskryptowych obwodów elektrycznych. Rozważania zilustrowano przykładem de skryptowego obwodu elektrycznego. Analiza punktowej zupełności i punktowej degeneracji deskryptowych obwodów elektrycznych przy użyciu odwrotności Drazina Abstract. It is shown that every descriptor electrical circuit is a linear system with regular pencil. The pointwise completeness and pointwise generacy of the descriptor electrical circuits is analyzed by the use of Drazin inverse of matrices. Conditions for the pointwise completeness and pointwise generacy of the descriptor electrical circuits are established and illustrated by an example. Słowa kluczowe: analiza, odwrotność Drazina, punktowa zupełność, punktowa degenracja.. Keywords: Analysis, Drazin inverse, pointwise completeness, pointwise generacy, descriptor, electrical circuit. doi:10.12915/pe.2014.04.03 Introduction Descriptor (singular) linear systems have been considered in many papers and books [1, 2, 5-8, 11-16, 21- 23, 28]. The eigenvalues and invariants assignment by state and output feedbacks have been investigated in [14, 22] and the minimum energy control of descriptor linear systems in [16]. In positive systems inputs, state variables and outputs take only non-negative values [9, 20]. Examples of positive systems are industrial processes involving chemical reactors, heat exchangers and distillation columns, storage systems, compartmental systems, water and atmospheric pollution models. A variety of models having positive linear behavior can be found in engineering, management science, economics, social sciences, biology and medicine, etc. The positive fractional linear systems and some of selected problems in theory of fractional systems have been ... więcej»

Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych (Piotr MILLER, Marek WANCERZ)
Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego służy do przesyłania energii elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. Składa się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. Linia elektroenergetyczna charakteryzowana jest przez rezystancję, reaktancję, susceptancję i konduktancję. Artykuł ma na celu wykazanie jak zmiany w sposobie modelowania linii wpływają na obliczenia techniczne w energetyce min. rozpływy mocy, obliczenia zwarciowe oraz nastawy zabezpieczeń linii elektroenergetycznych. Autorzy chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak duży jest ten wpływ i czy dodatkowy nakład pracy związany z dokładnym modelowaniem linii jest uzasadniony. Abstract. Abstract. Overhead AC power lines are meant for transmitting electric energy between two points of an electricity network system. They are composed of conductors, insulators, supporting structures and conductor fittings. The paper presents a basic theory concerning determination of parameters for equivalent diagrams of electric power lines. However, its main objective is to show how changes in modeling of the lines can influence accuracy of power engineering calculations such as calculations of the load flow, short circuits and protection settings for electric power lines. For that purpose, numerous simulations have been performed. In some cases information technology tools (Power Factory software) have been used to support the line modeling process. The Authors' objective is to answer the questions of how great is the discussed influence and whether it is justified to use more laborious procedures related to very accurate modeling of power lines. (A method for determining parameters of 110 kV lines and its effect on the accuracy of network calculations). Słowa kluczowe: schemat zastępczy linii WN, obliczenia i symulacje w energetyce, narzędzia symulacyjne, dokładność obliczeń. Keywords: equivalent diagram for HV lines, calculations and simulations ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3981-przeglad-elektrotechniczny-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Współpraca źródeł wiatrowych z PMSG z siecią elektroenergetyczną w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia (Bernard WITEK)
W artykule przedstawiono zagadnienie matematycznego modelowania struktur siłowni wiatrowych z generatorami synchronicznymi PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) współpracujących z siecią elektroenergetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem badań symulacyjnych nieustalonych stanów pracy takich źródeł. Wyniki badań mogą być wykorzystane m.in. do oceny wielkości elektrycznych w miejscu przyłączenia elektrowni do sieci, a także do analiz możliwości utrzymania źródła wiatrowego w pracy podczas zakłóceń (np. zwarć) w sieci. Szczególną uwagę poświęcono kwestii modelowania układów przekształtnikowych zapewniających właściwą współpracę źródła z siecią elektroenergetyczną. Do kompozycji modeli wykorzystano procedury dostępne w środowisku programu PSCAD/EMTDC. Abstract. The problem of mathematical modeling of the wind sources implementing Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) cooperating with electrical power network is discussed in the paper. Special attention is paid to the simulation of transient states that may occur in such sources operation. The simulations results may be used e.g. for evaluation of the electrical quantities at the point of common coupling as well as for the analysis of the source drive-through possibility during disturbances (e.g. faults) in the network. Particular consideration has been drawn to the modeling of power electronics interface, which enables proper cooperation of the wind source and the network. For the models composition the procedures of PSCAD/EMTDC™ program has been used. (Cooperation of the PMSG-based Wind Sources with Power Networks During Transients - Chosen Problems). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG), stany nieustalone. Keywords: wind turbines, permanent magnet synchronous generators (PMSG), transient states. doi:10.12915/pe.2014.03.12 Wprowadzenie Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie pracy elektrowni wiatrowych (EW) w ... więcej»

Analizy wymagań niezawodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce (Michał SZEWCZYK)
Specyfika infrastruktury teleinformatycznej elektroenergetyki wymaga, aby elementy i urządzenia realizujące funkcje tejże infrastruktury były przygotowane do pracy w warunkach środowiskowych elektroenergetyki i nie pracowały w warunkach innych niż te, do których je zaprojektowano. W artykule dokonano wybranych analiz wymagań niezwodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce. Abstract. The specificity of the power system infrastructure requires that the elements and devices performing the functions of such infrastructure should work in specific environments and should not work under any conditions other than those for which they were designed. The paper analyzes selected reliability and quality requirements for systems and data transmission equipment in the modern electric power system infrastructure. (Analysis of the requirements of reliability and quality for systems and data transmission equipment in modern power plants). Słowa kluczowe: transmisja danych, system elektroenergetyczny, norma IEC 61850. Keywords: teletransmission, electrical power system, IEC 61850 standard. doi:10.12915/pe.2014.03.17 Wstęp Współczesna elektroenergetyka obfituje w systemy teletransmisyjne i teleinformatyczne, które ze względu na specyficzne warunki użytkowania (środowiskowe, niezawodnościowe oraz "wydajnościowe") wymagają odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. I tak na przykład wymagania niezawodnościowe sieci transmisji danych dla potrzeb stacyjnych powinny być określane na podstawie standardu IEC 870-4 [2, 5, 6, 8]. Dla urządzeń realizujących takie transmisji decydujący charakter mają parametry MTBF (Mean Time Between Failures) i MTTR (Mean Time To Recovery). W sposób bezpośredni opisują one parametry związane z dyspozycyjnością sieci teleinformatycznej. Dla zapewnienia wysokiej niezawodności pracy takiej sieci koniecznym staje się więc spełnienie określonych norm jakościowych oraz niezawodno... więcej»

Calculation of the Coaxial-Slot Antenna Characteristics used for the Interstitial Microwave Hyperthermia Treatment (Piotr GAS, Jacek CZOSNOWSKI)
The coaxial-slot antennas are commonly used during the interstitial microwave hyperthermia treatment due to their simplicity and high efficiency of tissue heating. This article presents the numerical estimation of the antenna impedance, the reflection coefficient and antenna radiation patterns in near- and far-field as a function of frequency for the microwave antenna with a 50 Ω coaxial feed. Axial symmetry allows the modelling of this problem using TM electromagnetic wave coupled with the Pennes bioheat transfer equation. For the numerical implementation the finite element method has been used and the simulations have been carried out within the various tissues for the antenna operating frequency of 2.45 GHz. Streszczenie. Anteny współosiowe ze szczeliną powietrzną są powszechnie stosowane w czasie leczenia śródmiąższową hipertermią mikrofalową ze względu na ich prostotę i wysoką efektywność w grzaniu tkanek. Niniejszy artykuł przedstawia numeryczne szacowanie impedancji anteny, współczynnika odbicia oraz charakterystyk promieniowania anteny w polu bliskim i dalekim, jako funkcje częstotliwości dla anteny mikrofalowej z 50 Ω zasilaniem koncentrycznym. Symetria osiowa pozwala na modelowanie problemu przy użyciu elektromagnetycznej fali TM sprzężonej z biologicznym równaniem przepływu ciepła Pennesa. Do realizacji numerycznej wykorzystano metodę elementów skończonych a symulacje przeprowadzono wewnątrz różnych tkanek dla częstotliwości pracy anteny 2.45 GHz. (Wyznaczanie charakterystyk współosiowej anteny ze szczeliną powietrzną używanej do leczenia śródmiąższową hipertermią mikrofalową) Keywords: interstitial microwave hyperthermia, coaxial-slot antenna, antenna impedance, reflection coefficient, antenna radiation patterns Słowa kluczowe: śródmiąższowa hipertermia mikrofalowa, antena współosiowa ze szczeliną powietrzną, impedancja anteny, współczynnik odbicia, charakterystyki promieniowania anteny doi:10.12915/pe.2014.03.39 Intro... więcej»

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce (Michał SZEWCZYK)
W artykule zostaną zaprezentowane wybrane analizy problemowe funkcjonowania struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych we współczesnej infrastrukturze elektroenergetyki. W sposób szczególny zwrócono uwagę na elementy bezpieczeństwa pracy takich sieci i ich podatności na ataki wynikające z konwergencji usług teleinformatycznych. Abstract. The paper will present selected analyses of issues related to the functioning of the teletransmission and teleinformatic structures in today's electric power infrastructure. In particular, special attention is paid to the safety of such networks and their vulnerability to the attacks resulting from the convergence of ICT services. (Selected analyses of teletransmission and teleinformatic structures in electrical power ). Słowa kluczowe: sieci teletransmisyjne, systemy teleinformatyczne, system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo pracy systemów teleinformatycznych. Keywords: teletransmission, teleinformatics, electrical power system, safety of teleinformatics systems doi:10.12915/pe.2014.03.01 Wstęp Komputery i sieci teletransmisyjne pełnią w systemie elektroenergetycznym różne zadania. Znalazły zastosowanie w automatyce zabezpieczeniowej, w systemach sterowania i nadzoru, systemach sterowania pracą elektrowni. Przesyłają informacje związane z obrotem energią oraz administracyjne. Przez długi czas systemy te działały jako systemy odosobnione. Jednakże w ostatnim czasie następuje silna ich integracja - tak, by zdarzenia w jednym systemie oddziaływały na drugi system. Te same dane mogą być wykorzystane do różnych celów i są dostępne dla różnych części systemu. Złożoność systemu powoduje jednak, że wzrasta liczba słabych punktów w sieci, a tym samym podatność systemów informatycznych energetyki na działania włamywaczy komputerowych, czy wirusy. Dopuszczając do sieci coraz więcej użytkowników (pracowników, klientów, poddostawców), powiększa się obszar zagrożeń spowodowany faktem, iż autentyczno... więcej»

50 LAT WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ (Henryka Danuta Stryczewska)
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w 2014 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Jednostka ta powstała w 11. roku działalności pierwszej uczelni technicznej w Lublinie, ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, jako jej drugi wydział. W ubiegłym roku Politechnika Lubelska świętowała 60-lecie istnienia. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonuje sześć wydziałów: Elektrotechniki i Info... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3963-przeglad-elektrotechniczny-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Arms animation based on human hierarchical tree model (Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA)
The paper presents a human model based on hierarchical tree structure, which is used for creating various 3D animations of the human body. Two animations are presented as examples. The model uses quaternions for representing rotations. It is implemented in C++ language. Two integrated software libraries are used for manipulating quaternions and writing standard C3D files which can be further viewed and processed in various programs such as Mokka. Streszczenie. Artykuł przedstawia model człowieka oparty na hierarchicznej strukturze drzewa. Może on być wykorzystany do tworzenia animacji 3D ludzkiego ciała. Przedstawiono dwie przykładowe animacje. Do reprezentacji rotacji elementów modelu wykorzystywane są kwaterniony. Model został zaimplementowany jako program w języku C++. Do przekształcania kwaternionów i zapisywania plików C3D wykorzystano dwie zintegrowane biblioteki. Standardowe pliki C3D, można otworzyć i dalej przetwarzać w rozmaitych programach takich jak Mokka. (Animacja kończyn górnych wykorzystująca hierarchiczny model człowieka). Keywords: arms animation, human hierarchical model, quaternions. Słowa kluczowe: animacja kończyn górnych, hierarchiczny model struktury człowieka, kwaterniony. doi:10.12915/pe.2014.02.34 Introduction 3D animation is a common way of visualizing motion data. There are many techniques to creating and controlling specific movements. In order to create a movement model, a way of representing angular position is needed. There are four main ways of representing angular position in 3D space: (1) fixed axes, (2) Euler angles, (3) rotation and angle and (4) quaternions [1]. They can all be used to rotate the 3D objects. This paper presents a hierarchical human model and a method of animating two human arms in 3D. The human body is represented as the simplified model consisting of 15 vertices (only arms are animated). Each vertex corresponds to one of the human body joints. Quaternions are used for repres... więcej»

Sketch generation from photo to create test databases (Georgy KUKHAREV, Katarzyna BUDA, Shchegoleva NADEGDA)
Streszczenie. Artykuł przedstawia stan wiedzy z zadań porównania portretów pamięciowych (szkic) i odpowiednich im portretów fotograficznych. Zaproponowano nowatorskie metody automatycznego generowania szkicu z portretów fotograficznych popularnych baz obrazów twarzy. Przedstawiono, że wysoką jakość rozpoznawania szkiców można osiągnąc w ramach prostych systemów rozpoznawania. (Porównanie portretów pamięciowych (szkic) i odpowiadających im fotograficznych) Abstract. Article proposed novel method of automatic sketch synthesis, that can be used for creating test databases and sketch recognition tasks research and retrieval of corresponding photo. These methods were applied to two popular benchmark face databases. It was shown that for recognition of sketches very simple systems can be used. Słowa kluczowe: portrety pamięciowe (szkic), generowanie szkiców, porównanie szkiców z portretami fotograficznymi. Keywords:sketch synthesis, face photo-sketch comparison, sketch recognition system, two-dimensional principal component analysis. doi:10.12915/pe.2014.02.26 Introduction In recent years are observed increased interest to problem of matching original photo-image with its forensic sketch. We are presenting the scope of related problems and the state of the art of proposed approaches and solutions. Discussed are proposed solutions of relevant problems, such as retrieval the original face image in big database based on given sketch, prepared according to oral descriptions of witnesses or participants of some events (including the criminal ones); relations between sketches and corresponding images of faces, solution to the problem of mutual recognition: face image ↔ sketch. Problems of face image - sketch matching Five variants of sketches were used, as presented in Fig. 1, taken from different papers about sketch synthesis and recognition [1 - 7]. 1 2 3 4 5 Fig.1. Examples of face images and corresponding sketches Here in first ro... więcej»

Asynchroniczna wymiana danych w układzie GALS ukierunkowana na minimalizację poboru mocy (Damian MODRZYK, Dariusz KANIA)
W artykule przedstawiono nowatorską metodę asynchronicznej wymiany danych pomiędzy modułami lokalnie synchronicznymi w systemie GALS. Metoda ukierunkowana jest na minimalizację poboru mocy w złożonych układach kompresji sygnału obrazu oraz sygnału wizyjnego. Rozwiązanie polega na implementacji modułów nadrzędnych dla poszczególnych bloków kodera, które wyposażone są w interfejsy asynchroniczne umożliwiające blokowanie lokalnego sygnału zegarowego. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentalne otrzymane po zastosowaniu przedstawionej metody w układzie kodera Motion JPEG2000. Abstract. In the paper there is presented a novel method of asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system. The method is oriented toward the minimization of power consumption within complex image or video compression designs. The solution is based on implementation of the asynchronous modules for individual functional blocks of the encoder, which are equipped with asynchronous interfaces and enable gating of a local clock signal. In the article there are presented experimental results obtained after adopting the method in the Motion JPEG2000 encoder design. Asynchronous data exchange between locally synchronous blocks of a GALS system Słowa kluczowe: interfejs asynchroniczny, układy globalnie asynchroniczne lokalnie synchroniczne (GALS), bramkowanie zegara Keywords: asynchronous interface, globally asynchronous locally synchronous (GALS) circuits, clock gating, video compression doi:10.12915/pe.2014.02.35 Wstęp Od kilku lat obserwujemy pewnego rodzaju rewolucję w obszarze urządzeń elektronicznych powszechnego użytku. Era komputerów osobistych PC kończy się, a główne zainteresowanie skupia się obecnie wokół multimedialnych urządzeń mobilnych takich jak "smartfony" czy "tablety". Co więcej urządzenia te realizują bardzo złożone obliczenia typu akwizycja, kompresja oraz dekompresja sygnałów obrazu oraz wideo o wysokiej rozdzielczości... więcej»

Wpływ składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka (Juliusz JAKUBASZKO, Dariusz SZTAFROWSKI, Zbigniew WRÓBLEWSKI)
Referat prezentuje wyniki badań wpływu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka przeprowadzone na zaprojektowanym w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym generującym pole magnetyczne 50 Hz o wartościach oraz homogeniczności zbieżnej z polami generowanymi przez obiekty elektroenergetyczne. Badania przeprowadzone zostały we współpracy z Katedrą Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Abstract. The results of tests on influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes, conducted on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology are presented. The unique research stand generates 50 Hz magnetic field of homogeneity parameters coincident with the fields generated by electrical power facilities. The presented study was carried out in collaboration with the Medical University in Wroclaw. (Influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes) Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania w czasie rzeczywistym, hemodynamika, układ krążenia, linie najwyższych napięć Keywords: magnetic field 50 Hz, real-time, cardiac chemo-dynamics, blood circulatory system, power lines. doi:10.12915/pe.2014.02.60 Wstęp Prąd przemienny o częstotliwości przemysłowej (50/60Hz) jest wykorzystywany w przemyśle oraz gospodarstwach domowych człowieka od około 100 lat,a jego eksploatacji towarzyszy emisja do środowiska wielu czynników fizycznych oraz chemicznych. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:  składową magnetyczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  składową elektryczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  hałas oraz wibracje,  ozon. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy przebywanie w bezpośrednim zasięgu tych źródeł pól elektroma... więcej»

Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego (Damian MAZUR)
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego dla dwóch rodzajów ekscentryczności wirnika jak również dla niesymetrycznego rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku. W tym celu wykonano obliczenia momentu zaczepowego jak również obliczenia momentu elektromagnetycznego dla wymuszenia napięciowego przy obciążeniu generatora rezystancją zastępczą oraz indukcyjnością. Analizę wykonano w środowisku obliczeniowym MAXWELL przy użycia środowiska transient. Abstract. In this paper analysis results of the Permanent Magnet Synchronous Generator are presented for two different rotor eccentricities as well as for asymmetrical arrangement of the permanent magnets on the rotor. In this order to investigate of the cogging torque and electromagnetic torque analyzed for excitation of the initial voltage under supplementary resistance and inductance. Analysis was performed with a use of Maxwell code and transient solution type. (The rotor eccentricity and the permanent magnets arrangement on the rotor influence on the cogging and electromagnetic torque of the low-speed multi-pole generator). Słowa kluczowe: moment zaczepowy, ekscentryczność, generator, rozłożenie magnesów, moment elektromagnetyczny. Keywords: cogging torque, eccentricity, generator, magnets arrangement, electromagnetic torque. doi:10.12915/pe.2014.02.47 Wstęp Rozkład pola magnetycznego w generatorze w głównej mierze zależy od prędkości obrotowej wirnika, oraz wzbudzających magnesów trwałych umieszczonych na wirniku. Zmiana rozkładu pola na maszynie może być spowodowana przez ekscentryczność wirnika jak również poprzez niesymetryczne rozłożenie magnesów trwałych na wirniku. Powstanie ekscentryczności może doprowadzić do uszkodzenia maszyny, dlatego powinna być ona wykrywalna oraz kontrolowalna ponieważ ma tendencję do pogłębiania się [1]. Należy również zauważyć, że ekscentryczność jak również nierównomierne rozmieszczenie magnesów trw... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3919-przeglad-elektrotechniczny-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ modernizacji wentylatorów osiowych z tylnymi łopatkami kierowniczymi na wzrost mocy znamionowej generatorów typu TWW-230 (Jan ADAMEK, Roman KROK, Eugeniusz PRYSOK, Damian KARDAS, Rafał MANIARA)
W artykule przedstawiono zakres modernizacji wentylatorów osiowych do generatorów typu TWW-230 z tylnymi łopatkami kierowniczymi w osłonach.Na wybranych przykładach zastosowań zaprezentowano wyniki obliczeń cieplnych zweryfikowanych pomiarami generatora typu TWW-230 przed i po modernizacji wentylatorów oraz określono wpływ modernizacji wentylatorów z tylnymi łopatkami kierowniczymi na wzrost mocy znamionowej generatora. Abstract This article presents the scope of axial-flow fans modernization with back guide blades in shields for the generators type TWW-230. Based on the selected examples of applications, there are presented results of thermal calculations that were verified by measurements of the generator type TWW-230, before and after the fan modernization. Additionally there are described the influence of fan modernization with back guide blades on the increase of generator rated power. Axial-flow fans modernization with back guide blades in shields for the generators type TWW-230 Słowa kluczowe: generator, wentylator osiowy z tylnymi łopatkami kierowniczymi w osłonach Keywords: generator, axial-flow fan with back guide blades in shields Wstęp Generatory typu TWW-200-2(A) o mocy 200 MW po modernizacji mającej na celu podwyższenie mocy do 230 MW oznaczono symbolem TWW-230. Zwiększanie mocy znamionowej generatorów wymusza między innymi intensyfikację chłodzenia. W generatorach TWW-230 do chłodzenia elementów aktywnych (uzwojenia wzbudzenia oraz uzwojenia i rdzenia stojana) stosowane są wentylatory osiowe ssące współpracujące z osłonami bezłopatkowymi. Czynnikiem chłodzącym w tych generatorach jest wodór pod ciśnieniem 3 at. W 2004 roku "Energoserwis" S.A. Lubliniec (obecnie TurboCare Poland S.A.) podjął prace projektowobadawcze, przy współpracy z Politechniką Śląską, nad nową konstrukcją wentylatorów osiowych do tego typu generatorów. Nowe wentylatory zaprojektowano z łopatkami nastawnymi, pracującymi w układzie ssącym, które na... więcej»

Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine (Bohdan BOROWIK, Barbara BOROWIK)
In this paper we present the microcontroller system for diagnostic and evaluation of the Stirling engine performance. For this purpose the model for the prototype engine analysis has been developed, to present the engine’s improved benchmarking results. The functioning of this engine has been analysed with the aim to find and optimize the main working parameters. To obtain this goal the Stirling engine has been equipped with different kinds of electronic sensors. A microcontroller testing circuit has been designed, which uses the acquisition of data from the data module. Streszczenie. Artykuł prezentuje system pomiarowy z mikrokontrolerem, diagnozujący i oceniający efektywność pracy zbudowanego silnika Stirlinga (zgłoszenie patentowe ipo.gov1310365.5). W tym celu zaimplementowany został model analizujący parametry silnika z różnymi ustawieniami zespołów zewnętrznych (takich jak zawory, nagrzewnice) oraz przy różnym medium roboczym, celem znalezienia i optymalizacji odpowiednich wartości roboczych parametrów modelu. Silnik Stirlinga został wyposażony w szereg elektronicznych czujników. Zaprojektowany układ testujący pracuje w systemie "embeded" z wykorzystaniem mikrokontrolerów w układzie hierarchicznym. (Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga). Keywords: Stirling Engine, heat transfer, regenerator, performance. Słowa kluczowe: Silnik Stirlinga, obieg ciepła, regenerator, wydajność. Introduction The Stirling engine is a multi energy-sourced engine, as it may use solar energy, combustion energy and heat from old coal refuse heaps. They make considerably less pollution than the traditional engines. The absence of explosive nature in converting heat energy into mechanical one, conveys to silent and cleaner operation. The Sti... więcej»

Modelowanie syntezy metanolu w mikroreaktorze płytowym (Artur WODOŁAŻSKI)
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu syntezy metanolu z gazu syntezowego na katalizatorze Cu/ZnO/Al2O3 w reaktorze mikropłytowym. Zaprezentowano opis modelowy wymiany ciepła oraz masy syntezy metanolu w dwufazowym układzie gaz-ciało stałe z wykorzystaniem pseudojednorodnych modeli dyspersji. Do symulacji wykorzystano oprogramowanie COMSOL Multiphysics. Określono stopień konwersji CO oraz dezaktywacji katalizatora. Weryfikację wyników przeprowadzono w oparciu o prace literaturowe. Abstract. This paper presents results of numerical simulation of the synthesis of methanol from syngas in plate microreactor over a catalyst Cu/ZnO/Al2O3. It presents a description of a model of heat transfer and mass of the methanol synthesis in a two phase gas-solid using pseudohomogeneus dispersion models. The simulation used the software COMSOL Multiphysics. The conversion of CO and catalyst deactivation was described. Verification of the results was based on the works of literature.(Modeling of the methanol synthesis in plate microreactor). Słowa kluczowe: mikroreaktory, synteza metanolu, technologia krzemowa. Keywords: microreactors, methanol synthesis, silicon technology. Wstęp Wielkoprzemysłowe technologie syntezy metanolu (Lurgi, ICI) w tym instalacje sprężania i recyklu gazu syntezowego wykazują szereg wad: wysokie koszty operacyjne, energochłonność, duża ilość powstających produktów ubocznych czy kwestia bezpieczeństwa prowadzonego procesu [1]. Powoduje to poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych sprawnych energetycznie instalacji, które pozwolą na optymalne wykorzystanie rezerw gazu ziemnego przy niskich kosztach inwestycyjnych wraz z małym oddziaływaniem procesu na środowisko [2]. W ostatnich latach rozwiązaniem związanych z tym problemów stanowią technologie mikroreaktorowe. W porównaniu z tradycyjnymi reaktorami, mikroreaktory są znacznie mniejsze, wydają szybszą odpowiedź, bardziej elastyczne, tańsze i redukują... więcej»

Projektowanie procesora sekwencyjnego i symulacja w środowisku MATLAB/Simulink (Karol SZOSTEK)
W artykule omówiono projekt procesora dedykowanego do realizacji tabeli przejść i wyjść dowolnego automatu sekwencyjnego. Celem budowy było skonstruowanie procesora o jak najprostszej budowie reprezentującego podstawowe cechy procesora oraz zaprojektowanie takiego procesora i uruchomienie w środowisku matlab simulink. Do budowy automatów kombinacyjnych zostały wykorzystane bloki State-Space programu simulink. Abstract. This paper discusses the design of processor dedicated to the implementation of the state and output tables of finite-state machines. The aim was to construct and a building of a CPU represents the simplest construction of the basic features of the processor and run it in the Matlab Simulink environment. To build the combinational logic of the machine were used blocks State-Space of Simulink. (Sequential processor design and simulation in MATLAB/Simulink environment). Słowa kluczowe: procesor sekwencyjny, automat sekwencyjny, funkcje logiczne, matlab simulink. Keywords: sequential processor, finite-state machine, logic function, matlab simulink. Wstęp W pracy przedstawiono projekt procesora. Celem budowy było skonstruowanie procesora o jak najprostszej budowie reprezentującego podstawowe cechy procesora oraz zaprojektowanie takiego procesora i uruchomienie w środowisku MATLAB/simulink. Procesor jest to urządzenie sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci interpretuje je i wykonuje. Zadanie projektowania procesora realizuje się przez oddzielne projektowanie części składowych przyjętej struktury blokowej. Poszczególne bloki są to logiczne układy sekwencyjne i kombinacyjne realizują one przypisane zadania. Pomiędzy blokami przesyłane są sygnały. Dla projektowanego procesora przyjęto, że sygnały przyjmują dwie wartości 0 1 tak, więc przesyłane sygnały są to sygnały binarne. Układy takie realizują operacje zgodne z algebrą Boole'a dlatego, nazywane są układami logicznymi. W układach logicznych kombinacyjnych sygnały wy... więcej»

Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation (Grzegorz KARNAS, Stanislaw WYDERKA, Robert ZIEMBA, Kamil FILIK, Grzegorz MASLOWSKI)
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered r... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»