PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI

Miesięcznik ISSN 0033-2461, e-ISSN 2449-9943 - rok powstania: 1886
Czasopismo SITSpoż. umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 6
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:

Nowości techniki i technologii z zakresu przetwórstwa zbóż, zwłaszcza dotyczące przechowalnictwa zbóż, młynarstwa, kaszarstwa i płatkarstwa, produkcji makaronu i pasz przemysłowych, ekonomika przedsiębiorstw przetwórstwa zbóż; normalizacja i kontrola jakości, informacje marketingowe oraz z rynku zbóż i przetworów zbożowych, informacje i sprawozdania z liczących się konferencji, sympozjów, targów i wystaw organizowanych w kraju i za granicą; publikacje wyników prac naukowo-badawczych z zakresu przetwórstwa zbóż w aspekcie możliwości ich wdrożenia.

Czytelnicy:
Właściciele i kierownicy zakładów przetwórstwa zbóż, średni dozór techniczny tych zakładów, pracownicy obsługi maszyn i linii produkcyjnych, magazynów zbożowych, młynów, kaszarni, płatkarni, makaroniarni i wytwórni pasz, uczniowie techników przemysłu spożywczego, studenci kierunków specjalistycznych, projektanci, konstruktorzy maszyn, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, zainteresowani rolnicy - producenci zbóż i piekarze oraz osoby zainteresowane inwestowaniem w branży przetwórstwa zbóż.

Słowa kluczowe: zbożowy, młynarski, zboże, młyny, makarony, pasze, płatkarnie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
redaktor naczelna – Monika Soszyńska-Masny, tel. kom. 605 453 537
sekretarz redakcji – Małgorzata Zawadka
redaktor językowy – Paulina Kania-Lentes

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
prof. dr hab. Kazimierz Bogaczyński
Tomasz Kadłubański
prof. dr hab. Leszek Mościcki
prof. dr hab. Wiktor Obuchowski
Jarosław Ropiejko
mgr inż. Jadwiga Rothkaehl
dr inż. Anna Szafrańska
Anna Wytrykus (Holandia)
mgr inż. Krzysztof Zawadzki
Andrzej Tyburcy

RADA PROGRAMOWA:

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Iwona Konopka, profesor UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Członkowie:
dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak (SGGW, Warszawa)
prof. dr hab. Dariusz Dziki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Waldemar Korol (Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin)
prof. dr hab. Jan Michniewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
mgr inż. Jadwiga Rothkaehl (Stowarzyszenie Młynarzy)
Piotr Piąstka – prezes GoodMills
dr inż. Anna Szafrańska (IBPRS Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, Warszawa)

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.