PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Miesięcznik ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951 - rok powstania: 1917
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części A) MNiSW z liczbą punktów 15.

Rozwój, ekonomika i organizacja przemysłu chemicznego, chemizacja gospodarki narodowej, baza surowcowa przemysłu chemicznego, wykorzystanie odpadów. Artykuły naukowo-techniczne dotyczące technologii chemii organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, technologii farmaceutycznych, katalizy, procesów sorpcyjnych, flotacji, elektrochemii, aparatury i inżynierii chemicznej. Zagadnienia ochrony środowiska w aspekcie przemysłu chemicznego. Nowości z życia zakładów przemysłowych. Nowości z życia zakładów przemysłowych. Sylwetki ludzi przemysłu chemicznego. Personalia. Przemysł chemiczny w Internecie. Informacje o pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i SITPChem. Relacje z konferencji i wystaw. Artykuły dotyczące historii chemii. Informacje o przemyśle chemicznym z prasy zagranicznej. Zawiadomienia o krajowych konferencjach naukowo-technicznych.

Czytelnicy:
Kadra inżynierska i menedżerowie zakładów przemysłowych, pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni instytutów naukowo-badawczych, przemysłowych ośrodków naukowo-badawczych i biur projektowych. Kadra naukowa i studenci wydziałów chemicznych wyższych uczelni.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Andrzej J. Szyprowski Zastępca redaktora naczelnego: Jerzy Polaczek Sekretarz redakcji: Anna Jechna Redaktorzy: Zofia Machowska, Teresa Kowalczyk, Ewa Spasówka, Mirosława Koperska, Artur Witowski
Redaktorzy tematyczni: Anna M. Anielak, Krzysztof Biernat,Andrzej Błędzki, Andrzej Czerwiński, Aleksander Kołodziejczyk, Leszek Konopski, Marian Paszkowski, Jerzy Polaczek, Wioletta Raróg-Pilecka, Andrzej Świątkowski, Jerzy Warych

RADA PROGRAMOWA:
Walerian Arabczyk, Bogusław Buszewski, Zbigniew Florjańczyk, Henryk Górecki, Marian Gryta, Tadeusz Jakubas, Konrad Jaskóła, Bożenna Kawalec-Pietrenko, Jacek Antoni Kijeński (Przewodniczący Rady), Jerzy Kropiwnicki, Jerzy Majchrzak, Bogdan Marciniec, Andrzej Mianowski, Bożenna Pisarska, Józef Sas, Karol Marek Sęp, Eugeniusz Sutor, Witold Szczypiński, Janusz Zieliński

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.