PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Miesięcznik ISSN 033-250X, e-ISSN 2449-996X - rok powstania: 1946
Czasopismo SITSpoż - recenzowane, umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (cz. B) MNiSW z liczbą punktów 12.
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Zagadnienia sektora spożywczego. Informacje o innowacjach technicznych, technologicznych i produktowych w branży spożywczej, w tym aspekt żywności i żywienia. Ekonomika, organizacja, marketing i zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi. Prezentacja nowych technologii i technik pakowania i magazynowania w przetwórstwie spożywczym, tendencji na rynku żywności. Zagadnienia normalizacji i nowoczesnych systemów jakości. Problemy higieny żywności. Akty prawne normujące produkcję i obrót żywnością. Wywiady, reportaże z zakładów przemysłowych oraz kronika konferencji i targów polskich i zagranicznych.

Czytelnicy:
Technolodzy i kadra zarządzająca w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego wszystkich branż. Przedstawiciele firm zagranicznych, biur handlowych i hurtowni spożywczych. Centralne instytucje państwowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne, wyższe uczelnie, szkoły zawodowe i instytuty badawcze.

Słowa kluczowe:
przemysł spożywczy, produkcja żywności, rynek żywności, eksport żywności, bezpieczeństwo żywności, prawo żywnościowe, przetwórstwo żywności, dodatki do żywności, higiena produkcji, logistyka żywności, opakowania do żywności, marketing żywności, żywienie

Zespół redakcyjny:
p.o. redaktor naczelna – dr inż. Magdalena Maszewska, kierownik Zakładu Wydawniczego
zastępca redaktor naczelnej – dr inż. Agnieszka Ognik
redaktorzy działowi – prof. dr hab. Krzysztof Krygier, dr inż. Anna Florowska (SGGW)
specjalista ds. reklamy – Krystyna Dąbrowska
honorowa redaktor naczelna - mgr inż. Danuta Chyłek

Rada naukowo-programowa:
Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz (IBPRS)
Członkowie: prof. Danuta Górecka (UP w Poznaniu), prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW), prof. dr hab. Hanna Kunachowicz (IŻŻ), prof. dr hab. Bogusław Staniewski (UWM), prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW), mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek (NIZP – PZH), mgr Bogumiła Kasperowicz (MRiRW), dr Maria Andrzej Faliński (POHiD), mgr inż. Andrzej Gantner (PFPŻ), dr inż. Andrzej Fetliński (Food Concept), lek. wet. Jacek Leonkiewicz

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.