Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: materiały budowlane

4 lata działalności PKN/KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa


  Zrównoważony rozwój jest główną ideą postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Potrzeba wdrożenia wynikających z niej zasad dotyczy również budownictwa, które jest istotnym elementem rynku i stanowi źródło ok. 10% PKB Unii Europejskiej, daje zatrudnienie 20 mln osób, a także wywiera istotny wpływ na środowisko, którego ochrona jest jednym z filarów wspomnianej koncepcji. W budownictwie zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju uwzględnia się m.in. następujące kwestie: ● ochronę środowiska, np. przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; ● zdrowie i komfort użytkowników, jakość powietrza wewnątrz budynków, komfort cieplny i akustyczny; ● efektywność ekonomiczną wyrażaną przez optymalizację kosztów cyklu życia budynku. Wzwiązku z tymw2004 r. Komisja EuropejskawydałamandatM/ 350, zobowiązujący Europejski Komitet Normalizacyjny CENdo zapewnienia przemysłowimetod umożliwiających dostarczanie informacji na temat właściwości środowiskowych budynkówiwyrobówbudowlanych.Wodpowiedzi namandat, w 2005 r. został utworzony Komitet Techniczny CEN/TC 350 "Zrównoważone budownictwo" ("Sustainability of construction Works"), który prowadzi prace nad normami związanymi ze zrównoważonym budownictwem na poziomie europejskim. Wiąże się z tym konieczność tworzenia rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju [1] w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach infrastruktury. Aby możliwe było szybkie i efektywne wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, konieczna jest powszechna dostępność odpowiednich normi specyfikacji technicznych.Wymaga to opracowania przedewszystkimnormhoryzontalnych, formułujących ogólne zasady dotyczące oceny zrównoważoności wszystkich typów budynków i wyrobów [2]. W2008 r. dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wystosował do prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego propozycję powołania przy Sektorze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych nowego[...]

Krajowy rynekmateriałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2016 r. DOI:10.15199/33.2017.04.01


  W2016 r. polski rynek materiałów do wznoszenia ścian ponownie osiągnął bardzo dobre wyniki (rysunek 1) [1, 2].Wprawdzie nie tak dobre jak w rekordowym2007 r., ale zbliżył się do tych z lat 2008, 2010 i 2011. Należy również podkreślić, że był to już czwarty kolejny rok wzrostu wynikającego z ciągle dobrej koniunktury dla budowy mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz zauważalnego w 2016 r. wzrostu w budownictwie jednorodzinnym. Podstawowymi materiałami do wykonywania ścian w polskim budownictwie są beton komórkowy i ceramika, a w dalszej kolejności silikaty i beton (rysunek 2). Te dwa pierwsze materiały znajdują zastosowanie przy budowie praktycznie wszystkich rodzajów budynków[...]

Musimy pamiętać o przeszłości, aby budować przyszłość DOI:


  Jubileusz 70-leciamiesięcznika "Materiały Budowlane" jest okazją do podsumowania tego, co przeminęło i do spojrzenia w przyszłość. Historię czasopisma charakteryzuje ciągłość tematyki dotyczącej rozwoju materiałów i technologii budowlanych oraz rozszerzenie jej o problematykę szeroko pojętego budownictwa, począwszy od projektowania, przez cały proces inwestycyjno-budowlany, na eksploatacji obiektów skończywszy. Drugi bardzo ważny wyróżnik czasopisma, to zachowanie równowagi pomiędzy prezentowaniempraktycznejwiedzy i podstaw naukowych budownictwa. Do rozwojumiesięcznika "Materiały Budowlane" przyczyniły się trzy pokolenia inżynierów pracujących w przemyśle materiałów budowlanych i na budowach oraz w zapleczu naukowo-badawczym i na wydziałach budownictwa wyższych uczelni. 1946 rok... Pierwszy numer miesięcznika "Materiały Budowlane"ukazał sięwpaździerniku1946r. w Poznaniu, jako organ prasowy OkręgowychZjednoczeńWytwórniMateriałówBudowlanych podległychMinisterstwu Odbudowy. Wydawcą byłwówczasCentralnyZarządPrzemysłuMineralnego (fotografia1),aod 1951 r.WydawnictwoNaczelnejOrganizacji Technicznej. Czasopismo poświęcone było produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych, którychwówczas bardzo brakowało do odbudowy kraju ze zniszczeńwojennych, dlatego też tematów nie brakowało. Przemysł materiałów budowlanych zaczął się więc dynamicznie rozwijać i był priorytetowo traktowany przez ówczesne władze. W takich warunkach minęło pięcio- i dziesięciolecie czasopisma. Już wówczas poruszano na jego łamach takie tematy, jak: pyły lotne-niewykorzystanysurowiecbudowlany; gips tworzywemprzyszłości;właściwościwaty żużlowej; beton komórkowy - nowoczesny materiał budowlany; oszczędność surowców i energii.Wiele z nich jestwciąż aktualnych. Czasopismo uatrakcyjniały specjalne dodatki przygotowywane przez zaplecze naukowo- badawcze budownictwa. Już w 1951 r. pojawił się Biuletyn Instytutu Techniki Budowlanej, w 1952 r. - Biuletyn Ins[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Podsumowanie


  Od kwietniowego numeru, w miesięczniku "Materiały Budowlane" ukazał się cykl artykułów pod wspólnymtytułemJak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych [1], w których eksperci ITB prezentowali sukcesywnie swoje poglądy na temat zmian, jakie zagadnienia środowiskowe implikują w zakresie wymagań podstawowych (WP) dotyczących obiektów budowlanych. Zmiany te wynikają m.in. z aspektów zrównoważonego rozwoju w budownictwie wprowadzających nowe zagadnienia związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, ochroną zdrowia ludzi i efektywnością ekonomiczną [2]. Wymagania podstawowe omówiono w kolejności podanej w tabeli 1.pobieżnej analizy WP zawartych w Rozporządzeniu PE nr 305/2011, tzw. CPR [8], przedstawionych w tabeli 2 wynika, że nie wszystkie wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106/EWG poddano wpływowi wymagań środowiskowych. Natomiast analiza informacji zawartych w cyklu artykułów opublikowanych w miesięczniku "Materiały Budowlane" uprawnia do innych wniosków, zaprezentowanych również w referacie wygłoszonym podczas tegorocznej Konferencji Krynickiej [9]. Przede wszystkim zrównoważone budownictwo znalazło formalny wyraz w rozporządzeniu [8] w postaci nowego wymagania nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Możliwości interpretacji zapisów tego wymagania przez państwa członkowskie są bardzo szerokie, podobnie jak zakres wskaźników możliwych do wykorzystania podczas jego weryfikacji. W treści CPR wskazuje się sposoby i narzędzia tej weryfikacji - stosowne normy europejskie i zgodne z nimi deklaracje środowiskowe. Zharmonizowane normy wyrobów będą zawierały odniesienia do odpowiednich metod weryfikacji pozwalających[...]

Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w grudniu 2008 roku

Czytaj za darmo! »

Grupa PSB S.A. śledzi ceny głównych materiałów budowlanych, co pozwala obserwować zmiany trendów w tej dziedzinie (rysunek). W grudniu 2008 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadły ceny w 4 grupach towarowych, w 2 grupach wzrosły, a w 5 nie zmieniły się. O 4,4% staniały materiały izolacji termicznej, o 2,5% materiały izolacji wodochronnej, spadki cen o ok. 0,5% zanotowano w silikatach i betonie komórkowym. Ceny nie zmieniły się w grupach: materiałów ściennych ceramicznych, pokryć i folii dachowych, rynien, drewna i materiałów drewnopochodnych, suchej zabudowy wnętrz oraz stolarki otworowej i parapetów.Wzrost cen o 2,2% nastąpił w grupie narzędzi i sprzętu budowlanego, a o 0,4% w chemii budowlanej. W kategorii "inne" nic nie podrożało, staniały natomiast bramy [...]

Miliony Polaków kupią materiały budowlane DOI:

Czytaj za darmo! »

Aż 42,2% użytkowników mieszkań i domów zamierza przeprowadzić remont w latach 2016 - 2017. To oznacza, że ponad 5mln gospodarstw domowych zakupi materiały budowlane z wielu grup produktowych na cele remontowo- -modernizacyjne. Jest to ogromny potencjał dla sektora materiałów budowlanych, tym bardziej że odsetek planowanych inwestycji w zakup nieruchomości nie zwiększa się. Analiza planów mieszkaniowych i remontowych oraz zwyczajów związanych z re[...]

Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego DOI:10.15199/8.2016.10.4


  Technical requirements and legal in the investment process of building W referacie przedstawiono wymagania techniczno- prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego, którego przedmiotem są obiekty budowlane. Słowa kluczowe: proces budowlany, eksploatacja, inwestycja, obiekt budowlany The paper outlines the technical and legal advice on the investment of the construction process, the object of which are the objects of construction. Keywords: the process of construction, operation, investment, construction works 1. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, t.j.), jak i inne ustawy nie definiują pojęcia "proces budowlany", mimo to w języku prawniczym pod tym pojęciem rozumie się szereg powinności związanych z budową, eksploatacją i rozbiórką obiektów budowlanych. W tak rozumianym procesie budowlanym można wyróżnić (rys. 1.): - inwestycyjny proces budowlany oraz - eksploatacyjny proces budowlany. W artykule przedstawiono wymagania odnoszące się do inwestycyjnego procesu budowlanego. Wymagania odnoszące się do eksploatacyjnego procesu budowlanego zostaną zaprezentowane w oddzielnym artykule. 2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU BUDOWLANEGO Proces budowlany jest ciągiem powiązań decyzyjnych i ze względu na swą specyfikę oraz charakter jest bardzo złożony. Struktura i zakres tego procesu są podporządkowane przepisom prawa - stanowionym przez państwo za pomocą aktów prawa (ustaw, rozporządzeń), a także wymogom lokalnych organów samorządowych, zawartych w przepisach prawa miejscowego, w celu zabezpieczenia praw i interesów zarówno indywidualnych jak i społecznych. Szczególną rolę w zakresie kształtowania procesu budowlanego mają przepisy ustawy - Prawo budowlane normujące (rys. 2): ● działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz ● zasady działania organów administracji publicznej w tych[...]

 Strona 1  Następna strona »