Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przegląd elektrotechniczny

Doc. dr inż. Jan Nasiłowski (1924-2006) - odkrywca unduloidów falistych DOI:10.15199/74.2015.7.9


  Jan Nasiłowski urodził się 3 września 1924 r. w W arszawie. Był absolwentem Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i R otwanda. Pracował w I nstytucie Elektrotechniki w W arszawie-Międzylesiu w latach 1950-1996. Był specjalistą z zakresu aparatury elektrotrakcyjnej oraz współautorem sześciu patentów i wielu Polskich Norm. W 1956 r. wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1994 r. został Honorowym Członkiem SEP. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Państwową Nagrodą I stopnia, nagrodą sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PA N, Life Senior Member IEEE. W 1965 r. obronił pracę doktorską "Badania podziałki rozpadu drutów topikowych", w której przedstawił efekty procesów fizycznych zachodzących w bezpiecznikach, a szczególnie w badaniach procesu rozpadu drutów topikowych pod wpływem prądów zwarciowych, które zmieniają drut przed rozpadem, tworząc przejściowo bryłę w falisty unduloid. Od liczby rozerwań łuku zależy zdolność wyłączania bezpiecznika i generowania przepięcia w obwodzie. Przeprowadzony eksperyment przeczył teorii elektromagnetyzmu. Odkrycie opisujące eksplozje drutu powodowane przez prąd elektryczny zostało potwierdzone i udoskonalone w S tanach Zjednoczonych w M assachusetts Institute of Technology. Doc. J. Nasiłowski uważał, że jeżeli inżynier w trakcie żmudnych badań sam nie uzyskuje ostatecznego efektu, to z pewnością inspiruje innych. Jego córka, Anna Nasiłowska przypomniała fakt, jak na list ze Szwecji, przysłany do ojca w sprawie nagrzewania przewodów, odpowiedział: (...) it's your time now, my time is over. Zdaje się, że naukowcy dzielą się na ludzi dumnych z osiągniętego poziomu wi[...]

Konkurs SEP im Mieczysława Pożaryskiego rozstrzygnięty

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie z okazji Dnia Elektryka 11 czerwca zostały wręczone nagrody w Konkursie SEP na Najlepszą Publikację w Prasie SEP. Niepisanym zwyczajem w tym roku preferowane były "słabe prądy" (aby podkreślić jedność elektrotechniki Jury preferuje każdego roku na przemian "słabe prądy" i "silne prądy"). W tym roku nagrody otrzymali: Nagroda I stopnia Bogdan Galwas - Fotonika mikrofalowa, Elektron[...]

Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier

Czytaj za darmo! »

One of the main problems faced by engineers, is to ensure the operation of Direct Current motors. In this paper a pattern recognition method was used to provide the diagnostics of dc motor. This method is based on a study of acoustic signal. Plan of study of acoustic signals for two conditions of Direct Current motor was proposed. Studies were carried out for algorithms of data processing: reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier with Manhattan distance. Developed method can be performed automatically. This system is a significant step towards the maintenance-free diagnostic systems of Direct Current motors. Streszczenie. Jednym z podstawowych problemów, z jakim spotykają się inżynierowie, jest zapewnienie funkcjonowania silników elektrycznych. W niniejszej pracy metoda rozpoznawania wzorców została użyta do diagnostyki silnika prądu stałego. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnału akustycznego. Zaproponowano plan badania sygnałów akustycznych dla dwóch stanów silnika prądu stałego. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryką Manhattan. Opracowana metoda może być wykonywana automatycznie. System ten jest istotnym krokiem w kierunku bezobsługowych systemów diagnostycznych silników prądu stałego.(Diagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora KNajbliższego Sąsiada). Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Reflection coefficients, Direct Current motor. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Współczynniki odbiciowe, Silnik prądu stałego. Introduction During the past twenty years, there has been a large number of researches into the creation of new condition monitoring techniques for Direct Current machines, with new methods being developed and implemented in commercial products for this purpose. The researches and develo[...]

Monitoring of the subsequent LED lighting installations in Warsaw

Czytaj za darmo! »

LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between ZDM in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. The next part of the trial street with experimental LED luminaires in Warsaw was selected for testing. The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper. Streszczenie. LED-y są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy ZDM w Warszawie oraz ZTŚ PW powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie został wytypowany kolejny odcinek ulicy, na którym zainstalowano testową instalację, wykorzystującą LED. Pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanej ulicy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu. (Monitoring kolejnych instalacji oświetleniowych, wykorzystujących diody elektroluminescencyjne, w Warszawie). Keywords: LEDs, road lighting, verification procedures. Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia.In case of a lighting installation, only certain predetermined verification procedures (measurements) can evaluate reliability of the projects, quality of [...]

Recognition of Color Thermograms of Synchronous Motor with the Application of Image Cross-Section and Linear Perceptron Classifier

Czytaj za darmo! »

The article presents the diagnostic method for fault recognition of the synchronous motor. The decision on the condition of the motor is based on an analysis of thermal images. Thermal monitoring can quickly, accurately and safely locate problems, indicated by thermal anomalies. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of image cross-section and Linear perceptron classifier. Pattern creation process used 60 color thermal images. Identification process was carried out for 200 color thermal images. Analysis of the effectiveness of the proposed recognition algorithms shows that the method can be used for diagnosis of industrial motors. Streszczenie. Artykuł ten przedstawia metodę diagnostyczną do rozpoznawania uszkodzenia silnika synchronicznego. Decyzja o stanie silnika jest podejmowana na podstawie analizy zdjęć termowizyjnych. Monitorowanie podczerwieni może szybko, dokładnie i bezpiecznie zlokalizować problemy, wskazane przez anomalie termiczne. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 60 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 200 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Analiza skuteczności rozpoznawania proponowanych algorytmów pokazuje, że metoda może być stosowana do diagnozowania silników przemysłowych. (Rozpoznawanie kolorowych termogramów silnika synchronicznego z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu) Keywords: Diagnostics, Recognition, Thermal images, Synchronous motor, Linear perceptron classifier. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Zdjęcia termowizyjne, Silnik synchroniczny, Klasyfikator liniowego perceptronu. Introduction Infrared sensors detect electromagnetic radiation emitted from an object. It should be noticed that all objects with a temperature above absolute zero emit radiation, [...]

Analiza i symulacja wpływu pola elektromagnetycznego na funkcje życiowe drobnoustrojów DOI:10.15199/48.2016.12.49

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest sprawdzenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na funkcje życiowe bakterii Bacillus subtilis oraz jej zdolność do wytwarzania przetrwalników. Przedstawiono także projekt rzeczywisty oraz wirtualny stanowiska badawczego w laboratorium biologicznym w programie ANSYS Maxwell. Abstract. The theme of the article is to check the impact of electromagnetic radiation on vital functions of bacteria Bacillus subtilis and its ability to produce spores. There were presented the real and virtual project in a biological laboratory in ANSYS Maxwell programme, too. (Analysis and simulation of the impact of electromagnetic fields on the vital functions of microbes) Słowa kluczowe: MES, symulacja komputerowa, pole elektromagnetyczne, mikroorganizmy Keywords: FEM, computer simulation, electromagnetic field, microorganisms Wstęp W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu promieniowania elektromagnetycznego na funkcje życiowe bakterii Bacillus subtilis oraz jej zdolność do wytwarzania przetrwalników. Badania biologiczne przeprowadzono w Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii oraz w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa (projekt wirtualny) AJD w Częstochowie. Stanowisko badawcze w postaci modelu technicznego wykonano w Instytucie Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Częstochowskiej oraz Instytucie Techniki UP w Krakowie. Bakterie z rodzaju Bacillus są bardzo powszechne. Można je izolować zarówno z wód, gleb czy powietrza, ale również z produktów spożywczych, oraz przewodów pokarmowych zwierząt. Są to gram-dodatnie względnie tlenowe laseczki, ruchliwe, o niewielkich wymaganiach życiowych. Większość gatunków należących do tego rodzaju jest saprofityczna i ma zdolność rozkładania związków organicznych. Laseczki Bacillus subtilis są modelowym dronoustrojem, używanym w badaniach mikrobiologicznych, głównie w aspekcie tworzenia form przetrwaln[...]

Wykorzystanie obliczeń ewolucyjnych do analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych


  Stany nieustalone powstają każdorazowo w obwodach elektrycznych posiadających elementy pojemnościowe bądź indukcyjne podczas operacji załączania źródeł zasilania lub wykonywania innych operacji łączeniowych prowadzących do zmiany struktury wzajemnych połączeń elementów składowych obwodu [1]. Analiza stanów nieustalonych mających miejsce w nieliniowych obwodach elektrycznych należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień rozpatrywanych w ramach badań prowadzonych w obszarze teorii obwodów elektrycznych. W takim wypadku najczęściej nie istnieją rozwiązania analizowanych problemów w postaci analitycznej, tylko poszukiwać ich należy wykorzystując w tym celu odpowiednie metody numeryczne [2]. Ze względu na różnego typu nieliniowości elementów składowych obwodów elektrycznych trudno jest wskazać metody numeryczne, które byłby w pełnie uniwersalne i nadawały się do analizy stanów nieustalonych występujących w każdego rodzaju obwodach nieliniowych [3]. Autorzy artykułu zaproponowali oryginalne podejście, polegające na wykorzystaniu na potrzeby analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych techniki obliczeniowej opartej na wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych. Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w celu analizy stanów nieustalonych zostało zilustrowane na przykładzie wybranego obwodu nieliniowego o odpowiednio prostej strukturze. Analizowany obwód nieliniowy Niech dany będzie obwód nieliniowy, taki jak przedstawiono na rys. 1, składający się z szeregowo połączo[...]

Finite Element Method in an analysis of selected parameters of an inductive sensor for protective coatings measurements DOI:10.15199/48.2015.12.53

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of simulation experiments on an inductive sensor used in safety engineering for measuring thickness of protective coatings. Selected operation parameters of the sensor were tested by means of the Finite Element Method. The study is part of a research project conducted at the Institute of Technical Education and Safety, Jan Dlugosz University in Częstochowa. The objective of the study is to verity the results obtained in laboratory experiments carried out in the Institute of Telecommunications and Electromagnetic Compatibility, Częstochowa University of Technology. Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wybranych parametrów pracy czujnika indukcyjnego wykorzystywanego w inżynierii bezpieczeństwa w pomiarach grubości powłok ochronnych za pomocą metody elementów skończonych. Badania symulacyjne MES wykonano w ramach prowadzonego projektu badawczego w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Celem badań była weryfikacja wcześniejszych wyników badań laboratoryjnych pracy czujnika indukcyjnego wykonanych w Instytucie Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Częstochowskiej. (Metoda elementów skończonych w analizie wybranyxch parametrów indukcyjnych czujników grubości powłok) Keywords: simulation, modelling, FEM, inductive sensor Słowa kluczowe: symulacja, modelowanie, MES, czujnik indukcyjny Introduction The inductive sensor consists of two windings on a ferromagnetic core (Fig.1,2). One of the windings is powered by a measuring signal of variable frequency and fixed amplitude. The other winding is used for determining the magnitude of the magnetic field generated by eddy currents induced in the material under scrutiny to find the thickness of a metal coating [1,2]. The sample consists of three steel sheets covered by zinc and varnish. Laboratory experiments carried out in the metrology lab at Czestochowa Unive[...]

Detection of local changes in resistance by means of data mining algorithms DOI:10.12915/pe.2014.12.57

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań rezystancji specjalnych elektrod wykonanych z wykorzystaniem technologii próżniowej. Elektrody te mogą stanowić element odzieży wykorzystywanej do elektrostymulacji i monitorowania parametrów fizjologicznych. W artykule zaprezentowano sposób detekcji różnic w rezystancji e-włókien za pomocą algorytmów wykrywania wyjątków w bazach danych. (Wykrywanie lokalnych zmian rezystancji z wykorzystaniem algorytmów data mining). Abstract. The following article presents results of examination of the resistance of the special electrodes made with using vacuum technology. These electrodes can be a item of clothing and can be used for electrical stimulation and monitoring of physiological parameters. The discussion of the discrepancies of e-fiber resistances is carried out by means of the concept of data mining with exceptions. Słowa kluczowe: elektrostymulacja, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, elektrody pomiarowe, wykrywanie wyjątków. Keywords: electrostimulation, vacuum deposition of thin layer, electrodes, detect exceptions. doi:10.12915/pe.2014.12.57 Introduction Wearable technology has attracted the interest of researchers, engineers and clinicians in the recent years. The main reason for such an interest is because the modern society is older and older and therefore requires long-term monitoring at home [1]. The process of wireless registering of physiological signals became possible thanks to telecommunications solutions and new technologies. Efibers allow vital functions monitoring with using special electrodes placed in clothes. Preparing the intelligent threads and combining them into a consolidated matrix of electrodes leads to the sensors formation. It becomes possible not only the rehabilitation of disable people [2-6] but also the identification of a number of rare events. From the medical diagnostics viewpoint it is a very significant technological progress. Now it is possible not only to [...]

Classification algorithms to identify changes in resistance. DOI:10.15199/48.2015.12.19

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule została opisana podstawowa metoda pomiaru rezystancji elektrod medycznych wykonanych w oparciu o cienkie warstwy przewodzące powstałe w procesie PVD. Scharakteryzowano również krótko dwa algorytmy klasyfikacji danych: algorytm k najbliższych sąsiadów oraz klasyfikator bayowski, które zostały wykorzystane jako algorytmy identyfikacji zmian rezystancji elektrod. Abstract: In the article the basic method for measuring the resistance of medical electrodes, made based on a thin conductive layer formed during the PVD process, is described. The authors also briefly characterized two algorithms for data classification: k-nearest neighbors and Bayes classifier, which were used as algorithms to detect changes in the electrode resistance. (Zastosowanie algorytmów klasyfikacji danych do identyfikacji zmian rezystancji) Słowa kluczowe: k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa, rezystancja warstw cienkich, wykrywanie wyjątków Keywords: k-NN, naive Bayes classifier, resistance of thin layers, detect exceptions Introduction Every cognitive process associated with information processing is an innate ability of living organisms. Using all the senses (sight, hearing, taste and touch) allows not only the processing of data analyzed by the brain, but also enables more efficient inference and taking specific decisions. It is therefore essential to analyse large data sets using artificial intelligence techniques. The authors of this study analyze data based on data classification algorithms. A set of measurement data was collected online while measuring the resistance of sensors made in the technology of vacuum application of PVD on flexible textile substrates. The surface resistance of the sensors is in the order of magnitude of [...]

 Strona 1  Następna strona »