Wyniki 1-10 spośród 1129 dla zapytania: kukurydza

Kukurydza na Węgrzech

Czytaj za darmo! »

Według węgierskiego Ministerstwa rolnictwa zbiory kukurydzy w tym roku wyniosą 6,5 - 7 mln ton. Jest to znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy zbiory osiągnęły rekordowy poziom 9 milionów ton; jest to również mniej w stosunku do prognoz z września, kiedy oceniano je na 8 mln ton. ******* Po ostrym proteście Węgier, które uznały zapowiadane obostrzenia w zasadach unijnego skupu interwenc[...]

Kukurydza - Klasyfikacja, pochodzenie i rozpowszechnienie

Czytaj za darmo! »

Kukurydza jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych roślin uprawnych. Jest użytkowana jako roślina jadalna, pastewna i przemysłowa. Zalicza się ją do grupy zbóż właściwych (cerealia), tzw. traw gruboziarnistych (5). Zboża należą do klasy: jednoliściennych (Monocotyledones), rodzina traw (Gramineae), podrodziny: wiechlinowate (Poaceae).Niższym szczeblem klasyfikacji są: plemię[...]

Sytuacja w uprawie zbóż w USA

Czytaj za darmo! »

Niemal wszystkie szacunki prognozują, że aby zaspokoić popyt na produkty rolne ze strony rosnącej liczby ludności na świecie, produkcja rolnicza do 2050 r. powinna się co najmniej podwoić. Stany Zjednoczone należą do ścisłej czołówki producentów rolnych (w tym zbóż), dlatego bardzo interesujący jest raport, pierwszy w swoim rodzaju, na temat efektywności uprawy głównych roślin przemysłowych w tym kraju, tj. kukurydzy, soi, pszenicy i bawełny, które w 2007 r. zajmowały 69% całego areału uprawnego uSA, a łączna wartość ich zbiorów przekroczyła 98 mld uSD. raport dotyczy okresu 1987-2007 i analizuje pięć wskaźników środowiskowych efektywności uprawy, a mianowicie: stopień wykorzystania powierzchni, wielkość erozji gleby, zużycie wody do nawadniania, zużycie energii i emisja gazó[...]

Komentarz do polskiej normy "Ziarno zbóż - kukurydza" na tle norm w USA i Kanadzie


  Ameryka Północna daje mniej więcej 50 % światowej produkcji kukurydzy, która tam skoncentrowana jest na obszarze "pasa kukurydzianego" (Corn Belt). Pas ten obejmuje 12 stanów - Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota, Indiana, Ohio, Południowa Dakota, Kansas, Missouri, Wisconsin, Michigan i K entucky. Kolejność przedstawiono w tekście w zależności od wielkości produkcji; na obszarze "pasa" zbiera się 88 % całej produkcji kukurydzy w US A. Mimo że kukurydza jest uprawiana na kontynencie amerykańskim od setek, a właściwie od tysięcy lat, to jednak to zboże pozostaje wciąż w ofensywie, czego jaskrawym dowodem jest wielkość plonu. W ciągu niecałych 100 lat plon jednostkowy kukurydzy wielokrotnie wzrósł; w ostatnim pięćdziesięcioleciu nastąpiły też rewolucyjne zmiany w hodowli i technice uprawy, plon wzrósł z 2 do 8,6 t/ha. Koniecznością stało się wprowadzenie standardów na ziarno. Znalazły się w nich wymagania na najważniejsze składniki jakości - ciężar objętościowy, ilość dopuszczalnych ziaren uszkodzonych, zwłaszcza uszkodzonych termicznie i określenie ilości materiału obcego. Wymienione składniki jakości wprowadzono do norm amerykańskich i ustalono wymagania dla poszczególnych klas jakości kukurydzy (tab. 1). Poza pięcioma klasami jakości znalazło się zboże pozaklasowe, najniższej jakości, dla którego wymagania mogą być negocjowane pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Poradmik Młynarza Komen[...]

Rząd francuski zakazał uprawy kukurydzy GMO

Czytaj za darmo! »

Decyzja francuskiego rządu wprowadzająca zakaz uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, powołująca się na "klauzulę ochronną", jest w swej treści sprzeczna z wynikiem ustaleń panelu "Grenelle dla środowiska naturalnego" (Grenelle de l'Environnement) oraz polityki rządu w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. "Co więcej, rząd Francji oparł swoją decyzję na rzekomo "poważ[...]

 Strona 1  Następna strona »