Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: led

Badania harmonicznych prądu zasilania źródeł światła LED dostępnych na rynku DOI:10.12915/pe.2014.07.040

Czytaj za darmo! »

In the paper, the results of harmonic current emission measurements of chosen LED lighting products, commonly available in the polish market in the year 2013, with reference to requirements of PN-EN 61000-3-2 have been presented. (Harmonic Current Emission Measurements of LED Lighting Products Available in the Market). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych prądu zasilania wybranych źródeł światła LED, dostępnych powszechnie na polskim rynku w 2013 roku, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61000-3-2. Keywords: EMC testing, LED lighting, harmonics. Słowa kluczowe: badania EMC, oświetlenie LED, harmoniczne. doi:10.12915/pe.2014.07.40 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji Europejskiej w 2009 roku spowodowało powszechne stosowanie energooszczędnych źródeł światła. W początkowym okresie stosowano głównie świetlówki kompaktowe, a w stosunkowo krótkim czasie pojawiły się na rynku źródła światła LED. Obydwa typy źródeł światła zasilane są z sieci poprzez elektroniczne przetwornice AC/DC. Takie układy zasilające źródeł światła stanowią dla sieci obciążenie nieliniowe. Z reguły[...]

Lampy LED - ocena podstawowych parametrów

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarte są podstawowe informacje na temat konstrukcji lamp LED stanowiących zamienniki tradycyjnych i halogenowych żarówek. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów i analiz podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych wybranych typów lamp LED, oraz ocenę ich konstrukcji. Abstract.. The article contained basic information about the construction of LED lamps which are replacements for traditional incandescent and halogen lamps. The article presents the results of measurements and analysis of the basic lighting and electrical parameters of selected types LED lamps, and evaluation of their design. (LED lamps evaluation of basic parameters) Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, LED, źródła światła, technika świetlna Keywords: LED, LED lamps, electrical sources, lighting technology Wstęp Diody elektroluminescencyjne są coraz szerzej stosowane w oświetleniu. W obecnym czasie można zaobserwować szybki rozwój konstrukcji lamp LED, które stanowią energooszczędną alternatywę dla tradycyjnych i halogenowych żarówek stosowanych głównie w gospodarstwach domowych. Według danych technicznych podawanych przez producentów, skuteczność świetlna lamp LED sięga wartości 75 lm/W, co umożliwia osiągnięcie do 80% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (kosztach eksploatacji) w porównaniu do żarówek wytwarzających przybliżoną wartość strumienia świetlnego. Deklarowane trwałości sięgają 40 000 godzin. Wytwarzane światło ma temperaturę barwową od 3000 K do 6500 K, a ogólny wskaźnik oddawania barw Ra powyżej 80. Oferowanych jest wiele konstrukcji lamp LED, które według ogólnej oceny nie spełniają deklarowanych wymagań. Dla wybranych typów lamp LED wykonano pomiary podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych oraz oceniono ich konstrukcję. Oceniano głównie konstrukcję elektronicznego układu zasilającego oraz radiatora. Wybrane wyniki pomiarów i oceny przedstawione są w artykule. Konstrukcja lamp LED Diody elektrolum[...]

Wpływ geometrii oprawy soczewkowej LED na jej parametry świetlne DOI:10.12915/pe.2014.02.46

Czytaj za darmo! »

W artykule, na przykładzie soczewkowej oprawy o ograniczonym rozsyle strumienia świetlnego, przestawiono wyniki symulacji wpływu zmiany typu diody LED na krzywą światłości oprawy oraz wpływu niedokładności montażu na zmianę parametrów świetlnych oprawy. Przeprowadzono pomiary modelu zaprojektowanej oprawy wraz ze zmianą parametrów świetlnych w wyniku niedokładnego montażu elementów układu świetlno-optycznego. Abstract. In the article the results of stimulations of the influence of changing the type of LED affect on a beam shape of the luminaire and the impact of misalignments on the beam shape are presented. The measurements of the designed luminaire model with the different light distribution parameters due to inaccurate assembly of the light-optical system have been presented. (Influence of geometry lens LED luminaire on the lighting parameters) Słowa kluczowe: dioda LED, oprawa oświetleniowa, soczewka, krzywa światłości Keywords: LED, luminaire, lens, light distribution doi:10.12915/pe.2014.02.46 Wstęp Ostatni okres charakteryzuje się lawinowym wzrostem ilości opraw oświetleniowych z diodami LED o mocy 1-5 W. Tego typu źródła światła charakteryzują się małym polem powierzchni świecącej i bardzo dużą luminancją. Pozwala to projektantom opraw na dość swobodne kształtowanie ich bryły fotometrycznej i minimalizację wymiarów układu świetlno-optycznego oprawy. Należy jednak przy t[...]

Digital control methods of LED and LED lamps

Czytaj za darmo! »

This paper presents an overview of digital control methods of LEDs that are currently available. There are a few methods of control: PWM method, pulse level correcting method and digital control of RGB LEDs. Circuit’s examples of supply LED of every method are presented. Optical frequency response of pulse driving LED is discussed. The questions of thermal and long time stabilization of LE[...]

Zamienniki LED klasycznych żarówek (2) DOI:10.15199/48.2015.02.45

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat ze sprzedaży detalicznej sukcesywnie wycofywane są żarówki. W ich miejsce coraz częściej oferowane są zamienniki LED. Ich jakość, stałość parametrów, zgodność parametrów z deklaracjami producentów, w niektórych przypadkach budzi duże wątpliwości. W opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki badań, elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych zamienników LED dla klasycznych żarówek. Abstract. The conventional incandescent lamps have been consecutively withdrawn from retail last years. LED substitutes instead have been offered more and more frequently. Their quality, parameters stability and conformity declaration are questionable in many cases. In this paper the results of electrical, photometric and colorimetric parameters investigations of the chosen LED substitutes of conventional incandescent lamps are presented. (LED substitutes of conventional incandescent lamps(2)) Słowa kluczowe: technika świetlna, diody elektroluminescencyjne, zamienniki żarówek, pomiary fotometryczne Keywords: lighting technology, LED, replacement bulbs, photometric measurements Wprowadzenie Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 244/2009 [1], proces wycofywania żarówek został zakończony we wrześniu 2012r. Celowość ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych wydaje się słuszną drogą. Jednakże zakaz sprzedaży żarówek głównego szeregu budzi szereg wątpliwości. Klasyczne żarówki poza szeregiem wad, tj. niska trwałość, energochłonność, posiadają również zalety np.: mają najwyższy, spośród produkowanych źródeł światła, współczynnik oddawania barw Ra=100, niskie koszty produkcji - ceny detaliczne sprzed września 2009r. kształtowały się poniżej 1zł, a obecnie przekraczają 3 zł). Stąd nakazowy system wycofywania ich z rynku budzi słuszny sprzeciw u dużej części użytkowników. Równolegle z procesem wycofywania energochłonnych źródeł światła Unia Europejska promuje wprowadzanie nowoczesnych źródeł światła, a szczególni[...]

Oprawy LED - stosowane w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym DOI:10.12915/pe.2014.06.054

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione są nowe konstrukcje opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Rozwój technologii diod elektroluminescencyjnych pozwala na coraz szersze ich stosowanie w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nowe konstrukcje opraw LED mogą być z powodzeniem stosowane zamiast tradycyjnych opraw na żarówki, żarówki halogenowe, świetlówki i lampy wyładowcze. Zastosowanie opraw LED zamiast tradycyjnych rozwiązań przynosi wiele korzyści użytkownikom, do głównych można zaliczyć mniejsze zużycie energii, dłuższą trwałość źródeł LED, które przekładają się wprost na mniejsze koszty eksploatacji oświetlenia. W artykule przedstawione są przykładowe konstrukcje opraw LED na podstawie oferty firmy OSRAM. Abstract. The article presents new design of LED luminaires. The development of technology allows light emitting diodes their use in indoor and outdoor lighting. The new design of LED luminaires can be successfully used instead of the traditional luminaires for incandescent lamps, halogen lamps, fluorescent lamps and high intensity discharge lamps. The use of LED lighting instead of traditional solutions brings many benefits to users, the principal may include less energy, longer lifetime of LED sources, which translates directly into lower operation costs of lighting installation. The article shows the examples of construction of LED luminaires based on OSRAM offers. New design of LED luminaires Słowa kluczowe: oświetlenie, oświetlenie ogólne, oprawy oświetleniowe, LED, oprawy LED. Keywords: lighting, general lighting, luminaires, LED, LED luminaires. doi:10.12915/pe.2014.06.54 Wstęp Rozwój technologii diod elektroluminescencyjnych pozwala na coraz szersze ich stosowanie w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nowe konstrukcje opraw LED mogą być z powodzeniem stosowane zamiast tradycyjnych opraw na żarówki, żarówki halogenowe, świetlówki i lampy wyładowcze. Zastosowanie opraw LED zamiast tradycyjnych rozwiązań przynosi wiele ko[...]

Complex assessment of LED tubes

Czytaj za darmo! »

In this paper, the authors are trying to complexly assess usage of LED tubes as replacement of linear fluorescent tubes. In the first part, advantages of LED tubes deployment are shortly described. Then comparison of its connection from electrical and safety point of view is done. Results of thermal measurement held in dust-proof luminaire follow. Based on this a confirmation of useful lifetime is provided. Light sources were measured in louvre and dust proof luminaires to compare luminances and light intensity distribution curves. With measured data, authors did economic analysis of three different lighting systems. Streszczenie. Artykuł dotyczy wykorzystania tub LED zamiast świetlówek typu T8 zarówno w istniejącym oświetleniu, oprawach oświetleniowych jak i w nowych instalacjach. Na wstępie zostały wymienione podstawowe wady i zalety wykorzystania lamp LED lamp a następnie została przeprowadzona analiza pod względem instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa. Wyniki pomiarów temperatury lamp i ocenę ich trwałości przeprowadzono przy ich pracy w pyłoszczelnych oprawach. Przedstawiono również luminancję i bryłę fotometryczną opraw pyłoszczelnych rastrowych z źródłami LED. Na podstawie zmierzonych danych zaprojektowano trzy systemy oświetlenia oraz przeprowadzono porównanie ekonomiczne całkowitych kosztów. (Kompleksowa ocena tub LED) Keywords: LED tube, fluorescent lamp Słowa kluczowe: tuby LED, świetlówka liniowa Introduction The European Union and need of economical savings are forcing society to use highly effective light sources with small power consumption and maintenance cost. Linear tubes are widely used for more than 70 years, nowadays the most efficient version on market is T5. But there is still majority of older T8 systems in operation, most of LED tubes are therefore designed to replace them. Usage LED technology provides many benefits for customer[...]

Lampy LED nowej technologii - zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych DOI:10.15199/48.2017.12.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione jest analiza porównawcza danych katalogowych oraz wyniki pomiarów podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych lamp LED, które stanowią energooszczędnie zamienniki tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych. Rozwój konstrukcji lamp LED, które są energooszczędnymi zamiennikami żarówek tradycyjnych i halogenowych jest bardzo dynamiczny. W ostatnim czasie pojawiła się nowe konstrukcje lamp LED, w których źródłem światła są rurki, we wnętrzu których umieszczone są diody elektroluminescencyjne. Lampy te stanowią kolejną już modyfikację konstrukcji lamp LED, która prowadzi do zwiększenia ich skuteczności świetlnej, przedłużenia trwałości i tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacji oświetlenia. Dodatkową cechą wyróżniającą nowe rozwiązania konstrukcyjne jest brak radiatorów, dzięki czemu kształt i wymiary tych źródeł światła są bardzo zbliżone do kształtów i wymiarów tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych, które są ich odpowiednikami. Konstrukcja lamp LED nowej technologii W obecnym czasie dominują dwie technologie konstrukcji lamp LED. Pierwsza wykorzystująca diody SMD i druga, wykorzystująca cienkie rurki, w których zamocowane są diody elektroluminescencyjne. Na rysunku 1 przedstawiona jest konstrukcja lampy LED wykorzystująca technologię cienkich rurek LED. Rys. 1. Przykładowa konstrukcja lampy LED wykorzystująca rurki z LED. [1] Przykładowa konstrukcja rurki, w której zastosowano źródła światła LED przedstawiona jest na rysunku 2. Rurka wypełniona jest w środku małymi diodami. Średnio w jednej rurce znajduje się od 20 do 25 LED. Diody umieszczone są na podłożu izolacyjnym i połączone szeregowo w całej długości rurki. Zasilanie LED zapewniają doprowadniki prądu. Rys. 2. Przykładowa konstrukcja rurki z zamontowanymi LED [1], [3]. Bańka lampy wypełniona jest gazem szlachetnym zwykle helem. Gaz umożliwia dobre odprowadzenie ciepła z LED, dzięki czemu [...]

Lampy LED nowej technologii - zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych DOI:10.15199/48.2017.12.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione jest analiza porównawcza danych katalogowych oraz wyniki pomiarów podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych lamp LED, które stanowią energooszczędnie zamienniki tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych. Rozwój konstrukcji lamp LED, które są energooszczędnymi zamiennikami żarówek tradycyjnych i halogenowych jest bardzo dynamiczny. W ostatnim czasie pojawiła się nowe konstrukcje lamp LED, w których źródłem światła są rurki, we wnętrzu których umieszczone są diody elektroluminescencyjne. Lampy te stanowią kolejną już modyfikację konstrukcji lamp LED, która prowadzi do zwiększenia ich skuteczności świetlnej, przedłużenia trwałości i tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacji oświetlenia. Dodatkową cechą wyróżniającą nowe rozwiązania konstrukcyjne jest brak radiatorów, dzięki czemu kształt i wymiary tych źródeł światła są bardzo zbliżone do kształtów i wymiarów tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych, które są ich odpowiednikami. Konstrukcja lamp LED nowej technologii W obecnym czasie dominują dwie technologie konstrukcji lamp LED. Pierwsza wykorzystująca diody SMD i druga, wykorzystująca cienkie rurki, w których zamocowane są diody elektroluminescencyjne. Na rysunku 1 przedstawiona jest konstrukcja lampy LED wykorzystująca technologię cienkich rurek LED. Rys. 1. Przykładowa konstrukcja lampy LED wykorzystująca rurki z LED. [1] Przykładowa konstrukcja rurki, w której zastosowano źródła światła LED przedstawiona jest na rysunku 2. Rurka wypełniona jest w środku małymi diodami. Średnio w jednej rurce znajduje się od 20 do 25 LED. Diody umieszczone są na podłożu izolacyjnym i połączone szeregowo w całej długości rurki. Zasilanie LED zapewniają doprowadniki prądu. Rys. 2. Przykładowa konstrukcja rurki z zamontowanymi LED [1], [3]. Bańka lampy wypełniona jest gazem szlachetnym zwykle helem. Gaz umożliwia dobre odprowadzenie ciepła z LED, dzięki czemu [...]

Rozkład pola temperaturowego opraw z diodami LED

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pola temperaturowego obudowy tradycyjnej oprawy oświetlenia drogowego pracującej z wysokoprężną lampą sodową oraz z zamiennikiem lampy w postaci samostatecznikowych modułów LED. Analizę termiczną wykonano również dla dostępnych na rynku krajowym opraw LED. Celem badań było określenie termicznych warunków pracy opraw, wyposażonych w różne źródła światła oraz warunki pracy samej matrycy LED i poszczególnych diod. Pomiary wykonane zostały za pomocą kamery termowizyjnej. Abstract. In the paper were presented the results of thermal field measurements of the traditional road enclosure luminaires working with the highpressured sodium lamp and with the substitute of the lamp in the form self-ballasted LED module. Analysis was also performed for available on the market domestic LED luminaires. The aim of the investigation was estimation of the thermal conditions of the luminaires, equipped with different light sources, LED module and individual diodes. The measurements were made with the aid of infrared camera. (The distribution of LED luminaires thermal field). Słowa kluczowe: oprawy drogowe, oprawy LED, termowizja. Keywords: road luminaires, LED luminaires, thermovision. Wstęp Dążenie do uzyskania wysokiej efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych powoduje, że na coraz większą skalę wykorzystywane są oprawy LED oraz matryce LED, stosowane jako zamienniki tradycyjnych wysokoprężnych źródeł światła. Powinny być zapewnione takie warunki pracy opraw oraz matryc LED, aby utrzymać ich trwałość oraz zakładaną skuteczność świetlną. Skuteczność świetlna dla danego typu oprawy podawana jest dla określonej temperatury złącza diody. W realnych warunkach pracy ta temperatura może zmieniać się w szerokich granicach, w zależności od warunków środowiskowych, miejsca zainstalowania oraz konstrukcji samej oprawy, w tym głównie od rodzaju zastosowanego radiatora. Zal[...]

 Strona 1  Następna strona »