Wyniki 1-10 spośród 182 dla zapytania: kaizen

Kaizen

Czytaj za darmo! »

Japończycy o kaizen: "Abyśmy mogli sami rosnąć, musimy pomagać rosnąć innym, aby do maksimum zrealizować swój potencjał, musimy pomagać innym w ich doskonaleniu, krok za krokiem, dzień po dniu". Na uwagę zasługuje przesłanie kaizen, które mówi, że żaden dzień w firmie nie powinien minąć bez poprawy w jakimś obszarze firmy. Idea kaizen jest sercem i istotą jakości totalnej. Kaizen nie jest tylko narzędziem czy zbiorem czynności technicznych, to swoisty "duch organizacji", swoista filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Filozofia ta mówi, że nie wolno się zatrzymać i że tysiąc drobnych kroczków może doprowadzić do większego sukcesu niż praktykowane na zachodzie co pewien czas "skoki innowacyjne" . Kaizen to japońskie słowo, które powstało z połączenia kai, oznaczającego ciągłość i zen, oznaczającego udoskonalenie lub coś lepszego. Zen, oznacza dobrze, jest to praktyka ciągłego ulepszania - zbiór czynności technicznych i jedno z narzędzi zarządzania. Kaizen to zarówno filozofia, jak i praktyka ciągłego doskonalenia miejsca pracy, procesów oraz każdego dnia życia ludzi. Jest to z pewnością także filozofia zarządzania, której ideą jest doskonalenie każdego w organizacji i wszystkich jej poziomów. Kaizen w literaturze określane jest też jako: metoda, filozofia, system praktyk, model, strategia czy koncepcja. To sposób na lepszą jakość wyrobów, usług, stosunków międzyludzkich i życia. W kaizen mamy do czynienia z nieustannym współdziałaniem ludzi i włączeniem ich w proces doskonalenia . Kaizen to E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002, s. 46. D, Gach, B. Mikuła, A. Potocki, Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością, Prace Naukowe nr 3. Wyższa Szkoła sprawdzone narzędzie umożliwiające usprawnianie organizacji, miejsc pracy, redukcję strat oraz obniżanie kosztów produkcji. Bardzo często pojęcie to utożsamiane jest z inwestycjami w ludzi . Kaizen jako metoda doskonalenia zarządzania ja[...]

Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen DOI:10.15199/48.2017.5.3


  Presentation of applied organizational solutions of collaborative improvement using the concept of Kaizen Streszczenie Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen. Summary The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure.Słowa kluczowe zespół pracowniczy, Kaizen, doskonalenie organizacji Keywords group, Kaizen, organization improvementWprowadzenie Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla zachowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Poza wielkimi innowacjami przedsiębiorstwa wprowadzają drobne ulepszenia - koncepcję Kaizen ("Kai" - "trochę", "Zen" "na lepsze")1. Doskonalenie przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen przypisuje się zespołom pracowniczym. Przedsiębiorstwa, które realizują Kaizen muszą stworzyć warunki dla twórczego procesu zmian. Celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie podstawowych elementów struktury organizacyjnej Kaizen. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Założenia zespołowego doskonalenia w koncepcji Kaizen Zespołowe doskonalenie występuje wówczas, gdy dwie lub trzy albo i więcej osób uczestniczy w usprawnianiu organizacji. Cechą zespołu jest wzajemna zależność wobec celów i zadań, które grupa ma zrealizować w przedsiębiorstwie2. 1 W. Lareau, Filozofia Kaizen w biurze, One Press Power, 2009, s. 14. 2[...]

Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym


  Jednym z głównych celów zastosowania Kaizen jest wzrost liczby drobnych usprawnień.Wprowadzenie Zastosowanie filozofii Kaizen jest coraz częstsze w polskich przedsiębiorstwach, gdyż firmy poszukując metod ograniczenia kosztów i poprawy efektywności realizowanych procesów produkcyjnych poszukują sposobów poprawy efektywności swego funkcjonowania. Poniżej przedstawiono, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w jaki sposób można zastosować filozofię Kaizen i przeanalizowano procedury zgłaszania usprawnień. Dokonano również analizy badań prowadzonych wśród pracowników pracujących bezpośrednio na produkcji w celu poznania ich opinii na temat funkcjonowania Kaizen w firmie. Podstawowe definicje W terminologii japońskiej pojęcie Kaizen oznacza proces ciągłego doskonalenia, proces ten obowiązuje w szerokim zakresie życia społecznego niemal każdego Japończyka. W koncepcji Kaizen przyjmuje się, że ciągłe doskonalenie powinno być obecne w naszym codziennym życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. To pojęcie jest tak naturalne i oczywiste dla wielu Japończyków, że nawet nie zdają sobie sprawy, iż tak właśnie żyją. W życiu zawodowym proces doskonalenia dotyczy każdego pracownika, począwszy od kadry kierowniczej, kończąc na pracownikach szeregowych [1]. Pomimo że doskonalenie w Kaizen odbywa się małymi krokami, sam proces przynosi ogromne Z uwagi na fakt, iż problematyka Kaizen od strony teoretycznej była już niejeden raz omawiana na łamach "Problemów Jakości" w niniejszej publikacji postanowiono potraktować tą problematykę w sposób bardzo syntetyczny. Zainteresowane osoby można odesłać do następujących publikacji: Skrzypek E. Kaizen, "Problemy Jakości", nr 7 2010; Skrzypek A.: Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 2 2012. wyniki w dłuższej perspektywie czasowej. Filozofia Kaizen i jej powszechne wykorzystanie w Japonii wyjaśnia dlaczego japońskie firmy mogą pozostawać[...]

Z prasy zagranicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Filozofia ciągłego doskonalenia - przegląd literatury i proponowane kierunki dalszych badań (J. Singh, H. Singh, Continuous improvement philosophy - literature review and directions, “Benchmarking: An International Journal", 22(1), s. 75 - 119) W czasopiśmie “Benchmarking: An International Journal", wydawanym przez Emerald Group Publishing, zamieszczony został artykuł, który może być interesujący dla osób zajmujących się zarządzaniem jakością. Jego autorami są Jagdeed Singh oraz Harwinder Singh - pracownicy naukowi z Indii. W liczącym 44 strony opracowaniu przedstawili oni obszerny zasób informacji na temat Kaizen, czyli filozofii ciągłego doskonalenia. Artykuł ten ma charakter swoist[...]

Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN


  Założenia techniki małych usprawnień KAI ZEN, realizowanej w ramach koncepcji Lean Management.Wstęp Współczesne realia rynkowe są coraz trudniejsze z punktu widzenia oferentów dóbr materialnych i/lub usług. Coraz bardziej wymagający klient, zarówno indywidualny, jak i przemysłowy i jednocześnie nasilająca się presja jakościowo-cenowa konkurencyjnych podmiotów oraz kryzys gospodarczy, to tylko główne czynniki wymuszające nieustanne zmiany w zarządzaniu operacyjnym. Pośród innowacyjnych koncepcji, zorientowanych na poprawę szeroko rozumianej użyteczności (w tym głównie w odniesieniu do jakości i dostaw), przy jednoczesnej redukcji kosztów, na uwagę zasługuje Lean Management i wspomagające ją narzędzia, w tym w szczególności niskokosztowe, bazujące na zdrowym rozsądku podejście Kaizen. Lean Management Lean Management jest koncepcją zarządzania zorientowaną przede wszystkim na eliminację strat (wszelkiego marnotrawstwa, czyli tzw. muda), generowanych przez procesy zachodzące we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych. System ten, często w literaturze przedmiotu określany jako "zarządzanie wyszczuplające lub odchudzone" , opiera się na paradygmacie ciągłego doskonalenia tzw. strumienia wartości, umożliwiającego wytwarzanie i przepływ produktów z optymalną szybkością określoną przez potrzeby klienta. Implementacja Lean wymaga zdefiniowania pięciu, fundamentalnych zasad, a mianowicie: Por. Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s.101 określenia wartości zdefiniowanych przez końcowego klienta, identyfikowania strumienia wartości, rozumianego jako ogół czynności (dodających i nie dodających wartości) niezbędnych do realizacji potrzeb klientów, zapewnienia płynnych przepływów generujących wartość w całym łańcuchu cyklu produkcyjnego, wytwarzania w systemie pull, czyli zgodnie z zamówieniem klienta oraz ciągłego doskonalenia . Wieloaspe[...]

Kai zen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie


  Koncepcja kazein w przedsiębiorstwie wciąga wszystkich pracowników do procesu usprawnień.W warunkach zmienności otoczenia przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia zarządzania. Kaizen jest fundamentem najlepszych praktyk zarządzania. Jako strategia zarządzania ma zastosowanie w przedsiębiorstwach na całym świecie. Kaizen uważany jest za ponadbranżowy styl zarządzania, sprawdza się w każdym rodzaju przedsiębiorstw. Obejmuje wszystkie aspekty biznesu od sposobu działania pracownika na danym stanowisku pracy poprzez usprawnienia maszyn i urządzeń, aż po doskonalenie systemów i procedur. W artykule przedstawiono istotę kazein oraz wskazano na miejsce jakie może zająć ta strategia w procesie doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonującymi w warunkach zmienności i niepewności, wskazano także na korzyści związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Istota kaizen Podejście kaizen stanowi ewolucję istniejących rozwiązań poprzez ich optymalizację, a jej siła tkwi w konsekwencji nieustających doskonaleń. Kaizen to coś więcej niż tylko zbiór czynności technicznych, jest to kultura a właściwie filozofia organizacji, pozwalająca osiągnąć zamierzony cel na każdym etapie procesu wytwarzania. Rozumienie kaizen nie jest jednoznaczne. Pierwsze podejście to: filozofia działania, koncepcja zarządzania oraz model kazein. Wywodzi się ono z przedsiębiorstw japońskich (Toyota, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi. Takie rozumienie kaizen zakłada jako priorytet wypracowanie właściwej kultury ciągłych usprawnień i zmian na lepsze wszystkich aspektów organizacji. Model ten popularyzowany jest na świecie przez Kaizen Institute i jego założyciela Masaki Imai. Drugie podejście do kaizen to rozumienie go jako procedury, podejścia o charakterze technicznym, które zostało wypracowane przez praktykę wdrażania tej koncepcji w przedsiębiorstwach amerykańskich lub europejskich i polega na stosowaniu metod i technik tej koncepcji w pro[...]

Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wdrażanie metody kaizen w przedsiębiorstwie hutniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad gemba określając rodzaje braków i marnotrawstwa. Zwrócono uwagę na doskonalenie zarządzania w przedsiębiorstwach opartego na metodzie kazein, która jest ukierunkowana na klienta i może przyczynić się do usprawnienia procesów i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku hutniczym. The following paper contains kaizen metod implementation in steel plants especially gemba kaizen principles and waster were specified. It was given attention to management enhancement using kaizen method, that is customer oriented and this method can contribute to processes improve. This method helps to obtain permanent competitive advantage. Słowa kluczowe: kaizen, gemba kaize[...]

Kaizen jako podstawa systemu zarządzania jakością procesu produkcyjnego - przypadek przedsiębiorstwa SONEL S.A. DOI:


  Japońska koncepcja ciągłego doskonalenia Kaizen zakłada ciągłe doskonalenie procesów organizacji przy czynnym udziale pracowników bezpośrednio w nich zaangażowanych [8][9][12]. Jej wdrożenie wymaga zmiany myślenia pracowników i ukierunkowanie ich na ciągłą chęć usprawniania swojego miejsca pracy [8][9][2][4]. Idea ciągłego doskonalenia procesów organizacji zgodna z koncepcją Kaizen od dziesięcioleci inspiruje organizacje na całym świecie, także w Polsce, do wprowadzania w nich zmian organizacyjnych [1] [11]. Jest wdrażana w różnego rodzaju organizacjach: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, organizacjach usługowych, organizacjach pożytku publicznego (np. [3][5][13][14]), przysparzając im dużo korzyści organizacyjnych i finansowych ([6] [7] [8] [9]). Publikacje z zakresu wdrożeń Kaizen w głównej mierze pokazują rozwiązania w zakresie motywowania pracowników do działań doskonalących (np. [2]), jak również uzyskane efekty w doskonalonych procesach, głównie produkcyjnych, przy zastosowaniu zasady 5S i innych narzędzi ciągłego doskonalenia (np. [7] [13]). Stosunkowo rzadko są pokazane przypadki wdrożeń Kaizen jako jednego z elementów spójnego systemu zarządzania jakością w organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością opartej na idei Kaizen wprowadzonej w przedsiębiorstwie SONEL S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów wdrożenia tej koncepcji w tym przedsiębiorstwie. Podstawowym narzędziem badawczym była analiza dokumentów wewnętrznych oraz obserwacja uczestnicząca. Sonel S.A. - ogólne informacje Polskie przedsiębiorstwo Sonel S.A. jest wiodącym producentem elektronicznych przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki zlokalizowanym w Świdnicy na terenie Dolnego Śląska, zatrudniającym na koniec 2017 roku 302 pracowników. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 r. przez grupę pasjonatów inżynierów elektryków i elektroników jako przedsiębiorstwo TIM sp. z o.o. W 1998 r. przedsiębiorstw[...]

 Strona 1  Następna strona »