Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego - norma dla wszystkich


  Kilka miesięcy temu Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę, która powinna zainteresować większość czytelników ATESTU. Jest to norma PN‑N‑18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, która została opublikowana 15 kwietnia 2011 r. i zastąpiła normę PN‑N‑18002:2000. Nowa norma w porównaniu z normą z 2000 r. rozszerza wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając zmiany wprowadzone od 2000 r. do przepisów prawa pracy, związane głównie z oceną ryzyka zawodowego, ponadto uwzględnia wskazówki dotyczące planowania oceny ryzyka zawodowego i oceny czynników organizacyjnych, ujęte w innych dokumentach normatywnych. Ocena ryzyka zawodowego jest - zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy oraz innych przepisów - jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W tej ocenie pracodawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania pracy, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrona zdrowia i życia pracujących. Od sposobu przeprowadzenia w zakładzie tej oceny zależy w dużym stopniu skuteczność funkcjonowani[...]

ATESTOWA mapa ryzyka

Czytaj za darmo! »

Mapa ryzyka w zakładzie pracy może być rozumiana dosłownie, jako plan z zaznaczonymi miejscami największych zagrożeń, z odniesieniem do wyników analizy i oceny ryzyka, planów ratowniczych, planów ewakuacji. Kolorami można wyróżnić miejsca najbardziej niebezpieczne, bezpieczne (oczywiście z określonymi zastrzeżeniami) i inne. Można też mapę ryzyka rozumieć jako podsumowanie i zestawienie wyników oceny ryzyka - wykonanej różnymi metodami dla różnych stanowisk i grup stanowisk czy konkretnych prac z uwzględnieniem wykonywania ich w zmiennych warunkach środowiska. Znane są analizy pokazujące, że w zależności od metody oceny ryzyko na danym stanowisku (dla danej pracy) może być małe (akceptowalne), średnie (możliwe do zaakceptowania), a[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Procedura -; ciąg dalszy


  W numerze 7/2013, w cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" opublikowaliśmy pierwszy artykuł Elżbiety Bożejewicz z serii poświęconej ocenie ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych. Autorka rozpoczęła w nim omawianie procedury identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka zawodowego, którą z powodzeniem można wdrożyć w różnych fimach budowlanych. W części drugiej kończy omawianie procedury, podając m.in. szacowanie ryzyka dla czynników mierzalnych, wyznaczanie dopuszczalności ryzyka, warunki powtarzania oceny ryzyka. | Redakcja.Szacowanie ryzyka zawodowego - cd. W przypadku, gdy czynnik posiada wielkość charakteryzującą narażenie, szacowanie ryzyka przeprowadza się na podstawie porównania wartości mierzalnych do wartości dopuszczalnych zawartych w obowiązujących przepisach. Szacowanie ryzyka przeprowadza się stosując kryteria podane w tabelach 2-6. Tabela 2. Ogólne zasady Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) Oszacowanie ryzyka zawodowego P > Pmax Duże (D) Pmax > P > 0,5 Pmax Średnie (S) P < [...]

Ocena ryzyka a wypadki przy pracy

Czytaj za darmo! »

Druga ogólnopolska konferencja ATESTU, która odbyła się 16-18 września w Łopusznej, poświęcona była r elacji między oceną ryzyka a wypadkami przy pracy. Wykłady i dyskusje dobitnie pokazały, że nie da się prawidłowo badać wypadków przy pracy, nie biorąc pod uwagę wyników oceny ryzyka, i nie da się właściwie ocenić ryzyka, nie odnosząc się do danych z wypadków przy pracy. W ten sposób nauka z przeszłości (badanie wypadków) wpływa na postępowanie w przyszłości (ocenę ryzyka i wynikające z niej środki profilaktyczne).W konferencji wzięli udział behapowcy praktycznie z całej Polski - do Łopusznej przyjechało prawie siedemdziesiąt osób. Choć chętnych było więcej, to liczbę uczestników ograniczała wielkość sali konferencyjnej. Wykładowcy reprezentowali nie tylko różne ośrodki, ale[...]

Największa kampania bhp

Czytaj za darmo! »

Wprawdzie trwająca dwa lata kampania dotycząca oceny ryzyka zawodowego została oficjalnie zakończona 17 listopada 2009 r., jednak ocena ryzyka wciąż musi być dokonywana. I ma to ułatwić jeden z "produktów" kampanii: baza narzędzi do oceny ryzyka. Link do bazy można znaleźć na głównej stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: http://osha.europa.eu/pl/ Trzeba wejść do jednej z dwóch informacji z 14 grudnia 2009 r. - w obydwu są linki do strony z narzędziami oceny ryzyka. Można je też znaleźć na stronie "Europejskiej kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego" (http://osha.europa.eu/pl/campaigns/ hw2008/). Po wejściu na stronę z narzędziami oceny ryzyka nie warto męczyć się z okienkiem tzw. wyszukiwania prostego, które wbrew nazwie proste nie jest. Tr[...]

Ryzyko nieakceptowalne konferencja ATESTU

Czytaj za darmo! »

Planując konferencję na temat ryzyka nieakceptowalnego, zastanawialiśmy się, czy próba określenia takiego ryzyka nie jest aby poszukiwaniem kwiatu paproci czy św. Graala. Eksperci zaproszeni do wygłoszenia referatów na konferencji zdefiniowali wprawdzie (na różne sposoby) ryzyko nieakceptowalne, ale zwrócili też uwagę, że szacowanie ryzyka jest procesem subiektywnym, w którym nawet wyniki li[...]

Ryzyko, głupcze! DOI:

Czytaj za darmo! »

Wszystko należy robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej - powiedział Albert Einstein. Przy publikacjach kart oceny ryzyka w ostatnich miesiącach nawiązujemy właśnie do tego dezyderatu. Nie bez przyczyny mają one charakter cykli artykułów, a nie pojedynczych, dwu lub trzystronicowych kart. Czy redakcja zaraziła się gigantomanią tych autorów kart, którzy dla fryzjerek w małych zakładach przygotowują osiemdziesięciostronicowe skoroszyty? Oczywiście, że nie. Czy chcemy zakwestionować pogląd niektórych (znanych także z łamów ATESTU) praktyków, że kartę oceny ryzyka powinno dać się zalaminować i powiesić na stanowisku pracy? Też nie. Ale po kolei. Publikując wieloczęś[...]

Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy piekarz-ciastowy

Czytaj za darmo! »

Przepisy Prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ograniczanie ryzyka zawodowego oraz przeprowadzanie regularnej oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Końcowym etapem oceny ryzyka zawodowego jest jego udokumentowanie w karcie oceny ryzyka zawodowego. Wybór sposobu jej opracowania należy do pracodawcy, ponieważ wzór nie został określony przepisami. W karcie oceny ryzyka zawodowego określa się zagrożenia występujące podczas pracy w piekarni oraz źródła ich pochodzenia, a także wskazuje profi laktykę postępowania zmniejszającą wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od oceny ryzyka zawodowego do karty Przeprowadzenie oce[...]

 Strona 1  Następna strona »