Wyniki 1-10 spośród 82 dla zapytania: Kociołek-Balawejder

Usuwanie resztkowych siarczków z wodnych roztworów za pomocą reaktywnych polimerów

Czytaj za darmo! »

Siarczki należą do najbardziej niepożądanych domieszek wszystkich rodzajów wód. W wodach naturalnych I i II klasy czystości oraz w wodzie przeznaczonej dla przemysłu (np. w przypadku procesów katalitycznych) muszą być niewykrywalne. Usuwano je z wody poprzez przekształcenie do nietoksycznych siarczanów na pomocą heterogenicznych utleniaczy. Stwierdzono, że reaktywne polimery stosowane w pr[...]

Siarczki w środowisku wodnym. Cz. II. Zapobieganie emisji i usuwanie


  Podwyższone stężenie siarczków w wodach jest wynikiem działalności przemysłowej, a także niekontrolowanego tworzenia się tych związków w wodach o dużej zawartości prekursorów - siarczanów i materii organicznej. Wskazano możliwości ograniczania emisji siarkowodoru z roztworów zawierających siarczki oraz scharakteryzowano metody usuwania siarczków z tych środowisk - odpędzanie siarkowodoru powietrzem, wytrącenie trudno rozpuszczalnych siarczków metali ciężkich, utlenianie siarczków do produktów o mniejszej uciążliwości, głównie siarki elementarnej i siarczanów oraz adsorpcję utleniającą (reaktywną) na tlenkach metali. A review, with 34 refs., of methods for limiting the emission of sulfides by pptn. with Fe ions, chem. or electrochem. oxidn. or adsorption on metal oxides. Zawarte w wodach związki siarki dwuwartościowej (ZSD), do których należą siarkowodór (H2S(aq)), aniony wodorosiarczkowe (HSˉ) oraz siarczkowe (S2ˉ) ograniczają wykorzystanie wód do celów komunalnych i przemysłowych, działają korozyjnie na instalacje, są źródłem uciążliwego odoru. Obecność ZSD w wodach wynika z różnych przyczyn - z odprowadzania ze ściekami przemysłowymi (z kopalni siarki, hut, koksowni, rafinerii, zakładów celulozowo-papierniczych, garbarni), ale także z niekontrolowanego tworzenia się tych związków w wodach o dużej zawartości siarczanów i zanieczyszczonych materią organiczną (ścieki komunalne, gospodarcze, z hodowli zwierząt, z produkcji żywności)1-3. Celem opracowania było zebranie wiadomości o metodach ograniczania emisji siarkowodoru z roztworów zawierających ZSD, a także o metodach usuwania siarczków z tych środowisk. Siarczki usuwa się z wód przez odpędzanie siarkowodoru powietrzem, wytrącenie trudno rozpuszczalnych siarczków metali ciężkich, utlenianie siarczków do produktów o mniejszej toksyczności, głównie siarki elementarnej i siar- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Elżbieta Kociołek-Balawejder*, Łukasz J. Wilk Siarc[...]

Sorption of arsenates(III) and (V) on a hybrid iron and manganese oxides polymer-containing made by modification of a strong-base anion exchanger Sorpcja arsenianów(III) i (V) na polimerze hybrydowym zawierającym tlenki żelaza i manganu otrzymanym przez modyfikację mocno zasadowego anionitu DOI:10.12916/przemchem.2014.1866


  A com. strong-base macroporous anion exchanger was modified with Fe and Mn oxides, characterized by detn. of the sp. surface area and structure (scanning electron microscope, energy dispersive spectrometry) and used for removal of arsenates(III) and (V) from their aq. solns. The hybrid polymer produced showed a high sorption capacity toward As(III) and As(V) (resp. 40.2 and 86.5 mg/g) and was recommended for practical use also in sulfates, chlorides and bicarbonates-contg. natural waters. Przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy i wykorzystania polimeru hybrydowego, zawierającego tlenki żelaza i manganu, jako adsorbentu arsenianów(III) i (V) zawartych w wodnych roztworach. Sorbent otrzymano przez modyfikację handlowego silnie zasadowego anionitu o strukturze makroporowatej (Amberlite IRA 900Cl, Dow Chemical), w wyniku której trwale umieszczono w strukturze nośnika polimerowego nieorganiczny depozyt. Metodami instrumentalnymi (wyznaczanie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu, mikroskopia skaningowa SEM z mikroanalizą rentgenowską EDS) scharakteryzowano budowę i strukturę otrzymanego materiału. W badaniach równowagowych, kinetycznych i kolumnowych wykazano, że produkt charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną wobec związków As(III) i As(V) (odpowiednio 40,2 i 86,5 mg As/g) i może być skutecznie stosowany do usuwania arsenu z wód zawierających jony obce, w tym siarczany, w bardzo wysokich stężeniach. Toksyczne i kancerogenne właściwości nieorganicznych związków arsenu są powszechnie znane1, 2), a dopuszczalne stężenie arsenu 93/11(2014) 1867 Dr hab. inż. Elżbieta KOCIOŁEK-BALAWEJDER, prof. UE, w roku 1977 ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej na tym Wydziale. Specjalność - technologia chemiczna organiczna, chemia i technologia reaktywnych polimerów. Dr Jerzy RACZYK w roku 199[...]

Od redakcji


  Prawie nie zauważona przez prasę codzienną, radio i telewizję oraz tzw. szeroką opinię publiczną wchodzi w życie reforma polskiej nauki. Rządowi Premiera Donalda Tuska i odpowiedzialnej za naukę Pani Minister prof. dr hab. Barbarze Kudryckiej udała się reforma, której nie chcieli (lub nie mogli) zrobić wszyscy ich poprzednicy od zmiany ustroju w 1989 r. Zresztą polska nauka po transformacji ustrojowej odeszła od rozwiązań, które w poprzednim ustroju wymuszały na niej aktywność proinnowacyjną i rozwojową, a zaczęła działać głównie na rzecz badań stricte podstawowych, realizowanych w ramach tzw. grantów, które umożliwiały uzyskiwanie środków na badania naukowe głównie przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Przeciętny grant to kilkadziesiąt (czasem kilkaset) tysięcy złotych, a za tak małe środki trudno było podejmować badania technologiczne, w których muszą brać udział zespoły technologów, analityków i projektantów. Muszą one obejmować również badania w skali ćwierć- i półtechnicznej. O rozdziale środków na granty decydowali głównie uczeni z uczelni i instytutów PAN, a instytuty z naukowo-badawczego zaplecza przemysłu uzyskiwały finansowanie swych prac jedynie w niewielkim stopniu. Poza nielicznymi wyjątkami instytuty te zmniejszyły nawet pięciokrotnie liczbę pracowników, a także zestarzała się dramatycznie ich kadra naukowa. Najpopularniejszym sposobem zarabiania pieniędzy przez instytuty wielkomiejskie stało się wynajmowanie pomieszczeń na biura. Na wyższych uczelniach, również technicznych, zorientowano się, że najłatwiej uzyskać środki na działalność dydaktyczną. Rozpoczęto o wiele szerszą rekrutację na studia inżynierskie, często przyjmując na I rok studiów wszystkich chętnych (na Wydział Chemiczny jednej z wiodących Politechnik 800 studentów!). W rezultacie kadra naukowa zaangażowana w dydaktykę i uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych straciła kontakt z przemysłem, który niekrępowany an[...]

Usuwanie pozostałego wolnego chloru z wody komunalnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono czynniki służące do usuwania tzw. pozostałego wolnego chloru (PWCh) z wody przeznaczonej do celów komunalnych, dezynfekowanej za pomocą chlorowania, umożliwiające zmniejszenie stężenia chloru w uzdatnianej wodzie do wartości wynoszącej poniżej 0,05 mg Cl2/dm3. Usuwanie chloru ze ścieków i roztworów przemysłowych jest operacją dobrze znaną w przemyśle, realizowaną w zakładach p[...]

Od redakcji


  Jedną z najbardziej wstydliwych polskich cech narodowych jest tzw. "bezinteresowna zawiść". Dobrze ją ilustruje rodzima przypowieść o "polskim kotle w piekle", którego diabły nie muszą pilnować, bowiem jeśli któryś z rodaków uchwyci brzeg kotła i chce się z niego wydostać, pozostali w smole rodacy ściągają go do kotła z powrotem. Za granicą o tej naszej wstydliwej wadzie narodowej opowiada się taki, niezbyt pochlebny dla nas, dowcip: "O co modli się niemiecki bauer: - Ja mam 5 krów a sąsiad 10, daj Panie Boże żebym się też dochował 10 krów. Polski chłop: - Panie Boże ja mam jedną krowę a sąsiad ma dwie. Daj Panie Boże, żeby sąsiadowi te krowy zdechły". Taką przywarę mają nie tylko rolnicy, ale można ją obserwować również w innych środowiskach społecznych, niestety również w środowisku naukowym. Jednym ze znanych mi przykrych przykładów takich zachowań, była historia obrony doktoratu przez panią, która nie miała ukończonych wyższych studiów. Historia działa się jakieś 40 lat temu. Bohaterka opowieści, żona jednego z profesorów wyższej uczelni, formalnie była chyba technikiem biochemikiem. Pracowała w laboratorium męża i miała w swoim dorobku naukowym autorstwo samodzielnych prac w uznanych czasopismach naukowych i wiele samodzielnie prowadzonych tematów naukowych. Ponieważ ustawa o tytułach naukowych dopuszczała obronę doktoratu przez osobę, nie mającą wyższego wykształcenia, zasugerowano bohaterce opowieści przedstawienie rozprawy doktorskiej. Z jej dorobkiem naukowym nie było to wielkim problemem. Przygotowana rozprawa doktorska została bardzo pochlebnie oceniona aż przez trzech (normalnie wymaga się dwóch) recenzentów i[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder - TECHNOLOGIA CHEMICZNA ORGANICZNA. Surowce i półprodukty, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992; 739 stron, cena 90 000.-zł, Przeszło rok temu (Przem. Chem. 1991, 70, 364) sygnalizowaliśmy w tej rubryce niskonakładowe wydanie pierwszej części skryptu o podanym tytule, przeznaczonego dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomic[...]

Z półki księgarskiej - elżbieta kociołek-Balawejder, ewa stanisławska Chemia środowiska

Czytaj za darmo! »

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012 r., ISBN 978-83-7695-138-6, stron 430, cena 50,- zł.Recenzowana książka dotyczy tematu ważnego dla każdego człowieka. Jest nim jakość otaczającego nas środowiska: wody, gleby i powietrza. Nie jest to książka monograficzna lecz obszerny, kompleksowy informator o wartości dydaktycznej. Zawarty w niej został bogaty materiał źródłowy na temat naszego środowiska, jego ogólnej charakterystyki i czynników wpływających na stan bezpośrednio otaczającego nas świata, a także zagrożeń wynikających z bytowania i działalności gospodarczej człowieka. Jest ona też przeglądem wielu pozycji literaturowych różnych autorów, materiałów pochodzących z monitoringu jakości powietrza, chemizmu opadów atmosferycznych, stanu warstwy ozo[...]

Succinic acid from raw materials. Prospects for development of its production Kwas bursztynowy z surowców naturalnych. Perspektywy rozwoju produkcji DOI:10.15199/62.2015.10.31


  Przedstawiono podstawowe informacje na temat właściwości, produkcji i zastosowania kwasu bursztynowego. Stwierdzono, że na przestrzeni lat kwas ten otrzymywano syntetycznie w niewielkiej skali na potrzeby przemysłu chemicznego, podczas gdy obecnie jego produkcja rośnie dzięki wykorzystaniu biotechnologii. W metodach biochemicznych wykorzystuje się pozyskiwane z natury lub modyfikowane genetycznie wyspecjalizowane mikroorganizmy oraz tanie i łatwo dostępne surowce pochodzenia roślinnego. Wskazano potencjalne kierunki przerobu kwasu bursztynowego na chemikalia o dużym znaczeniu dla przemysłu organicznego. W ostatnim stuleciu przemysłowa synteza organiczna rozwijała się prawie wyłącznie z wykorzystaniem surowców kopalnych (węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Surowce te wyczerpują się, są coraz trudniej pozyskiwane z naturalnych pokładów, a dostawy są niepewne ze względów politycznych. Przerób surowców kopalnych na półprodukty (chemikalia) i produkty rynkowe prowadzi się najczęściej w procesach wysokotemperaturowych, które są energochłonne (co wiąże się z emisją CO2 do atmosfery i wpływa na globalne ocieplenie). Od dawna poszukuje się metod produkcji związków organicznych z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych (nawet odpadowych) surowców. Warunki te spełnia biomasa, materia organiczna wytwarzana przez przyrodę z udziałem energii słonecznej w cyklach rocznych lub kilkuletnich. Choć idea jak najszerszego wykorzystania biomasy roślinnej w przemyśle organicznym znana jest od dawna, to dotychczas udało się wykorzystać ją w dużej skali tylko w przemyśle celulozowo- -papierniczym, w produkcji biopaliw (bioetanol i biodiesel) oraz w produkcji związków powierzchniowo czynnych. Oprócz poszukiwania zamienników surowców kopalnych bada się też możliwości przerobu różnego typu surowców z wykorzystaniem procesów przebiegających w łagodnych warunkach, w prostych urządzeniach, najlepiej zgodnie z zasadami zielonej chemii i zrównow[...]

Polimery hybrydowe zawierające tlenki żelaza w usuwaniu arsenu z wód


  Przedstawiono grupę sorbentów hybrydowych, otrzymywanych poprzez trwałe wprowadzenie aglomeratów tlenków żelaza do struktury organicznych kopolimerów o właściwościach kationo- i anionowymiennych. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej badań nad syntezą hybrydowych wymieniaczy jonowych i możliwości praktycznego ich wykorzystania w procesach usuwania arsenu z wód. Omówiono wpływ budowy chemicznej i fizycznej bazowych polimerów, a także warunków syntezy na właściwości otrzymanych sorbentów. Omówiono wpływ warunków prowadzenia procesu sorpcji oraz składu uzdatnianej wody na skuteczność usuwania związków arsenu. Przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania omawianych sorbentów w uzdatnianiu wód oraz wskazano na istniejące niedogodności i problemy z tym związane. A review, with 68 refs., of hybrid sorbents, consisting of org. polymeric ion-exchange resins and Fe oxides dispersed within pores of the polymeric matrix, used for removal of As from aq. media. Tlenki żelaza (pochodzenia naturalnego, otrzymywane syntetycznie, a także stanowiące produkty uboczne różnych procesów) to reagenty o wielkich perspektywach aplikacyjnych, zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w inżynierii ochrony środowiska. Tlenki żelaza stanowią podstawowy składnik tzw. materiałów hybrydowych, których nazwa związana jest z ich mieszaną, nieorganiczno-organiczną budową1). Przykładem takiego wyrobu może być farba, będąca połączeniem organicznej substancji błonotwórczej i nieorganicznego, zdyspergowanego w niej pigmentu. Zastosowanie materiałów hybrydowych determinowane jest właściwościami składników, dzięki czemu możliwe jest otrzymywanie m.in. nowoczesnych materiałów medycznych, tkanin o właściwościach dezynfekcyjnych lub sorbentów2-4). Ważną grupę tych materiałów stanowią tzw. polimery hybrydowe, w których częścią organiczną jest naturalny lub syntetyczny polimer, a nieorganiczną metal, tlenek lub wodorotlenek metalu. Poprzez wprowadzenie do str[...]

 Strona 1  Następna strona »