Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: metale ciężkie

Metale ciężkie w osadach ściekowych

Czytaj za darmo! »

Metale ciężkie są bardzo ważnym elementem skorupy ziemskiej. Uważane są za nieodnawialne bogactwa naturalne. Problem środowiskowy, jaki stwarzają, jest złożony. Z jednej strony mamy do czynienia ze znacznym ubytkiem rud, w których skład wchodzą, z drugiej strony występują w coraz wyższych stężeniach w żywych organizmach oraz w środowisku, w którym bytują te organizmy. Przyczyną rozproszenia i wzrostu toksycznego wpływu wielu metali na organizmy żywe są głównie procesy antropogeniczne. Główne antropogeniczne źródła metali ciężkich w środowisku to: przemysł chemiczny i produkcja środków ochrony roślin, przemysł metalurgiczny, galwanizernie, rafinerie, garbarnie, motoryzacja, akumulatory, baterie, farby i barwniki. Naturalne źródła metali ciężkich w glebie stanowią skały m[...]

Jak metale ciężkie zaburzają biologiczne funkcjonowanie gleby?

Czytaj za darmo! »

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak wielką rolę w funkcjonowaniu ekosystemów lądowych odgrywa gleba. W skali całej biosfery gleba jest jednym z najważniejszych magazynów pierwiastków biogennych, czyli takich, które budują wszystkie organizmy żywe (węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i siarka). Pierwiastki te są związane z glebową materią organiczną, której istotną częścią jest próchnic[...]

Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia substancji skażających w ziarnie zbóż, oferowanym do interwencyjnego zakupu ze zbiorów w 2009

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Komisji (WE ) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. (zmieniające rozporządzenie (WE ) nr 824/2000), ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. U UE L192 z 19 lipca 2008 r.), utrzymało wymagania w zakresie jakości zbóż oferowanych do interwencyjnego zakupu na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na zapasy interwencyjne nie mogą zostać przejęte zboża, które nie spełniają norm dotyczących dopuszczalnych zawartości substancji skażających określonych w prawodawstwie wspólnotowym (mikotoksyny, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, skażenie radioaktywne). Dopuszczalne poziomy zawartości su[...]

RECENZJE

Czytaj za darmo! »

Metale ciężkie w środowisku wodnym Metale można zdefi niować, podając ich właściwości fi zyczne, chemiczne i cechy wykazywane w układach biologicznych. Metale ciężkie to te, których gęstość przekracza 6 lub nawet 3,5 g/cm3. Niektóre defi nicje podają, że masa atomowa metali ciężkich przekracza 23 g/cm3. Badania opisane w książce poświęcone są sprawdzeniu wysokości stężenia metali ciężkich takich jak Cd (kadm), Cu (miedź), Pb (ołów), Zn (cynk) i Fe (żelazo) w organizmach żyjących w środowisku wodnym i samej wodzie. Kolejny etap badań to sprawdzenie oddziaływania substancji organicznych w środowisku wodnym oraz promieniowania UV na dostępność biologiczną metali ciężkich dla organizmów żywych. Wybrane do badań były skójka zaostrzona (Unio tumidus), błotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis), jaź (Leuciscus idus), okoń (Perca fl uviatilis), karaś (Carassius carassius) oraz leszcz (Abramis brama). Obs[...]

Energia ze śmieci

Czytaj za darmo! »

Przeciwnicy spalarni śmieci podkreślają, że podczas procesu spalania odpadów do atmosfery przedostają się: dioksyny, furany, tlenki węgla, tlenki azotu, pył, metale ciężkie (kadm, rtęć, kobalt, nikiel, selen, ołów), chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, styren i wiele innych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. Tymczasem technologia ich spalania dokonała znacznego postępu w zatrzymywaniu szkodliwych składników spalin.Zbudowane przed 1989 r., a spalające plastikowe odpady, spalarnie śmieci produkowały dużą ilość dioksyn i furanów, a także emitowały cząsteczki metali ciężkich i pewne szkodliwe mieszaniny związków organicznych. Jak do tej pory niewielu ludzi ma świadomość, że takie substancje chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, mogące atakować system immunologiczny, uszkadzać wątrobę i powodować raka. Municypalne spalarnie śmieci znalazły się wśród największych winowajców. OCIEPLANIE WIZERUNKU W USA wydano duż[...]

 Strona 1  Następna strona »