Wyniki 1-10 spośród 639 dla zapytania: biogaz

Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu


  Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z zagadnień warunkujących potrzebę wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Niemniej, istnieją takie odnawialne źródła energii, co do których nie ma wątpliwości, że ich energetyczne wykorzystanie będzie sprzyjało ochronie środowiska naturalnego. Do takich źródeł będzie należał biogaz, otrzymywany na skutek fermentacji metanowej osadów ściekowych powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnia ścieków usuwa zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach komunalnych w sposób mechaniczny i biologiczny. W pierwszej fazie oczyszczania ścieki przepływając przez kraty, pozostawiają na nich grube zawiesiny - tzw. skratki. Następnie w piaskowniku usuwany jest piasek i żwir. W osadnikach wstępnych oddzielane są od ścieków osady. Kolejno ścieki przepompowywuje się Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu Joanna WILK przy zachowaniu odpowiednich warunków fi zycznych. Ze względu na temperaturę procesu rozróżnia się trzy rodzaje fermentacji: psychrofi lową - przebiegającą w temperaturach niskich: 5-20oC, mezofi lową - w temperaturach 30-38oC, oraz fermentację termofi lową - w temperaturach wysokich 45-55oC. W przypadku osadów ściekowych powszechnie stosowana jest fermentacja mezofi lowa, przy optymalnej temperaturze 35-37oC. Wyróżnia się cztery fazy procesu fermentacji metanowej: [...]

Biogaz z oczyszczalni ścieków DOI:


  Do 30 września 2017 r. w naszym kraju pracowało 108 biogazowni w oczyszczalniach ścieków o mocy elektrycznej 67,893 MW elektrycznych i ok. 86,457 MW cieplnych, z których uzyskuje się rocznie ok. 125 mln m3 biogazu. [2] Jest on najczęściej spalany w agregatach kogeneracyjnych. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest najczęściej w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków. Szacuje się, że okres zwrotu kosztów inwestycyjnych z biogazowni wynosi ok. 6÷8 lat. Biogazownie korzystają finansowo również z "zielonych", "żółtych" certy[...]

Produkcja i wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków "Hajdów"


  W pracy przedstawiono analizę produkcji i wykorzystania biogazu w oczyszczalni ścieków Hajdów w latach 2007-2011. Produkcja biogazu w analizowanym okresie była stała i wynosiła średnio 4,6 mln m3. Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu było wykorzystanie go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pozostałą część biogazu w niewielkich ilościach sprzedawano na zewnątrz bądź spalano w pochodni. Energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisję gazów zawierających metan i utylizację osadu ściekowego, jak i ekonomiczne, dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.Wydzielanie osadu ze ścieków jest nieodłączną częścią procesu ich oczyszczania i wiąże się ze wszystkimi metodami oczyszczania. Osady ściekowe wykazują dużą zmienność składu chemicznego, zależną od właściwości ścieków, technologii oczyszczania i przeróbki osadów. Ilość osadów wydzielanych po oczyszczaniu ścieków komunalnych na współczesnych oczyszczalniach, zajmuje od 0,5% do 2,0% objętości wód ściekowych [2]. W dobie rozwoju sieci kanalizacyjnej należy spodziewać się zwiększających się ilości ścieków. Jednocześnie rosnąć będą ilości uzyskiwanych w procesach ich oczyszczania osadów ściekowych. Obecnie nieodłączną częścią procesów technologicznych każdej oczyszczalni ścieków jest przeróbka osadów i ich unieszkodliwianie, przyczyniające się do zmniejszenia masy i objętości osadów, a także pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko [1]. Produkcja biogazu na bazie osadów ściekowych jest jedną z dróg rozwiązania tego problemu [6]. Do bezpośredniej produkcji biogazu najbardziej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłow[...]

Cryogenic methods for biogas treatment Metody kriogenicznego uzdatniania biogazu DOI:10.15199/62.2017.5.14


  A review, with 16 refs., of the methods for purifn. of biogas and increasing its calorific value. Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy należy do grupy odnawialnych źródeł energii (OZE) cieszących się wsparciem Unii Europejskiej. Polityka w zakresie OZE ma ścisły związek ze światową strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jednocześnie emisję do atmosfery dużych ilości metanu pochodzącego z fermentacji wolno składowanej biomasy. Jedną z wielu technologii oczyszczania biogazu jest uzdatnianie go metodami kriogenicznymi. Stosowanie technologii kriogenicznej do uzdatniania biogazu ma duże zalety, jeśli chodzi o transport i dystrybucję biogazu, ale przede wszystkim ze względu na czystość uzyskiwanego metanu. Przedstawiono metody uzdatniania biogazu oparte na technologiach kriogenicznych. Wśród tych metod autorzy prezentują własną metodę z użyciem azotu, która stała się przedmiotem patentu. Biogaz może być stosowany bezpośrednio do wytwarzania energii, ale duża zawartość różnych domieszek zmniejsza jego wartość opałową lub też wyklucza go z użycia. Efektywne oczyszczenie biogazu umożliwia szerokie wykorzystanie go do produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także paliw samochodowych1). W skład biogazu wchodzą: metan, ditlenek węgla, siarkowodór, woda, azot i śladowe ilości innych składników. W ostatnich latach rozwinięto wiele technologii oczyszczania biogazu2). Jedną z nich jest kriotechnologia, w której do wydzielenia zanieczyszczeń ze schłodzonego gazu wykorzystuje się różnice temperatur kondensacji poszczególnych składników, np. pod ciśnieniem atmosferycznym ditlenek węgla CO2 skrapla się w temp. -78,5°C, a metan w temp. -161°C. Technologia ta może być zastosowana do uzdatniania surowego biogazu poprzez schłodzenie go do te[...]

Wykorzystanie biogazu w energetyce zawodowej w korelacji z energetyką jądrową.

Czytaj za darmo! »

Synergia jądrowo - biogazowa jest propozycją działań dla energetyki, z uwzględnieniem specyfiki polskich warunków, gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. W artykule podjęta została próba innowacyjnego spojrzenia na możliwości połączenia, dwóch różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej. Z pozoru nie mające cech wspólnych dziedziny, takie jak elektrownie jądrowe oraz systemy przetwarzania biomasy z pozyskiwaniem biogazu, mogą po głębszych i bardziej zaawansowanych analizach, okazać się jednym z atrakcyjnych kierunków rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. Opisana została krótko specyfika pozyskiwania biogazu, oraz scharakteryzowano pokrótce założenia funkcjonowania elektrowni jądrowych. Następnie pokazane zostały możliwości oraz zalety wynikające z połączenia tych dwóch systemów w jednym miejscu i czasie, zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i regulacji Unii Europejskiej dotyczących emisji dwutlenku węgla. Jak również, zarysowana została koncepcja funkcjonowania nowatorskiej elektrowni bazującej na połączeniu energii nuklearnej z wykorzystaniem biometanu. Abstract. Proposed nuclear - biogas (biomass) synergy is an option, for power industry, which include technical, economical issues in polish energy industry. Considering the innovative view on possibility to combine two different energy systems. Outwardly such unlike two systems, like nuclear power plants, and biogas installation, can be attractive alternative for the development of the Polish power industry. In article was described, the methodology of biogas producing, basis for the functioning of nuclear power plants. Author shows advantages of nuclear - biogas synergy, both for power efficiency and carbon dioxide reduction method. Finally was described a few necessary aspects of functioning this new synergy system. (The use of biogas in the power industry in the correlation of nuclear power). Słowa kluczowe: energetyka, elektrownie jądrowe, odnawialne [...]

Stan obecny, problemy i perspektywy rozwoju sektora biogazowni rolniczych w Polsce na tle UE

Czytaj za darmo! »

Agricultural biogas plants - present state, problems and development perspectives During the last few years the value of agricultural biogas plant sector has growth, the dynamic increase of biogas production has been observed. The approximate number of biogas plant in Germany is over 4000 installations, which is 1000 times more than in Poland. In 2007 Poland took 19th place in biogas production per capita. Branch of economic activity, technological and social area and current precepts of the law are accountable for such a low result. W ubiegłych latach w krajach UE obserwowano dynamiczny rozwój sektora biogazu rolniczego; w Niemczech liczba czynnych instalacji przekracza 4 tys. sztuk, czyli 1000 razy więcej niż w Polsce. Pod względem ilości biogazu wyprodukowanego na 1 mieszkańca Polska zajmuje w UE 19. miejsce. Głównych przyczyn słabego rozwoju biogazowi rolniczych należy upatrywać w sferze społecznej, organizacyjnej, technologicznej, ekonomicznej i prawnej. Inwestorzy mogą ubiegać się o dotacje i pożyczki zarówno z funduszy unijnych, wojewódzkich, jak i krajowych. W najbliższym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu dotacji dla inwestycji, których wartość przekracza 10 mln zł. Eksploatacja paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje[...]

Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w Tończy (gm. Liw, powiat węgrowski) DOI:10.15199/74.2016.8.4


  Construction of the 0,999 MW biogas power station in Toncza (district Liw, Węgrów) Coraz droższe paliwa kopalne sprawiają, że sektor OZE rozwija się dynamiczniej w naszym kraju. Największą popularnością cieszy się biomasa oraz elektrownie wiatrowe, a ostatnio także instalacje fotowoltaiczne. Biomasa w postaci pelletów lub brykietów ze słomy lub trocin oraz drewna kawałkowego może stanowić paliwo dla indywidualnych użytkowników. Biomasa o wysokiej wilgotności może być także użyta do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych. Biogazownie rolnicze - korzyści dla rolnictwa i społeczeństwa W biogazowniach rolniczych powstaje biogaz, który jest pozyskiwany w procesie fermentacji metanowej z celowo uprawianych roślin (szczególnie traw i kukurydzy), odchodów zwierzęcych lub produktów ubocznych z przemysłu spożywczego. Produkcja biogazu przebiega w warunkach beztlenowych przy udziale wielu mikroorganizmów. W wyniku prowadzonych przez nie procesów metabolicznych zachodzą reakcje, których efektem jest stopniowy rozkład złożonych związków organicznych, takich jak: tłuszcze, białka, węglowodany. Powstały biogaz - zawierający 55-75% metanu - jest paliwem dla modułów kogeneracyjnych, a przefermentowana biomasa stanowi doskonały nawóz dla roślin, wykorzystywanych na potrzeby biogazowni lub dla innych upraw rolniczych [3]. Efektem funkcjonowania biogazowni jest nie tylko produkcja energii elektrycznej ale i jednocześnie energii cieplnej (tzw. kogeneracja). Ponadto utylizacja bioodpadów z produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego w biogazowni zapewnia redukcję emisji związanych z tradycyjnymi formami ich utylizacji. Rozwój biogazowni daje również duże możliwości bilansowania nierównomiernego rozkładu wytwarzanej energii z wiatru i słońca w stosunku do profilu zużycia energii przez odbiorców końcowych. Głównym źródłem surowca dla biogazowni są fermy hodowlane. Z metra sześciennego płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 bi[...]

Rozwój biogazowni w Polsce

Czytaj za darmo! »

The biogas plants development in Poland One of renewable energy source is biogas. In terms of production, Poland supplant 9 position in European Union, with 10-20% rise in each year. Polish ability of biogas production will rise around 78% in 2010 year and will reach level 150 ktoe. Jednym z biomasowych, odnawialnych źródeł energii jest biogaz. Pod względem produkcji biogazu Polska zajmuje 9[...]

TECHNOLOGIA BEZTLENOWA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ W CUKROWNI

Czytaj za darmo! »

Proces fermentacji metanowej do oczyszczania wysokoobciążonych wód spławiakowych stanowi w chwili obecnej integralną część układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków cukrowniczych jako pierwszy stopień biodegradacji zanieczyszczeń. Wody spławiakowe są bardzo dobrym substratem dla mikroorganizmów, ze względu na swój skład i charakterystykę. Łatwo poddają się biodegradacji w procesie fermentacji metanowej. Nawet przy bardzo wysokim stężeniu zanieczyszczeń organicznych oraz przy stosunkowo niewielkich stężeniach azotu ogólnego i fosforu ogólnego można uzyskać stopień redukcji zanieczyszczeń organicznych (ChZT i BZT5 ) na poziomie 90-93%. Jednym z głównych produktów rozkładu jest biogaz będący mieszaniną metanu i dwutlenku węgla oraz śladowych ilości siarkowodoru, azotu i tlenku węgla. Zawartość metanu w biogazie uzależniona jest od efektywności redukcji zanieczyszczeń i wynosi 70-80%. Biogaz o tak wysokiej zawartości metanu zaliczany jest do gazów wysokoenergetycznych [...]

 Strona 1  Następna strona »