Wyniki 1-10 spośród 71 dla zapytania: liofilizacja

Instant

Czytaj za darmo! »

Procesy fizyczne prowadzące do powstania produktu typu "instant", są zaskakująco wyrafinowane. Podstawowe technologie to ekstruzja, liofilizacja czy ekspandowanie. Ale, ze względu na złożoność produktów spożywczych, procesy te muszą przebiegać w bardzo drobiazgowo określonych warunkach fizycznych. Jeden z najpopularniejszych produktów instant, kawa rozpuszczalna powstaje w ten sposób, że rozkruszone (nie mielone!) ziarno poddawane jest ekstrakcji strumieniem gorącej wody, a powstały płyn oczyszcza się, filtruje i wysu[...]

Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności

Czytaj za darmo! »

Liofilizacja łączy w sobie osiągnięcia biochemii, chemii, biologii oraz fizyki. Suszenie sublimacyjne jest sposobem usuwania wody z żywności, który zapewnia prawie idealne zachowanie właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych naturalnych surowców. Mała zawartość wody sprzyja długotrwałemu przechowywaniu żywności liofilizowanej. Wysokie koszty ograniczają szersze zastosowanie liofilizacji w przemyśle spożywczym. Krucha i stabilna struktura, stabilność barwy, zachowanie objętości i struktury oraz duża szybkość i stopień rehydratacji zapewniają dużą atrakcyjność suszonej liofilizacyjnie żywności w produktach typu instant. LYOPHILIZATION AS A FOOD PRESERVATION METHOD Lyophilization is a dehydration process that successfully combines achievements in the area of biochemistry, [...]

Zalania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych - przygotowanie do katastrof i działania ratunkowe Część 2. Uwagi praktyczne do działań przy likwidacji skutków katastrof przez zalanie

Czytaj za darmo! »

Ekipy ratownicze obecne na miejscu katastrofy i mające kontakt z zalanymi zbiorami pracują z materiałem najprawdopodobniej skażonym mikrobiologicznie (woda powodziowa lub kanalizacyjna), dlatego konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony osobistej. Jeżeli akcja jest prowadzona na obiektach zalanych woda czystą (deszczową, gaśniczą, wodociągową) i od ustąpienia wody minęło więcej niż 24 godziny, również należy liczyć się z rozwojem mikroorganizmów, przy czym po 48 godzinach rozwój taki na zbiorach (zwłaszcza na wysychających partiach zewnętrznych woluminów, poszytów, fasykuł, opakowań ochronnych itd.) jest pewny. Jeżeli zalanie zostało spowodowane przez wodę stojącą albo płynącą, w pierwszej kolejności powinna być ona usunięta z podłogi, następnie z najwyższych półek, potem z dolnych. Działania mające na celu zatrzymanie procesów niszczących są de facto działaniami konserwatorskimi i mimo ich realizacji w warunkach nadzwyczajnych obowiązują podstawowe zasady dobrej praktyki, w tym konieczność dokumentacji prac (opisowej, schematami, fotograficznej), nieszkodzenie obiektom (uwzględnianie zagrożeń wynikających z budowy technologicznej obiektów - mokry papier ma kilkakrotnie obniżoną wytrzymałość mechaniczną), zachowywanie naklejek, inskrypcji, oznaczeń itp., umożliwiających identyfikację obiektów, prowadzenie ewidencji prac, przemieszczanie obiektów, grupowanie według stanu zachowania (stopnia uszkodzeń). W ramach określania priorytetów i kolejności działań należy kłaść nacisk na ratowanie obiektów najcenniejszych i najbardziej wrażliwych (wykonanych technikami nieodpornymi na wodę) lub stwarzających największe trudności w ratowaniu - na przykład brak możliwości zamrożenia. Materiały Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) (1) polecają następujące zasady ratowania kolekcji: - określenie najważniejszych materiałów ratowanych i poddawanych konserwacji w pierwszej kolejności (z uwzględnieniem ko[...]

Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego


  Cystatyna z białka jaja kurzego ma potencjalne zastosowanie terapeutyczne, jednak łatwo traci swoją aktywność biologiczną na skutek agregacji. Zbadano wpływ wybranych buforów i stabilizatorów na aktywność cystatyny w procesach zamrażania, liofilizacji i przechowywania. Najkorzystniejsze warunki zapewniły bufory zawierające Tris i węglan amonu. Najlepszymi stabilizatorami okazały się albumina i trehaloza. Cystatin was isolated from egg white by affinity chromatog. and studied for stability in selected buffers in presence of stabilizers during freezing, freeze-drying and storage. The highest activity of cystatin was obsd. in Tris or (NH4)2CO3- contg. buffers and in presence of albumine or trehalose. Produkcja białek mających potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym stanowi ważną gałąź przemysłu biotechnologicznego na świecie. W stosunku do związków małocząsteczkowych leki białkowe charakteryzują się (i) wysoką specyficznością, ograniczającą zakłócenie prawidłowych procesów fizjologicznych i wystąpienie efektów ubocznych, (ii) dobrą tolerancją, spowodowaną naturalnym występowaniem w organizmie oraz (iii) możliwością ich zastosowania w substytucji zmutowanego lub niesyntetyzowanego białka bez konieczności wdrażania terapii genowej1, 2). Cystatyna izolowana z białka jaja jest dobrze poznanym i scharakteryzowanym pod względem biochemicznym białkiem. Potencjalne zastosowanie cystatyny jako leku wiąże się przede wszystkim z jej zdolnością do hamowania aktywności proteolitycznej lizosomalnych proteaz cysteinowych, w szczególności katepsyn B, H, K, L i S. Zaburzenia równowagi proteaza/inhibitor przyczynia się do Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego Stabilization of monomeric chicken egg white cystatin Dr hab. inż. Jakub GBUREK w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medyc[...]

Technologiczne aspekty procesu liofilizacji

Czytaj za darmo! »

Liofilizacja jest jedną z metod suszenia produktu, której głównym założeniem jest usunięcie wody z zamrożonego materiału wskutek procesu sublimacji lodu, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten, zwany także suszeniem sublimacyjnym lub molekularnym, może przebiegać tylko w warunkach ujemnej temperatury oraz przy znacznie obniżonym ciśnieniu (poniżej 200 Pa). Otrzymany w ten sposób produkt charakteryzuje się wysoką jakością, ponieważ możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych takich jak utlenianie czy inne zmiany chemiczne a także aktywność drobnoustrojów jest zminimalizowana w warunkach technologicznych procesu liofilizacji [24]. Suszenie sublimacyjne jest procesem wieloetapowym. Na początku odpowiednio przygotowany materiał poddaje się zamrożeniu. Następnie obniża się ciśnienie w komorze urządzenia, w której umieszczony jest produkt, tak aby mogła zachodzić sublimacja zamrożonej w nim wody. Po jej usunięciu w suszonym materiale pozostaje jeszcze część wody silnie związanej (chemicznie), która nie uległa zamrożeniu. Usuwa się ją w drugim etapie suszenia, zwanym desorpcyjnym, który polega na ogrzewaniu produktu [22]. Można wyróżnić trzy kategorie materiałów biologicznych poddawanych liofilizacji. Pierwsza z nich to tak zwane praparaty "nie żyjące", do których zalicza się roztwory hormonów, plazmę krwi, serum oraz produkty spożywcze. Druga kategoria obejmuje preparaty tkankowe, służące do transplantacji chirurgicznych. W kategorii trzeciej zawierają się "komórki żyjące", takie jak: bakterie, drożdże, wirusy [9]. W produkcji preparatów biologicznych rozpuszczalnikiem (zamiast wody) usuwanym w procesie liofilizacji, mogą być inne substancje, jak: dioksan, tetrachlorek węgla, chloroform i benzen [13].Liofilizacja jest jedną z metod suszenia produktu, której głównym założeniem jest usunięcie wody z zamrożonego materiału wskutek procesu sublimacji lodu, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten, zwany także suszeniem sublimacyjnym lub molekula[...]

Suszenie owoców i warzyw z wykorzystaniem energii mikrofal


  Przedstawiono podstawy suszenia żywności z zastosowaniem energii mikrofal w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w niniejszym artykule. Scharakteryzowano wybrane sposoby suszenia mikrofalowego oraz zaprezentowano aktualne przykłady z suszarnictwa owoców i warzyw. Kombinowane technologie suszarnicze wykorzystujące mikrofale mogą prowadzić do obniżenia kosztów procesu i podniesienia jakości gotowego produktu. Istota procesu suszenia mikrofalowego Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o częstości od 300 do 300 000 MHz. Znalazły one zastosowanie w radiolokacji, radioastronomii, grzejnictwie, medycynie, również w przemyśle spożywczym (m.in. wykorzystanie energii mikrofal do rozmrażania, pasteryzacji, sterylizacji, ekstrakcji, w piekarnictwie lub do wyjaławiania opakowań) [11, 10]. W celu uniknięcia kolizji z częstościami stosowanymi w różnych dziedzinach umowa zawarta w 1955 r. w Genewie dopuszcza stosowanie do celów grzejnych fal o częstościach 915, 2450, 5800 i 22 125 MHz. W przetwórstwie żywności stosowane są zazwyczaj fale w zakresie 915 oraz 2450 MHz [11]. Najczęściej stosuje się generatory mikrofalowe o mocy 1-6 kW, rzadziej generatory o większej mocy: 15, 30, 60 lub 75 kW. Sprawność generatorów o małej mocy (stosunek generowanej mocy mikrofalowej do mocy prądu zmiennego pobieranego z sieci zasilającej) nie przekracza 60%, a w przypadku generatorów dużej mocy wynosi nawet 85% [11, 7]. W grzejnictwie dielektrycznym (mikrofale i fale o częstotliwościach radiowych) o ogrzewaniu decydują dwa główne mechanizmy, tj. efekt dielektryczny, polegający na zmianie położenia dipoli w oscylującym polu elektromagnetycznym, oraz przewodnictwo jonowe. W drugim przypadku, w szybkozmiennym polu elektromagnetycznym jony przemieszczają się w kierunku przeciwnym wobec własnej polarności. W wyniku zderzeń prz[...]

Liofilizacja piekarskiej kultury starterowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań liofilizacji piekarskiej kultury starterowej w warunkach półtechnicznych. Wyznaczono optymalne parametry suszenia sublimacyjnego, przy których drobnoustroje poddane liofilizacji zachowują wysoki stopień przeżywalności procesu. Najlepszą przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej i drożdży uzyskano dla grubości warstwy materiału 10 mm i temperatury półek +30oC. Wstęp W technologiach mleczarskich pomimo powszechnie już stosowanych w praktyce przemysłowej szczepionek, na które składają się mono lub mieszane populacje bakterii fermentacji mlekowej, nie tracą aktualności badania nad doborem ich składu, poznawaniem aktywności fizjologicznej oraz doskonaleniem postaci kultur starterowych. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia także w[...]

Stability of collagen separated from calf skin and used in cosmetic products during storage Badanie stabilności kolagenu otrzymanego ze skór cielęcych w produktach kosmetycznych podczas przechowywania DOI:10.15199/62.2015.2.8


  Six shower gels and six cosmetic oil-in-water emulsions were prepd. by addn. of 1, 3 or 6% by mass of lyophilized or non-lyophilized collagen sepd. from 2-months old calf skin and studied for collagen stability during storage for 2 years by detn. of hydroxyproline content. All tested cosmetics were stable during the full period of studies. Lyophilization did not influence negatively the stability of collagen and can be used as an alternative process in com. practice. W badaniach wykorzystano kolagen otrzymany ze skóry dwumiesięcznego cielęcia do sporządzenia wodnego 20-proc. roztworu kolagenu, który poddano procesowi liofilizacji. Wykonano 6 żeli pod prysznic oraz 6 emulsji kosmetycznych o/w zawierających dla każdego kosmetyku 1, 3 lub 6% mas. kolagenu liofilizowanego i nieliofilizowanego. Badano stabilności kolagenu w tych kosmetykach podczas konfekcjonowania przez 2 lata poprzez wyznaczanie zawartości w nich hydroksyproliny. We wszystkich badanych kosmetykach, zarówno kolagen liofilizowany, jak i nieliofilizowany był stabilny przez cały okres objęty badaniami. Proces liofilizacji nie wpłynął negatywnie na stabilność kolagenu i może być stosowany jako alternatywna metoda konserwacji do metod chemicznych.Kolagen jest biopolimerem będącym głównym strukturalnym składnikiem tkanki łącznej kręgowców i bezkręgowców. Stanowi on ok. jednej trzeciej wszystkich białek w organizmie o bardzo konserwatywnej budowie. Występuje w skórze, kościach, chrząstkach, ścięgnach, więzadłach oraz naczyniach krwionośnych1-3). Molekularna struktura kolagenu zawiera trzy łańcuchy polipeptydowe, które razem tworzą potrójną helisę, a każdy łańcuch polipeptydowy składa się z sekwencji trójpeptydu (Gly-X-Y)n, w której X i Y to często prolina (Pro) i hydroksyprolina (Hyp)4-7). Kolagen zawiera dużą ilość glicyny (ok. 33%), proliny (12-14%), 4-hydroksyproliny (ok. 14%) i 4-hydroksylizyny (1,5%)8). Hydroksyprolina i hydroksylizyna występują bardzo rzadko[...]

Suszenie żywności w niskiej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Suszenie jest jedną z metod utrwalania żywności. Ma ono na celu zapewnienie trwałości mikrobiologicznej przez zmniejszenie dostępności wody koniecznej do rozwoju drobnoustrojów zagrażających zdrowiu konsumenta oraz zwolnienie lub zahamowanie przebiegu reakcji chemicznych i przemian fizycznych. Podczas suszenia następuje zmniejszenie masy i objętości suszonych materiałów, co obniża koszty pa[...]

Liofilizowane owoce jagodowe właściwości antyoksydacyjne DOI:10.15199/65.2017.12.4


  Wzrost zainteresowania żywnością przetworzoną, wygodną, z której łatwo i szybko można przygotować posiłek, skłania technologów żywności, biotechnologów oraz przedsiębiorców do opracowania nowych technologii. To dzięki temu wytwarzane są produkty zachowujące właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne naturalnych surowców. Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zawierające duże ilości wody, są narażone na niekorzystne zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne. Woda ma bowiem ogromny wpływ na trwałość żywności i decyduje o szybkości reakcji enzymatycznych, mikrobiologicznych czy hydrolizy. Jednym ze sposobów utrwalania żywności jest obniżenie zawartości wody w surowcu przez suszenie, które hamuje procesy enzymatyczne oraz procesy życiowe drobnoustrojów. W celu ochrony produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia przed utlenianiem (np. witaminy C) konieczne jest stosowanie odpowiednich, hermetycznych opakowań, które chronią produkt przed dostępem tlenu. Jedną z najnowocześniejszych metod suszenia produktów termolabilnych oraz osiągnięć nauki jest liofilizacja. Jest ona uznawana za najbardziej zachowawczą metodę suszenia, w której jakość otrzymanego produktu - suszu liofilizacyjnego - jest znacznie lepsza niż w przypadku innych metod suszenia [19]. Proces liofilizacji odkryli kilkaset lat temu Indianie Quechua. Zaobserwowali oni, że ziemniaki pozostawione w wysokich partiach Andów, które poddane zostały działaniu niskiego ciśnienia i obniżonej temperatury, najpierw zamarzają, a następnie odparowuje z nich lód. To dzięki temu procesowi pozostają wysuszone i przez długi czas nadają się do spożycia. Kolebką liofilizacji żywności są Stany Zjednoczone, gdzie po raz pierwszy liofilizaty zastosowano w czasie zimnej wojny, w latach pięćdziesiątych XX w., na zlecenie rządu USA w celu wyprodukowania dla wojska bogatych we wszystkie niezbędne składniki odżywcze racji żywności o małej masie. Liofilizowaną żywność zabierał[...]

 Strona 1  Następna strona »