Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr T. Mitkowski"

Analiza warstw zabezpieczających a analiza drzewa błędów


  W pracy przedstawiono popularną w ocenie ryzyka przemysłowego analizę drzewa błędów (FTA) oraz rzadziej wykorzystywaną metodę analizy warstw zabezpieczających (LOPA). Obie metody zastosowano do oceny ilościowej ryzyka układu procesowego zaczerpniętego z literatury1), który jest spotykany w instalacjach procesowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że LOPA jest łatwiejszą i szybszą metodą oceny ryzyka niż FTA. Należy zaznaczyć, że metodę LOPA można stosować do dokonania wstępnej oceny ryzyka instalacji, zidentyfikować obszary o nieakceptowanym poziomie ryzyka, a następnie poddać je analizie FTA. Fault tree anal. (FTA) was compared with the layer of protection anal. (LOPA). Both methods were used for analyzing an example taken from the literature (pressure tank operation). The LOPA method is easier and faster than the FTA but both methods were perfectly complementary. Każdy proces chemiczny prowadzony na skalę przemysłową lub półprzemysłową jest zależny od poprawnego działania wielu elementów składowych technologicznych. Zgodnie z zasadą jeżeli czegoś nie ma, to nie może się popsuć, w każdej instalacji chemicznej można wyróżnić dziesiątki elementów mogących zawieść, spowodować błąd działania i doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. Tedrobne błędy niejednokrotnie trudne do wykrycia niestety mogą stać się inicjatorem poważnej awarii. Największe straty w przemyśle chemicznym i pokrewnych spowodowane są wystąpieniem eksplozji, a wysokość strat poniesionych w wyniku tego typu zdarzeń stanowi 67% ogółu strat2). Największe zniszczenia powoduje wybuch chmury gazów powstałej w wyniku rozszczelnienia instalacji. Najczęstszą przyczyną wypadków jest awaria mechaniczna powstała na skutek złej konserwacji takich elementów jak pompy, zawory lub urządzenia pomiarowe. Drugą przyczyną w kolejności jest błąd operatora polegający na złej sekwencji dodawania reagentów czy otwarcia zaworów w niewłaściwej kolejnoś[...]

Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych DOI:10.15199/62.2018.12.10


  Przepływ płynów newtonowskich przez ośrodki porowate jest dobrze poznany, a projektanci dysponują odpowiednimi narzędziami do przeprowadzenia obliczeń procesowych. Odmienna sytuacja występuje w przypadku płynów nienewtonowskich. Badania tego typu substancji są prowadzone przy użyciu płynów modelowych, którymi są najczęściej roztwory polimerów. Okazało się, że tradycyjne modele reologiczne pozwalają na uzyskanie zależności opisujących straty ciśnienia jedynie dla polimerów o łańcuchu charakteryzującym się znaczną sztywnością. W przypadku roztworów wielkocząsteczkowych polimerów o łańcuchu giętkim obserwuje się gwałtowne zmiany ciśnienia, których nie można wyjaśnić jedynie z zależności zmian lepkości w funkcji szybkości ścinania. Dla tego typu płynów do dziś nie poznano mechanizmu przepływu, ani nie zaproponowano modelu umożliwiającego przeprowadzenie obliczeń projektowych. Drugą grupą płynów, których przepływ przez złoże porowate nie został do tej pory w pełni poznany są emulsje. W tym przypadku niezwykle istotną rolę odgrywa wzajemna relacja między średnicą kropel i średnicą kanalików. Jeżeli ich rozmiary są porównywalne, to dochodzi do zmniejszenia przepuszczalności złoża1) oraz zmniejszenia średnicy kropel emulsji z niego wypływającej2). Tym samym przetłaczanie emulsji przez złoża porowate może być wykorzystane do ich homogenizacji. Tego typu cienkie warstwy cząstek są nazywane membranami dynamicznymi3). Do homogenizacji emulsji zamiast złoża porowatego można również wykorzystać siatki lub specjalnej konstrukcji sita4). W tego typu metodach poprzez dobór odpowiedniego rozmiaru cząstek złoża lub oczek siatki można wpływać na rozmiar powstałych kropel emulsji. Jacek Różański*, Sylwia Różańska, Piotr T. Mitkowski, Waldemar Szaferski, Patrycja Wagner, Agata Marecka-Migacz, Adrianna Kuczora 97/12(2018) 2041 Dr inż. Waldemar SZAFERSKI w roku 2001 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Pozna[...]

 Strona 1