Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Witański"

Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych


  W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o billingach telekomunikacyjnych, zarówno w aspekcie prawnym, jak i finansowym. Billing staje się dowodem w sprawie lub podstawą namierzenia przestępców, jest także jednym z pierwszych elementów, którymi zajmują się w firmach zarządzający polityką finansową. Zestawienie rozmów, jakie jest podstawą każdego billingu, zawiera zasadnicze informacje o wykonanym połączeniu. Nie jest to jednak wszystko, co może i powinno być generowane, aby billing był w pełni wiarygodny. Ważna jest także informacja, z jakiego źródła pochodzą dane - od operatora miejskiego czy może z centrali telefonicznej obsługującej dane przedsiębiorstwo lub instytucję. Rekordy taryfikacyjne, będące podstawą zestawienia billingowego, generuje praktycznie każda centrala telefoniczna. Obecnie oprogramowanie billingowe jest częścią prawie każdego systemu telekomunikacyjnego sprzedawanego na rynku. Polscy producenci dostarczają je jako część rozwiązania telekomunikacyjnego, pozostali zazwyczaj posiłkują się zewnętrznym oprogramowaniem, konfigurowanym specjalnie w aspekcie ich rozwiązań telekomunikacyjnych. Można więc założyć, że w każdej sytuacji, gdy wystąpi taka potrzeba, otrzymamy interesujące nas zestawienie billingowe. Milcząco zakłada się także, że każde zestawienie billingowe, o którym jest mowa przy różnych okazjach, znaczy to samo i z dużą dozą wiarygodności można porównywać ze sobą te zestawienia. Co ciekawe, większość osób zajmujących się telekomunikacją, w tym także instalacją central telefonicznych, wychodzi właśnie z takiego założenia. Nie jest ważne, jaki system billingowy się posiada i z jaką centralą telefoniczną on współpracuje - zestawienie billingowe zawsze powinno być takie samo. Rzeczywistość jest inna. To, co u większości producentów sprzętu telekomunikacyjnego nazywa się rekordem taryfikacyjnym (Call Detail Record), dla każdego z nich oznacza rekord zawierający szczegóły rozmowy telefonicznej, jednak zawa[...]

Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego


  Telekomunikacja - jako dziedzina techniki i nauki - jest obecnie jedną z podstawowych dziedzin dla funkcjonowania społeczeństw na całym świecie. Przez telekomunikację rozumie się przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje ona wszelkie zagadnienia z tym związane, m.in. sposoby przetwarzania informacji, kodowanie tychże informacji, sieci telekomunikacyjne i sprzęt. Definicja pojęcia telekomunikacja zawarta jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Ustawa określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną [9, s. 119]. Obecna ustawa Prawo telekomunikacyjne obowiązuje od 2004 roku. Została uchwalona 16 lipca, weszła w życie 3 września i w tym okresie była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja, istotna dla rozważań niniejszego opracowania, weszła w życie 21 stycznia 2013 roku. Ustawa ta ustala przede wszystkim: - zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej, - warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych, - warunki gospodarowania częstotliwościami oraz numeracją, - prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, - warunki świadczenia usługi powszechnej, - prawa i obowiązki przedsiębiorstw wobec użytkowników usług, w tym dotyczące tajemnicy telekomunikacyjnej, - zadania i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych spełniane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak wynika z powyższego zestawienia, Prawo telekomunikacyjne reguluje działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, rynki, na których działają oraz definiuje prawa i obowiązki tych przedsiębiorców. Warto więc ponownie odwołać się do ustawy i przytoczyć definicję przedsiębiorcy telekomunikacyjnego: przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębny[...]

Dane telekomunikacyjne jako dowód DOI:10.15199/59.2017.1.4


  We współczesnym świecie telekomunikacja zajmuje szczególne miejsce. Za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych nie wykonuje się już tylko połączeń głosowych, lecz wiele innych czynności, często niekojarzących się z telekomunikacją. Każda z nich jest rejestrowana na tych urządzeniach, każda, w której pośredniczy operator telekomunikacyjny, jest rejestrowana w jego systemach. Tak powstają dane telekomunikacyjne, które stają się powoli wiarygodnym źródłem informacji. Tym samym dane te coraz częściej stają się elementem postępowania dowodowego, nierzadko będąc jednym z głównych punktów oparcia całego postępowania. Słowa kluczowe: telekomunikacja, dane telekomunikacyjne, dane transmisyjne, dane lokalizacyjne, dowód, dowód elektroniczny Dane telekomunikacyjne coraz częściej stają się elementem procesów przeprowadzanych przez odpowiednie organy, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Choć analiza danych telekomunikacyjnych, ze względu na ich specyfikę oraz cel i sposób generowania, należy do bardzo skomplikowanych, coraz częściej jest wprowadzana przez strony do procesu dowodowego. Budząc kontrowersje ze względu na sposób ich pozyskania przez organy procesowe, stają się one coraz częściej wartościowymi dowodami w postępowaniu karnym, cywilnym bądź administracyjnym, dowodami, które niosą coraz więcej informacji i mają coraz większy wpływ na uprawdopodobnienie faktu głównego. Są dowodami, które stają się coraz bardziej szczegółowe i coraz bardziej precyzyjne. Nadal jednak stanowią źródło wątpliwości co do swojej dowodowej wartości. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, skąd bierze się dowodowa wartość danych telekomunikacyjnych i jak wpływa na akt subsumpcji. Dane teleko munikacyjne generowane przez s ystemy teleko munikacyjne We współczesnym świecie coraz więcej naszych poczynań zależy od sieci teleinformatycznych. Praktycznie nie rozstajemy się z telefonem komórkowym, który służy nie tylko jako narzęd[...]

 Strona 1