Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: bezpieczeństwo żywności

Inżynieria bezpieczeństwa żywności


  Nieustanny rozwój nauki i badań sprawia, iż od przełomu XVIII/XIX wieku, kiedy to wprowadzono pojęcie dyscyplin naukowych, ich liczba systematycznie zwiększa się. Pojawiające się z czasem nowe obszary badawcze sprawiają, iż w ramach istniejących obszarów wiedzy i dziedzin nauki zostają wyodrębnione nowe dyscypliny i specjalności naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Bezpieczeństwo żywności jest specjalnością, która systematycznie łączy wiedzę z coraz większej liczby dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, ewoluując w kierunku interdyscypliny zwaną inżynierią bezpieczeństwa żywności. W zakresie dążenia do usystematyzowania kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności, bardzo ważnym okresem są dwie ostatnie dekady ubiegłego wieku. To właśnie w tym czasie usystematyzowano i upowszechniono podstawy produkcji środków spożywczych bezpiecznych dla konsumenta, na bazie dobrych praktyk (GP) i zasad analizy zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli (HACCP). Te dwa elementy do dziś stanowią podstawę wszystkich systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, takich jak np. ISO 22000, BRC Global Standard for Food Safety, International Food Standard, Consolided AIB Standard oraz GlobalG.A.P. Ze względu na fakt, iż wszystkie systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności są ukierunkowane na kontrolę/nadzór (tj. panowanie) nad zagrożeniami, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i życie, podstawowym elementem ww. systemów jest znajomość zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. W miarę upływu czasu systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Jakkolwiek, należy sobie uświadomić, iż dobre praktyki (takie jak GMP oraz GAP) były opisywane w polskiej literaturze przedmiotu już w latach 70. XX wieku (8). były rozbudowywane o kolejne składowe, co doprowadziło do tego, że współczesne systemy i programy bezpieczeństwa żywności znacznie wykraczają poza zakres klasycznego zapewnienia i zarządzania jakością oraz bezpiecz[...]

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-23 listopada 2016 r. w Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności zorganizowany przez IFS (International Featured Standards), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, EQAsce spółkę prawa europejskiego, Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. i Międzynarodowe Centrum Badań Ż[...]

Relacja z "Akademii PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności" DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego "Food-Lex" zorganizowali "Akademię PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności", w której wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego. Dwudniowa konferencja poruszała kluczowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. Akademię otworzył Jacek Czarnecki, wiceprezes PFPŻ ZP i przewodniczący komisji ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności. Część merytoryczną rozpoczęła Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, która omówiła konsekwencje wynikające z przeprowadzania urzędowych kontroli żywności. W swojej prezentacj[...]

Skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa żywności - JohnsonDiversey Consulting

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo żywności to złożony proces mający wpływ na wiele obszarów działalności. Jest decydującym aspektem dla Twojej marki, interesów firmy, a także relacji z klientami i pracownikami. Dbałość o należyte bezpieczeństwo żywności jest również obowiązkiem prawnym. JohnsonDiversey wyznaje zasadę, że bezpieczna żywność to dużo więcej niż prawidłowe procesy mycia czy systemy zapewniani[...]

Zagrożenia związane z żywnością Sondaż konsumencki EFSA


  W ostatniej dekadzie w mediach coraz częściej mówi się o konsumencie, jego prawach i świadomości, a w kontekście działań marketingowych również o jego psychologii. Na mocy ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów organizacje konsumenckie mają prawo do oddziaływania na politykę konsumencką państwa m.in. przez wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych dokumentach dotyczących praw i interesów konsumentów [6]. Dotyczy to m.in. żywności. O ile przy nabywaniu i konsumpcji żywności na ogół nie myśli się o jej bezpieczeństwie, o tyle sytuacje kryzysowe, np. choroba szalonych krów, wykrycie dioksyn czy melaminy w żywności, powodują gwałtowny wzrost zainteresowania opinii publicznej tą tematyką, a nawet drastyczny spadek popytu na potencjalnie zagrożoną żywność [1, 4]. Zgodnie z podejściem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w celu opracowania optymalnej strategii komunikacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności a społeczeństwem niezbędne jest zobrazowanie skali zagrożeń związanych z żywnością w opinii konsumentów. Prawo żywnościowe definiuje wiele pojęć dotyczących bezpieczeństwa żywności. W świetle Codex Alimentarius FAO/WHO bezpieczeństwo żywności to pewność, że żywność nie wywoła żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta, o ile będzie przygotowana do spożycia zgodnie z przeznaczeniem [11]. Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. definiuje zagrożenie związane z żywnością jako występowanie czynnika biologicznego, chemicznego lub fizycznego w żywności lub paszy bądź stan żywności lub paszy mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia. Rozporządzenie to wyraźnie stanowi, że żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzony na rynek [7]. Również podstawowy przepis krajowy, jakim jest ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, określa pojęcie bezpieczeństwa żywności ja[...]

Wiedza polskiego konsumenta o higienie i bezpieczeństwie żywności


  Bezpieczeństwem żywności interesują się organizacje rządowe i pozarządowe oraz konsumenci, gdyż zagrożenia przenoszone przez żywność są jednym z podstawowych problemów zdrowotnych społeczeństw zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wiadomo od dawna, że na wielu etapach łańcucha żywnościowego (podczas produkcji, przeładunku, magazynowania i przygotowywania posiłków) produkty żywnościowe mogą być niewłaściwie traktowane, co zwiększa ryzyko zagrożeń dla konsumentów. Okazuje się jednak, że również sami konsumenci mają niewystarczającą wiedzę z tego zakresu [6, 7, 9]. Na przykład większość konsumentów w Holandii sprawdza datę przydatności do spożycia podaną na opakowaniach żywności, ale nie wie, że okres ten ulega skróceniu, jeśli opakowanie zostanie otwarte. Dbanie o bezpieczeństwo żywności wymaga odpowiedniej edukacji konsumentów. Wiadomo, że poziom wykształcenia konsumenta wpływa na zasoby wiedzy i świadomości, ale zależą one również od wielu innych czynników (np. wieku, płci, poziomu dochodów, posiadania rodziny) [1, 3, 9, 10]. Zaobserwowano, że osoby mające dzieci w wieku 4 lat lub młodsze są ostrożniejsze niż starsi konsumenci. Młodzi konsumenci mają potrzebę edukacji z zakresu bezpieczeństwa żywności [8, 12]. Większość konsumentów uważa, że to najprawdopodobniej w zakładach produkcyjnych i punktach zbiorowego żywienia (np. w restauracjach) występują problemy z bezpieczeństwem żywności [2]. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że dbanie o bezpieczeństwo żywności dotyczy również ich samych. W 2010 r. w Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeprowadzono badania ankietowe dotyczące wiedzy o higienie i bezpieczeństwie żywności u studentów SGGW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniu brały udział 192 osoby (49,5% kobiet, 50,5% mężczyzn). Studenci zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: 18-20 lat i 21-25 lat, a także w zależności od kierunku kształcenia: związan[...]

 Strona 1  Następna strona »