Wyniki 1-10 spośród 1972 dla zapytania: korozja

DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEJ FEDERACJI KOROZYJNEJ


  EFC to największa europejska organizacja korozjonistów, zrzeszająca ponad 30 narodowych stowarzyszeń (w tym Polskie Stowarzyszenie Korozyjne). Od 1 stycznia 2013 Przewodniczącym EFC jest prof. Lorenzo Fedrizzi. Prof. Fedrizzi kieruje Wydziałem Chemii, Fizyki i Środowiska na Uniwersytecie w Udine, jest dyrektorem studiów magisterskich z zakresu metalurgii. Prowadzi wykłady z dziedziny materiałów kompozytowych i korozji. Ponadto jest członkiem Rady "National Inter-university Consortium for Material Science and Technology" oraz Centrum Korozyjnego w "Associazione Italiana di Metallurgia". Jest członkiem zespołu redakcyjnego "Progress in Organic Coatings", "Corrosion Engineering Science and Technology" oraz "Materials and Corrosion". Od 2012 r. jest również członkiem Rady Naukowej "Ochrony przed Korozją". Grupy Robocze EFC Obecnie w EFC działa 19 grup roboczych: - WP 1: Corrosion and Scale Inhibition (Korozja i inhibitowanie tworzenia się kamienia kotłowego) - WP 3: Corrosion by Hot Gases and Combustion Products (Korozja pod wpływem gorących gazów i produktów spalania); - WP 4: Nuclear Corrosion (Korozja jądrowa); - WP 5: Environment Sensitive Fr[...]

Nietoksyczny pigment antykorozyjny dla farb podkładowych


  Poprzez stapianie mieszanin soli nieorganicznych w 1100°C otrzymano 12 różniących się składem tlenkowych pigmentów antykorozyjnych. Pigmenty rozdrobniono do rozmiaru ziarna poniżej 5 μm i poddano badaniom rentgenograficznym. Pigmenty zastosowano w podkładowych powłokach poliwinylowych nałożonych na stalowe podłoże i badano efektywność ich antykorozyjnego działania w komorach korozyjnych: solnej i z wilgotnym SO2 oraz metodami potencjodynamicznymi. Najbardziej efektywny zawierał w swym składzie ok. 22% mas. MoO3. Wyznaczona optymalna zawartość tego pigmentu w poliwinylowej powłoce podkładowej wynosiła 2% mas. Pokrycie ziaren pigmentu warstwą polianiliny, spowodowało spadek jego antykorozyjnego działania. Twelve corrosion-inhibiting oxide pigment were produced by melting of mixed inorganic salt at 1100°C. The pulverized to grain size below 5 μm and studied by X-ray analysis. The pigments were used in priming polyvinyl coatings on steel substrate and tested for anticorrosion activity in salt and wet SO2 chambers and by potentiodynamic methods. The most efficient was the pigment containing 22% MoO3. Optimum content of this pigment in polyvinyl primer was established at 2% mass. The coating of the pigment grains with polyaniline resulted in decrease of its anticorrosive activity. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji metalowych powłokami organicznymi następuje poprzez działanie czterech, wzajemnie ze sobą powiązanych, mechanizmów ochronnych, obejmujących barierowe działanie systemu powłokowego, jego przyczepność (adhezję), inhibicję podpowłokowych procesów korozyjnych i efekty elektrochemiczne1, 2). Antykorozyjne systemy powłokowe chroniące konstrukcje metalowe eksploatowane w warunkach atmosferycznych, składają się co najmniej z powłoki zewnętrznej i podkładowej3, 4). Powłoki zewnętrzne stanowią barierę uniemożliwiającą przenikanie atmosferycznych czynników korozyjnych (głównie wody i tlenu) w głąb systemu ochron[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 Od redakcji Miesiąc temu miała miejsce do- roczna konferencja Europejskiej Federacji Korozyjnej EUROCORR. Tym razem spotkanie odbyło się w Moskwie. Uczestniczyło w nim jak zwykle około 800 osób, a obrady odbywały się zgodnie z podziałem Federacji na 20 grup roboczych (powłoki, ochrona katodowa, ko- rozja mikrobiologiczna, korozja morska, korozja w wysokich temperaturach, korozja stali w betonie, korozja w przemyśle samochodowym, korozja w przemyśle nafty i gazu, trybokorozja, korozja w przemyśle rafi neryjnym, korozja materiałów polimerowych, korozja i ochrona systemów wody pitnej, mechanizmy i metody badawcze korozji, kształcenie w dziedzinie korozji, korozja zabytków, inhibitory, korozja w przemyśle nuklearnym, ochrona środowiska). W większości r[...]

Korozja opakowań metalowych do żywności


  Korozja jest zjawiskiem, które w przypadku opakowań metalowych do żywności może zniszczyć wysiłek wielu ludzi, którzy stawiają sobie za cel dostarczenie nam - konsumentom wysokiej jakości produktów spożywczych. Zrozumienie procesu powstawania korozji, jak również czynników, które mogą wpłynąć na zwiększenie odporności na korozję, przyczyni się do zmniejszenia ryzyka jej wystąpienia. Na rynku znajduje się niezliczona ilość opakowań metalowych, wykonanych ze stali bądź aluminium, okrągłych, prostokątnych, o złożonych kształtach, 2- lub 3-częściowych, tłoczonych, spawanych, jednokolorowych lub z bogatą litografią, w których produkty mogą znajdować się pod ciśnieniem lub są pakowane próżniowo. Wieczka puszek wykonane są często w sposób umożliwiający łatwe ich otwarcie, bez konieczności używania dodatkowych otwieraczy. Produkty będące w środku mogą być poddawane pasteryzacji lub sterylizacji. Puszki metalowe do żywności Żeby przedstawić złożoność procesu produkcji puszki metalowej, zwróćmy uwagę na poszczególne etapy jej produkcji i przeanalizujmy te z nich, które mają istot[...]

Wpływ korozji na trwałość zmęczeniową drutów lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp. z przeprowadzonej analizy trwałości lin wyrównawczych okrągłych dwu-, trzy- i czterowarstwowych oraz liny wyrównawczej płaskiej stalowej szytej wynika, że najniebezpieczniejszym czynnikiem wpływającym na osłabienie lin jest korozja. korozja nie tylko szybko zmniejsza przekrój nośny drutów oraz liny, ale również gwałtownie pogarsza ich własności mechaniczne. oddziaływanie korozji [...]

 Strona 1  Następna strona »