Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Pompa ciepła

Pompa ciepła Haier - nowość w ofercie Iglotech

Czytaj za darmo! »

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wydajnych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie to czerpie energię z powietrza i z pomocą energii elektrycznej zamienia je na ciepło, które następnie przekazywane jest do instalacji grzewczej. Pompa ciepła powietrze-woda jest najmniej skomplikowanym, ale także ekologicznym urządzeniem, które jes[...]

Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda DOI:10.15199/9.2016.6.6

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy efektywności energetycznej pomp ciepła typu powietrze/woda. Przedstawiono systematykę pomp ciepła oraz możliwe tryby ich pracy w układach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono analizę zmienności współczynnika COP trzech pomp ciepła typu powietrze/woda w okresie rocznym. Analiza wykonana została na przykładzie budynku referencyjnego. Dokonano oceny przydatności współczynnika COP do opisu efektywności pomp ciepła. Porównano sezonowy współczynnik efektywności energetycznej SCOP analizowanych pomp ciepła.1. Wprowadzenie Stały rozwój cywilizacji powoduje ciągły wzrost zużycia energii. Energetyka oparta na spalaniu paliw kopalnych, może nie zaspokoić rosnących potrzeb ludzkości w dłuższej perspektywie, ze względu na ograniczone zasoby surowców oraz wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Fakt ten zmusza do poszukiwania metod racjonalnego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Zalicza się do nich między innymi promieniowanie słoneczne, wiatr, cieki wodne, źródła geotermalne i biomasę. Do pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł może służyć pompa ciepła. Pomimo tego, że pompy ciepła wykorzystywane są od dziesiątek lat, dopiero niedawno zyskały na znaczeniu. Pompa ciepła jest urządzeniem, które w sposób efektywny pozwala na wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła z odnawialnych źródeł. Zapewnia przy tym wysoki komfort użytkowania bez konieczności ciągłej obsługi. Producenci pomp ciepła stale poprawiają niezawodność ich pracy, sprawiając że urządzenia te znajdują się na wysokim poziomie technologicznym. Stosowanie pomp ciepła jest również bardzo często motywowane brakiem destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne [8, 9]. Zaletą stosowania pomp ciepła są także możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. Rodzaj dolnego źródła, a przede wszystkim jego temperatura i jej zmienność w czasie, mają istotny wpływ na efektywność pozyskiwania ciepła. Do oceny efektywnoś[...]

Budowa, zasada działania pompy ciepła DOI:10.15199/2.2016.5.3


  Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących budowy, zasad działania, warunków eksploatacyjnych pomp ciepła. Głównym zagadnieniem będą przykłady racjonalnego wykorzystania tych urządzeń do celów ogrzewania pomieszczeń, jak również ogrzewania ciepłej wody użytkowej.W dobie dbałości o środowisko naturalne oraz nieustannie wzrastających cen paliw, pojawia się w naszym społeczeństwie, zagadnienie wyboru odpowiedniego systemu ogrzewania. Jednym z decydujących czynników, mających znaczenie przy wyborze systemu są koszty eksploatacyjne. Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Urządzenia te należą do najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, stosowanych do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują energię odnawialną, zgromadzoną w środowisku: w gruncie, wodzie lub powietrzu. Współczynnik efektywności pomp ciepła jest wysoki: w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi 3÷5; średnio 4 w całym sezonie grzewczym. Oznacza to, że średnio w każdych 5 kW energii cieplnej, dostarczonej do kaloryferów lub do zbiornika ciepłej wody, 1 kW pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast pozostałe 4 kW z gruntu, wody lub powietrza. Dla porównania: w kotłach gazowych lub olejowych współczynnik ten oscyluje w okolicach 0,9, a w nowoczesnych kotłach kondensacyjnych przekracza 1. Pompa ciepła nie jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną. W układzie cieplnym in[...]

Efektywność pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono efektywność sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, którego zadaniem jest przejęcie niskotemperaturowego ciepła z gruntu i dostarczenie do parownika pompy ciepła. Po przeprowadzeniu badań na stanowisku badawczym w latach 2007 - 2008 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS.) dla poszczególnych miesięcy pracującej pompy ciepła i całej instalacji. Przedstawiono także graficznie temperaturę zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów sezonu ogrzewczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie kolektora poziomego, to także efektywne rozwiązanie pozwalające na osiąganie wysokich współczynników COP dla pompy ciepła. POMPY CIEPłA możemy podziel[...]

Pompy ciepła


  Technologie produkcyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach branży spożywczej zużywają bardzo dużo ciepła. Obecnie uzyskuje się je głównie w nieekologicznych i stosunkowo drogich kotłowniach spalających paliwo w formie gazowej, stałej lub ciekłej. Skuteczne rozwiązanie tego problemu stanowi innowacyjny system grzewczy oparty na pompach ciepła, który pozwala pochłaniać energię z natury i tym samym obniżać koszty eksploatacyjne. Tradycyjne instalacje wytwarzają ciepło spalając gaz, olej lub węgiel. Podczas tego procesu temperatura sięga 1500oC, co umożliwia podgrzanie wody zaledwie do 70-80oC, a powietrza w pomieszczeniach do 23oC. Prowadzi to do marnowania energii. W dodatku system ten wymaga sporych nakładów finansowych związanych chociażby z utylizacją odpadów czy wygospodarowaniem miejsca na składowanie opału. CZYM JEST POMPA CIEPŁA? Pompa ciepła to urządzenie czerpiące energię cieplną magazynowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych ciepło nie jest wytwarzane w wyniku spalania określonego paliwa, a jedynie pobierane z otoczenia i oddawane do instalacji grzewczej. Proces ten jest wspomagany przez sprężarkę zasilaną energią elektryczną, która podtrzymuje pracę pompy. Energia elektryczna wykorzystywana przez pompę ciepła stanowi ok. 20% przekazywanej do górnego źródła energii (instalacji grzewczej). Dzięki temu z każdego zużytego kilowata zyskujemy nawet do [...]

Pierwszy w Polsce sezonowy magazyn ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Odnawialne źródła energii cieszą się w Świecie coraz większą popularnością. Jednym z kluczowych wyzwań dla dalszego rozwoju technologii OZE jest zagadnienie magazynowania energii pochodzącej z tych źródeł. Oprócz systemów magazynowania energii elektrycznej rozwijają się technologie związane z magazynowaniem ciepła. Dobrym przykładem w tym zakresie jest powstały w ubiegłym roku na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii "Drewnica" w Ząbkach k. Warszawy pierwszy tego typu w Polsce sezonowy magazyn ciepła. Sezonowy [...]

Wykorzystanie wody opadowej do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wód opadowych do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym w latach 2008-2009 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS) dla poszczególnych miesięcy pracującej instalacji i pompy ciepła. Przedstawiono także graficznie zależność mocy pompy ciepła od danego dnia sezonu grzewczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie drenażu rozsączajacego w strefie dolnego źródła ciepła, może w znacznym stopniu wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła. 1. Wstęp Grunt jest dobrym akumulatorem ciepła, ponieważ przez cały rok zachowuje stosunkowo równomierne temperatury rzędu 8°C na głębokości powyżej 10 m [1], co równa się średniorocznej temper[...]

Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła


  Przedstawiono wpływ długości pracy sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, na zmniejszenie wydajności dolnego źródła. Po badaniach obliczono współczynnik efektywności (COPINS) dla poszczególnych okresów pracującej instalacji z pompą ciepła. Przedstawiono także graficzny przebieg temperatury zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów dobowej pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla dobrze dobranego kolektora poziomego nie będzie następował duży spadek wydajności dolnego źródła ciepła dla poszczególnych okresów dobowych. Keywords: heat pump, lower hHeat source Abstract An influence of the operation time of the compressor of a heat pump with horizontal ground collector on efficiency reduction of a lower heat source is presented. The collector has been located at a depth of 110 cm below the land surface. Coefficient of performance (COPINS) after tests has been calculated for different working periods of installation with the heat pump including also graphical temperature function of flow and return from the collector for particular daily periods. The analysis shows that for a properly chosen horizontal collector a large decrease in performance of the lower heat source will not follow for respective daily periods. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Dąbrowski; jaroslaw.dabrowski@up.wroc.pl **) Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła Effect of Heat Pump Working Time on Reducing Performance of Lower Heat Source JAROSŁAW DĄBROWSKI*) JEDWARD HUTNIK**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/1 (2012) 26÷29 www.cieplowent.pl BARDZO ważnym elementem podczas projektowania instalacji z pompą ciepła jest poprawne dobranie dolnego [...]

Pompa grzewcza redukuje koszt energii nawet o 50%

Czytaj za darmo! »

Nowa pompa grzewcza firmy Faiveley Transport to znaczące osiągnięcie innowacyjne w dziedzinie systemów grzewczo-klimatyzacyjnych, które pozwala na redukcję zużycia energii nawet o 50%. Na docelowym rynku - w przemyśle kolejowym - pozwala to na oszczędność rzędu 1000 Eur rocznie dla każdego wagonu. W przypadku umiarkowanych potrzeb grzewczo-chłodzących, pompy grzewcze oferują wydajną energety[...]

Hybrydowe układy ogrzewania w budynku biurowym DOI:10.15199/33.2016.01.15


  Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór wg kryterium najniższego kosztu. Analizie poddano budynek biurowy o fasadzie szklanej. Przyjęto dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny w celu zapewnienia niezbędnego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła i węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektorów słonecznych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Słowa kluczowe: hybrydowe systemy ogrzewania, pompy ciepła. Abstract. Choosing the best solutions to examine the cost- -effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost.Analyzed building is an office building structurewith a glass facade.We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation tomeet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water. Keywords: hybrid heating system, heat pump.Ogrzewanie hybrydowe umożliwia łączne wykorzystywanie różnych źródeł energii odnawialnych, np. pompy ciepła i instalacji solarnej, a także ich współpracę ze źródłami nieodnawialnymi, takimi jak olejowy lub gazowy kocioł kondensacyjny czy kocioł stałopalny [1, 9]. Im bardziej złożony system, tym większe są koszty inwestycji, ale można się spodziewaćwiększej sprawności. Systemy złożone z jednego źródła nazywamy monowalentnymi, z dwóch biwalentnymi, a z trzech triwalentnymi (rysunek 1). Koncepcja źródeł hybrydowych wybranego budynku Wanalizowanymbudynku biurowymzapotrzebowanie na ciepło użytkowe do jego ogrzania, obliczone zgodnie z obowiązującą metodyką i danymi klimatu zewnętrznego [2, 3, 4],wynosiQH,nd = 602771,35 kWh/r. Wcelu zapewnieniawymaganej ilości energii w ciągu roku za pomocą systemu hybrydowego, całkowite zapotrzebowanie zostanie procento[...]

 Strona 1  Następna strona »