Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: six sigma

Z prasy zagranicznej

Czytaj za darmo! »

Ewolucja Lean Six Sigma (Douglas P. Mader, Lean Six Sigma`s Evolution, Quality Progress, 1/2008, s. 40-48).Gdyby, z jakichś powodów, trzeba było wskazać różnice pomiędzy tematyką poruszaną w polskich publikacjach z zakresu zarządzania jakością, a ich amerykańskimi odpowiednikami to bez wahania można byłoby wskazać na koncepcję Six Sigma (w tym także Lean Six Sigma). W Polsce zagadnienie to [...]

Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP

Czytaj za darmo! »

Rzadko przedstawiane w literaturze krajowej zagadnienie wykorzystania w MŚP koncepcji Six Sigma. Wprowadzenie Stale zyskująca na znaczeniu koncepcja Six Sigma wywodzi się z nurtu akcentującego rangę procesów w zarządzaniu organizacjami. Six Sigma określa światowy standard zmienności charakteryzującej procesy, wyrażonej odchyleniem standardowym (sigma), oznaczający, że w procesie moż[...]

Krytyczne czynniki sukcesu programów Lean Six Sigma - punkt widzenia menedżerów średniego szczebla

Czytaj za darmo! »

(G. Manville, R. Greatbanks, R. Krishnasamy, D. W. Parker, Critical success factors for Lean Six Sigma programmes: a view from middle management, “International Journal of Quality & Reliability Management", 2012, nr 1, s. 7 - 20) Six Sigma jest obecnie uważana za jedną z wiodących koncepcji ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania organizacji. Została ona wypracowana przez firmę Motorola w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego czasu z powodzeniem zastosowano ją w wielu organizacjach. W efekcie wysiłków zmierzających do połączenia redukcji zmienności procesów, które jest osiągane w wyniku stosowania Six Sigma z racjonalizowaniem działalności, które z kolei jest uzyskiwane w nastę[...]

Z prasy zagranicznej. Black Belt - role oraz umiejętności DOI:

Czytaj za darmo! »

(Jiju Antony, Harry Karaminas. 2016. “Critical assessment on the Six Sigma Black Belt roles/responsibilities, skills and training". International Journal of Quality & Reliability Management, 33(5): 558-573. W organizacjach stosujących metodę Six Sigma wyznaczani są specjaliści zajmujący się doskonaleniem procesów. Mają oni różne kompetencje oraz odpowiedzialności i dlatego zajmują różne pozycje w specjalnie stworzonej hierarchii. Tworzy ją pięć stopni zaawansowania oznaczonych w podobny sposób, jak to ma miejsce w przypadku karate. Wyróżnia się specjalistów na poziomie: żółtego pasa (Yellow Belt), zielonego pasa (Green Belt), czarnego pasa (Black Belt), mistrza czarnego pasa (Master Black Belt) o[...]

Six Sigma - wyzwania dla przedsiębiorstwa usługowego


  Kryteria wyboru są niezmiernie istotne dla pierwszych projektów doskonalących. Narzędzia zarządzania jakością odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, przedsiębiorstwa poszukują sposobów na ograniczenie kosztów poprzez redefiniowanie procesów oraz ograniczanie ich zmienności. Ważną dla nich metodą jest w tym względzie Six Sigma, której zastosowanie nie ogranicza się jedynie do sfery produkcji, lecz jest możliwe także w sektorze usług. Kluczowym narzędziem dla wdrażania celów Six Sigma jest metodologia DMAIC służąca doskonaleniu procesów. Six Sigma stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw usługowych, gdyż z jednej strony wymaga pokonania szeregu trudności, a z drugiej stawia ambitne cele dla pracowników i kierownictwa firmy. Six Sigma - wdrażanie i podstawowe zasady Zarządzanie jakością jest tradycyjnie związane z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, które koncentrują się na dostarczeniu wysokiej jakości produktów materialnych, głównie poprzez unikanie błędów w ich produkcji. Dla przedsiębiorstw usługowych kwestie jakości są trudniejsze do zdefiniowania, gdyż jakość usługi zależna jest od szeregu czynników niezwiązanych bezpośrednio z samą usługą, lecz z całym procesem jej świadczenia. Six Sigma jest metodą służącą mierzeniu procesów w oparciu o analizę statystyczną, której celem jest ustalenie nie więcej niż 3,4 wad na milion możliwości. Nazwa tej koncepcji pochodzi od krotności odchylenia standardowego określającego poziom jakości procesu (poziom sześciu odchyleń standardowych). W szerszym ujęciu, koncepcję tę traktuje się jako metodę zarządzania przedsiębiorstwem, która obejmuje projektowanie, pomiary oraz nadzór nad wszystkimi procesami . Ideą koncepcji jest włączenie jakości w każdy etap działania przynoszącego wartość dla klienta. Wiąże się ją także z kształtowaniem strategii przełomu w organizacji, która określa narzędzia oraz zasoby [...]

 Strona 1  Następna strona »