Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: jakość żywności

Inżynieria bezpieczeństwa żywności


  Nieustanny rozwój nauki i badań sprawia, iż od przełomu XVIII/XIX wieku, kiedy to wprowadzono pojęcie dyscyplin naukowych, ich liczba systematycznie zwiększa się. Pojawiające się z czasem nowe obszary badawcze sprawiają, iż w ramach istniejących obszarów wiedzy i dziedzin nauki zostają wyodrębnione nowe dyscypliny i specjalności naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Bezpieczeństwo żywności jest specjalnością, która systematycznie łączy wiedzę z coraz większej liczby dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, ewoluując w kierunku interdyscypliny zwaną inżynierią bezpieczeństwa żywności. W zakresie dążenia do usystematyzowania kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności, bardzo ważnym okresem są dwie ostatnie dekady ubiegłego wieku. To właśnie w tym czasie usystematyzowano i upowszechniono podstawy produkcji środków spożywczych bezpiecznych dla konsumenta, na bazie dobrych praktyk (GP) i zasad analizy zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli (HACCP). Te dwa elementy do dziś stanowią podstawę wszystkich systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, takich jak np. ISO 22000, BRC Global Standard for Food Safety, International Food Standard, Consolided AIB Standard oraz GlobalG.A.P. Ze względu na fakt, iż wszystkie systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności są ukierunkowane na kontrolę/nadzór (tj. panowanie) nad zagrożeniami, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i życie, podstawowym elementem ww. systemów jest znajomość zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. W miarę upływu czasu systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Jakkolwiek, należy sobie uświadomić, iż dobre praktyki (takie jak GMP oraz GAP) były opisywane w polskiej literaturze przedmiotu już w latach 70. XX wieku (8). były rozbudowywane o kolejne składowe, co doprowadziło do tego, że współczesne systemy i programy bezpieczeństwa żywności znacznie wykraczają poza zakres klasycznego zapewnienia i zarządzania jakością oraz bezpiecz[...]

Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów


  Oczekiwana jakość jest po części predyktorem jakości doświadczanej.Wprowadzenie Konsument rozumie jakość w inny sposób niż producent żywności - w centrum zainteresowania konsumenta są właściwości wyrobu, użyteczność w zaspokojeniu potrzeb, cena. Producent natomiast zwraca uwagę na zyskowność, udział w rynku itp. W zależności od hierarchii ważności właściwości produktu spożywczego, którymi kieruje się konsument przy ocenie jakości żywności, może przedkładać jedne cechy produktu nad innymi; np. dla konsumenta, który kieruje się względami etnocentrycznymi, produkt wyższej jakości, to produkt wyprodukowany w Polsce, ze składników polskiego pochodzenia. Konsument, który uważa, że wyższa cena oznacza wyższą jakość, będzie wybierał produkty droższe w porównaniu z innymi produktami. Konsument nie ma możliwości sprawdzenia przy pomocy obiektywnych metod jakości żywności, dlatego postrzega jakość żywności w sposób subiektywny. Każdy konsument na swój sposób rozumie pojęcie "wysoka jakość". Konsument również inaczej ocenia jakość w zależności od rodzaju produktu spożywczego. Ważne powinno być dążenie do stanu, w którym jakość stwierdzona, obiektywnie, w jak największym stopniu odpowiada jakości postrzeganej przez nabywców. Definicje jakości żywności z punktu widzenia konsumenta Wg H. Górskiej-Warsewicz [4] na jakość żywności, z punktu widzenia nabywców, składają się: podstawowe aspekty jakości i specyficzne wyróżniki jakości. Podstawowe aspekty jakości żywności: zawartość składników odżywczych (wartość dietetyczna i zdrowotna, zawartość substancji dodatkowych, bezpieczeństwo artykułów spożywczych), fizyczna postać produktu (łatwość przygotowania, odpowiednie opakowanie - jego rodzaj, wielkość, funkcja informacyjna i ochronna). Specyficzne wyróżniki jakości świadczą w opinii konsumentów o wysokiej jakości produktu i ściśle zależą od jego rodzaju, np. certyfikat jakości, słowo "bio". W konsumenckiej ocenie jakości żywności, [...]

Relacja z "Akademii PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności" DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego "Food-Lex" zorganizowali "Akademię PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności", w której wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego. Dwudniowa konferencja poruszała kluczowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. Akademię otworzył Jacek Czarnecki, wiceprezes PFPŻ ZP i przewodniczący komisji ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności. Część merytoryczną rozpoczęła Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, która omówiła konsekwencje wynikające z przeprowadzania urzędowych kontroli żywności. W swojej prezentacj[...]

Projekt Functional Food NET

Czytaj za darmo! »

Europejski projekt Functional Food Net (FFNet) rozpoczął się w styczniu 2006 r. w ponad dwudziestu krajach europejskich, w ramach 6. Ramowego Programu (EC FP6). Przewidywany termin jego zakończenia został ustalony na grudzień 2007 r., jednak rozważa się przedłużenie go o kolejne trzy lata. Projekt ma polegać na zainicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami spożywczymi a jednostkami n[...]

Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia


  Jakość i bezpieczeństwo żywności przekłada się na komfort życia.J. Galbraith stwierdził, że ostatecznym celem działalności gospodarczej człowieka nie jest ani produktywność, ani efektywność gospodarowania, lecz stworzenie warunków lepszego, bardziej godnego życia . Warunkiem sukcesu firm funkcjonujących w zmiennym otoczeniu jest dostęp do informacji, które muszą mieć odpowiednią jakość. Wiedza we współczesnym świecie to strategiczny czynnik rozwoju i jest niezbędna nie tylko producentom żywności, ale też konsumentom. Bezpieczeństwo żywności to warunek sukcesu rynkowego producentów oraz zadowolenia klientów. Klienci mają prawo oczekiwać bezpiecznej żywności, która ma bezpośredni związek z jakością ich życia. Zaspokaja bowiem podstawowe potrzeby egzystencjalne i wpływa na stan zdrowia, a zatem kształtuje zadowolenie z życia. Bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem, które wymaga rozwiązań systemowych w celu zapewnienia kompleksowego i komplementarnego nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem żywności, co ma w konsekwencji sprzyjać budowaniu zaufania konsumentów do środków spożywczych. Jakość żywności - wybrane problemy Żywność lub środek spożywczy stanowią jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać. Do środków spożywczych należą napoje, guma do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Pojęcie jakości artykułów spożywczych obejmuje stopień zdrowotności, atrakcyjności sen- J. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, Warszawa 1979. Jakość i bezpieczeństwo żywności przekłada się na komfort życia. Elżbieta Skrzypek Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia sorycznej i dyspozycyjności z punktu widzenia konsumenta oraz z punktu widzenia społecznego, istotny w granicach możliwości wyzn[...]

Radiacyjna obróbka żywności

Czytaj za darmo! »

Eksperci z Komitetu ds. Napromieniania Żywności, powołanego przez Organizację ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) już w 1981 r. stwierdzili, że napromienianie żywności dawką do 10 kGy nie powoduje żadnego efektu toksykologicznego ani niekorzystnych zmian wartości odżywczej [28]. W 1983 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego uznała napromienianie żywności za metodę utrwalania porównywalną z obróbką termiczną oraz zamrażaniem [16]. Raport Grupy Badawczej powołanej w 1999 r. przez FAO/IAEA/WHO kończy się stwierdzeniem, że napromienianie żywności dawką konieczną do uzyskania określonego efektu technologicznego w praktyce nie przekraczającą ustalonej dawki 10 kGy, jest bezpieczne i nie powoduje istotnych zmian w żywności [29]. W Unii Europejskiej wpływ promieniowania jonizującego na zmiany w żywności jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania Komitetu Naukowego ds. Żywności. Eksperci z tego Komitetu na bieżąco śledzą i analizują wszystkie naukowe informacje nt. [...]

 Strona 1  Następna strona »