Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przegląd geodezyjny

60 LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO


  Geodezja Polska na nowej drodze.Ustawa Sejmowa o powołaniu do życia Polskiej Akademii Nauk zainicjowała nowy okres dla nauki i techniki w Polsce. (…) Geodezja - w szerokim znaczeniu - weszła w sposób naturalny do Sekcji Nauk o ziemi, w których stanowi jeden z podstawowych działów, bezpośrednio i ściśle związanych z zadaniami, jakie ma do rozwiązania planowa gospodarka o ustroju socjalistycznym. Podsekcja geodezji, do składu której powołano zarówno przedstawicieli nauki jak i reprezentantów poszczególnych zainteresowanych resortów oraz kół zawodowych, opierając się na wszystkich dostępnych źródłach, przeanalizowała dorobek naukowców polskich w przeszłości i stwierdziła, że w odległych już czasach poziom teoretycznych wiadomości z zakresu geodezji i praktycznego jej zastosowania[...]

XII edycja Konferencji ODGiK – Zapraszamy już w kwietniu


  Już dwunasty raz w Elblągu odbędzie się Konferencja poświęcona problematyce Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nad którą patronat objęła Pani Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju. Na konferencję, która w tym roku odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia, tradycyjnie zaprasza Prezydent Miasta Elbląga oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Tytuł tegorocznej Konferencji brzmi "Na progu nowej legislacji". Pierwszy dzień konferencji pragniemy poświęcić najbardziej aktualnej problematyce, jaką bez wątpienia jest reforma administracji publicznej. Podsumowaniem będzie tradycyjne już Forum Dyskusyjne, do którego bazą będą przedstawione tego dnia referaty. W tym roku planujemy przedłużenie Forum Dyskusyjnego ze względu na szeroki zakres tematyczny. Drugi dzień konferen[...]

60 LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO - OKÓLNIK


  Problem prenumeraty czasopism technicznych, w tym i Przeglądu Geodezyjnego, jest wciąż aktualny. Ten problem chciała również złagodzić ówczesna Rada Główna NOT, publikując okólnik, który przedrukowujemy w całości.Jednym z zasadniczych statutowych celów Stowarzyszeń technicznych jest podnoszenie kwalifikacji oraz formowanie światopoglądu stowarzyszonych. Między innymi środkami, zmierzającymi do tego celu, pierwsze miejsce przypisać należy czasopismom technicznym. Opierając się na powyższych zasadach, Rada Główna NOT, na posiedzeniu w dniu 26 maja [...]

60 LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO


  Pokłosie narady zespołu redakcyjnego z Czytelnikami.Poniżej drukujemy fragmenty relacji ze spotkania zespołu redakcyjnego Przeglądu Geodezyjnego z Czytelnikami, które miało miejsce 60 lat temu. Z treści poniższego artykułu - po porównaniu zawartości tematycznej zeszytu sprzed 60 lat i obecnego - wynika, że układ ten nie uległ zasadniczym zmianom. Przegląd Geodezyjny bowiem nie ma charakteru magazynu informacyjnego, a jest pismem naukowo-technicznym.W roku ubiegłym na wspólną naradę Czytelników i zespołu redakcyjnego, jaka odbyła się w dniu 20 czerwca 1950 r[...]

60 LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO


  Wiadomości ze Związku Mierniczych R.P. Uchwały VI-go Walnego Zjazdu Delegatów Związku Mierniczych R.P. (…) III. Kadry 1) VI Walny Zjazd Delegatów ZMRP stwierdza, że zagadnienie kadr geodezyjnych, w szczególności planowanie kadr pod względem ilościowym i jakościowym wymaga gruntownego przepracowania w zakresie specjalizacji i ustalenia właściwego stosunku szkolenia magistrów, inżynierów, techników, oraz sił pomocniczych. W związku z tym Walny Zjazd, zobowiązuje Zarząd Główny do kontynuowania działalności Komisji Norm i Pracy, powołanej w myśl uchwały V Walnego Zjazdu. (…) 2) Zarząd Główny Z.M.R.P. zwróci baczną uwagę n[...]

Zebranie Zarządu Głównego SGP

Czytaj za darmo! »

23 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które było okazją do zaprezentowania, obok wielu spraw organizacyjnych, założeń do projektu nowej strony internetowej Stowarzyszenia. Projekt przygotował i zebranym przedstawił doktorant Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu Aleksander Fafuła. Nie wchodząc w szczegóły proponowanych rozwiązań, można spodz[...]

Międzynarodowa Wystawa Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków "Invent Arena 2016" Trzyniec, Republika Czeska 16-17 czerwca 2016 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowa Wystawa Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków "Invent Arena 2016" w Trzyńcu organizowana jest przez Hutę w Trzyńcu, która od połowy lat dziewięćdziesiątych jest jednym z czołowych innowacyjnych przedsiębiorstw w Republice Czeskiej. Wystawa odbywa się pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynala[...]

ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH … kalendarium obchodów 70-lecia gdańskiego Oddziału SGP DOI:


  1. 13.05.2015 roku wysłałem email do członków Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa: Koleżanki i koledzy, Wiosną 2016 roku pomorski oddział SGP osiągnie wiek 70-cio latka. Czy to okazja to świętowania? Moim zdaniem TAK. Dlatego proponuję na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału podjąć uchwałę o powołaniu komitetu organizacyjnego ds. przygotowania obchodów. […] moja propozycja: 1/. Konferencja N-T wraz z wystawą; 2/. Laudacja prof. Mirosława Żaka (80 lecie/55 lecie pracy) i prof. Adama Żurowskiego (87 lecie/60 lecie pracy); 3/. BIESIADA GEODETÓW. Wszystko w 1 dniu z udziałem gości z kraju i z zagranicy, np. w DW Rzemieślnik. Ze swej strony deklaruję udział w komitecie organizacyjnym […] CO WY NA TO? pyta i pozdrawia Ryszard Rus. 2. 28.05.2015 roku Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia SGP w Gdańsku. 3. 11.06.2015 roku w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się inauguracyjne zebranie Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu. 4. - 14. 10 spotkań Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia gdańskiego SGP, w tym rejs integracyjny do Karlskrony. Przyjęto, że jubileusz będzie zorganizowany pod nazwą: BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY. 15. Marzec’2016 roku - przed kongresowy PENDRIVE 8gb dla uczestników szkoleń. 16. 1 marca 2016 roku PATRONAT MEDIALNY nad Kongresem objęły branżowe czasopisma: Przegląd Geodezyjny i Geodeta oraz portal internetowy Geoforum. 17. 4 marca 2016 r. POCZĄTEK OBCHODÓW - szkolenie nt. "Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu" prowadziła dr inż. Ludmiła Pietrzak - 91 uczestników w tym 50% administracja. 18. 8 marca 2016 roku w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańs[...]

 Strona 1  Następna strona »