Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: The Influence of IAQ on the Energy Performance of VAV System – a Case Study. Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING - OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski nie żyje (1922-2015) 1 2 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network - Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 1 5 Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych. The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays - Mirosław Żukowski, Paulina Radzajewska . 1 8 Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS. Dynamic Modelling of Building by Using EDSL TAS Program - Piotr Kęskiewicz, Joanna Sagan . 1 12 Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku. The Choice of Primary Energy Source for an Island Type Heating System Based on LNG - a Case Study - Bartosz Radomski, Tomasz M. Mróz, Wojciech Grządzielski . 2 47 Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy. Solid Fuels and Future Application of Low-Power Solid Fuel Boilers - Grzegorz Ojczyk . . . . . . . 2 55 Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła. Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat pump - Paweł Obstawski, Tomasz Bakoń, Jacek Gajkowski 2 61 Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym. Design of Domestic Hot Water Circulation for the Upper Distribution System - Edyta Dudkiewicz, Agnieszka Ludwińska 3 87 Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego. Profitability of Using Solar Collectors for Modernized Domestic Hot Water Installation in Single-Family House - Piotr Olczak, Dominik Kryzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 94 Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych. Cooperation of Urban District Heating System with Waste Incineration Plant. Calculation of Caloric Properties [...]

Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV DOI:10.15199/9.2017.11.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nowoczesne budynki biurowe oraz użyteczności publicznej mają coraz częściej nowoczesne rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia, których praca w znaczącym stopniu umożliwia ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach. Dlatego coraz ważniejszym aspektem jest stosowanie efektywnych energetycznie i ekonomicznie instalacji HVAC oraz inteligentnych systemów sterowania ich pracą. Szczególnie pożądanymi rozwiązaniami, stwarzającymi potencjalnie duże możliwości oszczędności energii są systemy klimatyzacji na żądanie oraz systemy klimatyzacji VAV, wyposażone w optymalne algorytmy sterowania. Możliwe do uzyskania efekty środowiskowe oraz energetyczne i ekonomiczne tego typu instalacji były przedmiotem wielu prac badawczych zarówno teoretycznych [2], [3], [4], [5], [6], jak i badań poligonowych [1]. Wyniki symulacji [4] budynku mieszkalnego wyposażonego w system wentylacji na żądanie wykazały, że zastosowanie tego typu systemu pozwoliłoby na obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o 19,5%. Z kolei badania symulacyjne przeprowadzone w pracy [3] dotyczące jakości powietrza wewnętrznego pokazały, że system wentylacji pracujący przy niższym wydatku przez 24 godziny na dobę zużywa mniej energii niż system wentylacji o wyższym wydatku, pracujący jedynie w czasie użytkowania pomieszczenia. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) 459 Rys. 1. Schemat instalacji w sali 208 (strefy 103 oraz 105) oraz w sali 207 (strefa 107) Fig. 1. Installation scheme in room 208 (zones 103 and 105) and in room 207 (zone 107) Symulacje wykazały również, że w obu przypadkach stężenia zanieczyszczeń wewnętrznych (dwutlenek węgla, formaldehyd, ozon, cząsteczki stałe oraz lotne związki organiczne) nie przekraczały wartości dopuszczalnych. W instalacjach klimatyzacji ze zmiennym strumieniem powietrza istotną sprawą jest zasięg strumienia powietr[...]

Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV DOI:10.15199/9.2017.4.7

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowego nawiewnika zwiększającego efektywność wentylacji systemu VAV (Variable Air Volume). Zbadano wpływ dynamicznie zmieniającej się geometrii nawiewnika na efektywność systemu wentylacyjnego. Jako wskaźnik poprawności działania systemu wybrano zasięg strugi powietrza przy zmieniającym się strumieniu nawiewu, gdyż w dotychczasowych rozwiązaniach zasięg ten zmniejsza się wraz z malejącym przepływem przez system wentylacyjny. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono laboratoryjne badania nawiewnika bez zmiennej geometrii i wykazano, że gdy maleje strumień powietrza przepływające przez system to spada zasięg strugi. Następnie dokonano symulację komputerowa stosując metodę CFD. Pierwsze symulacje odzwierciedlały warunki na stanowisku laboratoryjnym i posłużyły jako symulacje wzorcowe do dalszych badań. Po uzyskaniu zgodności symulacji i badań laboratoryjnych, w dalszych symulacjach dokonano modyfikacji geometrii nawiewnika i zbadano wpływ tych zmian na zasięg strugi powietrza przy malejącym przepływie powietrza w systemie VAV. Wyniki symulacji wykazały, że zaproponowane zmiany w geometrii poprawiają efektywność systemu wentylacji i umożliwiając utrzymanie stałego zasięgu strugi przy zmiennym przepływie powietrza w systemie.1. Wprowadzenie Problem utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest tematem wielu prac badawczych [2], [10], [15], [16], [19], [18]. Jakość dostarczanego powietrza i jego odpowiedni rozdział przez systemy wentylacji mechanicznej są szczególnie ważne w budynkach o zwiększonej szczelności przegród zewnętrznych. Systemy wentylacji mechaniczne stosowane w tych budynkach, odpowiadają za dostarczanie powietrza świeżego do strefy przebywania ludzi [7] [9]. W wielu pracach udowodniono, że stosowane systemy wentylacji nie zapewniają odpowiedniego komfortu cieplnego i higienicznego. Dlatego należy dostosować rozwiązania systemów wen[...]

Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych DOI:10.15199/9.2016.5.6


  Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego przy jak najmniejszym zużyciu energii do ogrzewania i klimatyzacji. Do energooszczędnych systemów zaliczają się systemy klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (VAV). Zużycie energii w tych systemach w znacznym stopniu zależy od możliwości zmniejszenia strumienia powietrza wentylacyjnego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych cylindrycznych regulatorów indukcyjnych ilość powietrza pierwotnego (uzdatnionego w centrali) może być zmniejszona do 15% wartości maksymalnej. W artykule przedstawiono porównanie systemów klimatyzacji VAV z tradycyjnymi i indukcyjnymi regulatorami przepływu w aspekcie zużycia energii oraz komfortu cieplnego w budynku biurowym. Obliczenia wykonano za pomocą komercyjnego programu IDA Indoor Climate and Energy. Wyniki symulacji przeprowadzonych w warunkach referencyjnych danych klimatycznych Krakowa w okresie od 1 maja do 30 września wykazały, że system VAV z indukcyjnymi regulatorami zapewnia wyższy komfort cieplny przy zmniejszonym zużyciu energii w porównaniu do systemu z tradycyjnymi regulatorami i systemu z tradycyjnymi regulatorami współpracującymi z elektrycznymi nagrzewnicami strefowymi.1. Wprowadzenie Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego. Wpływ środowiska wewnętrznego na zdrowie, komfort i wydajność pracy był przedmiotem wielu badań [3, 10]. Aby zapewnić wysoką jakość środowiska wewnętrznego przy wymaganym bardzo niskim zużyciu energii niezbędne jest zastosowanie kompleksowych, efektywnych energetycznie rozwiązań bryły budynku i systemów jego technicznego wyposażenia, w tym systemów wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania (HVAC). Przy wyborze systemu klimatyzacji konieczne jest uwzględnienie takich czynników, jak: konstrukcja budynku, sposób jego eksploatacji, lokalny klimat, koszty inwe[...]

The Influence of IAQ on the Energy Performance of VAV System - a Case Study DOI:10.15199/9.2016.12.5

Czytaj za darmo! »

One of the most promising strategies in the improvement of energy performance of buildings is optimal control algorithm or control strategy of ventilation systems. The CO2-based demand controlled ventilation is one of the strategies that allow for the energy use reduction. The paper presents the simulation methods and results of variable air volume (VAV) system installed in residential part of hotel located in Poznań, Poland. The proposed method is applied to estimate influence of different concentrations of carbon dioxide on final and primary energy consumption by VAV system and its different components. © 2006-2016 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Introduction (Wstęp) High indoor air quality and the lowest energy consumption are the main priorities in the new raised buildings. Standard ventilation system based on supplying constant air volume may cause significant oversize of installation and devices inside buildings where users stay temporarily. In such a case the energy required for system operation is not rationally used [2]. Modern systems based on air flow modulation allow for lower energy consumption together with providing comfort for all users. Using sensors of carbon dioxide concentration for control of ventilation systems in rooms, where people are present cause that installation is working only when needed. Additionally air stream is adjusted for temporarily needs to ensure both comfort for users and also to remove all contaminants from ventilated rooms. Suitable climate quality in the built environment can be maintained through control of three main parameters: indoor temperature, relative indoor air humidity and indoor air quality. Main parameter used to rate quality of air in buildings occupied by people is concentration of carbon dioxide. High concentration of carbon dioxide can cause disruption of breath, bad mood, headache and dizziness, heaviness, tendency to catch a cold or [...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych DOI:10.15199/9.2017.2.4


  Rozwój budownictwa i technicznego wyposażenia budynków oraz wymagania prawne sprawiają, że powstające obecnie budynki są coraz bardziej energooszczędne. Dalsze zmiany, przewidziane do roku 2021 w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spowodują jeszcze większe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Sama poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, postrzegana dotychczas jako warunek wystarczający do określenia budynku mianem energooszczędnego, nie może zapewnić osiągnięcia wymagań stawianych przez różne standardy, w tym również standardy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (NF40 lub NF15). Duży wpływ na energooszczędność mają systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), co sprawia, że zmianie powinno ulec dotychczasowe podejście do ich projektowania. Poza tym dużą rolę odgrywa również szczelność powietrzna budynków, bez której systemy te nie przyniosą spodziewanego efektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono wybrane czynniki wpływające na energooszczędność systemów wentylacji oraz kierunki zmian w podejściu do ich projektowania.1. Wprowadzenie 1.1. Zapotrzebowanie na energię w budownictwie Udział budownictwa w całkowitym zapotrzebowaniu na energię w Europie wynosił w roku 2010 ‒ 40% (wg [26] i Eurostat). Według danych GUS w roku 2010 gospodarstwa domowe i usługi osiągnęły w Polsce udział 39,7% w całkowitym zużyciu energii finalnej. W celu poprawy niskiej efektywności energetycznej budownictwa w Polsce, na przestrzeni wielu lat wprowadzano zmiany w wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (rys. 1). Wymagania te zostały znacząco podwyższone Rys. 1. Zmiany granicznych wartości współczynników przenikania ciepła wybranych przegród w okresie 1950-2021 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 U[W/(m2 ·K)] Okna Sciana zewnetrzna Stropodach CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/2 (2017) 73[...]

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w studiach nagrań o niewielkiej kubaturze


  W zasadzie każde studio nagrań znajduje się w izolacyjnej dźwiękowej obudowie. Niestety, odpowiednia izolacja dźwiękowa związania jest z hermetycznością i dobrą izolację cieplną. Ponadto ludzie, oświetlenie oraz elektroniczny sprzęt wytwarzają znaczne ilości ciepła i dlatego wentylacja i klimatyzacja są konieczne w tego rodzaju obiektach. W mniejszych pomieszczeniach, gdzie może grać kilku ludzi, niekiedy wystarcza sama wentylacja. Ale w większości wypadków w studiach nagrań trzeba stosować jednocześnie układ wentylacji i klimatyzacji.1. Wymagania stawiane pomieszczeniom studia nagrań W celu zapewnienia komfortu cieplnego osobom pracującym w pomieszczeniach studia nagrań należy określić wymagania, które mają spełnić instalacje projektowane w tych pomieszczeniach. Przede wszystkim w pomieszczeniu powinna być utrzymana odpowiednia temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek przepływu powietrza oraz poziom hałasu, który nie powinien wpływać negatywnie na przebywające w nim osoby. Studia nagrań różnią się od siebie wielkością. Mogą występować jako pomieszczenia wielkokubaturowe, np. studia stacji telewizyjnych wyposażone w wiele dodatkowych pomieszczeń, jak również są to małe obiekty kameralne, które powstały przez odpowiednią aranżację kilku pomieszczeń i uprzednio miały zupełnie inne przeznaczenie. Studia nagrań różnią się między sobą również przeznaczeniem. Zupełnie inne warunki muszą być spełnione przy nagrywaniu orkiestry symfonicznej, zespołu rockowego lub też materiału dźwiękowego do filmu. Dlatego, do każdego projektowanego studia nagrań należy podejść indywidualnie i rozważyć wszystkie zalecane wytyczne dotyczące powstającego obiektu. Zazwyczaj w studiu nagrań występują następujące pomieszczenia: reżysernia, studio nagrań, pomieszczenie prób indywidualnych (również przeznaczone do nagrywania materiałów dźwiękowych), przedsionki ciszy oraz serwerownia. 2. Temperatura powietrza w studiach nagrań Specyfika pracy w st[...]

 Strona 1  Następna strona »