Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ CZARSKI"

Kondycjonowanie sygnału obwiedni zespolonej z wnęk akceleratora FLASH

Czytaj za darmo! »

Działanie lasera na swobodnych elektronach (ang. Free Elektron Laser) bazuje na zjawisku generacji fotonów przy wyhamowywaniu elektronów rozpędzonych do prędkości relatywistycznej [1-3]. Struktura lasera dzieli się na trzy podstawowe części przedstawione schematycznie na rys. 1. 1. Działo RF (ang. Radio Frequency Gun) jest źródłem wolnych elektronów wstrzykiwanych do toru akceleracyjnego. Elektrony są emitowane termicznie z płytki metalu pod wpływem oddziaływania promienia laserowego. 2. Tor akceleratora składa się z szeregu wnęk rezonansowych, w których powstaje fala stojąca pola E-M o dużym natężeniu. Elektrony, przemieszczając się przez kolejne wnęki, nabierają coraz wyższej energii. 3. Końcowy element lasera stanowi undulator, w którym następuje wytworzenie światła lasero[...]

Elektroniczne systemy pomiarowe do diagnostyki gorącej plazmy tokamakowej DOI:10.15199/13.2016.2.1


  W artykule przedstawiono opracowane przez Zespół Autorów wydajne elektroniczne systemy pomiarowe do diagnostyki gorącej plazmy tokamakowej bazujące na detektorach GEM. Na wstępie krótko omówiono realizowane eksperymenty fizyczne związane z gorącą plazmą oraz zasadę działania detektorów GEM, wykorzystywanych do rejestracji promieniowania miękkiego typu X emitowanego w tokamakach. Przedstawiono ogólną koncepcję budowy systemów elektronicznych do realizacji diagnostyki gorącej plazmy, działających z dużą ilość kanałów wejściowych oraz krótkim czasem przetwarzania danych. Omówiono dwa kluczowe systemy opracowywane przez Zespół: system sprzętowego histogramowania miękkiego promieniowania X oraz system szybkiej akwizycji potokowej miękkiego promieniowania X. Opisano budowę sprzętową systemów, opracowane koncepcje oraz implementacje oprogramowania (firmware oraz software) wraz z niezbędnymi algorytmami. Przedstawiono ponadto wyniki z działania systemów. Słowa kluczowe: FPGA, tokamak, plazma, detektor GEM, diagnostyka, system pomiarowy, szybka akwizycja danych, HDL, przetwarzanie danych.Ze względu na duży wpływ zanieczyszczeń plazmy w reaktorach typu tokamak na parametry wyładowania, w badaniach nad nią dużą rolę odgrywają diagnostyki oparte na pomiarach koncentracji domieszek. W szczególności pomiar polega na estymacji intensywności promieniowania linii emisyjnych poszczególnych elementów wewnątrz obszaru badanej plazmy. Domieszki te powstają na wskutek oddziaływania plazmy z otaczającymi ją powierzchniami, a więc koncentracja ich jest silnie zależna od materiałów pierwszej ścianki komory tokamaka. Wolfram, który jest głównym kandydatem na materiał pierwszej ścianki w projekcie ITER oraz w przyszłym reaktorze syntezy termojądrowej [1], zaczął być w ostatnich latach stosowany w wielu urządzeniach, w tym w projekcie WEST, gdzie jest wdrażany aktywnie chłodzony dywertor (część reaktora typu tokamak służąca do odprowadzania nieczysto[...]

 Strona 1