Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ PLEBAN"

Zagrożenie hałasem turbin wiatrowych - dane literaturowe i wyniki badań własnych DOI:10.15199/148.2017.4.1


  W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Słowa kluczowe: hałas, hałas infradźwiękowy, turbina wiatrowa, stanowisko pracy, badania ankietowe.Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię, jak również towarzyszący temu wzrost zanieczyszczeń środowiska będący skutkiem stosowania głównie paliw kopalnych, spowodował wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie regulacje Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i wdrażające je przepisy prawa krajowego wpływają na system elektroenergetyczny, a w szczególności na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Wejście w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [1] wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2] skutkuje zwiększeniem inwestycji m.in. w energetykę wiatrową w Polsce, ponieważ w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Polsce musi osiągnąć poziom 15 %. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w Polsce stanowi 11,9% [3]. Wg tego samego źródła (tj. [3]) w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce dominują trzy nośniki: biopaliwa stałe (72,22%), biopaliwa ciekłe (10,78%), energia wiatru (10,76%). Natomiast według ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 30.06.2016 r. [4] w okresie ostatnich 11 lat moc zainstalowana w przypadku odnawialnych źródeł energii elektrycznej wzrosła z 115,537 MW (w 2005 r.) do 8241,479 MW (w 2015 r.), przy czym obecnie największy udział mają elektrownie wiatrowe: moc zainstalowana w 2[...]

 Strona 1