Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Orest Serediuk"

Zmiany błędów pomiarowych gazomierzy miechowych w eksploatacji DOI:10.15199/62.2017.8.33


  W Unii Europejskiej i ostatnio na Ukrainie pojawiła się konieczność wdrożenia wysoce racjonalnej gospodarki gazem ziemnym. Jest to jeden z podstawowych kierunków uzyskania efektywności energetycznej w praktyce i wymaga dokładnego pomiaru ilości dostarczanego gazu ziemnego. Na Ukrainie u odbiorców indywidualnych jest obecnie zainstalowanych ponad 7 mln gazomierzy miechowych (GM). Ich parametry metrologiczne zależą od stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych w trakcie eksploatacji. Błędy pomiaru przepływu zmieniają się wraz z upływem czasu pracy GM w kierunku ujemnym, wskutek czego liczniki wskazują zaniżone zużycie gazu. Jest to korzystne dla odbiorców, ale sprzedawca ponosi straty. Błędy pomiarowe gazomierza sprawdza się obecnie tylko po standardowym okresie jego użytkowania lub w wyjątkowych przypadkach po informacji o nieprawidłowej pracy. Jeśli wówczas błędy różnią się od wartości dopuszczalnych podanych w przepisach, to licznik naprawia się lub wymienia na dobry. Przy takim podejściu nieznana jest wartość przepływu zmierzona w tych odcinkach czasu, w których błąd mógł przekraczać wartość dopuszczalną. Powinno się więc okresowo kontrolować błędy liczników GM podczas ich pracy również przed upływem standardowego terminu sprawdzania na odpowiednim stanowisku wzorcowym w laboratorium (na Ukrainie co 6 lat, w Polsce co 10 lat). Przepisy międzynarodowe1), w tym polskie oraz ukraińskie2), nie wymagają obecnie ani częstszego sprawdzania gazomierzy, ani przeprowadzania go w miejscu instalacji. Przewiduje się ręczne odłączenie gazomierza, w Polsce wraz z wymianą na inny, nowy, a na Ukrainie przekazuje się do sprawdzenia w laboratorium na stanowisku wzorcowym z przepływem powietrza jako medium roboczym, serwisuje się i ponownie montuje u użytkownika. Na Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu IFNTUNG w Iwano-Frankowsku (dawny Stanisławów) zaproponowano oryginalną metodę wyznaczania błędu liczników GM 176[...]

 Strona 1