Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV.

Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV DOI:10.15199/9.2017.4.7

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowego nawiewnika zwiększającego efektywność wentylacji systemu VAV (Variable Air Volume). Zbadano wpływ dynamicznie zmieniającej się geometrii nawiewnika na efektywność systemu wentylacyjnego. Jako wskaźnik poprawności działania systemu wybrano zasięg strugi powietrza przy zmieniającym się strumieniu nawiewu, gdyż w dotychczasowych rozwiązaniach zasięg ten zmniejsza się wraz z malejącym przepływem przez system wentylacyjny. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono laboratoryjne badania nawiewnika bez zmiennej geometrii i wykazano, że gdy maleje strumień powietrza przepływające przez system to spada zasięg strugi. Następnie dokonano symulację komputerowa stosując metodę CFD. Pierwsze symulacje odzwierciedlały warunki na stanowisku laboratoryjnym i posłużyły jako symulacje wzorcowe do dalszych badań. Po uzyskaniu zgodności symulacji i badań laboratoryjnych, w dalszych symulacjach dokonano modyfikacji geometrii nawiewnika i zbadano wpływ tych zmian na zasięg strugi powietrza przy malejącym przepływie powietrza w systemie VAV. Wyniki symulacji wykazały, że zaproponowane zmiany w geometrii poprawiają efektywność systemu wentylacji i umożliwiając utrzymanie stałego zasięgu strugi przy zmiennym przepływie powietrza w systemie.1. Wprowadzenie Problem utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest tematem wielu prac badawczych [2], [10], [15], [16], [19], [18]. Jakość dostarczanego powietrza i jego odpowiedni rozdział przez systemy wentylacji mechanicznej są szczególnie ważne w budynkach o zwiększonej szczelności przegród zewnętrznych. Systemy wentylacji mechaniczne stosowane w tych budynkach, odpowiadają za dostarczanie powietrza świeżego do strefy przebywania ludzi [7] [9]. W wielu pracach udowodniono, że stosowane systemy wentylacji nie zapewniają odpowiedniego komfortu cieplnego i higienicznego. Dlatego należy dostosować rozwiązania systemów wen[...]

Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV DOI:10.15199/9.2017.11.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nowoczesne budynki biurowe oraz użyteczności publicznej mają coraz częściej nowoczesne rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia, których praca w znaczącym stopniu umożliwia ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach. Dlatego coraz ważniejszym aspektem jest stosowanie efektywnych energetycznie i ekonomicznie instalacji HVAC oraz inteligentnych systemów sterowania ich pracą. Szczególnie pożądanymi rozwiązaniami, stwarzającymi potencjalnie duże możliwości oszczędności energii są systemy klimatyzacji na żądanie oraz systemy klimatyzacji VAV, wyposażone w optymalne algorytmy sterowania. Możliwe do uzyskania efekty środowiskowe oraz energetyczne i ekonomiczne tego typu instalacji były przedmiotem wielu prac badawczych zarówno teoretycznych [2], [3], [4], [5], [6], jak i badań poligonowych [1]. Wyniki symulacji [4] budynku mieszkalnego wyposażonego w system wentylacji na żądanie wykazały, że zastosowanie tego typu systemu pozwoliłoby na obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o 19,5%. Z kolei badania symulacyjne przeprowadzone w pracy [3] dotyczące jakości powietrza wewnętrznego pokazały, że system wentylacji pracujący przy niższym wydatku przez 24 godziny na dobę zużywa mniej energii niż system wentylacji o wyższym wydatku, pracujący jedynie w czasie użytkowania pomieszczenia. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) 459 Rys. 1. Schemat instalacji w sali 208 (strefy 103 oraz 105) oraz w sali 207 (strefa 107) Fig. 1. Installation scheme in room 208 (zones 103 and 105) and in room 207 (zone 107) Symulacje wykazały również, że w obu przypadkach stężenia zanieczyszczeń wewnętrznych (dwutlenek węgla, formaldehyd, ozon, cząsteczki stałe oraz lotne związki organiczne) nie przekraczały wartości dopuszczalnych. W instalacjach klimatyzacji ze zmiennym strumieniem powietrza istotną sprawą jest zasięg strumienia powietr[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych DOI:10.15199/9.2016.5.6


  Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego przy jak najmniejszym zużyciu energii do ogrzewania i klimatyzacji. Do energooszczędnych systemów zaliczają się systemy klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (VAV). Zużycie energii w tych systemach w znacznym stopniu zależy od możliwości zmniejszenia strumienia powietrza wentylacyjnego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych cylindrycznych regulatorów indukcyjnych ilość powietrza pierwotnego (uzdatnionego w centrali) może być zmniejszona do 15% wartości maksymalnej. W artykule przedstawiono porównanie systemów klimatyzacji VAV z tradycyjnymi i indukcyjnymi regulatorami przepływu w aspekcie zużycia energii oraz komfortu cieplnego w budynku biurowym. Obliczenia wykonano za pomocą komercyjnego programu IDA Indoor Climate and Energy. Wyniki symulacji przeprowadzonych w warunkach referencyjnych danych klimatycznych Krakowa w okresie od 1 maja do 30 września wykazały, że system VAV z indukcyjnymi regulatorami zapewnia wyższy komfort cieplny przy zmniejszonym zużyciu energii w porównaniu do systemu z tradycyjnymi regulatorami i systemu z tradycyjnymi regulatorami współpracującymi z elektrycznymi nagrzewnicami strefowymi.1. Wprowadzenie Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego. Wpływ środowiska wewnętrznego na zdrowie, komfort i wydajność pracy był przedmiotem wielu badań [3, 10]. Aby zapewnić wysoką jakość środowiska wewnętrznego przy wymaganym bardzo niskim zużyciu energii niezbędne jest zastosowanie kompleksowych, efektywnych energetycznie rozwiązań bryły budynku i systemów jego technicznego wyposażenia, w tym systemów wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania (HVAC). Przy wyborze systemu klimatyzacji konieczne jest uwzględnienie takich czynników, jak: konstrukcja budynku, sposób jego eksploatacji, lokalny klimat, koszty inwe[...]

Wpływ perforacji płyty czołowej nawiewnika na kształtowanie strumienia powietrza DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań, jakie prowadzone były w celu określenia wpływu stopnia perforacji płyty czołowej nawiewnika stosowanego w systemach wentylacji indywidualnej, na charakterystykę nawiewanego przez ten element strumienia powietrza, tj. profil prędkości oraz stopień turbulencji. Doświadczenia prowadzono z wykorzystaniem trzech nawiewników o różnym stopniu perforacji płyty czołowej, przy stałym strumieniu objętości powietrza 20 l/s. Keywords: perforation, airflow Abstract Research results are presented concerning an influence of the perforation of the ventilator front panel on the airflow characteristics in the individual ventilation systems. The characteristics includes turbulence level and velocity profile. The experiments have been carried out with three ventilator units having various perforations of the front panels and with constant air flux of 20 l/s. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Marta Chudzińska - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej; marta.chludzinska@is.pw.edu.pl Wpływ perforacji płyty czołowej nawiewnika na kształtowanie strumienia powietrza Perforation Influence of Ventilator Front Panel on Airflow MARTA CHLUDZIŃSKA*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 167÷170 www.cieplowent.pl WENTYLACJA · KLIMATYZACJA OBECNIE, w systemach wentylacji i klimatyzacji stosowane są różne typy nawiewników, których odmienne konstrukcje pozwalają na odpowiednie kształtowanie dostarczanego strumienia powietrza, w zależności od zapotrzebowania na powietrze i przeznaczenia pomieszczeń. Zastosowanie właściwego nawiewnika oraz jego stosowna lokalizacja umożliwia uzyskanie odpowiednich, prawidłowych warunków klimatu panującego w pomieszczeniach, na akceptowalnym przez użytkowników poziomie. Odpowiednie kształtowanie strumienia powietrza jest szczególnie istotne w systemach wentylacji indyw[...]

Indukcyjny regulator przepływu powietrza do systemów klimatyzacji VAV o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji DOI:10.15199/9.2016.4.6


  Zastosowanie indukcyjnych regulatorów przepływu w systemach klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (VAV) umożliwia zmianę strumienia powietrza pierwotnego w szerokim zakresie od 100% do 15% bez ryzyka oderwania się nawiewanych strug od sufitu i wystąpienia w pomieszczeniu lokalnego dyskomfortu cieplnego wywołanego zjawiskiem przeciągu. W artykule przedstawiono badania cylindrycznego indukcyjnego regulatora przepływu o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji, zgłoszonej do Urzędu Patentowego. Wyznaczono charakterystyki aerodynamiczne przedstawiające zależność strumienia objętości indukowanego powietrza w funkcji strumienia powietrza pierwotnego (uzdatnionego w centrali klimatyzacyjnej). Zaprezentowano sposób określania minimalnej wymaganej ilości indukowanego powietrza zapewniającej, że struga nawiewana z typowych nawiewników sufitowych nie oderwie się od powierzchni sufitu na skutek działania siły wyporu. Nowy cylindryczny regulator indukcyjny spełnia ww. wymagania. Możliwe jest jego stosowanie przy niskim ciśnieniu powietrza w kanale rozdzielczym, wynoszącym około 150 Pa, co jest korzystne ze względu na zużycie energii do transportu powietrza, a także umożliwia stosowanie nawiewników charakteryzujących się wysokim współczynnikiem oporu miejscowego, przy którym łatwiej jest uzyskać jednolity rozkład prędkości powietrza na ich wylocie.1. Wprowadzenie W systemach klimatyzacji VAV centralnie przygotowane powietrze wentylacyjne dostarczane jest do poszczególnych stref budynku w ilości zależnej od ich aktualnego obciążenia cieplnego. Podział klimatyzowanego obiektu na strefy wynika z niejednoczesności występowania maksymalnych zysków ciepła w różnych częściach budynku, najczęściej strefę stanowi jedno lub kilka pomieszczeń o tej samej orientacji względem stron świata i podobnym przeznaczeniu. Regulatory przypływu są zwykle umieszczane w przestrzeni nad stropem podwieszanym i zmieniając ilość nawiewanego powietrza utrzymują w [...]

Nowe Systemy Automatyki Budynków Trane Tracer to zwiększenie efektywności i maksymalizacja wydajności HVAC

Czytaj za darmo! »

Dla zarządców obiektów, jak najprostsze zarządzanie systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) jest kluczowe dla osiągnięcia zwiększonej efektywności pracy. Nowa gama systemów automatyki budynków Tracer™ firmy Trane, dostawcy systemów i rozwiązań komfortu, pozwala na optymalizację wydajności budynku i jest już dostępna. Tracer ES V2.5, Tracer S.C., Tracer UC oraz udoskonalone przewodowe i bezprzewodowe czujniki pomieszczeniowe pomagają zarządcom budynków jak najlepiej wykorzystać ich systemy HVAC. Nowa seria rozwiązań Tracer obejmuje pełen zakres rozwiązań automatyki budynków, pozwalając na dostosowanie pracy poszczególnych urządze[...]

Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powietrza dostarczanego przez nawiewnik perforowany DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu zastosowania wkładki deflekacyjnej na charakterystykę nawiewanego strumienia. Deflektor zlokalizowany został w skrzynce rozprężnej nawiewnika niskich prędkości o perforowanej płycie czołowej. Badania wykonano w dwóch wariantach - z zastosowaniem deflektora i bez jego użycia. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych stopniach perforacji płyty czołowej, w warunkach izotermicznych, przy utrzymaniu stałego wydatku strumienia powietrza nawiewanego na poziomie 36 m³/h.1. Wstęp W systemach wentylacyjnych, których zadaniem jest dostarczenie powietrza z małą prędkością, z powodu zastosowania rozwiązania bezpośredniego nawiewu powietrza do strefy przebywania ludzi, czy też z przyczyn technologicznych, najczęściej spotykane są nawiewniki, tzw. wyporowe, o stosunkowo dużych wymiarach powierzchni czołowej w odniesieniu do dostarczanego przez nie strumienia powietrza, z perforowanymi płytami frontowymi. Płyty te mają między innymi zapewnić równomierny rozpływ powietrza [1, 2]. Jednak w praktyce, rozpływ powietrza z nawiewników zakłócany jest przez czynniki, takie jak: sposób podłączenia skrzynki rozprężnej i układ instalacji przed podłączeniem, wymiary skrzynki rozprężnej, czy też oddziaływanie przegród budowlanych pomieszczenia, do którego powietrze jest dostarczane. Aby zminimalizować oddziaływanie powyższych czynników stosowane są różnego typu elementy rozpraszające strumień powietrza, instalowane wewnątrz nawiewników lub skrzynek rozprężnych. Można spotkać pojedyncze lub podwójne łopatki rozdzielające[...]

 Strona 1  Następna strona »