Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych

Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych DOI:10.15199/9.2107.7.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Tworzywa sztuczne, dzięki swoim zaletom skutecznie zastępują stal w instalacjach ogrzewczych i ciepłej wody użytkowej. Producenci tworzą coraz bardziej doskonałe 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) systemy rur i kształtek wykonywanych z polimerów lub kompozytów tworzywa z aluminium czy włókna szklanego. W tabeli 1 zamieszczono właściwości materiałowe podawane w katalogach producentów systemów instalacyjnych, które są niezbędne przy określaniu kompensacji wydłużeń instalacji pod wpływem zmian temperatury [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14]. Instalacje z tworzyw sztucznych mają wiele zalet w stosunku do wykonanych ze stali lub miedzi: są lekkie, łatwe w montażu, mają gładką powierzchnię wewnętrzną, co znacząco obniża opory przepływu czynnika, a tym samym i straty ciśnienia oraz wykazują odporność na korozję. Wadami instalacji wykonanych z polimerów są procesy starzeniowe, brak odporności na promieniowanie UV, przepuszczalność gazów z otoczenia zewnętrznego oraz konieczność kompensacji wydłużeń liniowych wraz ze zmianą ich temperatury pracy. Zapewniając poprawność działania i trwałości instalacji należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów. Producenci podają w katalogach zasady kompensacji wydłużeń liniowych zamieszczając informacje w formie współczynników, tabel bądź w postaci wykresów lub wzorów obliczeniowych. Zasady te opierają się na odczytywaniu lub obliczaniu wartości przyrostów wydłużeń przewodów Δl wskutek wzrostu temperatury (różnica między temperaturą montażu a pracy instalacji): (1) gdzie: Δl - przyrost długości rurociągu między podporami stałymi, mm, L - długość odcinka rury podlegającej kompensacji, m, l =  Lt α - współczynnik liniowej wydłużalności termicznej tworzywa, mm/(m·K), Δt - różnica temperatury montażu i eksploatacji instalacji, K. W poradnikach projektanta przy obliczaniu długości ramie[...]

Teoretyczne modelowanie termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową


  Przedstawiono wpływ geometrii warstwy wzmacniającej na charakter termicznej wydłużalności rur polipropylenowych. Warstwą wzmacniającą była perforowana folia aluminiowa. Rozważania dotyczyły analizy teoretycznej wydłużeń liniowych dla przypadku przemieszczeń osiowych, wzmocnionych rur polipropylenowych z pominięciem oporów tarcia w obszarze podpór, jako znikomo małych. Takie sformułowanie zagadnienia jest reprezentatywne dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej prowadzonych natynkowo. Keywords: linear extension of pipes, strengthening layer, heating system, polypropylene Abstract The influence of strengthening layer geometry on the nature of thermal extension of polypropylene pipes is presented. The layer was made of perforated aluminium foil.The considerations concerned the theoretical analysis of linear extensions in the case of axial dislocation of strengthened pipes (ignoring negligibly small friction resistance in support areas). This kind of problem formulation is representative for surface mounted central heating and usable hot water systems. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO WYBÓR właściwego rodzaju materiału do produkcji elementów instalacji sanitarnych jest procesem, podczas którego niezbędne jest rozważenie wszystkich jego cech wymaganych w obszarze stosowania [1, 2]. Wybrany materiał musi być odpowiedni pod względem właściwości fizykochemicznych dla transportowanego czynnika oraz zapewniać, w określonych warunkach eksploatacyjnych (temperatura i ciśnienie), wytrzymałość i trwałość instalacji w zaplanowanym okresie eksploatacji [3, 4, 5]. Wybór materiału o optymalnych właściwościach eksploatacyjnych jest szczególnie ważny w przypadku rur wielowarstwowych, w których wzmocnienie rury z tworzywa polimerowego odbywa się z zastosowaniem materiału o mniejszym współczynniku wydłużalności liniowej α. Warstwa wzmacniająca może być wykonana, m.in. z [...]

Doświadczalne badania kompensatorów kształtowych w instalacjach grzewczych wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC


  Opisano badania eksperymentalne zmęczeniowe i niszczące ramion kompensatorów kształtowych wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC. Otrzymane wyniki i opracowane na ich podstwie wnioski porównano z wynikami otrzymanymi w pracy [1]. Na podstawie analizy wyników obydwu prac opracowane zostały nowe zalecenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych, wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu, zapewniających 50-letnią niezawodność i trwałość podczas ich eksploatacji.W artykule [1] przeprowadzono rozważania teoretyczne wydłużeń liniowych i naprężeń w kompensatorach kształtowych, występujących podczas eksploatacji instalacji grzewczych, wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu. Z rozważań tych wyniknął wniosek, że dotychczas stosowane zalecenia do projektowania i wykonawstwa długości ramion kompensatorów kształtowych są niewłaściwe (zbyt długie ramiona). W celu zweryfikowania wyników otrzymanych na podstawie rozważań teoretycznych: analitycznych i numerycznych [1], w kolejnym etapie badań kompensatorów wykonywanych z tworzyw sztucznych [2] przeprowadzono serię badań doświadczalnych zmęczeniowych i niszczących. Zadaniem badań doświadczalnych była ocena wyników rozważań teoretycznych, a tym samym założeń przyjętych w pracy [1]. Miały określić również, czy instalacje wykonywane z chlorowanego polichlorku winylu będą działały niezawodnie przez zakładany czas ich eksploatacji, szacowany na 50 lat. Przedmiotem badań były elementy instalacji grzewczych, a dokładnie ramiona kompensatorów przedst[...]

Doskonalenie technologii produkcji rur z PCW DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w zarysie .rozwój produkcji rur ciśnieniowych z PCW w ZTS "Gamrat-Erg". Dokonano przeglądu prac badawczych wykonanych w Zakładzie Doświadczalnym "Gamratu" w zakresie doskonalenia technologii produkcji różnych rodzajów rur. Omówiono trudności napotykane podczas wdrażania niektórych technologii. W ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji rur z tworzyw sztucznych. W miarę poznawania i ulepszania metod wytwarzania rur oraz doskonalenia sposobów ich montażu okazało się, że rurociągi z tworzyw sztucznych, jeżeli są właściwie używane, mogą być długo eksploatowane i mają wiele zalet. Do najważniejszych należą: odporność chemiczna i korozyjna, odporność na działanie prądów błądzących, gładka powierzchnia wewnętrzna, mały ciężar właściwy oraz niska cena. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie łatwego i szybkiego montażu, otrzymanie instalacji charakteryzujących się lekkością oraz zmniejszenie kosztów materiałów i wykonawstwa. Dlatego rury z tworzyw sztucznych mają przewagę nad wykonanymi z tradycyjnych materiałów, takich jak: żeliwo, stal, metale nierdzewne. Rury ciśnieniowe są produkowane głównie z takich tworzyw sztucznych, jak: nie plastyfikowany PCW, polietylen o dużej gęstości (PE dg), polipropylen (PP), poliester zbrojony (PWS). Największe zastosowanie mają rury wykonane z PCW. Stąd też dynamika wzrostu ich produkcji jest największa. W wielu krajach prowadzi się prace zmierzające do udoskonalenia technologii wytwarzania tych rur oraz opracowania nowych ich rodzajów. W IV kwartale 1970 r. w ZTS "Gamrat-Erg" w Jaśle uruchomiono produkcję rur ciśnieniowych z PCW opartą na nowoczesnej technologii i urządzeniach zakupionych w Austrii i RFN. W ten sposób Zakłady stały się największym w kraju producentem rur z tworzyw sztucznych. Technologię ich wytwarzania przekazał dostawca urządzeń. Technologia ta, po wdrożeniu do produkcji, została udoskonalona przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, w[...]

Właściwości i recykling tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych DOI:10.15199/9.2017.10.2


  Stosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach budowlanych stało się standardem. Przyczyniło się do tego wiele czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim niepodatność na korozję elektrochemiczną, małą chropowatość [12] oraz brak tendencji do odkładania się w nich osadów. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się złą przewodnością cieplną, ale dobrymi właściwościami tłumienia drgań i hałasów. Są lekkie, giętkie i mogą być łączone w szybki sposób (m.in. przez zgrzewanie, zaprasowywanie lub zaciskanie), co ułatwia ich transport i montaż. Deklarowana żywotność instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 50 lat [13], [15], jednak często zapomina się, że jest ona ściśle związana z warunkami pracy (głównie temperaturą), o czym informują producenci. Czynnikiem decydującym o wyborze tego rodzaju materiału jest również niska cena. Wszystkie te cechy są porównywane z właściwościami tradycyjnych materiałów, jakimi są metale i ich stopy (głównie stal i miedź). W inżynierii sanitarnej, do produkcji rur z tworzyw sztucznych, wykorzystywane są polimery z grupy poliolefin (zbudowane z długich łańcuchów węglowych, uzupełnionych atomami wodoru) oraz polimerów winylowych ̶ powstałych w wyniku rozerwania podwójnego wiązania między atomami węgla (zalicza się do nich również związki zawierające w swojej strukturze inne atomy poza wodorem i węglem) [6], [14], [16]. Rury polimerowe dzięki wymienionym właściwościom zyskały popularność, choć nie są pozbawione wad. Znaczna rozszerzalność cieplna w stosunku do metali, powoduje zmianę kształtu elementów, wraz ze zmianą temperatury panującej na zewnątrz lub w ich wnętrzu (szczególnie przy transporcie czynnika grzewczego). Powoduje to konieczność odpowiedniego montażu rurociągów, który zapewni możliwość ruchu instalacji (kompensacji wydłużeń), zabezpieczając ją przed utratą stateczności i uszkodzeniami [13], [14]. W porównaniu z tradycyjnymi rurami metalo400 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WEN[...]

Praktyczne znaczenie wyników badań termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową


  W artykule przedstawiono podsumowanie wyników badań teoretycznych i doświadczalnych termicznej wydłużalności rur polipropylenowych wzmocnionych perforowaną folią aluminiową [1, 2]. Przedstawiono praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań [3]. W artykule wskazano potencjalne obszary zastosowania rezultatów badań oraz ogólne zalecenia dla producentów, projektantów i wykonawców instalacji z tworzyw polimerowych.WSPÓŁCZYNNIK termicznej wydłużalności liniowej rur polipropylenowych α wzmocnionych warstwą aluminiową jest zmienny i zależny od średnicy rury, jak i od geometrii warstwy wzmacniającej [1, 2, 3, 4]. Rury o większych średnicach nominalnych charakteryzują się większym współczynnikiem wydłużalności liniowej α, we wszystkich zakresach temperatury, w stosunku do rur o mniejszych średnicach. Wpływ na wydłużalność termiczną rur ma grubość warstwy wzmacniającej, a także wielkość i odległości otworów perforacji w tej warstwie. Na wydłużalność liniową rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową wpływa również ciśnienie wewnętrzne, powodując powstawanie naprężeń obwodowych [5] i jednocześnie wzrost średnicy rury. Wzrost średnicy rury, zgodnie z liczbą Poissona, powoduje skurcz rury w kierunku osiowym. Oznacza to, że ujemna wartość wydłużeń osiowych wywołanych naprężeniami obwodowymi redukuje dodatnie termiczne wydłużenia liniowe rur wzdłuż ich osi pod wpływem temperatury. Skala tego zjawiska jest zależna od liczby Poissona, której wartość nie jest stała i dla polipro- OGRZEWNICTWO pylenu wynosi: od υ = 0,327 w temperaturze 20 oC do υ = 0,433 w temperaturze 80 oC (rys. 1). Termiczna wydłużalność liniowa rur z tworzyw polimerowych pod wpływem temperatury, zależy ponadto b[...]

Naprężenia w elementach kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC


  W artykule zamieszczono rozważania teoretyczne: analityczne i numeryczne dotyczące naprężeń i odkształceń liniowych w kompensatorach kształtowych instalacji wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu CPV-C. Odkształcenia i naprężenia powstające w instalacjach z chlorowanego polichlorku winylu wywołane różnicą temperatury pomiędzy montażem instalacji, a jej eksploatacją (transport czynnika grzejnego) nie są zgodne z dotychczas przyjmowanymi założeniami opartymi na tradycyjnych materiałach stosowanych w budowie instalacji, jakimi są stal i miedź.KOMPENSATORY kszta.towe z tworzyw sztucznych s. wykonywane w instalacjach grzewczych na zasadach identycznych, tak jakby by.y one z rur stalowych lub miedzianych [1], [2], [3]. Podobne zasady stosuje si., gdy wymagany jest naci.g wst.pny w instalacji. Wielko.ci si. dzia.aj.cych na poszczegolne elementy kompensatorow, jak i ich przemieszczenia wynikaj. z liniowej wyd.u.alno.ci termicznej odcinkow instalacji zamocowanych w podporach sta.ych. Podpory sta.e dziel. instalacj. na proste odcinki Li, jak to przedstawiono na rys. 1. Wyd.u.enie odcinka przewodu prostego obliczy. mo.na ze wzoru: (1) gdzie: ?ż . wspo.czynnik liniowej wyd.u.alno.ci termicznej tworzywa, 1/K, Li . d.ugo.ci prostych odcinkow ruroci.gu, m, ?˘t . ro.nica temperatury pomi.dzy eksploatacj., a monta.em instalacji, K. Li ?ż Li t ?˘Li = . .?˘t ?˘ ?˘ Przyj.te za.o.enie, .e rury wykonane z tworzyw sztucznych, w tym szczegolnie z chlorowanego polichloreku winylu wyd.u.aj. si. tak samo, jak dotychczas stosowana stal lub m[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Zmienność współczynnika rozszerzalności liniowej rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową

Czytaj za darmo! »

Badania doświadczalne wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową wykazały, że ich rozszerzalność liniowa jest zmienna. Jest ona zależna od średnicy rury, jak również od geometrii aluminiowej warstwy wzmacniającej, szczególnie od wielkości otworów perforacji w tej warstwie i ich rozmieszczenia. Zauważono także, rozbieżności w zmienności współczynnika wydłużalności [...]

 Strona 1  Następna strona »