Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym

Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym DOI:10.15199/9.2017.8.2

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Jednym z działań podejmowanych w ramach walki ze szkodliwą niską emisją jest wymiana kotłów stałopalnych starego typu ("wszystkopalnych") na nowoczesne, z zasobnikiem paliwa i automatycznym podajnikiem, lub też na urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii [5], [10], [11], skutki tych działań podlegają stałej ocenie, nie tylko ze strony naukowców [17], ale też stosownych urzędów, w tym przyznających wsparcie finansowe na tego typu działania. Kotły stałopalne mogą współpracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zapewniając odpowiednią jej ilość o żądanej temperaturze przez cały rok. Jednak praca poza sezonem grzewczym (przyjęto jego czas 152 dni w roku, choć czas trwania tego sezonu jest zmienny w poszczególnych latach [23]) wymaga stałego podtrzymania żaru, gdyż kotły węglowe z automatycznym podajnikiem w przeważającej większości nie mają zapalarki, w przeciwieństwie do kotłów tego typu spalających pellety [13]. Kocioł większość okresu poza sezonem grzewczym pracuje w trybie podtrzymania żaru, zużywając pewne ilości paliwa, którego energia nie jest wykorzystywana. Powszechnie przyjmuje się, że węgiel jest paliwem tanim, stąd nie przywiązuje się wagi do jego efektywnego zużywania, jakkolwiek stanowi to pewne koszty. Taki stan rzeczy skłonił autorów do porównania kosztów eksploatacyjnych popularnych urządzeń o ograniczonym stopniu obsługi - kotła węglowego z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem paliwa współpracującego z zasobnikiem c.w.u., kotła gazowego połączonego z zasobnikiem c.w.u. oraz powietrznej pompy ciepła przeznaczonej wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła może być urządzeniem współpracującym z automatycznym kotłem na węgiel w celu przygotowywania c.w.u. poza sezonem grzewczym.Problem kosztów ponoszonych podczas przygotowania ciepłej wody użytkowej jest rozważany przez wielu autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dotyczy on wielu el[...]

Analiza kosztów wytwarzania c.w.u. za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego

Czytaj za darmo! »

Ciepła woda użytkowa stanowi nieodłączny element egzystencji człowieka. W przypadku budynków wielorodzinnych c.w.u. zazwyczaj wytwarzana jest w dużych przedsiębiorstwach ciepłowniczych i przesyłana do odbiorców siecią ciepłowniczą, lub też w zbiorowych kotłowniach osiedlowych. Koszty wytworzenia i przesyłania c.w.u. wydają się dość znaczne, wynoszą ok. 20 zł/m3. W artykule przedstawiono wyn[...]

Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest ocena scentralizowanego systemu centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 1) oraz systemu zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 2), wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Analizowane systemy były wyposażone w niezbędne układy pomiarowe. Określono sprawność poszczególnych systemów grzewczych, rozumianą jako iloraz sumy ciepła wykorzystanego przez poszczególne mieszkania do ilości ciepła dostarczonego do budynku. Dla wariantu 1 uzyskano średnią roczną sprawność wynoszącą 60,4%, natomiast dla wariantu 2 ok. 69,4%. Ponadto, zauważono spadek sprawności analizowanych systemów w sezonie letnim w porównaniu z sezonem ogrzewczym. Określono sprawności rozważanych systemów dla poszczególnych miesięcy w ciągu roku.1. Wprowadzenie Obecnie, z uwagi na znaczne zaostrzenie wymagań związanych z izolacyjnością cieplną przegród budowlanych, jak i wskaźnikiem EP [1], na znaczeniu zyskuje wybór odpowiedniego i możliwie wysokosprawnego źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku źródła ciepła producent podaje zazwyczaj w karcie katalogowej sprawność wytwarzania ciepła danego urządzenia dla warunków nominalnych jego pracy, co przy doborze odpowiedniego paliwa wpływa bezpośrednio na koszty ponoszone przez użytkowników systemów grzewczych [2, 3]. Z kolei, zastosowanie odpowiedniego systemu grzewczego w budynku wpływa bezpośrednio na sprawność przesyłania, akumulacji oraz regulacji i wykorzystania ciepła. Szczególnie dotyczy to budynk[...]

Analiza opłacalności podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Pompy ciepła znajdują coraz szersze zastosowanie w technice grzewczej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. W pierwszym przypadku wykorzystuje się je do podgrzewania wody w instalacjach wewnętrznych c.o. oraz w układach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Tradycyjnymi źródłami ciepła w tych układach są kotły gazowe, olejowe lub na paliwo stałe, podgrzewacze elektryczne i coraz częś[...]

Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie DOI:10.15199/9.2017.2.3


  W artykule zaprezentowano wyniki porównawczej analizy ekonomicznej dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz powietrznej pompy ciepła) i gazowego kotła kondensacyjnego. W tym celu dobrano wielkość ww. urządzeń oraz wykonano niezbędne obliczenia przykładowego budynku, zlokalizowanego w Krakowie. Obliczenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem rynkowych wartości poszczególnych elementów instalacji, a także możliwości finansowania wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, realizowanego w Krakowie.1. Wstęp Kraków znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i Europie. Dopuszczalne normy stężenia pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) są często przekraczane w długim okresie. Przyczyną kumulowania się zanieczyszczeń emitowanych głównie przez środki transportu samochodowego w mieście, jest jego położenie (w niecce), zabudowanie kanałów przewietrzania miasta oraz duża liczba dni bezwietrznych. Problem narasta w sezonie grzewczym, gdy z indywidualnych palenisk domowych na paliwa stałe emitowane są pyły, rakotwórczy benzo(a)piren oraz inne szkodliwe substancje. W celu walki ze smogiem w granicach miasta Krakowa realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego można uzyskać dotację na likwidację palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich proekologicznym systemem ogrzewania. Najbardziej popularne są gazowe kotły kondensacyjne, które zapewniają ciepło do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a ich cena pozwala często na pokrycie kosztów zakupu środkami z dotacji. W związku z postępującym wzrostem cen energii otrzymywanej ze źródeł konwencjonalnych, coraz więcej uwagi przywiązuje się do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zaletą OZE jest ogólna dostępność i duży potencjał energetyczny. Alternatywne źródła energii są jedną z głównych strate[...]

Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Niniejsza książka ukazuje praktyczne możliwości zmniejszania zużycia energii w budynkach mieszkalnych poprzez modernizację systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz edukację mieszkańców w tym zakresie. Przedstawiono w niej wyniki długoterminowych badań eksploatacyjnych, umożliwiających określenie i sprawdzenie wpływu różnych przedsięwzięć modernizacyjnych na zużycie energii, szczególnie w istniejących budynkach wielorodzinnych. Każdy przykład poprzedzony jest krótkim wstępem teoretycznym, który wprowadza Czytelnika w zakres tematyczny danego zagadnienia, jak również przedstawia wyniki badań oraz osiągnięcia innych Autorów, odnoszące się do racjonalizacji zużycia energii w sektorze mieszkaniowym. Monografia adresowana jest do pracowników i studentów wyżs[...]

Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym


  W dobie cywilizacji ciepła woda użytkowa stała się standardem w życiu człowieka. Może być ona dostarczana z miejskiej sieci ciepłowniczej lub coraz częściej podgrzewana przez indywidualne kotły lub podgrzewacze. Dostępność na rynku wielu rozwiązań umożliwia dostosowanie odpowiedniego urządzenia do potrzeb klientów. Przy wyborze sposobu ogrzewania wody użytkowej, bierze się pod uwagę przede wszystkim koszty eksploatacji urządzenia. W artykule przedstawiono analizę wpływu cen gazu ziemnego w latach 2005-2012 na koszty wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Wykazano, że w budownictwie wielorodzinnym, konkurencyjnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie indywidualnych kotłów gazowych. Keywords: domestic hot water, natural gas, gas boiler Abstract In the age of civilization, hot water has become a standard in human life. It can be supplied with district heating network or, more often, heated in individual boilers or heaters. Availability of multiple solutions in the market enables adjusting the appropriate equipment for users needs. While choosing the method of water heating, primarily, the system running costs are taken into account. The paper presents an analysis of the impact of gas prices on the costs of producing domestic hot water in 2005-2012. It has been demonstrated that in the multi-family building industry the use of individual gas boilers seems to be competitive solution. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Boryca; boryca@wip.pcz.pl **) Mgr inż. Marta Kowalik ***) Mgr inż. Barbara Halusiak Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Analysis of Influence of Natural Gas Prices on Producing Costs of Domestic Hot Water with Two-Function Gas Boiler in Multi-Family Building Industry JAR[...]

Polityka sprzedaży ciepłej wody użytkowej w MPEC S.A. w Tarnowie na tle zmian rynku ciepła

Czytaj za darmo! »

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed problemem ograniczonego przyrostu mocy zamówionej dla nowych odbiorców. Jak wskazują doświadczenia MPEC S.A. w Tarnowie, istnieją możliwości zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej przez pozyskanie obiektów, w których do tej pory przygotowanie c.w.u. następowało za pomo[...]

 Strona 1  Następna strona »