Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych

Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych DOI:10.15199/9.2017.9.1


  1. Wprowadzenie Od jakości czynnika rozprowadzającego ciepło w systemach grzewczych zależy efektywność i trwałość ich pracy. Woda, jako najczęściej wykorzystywany czynnik w wewnętrznych instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607 [3] oraz opisane w pracy [5]. W praktyce instalacje grzewcze są uzupełniane najczęściej wodą pitną z sieci wodociągowej lub wodą z sieci ciepłowniczej. Ze względu na inne funkcje, pełnione przez wodę w tych źródłach, różne są również jej właściwości fizykochemiczne. Badania przeprowadzono starając się ustalić zasadność stosowania wody z obu tych źródeł w instalacjach grzewczych, przez oznaczenie podstawowych parametrów decydujących o jej właściwościach korozyjnych. 2. Badania W maju 2016 r. wykonano badania chemiczne próbek wody pobranych z 3 punktów czerpalnych zlokalizowanych w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z zaworów: - czerpalnego bez perlatora z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (określana jako próbka wody wodociągowej), - spustowego z instalacji centralnego ogrzewania - stanowiska wykorzystywanego do ćwiczeń dydaktycznych (określana jako próbka wody z instalacji centralnego ogrzewania), - spustowego umieszczonego w rozdzielaczu po stronie wysokiej węzła cieplnego (próbka wody z sieci ciepłowniczej). W badaniach oznaczano: - temperaturę - przy pobieraniu każdej próbki, - odczyn pH - metodą elektrometryczną, - mętność - metodą fotometryczną oraz organoleptycznie, - barwę - organoleptycznie (wizualnie) oraz porównawczo wg skali platynowej, - zapach ‒ organoleptycznie, - zasadowość ogólną - wobec oranżu metylowego, - twardość ogólną - metodą wersenianową, - azot amonowy - metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Nesslera, - chlorki - metodą Mohra, `[...]

Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych DOI:10.15199/9.2017.8.4

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W instalacjach centralnego ogrzewania ciepło najczęściej rozprowadzane jest za pomocą wody, krążącej w systemie rur i przez elementy oddające ciepło, np. takie jak grzejniki lub pętle ogrzewania płaszczyznowego. Niezależnie od systemu, efektywność pracy jest w dużej mierze zależna od jakości wody wprowadzanej do obiegu. Czynnik grzewczy o dużej zawartości jonów, głównie węglanów i wodorowęglanów, powoduje wytrącanie osadów, szczególnie w miejscach o najwyższej temperaturze, czyli kotłach i wymiennikach ciepła. Powstała w ten sposób warstwa, tzw. kamienia kotłowego zmniejsza skuteczność wymiany ciepła z otoczeniem, co obniża sprawność całego systemu zwiększając koszty eksploatacji. Odłożone na metalowych powierzchniach osady sprzyjają rozwojowi korozji lokalnej, a w skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do uszkodzenia kluczowych elementów systemu grzewczego. Korozja w instalacjach grzewczych rozwija się również niezależnie od osadów węglanowych i może być intensyfikowana przez wiele czynników, na przykład takich jak nieodpowiednie pH, czy wysokie stężenie rozpuszczonych gazów [2], [8], [9]. Czynniki te są podstawową przyczyną nieefektywnej pracy systemów grzewczych i ich awarii. Jak z tego wynika, długa i bezawaryjna praca systemu grzewczego wiąże się nierozerwalnie z jakością płynącego w instalacji czynnika. 2. Wymagania stawiane wodzie w instalacjach grzewczych Za kryterium jakości wody wypełniającej instalacje grzewcze przyjmuje się czynniki warunkujące szybkość zachodzenia procesów korozyjnych i osadotwórczych. Stanowi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §133 pkt. 4 [9] oraz norma PN-93/C-04607 [8]. W normie [8] określone są wymagania stawiane wodzie grzewczej oraz systematyka jej badań. Wymagania przytoczonego aktu normatywnego [8] formalnie nie obejmują instalacji z kotłami o mocy grzewczej do 25 kW. No[...]

Opinia w sprawie "Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła" opracowanymi w Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ul. Przybyszewskiego 3/5, 30-128 Kraków DOI:


  1. Podstawa opracowania i przedmiot opinii.Opinię opracowano w KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na życzenie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ul. Przybyszewskiego 3/5, 30-128 Kraków zgodnie z pismem nr: 02/09/2015/PL/01. 42 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/1 (2016) Przedmiotem opinii są "Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła": ■ Część 4. Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda. Osadzanie się kamienia kotłowego w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda. Wydanie 01/2014 - opracowane na podstawie VDI 2035. Część 1 - Część 5. Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda. Korozja spowodowana oddziaływaniem wody grzewczej. Wydanie 01/2015 - opracowane na podstawie VDI 2035. Część 2. 2. Uwagi ogólne Współczesne systemy grzewcze wykonywane z różnych materiałów, regulowane i sterowane za pomocą nowoczesnej automatyki, wymagają wody obiegowej i uzupełniającej o odpowiedniej jakości. Przekroczenie granicznych wartości podstawowych parametrów wody (odczynu, twardości ogólnej, zawartości tlenu i zawiesiny) określonych w normach, zaleceniach i wymaganiach gwarancyjnych producentów urządzeń skutkuje obniżeniem sprawności wytwarzania, przesyłania i przekazywania ciepła, a także zwiększoną liczbą awarii spowodowanych korozją przewodów i urządzeń, uszkodzeniem pomp i innych elementów systemów grzewczych (automatyki i urządzeń pomiarowych). Ponadto niewłaściwie przygotowana woda grzewcza zn[...]

NOWE PRODUKTY DOI:

Czytaj za darmo! »

Otulina z wełny mineralnej Paroc HVAC Section AluCoat T.Firma Paroc wprowadziła Paroc HVAC Section AluCoat T - otulinę z niepalnej wełny kamiennej, pokrytą dodatkową warstwą zbrojonej folii aluminiowej, przeznaczoną do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, kanałów klimatyzacyjnych o[...]

Korozja grzejników w instalacji centralnego ogrzewania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem występowania korozji po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Przeprowadzono badania korozji na modelu instalacji centralnego ogrzewania, w którym przewody wykonano z miedzi, a grzejnik był stalowy. Taki model pozwolił zbadać wpływ połączeń różnych metali w instalacji centralnego ogrzewania na szybkość procesu korozji. Badania przeprowadzono w warunkach przypominających prace rzeczywistej instalacji grzewczej. Postęp korozji określono na podstawie analizy wody, którą pobrano z instalacji podczas jej pracy. WAŻNYM etapem projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zaraz po dokonaniu obliczeń zapotrzebowania na moc ciepła, jest dobór materiałów z jakich zostaną wykonane poszczególne elementy instalacji, tj. przewody, grzejniki i złączki. Do[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Woda chłodnicza

Czytaj za darmo! »

Procesy chłodzenia występują praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Powszechnie stosowanym medium odbierającym ciepło jest woda i/lub powietrze. Zastosowanie zarówno jednego, jak i drugiego czynnika jest uzasadnione termodynamicznie i ekonomicznie, charakteryzują się one bowiem powszechnością występowania i łatwą osiągalnością. Powietrze jest dostępne bez żadnych ograniczeń, aczkolwiek termodynamicznie jest zdecydowanie mniej korzystne od wody. Woda ma z kolei bardzo dobre właściwości termodynamiczne, ale dostępność wody o odpowiedniej jakości jest ograniczona ze względu na występujący jej deficyt. Na każdego mieszkańca Europy przypada średnio 4560 m3 wody, a w Polsce trzy razy mniej. W Europie tylko Belgia i Malta mają mniejsze zasoby od naszych. Sytuację poga[...]

Doczyszczanie wody w hotelach


  W każdym nowoczesnym hotelu znajdują się obiekty technologiczne, które najczęściej zasilane są wodą spełniającą specjalne wymagania znacznie wyższe niż dla wody przeznaczonej do spożycia - zimnej wody użytkowej (z.w.u.). Oprócz celów bytowych woda zużywana jest na cele technologiczne - np. do klimatyzacji, instalacji c.o., pralni, na specjalne potrzeby kuchni, do urządzeń rekreacyjnych i hydrodekoracyjnych, do celów przeciwpożarowych. Dla wszystkich tych celów najczęściej konieczne jest dodatkowe uzdatnianie wody, które w przypadku wody ujmowanej z sieci wodociągowej związane jest z jej doczyszczaniem w lokalnych stacjach doczyszczania wody (LSDW) lub w mniejszych systemach - tzw. domowych stacjach doczyszczania wody (DSDW). Niekiedy stosowane są rozwiązania trójstopniowe, w kt[...]

Aktualne standardy wąskopasmowych sieci PLC do zastosowań w inteligentnych instalacjach elektrycznych


  Charakterystyczną cechą współczesnych urządzeń elektrycznych jest to, że coraz częściej oprócz zasilania energią elektryczną do właściwego działania wymagają jeszcze zasilenia ich danymi cyfrowymi. Dotyczy to nie tylko urządzeń powszechnie kojarzonych z informatyką takich jak komputery i serwery, ale także tradycyjnych urządzeń powszechnie używanych w gospodarstwach domowych (np. telewizory, odtwarzacze multimedialne) oraz systemach elektroenergetycznych (generatory energii elektrycznej, aparatura w systemach przesyłowych i rozdzielczych, liczniki energii). Tradycyjną metodą doprowadzenia do urządzeń strumienia danych cyfrowych jest wykorzystanie osobnego (w stosunku do zasilania) medium transmisyjnego. Może to być medium przewodowe (np. kable koncentryczne, skrętkowe, światłowodowe) lub też medium bezprzewodowe (np. łącze radiowe lub optyczne w otwartej przestrzeni). Cechą wspólną tradycyjnych rozwiązań jest konieczność utworzenia osobnej infrastruktury transmisyjnej, która w przypadku mediów przewodowych obejmuje także doprowadzenie wydzielonego medium do urządzeń końcowych. Ten ostatni warunek może być szczególnie problematyczny w przypadkach, gdy urządzenia znajdują się w starszych budynkach nie mających okablowania teleinformatycznego, gdy pracują w terenie o małym stopniu zurbanizowania lub gdy rozmieszczone są na rozległym obszarze. Ponieważ stacjonarne urządzenia elektryczne praktycznie zawsze dołączone są do sieci zasilającej, atrakcyjna jest możliwość wykorzystania tej sieci nie tylko do zasilania urządzeń energią elektryczną, ale także do wysyłania i odbierania przez te urządzenia danych cyfrowych. Takie rozwiązania określane są jako technologie PLC (power line communications) i obecnie stały się alternatywą dla przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisyjnych [1]. Artykuł stanowi rozwinięcie publikacji [2] (dotyczącej głównie technologii szerokopasmowych) uwzględniające aktualne standardy i zastosowania wąs[...]

Przetestowana i przygotowana na największe wyzwania pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Wilo-Stratos PICO-Z DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki specjalnemu wyposażeniu nowa pompa Wilo-Stratos PICO-Z doskonale sprawdza się w systemach wody użytkowej i spełnia tym samym dwa kluczowe wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do tego typu zastosowań: zapobiega stagnacji wody w rurociągu oraz zapewnia ochronę przed bakteriami z rodzaju Legionella oraz zapewnia stały dostęp do ciepłej wody użytkowej Wilo-Stratos PICO-Z jest wyposażona w dwa tryby pracy: "tryb ręczny“ (Δp-c) i "tryb regulacji temperaturowej“. Dzięki możliwości wyboru pompę można optymalnie dopasować do charakterystyki instalacji. Tryb ręczny polega na utrzymywaniu stałej różnicy ciśnień odpowiednio do ustawionej wcześniej wartości zadanej. W trybie regulacji temperaturowej prędkość obrotowa pompy zależy od temperatury wody i jest regulowana w taki sposób, że temperatura powrotu utrzymywana jest stale powyżej zadanej [...]

 Strona 1  Następna strona »