Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku

Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej - studium przypadku DOI:10.15199/9.2017.8.5

Czytaj za darmo! »

W Polsce od lat obserwowany jest rozwój termicznej energetyki solarnej, m.in. w sektorze budownictwa jednorodzinnego [3]. Dalszy rozwój tego rodzaju energetyki jest determinowany warunkami słonecznymi. W skali roku, nasłonecznienie na powierzchni Polski, wynosi około 1000 kWh/(m2·rok) i jest dwa razy mniejsze niż w krajach Europy Południowej. W celu zwiększenia uzysku energii solarnej stosuje się, rozwiązania polegające na zwiększeniu powierzchni kolektorów lub zwiększeniu pozyskania energii słonecznej z ograniczonej powierzchni. Druga grupa metod polega na stosowaniu kolektorów o większej sprawności, efektywniejszych systemów odbioru ciepła w formie odpowiednio dobranych zasobników lub układu zasobników, ograniczeniu strat przesyłania ciepła od kolektorów do odbiornika, optymalizacji lokalizacji i orientacji kolektora, wyeliminowaniu zacienienia przez inne budynki lub drzewa. W warunkach polskich kryterium ekonomiczne i stosowane rozwiązania techniczne zależą od zakładanego przez odbiorcę stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez kolektory słoneczne. Najczęściej wybierane są rozwiązania zapewniające pokrycie 30%-60% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Im większy stopień pokrycia zapotrzebowania, tym wyższy koszt instalacji wynikający z konieczności zapewnienia większej powierzchni kolektora [12]. Przy zwiększonym stopniu pokrycia zapotrzebowania optymalny kąt nachylenia kolektora wynikający ze względów ekonomicznych może odbiegać od kąta optymalnego pod względem dostępnego nasłonecznienia. Najczęściej zwiększenie wykorzystania energii słonecznej uzyskiwane jest przez zmianę kąta nachylenia kolektora (rys. 1). Jest to rozwiązanie najprostsze, a inne opcje polegają na zmianie kąta nachylenia i azymutu (rys. 2.). 332 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) W pracy skupiono się na opcji zastosowania optymalnej w danej lokalizacji orientacji i kąta pochylenia kolektora. Jest to możliwe dzięki zastosow[...]

Opłacalność stosowania instalacji zasilanych cieczowymi kolektorami słonecznymi

Czytaj za darmo! »

Cieczowe kolektory słoneczne to elementy instalacji pośredniczące w zamianie energii słonecznej w cieplną, wykorzystywaną na potrzeby grzewcze (w Polsce najczęściej do przygotowania ciepłej wody i podgrzewania wody w basenach, rzadziej do ogrzewania budynków). W naszej strefie klimatycznej największe zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze przypada na okres od października do maja, podczas gdy najbardziej korzystny do pozyskiwania energii słonecznej jest czas od marca do października. Instalacje solarne charakteryzują się wysokimkoszteminwestycyjnym, który obejmuje: absorbery cieczowe, konstrukcje wsporcze, wymienniki i zasobniki ciepła, rurociągi, armaturę, pompy oraz urządzenia sterujące. Jest to wydatek 1500 - 5000 zł/m2 absorbera. Jednostkowe koszty dużych inst[...]

Czynniki wpływające na efektywność kolektorów słonecznych


  Dążąc do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, w budynkach energooszczędnych, obok odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz instalacyjnych, rozważa się często wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w tej grupie rozwiązań są cieczowe kolektory słoneczne. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoki udział energii odnawialnej w stosunku do energii dostarczonej. Nie zawsze jednak wykorzystanie kolektorów słonecznych poprzedzone jest rzetelną analizą techniczno-ekonomiczną, co przy dosyć wysokich nakładach inwestycyjnych może prowadzić do nieracjonalnego wykorzystania środków finansowych. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na to, jakie czynniki wpływają na efektywność tego typu instalacji. Parametry kolektorów cieczowych Najważniejszą cechą charakteryzującą kolektor słoneczny jest sprawność, decydująca o jego mocy w danych warunkach pracy, a co za tym idzie, ilość energii, jaką możemy za jego pośrednictwem uzyskać. Sprawność kolektora cieczowego zależy od warunków jego eksploatacji (natężenia promieniowania słonecznego oraz różnicy temperatury kolektora i otoczenia) i jest określana na podstawie następujących parametrów: - sprawność optyczna - jest to najwyższa sprawność danego kolektora wynikająca z jego konstrukcji określana współczynnikiem η0; - współczynniki strat k1 i k2 - charakteryzujące wielkość strat wynikających z różnicy temperatury kolektora i otoczenia. Aby ujednolicić metodę obliczeniową i umożliwić porównywanie różnych kolektorów, sprawność optyczną i współczynniki strat określa się zwykle w stosunku do powierzchni apertury (czynnej) kolektora. Powierzchnia ta jest wyznaczana w ściśle określony sposób zarówno w przypadku konwencjonalnych kolektorów płaskich, jak i próżniowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku kolektorów próżniowych stosunek powierzchni czynnej do powierzchni brutto jest zwykle zna[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Typ cyrkulacji atmosferycznej a efektywność pracy instalacji solarnej


  Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania słonecznego oraz efektywności pracy instalacji solarnej na stanowisku pomiarowym znajdującym się we Wrocławiu. Uzyskane wartości zestawiono z danymi opisującymi sytuację synoptyczną w wybranych dniach. Zestawienie wyników umożliwiło sformułowanie wniosków dotyczących wpływu określonych typów cyrkulacji atmosferycznej na prace instalacji solarnej.1. Wstęp Unia Europejska w komunikatach i planach działania zaleca zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych w krajach członkowskich w wyniku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, czyli opartą w części na źródłach energii odnawialnej [1, 2]. Jednak z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wiążą się dość spore niedogodności. Szczególnie dotyczą one technologii pozyskiwania energii z wiatru oraz promieniowania słonecznego. Źródła te charakteryzują się nieprzewidywalnością, która wynika najczęściej ze zmiennych warunków meteorologicznych. Poznanie relacji występujących między warunkami meteorologicznymi a efektywnością pracy instalacji wytwarzającej ciepło, może przyczynić się w przyszłości do efektywnego zarządzania sieciami energetycznymi wykorzystującymi źródła odnawialne. Dlatego w niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu typu cyrkulacji meteorologicznej na efektywność pracy instalacji solarnej. Faktem jest, że klimat, lokalizacja oraz sposób montażu instalacji solarnej wpływają na efektywność produkcji ciepła [3, 4, 5]. Podjęto więc próbę analizy wielkości wpływu warunków atmosferycznych na efektywność pracy instalacji solarnej. Głównym celem przedstawionej analizy jest oszacowanie wpływu warunków cyrkulacji atmosferycznej na ilość ciepła uzyskiwanego z instalacji solarnej. Promieniowanie słoneczne jest ściśle związane z cyrkulacją atmosferyczną i zjawiskami meteorologicznymi. Jednak głównym elementem tego artykułu jest wykazanie, że typ cyrkulacji atmosferycznej wpływa na efektywność pracy instalacji [...]

Wpływ udziału różnych źródeł pokrywających potrzeby cieplne budynku na jego charakterystykę energetyczną DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie budynku jednorodzinnego określono wpływ udziału różnych źródeł ciepła (kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kolektor słoneczny i kominek) w pokryciu jego potrzeb cieplnych na charakterystykę energetyczną budynku. Przeanalizowano również zmiany wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię w zależności od przyjętej liczby mieszkańców i jednostkowego zużycia ciepłej wody.DUŻE zużycie energii w celu utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach skłania do oszczędności, zarówno ze względu na wymierne korzyści ekonomiczne, jak i redukcję emisji zanieczyszczeń. Ma to odzwierciedlenie w aktach prawnych dotyczących obiektów budowlanych i ich wyposażenia. W styczniu 2009 roku we Wspólnocie Europejskiej został wprowadzony obowiązek certyfikacji energetycznej budynków, jako promowanie poprawy ich efektywności energetycznej [1, 2]. Wprowadzona w Polsce metodologia [4] pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania na energię do pokrycia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku i jest miarą jego efektywności energetycznej oraz poziomu techniki instalacyjnej. Charakterystyka energetyczna budynku wyznaczana jest w standardowych warunkach klimatycznych i standardowych warunkach użytkowania obiektu. Założenia przyjęte w metodologii oraz dobór różnych źródeł ciepła do pokrycia potrzeb cieplnych, wpływają w istotny sposób na wartości wskaźników zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono analizę charakterystyki energetycznej jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy różnych założeniach wyjściowych. Ogólna charakterystyka budynku Przedmiotem analizy jest budynek mieszkalny jednorodzinny, przeznaczony dla 5-osobowej rodziny. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z garażem wbudowanym na poziomie parteru. Obiekt, zorientowany na osi wschód - zachód, zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (okolice Zamościa), na zacienionej działce o łącznej powierzchni 2100 m2. Front budynku [...]

Zabudowa stelaża podtynkowego WC DOI:

Czytaj za darmo! »

Nowoczesna technologia zabudowy stelaża podtynkowego WC staje się nie tylko łatwiejsza, ale również daje poczucie bezpieczeństwa i większego komfortu użytkowania (fotografia). Rozwój nowoczesnych materiałów w budownictwie jest nieustanny. Charakteryzują się one lepszymi parametrami użytkowymi niż dotychczas stosowane, szybszym czasem i mniej skomplikowaną technologią montażu. W wielu przypadkach przekłada się to na korzyści w trakcie funkcjonowania, m.in. większa trwałość oraz komfort w dłuższym czasie użytkowania. Tak jest i tym razem. Połączenie materiałów, jakim jest polistyren ekstrudowany (potocznie zwany XPS lub styrodu[...]

Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego DOI:10.15599/9.2016.3.2

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano prace związane z przygotowaniem obiektu do badań, przebieg badań porównawczych i wyniki analizy opłacalności ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Zmiany w układzie polegały na jego rozbudowie o dodatkowe źródło ciepła w postaci kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem dwuwężownicowym łączącym dotychczasowe elementy instalacji. W badaniach wykorzystano wyniki rocznych pomiarów dotyczących efektów pracy instalacji oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskaną dostępność nasłonecznienia porównano z rokiem referencyjnym uzyskując w ten sposób współczynnik nierównomierności okresu pomiarowego względem średniej wieloletniej wyznaczonej na podstawie danych zebranych w najbliższej stacji pogodowej. W efekcie otrzymano oszacowane wartości wskaźników charakteryzujących ekonomikę zastosowania rozwiązania technicznego.1. Wprowadzenie Odnawialne źródła energii uchodzą za obszar rozwoju energetyki o najlepszych perspektywach. Ich rosnącą popularność wymuszają częściowo dyrektywy unijne i idące w ślad za nimi zmiany przepisów krajowych [3, 7]. Aby przyspieszyć zmiany pożądane przez władze, a w niektórych przypadkach uzasadnić ich realizację [5, 8, 14, 15], oferuje się dotacje na zakup i montaż OZE, w tym m.in. kolektorów słonecznych, które wspomagają proces przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Opłacalność takich rozwiązań bardzo często zależy od wielkości dotacji.W celu obliczenia opłacalności ekonomicznej powstało wiele narzędzi wspomagających ten proces. Przedstawiony problem jest znany i był niejednokrotnie analizowany w odniesieniu do warunków polskich [4, 6, 17, 21, 22], badania te jednak zwykle bazują na obliczeniach symulacyjnych, a nie na danych rzeczywistych pochodzących z pomiarów. Przy czym prowadzenie badań wyłącznie w warunkach rzeczywistej pracy instalacji rodzi obawy o reprezentatywność warunków w jakich prowadzone były pomiary, a tym samym r[...]

Montaż kolektorów słonecznych DOI:10.15199/2.2015.12.4


  W artykule omówiono zagadnienia związane z technologią montażu kolektorów słonecznych na połaci dachu lub płaszczyźnie poziomej obok budynku. Ważnym zagadnieniem technicznym i energetycznym jest również odpowiednia odległość między kolektorami.Możliwości usytuowania kolektorów Kolektory słoneczne należy montować stosownie do istniejących możliwości u przyszłego użytkownika instalacji solarnej. Należy uwzględnić życzenia klienta oraz warunki panujące na obiekcie, jak również obostrzenia, wynikające z konstrukcji kolektorów. Istnieje wiele możliwości posadowienia kolektorów słonecznych, przedstawionych na rys. 1. W zależności od sytuacji zaistniałej u użytkownika instalacji solarnej, może wystąpić kilka podstawowych wariantów konstrukcji mocujących. Najczęstszym rozwiązaniem jest montaż kolektorów na połaci dachowej. Kolektory umieścić można na budynku, ale również na dachu garażu lub w ogrodzie. Kolektory słoneczne można instalować w dowolnej konfiguracji. Mogą być instalowane zarówno na dachu, balkonie, ścianie południowej, jak i na ziemi - na stojaku. Montaż na dachu płaskim lub na podłożu umożliwia optymalne usytuowanie kolektorów słonecznych. Kolektory montowane są na ramie nośnej. Przy montażu kolektorów na[...]

Monitorowanie układów solarnych małej mocy DOI:10.15199/9.2015.3.3


  W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W artykule przedstawiono główne cechy małych instalacji solarnych włączonych do układu przygotowania c.w.u. oraz system monitoringu tych instalacji w celu ustalenia rzeczywistych efektów pracy i działań umożliwiających doskonalenie ich pracy.1. Wprowadzenie - definicja układu solarnego malej mocy W niniejszym artykule przyjęto, że układ solarny małej mocy to instalacja służąca do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku jednorodzinnego. Ciepło pozyskane z instalacji solarnej pokrywa zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) gospodarstw domowych szczególnie w budownictwie mieszkaniowym rozproszonym. Małe instalacje solarne to w przeważającej części instalacje dwu- lub trzykolektorowe. W instalacjach tych powierzchnia absorpcji pojedynczego kolektora wynosi ok. 2,5 m2, a jego moc przy strumieniu promieniowania słonecznego w płaszczyźnie kolektora G = IKS = 1000 W/m2 i różnica średniej temperatury tm czynnika solarnego podgrzewanego w kolektorze i temperatury powietrza zewnętrznego tm - te wynosi ok. 2 000 W. Instalacje solarne malej mocy wyposażone są przeważnie w zbiorniki (zasobniki c.w.u.) o pojemności od 300 do 400 litrów. Wielkości nominalne instalacji: liczba kolektorów i ich pole powierzchni oraz pojemność zbiornika wzrastają wraz z zapotrzebowaniem na c.w.u. i są funkcją liczby osób mieszkających w budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych rzadko jednak liczba kolektorów przekracza 4 do 6, a pojemność zbiornika 500 litrów. W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W celu wyz[...]

 Strona 1  Następna strona »