Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I.

Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach DOI:10.15199/9.2017.12.5

Czytaj za darmo! »

Środowisko cieplne panujące w pomieszczeniach wpływa na odczucia użytkownika oraz jego produktywność. Wytyczne w tym zakresie pojawiające się w normach bazują na modelu komfortu cieplnego opracowanego przez Fangera [3]. Podstawowe badania prowadził on pośród populacji młodzieży akademickiej. Jednakże w badaniach szczegółowych uwzględnił wpływ wielu innych czynników mogących powodować odmienne postrzeganie warunków cieplnych (m.in. wiek, płeć, budowa ciała, różnice etniczne) [3]. W większości środowisk wewnętrznych umiarkowany stres cieplny nie powodował skutków zdrowotnych, a ma zapewnić komfort przebywania i zwiększyć produktywność [3], [5]. Bezsprzecznie są też obiekty, w których należy szczególnie zadbać o warunki cieplne, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 15251 [9] są to obiekty, w których przebywają osoby osłabione i wrażliwe, m.in. chorzy, osoby starsze i małe dzieci. Do tego typu obiektów należą szpitale. W szpitalach 518 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) występują pomieszczenia, w których wymagana jest standardowa, wysoka lub bardzo wysoka dbałość o warunki cieplne. Dotychczas w polskich szpitalach prowadzono badania warunków cieplnych w salach operacyjnych, w których wymagana jest bardzo wysoka dokładność zapewnienia warunków cieplnych i wilgotnościowych [15], 1[6]. Natomiast inną grupę pomieszczeń, w których również wysoka dbałość o warunki cieplne powinna być priorytetowa, stanowią standardowe sale chorych [9], [14]. W szpitalnych salach chorych przebywają pacjenci o różnym stanie zdrowia, są oni często osłabieni, a sporą grupę pacjentów stanowią osoby starsze. Wszystkie te aspekty uzasadniają potrzebę stosowania najwyższych wymagań w zakresie komfortu cieplnego, które zgodnie z normą PN-EN 15251 [9] powinny odpowiadać kategorii A, a więc wskaźnik PMV powinno zawierać się w granicach od -0,2 do +0,2. Na przestrzeni ostatnich lat badania warunków cieplnych w salach chorych prowadzone były w [...]

Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I DOI:10.15199/9.2017.8.6

Czytaj za darmo! »

Środowisko cieplne jest jednym z elementów wpływających na odbieranie warunków środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach. W wielu przypadkach temat ten jest jednak traktowany pobocznie, ze względu na powszechne przekonanie, że każdy użytkownik może w każdej chwili założyć/zdjąć dodatkowy element odzieży lub też zmienić nastawę termostatu przy grzejniku itp. Tymczasem istnieją pomieszczenia, w których przebywają osoby nie mające możliwości dostosowania swojej aktywności czy też zestawu odzieży do panujących warunków, a jednocześnie ze względu na swój stan zdrowia i niską aktywność fizyczną są bardziej wrażliwe na zmiany parametrów środowiska wewnętrznego. Do takiej grupy użytkowników należą m.in. pacjenci przebywający w szpitalach. Wymagania odnośnie do środowiska wewnętrznego poszczególnego rodzaju sal chorych (np. sale pooperacyjne, sale chorych na OIOM czy też izolatki) są bardziej restrykcyjne i zależą w dużej mierze od stanu zdrowia pacjentów oraz charakterystyki choroby [2], [3], natomiast mniej re336 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) strykcyjnie traktowane są standardowe sale chorych, które, zgodnie z normą PN-EN 15251:2012 [5], można zakwalifikować do pomieszczeń kategorii I, zatem z wysokim poziomem oczekiwań, używanych przez osoby bardzo wrażliwe, wątłe, o specjalnych wymaganiach jak osoby niepełnosprawne, chorzy, bardzo małe dzieci i osoby starsze. Zgodnie z zapisami tej normy w budynkach wyposażonych w mechaniczne chłodzenie wskaźnik PMV [4] powinien wynosić w granicach -0,2 < PMV < +0,2, a PPD < 6%. Dodatkowo w projekcie normy prPN-prEN 16798 [1] dołożono informacje dotyczące granic dyskomfortu lokalnego, tj.: DR < 10%, a zatem maksymalna prędkość powietrza zimą 0,1m/s, latem - 0,12m/s; maksymalna różnica temperatury powietrza między głową a kostkami - 2oC (co odpowiada PD < 3%); temperatura podłogi między 19oC a 29oC (co odpowiada PD < 10%); maksymalna asymetria temperatury promieniowania z[...]

Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II DOI:10.15199/9.2017.9.7

Czytaj za darmo! »

1. Wyniki ankiet prowadzonych wśród osób hospitalizowanych w chwili wypełnienia ankiety W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali swoje odczucia odnośnie duszności. Wyniki przedstawiono na rys. 7. Niezależnie od pory roku ok. 60% ankietowanych wskazywało, że nie odczuwa duszności. Nieznacznie duszno było dla 26% ankietowanych w okresie jesiennym i zimowym oraz 19% w okresie letnim. Najwięcej ocen "duszno" pojawiło się w okresie letnim (17%), w okresie jesiennym i zimowym po 12%. Bardzo duszno wskazywało mniej niż 5% ankietowanych o każdej porze roku. W odniesieniu do ruchu powietrza to jego odczuwanie występowało głównie latem, kiedy to otwieranie okien było głównym sposobem regulacji parametrów środowiska cieplnego w salach (rys. 8). W tym okresie 45% ankietowanych odczuwało nieznaczny uch powietrza, 23% ‒ odczuwało ruch powietrza i 6% ‒ odczuwało znaczny ruch powietrza. W okresie jesiennym i zimowym ok. 56% ankietowanych nie odczuwało ruchu powietrza, z tym, że w okresie jesiennym 22% ankietowanych odczuwało nieznaczny ruch powietrza 14% ankietowanych odczuwało ruch powietrza, natomiast w okresie zimowym 30% ankietowanych odczuwało nieznaczny ruch powietrza, a 12% ‒ odczuwało ruch powietrza. Jednocześnie w odniesieniu to CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/9 (2017) 387 5 4 6 29 29 30 33 44 40 33 24 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lato Jesien Zima Komfortowo Nieznacznie sucho Sucho Bardzo sucho preferencji ankietowanych dotyczących ruchu powietrza w sali w okresie letnim 50% ankietowanych wskazało, że chciałoby, aby w sali było przewiewniej, 45% nie wprowadzałoby żadnych zmian, a 5% aby było mniej przewiewnie. W okresie jesiennym proporcje te nie uległy znaczącym zmianom, tj. 53% ankietowanych nie wprowadziłoby żadnych zmian, natomiast 41% ankietowanych chciałby aby było przewiewniej, a 6% ankietowanych - mniej przewiewnie. Również podobnie sytuacja kształtowała się pośród[...]

Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych DOI:10.15199/9.2016.5.3

Czytaj za darmo! »

W szpitalnych salach chorych powinny występować komfortowe warunki środowiskowe, które zapewnią możliwie krótki okres hospitalizacji i zredukują częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych. W artykule przedstawiono przegląd i analizę porównawczą wymagań prawnych i normatywnych (krajowych i zagranicznych) dotyczących środowiska wewnętrznego w szpitalnych salach chorych.1. Wstęp Systemy kształtowania środowiska wewnętrznego w salach chorych powinny zapewniać komfortowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz hospitalizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami [1], wymagane jest zapewnienie "oświetlenia naturalnego i sztucznego, odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza, oraz zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami". Część spośród wyżej wymienionych wymagań realizowana jest za pomocą systemów wentylacji i klimatyzacji. Są to wymagania cieplne, wilgotnościowe, technologiczne i sanitarno-higieniczne. Stopień i zakres ich realizacji powinien mieć odzwierciedlenie w konfiguracji i parametrach pracy systemów wentylacji i klimatyzacji. Podstawowe wytyczne dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji podane są polskich aktach prawnych [1-4]: - "Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy" [2], - "Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami" [1], - "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i u[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Odczucia cieplne chirurgów i personelu medycznego podczas prowadzenia operacji - wstępne wyniki badań ankietowych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego w celu stwierdzenia, jak warunki środowiska cieplnego panujące w salach operacyjnych w istniejących szpitalach, są odbierane przez użytkowników.1. Wstęp W artykule [1] przedstawiono przegląd regulacji i wytycznych odnośnie do środowiska cieplnego panującego w salach operacyjnych. Wskazano, że problem komfortu cieplnego pracowników jest traktowany w obowiązujących dokumentach marginalnie, jedynie w normach zagranicznych problem ten jest uwzględniany. Pomimo braku tego rodzaju zapisów w polskich dokumentach możliwe jest uwzględnianie odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego podczas projektowania nowych obiektów lub też modernizacji jednostek już istniejących. W celu stwierdzenia, jak warunki środowiska cieplnego panujące w salach operacyjnych w istniejących szpitalach, są odbierane przez użytkowników, przeprowadzono ankietę wśród lekarzy chirurgów i personelu medycznego. W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wyniki ankiet, na podstawie których można już wskazać ogólną tendencję. Badania ankietowe będą definitywnie zakończone w 2016 r. 2. Ankieta dotycząca odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego Ankieta została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB i jest dostępna pod adresem www.ciop.pl/salaoperacyjna. Informacja o ankiecie została rozesłana do dyrektorów przeszło 600 polskich szpitali i klinik, w których wykonywane są zbiegi w salach operacyjnych. Do czasu opracowania niniejszego artykułu uzyskano 146 wypełnionych zwrotnych ankiet. Ankieta składa się z 24 pytań podzielonych na 4 części. W pierwszej części występują pytania związane z informacjami o respondenta[...]

Literatura ...nasze propozycje

Czytaj za darmo! »

Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski: "Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach - teoria i praktyka eksploatacji", wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o. (2007 r.) monografia 9, objętość 224 strony, nakład 1600 egz., cena 77 zł.Książka zawiera niezbędne w codziennej praktyce informacje adresowane do osób zajmujących się eksploatacją systemów klimatyzacyjno- wentylacyjnych w obiektach służby zdrowia ora[...]

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1


  Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże [...]

Jakość życia pacjentów dializowanych DOI:10.15199/48.2018.7.3


  Wprowadzenie Zapewnienie odpowiedniej jakości życia człowieka jest wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się przewlekła choroba. Cykl życia pacjenta zostaje podporządkowany systematycznie przyjmowanym lekom, poddawaniu się badaniom, kontrolom i procedurom medycznym. Zmiana sytuacji życiowej, w której choroba i jej leczenie są priorytetem, stanowi dla pacjentów podstawowy problem związany z jakością życia. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego regularnymi dializami, stanowią tutaj szczególny przykład wpływu schorzenia na jakość życia chorego. Motywacja jest kluczowa dla pacjentów dializowanych, gdyż pomaga ona w większym stopniu podejmować wyzwanie i walczyć o swoje godne życie [18]. Pacjenci potrzebują wsparcia ze strony 22 2018 L i p i e c JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA Jakość życia pacjentów dializowanych bliskich osób - rodziny, przyjaciół, znajomych. Pomoc można również uzyskać od pozarządowych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, spotkań z innymi pacjentami dializowanymi. Nad organizacjami czuwa personel medyczny dostarczający niezbędną wiedzę i pomoc (lekarze, pielęgniarki, dietetycy i psychologowie). Problem jakości życia pacjentów dializowanych jest złożony. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym napotykają trudności wynikające z samej choroby, jak również jakości kompleksowej obsługi przez placówki medyczne. Problem jakości dotyczy wszystkich: pacjentów, bliskich zaangażowanych w proces leczenia chorego, personel medyczny obsługujący pacjenta, płatnika, czyli NFZ, poszukującego równowagi między kosztem leczenia, finansowaniem a jakością wykonanej procedury. Jakość życia pacjentów dializowanych Problematyką jakości życia zajęła się organizacja WHO, która to zdefiniowała zdrowie jako "stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby". Wobec powyższego założenia, ujmując kontekst jakości życia pacjentów, można przyjąć koncepcję[...]

Wykorzystanie metody QFD do zarządzania jakością w usługach medycznych


  Metoda QFD może być z powodzeniem wykorzystywana jako narzędzie doskonalenia usług medycznych.Metody zarządzania jakością, takie jak metoda QFD znalazły sobie istotne miejsce w praktyce. Metoda ta jest często stosowana w praktyce projektowania jakości w organizacjach. Należy jednak zauważyć, że metody te były opracowane w firmach przemysłowych i bardzo długo ich zastosowanie nie wychodziło poza przemysł. Sytuacja zaczęła zmieniać się w ostatnich latach. W związku z coraz częstszym wdrażaniem systemów zarządzania jakością w usługach wzrosło w nich zainteresowanie problematyką projakościową. Zaczęto również w tego rodzaju organizacjach coraz częściej stosować różnego rodzaju metody i narzędzia zarządzania jakością. Jednym z przykładów działalności usługowej, bardzo istotnej w dzisiejszym społeczeństwie, są usługi medyczne. W usługach tych również można wykorzystać narzędzia zarządzania jakością w celu analizy różnych problemów, które mogą występować w szpitalu i takiego kształtowania usług aby ich jakość była wyższa. W niniejszej publikacji na przykładzie usług medycznych zaprezentowano analizę wykorzystania metody QFD do oceny i kształtowania jakości na oddziałach szpitala. Jakość w usługach medycznych Jakość życia ludzi w znacznej mierze jest zdeterminowana jakością świadczonych przez różne podmioty rozmaitych usług. Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawiera różnorodne czynności zaliczające się do świadczonych usług, np. doradztwo personalne, usługi rachunkowo-księgowe, rekrutacja pracowników i pozyskiwanie perso- Sama metoda QFD nie będzie w niniejszej publikacji omawiana z uwagi na fakt, że jest na ten temat bogata literatura przedmiotu. Warto w tym miejscu wspomnieć zwłaszcza o licznych pozycjach opublikowanych na łamach "Problemów Jakości" takich jak: [2], [3], [4], [24 ], poza tym metoda QFD jest szczegółowo opisana w pracach: [1], [8], [12 ], [20]. [22 ]. nelu, doradztwo podatkowe, usługi[...]

 Strona 1  Następna strona »