Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Ignacy Józkowicz"

Producenci tekstyliów z Unii Europejskiej zaniepokojeni zalewem wyrobów chińskich

Czytaj za darmo! »

Po ostrych sporach, nazwanych "wojną o biustonosze" i kilkumiesięcznej batalii producentów europejskich Komisja Europejska podpisała w czerwcu 2005 roku umowę o wprowadzeniu środków ochronnych w formie czasowych kontyngentów, aby spowolnić napływ chińskich towarów - od bielizny pościelowej do bielizny osobistej. Ostatnio producenci europejscy martwią się nową falą importu, spodziewaną gdy z końce[...]

Ocena rzadko występujących błędów przędzy przy użyciu zestawu aparaturowego USTER QUANTUM DOI:10.15199/60.2016.02.1


  Słowa kluczowe: rzadko występujące błędy przędzy, imperfekcja, pocienienia, zgrubienia, nopy, zanieczyszczenia roślinne, ciała obce, przewijarka automatyczna, zestaw aparaturowy USTER CLASSIMAT QUANTUM Assessment of rare yarn faults using a set of an apparatus USTER QUANTUMs In the article describes the methods of measurement rare faults of yarn through a set of an apparatus USTER QUANTUM CLASSIMAT offered by the Swiss company USTER TECHNOLOGIES AG. It also presents information on the qualitative assessment of rare yarn faults the process of winding and spinning process for rotor OE spinning rotor made through interactive charts and graphs, and of numerical tables USTER STATISTICS contained in the 2007 edition. Keywords: rare occurred yarn faults, imperfection, thin places, thick places, neps, vegetable contamination, foreign matter, interactive charts, interactive tables, automatic winding ma-chine, set of apparatus USTER CLASSIMAT QUANTUM Wstęp Współcześnie istnieje kilka firm produkujących zestawy aparaturowe służące do pomiaru właściwości fizycznych charakteryzujących jakość włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz. Wiodącą firmą produkującą aparaturę pomiarową jest szwajcarska firma Uster Technologies AG znana do niedawna jako Uster Zellweger [4], USTER TECHNOLOGIES AG nie jest jedyną światową firmą zajmującą się produkcją aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej do pomiarów, kontroli jakości i monitorowania właściwości fizycznych włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz. Na uwagę zasługują również takie firmy jak Keisokki [1], [2], Textechno [9], ITRU (International Textile Research Journal), a także firma MESDAN [5]. W chwili obecnej firma USTER TECHNOLOGIES AG opracowała najnowsze zestawy aparaturowe przeznaczone do pomiarów rzadko występujących błędów przędzy, a mianowicie USTER CLASSIMAT QUANTUM oraz USTER CLASSIMAT 5 posiadający nowy, wbudowany czujnik pomiarowy o ogromnych możliwościach, z wielobarwnym[...]

Ocena rzadko występujących błędów przędzy przy użyciu zestawu aparaturowego USTER CLASSIMAT 5 DOI:10.15199/60.2016.03.1


  Słowa kluczowe: rzadko występujące błędy przędzy, imperfekcja, pocienienia, zgrubienia, nopy, zanieczyszczenia roślinne, ciała obce, przewijarka automatyczna, zestaw aparaturowy USTER CLASSIMAT 5 Methods for the evaluation of yarn faults Assessment of rare yarn faults using a set of an apparatus USTER CLASSIMAT 5 In the article describes the methods of measurement rare faults of yarn through a set of an apparatus USTER CLASSIMAT 5 offered by the Swiss company USTER TECHNOLOGIES AG. It also presents information on the qualitative assessment of rare yarn faults the process of winding and spinning process for rotor OE spinning rotor made through interactive charts and graphs, and of numerical tables USTER STATISTICS contained in the 2013 edition. Keywords: rare occurred yarn faults, imperfection, thin places, thick places, neps, vegetable contamination, foreign matter, interactive charts, interactive tables, automatic winding machine, set of apparatus USTER CLASSIMAT 5 Wstęp Podobnie jak jego poprzednik (USTER CLASSIMAT QUANTUM), zestaw aparaturowy USTER® CLASSIMAT 5 umożliwia wykrywanie i analizowanie rzadko występujących i pozostających w nawojach stożkowo-krzyżowych po procesie przewijania na przewijarkach automatycznych lub procesie przędzenia na przędzarkach rotorowych OE błędów przędzy [1]. W zestawie tym zastosowano najnowocześniejszą technikę usuwania błędów z przędzy. Nowy, wbudowany do tego zestawu czujnik stwarza ogromne możliwości detekcji błędów przędzy. Jest wyposażony w wielobarwne źródła światła umożliwiające wykrywanie i rozróżnianie kolorowych obcych włókien w przędzy, substancji roślinnych i po raz pierwszy zawartości przeźroczystych włókien polipropylenowych. Zestaw aparaturowy USTER® CLASSIMAT 5 umożliwia kontrolowanie naprężenia i technologicznej "ścieżki" przędzy, gwarantując wysoką odtwarzalność i powtarzalność uzyskiwanych rezultatów. Przełomem opracowanej przez firmę USTER TECHNOLOGIES A.G. te[...]

Wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych przędz przy użyciu zestawu aparaturowego USTER ® TENSORAPID 4 DOI:10.15199/60.2017.01.1


  Słowa kluczowe: parametry wytrzymałościowe, siła zrywająca, wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość właściwa, zrywarka USTER TENSORAPID 4, USTER STATISTICS, USTER QUALIPROFILE Determination of strength properties yarn using a set of an apparatus USTER TENSORAPID 4 The article assesses the technical characteristics and strength parameters of yarns of staple fibers, designated through a tensile testing machine USTER TENSORAPID 4 of USTER TECHNOLOGIES A.G. It was found that the tensile testing machine installed in this software enables comprehensive analysis of quality yarns and other products in terms of strength, both in numerical and graphical. USTER TENSORAPID 4 is also compatible with quality nomograms USTER STATISTICS, as well as a USTER QUALIPROFILE tool for the direct evaluation of the quality of yarns. Keywords: strength parameters, breaking force, breaking elongation, breaking tenacity, work at break, tension testers USTER TENSORAPID 4, USTER STATISTICS, USTER QUALIPROFILE Wprowadzenie Badanie właściwości fizycznych przędz z włókien odcinkowych przeprowadzanych w laboratoriach przędzalniczych wyraźnie uwidacznia, że parametry wytrzymałościowe reprezentowane między innymi poprzez wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu, a ponadto nierównomierność masy liniowej charakteryzowane współczynnikiem zmienności masy liniowej na krótkich odcinkach oraz liczbą błędów przędzy w postaci pocienień, zgrubień i nopów, a także włochatość przędzy (szczególnie w odniesieniu do przędz nowej generacji) [2], to najważniejsze cechy charakteryzujące przetwarzalność przędzy i jej jakość [5]. Wytrzymałość przędzy jest uważana za jedno z głównych kryteriów charakteryzujące jakość. Wspólnym celem zakładów przędzalniczych i tkackich jest zwiększenie wydajności produkcji bez pogarszania jakości [9]. Należy za wszelką cenę unikać zrywów przędz, które powodują zatrzymania maszyny, obniżając jednocześnie jakość produkowanych wyrobó[...]

Ocena porównawcza wybranych zestawów aparaturowych firm USTER TECHNOLOGIES A.G i KEISOKKI przeznaczonych do analizowania i klasyfikowania błędów przędz DOI:10.15199/60.2017.02.1


  Słowa kluczowe: nierównomierność grubości przędzy, rzadko występujące błędy przędzy, imperfekcja, ciała obce, zestawy aparaturowe USTER CLASSIMAT 5 i CFT TRI CHORD Flex Comparative assessment of selected sets of apparatus USTER TECHNOLOGIES A.G i KEISOKKI companies designed to examination and classification of yarn faults The article presents a comparative assessment of USTER CLASSIMAT 5 apparatus set produced by USTER TECHNOLOGIES A.G. firm and CLASSIFAULT model CFT TRI CHORD Flex’s apparatus set produced by KEISOKKI firm designed to measure, analyze and classify rare errors of yarns. The analysis compared the information on the qualitative assessment of rare faults of yarns after the winding process carried out by means of tables and graphs. It was found that both apparatus sets enable to obtain very valuable information necessary for the proper control of the spinning process, among other things, such as the detection and classification of the classic faults of yarns, detection and classification of vegetable substances and foreign matter in the yarns. Apparatus USTER CLASSIMAT 5 is more powerful possibilities characterization of selected quality parameters of yarns through new original qualitative indicators. Keywords: unevenness of yarn, rare faults of yarn, imperfection, foreign matter, USTER CLASSIMAT 5 and CFT TRI CHORD Flex apparatus sets Wprowadzenie W każdym etapie procesu technologicznego istnieje nieuchronność przerywania ciągłości strumienia włókien skutkująca powstawaniem błędów przędzy [1]. Unikanie zrywów jest bardzo ważne, ale całkowite ich wyeliminowanie jest niemożliwe. Ma to również miejsce podczas procesu przewijania, w którym następuje ciągłe monitorowanie jakości przędzy. Przerwanie ciągłości strumienia włókien w trakcie operacji przewijania przędzy i nie tylko, może nastąpić na skutek zadziałania oczyszczaczy reagujących na zaprogramowane do usunięcia błędy, wymiany kopek przędzalniczych lub też w[...]

Ocena integralności objętościowej, profilu powierzchniowego i gęstości właściwej przędz DOI:10.15199/60.2017.04.2


  Assessment of bulk integrity, surface profile and specific density of yarns The article assesses the yarn bulk integrity, yarn surface profile and specific density of yarns. It has been found that the yarn bulk integrity is mainly dependent on the spinning technique used directly affecting the length distribution of fibers in the yarn. In turn, the distribution of fibers in the yarn can have a significant impact on many properties of yarns and fabrics, such as life, dimensional stability of the fabric, the appearance of yarn, yarn strength and coverage of the fabric. This article also characterizes the surface profile of the yarn stating that it can be described by three basic parameters, namely the general appearance of the surface of the yarn, the integrity of the surface and the surface of inequality. The third important factor in characterizing the structural features of the yarn accepted for consideration was its density. The use of linear density to express thinness, tenderness of yarn allows a comfortable and practical characterization of this important feature. All spinning machines used to process the fibers into yarn are based on knowledge of the linear density of the fiber assembly. Keywords: the yarn bulk integrity, yarn surface profile, spinning techniques, specific density of yarn, yarn diameter, thinness of yarn, linear mass, coefficient of roundness Wstęp Współcześnie jakość przędz powinna być oceniana w sposób kompleksowy, między innymi na podstawie analizy integralności ich wyglądu, powierzchni, objętości oraz czystości, a także gęstości (rys. 1.). TECHNOLOGIE Przegląd - WOS 4/2017 25 TECHNOLOGIE Integralność wyglądu (konsystencja) jest uzależniona od krótko- i długookresowych zmian grubości przędzy, liczby błędów przędzy w postaci pocienień, zgrubień i nopów, a także okresowości rozkładu masy przędzy wywołanej mechanicznymi błędami maszyn przędzalniczych, a także błędami technologicznymi wynikającymi [...]

Zasady działania przędzarek pneumatycznych air-jet nowej generacji DOI:10.15199/60.2017.05.2


  W przędzeniu pneumatycznym do formowania przędzy wykorzystuje się energię strumienia powietrza. Podstawowa zaleta pneumatycznego systemu przędzenia wynika z faktu, iż tworzenie przędzy nie wymaga stosowania mechanicznych elementów wirujących (np. rotorów), dzięki czemu konstrukcja przędzarki pneumatycznej charakteryzuje się dużą prostotą i łatwością obsługi, stwarzając jednocześnie warunki długotrwałej eksploatacji jej podstawowych zespołów roboczych. Obecnie znane są różne sposoby przędzenia pneumatycznego, a mianowicie: w wirze śrubowym, w wirze zdeformowanym, w wirze kołowym nazywanym wirem stacjonarnym oraz system przędzenia pneumatycznego z wykorzystaniem zasady pozornego skręcania [8-9]. Pierwszy z wymienionych sposobów, wykorzystany w rozwiązaniu opatentowanym przez Gotzfrieda [9, 17], polegał na formowaniu przędzy w nieobrotowej komorze przędzącej przy wykorzystaniu energii strumienia powietrza przepływającego w tej komorze ruchem śrubowym. W oparciu o metodę wiru stacjonarnego zostało wyprodukowanych przez firmę Polmatex w Łodzi kilka egzemplarzy przędzarek PF-1. Z uwagi na dużą nierównomierność masy liniowej i małą wytrzymałość przędzy przędzarka ta jednak nie zyskała znaczenia w skali przemysłowej [8-9, 17]. Największe zastosowanie znalazł system przędzenia pneumatycznego z wykorzystaniem zasady pozornego skręcania opracowany przez japońską firmę Murata, który jest wykorzystywany w skali przemysłowej w przędzarkach MJS (Murata Jet Spinner), MVS (Murata Vortex Spinner), a także MTS (Murata Twin Spinner). W klasycznym, dwudyszowym przędzeniu pneumatycznym air-jet MJS wykorzystano zasadę fałszywego skrętu. W pneumatycznym, jednodyszowym przędzeniu air-jet MVS elementem nadającym skręt jest specjalnie uformowana dysza powietrzna posiadająca wewnątrz wydrążony kanał oraz dodatkowe wloty powietrza umożliwiające uzyskanie wiru śrubowego. Współcześnie wytwarzanie przędz pneumatycznych air-jet nowej generacji, za pośredn[...]

Skrócone procesy wytwarzania przędz na przykładzie przędzarek pneumatycznych nowej generacji DOI:10.15199/60.2017.05.3


  W przemyśle włókienniczym istnieje wiele sposobów formowania przędz i przy pomocy każdego z nich można uzyskać przędzę charakteryzującą się unikalną strukturą i bardzo dobrymi własnościami fizycznymi. Przy zaawansowanych technologiach przędzenia można wytwarzać różnorodne rodzaje i struktury przędz, nawet przy zastosowaniu tych samych systemów przędzenia [19]. Zasygnalizowana różnorodność przędz stanowi podstawę funkcjonowania współczesnego rynku tekstylnego, pomimo szerokiego zróżnicowania asortymentowego oferowanych produktów i zmian w wymaganiach klientów. Zakresy numeracji przędz wytwarzanych zróżnicowanymi, wybranymi technikami przędzenia przedstawiono na rysunku 1. Spośród wielu istniejących technik wytwarzania przędzy największe uznanie znalazły [14, 18]: - klasyczne przędzenie obrączkowe, - przędzenie obrączkowe kompaktowe, - przędzenie bezwrzecionowe rotorowe, - przędzenie frykcyjne, - przędzenie pneumatyczne dwudyszowe air-jet MJS i przędzenie pneumatyczne jednodyszowe air-jet MVS. Klasyczne przędzenie obrączkowe osiągnęło maksymalną graniczną prędkość obrotową wrzecion rzędu 25 000 obr/min i maksymalną prędkość wydawania rzędu 25 m/min [10-11]. Modyfikacje klasycznego przędzenia obrączkowego uzyskane dzięki zmniejszeniu lub podzieleniu trójkąta skrętu doprowadziło do powstania nowych technik przędzenia obrączkowego, a mianowicie przędzenia Solospun [8, 14-15], przędzenia Sirospun [7-8, 14, 20], a przede wszystkim przędzenia kompaktowego [4-6, 9, 14, 16-17]. Modyfikacje klasycznego przędzenia obrączkowego umożliwiły uzyskanie poprawy jakości produkowanych przędz, przy zachowaniu dotychczasowej wydajności produkcyjnej. Przędzenie techniką bezwrzecionową rotorową umożliwia wytwarzanie przędz z maksymalną prędkością obrotową rotorów równą 150 000 obr/min [10-11] i maksymalną prędkością wydawania rzędu 200 m/min. Przędzenie rotorowe może konkurować z klasycznym przędzeniem obrączkowym jedynie pod względem korzyści [...]

Ocena porównawcza struktur i właściwości fizycznych klasycznych przędz obrączkowych i przędz bezwrzecionowych nowej generacji DOI:10.15199/60.2017.06.2


  Struktura, wygląd i właściwości fizyczne przędz są w głównej mierze uzależnione od sposobu formowania przędzy na przędzarce. Przy zaawansowanych technologiach przędzenia można wytwarzać różnorodne rodzaje i struktury przędz, nawet przy zastosowaniu tych samych systemów przędzenia [5-6, 17]. Obejmują one przędze charakteryzujące się zróżnicowaną miękkością, elastycznością, strukturą powierzchni, wliczając w to przędze fantazyjne, rdzeniowe, oplotowe i inne ich rodzaje [17]. Istnieje wiele technik formowania przędz. Ogólnie techniki przędzenia można podzielić na obrączkowe oraz bezwrzecionowe [5-6]. W niniejszym opracowaniu będą rozpatrywane wybrane techniki przędzenia obejmujące klasyczne przędzenie obrączkowe, przędzenie bezwrzecionowe rotorowe OE, zwane w dalszej części opracowania przędzeniem rotorowym oraz przędzenie pneumatyczne air-jet MVS (Murata Vortex Spinner), nazywane w dalszej części opracowania przędzeniem MVS. 1. Wybrane techniki formowania przędz 1.1. Klasyczne przędzenie obrączkowe Najbardziej znaną i powszechnie stosowaną techniką przędzenia jest klasyczne przędzenie obrączkowe. Z uwagi na osiąganą jakość przędzy, uniwersalność - rys. 1., a także elastyczność - rys. 2., przy użyciu klasycznych przędzarek obrączkowych można wytwarzać przędze od bardzo grubych do bardzo cienkich, z prawie wszystkich rodzajów włókien [6-7, 9, 11]. Klasyczne przędzenie obrączkowe pełni w sektorze przędzalniczym dominującą rolę [1]. Oprócz klasycznego przędzenia obrączkowego powstało kilka modyfikacji tego sposobu przędzenia, obejmujących wytwarzanie przędz obrączkowych pozornie nitkowanych (Sirospun), przędz Solospun, a przede wszystkim przędz kompaktowych. Przedzarka obraczkowa Przedzarka rotorowa Nowe systemy przedzenia Wydajnosc Automatyzacja Opłacalnosc Jakosc przedzy Uniwersalnosc Rys. 1. Porównanie różnych sposobów przędzenia; [6] Mankamentem klasycznego przędzenia obrączkowego są wysokie koszty wytwarzania przędz[...]

Nowoczesne metody pomiaru i oceny zmienności średnicy, okrągłości kształtu przekroju poprzecznego i gęstości właściwej przędz DOI:10.15199/60.2017.07.2


  Wstęp Wraz z wprowadzaniem nowoczesnych technik przędzenia, oprócz monitorowania równomierności pod względem stałości masy liniowej oraz liczby błędów przędzy przepuszczanej między okładkami kondensatora pomiarowego, a także wyznaczania parametrów wytrzymałościowych i zmienności liczby skrętu, wzrosło zapotrzebowanie na określanie innych parametrów jakościowych przędzy. W obliczu projektowania i konstruowania nowych technik wytwarzania przędz, obejmujących między innymi przędze z istotnie zmniejszonym trójkątem skrętu, a więc przędze obrączkowe Sirospun i Solospun, a przede wszystkim przędze kompaktowe, jak również przędze bezwrzecionowe pneumatyczne air-jet, niezwykle istotnymi właściwościami przędzy są włochatość, parametry średnicy przędzy, okrągłość kształtu, a także gęstość właściwa. Nieustannie prowadzone są badania nad udoskonalaniem metod ich pomiaru [8]. Spośród wymienionych parametrów najważniejszą właściwością przędz jest niewątpliwie ich włochatość. Włochatość przędz w aspekcie procesu ich wytwarzania i właściwości fizycznych oraz wyglądu i cech użytkowych gotowego wyrobu została przedstawiona w artykule Lewandowskiego [9]. Ocena porównawcza zestawów aparaturowych przeznaczonych do wyznaczania nierównomierności grubości, liczby błędów i włochatości przędzy została przedstawiona w artykule Józkowicza i Lewandowskiego [4]. Z kolei nowoczesne metody oceny włochatości przędz odcinkowych z włókien krótkich zostały zaprezentowane w artykule Lewandowskiego [8]. W związku z tym parametr ten nie będzie rozważany w niniejszym artykule. W przeciwieństwie do włochatości przędz, większość przędzalników nie zna celowości wyznaczania i znaczenia parametrów średnicy przędzy, okrągłości kształtu przekroju poprzecznego, a także gęstości właściwej. Idea wyznaczania wymienionych właściwości fizycznych przędz wynika bezpośrednio z ewolucyjnego rozwoju technik przędzalniczych i potrzeby łączenia jakości przędz z jakością tkanin z tyc[...]

 Strona 1  Następna strona »