Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PAWŁOWSKI"

Task rescheduling in application specific processors with built-in-self-repair facility and variable arithmetic accuracy

Czytaj za darmo! »

Nowadays many applications are implemented in high performance embedded systems often as single systems on chip (SoCs). If they run in portable systems also the power consumption and the chip area should be minimized, in order to increase the battery life and to decrease the costs. General purpose processors or even DSPs, which are often used in embedded systems, will not always be an adequa[...]

Algorithms and optimization methods for parallel processing in one-thread microcontroller based systems

Czytaj za darmo! »

Optimization of various, important, well predefined computation tasks is an important aspect of the art of digital signal processing. Unfortunately, because of a strong demand to put solutions as quickly as possible into market, many commercially available algorithms are not fully optimized. Short time to market (TTM) and desirable performance of the design are often reached much more by mea[...]

ACCINO 2 - a microprocessor measurement system with IMEMS accelerometers and gyroscope for testing road restraint systems

Czytaj za darmo! »

aCCino 2 is a microcontroller based measurement arrangement for testing road restraint systems with measurement and computation of: ASI (acceleration severity index), THIV (theoretical head impact velocity) and PHD (post-impact head deceleration). These parameters are needed to test and certify new road restraint systems in Europe according to PN-EN 1317- 1: 1998 [1] standard. Nowadays in Eu[...]

Wpływ komponentów sprzętowo-programowych na wydajność systemów automatycznej inspekcji wizyjnej

Czytaj za darmo! »

Inspekcja wizyjna, jako ważny element procesów automatyzacji produkcji komplikuje się wraz ze zwiększaniem złożoności i szybkości wytwarzania. Na przykładzie aplikacji przygotowanych w środowisku firmy National Instruments a realizujących zadania stosowane w inspekcjach wizyjnych wykazano, że na wydajność systemów automatycznej inspekcji wizyjnej ma wpływ nie tylko złożoność algorytmów i wydajność sprzętu, ale także szybkość działania środowiska uruchomieniowego, właściwa alokacja zadań i odpowiednie wykorzystanie zasobów. Abstract. Automated vision inspection, as an important stage of the process automation becomes more and more complicated, mainly because of the increasing of complexity and speed of production. The paper presents example machine vision inspections prepared in National Instruments software. The experiments have shown that the resulting performance of the inspection system affects not only the complexity of the algorithms and the hardware performance, but also the speed of the runtime environment, proper allocation of tasks, and utilization of the hardware resources. (Influence of hardware and software components on the performance of automated vision inspection). Słowa kluczowe: inspekcja wizyjna, przetwarzanie obrazów, NI LabVIEW, PXI. Keywords: vision inspection, image processing, NI LabVIEW, PXI. Wstęp Automatyzacja procesów produkcji bardzo często związana jest z inspekcją wizyjną. Wspomaganie pozycjonowania urządzeń, podzespołów, liczenie produktów, kontrola jakości to tylko wybrane zadania, które mogą być realizowane z wykorzystaniem sprzętu wizyjnego [1, 2, 3, 4]. Coraz większa złożoność procesów produkcyjnych, przy równoczesnym zwiększeniu szybkości wytwarzania i obróbki detali, a także, jak to ma miejsce w systemach elektronicznych, miniaturyzacji podzespołów, powoduje, że systemy wizyjne są coraz bardziej złożone [5, 6]. Wynikająca z zaawansowania aplikacji złożoność systemu wizyjnego przekłada się na koni[...]

Obliczenia równoległe z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych w przetwarzaniu sygnałów

Czytaj za darmo! »

Możliwość zrównoleglenia operacji w algorytmach CPS (cyfrowego przetwarzania sygnałów) wynika z istotnych cech współczesnych procesorów sygnałowych DSP. Należy do nich zaliczyć m.in.: ● sprzętowy układ mnożący i długi akumulator, ● wielomagistralową architekturę harwardzką, ● pamięć wewnętrzną bez cykli oczekiwania (w tym podręczną pamięć kieszeniową), ● adresowanie[...]

Real-time procedures for automatic recognition of road signs

Czytaj za darmo! »

In our age of mass concentration of heavy traffic, road signs become a very important element of our everyday life. They are a kind of visual language for drivers as they can even represent current traffic circumstances, show dangers, and warn against difficult situations. In order to shorten the drivers’ reaction time to the information contained in a road sign, which can be of primary importance, a system for automatic and reliable road sign recognition in real time should nowadays be considered as an important drivers’ aid. By this means the road transportation may be revolutionized in near future due to a guarantee of efficient navigation and safety driving. However, realization of such system is still a challenge for signal/ information processing scientists an[...]

Operational amplifi er for switched capacitor systems realized in various CMOS technologies


  Operational amplifi ers (OAs) belong to the most important building blocks of switched-capacitor (SC) signal processing systems e.g. analog fi nite impulse response (FIR) fi lters [1-4]. These elements have a direct infl uence on the crucial parameters of such fi lters i.e. power dissipation, sampling frequency, stop-band rejection, signal quality, as well as the chip area and the fabrication costs. SC FIR analog fi lters can be used in those applications that do not require a very high dynamic range, in which the stop-band rejection at the level of 30…60 dB is acceptable. In comparison to FIR fi lters implemented using other techniques (usually the digital ones), the SC analog fi lters offer a low chip area and relatively low power dissipation at relatively high data ra[...]

Generacja wielotonów nieharmonicznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę generacji wielotonów nieharmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowań terapeutycznych sygnałów złożonych z wielotonów. Omówiono cyfrowe metody generacji wielotonów z możliwością dodatkowych modulacji. Przedstawiono i porównano realizacje dwóch autorskich generatorów wielotonów. Do syntezy sygnałów wykorzystano procesory sygnałowe, a do sterowania i obsługi interfejsu użytkownika mikrokontrolery. Zaprezentowano przykład syntezy dźwięku mis terapeutycznych. Abstract. This paper presents the issue of a non-harmonic multitone generation. The authors show possibilities of the therapeutic applications of the multitone signals. Some known methods of the digital tone signal generation, with the possibility of additional modulation, are evaluated for applications, where the precise multitone synthesis is required. Two projects of the precise multitone generators are presented and confronted. In these generators the digital signal processors synthesize the signal, while the additional microcontrollers realize the operator’s interface. As an example of application the signal of the singing bowls is generated. (Generation of non-harmonic multitone signals by digital signal processors). Słowa kluczowe: wieloton nieharmoniczny, procesor sygnałowy, syntezator, misa dźwiękowa. Keywords: non-harmonic multitone, digital signal processor, synthesizer, singing bowl. Wstęp Sygnały tonalne (sinusoidalne) są powszechnie stosowane w technice. Sygnały będące sumą składowych sinusoidalnych (wielotony) w przypadku całkowitych krotności częstotliwości podstawowej tworzą wielotony harmoniczne, tj. sygnały odkształcone posiadające okres pierwszej harmonicznej. W przypadku niecałkowitych zależności pomiędzy częstotliwościami składowych powstają wielotony nieharmoniczne, w których powstają tzw. dudnienia, a okres sygnału zależy od najmniejszej wspólnej wielokrotności częstotliwości składowych, może być więc bardzo d[...]

Efektywna metoda uzyskiwania obrazów HDR dla systemów CCTV DOI:10.15199/48.2016.09.27

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodę przetwarzania obrazów przeznaczoną dla systemów CCTV (ang. closed circuit television) nadzorowanych przez człowieka (operatora monitoringu). Proponowane rozwiązanie poprawia szczegółowość obrazu uzyskiwanego w trudnych warunkach oświetleniowych, szczególnie dla obszarów nierównomiernie oświetlonych po zmroku lub przy silnym nasłonecznieniu. Do przetwarzania wykorzystano pary obrazów niedoświetlonych i prześwietlonych pochodzące z kamer o typowych przetwornikach 8-bitowych oraz z jednokrotnym naświetleniem dla przetworników o większej rozdzielczości niż 8 bitów. Abstract. In this paper an image processing method designed for CCTV (closed circuit television) systems supervised by the man (typically the monitoring operator) is presented. The proposed method enhances details of image obtained in difficult lighting conditions, especially for areas unevenly illuminated at night or in strong sunlight. Images acquired using cameras with converters of 8-bit resolution (overexposed and underexposed frames) or more than 8-bit are processed. (An effective method of HDR images generation for CCTV systems). Słowa kluczowe: HDR, mapowanie tonalne, CCTV, przetwarzanie obrazów, poprawa jakości obrazów. Keywords: HDR, tone mapping, CCTV, image processing, image quality improvement. Wprowadzenie Systemy monitoringu wizyjnego CCTV (closed circuit television) są rozwijane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, głównie w obszarach zurbanizowanych. Wykorzystywane w nich kamery charakteryzują się coraz lepszymi parametrami technicznymi, coraz mniejszymi szumami, dużą czułością i rozdzielczością, wciąż jednak występują problemy z jakością obrazu za dnia w przypadku dużych kontrastów oraz w nocy, gdy kamera jest oślepiana [1]. Problem ten dotyczy nie tylko monitoringu miejskiego, ale także wielu innych systemów wizyjnych np. wspomagania kierowców pojazdów, pojazdów autonomicznych, czy awioniki. Możliwym rozwiązaniem powyższy[...]

Selection of tracking model parameters in embedded video system


  Matlab/Simulink environment is equipped with complex Video and Image Processing Blockset [1]. A model of video processing designed in Simulink can be verifi ed practically in realtime using a PC computer. We can also run Simulink video model using a DSP platform (e.g., DM6437 [2]). This possibility offers Target Support Package TC6 [3], which includes specialized blocks for C6000 processors from Texas Instruments e.g.: - DM6437 EVM Board Support - video capture and display, on screen display (OSD), LED and DIP maintenance, - C64x DSP Library - data conversion, fi ltering, mathematical operations, transforms, - C6000 DSP Communication Library - UDP and TCP/IP communications - C6000 DSP Core Support - memory and task management. We have used the Target Support Package TC6 with[...]

 Strona 1  Następna strona »