Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2

Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 DOI:10.15199/9.2017.10.7

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W obiektach, w których występują wewnętrzne źródła zanieczyszczeń (np. ditlenku węgla) systemy wentylacji i klimatyzacji powinny być projektowane nie tylko na podstawie obciążenia cieplnego, ale również poziomu stężenia zanieczyszczeń. Jak wykazano w pracy [2] występowanie wewnętrznego źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniu może wymagać zmiany trybu pracy instalacji wentylacyjnej z recyrkulacją. W przedstawionym w pracy [2] przykładzie, na skutek emisji wewnętrznego źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniu następuje wzrost stężenia CO2 powyżej wartości NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Aby obniżyć stężenie zanieczyszczenia system wentylacji musi czasowo przełączyć się na pracę bez recyrkulacji i ze zwiększonym strumieniem objętości powietrza nawiewanego. Po obniżeniu koncentracji CO2 w pomieszczeniu do zakładanej wartości minimalnej, układ powraca do pracy z recyrkulacją (przy 30% udziale powietrza zewnętrznego) i zmniejszonym strumieniu objętości powietrza. Takie cykle pracy są powtarzalne i w artykule [2] przedstawiono ich względny czas trwania. Celem niniejszego artykułu jest analiza zużycia ciepła do uzdatniania powietrza w okresie zimowym przez system wentylacji i klimatyzacji w zależności od wielkości emisji CO2 oraz stopnia recyrkulacji powietrza. 2. Zmiana w czasie stężenia zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym W analizie wykorzystano przykład obliczeniowy zawarty w [1], w którym uzdatnianiu poddano strumień powietrza 2,5 m3/s (wyznaczony tylko ze względu na obciążenie cieplne obiektu) w okresie zimowym, obejmujący odzyskiwanie ciepła z powietrza wewnętrznego przez recyr424 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) Rys. 1. Zmiana w czasie udziału objętościowego CO2 w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia z wentylacją mechaniczną przełączaną z wentylacji z recyrkulacją (z różnym udziałem powietrza zewnętrznego) na system pracujący w 100% z powietrzem zewnętrznym (V . em = 0,005 m[...]

Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych DOI:10.15199/9.2016.12.7

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na procedury obliczania niezbędnego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przeprowadzono analizę zużycia ciepła potrzebnego do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym w systemie wentylacji pracującej tylko z powietrzem zewnętrznym oraz w systemie wentylacji z odzyskiwaniem ciepła za pomocą recyrkulacji. W rozważanych trybach pracy wentylacji mechanicznej, określono ilość odzyskiwanego ciepła, w przypadku występowania obiektu z wewnętrznym źródłem zanieczyszczenia gazowego oraz bez tego źródła.1. Wprowadzenie Systemy wentylacji mechanicznej są często stosowane w obiektach przemysłowych. W ostatnich kilkunastu latach liczba systemów wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej znacznie wzrasta. Wymagania stawiane takim systemom wentylacji są bardzo zróżnicowane, przy czym w wypadku obiektów przemysłowych wymagania inwestorów są bardziej rygorystyczne. Związane to jest ze specyfiką procesów technologicznych prowadzonych w wentylowanych obiektach. We wszystkich obiektach wyposażonych w systemy wentylacji mechanicznej oszczędność energii i odzyskiwanie ciepła są istotne ze względów formalnych jak i ekonomicznych. W budynkach jednorodzinnych i niektórych obiektach użyteczności publicznej wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej, jedynym wewnętrznym gazowym zanieczyszczeniem jest ditlenek węgla (CO2), którego źródłem są przede wszystkim ludzie. W obiektach takich, istotnym ze względu na odzyskiwanie ciepła, jest system wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza. Celem artykułu jest określenie ilości ciepła, które można odzyskać w systemie wentylacji z recyrkulacją powietrza w przypadku występowania w obiekcie zanieczyszczenia ditlenkiem węgla. Obliczoną efektywność odzyskiwania ciepła porównano z efektywnością tego procesu w systemie wentylacji mechanicznej z recyrkul[...]

Zmiana stężenia zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach w zależności od systemów ich wentylacji i klimatyzacji DOI:10.15199/9.2016.11.6


  W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniu na stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu, w zależności od różnych systemów wentylacji. Dla systemów tych (z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza) przedstawiono zależności matematyczne pozwalające modelować stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu. Rozważono sytuację gdy modelowane zanieczyszczenie jest obecne w powietrzu zewnętrznym i w przypadku jego braku. W badaniach uwzględniono również możliwość częściowego usuwania zanieczyszczenia z powietrza recyrkulacyjnego. Wyniki obliczeń dla poszczególnych przypadków przedstawiono w formie wykresów. Omówione procedury określania zmiany imisji zanieczyszczeń gazowych w powietrzu wewnętrznym pozwalają na modelowanie parametrów powietrza wentylacyjnego w funkcji czasu przy uwzględnieniu znanej emisji zanieczyszczeń.1. Wstęp Systemy wentylacyjne wykorzystuje się powszechnie w przemyśle, w obiektach użyteczności publicznej i w innych obiektach budowlanych. Cele wentylacji w tych obiektach są zróżnicowane, ale w podstawowym i wspólnym zakresie sprowadzają się do zapewnienia stałej w czasie wymiany powietrza w obiekcie, która zapewnia utrzymanie określonych parametrów powietrza. Zwykle w obiektach przemysłowych występują wewnętrzne źródła masy, pędu i ciepła. Ich uwzględnienie w modelowaniu parametrów strumienia wentylacyjnego jest niezbędne aby skutecznie wpływać na parametry powietrza w obiekcie. W wentylacji hal przemysłowych, obiektów budowlanych i użyteczności publicznej przepływy powietrza określa się za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych, w których zmienną niezależną jest czas, co oznacza, że wspomniane źródła są zmiennymi skupionymi. Zadaniem systemów wentylacji i klimatyzacji jest nie tylko wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu, ale także możliwość kształtowania parametrów (temperatura, wilgotność[...]

Mikroklimat i jakość powietrza w pomieszczeniach wentylowanych a intensywność jego wymiany

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono niektóre problemy związane z przyjmowaniem podstawowego kryterium do wyznaczania strumienia powietrza wentylującego i wynikającym z tego uzyskiwaniem odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach wentylowanych lub klimatyzowanych. Zwrócono uwagę na istnienie różnych sposobów określania jakości powietrza i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania tylko jednego kryterium, bez uwzględnienia pozostałych. Od czas ów Yaglou podstawowym zadaniem wentylacji było zapewnienie dostatecznej jakości powietrza w pomieszczeniach i ograniczenie do 20% odsetka ludzi niezadowolonych z warunków termicznych i wilgotnościowych. Do dziś jest to ważne i aktualne zadanie, zatem trzeba dołożyć wszelkich starań, by nadal je realizować. Wentylacja budynków nie stanowiła problemu w la[...]

Obliczanie strumienia objętości powietrza w budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną zgodnie z zapisami normy PN-EN 15242

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę obliczania ilości powietrza dostarczanego i wywiewanego z pomieszczeń i budynku zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określania strumienia objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji. Metodykę obliczania zilustrowano praktycznym przykładem. 1. Zakres stosowania Norma PN-EN 15242 opisuje metod[...]

Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach DOI:


  Niniejszy artykuł dostarcza podstawowych informacji na temat jakości powietrza w pomieszczeniach. Przedstawione są w nim źródła i rodzaje zanieczyszczeń występujących w powietrzu wewnętrznym oraz związane z nimi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Omówione zostały również metody poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków. Słowa kluczowe: powietrze wewnętrzne, lotne związki organiczne (LZO), pyły, filtracja, fitoremediacja Abstract: The following article introduces the subject of indoor air quality. Described are sources and types of pollutants commonly found in indoor air as well as their influence on human health and wellbeing. Furthermore, methods of indoor air quality improvement are given and discussed. Keywords: indoor air, volatile organic compounds (VOC), particulate matter (PM), filtration, phytoremediation.W dzisiejszych czasach człowiek spędza w pomieszczeniach znaczną część swojego życia. Szacuje się, że wśród pracowników biurowych wartość ta wynosi około 80-90% długości doby. Nietrudno zauważyć, że jakość powietrza wewnątrz budynku wpływa na zdrowie i samopoczucie w znaczącym stopniu. W niniejszym artykule omówione zostaną niektóre czynniki wpływające na powietrze wewnętrzne oraz sposoby poprawy jego jakości. ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ Pojęcie "zanieczyszczenie powietrza" najczęściej kojarzone jest z powietrzem atmosferycznym. Szkodliwe i uciążliwe substancje lotne występują jednak nie tylko w okolicach ciągów komunikacyjnych lub obszarów przemysłowych. Zanieczyszczenia powietrza w domach, mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej mają jednak inny charakter niż te na zewnątrz. Wynika on ze specyficznych interakcji wnętrza budynku z warunkami panującymi na zewnątrz [1]. W pomieszczeniach samoistnie wytwarza się swoisty mikroklimat, na który składają się warunki termiczno-wilgotnościowe oraz higieniczne [2]. Na jego kształtowanie wpływa wiele czynników, takich jak działalność człowieka, typ i stan techniczny wentylacji [...]

Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla


  NAJCZĘŚCIEJ w przedszkolach człowiek zaczyna swoją edukację. Dzieci spędzają w nich do dziesięciu godzin dziennie. Dlatego ważna jest jakość powietrza wewnętrznego, którym oddychają. Źródłem emisji dwutlenku węgla w pomieszczeniach przedszkolnych są tylko ludzie (dzieci, rodzice, personel). Najczęściej w kuchniach zainstalowane są autonomiczne urządzenia odciągające i palący się gaz do przygotowywania posiłków nie rozprzestrzenia się po obiektach i nie powoduje wzrostu stężenia dwutlenku węgla w innych pomieszczeniach. Dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym [7]. Powietrze atmosferyczne, którym oddychamy jest mieszaniną azotu i tlenu. Azot stanowi 78%, a tlen 21% objętości powietrza. W pozostałym 1% mieszczą się: dwutlenek węgla, para wodna[...]

Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej


  Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.ZAGADNIENIA dotyczące jakości środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych stanowią problematykę, która już od kilkunastu lat jest chętnie podejmowana i rozwijana we współczesnych badaniach naukowych. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie o ścisłym związku pomiędzy jakością środowiska a zdrowiem, dobrym samopoczuciem i tempem przyswajania wiedzy. Na jakość środowiska wewnętrznego składają się warunki cieplne, stan powietrza wewnętrznego oraz środowisko akustyczne, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym [11]. W niniejszym artykule zajęto się pierwszymi dwoma parametrami środowiska wewnętrznego, które w budynkach szkolnych mają szczególne znaczenie. Dzieci spędzają prawie 14 000 godzin swojego życia oddychając powietrzem szkolnych budynków, a są one bardziej niż dorośli podatne na zanieczyszczenia powietrza [5]. Problem jakości powietrza wewnętrznego w szkołach jest szczególnie ważny, ponieważ dzieci są bardziej niż dorośli narażone na podrażnienia dróg oddechowych, a tym samym są one w grupie szczególnego ryzyka w związku z chorobami płuc, będącymi wynikiem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego [8]. Komfort cieplny powoduje zadowolenie ze środowiska cieplnego. Warunkiem koniecznym do zaistnienia komfortu cieplnego jest zachowanie bilansu cieplnego pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, tj. równowagi pomiędzy ciepłem produkowanym przez organizm człowieka w wyniku procesów metabolicznych a ciepłem traconym do środowiska. Niezadowolenie ze środowiska cieplnego może być spowodowane brakiem ogólnego komfortu cieplnego, będącego skutkiem niezrównoważenia produkowanego i traconego (ewentualnie zyskiwanego) przez ciało człowieka strumienia ciepła. Może również być spowodowane niepożądanym [...]

Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych


  Użytkownicy obiektów budowlanych coraz wyraźniej domagają się od projektantów, aby w swoich analizach uwzględniali warunki komfortu użytkowania pomieszczeń, oprócz bezpieczeństwa ich użytkowania czy funkcjonalności.Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków niskoenergetycznych i pasywnych, budynków, dla których dopiero wypracowujemy zasady dobrego projektowania. Zapewnienie komfortu użytkowania pomieszczeń to uwzględnienie różnych jego aspektów. Wniniejszym artykule autorzy sygnalizują problem zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń z zamiaremrozwinięcia poszczególnych zagadnień w następnych publikacjach. Słowa kluczowe: budynki niemal zeroenergetyczne, komfort użytkowania pomieszczeń, jakość środowiska wewnętrznego.Wdrożeniedyrektywy2010/31/UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wymaga, aby były projektowane tzw. budynki niemal zeroenergetyczne. W tym procesie bardzo ważny będzie dobór rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych oraz systemów instalacyjnych zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo konstrukcyjne, a z drugiej spełnienie ostrych wymagań ochrony cieplnej. Ponadto obiekty o niemal zerowymzapotrzebowaniu na energię wymagają specyficznego podejścia do procesu projektowania, realizacji i użytkowania obiektów. Charakteryzują się bardzo szczelną obudową zewnętrzną oraz są wyposażone w specjalistyczne systemy instalacji technicznych, pozyskujące w sposób maksymalnie możliwy, aktywny bądź pasywny, energię ze źródeł odnawialnych, np. przez otwarcie obiektu na południową stronę i pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego. W efekcie są to obiekty, w których zminimalizowane jest zapotrzebowania na energię zarówno pierwotną (informującą o zużyciu nieodnawialnych źródeł energii), jak i końcową określającą rzeczywiste potrzeby energetyczne budynku. Projektowanie budynków niskoenergetycznych jest wyzwaniem dla architektów szczególnie w aspekcie zapewnienia odpowiedniej ochrony cie[...]

 Strona 1  Następna strona »