Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania syste-mami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa.

Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania systemami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa DOI:10.15199/0.2017.10.9

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Wzrastające zapotrzebowanie na kompleksową automatyzację sterowania systemami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi (HVAC), ciepłownictwa, chłodnictwa, obwodami przeciwpożarowymi oraz systemami oświetlenia jest CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) 435 związane z wymaganiami prawnymi, które muszą spełniać budynki techniczne, zabudowania użyteczności publicznej oraz nieruchomości mieszkalne. Różnorodność obiektów i stosowanych systemów implikuje mnogość zastosowań, które muszą spełniać swobodnie programowalne sterowniki PLC wykorzystujące sieć BACnet (ang. Building Automation and Control Networks) [1] do automatyzacji instalacji budowlanych. Rozwiązanie wzbogacone powinno zostać o niezbędne elementy interfejsu użytkownika HMI oraz zoptymalizowane algorytmy sterowania. Założeniem projektu realizowanego w firmie jest zbadanie uniwersalności sterownika swobodnie programowalnego przeznaczonego do wielu zastosowań. Sterownik ten przy wysokiej niezawodności powinien charakteryzować się również wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej. Zastosowanie otwartego protokołu komunikacyjnego BACnet w urządzeniach nadrzędnych umożliwia działanie układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, ciepłowniczych, przeciwpożarowych, oświetlenia i innych w sieci BACnet. Dodatkowymi elementami, które zostaną opisane w artykule, są urządzania działające w sieci BACnet (rys.1) wchodzące w skład warstwy wykonawczej automatyki budynkowej. Do urządzeń należą: szafy zasilająco-sterujące do zastosowań klimatyzacyjno-wentylacyjno-chłodniczych, urządzenia interfejsu użytkownika HMI oraz termostaty. Sieć BACnet, w której funkcjonować mają uniwersalne sterowniki PLC, powinna być przystosowana do opcjonalnego podłączenia do nadrzędnego systemu zarządzania budynkiem (BMS), jeśli zachodzi taka potrzeba. 2. Omówienie 2.1. Sterowanie przeciwpożarowe Powinno zostać zwiększone bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach prze[...]

Nowe Systemy Automatyki Budynków Trane Tracer to zwiększenie efektywności i maksymalizacja wydajności HVAC

Czytaj za darmo! »

Dla zarządców obiektów, jak najprostsze zarządzanie systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) jest kluczowe dla osiągnięcia zwiększonej efektywności pracy. Nowa gama systemów automatyki budynków Tracer™ firmy Trane, dostawcy systemów i rozwiązań komfortu, pozwala na optymalizację wydajności budynku i jest już dostępna. Tracer ES V2.5, Tracer S.C., Tracer UC oraz udoskonalone przewodowe i bezprzewodowe czujniki pomieszczeniowe pomagają zarządcom budynków jak najlepiej wykorzystać ich systemy HVAC. Nowa seria rozwiązań Tracer obejmuje pełen zakres rozwiązań automatyki budynków, pozwalając na dostosowanie pracy poszczególnych urządze[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Analiza szerokopasmowych sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.11 i 16 (WiFi i WiMAX) z transmisją wieloetapową

Czytaj za darmo! »

Pomimo że zarówno dostępna infrastruktura teleinformatyczna, jak też mechanizmy i protokoły wykorzystywane do komunikacji bez- przewodowej, są coraz bardziej rozbudowane izaawansowane tech- nicznie itechnologicznie, to wdalszym ciągu wprowadzają one spo- ro ograniczeń, dotyczących np. nierównomierności wpokryciu wielu obszarów, gwarantowanych pojemności, oferowanych przepływno- ści, zasięgów, elast[...]

Trane przedstawia innowacyjne rozwiązania dla rooftopów zwiększające wydajność energetyczną i kontrolę

Czytaj za darmo! »

Właściciele budynków wymagają dzisiaj większych oszczędności energii i wydajności od całego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Trane, wiodący światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu oraz marka Ingersoll Rand, staje naprzeciw tym wymaganiom oferując trzy nowe, opcjonalne technologie do rooftopów. Nowy wentylator z napędem bezpośrednim redukuje zużycie energii przez rooftopy nawet o 40 procent. Scentralizowany kontroler Tracker™ oraz interfejs komunikacyjny BACnet® oferują lepszą wydajność dzięki zaawansowanemu sterowaniu. Wentylator z napędem bezpośrednim [...]

Mikroklimat pomieszczeń - prognozy rozwoju i kierunki badań

Czytaj za darmo! »

Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań. 50-LECIE Polskiej Akademii Nauk było asumptem do określenia przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w tych ramach przez naszą Sekcję Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimaty[...]

Smart House - inteligentny budynek - idea przyszłości DOI:10.15199/48.2017.09.01

Czytaj za darmo! »

Postęp techniczny i rozwój nowych technologii powoduje nieustanne zwiększanie komfortu życia ludzi. Zarówno w gospodarstwach domowych jak i miejscach pracy lub wypoczynku wykorzystywane są różnorodne urządzenia wspomagające codzienne czynności. Dzięki dynamicznemu rozwojowi techniki cyfrowej, obecnie coraz więcej urządzeń jest wyposażonych w zaawansowane układy sterowania, a wiele dziedzin życia korzysta z technologii informatycznych, systemów komunikacji i automatyki. Systemy te znalazły zastosowanie m. in. w licznych obszarach infrastruktury miejskiej, w tym także najbardziej szczególnym z nich: budynkach tworzących bezpośrednie otoczenie, w których współczesny człowiek spędza większość czasu. Zjawisko to, dało początek terminowi Smart House, tłumaczonego w języku polskim jako "inteligentny budynek" [1, 2, 3, 4, 5, 6]. W codziennym życiu, coraz częściej przebywamy w budynkach nasyconych nowoczesną technologią i systemami sterowania. Systemy automatyki budynkowej są obecnie stosowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, lecz także coraz częściej w budynkach mieszkalnych (np. domach jednorodzinnych). Zarazem idea ta dynamicznie się rozwija, wciąż tworząc nowe obszary zastosowań [5, 6, 7, 8]. Czy zatem Smart House jest już gotowym rozwiązaniem, czy może wciąż ideą przyszłości? Idea Smart House Ideę inteligentnego budynku zapoczątkowano już w latach 70-tych XX wieku. Skupiano się wtedy na automatyzacji procesów produkcyjnych i optymalizacji wydajności ekonomicznej firm. W latach 80-tych ideę zaadaptowano na potrzeby budownictwa użyteczności publicznej oraz mieszkalnego. Określenie "budynek inteligentny" zdefiniowano po raz pierwszy na początku lat 80. w Instytucie Inteligentnych Budowli w Waszyngtonie (USA) [9]. W 1983 r. wzniesiono pierwszy budynek promowany jako "inteligentny" - The City Place Building w Hatford (USA) [3]. Pierwszy artykuł traktujący o inteligencji budynku opublikowano z końcem 1985 r. w czaso[...]

 Strona 1  Następna strona »