Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN IWASZKO"

Metody analizy parametrów roboczych detektora punktu rosy typu MEMS


  Półprzewodnikowy detektor punktu rosy typu MEMS jest zintegrowanym czujnikiem umożliwiającym pomiar wilgotności bezwzględnej gazu w sposób zgodny z definicją tego parametru. W odróżnieniu od klasycznych higrometrów z detektorem optycznym, w higrometrze z detektorem półprzewodnikowym wykorzystywana jest zależność parametrów elektrycznych detektora od ilości molekuł wody kondensującej na jego powierzchni. Parametry wypadkowe detektora, jakie ulegają zmianie wraz z pojawianiem się nowych warstw wody to wypadkowe wartości rezystancji równoległej Rp i pojemności równoległej Cp oraz moduł impedancji |Z|, będący wypadkową poprzednich dwóch wielkości. W rzeczywistości każda z wymienionych wielkości jest elementem zastępczym systemu linii transmisyjnych RiCi o stałych rozłożonych, których parametry zależą od ilości molekuł wody i rodzaju ich rozłożenia na powierzchni detektora [1], [2]. Znajomość zależności wymienionych wielkości od ilości wody na powierzchni lustra pozwala na określenie progu detekcji, a tym samym na określenie istotnego czynnika mającego wpływ na dokładność pomiaru wilgotności gazu. Problem jaki pojawia się w trakcie pomiaru wilgotności z wykorzystaniem opisywanego detektora, to wybór odpowiedniego progu detekcji, to jest wartości Cp, Rp lub |Z| dla których zmierzona temperatura powierzchni detektora jest temperaturą punktu rosy. Konstrukcja detektora typu MEMS i jego zasada pracy Detektory punktu rosy typu MEMS [3] zaprojektowano w Zespole Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, a wykonano w Instytucie Technologii Elektronowej na podłożu krzemowym z dwiema warstwami metalizacji (rys. 1). Rys.1. Przekrój przez strukturę detektora MEMS Fig 1. MEMS detector cross-section Rys. 2. Widok poszczególnych warstw metalizacji detektora punktu rosy: a) geometria grzejnika (linie grube) i termorezystora (linie cienkie), b) geometria detektora molekuł wody (system elektrod grzebieniowych) Fig. 2. Separ[...]

Dwustrumieniowy generator wilgotności sterowany komputerowo

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy budowy sterowanego komputerowo wzorcowego generatora wilgotności opartego o zasadę mieszania dwóch strug gazu - suchego (temperatura punktu rosy poniżej - 85°C) i mokrego (temperatura punktu rosy zadawana termostatem cieczowym, typowo 20°C). W generatorze zastosowano sterowane regulatory przepływu o skokowo zmienianym zakresie od 2ml/min do 2l/min co umożliwia pokrycie szerokiego[...]

Zasada działania i konstrukcja wzorcowego dwustrumieniowego generatora wilgotności

Czytaj za darmo! »

Generatory wilgotności są to urządzenia pozwalające na wytwarzanie w sposób ciągły próbki gazu o zadanej wilgotności. Znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach badawczych zajmujących się precyzyjną kalibracją czujników wilgotności. Wśród wielu rozwiązań konstrukcyjnych cechujących generatory wilgotności najczęściej spotykane są trzy grupy: dwuciśnieniowe, dwutemperaturowe oraz dwustrumieniowe. Działanie generatorów dwutemperaturowych bazuje na nawilżeniu strumienia gazu w określonej temperaturze, a następnie przetransportowaniu nawilżonego gazu do komory testowej o temperaturze większej niż temperatura saturacji. W ten sposób uzyskuje się regulację wilgotności względnej. Dokładność w tego typu generatorze zdeterminowana jest głównie przez dokładność pomiaru/ust[...]

Zastosowanie technologii Ink-Jet Printingn do wytwarzania elementów bezprzewodowego interfejsu mikroczujników i mikrosystemów


  Przedstawiona technologia druku strumieniowego (ang. Ink- Jet Printing) jest stosunkowo nowa. Polega ona na bezkontaktowym nanoszeniu różnego typu materiałów na dowolnego typu podłoża [1, 2]. Możliwe jest więc nakładanie (drukowanie) materiałów o charakterze przewodzącym, rezystancyjnym, izolacyjnym (dielektryki), czy półprzewodnikowym. Materiały te nakładane są z fazy ciekłej. Są to najczęściej polimery, które wymagają, po ich nadrukowaniu, obróbki cieplnej w celu odparowania rozpuszczalnika i polimeryzacji. Można więc proces wytwarzania przyrządów za pomocą tej technologii przyrównać do drukowania kolorowego obrazka, gdzie zamiast barwnych pigmentów nanoszone są substancje o pożądanych właściwościach fizycznych, chemicznych czy elektrycznych. Niewątpliwą zaletą tej technologii jest selektywne wykonywanie wzorów z pominięciem kłopotliwych, relatywnie drogich i czasochłonnych technik. Oszczędza się wówczas zużycie materiałów, skraca czas wykonania elementu/przyrządu, oszczędza na dodatkowych materiałach i drogich, zaawansowanych technologiczne urządzeniach (np. jak w technologii półprzewodnikowej). Oczywiście, należy podkreślić, że technologia druku strumieniowo raczej nigdy nie będzie konkurencyjna dla klasycznej technologii półprzewodnikowej. Będzie więc rozwijana w niszowych aplikacjach, np. w takich dziedzinach elektroniki, gdzie nie jest potrzebna duża miniaturyzacja, zbyt wysokie częstotliwości pracy czy duża skala integracji. Obecnie wiele ośrodków badawczych na świecie pracuje nad rozwojem technologii Ink-Jet i wdrażaniem jej w coraz to nowszych dziedzinach naszego życia. Przewiduje się, że za pomocą technologii Ink-Jet możliwe będzie wytarzanie: inteligentnych etykiet, organicznych tranzystorów [3], prostych pamięci, wyświetlaczy elastycznych [4], przewodzących i transparentnych warstw, czujników, mikrosystemów i różnych elementów elektronicznych drukowanych na elastycznych podłożach. Obecnie technologia ta prężni[...]

Humidity sensor made by ink-jet printing technology


  The ink-jet printing technology seems to be very promising for all: small, medium and large volume production of cheap sensors dedicated for applications of everyday life like smart packaging, smart textiles, smart labels, etc. To achieve this goal new technologies and materials compatible with ink-jet printing and offset printing should be developed. Presented in the paper humidity sensor was made with the usage of ink-jet technology (Dimatix DMP 2831). In comparison to the sensors reported in the literature [1,2] complicated silk screen printing was eliminated. Printing technology The Dimatix DMP 2831 printer is capable to print with different solutions using MEMS piezoelectric printing head equipped with 16 nozzles of diameter and pitch of 21,5 and 254 μm respectively. Typically droplet volume is of 10pl (Fig. 1). To avoid nozzles clogging a 200 nm mesh filter was applied. Each nozzle could be controlled separately and trimmed by changing of its supplying voltage (16…40 V) to achieve uniform droplets. The printed dot diameter was about 42 μm, therefore it was decided to use 30 μm printing resolution (both X and Y direction) to have a dot overlapping to gain tracks continuity. Sensor construction The humidity sensor was designed in a form of interdigitated electrodes covered by humidity sensitive layer (Fig. 2). It was designed two types of sensor differing each other electrodes widths: 200 and 100 μm respectively. The gap between the electrodes was of 100 μm. Each comb ele[...]

Nowa metoda detekcji kondensatu w higrometrze punktu rosy ze zintegrowanym detektorem półprzewodnikowym

Czytaj za darmo! »

W artykule został przedstawiony higrometr punktu rosy z półprzewodnikowym mikrosystemem detekcji punktu rosy. Przedstawiona została również budowa zintegrowanego mikrosystemu. Znaczna część pracy jest poświęcona algorytmowi detekcji temperatury punktu rosy. System został sprawdzony na laboratoryjnym stanowisku testowym a otrzymane wyniki prezentują się bardzo obiecująco. Abstract. A system of dew point temperature measurement, based on semiconductor microsystem detector is presented. Many details of semiconductor microsystem are described in the report. More attention is devoted to algorithm for dew point temperature detection. Experimental results obtained from laboratory test stand are very promising and are described in the report.(The new method of dew condensation applied in dew point hygrometer of integrated semiconductor detector). Słowa kluczowe: pomiary wilgotności gazów, higrometr punktu rosy, mikrosystemy. Keywords: humidity measurements, dew point hygrometer, microsystems. Wstęp Higrometr punktu rosy jest przyrządem umożliwiającym bardzo precyzyjne wykonanie pomiaru wilgotności powietrza. Wynik pomiaru jest wyrażony w jednostkach temperatury: stopniach Celsjusza lub Kelvina. Zasada pomiaru temperatury punktu rosy bazuje na precyzyjnym pomiarze temperatury lustra, na którym wywołana jest kondensacja wody w wyniku procesu ochładzania jego powierzchni [1]. W klasycznym higrometrze punktu rosy lustro wykonane jest z metalu. Może to być miedź pokryta polerowanym rodem tworząc powierzchnię odbijającą światło. Zaburzenie odbitego światła od powierzchni pokrytej kondensatem wody jest wykrywane przez detektor optyczny. Otrzymana informacja z detektora optycznego prowadzi do przeprowadzenia procesu pomiaru temperatury lustra. Zmierzona temperatura jest temperaturą punktu rosy czyli poszukiwaną wilgotnością powietrza. Wykorzystując przedstawioną zasadę pomiaru temperatury punktu rosy, gdzie optyczny tor detekcji wraz z lustrem [...]

 Strona 1