Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część I.

Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350 Część II DOI:10.15199/9.2017.11.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu "Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350". Analizowano w nim, pod kątem zmienności statystycznej i dopasowania postaci rozkładów analizowanych zmiennych, podstawowe cechy statystyczne badanego materiału. Stanowiły go 83 serie pomiarowe parametrów powietrza na wlocie do parownika (temperatury ts2, wilgotności względnej φ2 i strumienia jego objętości Qp) oraz parametry wody na wlocie do skraplacza (temperatury tw1 i strumienia jej objętości Qw). Wymienione wielkości fizyczne w istotny sposób wpływają na moc chłodniczą chłodnicy Np i dlatego są podstawowymi składnikami równań kryterialnych oceniających efektywne wykorzystanie mocy parownika chłodziarek typu TS-350. Równania te utworzono stosując liniową regresję wieloraką i estymację nieliniową. Zmienną zależną (objaśnianą) w równaniach kryterialnych jest moc parownika Np, a zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) - wymienione parametry powietrza i wody. 2. Analiza liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej Korzystając z regresji wielorakiej, za pomocą programów Statistica 9.0 oraz Gretl w wersji 1.9.9 określono, na poziomie ufności 1-α = 0,95, wzajemny związek parametrów powietrza na wlocie do parownika ts2, φ2, Qp i parametrów wody na wlocie do skraplacza tw1, Qw, a także wpływ wymienionych parametrów na moc parownika Np. 466 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) Ogólną postać liniowej funkcji regresji mocy parownika N dla rozważanych 5 zmiennych objaśniających przedstawia równanie (1): (1) Parametry α0 ÷ α5 zwane współczynnikami regresji określają przeciętną zmianę wartości zmiennej zależnej odniesionej do jednostki przyrostu wartości zmiennej niezależnej. Utworzenie modelu regresji liniowej określającego wpływ zmienności parametrów objaśniających (ts2, φ2, Qp, tw1, Qw) na wartość zmiennej objaśnianej (Np) wymaga: 1. Liniowej zależności między zmienną[...]

Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350 Część I DOI:10.15199/9.2017.10.8

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł jest pierwszym z dwóch dotyczących poprawy efektywności pracy, wykorzystywanych w systemach wentylacji i klimatyzacji, przede wszystkim obiektów podziemnych, chłodziarek sprężarkowych bezpośredniego działania typu TS-350 firmy Termospec. Rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami ich pracy a rzeczywistością bardzo często wynikają z ograniczonych możliwości oddawania powietrzu zużytemu ciepła, odebranemu powietrzu świeżemu i ciepła będącego efektem pracy sprężarki, poprzez chłodnicę wyparną. W tej sytuacji wyznaczanie parametrów powietrza po jego schłodzeniu, na podstawie nominalnej podanej przez producenta chłodziarki mocy cieplnej parownika, w wielu przypadkach jest nieuzasadnione. Dlatego w celu poprawy skuteczności schładzania powietrza chłodziarkami TS-350 pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej ich parowników opracowano, łatwe w zastosowaniu praktycznym, kryteria jakości w postaci modeli statystycznych. Moc cieplną parownika takiej chłodziarki opisano zależnością funkcyjną parametrów powietrza na jego wlocie i parametrów wody chłodzącej jej skraplacz. Parametry powietrza na wlotach wymienników pełnią więc funkcję zmiennych niezależnych, zaś zmienną zależną stanowi moc parownika. Zagadnienie podobne, dotyczące wpływu na moc cieplną chłodziarki TS-300 paraCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) 429 metrów mediów wlotowych do jej parownika i skraplacza omówiono w [3], [6]. Ocenę skuteczności schładzania powietrza chłodziarkami bezpośredniego działania rozważano także m.in. w pracach [4], [5], [7], [8]. Wymienione kryteria jakości pracy chłodziarek typu TS-350 opracowano na podstawie wcześniejszych ich badań eksperymentalnych. Badania te stanowią treść niniejszego artykułu. Dotyczyły one parametrów termodynamicznych powietrza przed i po jego schłodzeniu w parownikach przedmiotowych chłodziarek oraz parametrów wody chłodzącej ich skraplacz[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Chłodziarka Joule'a-Thomsona pracująca w obiegu zamkniętym i zasilana mieszaniną azotu z węglowodorami DOI:10.15199/8.2015.12.2


  W pracy przedstawiono parametry eksploatacyjne chłodziarki Joule'aThomsona (J-T) pracującej w układzie zamkniętym i napełnionej mieszaniną gazów. Chłodziarki takie są przedmiotem intensywnych badań w wielu laboratoriach w szczególności w USA i Azji. Zastąpienie czynnika roboczego, jakim jest czysty azot, mieszaniną azotu oraz węglowodorów wpływa na obniżenie ciśnienia roboczego do ciśnienia możliwego do osiągniecia przez komercyjnie dostępne kompresory chłodnicze. Chłodziarki takie są niezawodne, relatywnie tanie i charakteryzują je moce chłodnicze rzędu kilku W przy temperaturze ok. 90 K. Generowana moc chłodnicza może być wykorzystana do kriostatowania niewielkich urządzeń, magnesów wykonanych z wysokotemperaturowych nadprzewodników, w zastosowaniach kriomedycznych oraz do skraplania niewielkich ilości gazów takich jak azot, argon, tlen lub metan. Słowa kluczowe: chłodziarka Joule’a-Thomsona, mieszanina, skraplanie azotu The paper presents working parameters of Joule-Thomson (J-T) cryocooler supplied with nitrogenhydrocarbons mixture and working in a closed cycle. Nowadays, the development of the J-T coolers has become the matter of the intensive research programs, particularly in the USA and Asia. Industrial applications of this kind of coolers are significantly limited by high values of the working pressure for pure nitrogen. Supplying the cryocooler with nitrogen-hydrocarbons mixtures allows to reduce the working pressure down to the level achievable by commercially available compressors. The J-T coolers are characterized by high reliability and relatively low investment costs. The described system produces a few Watts of cooling power at temperature around 90 K. The cooling power can be used to cool down the high-temperature superconducting magnets, for cryomedical applications and to liquefy a small amount of nitrogen, argon, oxygen or methane. Keywords: Joule-Thomson cryocooler, gas mixture, nit[...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 1. Badania eksperymentalne chłodziarki domowej Ravanson LK-48 DOI:10.15199/8.2015.7-8.1


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych domowej chłodziarki termoelektrycznej Ravanson LK-48. W różnych temperaturach otoczenia zbadano m.in. sposób regulacji temperatury w komorze, moc zużywaną, dobowe zużycie energii, warunki i sposób przejścia chłodziarki w tryb energooszczędny. Metodą projektowania odwróconego odtworzono schemat elektryczny chłodziarki. Wyniki badań posłużą do dalszej analizy porównawczej. The results of experimental research on the domestic refrigerator Ravanson LK-48 are presented in following paper. Under different external temperatures, subjected to investigations were, among other things, a chamber temperature regulation method, supply power used, daily energy consumption and refrigerator's transition into energy saving mode. The results shall be used for further comparative analysis. [...]

Projektowanie agregatu chłodziarki termoelektrycznej przeznaczonej do przechowywania lub ekspozycji żywności w kontekście zastosowania skokowej zmiany napięcia zasilania agregatu. Wybrane zagadnienia


  W artykule przedstawiono wytyczne, które powinny być uwzględnianie podczas procesu projektowania agregatu chłodziarki termoelektrycznej przeznaczonej do przechowywania lub ekspozycji żywności. Zwrócono uwagę na systematyczny spadek cen modułów termoelektrycznych, co daje możliwość zaprojektowania agregatu pod kątem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych chłodziarki. Przedstawiono wytyczne do analizy ekonomicznej projektowanego rozwiązania technicznego chłodziarki wraz z przykładem jej wykorzystania przy zastosowaniu agregatu termoelektrycznego pracującego w trybie skokowej zmiany jego napięcia zasilania. Dla tego rozwiązania technicznego zaproponowano również ogólny algorytm projektowania agregatu termoelektrycznego przeznaczony dla doświadczonych projektantów. Designing the unit of the thermoelectric refrigerator intended for storing or exhibiting food in the context of use of abrupt change in suppl y voltage of the unit - selected issues The article presents the guidelines that should be taken into account when designing the unit of the thermoelectric refrigerator intended for storing or exhibiting food. The attention was drawn to the systematic decline in prices of thermoelectric modules, which makes it possible to design a unit with regard to the decrease of operation costs of the refrigerator. The guidelines for economic analysis of the designed technical solution of the refrigerator along with the example of its use with the thermoelectric unit operating in the mode of abrupt change in its supply voltage were presented. A general algorithm for designing the thermoelectric refrigerator intended for experienced designers was also proposed for this technical solution.Chłodziarki termoelektryczne stosuje się głównie w tych obszarach konsumenckiego rynku, gdzie ich cechy eksploatacyjne są adekwatne do stawianych kryteriów projektowych. Głównym ograniczeniem w rozszerzeniu obszaru ich zastosowania jest mała sprawność energetyczna termoel[...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 2. Opracowanie i wyniki badań transportowej chłodziarki ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.9.2


  W artykule opisano doświadczenia projektowania, wykonania oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych dwóch modeli transportowej chłodziarki termoelektrycznej ChTT-48. Celem badań było udowodnienie możliwości oraz efektywności realizacji idei dwupoziomowej regulacji temperatury w zasilanych z sieci prądu stałego transportowych chłodziarkach termoelektrycznych. Długotrwała praca chłodziarki w trybie energooszczędnym umożliwia redukcję dobowego zużycia energii od 2,5 do ponad 3,5 raza. Wyniki badań całkowicie potwierdziły postawioną tezę oraz pozwoliły na dokładne określenie zakresu stosowalności tego rozwiązania. The experience of design and assembly process, as well as chosen results of experimental research of twin ChTT-48 refrigerators for transportation means are presented in following paper. The long term goal of research was a proof of both possibility and efficiency in execution of the idea of two -positional temperature regulation in DC supplied refrigerators for means of transport. The prolonged work of a refrigerator in energy saving mode allows for a reduction in diurnal energy consumption by 2,5 up to 3,5 times. The results thoroughly proved the thesis and allowed for exact definition of applicability range of aforementioned solution. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 3. Badania porównawcze chłodziarek Ravanson LK-48 oraz ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.12.4


  W artykule opisano wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarek termoelektrycznych: produkowanej masowo domowej chłodziarki Ravanson LK-48 oraz prototypów transportowej chłodziarki ChTT-48. Chłodziarki mają identyczną obudowę i jednakową pojemność komory, zaś różną się konstrukcją agregatu chłodniczego i sposobem regulacji temperatury. Opracowana przez autorów nowa chłodziarka transportowa ma ponad dwukrotną przewagę nad chłodziarką Ravanson LK-48 jeżeli chodzi o pobór mocy w trybie energooszczędnym i dobowe zużycie energii. Również ma szerszy zakres temperatur otoczenia, przy których jest możliwa praca w trybie energooszczędnym. Zamieszczono również krytyczną analizę porównawczą innych cech chłodziarek. Słowa kluczowe: chłodziarka termoelektryczna, zużycie energii, badania The following paper contains results presentation of comparative experimental investigations for two thermoelectric refrigerators: the mass produced Ravanson LK-48 and the prototype ChTT-48 transport refrigerator. Both models had identical casing and chamber volume while having different refrigerating set construction and temperature regulation method. The brand new, developed by authors, transport refrigerator proved to have more than double advantage over Ravanson refrigerator in power consumption during energy saving mode, as well as in daily energy consumption. The critical comparative analysis of other refrigerator features was also included. Keywords: thermoelectric refrigerator, energy, consumption, studies [...]

Roczny tematyczny spis artykułów oraz informacji opublikowanych w 2015 r. w Chłodnictwie DOI:


  CHŁODNICTWO Elektronika SA poleca: Chillery WinPack - zaawansowane technologie na polskim rynku. 1-2 16 Nowa metoda identyfikacji składu mieszanin czynników chłodniczych - dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, mgr inż. Urszula Stęplewska . 1-2 18 Warsztaty Chłodnicze 2015 - Porcja wiedzy o czynnikach alternatywnych . 1-2 24 Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla - prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, mgr inż. Blanka Jakubowska . 1-2 28 Badania nad zastosowaniem powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki - dr hab. inż. Artur Rusowicz, mgr inż. Maciej Leszczyński, inż. Dariusz Sienkiel. 1-2 37 Rola regeneratora w termoakustycznym urządzeniu chłodniczym - dr inż. Andrzej Grzebielec, Jakub Kajurek, Wojciech Kossakowski, Jakub Wysocki. 3 12 Ocena kwasowości oraz jakości mikrobiologicznej podczas przechowywania chłodniczego twarogów kwasowych uzyskanych z surowca o zwiększonej koncentracji suchej masy - mgr inż. Krzysztof Siemianowski, dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Szpendowski, dr hab. inż. Piotr Kołakowski, mgr Joanna Żylińska, prof. dr hab. Jacek K. Bardowski. 3 28 Nowe czynniki wtórnych obiegów chłodniczych - prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta. 4-5 10 Optymalizacja średnicy rurki skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii - dr inż. Rafał Laskowski, dr hab. inż. Artur Rusowicz. . .4-5 26 Koktajl bakteriofagowy - skuteczne narzędzie w zapewnianiu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności chłodzonej - dr inż. Anna Szosland-Fałtyn, dr Joanna Królasik . 4-5 36 Wysokociśnieniowa technologia obróbki i konserwacji oraz jej wykorzystanie w zamrażaniu i rozmrażaniu żywności - dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza, dr inż. Marek Domin, dr hab. inż. Dariusz Góral . 4-5 42 Właściwości bułek pszennych chłodzonych i głęboko mrożonych pakowanych w modyfikowanej atmosferze - dr Izabella Kwaśniewska- Karo[...]

 Strona 1  Następna strona »