Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie. Application of GIS to District Heating Systems Menagement ─ Małgorzata Kwestarz, Łukasz Kotyński…

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Zastosowania systemów GIS w ciepłownictwie DOI:10.15199/9.2017.11.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp GIS czyli Geographic Information System, jest systemem do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych przestrzennie odniesionych do powierzchni Ziemi [1]. Wychodząc z definicji systemu informacji przestrzennej, wymienić można jego pięć podstawowych funkcji: ‒ wprowadzanie danych, ‒ transformacja danych, ‒ przechowywanie, uzupełnianie i aktualizacja danych (zarządzanie danymi), ‒ analiza danych, ‒ uzyskiwanie produktu końcowego. To, co odróżnia GIS od innych systemów informacyjnych, to narzędzia umożliwiające łączne analizowanie danych przestrzennych i opisowych. Technologia GIS umożliwia łączenie typowych operacji wykonywanych na danych gromadzonych w bazach danych (zapytania, analizy statystyczne) oraz wizualizowanie zjawisk przestrzennych. Technologia ta umożliwia też przeprowadzanie analiz, a ich wyniki przedstawić w postaci map, raportów lub wykresów. GIS udostępnia mechanizmy wprowadzania, gromadzenia i przechowywania danych przestrzennych oraz zarządzania nimi, zapewnia ich integralność i spójność oraz pozwala na ich wstępną weryfikację. Na podstawie danych zgromadzonych w systemie możliwe jest przeprowadzenie analiz opierających się m.in. na relacjach przestrzennych między obiektami. Wyniki analiz przestrzennych i operacji charakterystycznych dla programów "bazodanowych" przedstawione mogą być w postaci opisowej (tabelarycznej) lub graficznej (mapy, diagramy, wykresy, rysunki). 2. Zadania PEC Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) prowadzą działalność w zakresie obrotu ciepłem co oznacza dystrybucję, sprzedaż oraz konserwację sieci i urządzeń odbiorczych u odbiorców (jeżeli taka jest umowa na dostawę ciepła). PEC jest zobowiązany zarządzać ruchem sieciowym i zapewniać utrzymanie sieci na zasadzie równoprawnego 444 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) traktowania podmiotów korzystających lub ubiegających się o korzystan[...]

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING - OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski nie żyje (1922-2015) 1 2 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network - Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 1 5 Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych. The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays - Mirosław Żukowski, Paulina Radzajewska . 1 8 Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS. Dynamic Modelling of Building by Using EDSL TAS Program - Piotr Kęskiewicz, Joanna Sagan . 1 12 Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku. The Choice of Primary Energy Source for an Island Type Heating System Based on LNG - a Case Study - Bartosz Radomski, Tomasz M. Mróz, Wojciech Grządzielski . 2 47 Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy. Solid Fuels and Future Application of Low-Power Solid Fuel Boilers - Grzegorz Ojczyk . . . . . . . 2 55 Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła. Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat pump - Paweł Obstawski, Tomasz Bakoń, Jacek Gajkowski 2 61 Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym. Design of Domestic Hot Water Circulation for the Upper Distribution System - Edyta Dudkiewicz, Agnieszka Ludwińska 3 87 Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego. Profitability of Using Solar Collectors for Modernized Domestic Hot Water Installation in Single-Family House - Piotr Olczak, Dominik Kryzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 94 Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych. Cooperation of Urban District Heating System with Waste Incineration Plant. Calculation of Caloric Properties [...]

Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera DOI:10.15199/9.2018.1.1


  Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest, jako podejmowanie działań, których celem jest identyfikacja, ocena i sterowanie ryzykiem, zakończona kontrolą podjętych działań. Głównym celem zarządzania ryzykiem w przypadku systemów rurociągowych jest ograniczenie występowania awarii lub w przypadku jej wystąpienia ograniczenie jej skutków. Systemy rurociągowe mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska, użytkowników oraz otoczenia [1], [4], [6]. Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania, to cele jakim powinny sprostać systemy dystrybucji ciepła, czyli sieci ciepłownicze. Ocena niezawodności funkcjonowania najczęściej sprowadza się do zagadnienia określania częstotliwości awarii i usuwania jej przyczyn. Z bezpieczeństwem związane są bezpośrednio: ‒ zdarzenia niepożądane, ‒ zagrożenia, ‒ straty. Zdarzenia niepożądane utożsamiane są ze stanem zawodności bezpieczeństwa systemu, wywołującym zagrożenia dla chronionych dóbr. Jako miarę charakteryzującą poziom bezpieczeństwa wykorzystuje się ryzyko, które określa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i związanych z nim strat. Awarii w systemach rurociągowych nie można całkowicie wyeliminować. Są to systemy rozległe, składające się z wielu podsystemów pracujących w zmieniających się warunkach. Ryzyko wystąpienia awarii jest zjawiskiem, jednak znajomość tego ryzyka i zarządzanie nim pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć częstotliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych i ograniczyć skutki ich wystąpienia. Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu: ‒ rozpoznanie, ‒ ocenę, ‒ sterowanie ryzykiem, ‒ kontrolę podjętych działań . Celem zarządzania jest ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed skutkami awarii. Celem rozpoznania jest określenie rodzajów ryzyka, które wiążą się z rozważaną inwestycją. Ich prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia inwestorowi podjęcie działań m[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2015 DOI:


  CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING nr str. Nowy zawór grzejnikowy "2 w 1" firmy Danfoss . . . . . . . . 1 II okł. Magnetytowa warstwa ochronna - sposób na zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Magnetite Protective Layer - Anti-Corrosion Methods for Internal Surfaces of Pipes in Modern District Heating Networks - Wacław Drzewiecki, Wojciech Pletkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 O konieczności rozpatrzenia racjonalnych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynków w energię i ciepło. Need to Consider Reasonable Possibility of Using Highly Effective Alternative Energy & Heat Supply Systems for Buildings - Piotr Kubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 Przeliczanie składników gazowych i pyłu w spalinach na tlen referencyjny - idea stosowania. Converting of the gaseous and particulate matter in the exhaust on reference oxygen - concept application - Katarzyna Matuszek, Piotr Hrycko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 Thermal Conductivity Coefficient of PUR Insulation Material from Pre-Insulated Pipes After Real Operation in District Heating Networks and After Artificial Ageing Process in Heat Chamber. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki "PUR" w rurach preizolowanych w warunkach eksploatacyjnych i po sztucznym starzeniu w badawczej komorze cieplnej - Ewa Kręcielewska, Damien Menard . . . 2 46 Numeryczne modelowanie pracy zaworu balansowego. Numerical Modelling of Balancing Valve Operation - Marek Gawliński, Janusz Skrzypacz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 83 Dobór optymalnej średnicy rurociągów rozgałęźno-pierścieniowej sieci w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. The Selection of the Optimal Pipelines Diameter of Manifold-Ring Heating Network in District Heating System Powered by the CHP - Jakub Murat, Adam Smyk . . [...]

Systemy ciepłownicze w 2050 roku - perspektywy i wyzwania DOI:10.15199/9.2016.10.1


  W artykule przedstawiono stan sektora ciepłowniczego w Polsce i jego kierunki rozwoju do roku 2050. Omówiono elementy nowoczesnego zarządzania, inteligentne systemy ciepłownicze i problemy integracji systemu ciepłowniczego z elektroenergetycznym i gazowym. Scharakteryzowano cztery filary, na których powinny opierać się nowoczesne systemy ciepłownicze.1. Wstęp Infrastruktura ciepłownicza (źródła wytwarzania, sieci ciepłownicze) jest bardzo zróżnicowana pod względem technicznym i ekonomicznym (wiek urządzeń, stopień ich zużycia, nowoczesność rozwiązań technologicznych). Potencjał techniczny tego sektora stanowią systemy ciepłownicze składające się ze źródeł wytwarzania (do których należą m.in.: elektrownie, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe, ciepłownie zawodowe i przemysłowe, kotłownie lokalne), sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, przyłączy, węzłów ciepłowniczych. Poza źródłami wytwarzania najważniejszym elementem infrastruktury ciepłowniczej są sieci ciepłownicze, które stanowią blisko 40% potencjału technicznego ciepłownictwa. Stan techniczny urządzeń w przedsiębiorstwach ciepłowniczych jest bardzo zróżnicowany, jednak na ogół urządzenia te są przestarzałe. Struktura wieku kotłów wodnych jest następująca: poniżej 15 lat - ponad 30%, 15-24 lata - około 50%, 25-44 lata - około 20%, a 45 i więcej lat około 1%. Średni stopień dekapitalizacji majątku (określony jako iloraz wartości umorzenia majątku do wartości środków trwałych brutto) wynosi ponad 50%. Średni stopień zużycia sieci ciepłowniczych w kraju szacuje się na około 50%. Poprawa stanu sieci jest trudna i kosztowna. Duża część sieci została zbudowana z wykorzystaniem przestarzałych już obecnie technologii i materiałów izolacyjnych. Jakość wykonania i stan izolacji cieplnej decydują o wysokości strat ciepła podczas przesyłania. Obecnie stosowane nowoczesne technologie budowy sieci przy użyciu rur preizolowanych znacznie zmniejszają straty przesyłania ciepła. St[...]

XII Międzynarodowa Konferencja "Geoinformation Challenges"

Czytaj za darmo! »

Konferencja odbyła się w dniach 8-12 września 2008 r. w Zakopanem (8-11.09) i Krakowie (12.09). Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie SILGIS, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytut Oceanografii i Rybołówstwa w Chorwacji oraz Chorwackie Stowarzyszenie Informatyczne GIS Forum w Zagrzebiu. Była to już 12-ta tego typu konferencja, w której nap[...]

Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie DOI:10.15199/9.2017.3.2


  W artykule omówiono strukturę i rozwiązania sprzętowe systemów inteligentnego opomiarowania stosowanych w ciepłownictwie. Następnie dokonano zwięzłego przeglądu cech funkcjonalnych inteligentnych liczników ciepła/chłodu na tle liczników energii elektrycznej i gazu. Przestawiono model centralizacji usług inteligentnego opomiarowania i uwarunkowania w zakresie zarządzania popytem w inteligentnych sieciach ciepłowniczych.1. Wstęp Zrównoważone systemy energetyczne są elementem polityki energetycznej ukierunkowanej na ochronę zasobów naturalnych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Charakteryzuje ją wyważenie pomiędzy celami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi oraz nacisk na uwzględnienie zewnętrznych kosztów funkcjonowania systemu energetycznego, które w przypadku systemów konwencjonalnych są praktycznie pomijane, a prowadzona polityka energetyczna skoncentrowana jest na celach ekonomicznych, takich jak np. wzrost PKB przy niskich kosztach wytwarzania energii i dominującej roli paliw kopalnych. W pracy [5] omówiono proces stopniowej konwergencji systemów ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowniczych w kierunku przyszłego inteligentnego systemu energetycznego. W odniesieniu do systemów ciepłowniczych integracja w ramach inteligentnego systemu energetycznego będzie uwarunkowana spełnieniem szeregu wymagań, wymienionych w pracy [4] jako wymagania funkcjonalne systemów ciepłowniczych czwartej generacji, spełniających kryteria zrównoważonego systemu energetycznego. Cechą systemów ciepłowniczych czwartej generacji będzie wysoka penetracja nowych technologii wytwarzania ciepła, w tym małoskalowej generacji rozproszonej, funkcjonującej na konkurencyjnym rynku energii. Jednym z wyzwań stojących przed operatorami systemów ciepłowniczych będzie konieczność zagospodarowania ciepła z rozproszonych źródeł niskotemperaturowych i źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i geotermalna, włączając indywidualnych[...]

 Strona 1  Następna strona »