Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV. Impact of Selected Parameters Of The Control System For The Work Of The VAV Air Conditioning ─ Bernard Zawada, Adrian Baranowski

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV DOI:10.15199/9.2017.11.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nowoczesne budynki biurowe oraz użyteczności publicznej mają coraz częściej nowoczesne rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia, których praca w znaczącym stopniu umożliwia ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach. Dlatego coraz ważniejszym aspektem jest stosowanie efektywnych energetycznie i ekonomicznie instalacji HVAC oraz inteligentnych systemów sterowania ich pracą. Szczególnie pożądanymi rozwiązaniami, stwarzającymi potencjalnie duże możliwości oszczędności energii są systemy klimatyzacji na żądanie oraz systemy klimatyzacji VAV, wyposażone w optymalne algorytmy sterowania. Możliwe do uzyskania efekty środowiskowe oraz energetyczne i ekonomiczne tego typu instalacji były przedmiotem wielu prac badawczych zarówno teoretycznych [2], [3], [4], [5], [6], jak i badań poligonowych [1]. Wyniki symulacji [4] budynku mieszkalnego wyposażonego w system wentylacji na żądanie wykazały, że zastosowanie tego typu systemu pozwoliłoby na obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o 19,5%. Z kolei badania symulacyjne przeprowadzone w pracy [3] dotyczące jakości powietrza wewnętrznego pokazały, że system wentylacji pracujący przy niższym wydatku przez 24 godziny na dobę zużywa mniej energii niż system wentylacji o wyższym wydatku, pracujący jedynie w czasie użytkowania pomieszczenia. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) 459 Rys. 1. Schemat instalacji w sali 208 (strefy 103 oraz 105) oraz w sali 207 (strefa 107) Fig. 1. Installation scheme in room 208 (zones 103 and 105) and in room 207 (zone 107) Symulacje wykazały również, że w obu przypadkach stężenia zanieczyszczeń wewnętrznych (dwutlenek węgla, formaldehyd, ozon, cząsteczki stałe oraz lotne związki organiczne) nie przekraczały wartości dopuszczalnych. W instalacjach klimatyzacji ze zmiennym strumieniem powietrza istotną sprawą jest zasięg strumienia powietr[...]

Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych DOI:10.15199/9.2016.5.6


  Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego przy jak najmniejszym zużyciu energii do ogrzewania i klimatyzacji. Do energooszczędnych systemów zaliczają się systemy klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (VAV). Zużycie energii w tych systemach w znacznym stopniu zależy od możliwości zmniejszenia strumienia powietrza wentylacyjnego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych cylindrycznych regulatorów indukcyjnych ilość powietrza pierwotnego (uzdatnionego w centrali) może być zmniejszona do 15% wartości maksymalnej. W artykule przedstawiono porównanie systemów klimatyzacji VAV z tradycyjnymi i indukcyjnymi regulatorami przepływu w aspekcie zużycia energii oraz komfortu cieplnego w budynku biurowym. Obliczenia wykonano za pomocą komercyjnego programu IDA Indoor Climate and Energy. Wyniki symulacji przeprowadzonych w warunkach referencyjnych danych klimatycznych Krakowa w okresie od 1 maja do 30 września wykazały, że system VAV z indukcyjnymi regulatorami zapewnia wyższy komfort cieplny przy zmniejszonym zużyciu energii w porównaniu do systemu z tradycyjnymi regulatorami i systemu z tradycyjnymi regulatorami współpracującymi z elektrycznymi nagrzewnicami strefowymi.1. Wprowadzenie Nowoczesne budynki biurowe powinny spełniać wysokie wymagania użytkowników odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego. Wpływ środowiska wewnętrznego na zdrowie, komfort i wydajność pracy był przedmiotem wielu badań [3, 10]. Aby zapewnić wysoką jakość środowiska wewnętrznego przy wymaganym bardzo niskim zużyciu energii niezbędne jest zastosowanie kompleksowych, efektywnych energetycznie rozwiązań bryły budynku i systemów jego technicznego wyposażenia, w tym systemów wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania (HVAC). Przy wyborze systemu klimatyzacji konieczne jest uwzględnienie takich czynników, jak: konstrukcja budynku, sposób jego eksploatacji, lokalny klimat, koszty inwe[...]

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING - OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski nie żyje (1922-2015) 1 2 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network - Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 1 5 Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych. The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays - Mirosław Żukowski, Paulina Radzajewska . 1 8 Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS. Dynamic Modelling of Building by Using EDSL TAS Program - Piotr Kęskiewicz, Joanna Sagan . 1 12 Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku. The Choice of Primary Energy Source for an Island Type Heating System Based on LNG - a Case Study - Bartosz Radomski, Tomasz M. Mróz, Wojciech Grządzielski . 2 47 Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy. Solid Fuels and Future Application of Low-Power Solid Fuel Boilers - Grzegorz Ojczyk . . . . . . . 2 55 Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła. Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat pump - Paweł Obstawski, Tomasz Bakoń, Jacek Gajkowski 2 61 Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym. Design of Domestic Hot Water Circulation for the Upper Distribution System - Edyta Dudkiewicz, Agnieszka Ludwińska 3 87 Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego. Profitability of Using Solar Collectors for Modernized Domestic Hot Water Installation in Single-Family House - Piotr Olczak, Dominik Kryzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 94 Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych. Cooperation of Urban District Heating System with Waste Incineration Plant. Calculation of Caloric Properties [...]

The Influence of IAQ on the Energy Performance of VAV System - a Case Study DOI:10.15199/9.2016.12.5

Czytaj za darmo! »

One of the most promising strategies in the improvement of energy performance of buildings is optimal control algorithm or control strategy of ventilation systems. The CO2-based demand controlled ventilation is one of the strategies that allow for the energy use reduction. The paper presents the simulation methods and results of variable air volume (VAV) system installed in residential part of hotel located in Poznań, Poland. The proposed method is applied to estimate influence of different concentrations of carbon dioxide on final and primary energy consumption by VAV system and its different components. © 2006-2016 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Introduction (Wstęp) High indoor air quality and the lowest energy consumption are the main priorities in the new raised buildings. Standard ventilation system based on supplying constant air volume may cause significant oversize of installation and devices inside buildings where users stay temporarily. In such a case the energy required for system operation is not rationally used [2]. Modern systems based on air flow modulation allow for lower energy consumption together with providing comfort for all users. Using sensors of carbon dioxide concentration for control of ventilation systems in rooms, where people are present cause that installation is working only when needed. Additionally air stream is adjusted for temporarily needs to ensure both comfort for users and also to remove all contaminants from ventilated rooms. Suitable climate quality in the built environment can be maintained through control of three main parameters: indoor temperature, relative indoor air humidity and indoor air quality. Main parameter used to rate quality of air in buildings occupied by people is concentration of carbon dioxide. High concentration of carbon dioxide can cause disruption of breath, bad mood, headache and dizziness, heaviness, tendency to catch a cold or [...]

Spis treści / Contents

Czytaj za darmo! »

01 Adrian HALINKA, Mateusz SZABLICKI - The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 1) 1 02 Adrian HALINKA, Mateusz SZABLICKI - The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 2) 7 03 Guillermo APONTE, Héctor CADAVID, Juan Carlos BURGOS, Eduardo GOMEZ - A methodology for obtaining by measurements the transformer physical-circuital model parameters 12 04 Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof SROKA, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ - Self-start, voltage and start-up power application from Dychów hydro-electric power plant to Dolna Odra power plant - system control tests 16 05 Jan IŻYKOWSKI, Marcin BOŻEK - Adaptive distance protection of double-circuit lines for faults involving earth 22 06 Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI - Cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms 27 07 Andrzej KANICKI, Józef WIŚNIEWSKI - Electrical parameters of cross-bonded cable lines 32 08 S.D.NAIK, S.S.BHAT, M.K.KHEDKAR - Static Bifurcation Point and Maximum Loadability in a shunt compensated Multibus Power System 38 09 Adrian NOCOŃ - Stabilization of work of distributed sources in a distribution network with use of a hybrid wind-gas power plant 42 10 Adrian NOCOŃ, Andrzej BOBOŃ, Stefan PASZEK, Piotr PRUSKI - Measurement parameter estimation of the model of a synchronous generator working in thermal electric power plant 46 11 Józef PASKA - Electricity storage systems in electric power system - applications and solutions 50 12 Józef PASKA, Mariusz KŁOS, Łukasz MICHALSKI - Battery and compressed air energy storage system - concept description 57 13 Stefan PASZEK - Parameter polioptimisation of power system stabilizers working in a multi-machine power system 62 14 Waldemar SKOMUDEK, Piotr SZPINDLER - Innovat[...]

Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV DOI:10.15199/9.2017.4.7

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowego nawiewnika zwiększającego efektywność wentylacji systemu VAV (Variable Air Volume). Zbadano wpływ dynamicznie zmieniającej się geometrii nawiewnika na efektywność systemu wentylacyjnego. Jako wskaźnik poprawności działania systemu wybrano zasięg strugi powietrza przy zmieniającym się strumieniu nawiewu, gdyż w dotychczasowych rozwiązaniach zasięg ten zmniejsza się wraz z malejącym przepływem przez system wentylacyjny. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono laboratoryjne badania nawiewnika bez zmiennej geometrii i wykazano, że gdy maleje strumień powietrza przepływające przez system to spada zasięg strugi. Następnie dokonano symulację komputerowa stosując metodę CFD. Pierwsze symulacje odzwierciedlały warunki na stanowisku laboratoryjnym i posłużyły jako symulacje wzorcowe do dalszych badań. Po uzyskaniu zgodności symulacji i badań laboratoryjnych, w dalszych symulacjach dokonano modyfikacji geometrii nawiewnika i zbadano wpływ tych zmian na zasięg strugi powietrza przy malejącym przepływie powietrza w systemie VAV. Wyniki symulacji wykazały, że zaproponowane zmiany w geometrii poprawiają efektywność systemu wentylacji i umożliwiając utrzymanie stałego zasięgu strugi przy zmiennym przepływie powietrza w systemie.1. Wprowadzenie Problem utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest tematem wielu prac badawczych [2], [10], [15], [16], [19], [18]. Jakość dostarczanego powietrza i jego odpowiedni rozdział przez systemy wentylacji mechanicznej są szczególnie ważne w budynkach o zwiększonej szczelności przegród zewnętrznych. Systemy wentylacji mechaniczne stosowane w tych budynkach, odpowiadają za dostarczanie powietrza świeżego do strefy przebywania ludzi [7] [9]. W wielu pracach udowodniono, że stosowane systemy wentylacji nie zapewniają odpowiedniego komfortu cieplnego i higienicznego. Dlatego należy dostosować rozwiązania systemów wen[...]

Indukcyjny regulator przepływu powietrza do systemów klimatyzacji VAV o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji DOI:10.15199/9.2016.4.6


  Zastosowanie indukcyjnych regulatorów przepływu w systemach klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (VAV) umożliwia zmianę strumienia powietrza pierwotnego w szerokim zakresie od 100% do 15% bez ryzyka oderwania się nawiewanych strug od sufitu i wystąpienia w pomieszczeniu lokalnego dyskomfortu cieplnego wywołanego zjawiskiem przeciągu. W artykule przedstawiono badania cylindrycznego indukcyjnego regulatora przepływu o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji, zgłoszonej do Urzędu Patentowego. Wyznaczono charakterystyki aerodynamiczne przedstawiające zależność strumienia objętości indukowanego powietrza w funkcji strumienia powietrza pierwotnego (uzdatnionego w centrali klimatyzacyjnej). Zaprezentowano sposób określania minimalnej wymaganej ilości indukowanego powietrza zapewniającej, że struga nawiewana z typowych nawiewników sufitowych nie oderwie się od powierzchni sufitu na skutek działania siły wyporu. Nowy cylindryczny regulator indukcyjny spełnia ww. wymagania. Możliwe jest jego stosowanie przy niskim ciśnieniu powietrza w kanale rozdzielczym, wynoszącym około 150 Pa, co jest korzystne ze względu na zużycie energii do transportu powietrza, a także umożliwia stosowanie nawiewników charakteryzujących się wysokim współczynnikiem oporu miejscowego, przy którym łatwiej jest uzyskać jednolity rozkład prędkości powietrza na ich wylocie.1. Wprowadzenie W systemach klimatyzacji VAV centralnie przygotowane powietrze wentylacyjne dostarczane jest do poszczególnych stref budynku w ilości zależnej od ich aktualnego obciążenia cieplnego. Podział klimatyzowanego obiektu na strefy wynika z niejednoczesności występowania maksymalnych zysków ciepła w różnych częściach budynku, najczęściej strefę stanowi jedno lub kilka pomieszczeń o tej samej orientacji względem stron świata i podobnym przeznaczeniu. Regulatory przypływu są zwykle umieszczane w przestrzeni nad stropem podwieszanym i zmieniając ilość nawiewanego powietrza utrzymują w [...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2015 DOI:


  CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING nr str. Nowy zawór grzejnikowy "2 w 1" firmy Danfoss . . . . . . . . 1 II okł. Magnetytowa warstwa ochronna - sposób na zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Magnetite Protective Layer - Anti-Corrosion Methods for Internal Surfaces of Pipes in Modern District Heating Networks - Wacław Drzewiecki, Wojciech Pletkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 O konieczności rozpatrzenia racjonalnych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynków w energię i ciepło. Need to Consider Reasonable Possibility of Using Highly Effective Alternative Energy & Heat Supply Systems for Buildings - Piotr Kubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 Przeliczanie składników gazowych i pyłu w spalinach na tlen referencyjny - idea stosowania. Converting of the gaseous and particulate matter in the exhaust on reference oxygen - concept application - Katarzyna Matuszek, Piotr Hrycko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 Thermal Conductivity Coefficient of PUR Insulation Material from Pre-Insulated Pipes After Real Operation in District Heating Networks and After Artificial Ageing Process in Heat Chamber. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki "PUR" w rurach preizolowanych w warunkach eksploatacyjnych i po sztucznym starzeniu w badawczej komorze cieplnej - Ewa Kręcielewska, Damien Menard . . . 2 46 Numeryczne modelowanie pracy zaworu balansowego. Numerical Modelling of Balancing Valve Operation - Marek Gawliński, Janusz Skrzypacz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 83 Dobór optymalnej średnicy rurociągów rozgałęźno-pierścieniowej sieci w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. The Selection of the Optimal Pipelines Diameter of Manifold-Ring Heating Network in District Heating System Powered by the CHP - Jakub Murat, Adam Smyk . . [...]

 Strona 1  Następna strona »