Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część II. Statistic Models of Cooling Capacity in the Refrigerator TS-350. Part II ─ Bernard Nowak, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350 Część II DOI:10.15199/9.2017.11.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu "Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350". Analizowano w nim, pod kątem zmienności statystycznej i dopasowania postaci rozkładów analizowanych zmiennych, podstawowe cechy statystyczne badanego materiału. Stanowiły go 83 serie pomiarowe parametrów powietrza na wlocie do parownika (temperatury ts2, wilgotności względnej φ2 i strumienia jego objętości Qp) oraz parametry wody na wlocie do skraplacza (temperatury tw1 i strumienia jej objętości Qw). Wymienione wielkości fizyczne w istotny sposób wpływają na moc chłodniczą chłodnicy Np i dlatego są podstawowymi składnikami równań kryterialnych oceniających efektywne wykorzystanie mocy parownika chłodziarek typu TS-350. Równania te utworzono stosując liniową regresję wieloraką i estymację nieliniową. Zmienną zależną (objaśnianą) w równaniach kryterialnych jest moc parownika Np, a zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) - wymienione parametry powietrza i wody. 2. Analiza liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej Korzystając z regresji wielorakiej, za pomocą programów Statistica 9.0 oraz Gretl w wersji 1.9.9 określono, na poziomie ufności 1-α = 0,95, wzajemny związek parametrów powietrza na wlocie do parownika ts2, φ2, Qp i parametrów wody na wlocie do skraplacza tw1, Qw, a także wpływ wymienionych parametrów na moc parownika Np. 466 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) Ogólną postać liniowej funkcji regresji mocy parownika N dla rozważanych 5 zmiennych objaśniających przedstawia równanie (1): (1) Parametry α0 ÷ α5 zwane współczynnikami regresji określają przeciętną zmianę wartości zmiennej zależnej odniesionej do jednostki przyrostu wartości zmiennej niezależnej. Utworzenie modelu regresji liniowej określającego wpływ zmienności parametrów objaśniających (ts2, φ2, Qp, tw1, Qw) na wartość zmiennej objaśnianej (Np) wymaga: 1. Liniowej zależności między zmienną[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350 Część I DOI:10.15199/9.2017.10.8

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł jest pierwszym z dwóch dotyczących poprawy efektywności pracy, wykorzystywanych w systemach wentylacji i klimatyzacji, przede wszystkim obiektów podziemnych, chłodziarek sprężarkowych bezpośredniego działania typu TS-350 firmy Termospec. Rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami ich pracy a rzeczywistością bardzo często wynikają z ograniczonych możliwości oddawania powietrzu zużytemu ciepła, odebranemu powietrzu świeżemu i ciepła będącego efektem pracy sprężarki, poprzez chłodnicę wyparną. W tej sytuacji wyznaczanie parametrów powietrza po jego schłodzeniu, na podstawie nominalnej podanej przez producenta chłodziarki mocy cieplnej parownika, w wielu przypadkach jest nieuzasadnione. Dlatego w celu poprawy skuteczności schładzania powietrza chłodziarkami TS-350 pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej ich parowników opracowano, łatwe w zastosowaniu praktycznym, kryteria jakości w postaci modeli statystycznych. Moc cieplną parownika takiej chłodziarki opisano zależnością funkcyjną parametrów powietrza na jego wlocie i parametrów wody chłodzącej jej skraplacz. Parametry powietrza na wlotach wymienników pełnią więc funkcję zmiennych niezależnych, zaś zmienną zależną stanowi moc parownika. Zagadnienie podobne, dotyczące wpływu na moc cieplną chłodziarki TS-300 paraCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) 429 metrów mediów wlotowych do jej parownika i skraplacza omówiono w [3], [6]. Ocenę skuteczności schładzania powietrza chłodziarkami bezpośredniego działania rozważano także m.in. w pracach [4], [5], [7], [8]. Wymienione kryteria jakości pracy chłodziarek typu TS-350 opracowano na podstawie wcześniejszych ich badań eksperymentalnych. Badania te stanowią treść niniejszego artykułu. Dotyczyły one parametrów termodynamicznych powietrza przed i po jego schłodzeniu w parownikach przedmiotowych chłodziarek oraz parametrów wody chłodzącej ich skraplacz[...]

Temperatura i wilgotność powietrza ochłodzonego za pomocą chłodziarki sprężarkowej TS-300 DOI:10.15199/9.2016.8.6


  W artykule poruszono zagadnienie poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych za pomocą lokalnych systemów chłodniczych. Podano równania statystyczne opisujące moc chłodniczą parownika chłodziarki powietrza w funkcji parametrów powietrza przed jego ochłodzeniem i parametrów wody na wlocie skraplacza. Korzystając zarówno z tych równań, jak i równań opisujących przepływ powietrza przez parownik chłodziarki, obliczono temperaturę i wilgotność właściwą ochłodzonego powietrza na wylocie z parownika. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Porównanie to dotyczy 156 różnych wariantów pracy chłodziarki. Przeprowadzono także statystyczną weryfikację odchyłek wyników obliczeń od wyników pomiarów, co pozwoliło ocenić w praktyce przydatność opracowanego matematycznego modelu chłodnicy powietrza.1. Wstęp Artykuł dotyczy problemu poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach kopalń podziemnych, w których zainstalowane są lokalne systemy chłodnicze. Rozważono procesy bezpośredniego ochładzania powietrza za pomocą chłodziarki sprężarkowej. Chłodziarka taka składa się zwykle z dwóch oddzielnych zespołów połączonych ze sobą przewodami z czynnikiem chłodniczym. Pierwszy zespół stanowi sprężarka czynnika chłodniczego z napędzającym ją silnikiem elektrycznym, skraplacz, zawór rozprężny oraz układ sterowania i kontroli. Drugim zespołem jest parownik chłodziarki, będący przeponową chłodnicą powietrza. W niej, w wyniku parowania czynnika chłodniczego, krążącego w obiegu zamkniętym parownik- skraplacz, odbierane jest bezpośrednio ciepło od powietrza świeżego. Ciepło to, powiększone o ciepło będące efektem prac sprężarki, oddawane jest w skraplaczu do wody go chłodzącej i za jej pośrednictwem odprowadzane poza rozpatrywany układ. Woda chłodzona jest w obiegu zamkniętym lub otwartym. W obiegu zamkniętym woda ogrzana w skraplaczu chłodzona jest w wentylatorowej chłodnicy wyparnej wody; chłodnica zlokalizowana jest w strumieniu [...]

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING - OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski nie żyje (1922-2015) 1 2 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network - Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 1 5 Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych. The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays - Mirosław Żukowski, Paulina Radzajewska . 1 8 Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS. Dynamic Modelling of Building by Using EDSL TAS Program - Piotr Kęskiewicz, Joanna Sagan . 1 12 Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku. The Choice of Primary Energy Source for an Island Type Heating System Based on LNG - a Case Study - Bartosz Radomski, Tomasz M. Mróz, Wojciech Grządzielski . 2 47 Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy. Solid Fuels and Future Application of Low-Power Solid Fuel Boilers - Grzegorz Ojczyk . . . . . . . 2 55 Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła. Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat pump - Paweł Obstawski, Tomasz Bakoń, Jacek Gajkowski 2 61 Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym. Design of Domestic Hot Water Circulation for the Upper Distribution System - Edyta Dudkiewicz, Agnieszka Ludwińska 3 87 Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego. Profitability of Using Solar Collectors for Modernized Domestic Hot Water Installation in Single-Family House - Piotr Olczak, Dominik Kryzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 94 Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych. Cooperation of Urban District Heating System with Waste Incineration Plant. Calculation of Caloric Properties [...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2015 DOI:


  CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING nr str. Nowy zawór grzejnikowy "2 w 1" firmy Danfoss . . . . . . . . 1 II okł. Magnetytowa warstwa ochronna - sposób na zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Magnetite Protective Layer - Anti-Corrosion Methods for Internal Surfaces of Pipes in Modern District Heating Networks - Wacław Drzewiecki, Wojciech Pletkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 O konieczności rozpatrzenia racjonalnych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynków w energię i ciepło. Need to Consider Reasonable Possibility of Using Highly Effective Alternative Energy & Heat Supply Systems for Buildings - Piotr Kubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 Przeliczanie składników gazowych i pyłu w spalinach na tlen referencyjny - idea stosowania. Converting of the gaseous and particulate matter in the exhaust on reference oxygen - concept application - Katarzyna Matuszek, Piotr Hrycko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 Thermal Conductivity Coefficient of PUR Insulation Material from Pre-Insulated Pipes After Real Operation in District Heating Networks and After Artificial Ageing Process in Heat Chamber. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki "PUR" w rurach preizolowanych w warunkach eksploatacyjnych i po sztucznym starzeniu w badawczej komorze cieplnej - Ewa Kręcielewska, Damien Menard . . . 2 46 Numeryczne modelowanie pracy zaworu balansowego. Numerical Modelling of Balancing Valve Operation - Marek Gawliński, Janusz Skrzypacz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 83 Dobór optymalnej średnicy rurociągów rozgałęźno-pierścieniowej sieci w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. The Selection of the Optimal Pipelines Diameter of Manifold-Ring Heating Network in District Heating System Powered by the CHP - Jakub Murat, Adam Smyk . . [...]

Chłodziarka Joule'a-Thomsona pracująca w obiegu zamkniętym i zasilana mieszaniną azotu z węglowodorami DOI:10.15199/8.2015.12.2


  W pracy przedstawiono parametry eksploatacyjne chłodziarki Joule'aThomsona (J-T) pracującej w układzie zamkniętym i napełnionej mieszaniną gazów. Chłodziarki takie są przedmiotem intensywnych badań w wielu laboratoriach w szczególności w USA i Azji. Zastąpienie czynnika roboczego, jakim jest czysty azot, mieszaniną azotu oraz węglowodorów wpływa na obniżenie ciśnienia roboczego do ciśnienia możliwego do osiągniecia przez komercyjnie dostępne kompresory chłodnicze. Chłodziarki takie są niezawodne, relatywnie tanie i charakteryzują je moce chłodnicze rzędu kilku W przy temperaturze ok. 90 K. Generowana moc chłodnicza może być wykorzystana do kriostatowania niewielkich urządzeń, magnesów wykonanych z wysokotemperaturowych nadprzewodników, w zastosowaniach kriomedycznych oraz do skraplania niewielkich ilości gazów takich jak azot, argon, tlen lub metan. Słowa kluczowe: chłodziarka Joule’a-Thomsona, mieszanina, skraplanie azotu The paper presents working parameters of Joule-Thomson (J-T) cryocooler supplied with nitrogenhydrocarbons mixture and working in a closed cycle. Nowadays, the development of the J-T coolers has become the matter of the intensive research programs, particularly in the USA and Asia. Industrial applications of this kind of coolers are significantly limited by high values of the working pressure for pure nitrogen. Supplying the cryocooler with nitrogen-hydrocarbons mixtures allows to reduce the working pressure down to the level achievable by commercially available compressors. The J-T coolers are characterized by high reliability and relatively low investment costs. The described system produces a few Watts of cooling power at temperature around 90 K. The cooling power can be used to cool down the high-temperature superconducting magnets, for cryomedical applications and to liquefy a small amount of nitrogen, argon, oxygen or methane. Keywords: Joule-Thomson cryocooler, gas mixture, nit[...]

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelektrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Część 2


  W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zabudowanej sekcji meblowej transportowej chłodziarki termoelektrycznej o pojemności 27,7 dm3 dla wybranych schematów elektrycznych agregatu chłodniczego, które pozwalają realizować zasadę dwupoziomowej regulacji z tzw. "prądem postoju". Na drodze eksperymentalnej udowodniono możliwość i celowość stosowania tego typu regulacji w transportowych chłodziarkach termoelektrycznych z wyraźnym wskazaniem na konkretne rozwiązania konstrukcyjne. Wskaźnik jednostkowego poboru mocy chłodziarki w porównaniu z regulacją typu ON-OFF obniżono około trzykrotnie. THE POWER CHARAKTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN TWO-LEWEL MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING PART II This article presents basic research results of built furniture section transport of the thermoelectric refrigerator with a 27,7 dm3 capacity, for specific electrical diagrams of chiller, which allows to realize the principle of the so-called two-level adjustment "shock stopover". Experimentally demonstrated the possibility and desirability of using this type of regulation in the transport thermoelectric coolers with a clear indication of the specific construction solutions. Indicator power unit coolers, compared with a control ON-OFF was reduced about three times. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 1. Badania eksperymentalne chłodziarki domowej Ravanson LK-48 DOI:10.15199/8.2015.7-8.1


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych domowej chłodziarki termoelektrycznej Ravanson LK-48. W różnych temperaturach otoczenia zbadano m.in. sposób regulacji temperatury w komorze, moc zużywaną, dobowe zużycie energii, warunki i sposób przejścia chłodziarki w tryb energooszczędny. Metodą projektowania odwróconego odtworzono schemat elektryczny chłodziarki. Wyniki badań posłużą do dalszej analizy porównawczej. The results of experimental research on the domestic refrigerator Ravanson LK-48 are presented in following paper. Under different external temperatures, subjected to investigations were, among other things, a chamber temperature regulation method, supply power used, daily energy consumption and refrigerator's transition into energy saving mode. The results shall be used for further comparative analysis. [...]

Uwarunkowania produkcji chłodu z ciepła sieciowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe uwarunkowania stosowania agregatów sorpcyjnych do produkcji chłodu z wykorzystaniem ciepła wytwarzanego w scentralizowanych systemach ciepłowniczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe koncepcje układów cieplno - chłodniczych oraz scharakteryzowano ogólnie zakres ich stosowania. W dalszej części opisano podstawowe uwarunkowania wpływające na możliwości techniczne budowy układów produkcji chłodu z ciepła sieciowego oraz ich efektywność energetyczną i ekonomiczną. Wskazano również podstawowe czynniki, które będą wpływać na kształtowanie rynku chłodu w Polsce w przyszłych latach.1. Wprowadzenie Większość budynków mieszkalnych w Polsce (51,1%) zaopatrywana jest w ciepło na potrzeby grzewcze z kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwami stałymi, z czego w 40,5% budynków urządzenia te służą również do przygotowania ciepłej wody użytkowej (kotły dwufunkcyjne). Pozostała część urządzeń stałopalnych to kotły jednofunkcyjne, tradycyjne urządzenia grzewcze (piece kaflowe, tzw. kozy itd.), kominki (z wkładami zamkniętymi i otwartymi) oraz trzony kuchenne na paliwa stałe [9]. Zdecydowana większość urządzeń grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest mocno wyeksploatowana, w związku z czym ich sprawność jest bardzo niska. Średni wiek urządzeń zasilanych gazem ziemnym (kotły jedno- i dwufunkcyjne, bojlery, termy itd.) wynosi 9,2 roku. Znacznie gorzej jest w przypadku urządzeń zasilanych paliwami stałymi, których średni wiek sięga 11 lat, a pieców kaflowych (i innych) oraz trzonów kuchennych - 24 lat [9]. Znaczny udział w zaopatrzeniu w ciepło budynków mają scentralizowane systemy ciepłownicze (40%), w których funkcjonuje jedno lub wiele źródeł ciepła, a czynnik jest dystrybuowany do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Wśród odbiorców ciepła sieciowego, zdecydowaną większość (60%) stanowią budynki wielorodzinne, gdzie w 60% przypadków ciepło sieciowe jest wykorzyst[...]

 Strona 1  Następna strona »