Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących stosowanych w instalacjach przemysłowych. Establishment of Suitability Glycolic Antifreeze Coolant Applied in Industrial Installation ─ Halina Gielo-Klepacz, Jarosław Sarnecki, Dawid Kapica…

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących zastosowanych w instalacjach przemysłowych DOI:10.15199/9.2017.11.6

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Do rozwijających się w szybkim tempie urządzeń należą między innymi instalacje (urządzenia) grzewcze, chłodnicze, klimatyzacyjne, solarne itp., w których wykorzystywane są glikolowe ciecze chłodzące, przeznaczone dotychczas głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Glikolowe ciecze chłodzące, ze względu na właściwości fizyczne, wykorzystywane są w instalacjach tam, gdzie występuje możliwość okresowego spadku temperatury. Bardzo szybko rośnie rynek tego typu cieczy w obiektach użyteczności publicznej (np. budynkach jednorodzinnych, letniskowych, budynkach gospodarczych, galeriach handlowych itp.). Do podstawowych zadań takich chłodziw, oprócz transportu ciepła oraz skutecznego zabezpieczenia układów przed wpływem ujemnej temperatury, należy także antykorozyjne zabezpieczenie elementów metalowych współpracujących urządzeń, ochrona przed korozją elementów konstrukcyjnych instalacji, czyli szeroko pojęta wielofunkcyjność działania. Pojawiające się na rynku krajowym chłodziwa w nowych zastosowaniach sprawiają coraz więcej problemów ich użytkownikom. Najczęściej jest to korozja części metalowych instalacji, pomp, wydzielające się osady oraz szlamy (osady) utrudniające wymianę ciepła. Usuwanie awarii spowodowanych złą jakością cieczy jest kosztowne, a także konieczne są przerwy eksploatacyjne w pracy instalacji i urządzeń. 2. Krótka charakterystyka cieczy przeznaczonych do układów chłodzenia Ciecze do układów chłodzenia są wodnymi roztworami glikoli, zawierającymi p[...]

Ekologiczne aspekty monitoringu właściwości fizykochemicznych cieczy niskokrzepnących


  W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą techniki spektrometrii w podczerwieni. Widoczne są na nich zmiany składu chemicznego cieczy niskokrzepnącej w trakcie eksploatacji.ZUŻYCIE glikolowych cieczy niskokrzepnących rośnie wraz z rozwojem przemysłu. Oznacza to, że wzrasta również ilość odpadów tych cieczy. Ciecze zawierające glikol są używane, m.in. w samochodach, klimatyzacji, systemach ogrzewania, kolejnictwie, odladzaniu samolotów, przemyśle włókienniczym i wielu innych [1÷4]. Najważniejszym składnikiem cieczy niskokrzepnących jest glikol (etylenowy lub propylenowy). Oba są wicynalnymi diolami z polarną strukturą, co czyni je całkowicie rozpuszczalnymi w wodzie. Glikole znacznie obniżają temperaturę krzepnięcia cieczy, jednocześnie podwyższając jej temperaturę wrzenia. Typowa ciecz niskokrzepnąca jest mieszaniną wody, glikolu i niewielkiej ilości dodatków uszlachetniających. W dostępnych na rynku produktach dominuje glikol etylenowy, jednak ze względu na swoją szkodliwość jest stopniowo zastępowany swoim wyższym homologiem. Ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych wskazane jest wydłużenie czasu pracy cieczy, co zmniejszy ich zużycie oraz ilość odpadów (niebezpiecznych w przypadku cieczy na bazie glikolu etylenowego), obciążających środowisko naturalne. Poprawna gospodarka tego typu płynami wymaga efektywnych systemów monitorowania właściwoś[...]

Corrosion behaviour of aluminium alloys and 316L stainless steel in propylene glycol and ethylene glycol water solution DOI:10.15199/40.2016.7.5


  The corrosion behaviour of two aluminium alloys (AA1050 and AA5052) and 316L stainless steel was studied in 30% ethylene glycol and propylene glycol water-based solution. The sample made of 316L stainless steel exhibits the highest corrosion resistance in all testing solutions. It was shown that investigated aluminium alloys show comparable electrochemical behaviour in both water-glycol solutions. In the case of ethylene glycol testing solution higher values of the cathodic and anodic current densities were found for all investigated samples. Therefore, the solution of ethylene glycol is a more corrosive environment compared to the propylene glycol solution. Keywords: pitting corrosion, aluminium alloys, stainless steel Korozyjne zachowanie się stopów aluminium i stali 316L w wodnym roztworze glikolu etylenowego i glikolu propylenowego Korozyjne zachowanie się stopów aluminium AA1050 i AA5052, a także austenitycznej stali 316L było badane w 30% roztworach wodnych glikolu etylenowego i glikolu propylenowego. Najwyższą odporność na korozję w tych środowiskach wykazuje stal 316L. Stopy aluminium wykazują podobne elektrochemiczne zachowanie w obu roztworach glikolowych. W roztworze glikolu etylenowego zarówno w obszarze katodowym jak i anodowym obserwuje się wyższe prądy dla badanych stopów. W związku z tym, roztwór glikolu etylenowego jest bardziej agresywnym pod względem korozyjnym niż roztwór glikolu propylenowego. Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stopy aluminium, stale stopowe.1. Introduction Ethylene and propylene glycols are commonly used as antifreeze additives for water-based heat transfer fluids in cooling systems for e.g. automotive internal combustion engines or electric power inverters as well as aeroplane de-icing agents for aerospace applications. The popularity of both diols in coolant applications stems from their low cost, corrosion inhibition properties [9] and non-volatility which lowers the freezing point of water-based[...]

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING - OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski nie żyje (1922-2015) 1 2 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network - Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 1 5 Optymalny rozstaw kolektorów słonecznych. The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays - Mirosław Żukowski, Paulina Radzajewska . 1 8 Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS. Dynamic Modelling of Building by Using EDSL TAS Program - Piotr Kęskiewicz, Joanna Sagan . 1 12 Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku. The Choice of Primary Energy Source for an Island Type Heating System Based on LNG - a Case Study - Bartosz Radomski, Tomasz M. Mróz, Wojciech Grządzielski . 2 47 Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy. Solid Fuels and Future Application of Low-Power Solid Fuel Boilers - Grzegorz Ojczyk . . . . . . . 2 55 Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła. Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat pump - Paweł Obstawski, Tomasz Bakoń, Jacek Gajkowski 2 61 Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym. Design of Domestic Hot Water Circulation for the Upper Distribution System - Edyta Dudkiewicz, Agnieszka Ludwińska 3 87 Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego. Profitability of Using Solar Collectors for Modernized Domestic Hot Water Installation in Single-Family House - Piotr Olczak, Dominik Kryzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 94 Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych. Cooperation of Urban District Heating System with Waste Incineration Plant. Calculation of Caloric Properties [...]

Właściwości użytkowe ekologicznych olejów formowych z oleju rzepakowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) wprowadzonych do oleju rzepakowego na właściwości użytkowe, w szczególności reologiczne i antyadhezyjne kompozycji stosowanych jako oleje formowe. Oznaczono lepkość kinematyczną, kąt zwilżania na płytce stalowej i temperaturę krzepnięcia tych kompozycji olejowych, a także zidentyfikowano ich wpływ na stan powierzchni formy i betonu oraz zbadano wytrzymałość na ściskanie kształtek betonowych wytworzonych w formach pokrytych badanymi olejami formowymi. Stwierdzono, że wprowadzenie FAME do oleju rzepakowego w ilości 50% (m/m) lub większej wpływa korzystnie na właściwości użytkowe oleju formowego, a przede wszystkim na ich lepkość oraz zwilżalność powierzchni formy. Duży udział FAME w oleju rzepakowym poprawia[...]

Kluczowe znaczenie przygotowania ciasta

Czytaj za darmo! »

Niezależnie od typu końcowego produktu (laminowany, ekstrudowany, świeży, suszony, nadziewany) wyjściowym punktem w procesie produkcji makaronu jest zawsze faza przygotowania ciasta, która zarówno przy wytwarzaniu ręcznym, jak i mechanicznym składa się z tych samych czynności, tj. dozowania składników, ich mieszania i tworzenia (miesienia) ciasta. Choć przygotowywanie ciasta makaronowego wy[...]

Ocena skażenia mikrobiologicznego cieczy niskokrzepnących eksploatowanych w instalacjach chłodniczych wybranych przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań właściwości mikrobiologicznych cieczy niskokrzepnących wytworzonych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. uzyskane wyniki badań wskazują na podatność tego rodzaju cieczy niskokrzepnących na skażenie mikrobiologiczne. dotyczy to zarówno cieczy komercyjnych, jak i przygotowanych w miejscu użytkowania. W procesie eksploatacji cieczy niskokrzepnących, szczególni[...]

Wartość przemiałowa i efektywność przemiału pszenicy

Czytaj za darmo! »

Efektywność przemiału pszenicy na mąkę zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:  jakość ziarna określona jego wartością przemiałową, jego wilgotnością przed czyszczeniem i zawartością zanieczyszczeń,  charakterystyka powierzchni roboczej i parametry pracy maszyn rozdrabniająco-odsiewających,  układ technologiczny maszyn podstawowych młyna właściwego i system przemiału,  zastosowana technika i stan techniczny maszyn, ich stopień zautomatyzowania,  kwalifikacje obsługi, wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową itp. Jakość ziarna, a zwłaszcza jego twardość wpływa na proces przemiału. Mąki z twardych odmian pszenicy charakteryzują się dużym udziałem zdeformowanych ziaren skrobiowych, które decydują o wodochłonności. Twardo[...]

 Strona 1  Następna strona »