Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III – regulatory przepływu

Równoważenie hydrauliczne instalacji Część V - Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym DOI:10.15199/9.2018.2.7

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyczną serii artykułów z zakresu regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania [1]-[5]. Poprzednie artykuły obejmowały regulację hydrauliczną statyczną, dynamiczną tradycyjną i dynamiczną z regulatorami przepływu, z przyłączami gwintowanymi do instalacji wewnętrznych w budownictwie ogólnym. Przedmiotem niniejszego artykułu są sterowane regulatory przepływu w wersji przemysłowej z przyłączami kołnierzowymi. Kontynuując przyjęte poprzednio nazewnictwo, tematem niniejszego artykułu jest regulacja III generacji. Regulacja pierwszej generacji to regulacja statyczna, regulacja drugiej generacji to regulacja dynamiczna z regulatorami o stałej nastawie. Regulacja III generacji to regulacja dynamiczna wykorzystująca regulatory o zmienianej nastawie zadawanej automatycznie. Ze względu na podobieństwo w działaniu i budowie regulatorów z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi w artykule zostaną uproszczone lub pominięte mniej istotne kwestie językowe i techniczne omówione wcześniej [5]. Sterowane regulatory przepływu mają za zadanie utrzymanie zadanego przepływu w wybranych fragmentach instalacji bez względu na zmienne warunki hydrauliczno-przepływowe panujące w pozostałej jej części. Zadany przepływ powinien być odporny na zakłócenia hydrauliczne pochodzące z instalacji lub generowane przez instalację. Wartość zadanego przepływu może być zmienna w czasie i uzależniona od realizowanej funkcji przez instalację np. ogrzewanie, chłodzenie, wpływanie na proces technologiczny (np. osuszanie, nawilżanie, odparowanie, skraplanie, …). Przepływ może być zadawany przez element wykonawczy w postaci napędu silnikowego sterowany z poziomu automatyki (automatyzacji) procesu. Funkcję tę może realizować sterownik ogrzewania i/ lub chłodzenia, BMS lub automatyzacja procesu technologicznego. Strumień czynnika grzewczego lub chłodzącego przepływającego przez nagrzewnicę lub chłodni[...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV - Sterowane regulatory przepływu DOI:10.15199/9.2017.12.7

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację serii artykułów dotyczących regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. Tematem pierwszego artykułu z serii "Równoważenie hydrauliczne instalacji" zamieszczonym w COW 8/2014 [2], była statyczna regulacja hydrauliczna. W artykule opisano cel stosowania regulacji hydraulicznej oraz wymieniono jej podstawowe rodzaje. Drugi artykuł z tej serii zamieszczony był w COW 10/2015 [3] i poświęcony był regulacji dynamicznej, regulatorom różnicy ciśnienia oraz zaworom nadmiarowo- -upustowym. W artykule opisano ich zasadę działania, budowę, dobór oraz przykłady zastosowania. Trzeci artykuł zamieszczony był w COW 8/2017 [4], a jego tematem była regulacja dynamiczna z wykorzystaniem regulatorów przepływu. W artykule opisano ich model hydrauliczny, konstrukcję, elementy składowe, działanie, dobór oraz przykładową aplikację. Przedmiotem niniejszego artykułu jest dynamiczna regulacja hydrauliczna z zastosowaniem sterowanych regulatorów przepływu. Kontynuując przyjętą konwencję w zakresie nazewnictwa z poprzedniego artykułu, tematem niniejszego artykułu jest regulacja III generacji. Regulacja pierwszej generacji to regulacja statyczna, a regulacja drugiej generacji to regulacja dynamiczna z regulatorami o stałej nastawie. Zachowując nazewnictwo z poprzedniego artykułu w niniejszym artykułu będzie stosowane określenie sterowany regulator przepływu. Poprawniejszym określeniem tego urządzenia byłoby sterowany ogranicznik przepływu. Jednak takie odstępstwo wynika z przyjętej terminologii w literaturze technicznej i prasie fachowej. Regulatory przepływu mają za zadanie utrzymanie zadanego przepływu w wybranych fragmentach instalacji bez względu na zmienne warunki hydrauliczno-przepływowe w pozostałej jej części. Właściwa nastawa na regulatorze przepływu zadawana jest podczas rozruchu instalacji, jej regulacji hydraulicznej lub w trakcie eksploatacji. Co do zasady jest to wartość stała. Stały [...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III - regulatory przepływu DOI:10.15199/9.2017.8.8

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pierwszego artykułu z serii "Równoważenie hydrauliczne instalacji" zamieszczonym w [1] była regulacja hydrauliczna statyczna. W artykule opisano cel stosowania regulacji hydraulicznej oraz wymieniono jej podstawowe rodzaje. W artykule ujęto rys historyczny sposobów regulacji oraz wymieniono rodzaje regulacji hydraulicznej na przełomie ostatniego trzydziestolecia. W artykule opisano także zmiany w zakresie stosowanych elementów regulacyjnych począwszy od kryz dławiących, przez zawory równoważące ręczne w przypadku regulacji hydraulicznej statycznej, do regulatorów różnicy ciśnienia w przypadku dynamicznej regulacji hydraulicznej. W artykule opisano również przypadki zastosowania różnych rodzajów regulacji w zależności od rodzaju instalacji. Drugi artykuł serii zamieszczono w [2] i poświęcono wyłącznie regulacji dynamicznej, regulatorom różnicy ciśnienia oraz zaworom nadmiarowo-upustowym. W artykule tym opisano ich budowę, zasadę działania, dobór oraz przykłady zastosowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest dynamiczna regulacja hydrauliczna z zastosowaniem regulatorów przepływu. 1. Wstęp Na wstępie należy uszczegółowić określenie regulator przepływu. Na podstawie zasady jego działania lepszym określeniem byłoby ogranicznik przepływu. Jednak ze względu na przyjętą nomenklaturę w literaturze technicznej i prasie fachowej, w dalszej części będzie używana nazwa regulator, zamiast ogranicznik przepływu. Regulatory przepływu mają za zadanie utrzymanie zadanego przepływu w wybranych fragmentach instalacji bez względu na zmienne warunki hydrauliczno-przepływowe panujące w całej instalacji. W technice instalacyjnej nie występuje zbyt wiele typowych przypadków, gdy zależy nam na utrzymaniu stałego przepływu. Najczęściej regulatory przepływu znajdują zastosowanie w instalacjach jednorurowych. Inne zastosowania to nagrzewnice pierwotne central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obiegi pierwotne węzłów cieplnych, obie[...]

Naturalny związek miedzy oszczędnościami energii a zrównoważonym systemem dwururowym


  Na etapie projektowania instalacji centralnego ogrzewania trudno jest przewidzieć wiele zjawisk i procesów, które mają wpływ na chwilowy rozdział medium grzewczego w instalacji. Są to między innymi: - różnice w nasłonecznieniu - oddziaływanie wiatru - różne preferencje mieszkańców w zakresie komfortu cieplnego - potrzeba rozbudowy lub zmiany instalacji Wszystkie te czynniki powodują, że zawory regulacyjne (np. zawory termostatyczne) w instalacji pracują różnie w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdują. Zadajmy więc sobie pytanie co będzie się działo z instalacją budynku, która nie będzie wyposażona w urządzenia automatycznego równoważenia? Odpowiedź jest prosta: do pionów niekorzystnych (inaczej zwanych obiegami krytycznymi), czyli najbardziej oddalonych od pompy, będzie dostarczana zbyt mała ilość medium, które jest nośnikiem energii cieplnej natomiast piony położone najbliżej pompy będą zaopatrywane w zbyt dużą ilość medium. W efekcie część mieszkań będzie stale przegrzewana, co będzie skutkowało koniecznością zwiększenia zużycia energii cieplnej, aby dogrzać pomieszczenia zasilane przez piony, do których trafi zbyt mała ilość med[...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji Część II- Regulatory DOI:


  Przedmiotem I części artykułu (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 8/2014) była regulacja hydrauliczna. W artykule opisano cel stosowania regulacji hydraulicznej oraz wymieniono jej podstawowe rodzaje. W artykule ujęto rys historyczny sposobów regulacji oraz wymieniono rodzaje regulacji hydraulicznej stosowane na przełomie ostatniego trzydziestolecia. W niniejszym artykule opisano zmiany w zakresie stosowanych elementów regulacyjnych począwszy od kryz dławiących przez zawory równoważące ręczne w przypadku regulacji hydraulicznej statycznej, do regulatorów różnicy ciśnienia w przypadku regulacji hydraulicznej dynamicznej. W artykule opisano również przypadki zastosowania różnych rodzajów regulacji w zależności od rodzaju instalacji. Zasada działania elementów równoważących statycznie instalacji, takich jak zawory grzejnikowe ręczne, zawory termostatyczne z nastawą wstępną, zawory powrotne grzejnikowe lub zawory równoważące ręczne, jest trywialna i ogólnie znana. Ciekawsza jest natomiast zasada działania elementów równoważących dynamicznie, takich jak regulatory różnicy ciśnienia, zawory nadmiarowo-upustowe, regulatory przepływu oraz regulatory przepływu sterowane. Chronologicznie rzecz ujmując, na początek warto wspomnieć o zaworze nadmiarowo-upustowym, który najwcześniej się pojawił w instalacjach równoważonych statycznie i z zaworami termostatycznymi. Na początku fali termomodernizacji z lat 90., oprócz docieplania przegród i wymiany stolarki, modernizowano także instalacje centralnego ogrzewania. Najczęściej wymieniano kryzy lub/i zawory ręczne przy grzejnikach na zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa dysponowała większym budżetem, to wówczas na gałązkach powrotnych z grzejników zabudowywane były zawory powrotne, zaś na pionach montowane były zawory podpionowe równoważące, w miejsce zaworów odcinających i kryz dławiących. Taka termomodernizacja oznaczała zmianę rodzaj[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji. Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna DOI:

Czytaj za darmo! »

Energy Insights - obszary potencjalnej efektywności W dobie dzisiejszych produktów, technologii i rozwiązań instalacji zużycie energii na potrzeby zapewnienia klimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz komfortu użytkowania jest niższe niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Siłą napędową redukcji zużycia energii jest m.in. Prawo energetyczne oraz Prawo budowlane, a dokładniej mówiąc warunki techniczne jakie muszą spełniać wznoszone dzisiaj obiekty. Systematycznie poprawiająca się izolacyjność przegród budowlanych jest tego doskonałym dowodem. Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia spowodowane jest nie tylko zmianami konstrukcji budynku, ale także rozwojem technologii w obszarze instalacji wewnętrznych. Czynnikiem stymulującym postęp jest m.in. dyrektywa unijna ErP. ErP nakłada na producentów urządzeń nowe obowiązki, jak np. producenci pomp obiegowych, kotłów gazowych, central wentylacyjnych muszą spełnić określone warunki w zakresie danych parametrów (najczęściej sprawności). Na skutek wymagań dyrektywy poprawie ulegają sprawności cząstkowe systemu, których skutkiem jest większa sprawność pracy instalacji jako całości… ale pod pewnymi warunkami. Stan taki można określić jako swego rodzaju sprawność potencjalną ‒ Energy Insights ‒ efektywność instalacji wzrośnie wtedy, gdy spełniony zostanie inny warunek konieczny. Dobrym tego przykładem jest sprawność kotłów, której maksymalny poziom jest możliwy do osiągnięcia, gdy nastąpi proces kondensacji pary wodnej ze spalin. Ale w jakim obszarze instalacji powstają warunki umożliwiające proces kondensacji? Bynajmniej nie dotyczy to tylko kotłów. Montaż sam w sobie kotła określonego przez producenta jako kondensacyjny to niestety nikła gwarancja na wystąpienie procesu kondensacji. Warunkiem koniecznym uzyskania tego procesu jest bowiem odpowiednio niska temperatura wody powracającej z instalacji, a co za tym idzie regulacja instalac[...]

Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania na podstawie projektowych obciążeń cieplnych wg normy PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

Podano podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać właściwie zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania. Przedstawiono problemy, jakie mogą wystąpić podczas projektowania i eksploatacji takiej instalacji na podstawie projektowych obciążeń cieplnych wg normy PN-EN 12831. INSTALACJA ogrzewcza w budynku powinna być właściwie zaprojektowana i w tym celu należy, poza istniejącą literaturą tematyczną i krajowymi wytycznymi projektowania takiej instalacji, przeanalizować również i próbować uwzględnić wymagania zawarte w normie PN-EN 12828 [1], która właśnie reguluje całość zagadnień dotyczących projektowania instalacji. Nie powinien tutaj przeszkadzać stan formalnoprawny,tzn. fakt, że norma ta nie jest obecnie wymieniona w Rozporządzeniu [3] oraz [4], jako norma, której[...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji


  Równoważ eni e hydrauliczne instalacji jest jedną z końcowych czynności w procesie inwestycyjnym związanym z wyposażeniem budynków w instalacje grzewcze, chłodzące oraz ciepłej wody użytkowej. Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego skromnie i pośrednio wypowiadają się w powyższej kwestii, czego wyrazem może być paragraf §134 w punkcie 4 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie [1]- "Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych". Jest to bardzo enigmatyczny zapis, który jedynie przy dobrej woli można interpretować, jako konieczność wykonania regulacji hydraulicznej. Potrzeba regulacji hydraulicznej jest nieodzowna ze względu na poprawność działania instalacji oraz racjonalizację zużycia ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej. Typowe instalacje centralnego ogrzewania są "tolerancyjne" pod tym względem, a instalacja musi bardzo źle funkcjonować hydraulicznie, aby skutki były odczuwalne w sposób bezpośredni przez użytkownika. Wynika to z charakterystyki cieplnej i hydraulicznej tradycyjnych grzejników. Występują instalacje, w których właściwa regulacja hydrauliczna jest kluczowa dla efektywności pracy całego systemu instalacyjnego wraz ze źródłami ciepła i/lub chłodu. Przykładem są niskoparametrowe systemy grzewcze oraz chłodzące zasilane przez pompy ciepła. Bardzo często regulacja hydrauliczna jest traktowana po macoszemu na etapie planowania inwestycji, projektowania instalacji, wykonawstwa oraz odbiorów, czego skutkiem są wysokie koszty eksploatacji obiektu oraz niezadowolenie użytkowników. Właściwe rozwiązanie problemu regulacji hydraulicznej umożliwia: ● redukcję zużycia ciepła, ● redukcję zużycia chłodu, ● redukcję zużycia energii elektrycznej do napędu pomp [...]

 Strona 1  Następna strona »