Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Witala"

Zwiększenie niezawodności pracy instalacji technologicznej na przykładzie Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok DOI:10.15199/74.2017.5.9


  Słowa kluczowe: odsiarczanie spalin, standardy emisji, technologie odsiarczania, niezawodność pracy Przedstawiono uregulowania: prawne, technologie odsiarczania spalin oraz opis zastosowanej instalacji w Elektrociepłowni Białystok. Keywords: flue gas desulfurization, emission standards, desulfurization technologies, reliability of operation Legal regulations, flue gas desulphurization technologies and description of Heat and Power Plant installations in Bialystok have been presented.Powietrze atmosferyczne stanowi dla człowieka jeden z podstawowych czynników niezbędnych do życia. Powietrze atmosferyczne to przede wszystkim bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, większość stanowi azot - 78% i tlen - 21%, oprócz tego występują gazy szlachetne, głównie argon. W skład powietrza wchodzi także dwutlenek węgla (0,03%), a także para wodna. Ponadto powietrze atmosferyczne zawiera różnego typu zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i mineralnego. Regulacje prawne dotyczące standardów emisyjnych z instalacji energetycznych Po przekroczeniu określonych norm mówi się o zanieczyszczeniu powietrza. Proces ten następuje w wyniku przedostania się do atmosfery substancji stałych, ciekłych czy gazowych w takich ilościach, które szkodliwie wpływają na: zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, wodę i glebę. Substancje, które zanieczyszczają powietrze bardzo łatwo rozprzestrzeniają się i dlatego wpływają na całe środowisko naturalne. Jednym z poważniejszych zanieczyszczeń powietrza jest dwutlenek siarki (SO2), przedostaje się on do atmosfery w konsekwencji spalania paliw, które zawierają siarkę. Największymi źródłami tych zanieczyszczeń są: elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie opalane paliwami stałymi. Innymi, często występującymi zanieczyszczeniami generowanymi przez sektor energetyczny są: trójtlenek siarki SO3, chlorowodór HCl, tlenki azotu NOx (głównie NO i NO2), tlenek węgla CO i wszelkiego rodzaju pyły. Od niedawna jako zanie[...]

 Strona 1