Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW WOŹNIAK"

Czysta modyfikacja powierzchni elastomerów w celu poprawy adhezji z zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby zastąpienia mokrej chemicznej modyfikacji powierzchni elastomerów styrenowo-butadienowych (SBS), poprawiającej ich adhezję do klejów poliuretanowych, czystą metodą obróbki w plazmie niskotemperaturowej. W celu ustalenia struktury chemicznej oraz właściwości modyfikowanej powierzchni przeprowadzono badania z wykorzystaniem spektroskopii FTIR, jak również wykonano pomiar[...]

Plazmowa obróbka powierzchni elastomerów - przyszłością modyfikacji w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych do klejów poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Procesy klejenia rozmaitych mieszanek gumowych między sobą oraz do innych materiałów są stosowane na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, maszynowym. Jakość i wytrzymałość tworzonych złączy klejowych zależy w dużym stopniu od struktury powierzchni klejonych elementów oraz rodzaju stosowanego kleju. Powszechnie, w celu poprawy zdolności klejenia mieszanek gumowych ich powierzchnie poddaje się mokrej modyfikacji chemicznej (aktywne chlorowcopochodne takie, jak kwas trichlorocyjanurowy (TCl) wprowadzony w rozpuszczalniku organicznym), nie bez podstaw więc uznanej za nieekologiczną [1-4]. Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie środowiska wymagają wręcz odrzucenia stosowanych metod mokrej modyfikacji Podjęto próbę zastąpienia mokr[...]

Współpraca międzynarodowa w przemyśle obuwniczym DOI:


  Rozwój przemysłu obuwniczego wymaga coraz szerszej współpracy. Jedną z jej form są projekty międzynarodowe. Instytut Przemysłu Skórzanego kończy właśnie realizację projektu prowadzonego od lutego 2013 roku we współpracy z partnerem belgijskim. Właśnie ta międzynarodowa współpraca umożliwiła w roku 2012 podjęcie tematyki obuwniczej we wniosku złożonym w ramach inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych ze źródeł publicznych. Badania przeprowadzono na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Współpraca Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz partnera belgijskiego Mobilab - K.H. Kempen University College, Geel - Belgia (obecna nazwa Thomas Moore University) zaowocowała wnioskiem FOOTyWEAR - Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters/Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych. Projekt został przyję[...]

Możliwości redukcji ilości substancji niebezpiecznych w procesach garbarskich DOI:10.15199/60.2017.12.3


  Wiek XXI nie jest łatwym okresem dla funkcjonowania przemysłu garbarskiego. Z jednej strony zapoczątkowany już w XX wieku olbrzymi rozwój chemii polimerów zainicjował powstanie wielu materiałów na bazie polimerów syntetycznych, co spowodowało znaczne ograniczenie zastosowań skóry naturalnej. Z drugiej strony garbarstwo przetwarzające skórę surową w skórę wyprawioną przekształciło się z rzemiosła w przemysł, z dużymi zakładami produkcyjnymi o dziennym namoku nawet kilkadziesiąt ton. Skóra jest materiałem o dobrych właściwościach reologicznych, higienicznych. Zapewnia wysoki komfort użytkowania. Równocześnie wzrosły wymagania dotyczące sfery ochrony środowiska. A przetwarzanie skór surowych to oprócz skóry wykończonej także odpady, zarówno stałe, półpłynne i duże ilości ścieków. Pomimo tego, że przemysł garbarski zajmuje się wykorzystaniem "odpadów" przemysłu mięsnego i powinien mieć wsparcie różnych instytucji i funduszów ochrony środowiska, to problemy z zanieczyszczaniem środowiska musi rozwiązywać samodzielnie. Dodatkowo, niektóre ze stosowanych w garbarstwie środków chemicznych, z uwagi na ich toksyczność, zalecono wycofać lub w znacznej mierze zredukować ich udział w procesie produkcyjnym, ponieważ później są one obecne w ściekach garbarskich, odpadach jak również w skórze wyprawionej. Krajowy przemysł obuwniczy produkuje obecnie ok. 25 mln par obuwia z wierzchami skórzanymi rocznie. 1. Proces przerobu skór surowych Z procesem garbowania skór ściśle powiązana jest obecność substancji szkodliwych. Dopuszczalne ilości niektórych substancji określają istniejące akty prawne [3-25].Technologia przerobu skór surowych w wyrób gotowy, wygarbowany, wymaga jednocześnie stosowania wielu środków chemicznych. Na rysunku 1. przedstawiono schemat, który pozwala na właściwe diagnozowanie problemu. Procesy przygotowawcze- moczenie, wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie (stosowane substancje chemiczne wprowadzane i wyprowadza[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Innovative footwear addressed to aged 60+ users is aimed at combining functional values of the materials used with the function of a "smart" product, where modern mechatronic technologies were used. All materials and elements of footwear are to meet such criteria as comfort and safety of use and the use of materials that do not contain chemicals harmful to humans. The design of the innovative 60+ footwear need to meet the expectations of customers in terms of hygiene and health, as well as fit to the foot and aesthetics. Having this in mind, we first carried out a thorough analysis of the physico-mechanical and chemical properties of materials selected for various elements of 60+ footwear (uppers, bottoms). The obtained results are presented in the article. W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym trendem: spada liczba ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób starszych, spada również wskaźnik urodzeń. Znacząco natomiast rośnie mediana wieku całej populacji, co potwierdzają niskie wskaźniki urodzeń oraz migracje młodych ludzi (w niektórych regionach). Przewiduje się, że taka tendencja może jeszcze potrwać dziesięciolecia. Starzenie się ludności Europy będzie wywierać różny wpływ na zachowanie się konsumentów, a struktura popytu na poszczególne artykuły wytwarzane przez producentów może ulec znacznym zmianom. Z tego względu dystrybucja dla klienta docelowego dla różnych branż wytwórczych (w tym obuwniczej) musi w najbliższych latach ulec zmianie. Polityka projektowania produktów rynkowych będzie musiała się zmieniać zgodnie z uwarunkowaniami demograficznymi odbiorców [1]. W Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany 22 Przegląd - WOS 12/2017 PRZEMYSŁ SKÓRZANY w strukturze wieku jej mieszkańców. Proces starzenia się ludnoś[...]

 Strona 1