Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ PLEBAN"

Zagrożenie hałasem turbin wiatrowych - dane literaturowe i wyniki badań własnych DOI:10.15199/148.2017.4.1


  W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Słowa kluczowe: hałas, hałas infradźwiękowy, turbina wiatrowa, stanowisko pracy, badania ankietowe.Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię, jak również towarzyszący temu wzrost zanieczyszczeń środowiska będący skutkiem stosowania głównie paliw kopalnych, spowodował wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie regulacje Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i wdrażające je przepisy prawa krajowego wpływają na system elektroenergetyczny, a w szczególności na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Wejście w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [1] wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2] skutkuje zwiększeniem inwestycji m.in. w energetykę wiatrową w Polsce, ponieważ w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Polsce musi osiągnąć poziom 15 %. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w Polsce stanowi 11,9% [3]. Wg tego samego źródła (tj. [3]) w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce dominują trzy nośniki: biopaliwa stałe (72,22%), biopaliwa ciekłe (10,78%), energia wiatru (10,76%). Natomiast według ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 30.06.2016 r. [4] w okresie ostatnich 11 lat moc zainstalowana w przypadku odnawialnych źródeł energii elektrycznej wzrosła z 115,537 MW (w 2005 r.) do 8241,479 MW (w 2015 r.), przy czym obecnie największy udział mają elektrownie wiatrowe: moc zainstalowana w 2[...]

Zagrożenie hałasem na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie produkcji tektury falistej i opakowań tekturowych DOI:1015199/54.2017.10.1


  Wprowadzenie W Polsce, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, znajduje się ok. 8 tys. zakładów wytwarzających opakowania z następujących materiałów: drewna, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu, szkła i materiałów tekstylnych [22]. Jak wynika z informacji Polskiej Izby Opakowań, w sferze produkcji opakowań zatrudnionych jest ok. 230 tys. osób [28]. Jednym z czynników zagrożeń fizycznych występujących w środowisku pracy pod czas produkcji opakowań jest hałas. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 5 sierpnia 2005 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, hałas definiowany jest jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy [18]. Hałas występujący w środowisku pracy charakteryzuje się szerokim zakresem częstotliwości i obejmuje 3 rodzaje: infradźwiękowy, słyszalny (zwany dalej hałasem) i ultradźwiękowy. Znalazło to odzwierciedlenie w krajowych przepisach prawnych oraz dokumentach normatywnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2014 r. [19], hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez: - poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, LEX,8h, lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu, LEX,w (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu), - maksymalny poziom dźwięku A, LAmax, - szczytowy poziom dźwięku C, LCpeak. Poziom ekspozycji na hałas definiowany jest jako równoważny (uśredniony energetycznie) poziom dźwięku A, w dB, wyznaczony dla czasu ekspozycji na hałas Te, odniesiony do znormalizowanego Wprowadzenie W Polsce, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, znajduje się ok. 8 tys. zakładów wytwarzających opakowani[...]

 Strona 1